Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

7.Sınıf Fen Bilimleri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

7.Sınıf Fen Bilimleri dersi7.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı

7.Sınıf Fen Bilimleri dersi test çözme7.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı

7.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz7.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı

7.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz7.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir İcat edilmesi Ile uzay araştırmalarının hızlanmasını ve gelişmesini saglayan araç, aşağıdakilerden hangisidir? buna göre efe hangi yapının adını yazarken hata yapmıştır aysu elinde tuttuğu topu yukarıya doğru fırlatıyor efe bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları A) s) 'ı ı - İçinde astronot bulunmaz. - Gök ::isimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir. - Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar. Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kulla- nılan hangi araca aittir? A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası Aynalı bir teleskop olan Hubble uzay telesköbu, 1990 yı- lında çektiği uzay fotoğrafları ve yaptığı uzay keşifleri ile adını Dünya'ya duyurmuştur. Bu teleskobun uzayda bulunduğu yer, aşağdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Uzay boşluğu B) Güneş'in yörüngesi C) Dünya'nın yörüngesi D) Yapay uydunun yörüngesi I. Uzay roketi II. Uzay mekiği II. Uzay sondası Uzay araştırmalarında kullanılan yukarıdaki araçlar- dan hangileri, uzaya fırlatıldıktan sonra geri dönüp Dünya'ya iniş yapahi ? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)Ive III. D)I|ve III. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiştir. Türksat2A Türksat4B Rasat TürksatâA TürksaHC Göktürk-1 Bu t hlodaki görevi suna enııiş aktif olmayan uydu- ların mleri boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir? A) E B) 5 C) I D) E Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? A) Bozulan ya da ömrünü tamamlamış yapay uydular B) Uzay araçlarına ait parçalar C) Meteor parçaları D) Yakıt tankları Teleskop ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) İlk teleskop, Ali Kuşçu tarafından yapılmıştır. B) Teknoloji geliştikçe çeşitleri ve özellikleri artmıştır. C) Gök ::isimlerinin hem Dünya'dan hem de uzaydan irı- celenmesine katkı sağlamıştır. D) Uzayla ilgili yapılan çalışmaların hızlanması ve elde edilen bilgilerin artmasına yol açmışlır. Güneş Sistemi ile i I. Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. Il. İçinde büyüklük ve özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneşîir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) l ve III. C)I|ve III. D) I, Ilve III. “Dünya, Evren, Uzay' kavramları, büyuklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. I Buna göre; l, ll ve III ile numaralanmış yerlere yazıl- ması uygun ulan kavramlar, hangisinde verilmiş ır. I II III A) Evren Dünya Uzay B) Dünya Uzay Evren C) Uzay Evren Dünya D) Evren Uzay Dünya Zeynep, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığında şekil- deki takımyıldızı görmüştür. Bu takımyıldızın ismi aşağıdakilerden hang A) Büyükayı B) Yılan C) Boğa D) Çoban l. Şekilleri küreseldir. ll. Belirli birömürleri vardır. III. Gökyüzündeki konumları değişir. IV. Aralarındaki uzaklık, ışık yılı ile ifade edilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri, yıldızlar ve ge- zegenler için onak özelliktir? A)|ve|I. B)Ive IV. C)IIve III. D) III ve IV. Takımyıldızları hakkında şu ifadeler verilmiştir: (...) Birbirleriyle komşu yıldızlar topluluğudur. (...) En ünlülerinden birisi Andromedddır. (...) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırırlar. Buna göre verilen ifadelerden doğru alanların başına WD", yanlış ulanlarınkine ise “Y" yazıldığında aşağı- daki sıralamalardan hangisine ulaşılır? Alp Bly Clız› my Y Y D D D D Y Y Bir öğrenci Fen Bilimleri dersinde mikroskopla göziem yap- makîadır. Okülerden gözlamlediği aşağıdaki görüntüdür. Öğrencinin bu gözlemi sonucunda yapmış olduğu. I. Bu bir hayvan hücresidir. ll. Hücre zarı, çekirdek ve siloplazmayı net olarak gözlemledim. III. Bu hücrede hücre duvarı bulunmaz. yorumlarından hangileri doğrudur? A)lvell. B)llvelll. C) l ve III. D) l, II ve III. Şekilde bir bitki hücresine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Koful Kloroplasl H ucre duvarı Bu yapıların hangi özellikleri tüm bitki hücrelerinde aynıdır? A) Sayıları B) Görevleri C) Şekilleri D) Hücredeki konumları Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organelle- rin sayısında farklılık görülebilir. Buna göre süt bezi, gözyaşı be 've tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazla ola- b A) Golgi cisimciği B) Lizozom C) Ribozcm D) Senirozom Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci, I. Hücre duvarı Il. Miiokondri III. Ribozom IV. Kloroplast yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangi- lerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir? A) I ve Il. B) I ve IV. C)I|ve|II. D)I|Ive IV. Canlı bir hücrede canlılık faaliyetlerini gerçekleştiren ”or- ganel" adındaki yapılar, hücre sitoplazmasında bulunur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bunların hücre içindeki görevleri verilmiştir. Organel Görevi I Mitokondri Enerji üretimini gerçekleşiirir. Il Ribozom Protein sentezi yapar. III Golgicisimciği Maddelerin iletimini sağlar. Fazla besinleri ve atık maddeleri IV Kom' depclar. incelendiğinde kaç numaralı satırda hata yapıl- dığı söylenebilir? A)I. B)II. c)ııı. D) ıv. I. Hücreye şekil verir. II. çoğunluğu sudan oluşan, yarı akışkan ve yarı say- dam sıvıdır. III. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri üzerinde bulundurur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitop- lazmasına aittir! A) Yalnız III. B) l ve II. C)Ive III. D) Ilve III. Efe, bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olan bazı yapıları eşleştirme yaparak aşağıdaki gibi göstermiştir. Buna göre Efe hangi yapının adını yazarken hata yap- mıştır! A) ı - Çekirdek B) ıı - Koful C) III - Hücre duvarı D) IV - Mitokondri Aşağıda canlı ı› hücrede bulunan yapılar numaralandv rılarak göstsrilmıştı âııwîlßqfü ıı ve len ifadeıemen hun- suna gö e bu yapııarıa iıg glsl !ani ştır? A) ı, aynı türden eıan eanıııarın hepsinde eşi! sayıda bu- Iunur. a) ıı. hücrenin yönetici moıekuıuaar. c) ııı, canıııarın kalıtsal özellıklarirıı kenıraı eaer. D) I'in sayısı, canlının gelışmışlik düzeyırıi balırler. Bir öğrenci, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Bitki Hücresi Hayvan Hücresi Hücre duvarı Var Var Koful Büyük Küçük Şekil Köşeli Yuvarlak Kloroplast Var Yok Bu öğrenci, çalışmasının doğru olabilmesi için tablo- sunda hangi değişıklıgi yapmalıdır? A) Hayvan hücresinde hücre duvarını “yok" olarak yaz- malıdır. B) Koful ile ilgili verdiği bilgilerin yerini değişiirmelidir. C) Hayvan hücresinde kloroplastı “var” olarak yazmalıdır. D) Bitki ve hayvan hücrelerinin şekilleri ile ilgili verilen bilgilerin yerini değiştirmelidir. Tabloda bir canlıya ait yapı birimleri örnekleri ile verilmiştir. I II III IV V Yapma( Sıslem Organ Doku Organızma Hucre örnekler Dolaşım Kalp Kan Insan Akyuvar Sıslemı Bu örnekler, en temel hirimden karmaşığa doğru sı- ralanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? B) I, III, Il, V, IV D) I, II, III, V, IV A) V, III, II, I, IV C)V, IV, III, II, I Yukarıdaki yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlı ır A) Bir türün bütün bireylerinde eşit sayıda bulunur. B) Farklı türden canlılarda eşit sayıda bulunamaz. C) Temel yapısını oluşturan molekül, DNA'dır. D) Canlıların kalıtsal özelliklerini taşır. Mitoz bölünme ile ilgili, I. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. II. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. III. Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden farklıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) Ilve III. D) I, Ilvelll. Zeynep mitoz bölünmeye ait bazı özellikleri, aşağıdaki oyun kartlarının üzerine yazmıştır. 1 2 Kalıtsal İki yeni hücre çeşitlilik sağlar. oluşur. 3 4 Tek hücrelilerde Kromozom üremeyi sağlar. sayısı değişmez. Buna göre Zeynep kaç numaralı kama hata yapmıştır? A)1. B)2. c)3. D)4. Aşağıda mitoz bölünmeye ait evreler, karışık olarak ve- rilmiştir. I 2 3 4 Bu evreler ile ilg i, I. 1. evre. 4. evreden önce gelir. Il. 3. evre hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir. III. 2. evrede hücre bölünmesi tamamlanmıştır. ifudelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II va III. Aşağıdakilerden hangisi mituz hücre bölünmesi ya- pan tüm canlılarda onaktır? A) Vücuthücrelerinde gö mesi B) Büyüme ve gelişmeyi sağlaması C) Kromozom sayısının sabil kalması D) Yaraların iyileşmesini sağlaması Ayça, bir hücre bölünmesini mikroskop ile inceleyip şu gözlemlere ulaşıyor: - Sitoplazma bölünmesi ara Iamel oluşumu ile gerçek- Ieşti. - Hücre bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluştu. Buna göre Ayça'nın incelediği hücre ve bölünme ola- yı ile ilgili olarak; I. İnsana ait deri hücresi incelemiş olabilir. Il. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Oluşan hücreler ana hücreye benzemez. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)lvell. D)llvelll. Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili verilenlerden hangisi 7 A) Bir hücre art arda üç kez mitoz bölünme geçirirse 8 yeni hücre oluşur. B) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kalıtsal özel- likleri, ana hücre ile aynıdır. C) Bir hücre bir kez mitoz bölünme geçirdiğinde tekrar mitoz geçiremez. D) Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin siioplazma miktarları farklı olabilir. Hiputez: Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Buna göre, I. Gül bitkisinden koparılan bir dalın saksıya dikilme- siyle yeni bitkinin oluşması Il. Tohumu ekilen bezelye bitkisinin tohum alınan be- zelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması III. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı genlere sahip olması örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)|veIII. Aşağıda X hücresinde gerçekleşen mitoz bolıinmeye ait bir evrenin şekli verilmi ' . X Hücresi Buna göre verilen hücre ve bu evre ile ilgili aşağıdaki Ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu evrede DNA kendini eşler. B) Bu hücre hayvan hücresi olabilir. c) Siloplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir. D) Bölünme sanunda dört yeni hücre oluşur. yen bir ğrenci, aşağıdaki rneklerden hang lanmamalıdır? A) Yaraların iyileşmesi B) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması C) Bira mayasının çoğalması D) Bebeğin büyümesi Aşağıda hidranın tomurcuklanması ile insanda büyüme ve gelişme süreci şemaiize edimiştir. »ar Hidmmn lamurcuklanmasi insanda buyume ve gelişme Şematize edilen bu durumlar ile ilgili, l. Her iki durum da mitoz bölünme ile gerçekleşir. ll. Hidrada tomurcuklanma, çoğalmayı sağlamıştır. III. İnsanda mitoz bölünme, yalnız bebeklikten yetiş- kinliğe kadar devam eder. yorumlarından hangileri doğrudur! A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mi- toz bölünme geçirrnekledir. Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hucrelerln krumoıam sayılarındakl deglşlml göste- ren graük aşağıdakilerden hangisi alabilir? a› nas-r› ?amanmki u :o m w zamanum c) D) Krumazum sayisı Krumuıum sayım \/ n ın ın en Zaman (dk) [aman (ım o zu ın sn I. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. II. Kromozom sayısı yarıya iner. III. DNA kendini eşler. IV. rı kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Yukarıda verilen ulaylardan hangileri mayoz bölün- menin yalnız 1. aşamasında görülür? A)IveII. B)llvelll. C) I, II ve III. D) II, III ve IV. Bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmişiir. / \ O (9 / \ / \ O O ® O Buna göre; K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. B) K, sperm ana hücresi ise M, sperm hücresidir. C) L ve M'nin kromozom sayıları, K'nın kromozom sayısı- nın yarısına eşittir. D) L ve M, aynı genetik yapıya sahiptir. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünme sonucu, kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebi- Iecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre, mayuzda kromozom sayısının yarıya in- mesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Tüm yavruların, anne babalarıyla eşit kromozom sa- yısına sahip olmasına B) Yavruların anne babadan birine tam olarak benze- mesine C) Anne ve babayla, yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına D) Yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olma- sına Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz geçirebilir? 'nme A) insandaki karaciğer hücresi B) Güvercindeki sperm hücresi C) Elma ağacındaki yaprak hücresi D) Kedideki yumurta ana hücresi Aşağıdaki olay, bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçek- Ieşmiştir. cı ili-xx Bu olay ile ilgili; I. Yalnız mayoz bölünmede görülür. II. Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. III. Bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)I|ve|II. D)I,I|ve|II. .Lt `î< “ ş$ý~:ğ< Yukarıda verilen mayuz bölünmeye ait şema incelen- diğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A) Dört yeni hücre oluşmuştur. B) Kromozom sayısı yarıya inmiştir. C) Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. D) Yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağı- daki gibi modellenmiştir. K / (D /\ (DO Buna göre K hücresi Ile Ilglll; 9/ \ G) @\ ı. Sperm hücresi olabilir. ıı. Mayo: bölünme geçirmiştir. III. Kesinlikle bir hayvan hücresidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. c)ıveıı. D)lvelll. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangis , mayozun nci bölümünde görülürken ikin- ci bölümündegörulmez? A) n kromozomlu hücreler oluşması B) Kalıtım madde miktarının iki kaiına çıkması C) Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi D) Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri, üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasın- da homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı, anne ve ba- basının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki "kromozomlar arası parça değişimi" aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? B) Üreme hücrelerinin oluşumuna C) Dört tane hücre oluşmasına D) Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına Bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili; l. Üreme hücresidir. II. Mayoz bölünme geçirmekledir. III. Bu evrede homclog kromozomlar birbirinden ayrıl- maktadır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C)|Ive III. D) I, Ilve III. Eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellik- ler, aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yavru Ana Hücre Oluşan Hücre Hücre Ana Hücre Kromumm Hücre Bölünmesi Kmmuıom Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K 2n 2n 1 A L 2n I 1 4 Buna göre tabloda yer alan "A" ve "I" yerine sıra- sıyla aşağıdakilerden hang yazılmalıdır? A) 2, 2n B) 2, n c) 4, n D) s, 2n Mayoz sonucu uluşan insana ail sağlıklı spermler ile ilgili; l. Kalıtsal yapıları aynıdır. II. Kromozom sayıları aynıdır. III. Mayoz bölünme geçirebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B) I ve II. C)|ve III. D) Ilve III. Aşağıda bir cismin ağırlığının hem Ay`da hem de Dünya'da ölçümûne şkin görsel verilmiştir. (Dinamomeûreler özdeşîir ve her bölmesi 10 N ölçmekledir.) Ayda Dünya'da Aşağıdakilerden Iıınglsl K dsmlnh ağırlgının Dilııydıh ve Ay'da farklı olmasını kanıtlar nileliktedir? A) Dünya'da yerçekiminin yönü yerin merkezine doğmdur. B) Cisme uygulanan yer çekimi kııweîi Ay'ın her yerinde aynıdır. C) Kütle değişmeyen madde miklandır. D) Kûüece farklı gök :isimlerinde ağırlık farklı ülçülûr. Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan eşil bü- yüldükteki kuweller gösterilmiştir. Duvar F F :1: Yer Yer I II F _IL Yer Yer III IV Buna göre hangi cisimler üzerinde Iîziksel anlamda iş yapılmamıştır! (F kuweti, yüzeyin sürtünme kuwetinden büy tür.) A)Ive|I. B)|I|ve|\/. c) ı, ıı ve ıv. D) ıı, ııı ve ıv. ıı ı\ı Nışıuş :nizam Kulııyuyaıiuı Dıınfılkxi Öğıerııının çamaşırı mama.: dıpyürzııya hııırnvııııd dîzynkhsılırıh sürmek ıbğııı ıauıııııı salhrrndzı ışını: Yukarıda verilen durumlardan hangilerinde fen anla- mında iş yapılmıştır? A)lvell. B)IIveIII. C)I,IIveIll. D)I,|I,I||ve|V K Elektrik tellerinde bekleyen eşit kütledeki kuşları izleyen çocuk- !L ;M lar aşağıdaki yorumları yapmış- Iardır: eçmî Mustafa' En büyük potansiyel enerjiye K, sahiptir. Kuzey: nin potansiyel enerjisi N'ninkinden küçüktür. Zehra: L ve M'nin potansiyel ener'iIeri eşittir. Umut: En küçük potansiyel enerjiye N sahiptir. Buna göre hangi öğrencinin yorumu yanlıştır? A) Mustafa B) Kuzey C) Zehra D) Umut özdeş K, L, M ve N cisimleri, eşit yükseklikîe ralları olan dolapta bulundukları yerlerden alınarak şekilde belirtildiği gibi daha üst rallara kaldırılıyor. 47 *Mi 2, raf ğ M Buna göre hangi cisim üzerinde yapılan iş en fazladır? A) K B) L c) M D) N Aşağıdaki şekilde iki usta eşit sayıda tuğlayı bir platform üzerine çıkarmak istemektedir. Ustalardan biri tuğlayı merdiven yardımıyla taşırken diğeri makara sistemiyle yukarıya çekmektedir.. A' "k i Af m& Buna göre ustalann yaptıklar ' ğıdakilerden hangisi doğrudur? ı olarak aşa- A) A ustası daha çok iş yapmıştır. B) B ustası daha çok iş yapmıştır. C) İki usta da iş yapmamıştır. D) Ave B ustasının yaptıkları işler eşittir. Verilen düzeneklerdeki agıriıklar bulundukları yükseklik- ten alınıp yere bırakılıyor. 1,5h 2" K L M N Yer Buna göre; yer çekimine karşı yapılan işin, ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse hangi düıenekler beraber seçilmelidir! A)KveL B)KveM C)KveN D)LveM Halter sporu genel olarak iki durumdan oluşur. 1. Durum :Ağıriık yukarı kaldınlır. 2. Durum :Ağıriık başın üzerinde bir süre mlulur. hangisi Her iki durum için halterı: irı yaptığ söylenebilir? A) Halteri kaldırırken iş yapar. B) Her iki durumda da iş yapar. C) Her iki durumda da iş yapmaz. D) Halteri başının üzerinde lularken iş yapar. Külleleri ve süraııeıi aşağıda belililerı K. L ve M araçlan- nın hareket yuzeyıerı' ve yönleri aynı ır. ı olduğunu gösterebilmek için hangi amçıaı he- raher göılemlenme nın Süratine A) L a M B) c) K ile L D) L ile M Şekilde verilen durumların hangileri esneklik potan- siyel enerjisine sahiptir? A)1,3ve4 B)1,2ve5 C)2,3ve4 D)3,4ve5 Aşağıdaki araçların kütleleri arasındaki ilişki, mhwm > mmmısıkıet > mum& şeklindedir. süratleri belirtilen bu araçların kinetik eneıjiler kar- şılaştınlması hangi seçenekte doğru olarak verılmıştır! A) Bisiklet > Motorsildet > Kamyonet B) Motorsiklet > Bisildet > Kamyonet C) Kamyonet > Motorsiklet› Bisiklet D) Kamyonet > Bisiklet› Motosiklet okan öğrenen tavana iple bağladığı ilk hızı olmayan bir lopu, Ava c noktaları arasının serbest bırakmış ve lopun A'dan c'ye gelene kadar geçirdiği enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerinden yorum yapmaları ieıemişıir. Betül :A› B yönünde potansiyel aneıji ' azalır. Nida :A ve c nokîalarında poizınsiyel enerjııerı eşittir. Akın 1 B nnkhsırıdaki kinetik enerjisi eri fadadır. sinan : B › C yönünde kinetik eneriısı artar. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler dag- rudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.) A) Betül ve Nida B) Nida ve Sinan C) Nida, Akın ve Sinan D) Betül, Nida ve Akın Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür! A) Hızla giden arabanın ani fren yaparak durması B) Barajdaki durgun suyun kapakların açılmasıyla ak- maya başlaması C) Uçmakla olan bir kuşun ağacın dalına konması D) Bir çocuğun yerde yuvarlanan topu durdurrnası Aşağıda bir elmanın daldı dururkenki konumu ile kopa- rak yere düşerken geçtiği başka bir konumu verilmiştır. konum C 2, konum Bu elma Ile ııgııı; ı. 1. konumda yaınız peıaneiyeı enerjiye sahiptir. ıı. 1. konumdan 2. konuma gelirken sahip olduğu po- lansiye! sneıii, kinelik enerjiye dannşmeya başlar. ııı. 2. konumda aımanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerded ilıdelerinden hangileri doğrudur? A)ıveıı. B)ıveııı. c) ıı ve ııı. D) ı. ıı ve ııı. Aysu elinde tuttuğu topu, yukarıya doğru fırlatıyor. Top, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya doğru düşer- ken Aysu topu yeniden tutuyor. Bu olay ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlı t n A) Aysu topu elinde tutarken, top yalnız potansiyel ener- jiye sahiptir. B) Aysu topu fırlaltığı anda, topun sahip olduğu kinetik enerji değeri maksimumdur. C) Topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada, hem potansiyel hem de kinetik ener- jisi vardır. D) Bu olay sürecinde topun sahip olduğu toplam enerji korunmuştur. Ilk hızı sıfır olan yüzücü. şekildeki yüzmı havuama aııaı- ken K. Lve M nanaıannuan geçmekheür. Yüzme havuzu Buna göre K, L ve M noktalarındakl enerji dönüşüm- leri hakkında aşağıda verilen lfadelerden hangisi doğrudur? A) K noktasındaki potansiyel enerjisi en knçumr. B) L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. c) M noktasında hem potansiyel eneq hem de kinetik enerjisi vardır. D) Her noktada aynı pounsiyel enerjiye sahipfı: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Enlıştır! A) Rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem ki- nelik hem de potansiyel enerj' ` vardır. B) Uçaktan paraşütle atlayan bir kişinin sahip olduğu po- tansiyel enerji zamanla azalır. C) Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. D) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi artar. Aşağıda verilen durumlann hangisinde enerji dönü- şümü gönenmeı? (Sürtünme ihmal edilecektir.) A) Bir kayakçının dağın tepesinden aşağıya doğru hız- Ianarak kayması B) Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratle yoluna devam etmesi C) Dalda duran bir arrnulun rüzgarın etkisiyle koparak yere düşmesi D) Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması sürtünme kuvve hangisi yanlıştır? aşağıda ve len A) Cismin hareket yönü ile daima zıi yönlü değildir. B) Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısm sı enerjisine dönüştürür. C) Hava ortamında "hava direnci', su ortamında "su di renci" olarak adlandırılır. D) Hareketli bir cismin kineiık enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. aşagıdak g duvara sabillediği yayı sıkış- iırarak ucuna cam hır bılye koyuyor (1. durum). Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilye beeorı yüzey rize rinde hıdıı yuvrırianmaya başladığını bır :Lira aonra da durduğunu gözlemliyor (2. durum). 1 duıuııı 2, durum silmîîillxf .smummw aan" yüzey Belen yüzey Öğrencinin bu deneyi Ile ııg ı. 1 .durumda yayın sıkışab !ne ıszeııigi yaya esneklik pozaıısıyeı enerji kazandırmışur, ıı, 2, durumda yay serbest b rak nm yayın sahip ul- duğu poıansiyaı anan" yaya kinetik aneıii kazan- dınnışlır. . sure sonra yuyarıanan h' enh durmasının ne den , bilye ile beton yüzey arasında oluşan sunan- rrıe kuwamıdır. ynrumıarırıdaıı ııarıgiıeri doğrudur? A) Yaırıız ıı. B) ı ya ıı. c) ı va D) ı, ıı ve rtırrnaya yön 'k olarak tasar- Paraşüller hava direnc süratle yere ine- Ianırlar. Böylece paraşülçüler güvenli bilirler. s, , Uçak Yelkenli gemi l ll III Buna göre numaralanmış araçlardan hangileri para- şüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll C)|veII|. D)|IveI|I. Aşağıdaki olaylardan hang yaşamda, kine- tik enerjınin sürtünme kuwetı etkısı ile ısı enerjisıne dönüştüğüne örnek olarak verilmez? A) Yanan bir Iambanın dışının sıcak olması B) Uzun yoldan gelmiş arabanın lekeıleğinin sıcak olması C) Ellerimizi birbirine sürtlüğümüzde elimizin ısınması D) Silgi ile deReri sildiğimizde silginin ısınması Atom il g , l. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı başıdır. II. Çekirdeğinde proton ve nötron lanecikleri bulunur. III. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. ifadelerinden hangi ri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C)|ve|I. D)I,|Ive III. 7 - Atom çekirdeğinde bulunur. - Pozitif yüklü parçacıktır. Şekilde verilen kavram kartı, atomun yapısındaki te- mel parçacıklardan hangi ne aittir ? A) Proton B) Elektron C) Nötron D) İyon Yukarıda verilen atom modellerini nluştuıın bilim in- sanları, aşağıdakile ın hangisinde verilmiştir? I II III A) Dalmn Rulherford Thomson B) Bohr Thomson Dalmn C) Rulherford Dalton Thomson D) Thomson Rulherford Bohr Alnmu oluşturan lanecilder aşağıdaki gibi numaralanmışlır. İ" Alıımu oluşluran !aneoıkler Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) l, negatif yüklü taneciklir. B) II, atomun kimliğini belirleyen taneciklir. C) III, çekirdekte bulunur. D) lll'ün kütlesi l'in küllesinden fazladır. - Atnmdaki pozitif yüklere 'proton' ad vermiştir. - Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özellıgıni keşfetmiştir. - Atnmdaki proton sayısı n elektron sayısına eşit oldu- ğunu belirtmiştir. Atom 'le yapt ğı çalışmalarından bazıları verilen bilim ınsanı aşağıdakilerden hangisidir! A) John Dalton B) Emest Rutherford C) Democritus D) Joseph John Thomson Modem atom teorisiyle il I. Çekirdekîe proton ve nölronlar bulunur. Il. Eleklmnlar çok hızlı hareket ederler. III. Eleklmnların bulunduğu yerler kesin olarak belirlilir. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. imsel bir problem için geçici olarak bulunan çö- zum yoluna leori denir. Bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilim- sel yöntemlerle lespit edilmiş olmalıdır. ..... ..o Zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler, teo- rilerin değişmesine neden olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış ola I ın başına "Y" yazıldıgında hangi sıralama elde e n A) Y B) D c) D D) Y D Y D Y D D Y D Bazı molekulleıe ait toplam akım sayılarını göderen gra- ük aşağıda verilmiştir. Alem sayısı Molekül Buna göre hangi molekülün toplam :mm sayısı bu gralîkte verilme ^> s. “” o* c) D) «%0 o Aşağıda verilen molekül modellerinden hangısı dı- ğerlerinden farklıdır? !Ooo 5)& C) o D) oo Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan nluş- muş molekül modeline örnek verilebilir? A) B) ”ğ Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ilerden hangi yanlışt A) Toplam allı tane molekül vardır. B) Aynı cins atnmlardan oluşan iki tane molekül vardır. C) Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. D) Beş tane element atomu vardır. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartları- nı aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlar- dan oluşan molekülleri, Betü farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek ıstıyor. AAAAOOO' K L M N Buna göre Elif ve BetüPün, hangi kartlan seçmeleri beklenir? Elif Betül A) K ve L K ve M B) K ve M Lve N C) L ve M K ve N D) M ve N K ve L Aynı ür atomlardan oluşan saf maddedir. - Farklı tür atomlar içeren saf maddedir. - Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Kavramlar - Bileşik - Madde - Elemenl - Karışım Yukarıda verilen açıklamalar ve kavramlar eşleştiril- diğinde hangi kavram açıkta kalır! A) Madde B) Elemenl C) Karışım D) Bileşik Elementler ile ilgili, l. Element sembolleri tüm dünyada orlaktır. II. Ammik ya da molekül yapıda olabilirler. III. Molekül yapıda olanlar formüllerle gösterilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)|IveI|I. D)I, Ilve III. l ll IV ESC] Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmek- tedif! A)Yalnız Il. B) I ve Il. C) II ve III. D)IIIve IV. ' Na " K Sodyum Kalsiyum III s IV B Kükürt Berilyum Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgi- li bilgilerden hangileri yanlıştır! A) ı ve ıv. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. - Yapısında 5 tane atom bulunur. - Üç farklı türde atom içerir. Özellikleri verilen molek den hangisi ola lir! n fomıülü aşağıdakiler- A) HNO3 B) 002 c) HZ D) NH3 Şekilde modeli görülen madde ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır! A) İki farklı atomdan oluşur. B) Saf maddedir. C) Kendini oluşturan akımların özelliklerini taşır. D) Fonnülle gösterilir. - Dünya'daki rezervinin yaklaşık % 72'si ülkemizde bu- lunur. - Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. - Radyasyona karşı kullanılan iyi bir yalıtım malzemesidir. Verilen özellikler aşağıdaki elementlerden hangisine eşittir! A) Bor B) Sodyum C) Klor D) Helyum Aşağıda bazı bileşildere ait molekül modelleri numarala- narak verilmiştir. @Né-ş Bu modellerin altlarına hangi bileşik formüllerinin ya- zılması uygun olur! ı ıı ııı A) HZO HCI NH3 B) NH3 HZO HCI c) HCI NH3 HZO D) HZO NH3 HCI Aşağıda bazı bileşiklerin isimleri ve formülleri verilmişiir. I II a lı III N c d Bu Ieşiklerin formül ri ve isimleri doğru olarak eş- A) l-a B) I-b c) I-b D) l-d II-b II-a Il-c II-a III-c III-d III-a III-c IV-d IV-c IV-d IV-b Mahmut Öğretmen; K, L, M ve N saf maddelerının mole- kül modellerini aşagıdaki gibi göstererek Ayşeden ele- menle ait olanları Sevarden ise bileşiğe ail olanları seç- melerini istemişlir. Buna göre Ayşe ve Seval, hangi modelleri seçmel Ayşe Seval A) K ve L M ve N B) K ve M L ve N C) Lve M K ve N D) MveN KveL - Beyaz renkli katı bir maddedir. - Safra luzu olarak bilinir. - Vücutta sıvı ve sıvı basıncı dengesini sağlar. Yukarıda verilen bilgiler hangi bileşiğe aittir! A) H2SO4 : Süllürik asil B) NaCI :Sodyum klorür C) CO? : Karbondioksil D) NH3 :Amonyak Tabloda K ve L bileşiklerinin kaç çeşit atnmdan oluşluğu ve toplam atom sayıları verılmiştir. Bileşik Atom çeşidi Toplam atam sayısı K 2 3 L 2 4 Buna göre K ve L bileşikleri aşağıdakilerden hangisi olabi Ir! L L A) coz NH3 B) HZO 002 c) NH3 HZO D) NH3 002 Maden Kolonya suyu ııı IV Yukandaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heteroiendin A) Yalnız IV. B) l ve II. C) III ve I\İ. D) I, II ve III. Yanda verilen kapıaki suyun içeri- Kaşık sine bir miktar şeker atılıp karıştı- rılıyor. (Oda sıcaklığında) Şeker Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi sö enemez? A) Su, çözücü; şeker, çözünen maddedir. B) Homojen karışım yani çözelli oluşur. C) Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. D) Hızlı karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Sa( Su Şekeriı su Şekilde verilen kaplardaki sıvılar ile ilgili, I. Her ikisi de homojendir. Il. Saf su bileşik, şekerli su ise çözeitidir. III. Her iki sıvı da formülle gösterilir. ifadelerinden hangi ri doğrudur! A) Yalnız l. B) I ve ll. C)I|ve III. D) I, Ilve III. çözelti çözünen Çözücü I Katı Sıvı ll Sıvı Sıvı III Gaz Sıvı Tablodaki l, ll ve III ile numaralanmış yeı1ere aşağıdaki çözelti örneklerinden hangileri yazılahi n A) B) C) D) Şekerli su Kolonya Gazoz Şekerli su II Gazoz Şekerli su Kolonya Kolonya III Kolonya Gazoz Şekerli su Gazoz Serdar Öğretmen, çözünme hızına nelerin elki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almışlır: Yusuf : Çözünenin temas yüzeyi artırılırşa çözünme hızı artar. Zeynep : Çözücünün sıcaklığını artırmak çözünme hızını artırır. Ayşe : Çözelliyi karıştırmak çözünme hızını azallır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğ- rudur! A) Yalnız Yusuf B) Zeynep ve Ayşe C) Yusuf ve Zeynep D) Yusuf, Zeynep ve Ayşe Yukarıdaki sekilde numanılanmış maddeler şunlardır: I. Tanacik modeli verilen madde ll, Kabı dolduran sıvı ııı. Kaplaki kanşım Buna göre hu maddelerin doğru sınıflandırılması hangı seçenekte verilmiştir? L L L A) çözünen çözeııı' B) çözünen çözelti çözücü c) çözelti çözünen çözücü D) çözünen çözücü çözelti Aşağıdaki maddelerden hangisi katı çözelti örneğidir! A) Çelik B)AIüminyum C) Bakır D) Karbon Eşit mildardakı' m: şeker, ayrıı miktarda ve eşit sıcaklık- ta çay bulunan özdeş bardaklara konuluyor. Bir dakika boyunca l. düzenekleki çay karışlırılııken ll. dılzeneğe herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Başlangıç Sonuç karışiırıııyor ı Duzeııek a' şeker Horıınjen göruntıi ııekıeıııiyur ı Dıizeııek m' şeker şeker Heıempn gıjriıııııı Buna göre bu deneyin araştırma sorusu aşağıdakiler- den hangı A) Temas yüzeyi. çaziirıme hızını etkiler mi? B) Şekerli su, homojen karışım mıdır? C) Karıştııma. çüzunme hızını etkiler mi? D) Sıcaklı n çözünme hızına etkisi var mıdır.: Kum ve talaş toıundan oluşan karışımı ayırmak iste- yen I› ğrenci k olarak verilen yöntemlerden han- g ullanmalıdır? A) Eleme B) Süzme C) Yüzdürme D) Mıknalıslama Şekildeki kaplarda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Zeytinyağlı Tuzlu Alkollu su su su Bu kanşımlan ayınnada kullanılacak yöntemler aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru ven ıştir! I III A) yoğunluk farkı damılına buharlaşlırma B) damılına yoğunluk farkı buharlaşlırma C) buharlaşlırma damılına yoğunluk farkı D) yoğunluk farkı buharlaşlınna damılma Aşağıdaki kaplarda bulunan sıcaklıkları verilmiş eşit mik- tardaki suların içine. belirtilen şekerierden eşit miktarda atılarak çözünmeleri gözierıecektir. Kup şeker Küp şeker Toz şeker Ü 5 g Ü 5 g 5 9 HTC &KTC &WC su su su ı ıı ııı Elif, I ve II numaralı kapları; Belül ise II ve III numaralı kapları seçerek gözlemlerde bulunuyor. Çözlinme hızına nelerin etki ettigini araştıran bu ög- renciler, hangı nitelikleri gözlemleıniştir! a a A) Sıcaklık Temas yüzeyi B) Temas yüzeyi çözünen mikiarı c) Çözıünen rnikıarı Sıcaklık D) sıcakıık çözünen miktarı