Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

6.Sınıf Fen Bilimleri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

6.Sınıf Fen Bilimleri dersi6.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe

6.Sınıf Fen Bilimleri dersi test çözme6.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe

6.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz6.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe

6.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz6.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe okan şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazırlıyor Bir öğrenci hazırladığı çiçek modelinin yapraklarına bazı gök cisimlerinin adını yazmıştır. eda eşit kütlede ve farklı şekillerdeki et parçalarını Bu öğrencinin modelinden Güneş sisteminde yer almayan gök cisimleri çıkarılırsa hangi şekil elde edilir C B) Ğ A) c› moo Elif “Dünya” ile iIgıIı ödevi için aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlamışlır. Uzerınde canlı yaşamı olan tek iç gezegenlerin en buyuğud ur gezegendır Venus ıle Merkur Elrafında dolanan gezegenlen Ay adında lek arasında bulunur uydusu vardır III IV Eli n kartlarına bakıldığında, hangi kamaki havalı olduğu söylenebilir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. - Dünya'mıza en yakın yıldız olup çıplak gözle görülebilir. - Yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000°C'tur. - Büyüklüğü Dünya'mızın büyüklüğünün yaklaşık olarak 110 katıdır. Verilen bilgiler, aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi- ne aittir? A) Venüs B) Güneş C) Titan D) Asieroit Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin isimleri numa- ralanarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. ® Mars @Jüpiter @Satüm @Merkür © Dünya @Venüs @Uranüs Neptün Buna göre hiç uydusu olmayan gezegenlerin numa- raları hangi seçenekle doğru verilmiştir? A)1-3 ayı-e c)2-5-7 D)3-6-8 Asieroiilerin parçalanması sonucu oluşan kü ük parça- ların bazıları, Dünya atmoslerine girdiğinde su nmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da __II__ adı verilir. Yukarıdaki paragrafta hoş bırakılan l ve ll numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır? I II A) uydu gök taşı B) meteor krater C) krater uydu D) meteor gök taşı Güneş sistemindeki gezegenler; iç gezegenler ve dış ge- zegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre hangi seçenekleki gezegen için yanlış işa- retleme yapılmıştır? İç gezegen Dış gezegen A) Dünya ı/ B) Venüs .ı c) Neptün .ı D) Mars ı/ Yüzeyi kırmızı renkteki toz ve kayalarla kaplı uldu- ğundan “Kızıl Gezegen" olarak bilinen gök cismi ile ilgili, I. İki uydusu vardır. Il. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. III. Dünya'dan teleskopla bakıldığında yüzey şekilleri gözlenebilir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız III. B) l ve II. C)IveIII. D) I, Ilve III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ıle ılgılı aşagı- da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Büyüklükleri ve Güneş'e olan uzaklıkları farklıdır. B) Güneş etrafında bulunan yörüngelerinde, hepsi aynı yönde dolanır. C) Bazıları iç gezegen, bazıları da dış gezegen olarak gruplandırılır. D) Hepsinin kendi ekseni etrafında dönüşü saatin dön- me yönüne terstir. Gezegenler hangi gök cisminin etrafında dulanma hareketi yaparlar? A) Yıldız B) Uydu C) Dünya D) Asteroit Güneş sistemindeki gezegenlerden biri, kendi ekseni et- rafında yatay olarak döner. Gezegenler, Güneş'e yakınlık derecelerine göre sıra- landıgında bu gezegen kaçıncı sırada yer alır? A) 1. a) 4. c) 5. D) 7. Kü 'k gök cisimleri olarak da bilinen astercitler, Güneş'in çevresinde dolanırlar. Ancak asieroiilerin iki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları bir bölge vardır ki buraya “Astercit Kuşağı" denir. Buna göre bu gezegen çifti aşağıdakilerin hangisin- de verilmiştir? A) Mars - Jüpiter B) Merkür - Venüs C) Jüpiter - Satürn D) Uranüs - Neptün V : Güneş sisteminin en küçük gezegeni O : Güneş'e en uzak gezegen I : Halkası en belirgin olan gezegen Yukarıda birer öze erilen ve semboller ile ifade edilen gezegenlerin ısımleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? V O I A) Merkür Nep 'n Satürn B) Venüs Uranüs Dünya C) Mars Satürn Neptün D) Neptün Uranüs Venüs Fen Bılımlerı ügretmenı uarae gırdıkten sonra. proıeksı- yandan ıamaya aşağıdakı fotoğrafı yansıııyur Oğrende `ne “Bugurıku ders`m' `n konusu 'e ıı 'ıı neler bılvyursunuz?" sorusunu yenaınyor. Buna göre égren erin veruıgi cevapıaraan hangisi- rıın yanııs olduğu söylenebilir? A) Teleskoba ih ' aç duymadan bu olayı gozlemleyebılıriz s) Dunyamızdakı bazı hnlgelerın uzerıne Ay'ın galgesı duşmuşı' c) Bu olay Guneş tutulmasıdır ya sık eıarak garçakıeşmez. D) Gece meydana gaıır ve Dunyahm her yarından gaza lenebılir Görselde verilen olay ile ilgili; I. İŞlk kaynağı Ay`d\r. II. Guneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda bulunur. III› Ay, Dünya'nın oluşturduğu tam gölgede kalır› ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaImz II. C)lvelll. D)I,IIveIII. Gurıeş, Dunya ve Ay'ın birbirine gore konumlarındaki de* g şmelar sırasında, bu uç gök cismi bazan aynı doğrultuda dizilebilir. Bunun sonucunda Gunes tutulması ya da Ay lu- tulması meydana gsıir. Öğretmen sınıfa getirdigi basketbol topunu Gunaş, futbol wPunu Dunya, pinvon topunu ise Ay modeli g' ' kullana- rak Güneş ımuımasinin nasiı gerçekleştiğini, öğrencile- rirıden göstermelerini isıiyor. Buna göre hangi öğeren modellemlstlr? A) o Gunes tutulmasını doğru Ay tutulması olayı. Ay'ın verilen evrelerinden hangi- sinde gerçekleşir? A) B) Hk dordun Son doıdun Güneş ve Ay tutulmalarına ait olan özelliklerin işaret- lenerek belirtildiği tabloda, hangi satırda hata yapıl- mışlır! -- . Güneş Ay ozemk tutulması tutulması A) Dünya'nın karanlık bölgesin- .. .. t/ de bulunanlar gozleyebılır. B) Ay'ın dolunay evresinde V gerçekleşir. C) , .. ı . Işık kaynagı Gunes tır. ı/ V D) Filtreli gözlük takılarak izlen- . . V melıdır. Ay Dünya Güneş Ay tutulmasını modellemek isteyen bir öğrenci, bu gök cisimlerıni hangi sıraya göre aynı doğrultuda dizmeli r? A)I-III-II B)II-III-I C)II-I-III D)III-II-I Güneş ve Ay tutulmaları olaylarında pek çok durum göz- Ienir. Buna göre "t" ile belirtilen durum için aşağıdakiler- den hangisi söylenebilir? A) Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. B) Dünya, Güneş ve Ay aynı doğruliuya geldiklerinde gerçekleşir. C) Uzun süre gözlenir ve çıplak gözle izlenebilir. D) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır. Fnınurı Görselde verııen olay ile il da yanlış “Y" oıaugu !ak cıkısa uıası r? ifadelerin doğru m" ya edılerek iıerıenırse han Av m Do! cvvoşııvıiıv g uunya nın Qotqssw Ay`ın ınenne rhıser o y ` ş o Lçıkış ışık/ş ıçıkış ııçıkış A)1 sız m3 m4 Aşağıdakx görse\de Güneş ve Dünya aynı doğrmtuda bu- Iunmakladxr. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için Ay, numa- ralanmış konumların hangisinde bulunmalıdır? AM m2 c)3 m4 Ay tutulması ıle ılgili aşağıda verilen ifadelerden han- gisi doğrudur? A) Ay'ın “Yeni Ay” evresinde gerçekleşir. B) Sıkça gerçekleşen bir olay değildir. C) Ay, Dünya üzerinden gözlenemez. D) Ay, konum olarak Güneş ile Dünya'nın arasında bu- Iunur. Okan, şekillerine göre kemik çeşitlerini göstermek için aşağıdaki şemayı hazıriıyor. Kemik l II III Kafatası El Bilek Uyluk Kemikleri Kemikleri Kemiği Buna göre şemada numaralandırılmış yerlere yazıla- cak kemik turıeri hangisinde dogru verilmiştir? _i_ _ll_ _ili_ A) Uzun kemik Yassı kemik Kısa kemik B) Kisa kemik Uzun kemik Yassı kemik C) Yassı kemik Kısa kemik Uzun kemik D) Yassı kemik Uzuri kemik Kısa kemik I. Burun II. Kulak III. Soluk borusu Yukarıda verilen organların hangilerinde kıkırdak yapı bulunur? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) Ilve III. D)I, II velll. Büyük moleküllü besinler olan karbonhidrat, protein ve yağların vücuda alındıktan sonra kana geçebilmesi için üziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerekir. Buna göre, (...) Yağların üziksel sindirimini safra tamamlar. (...) Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda başlar. (...) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsak- ta lamamlanır. ifadelerinden doğru olanların başına “D”, yanlış olan- ların başına “Y” harfi yazıldığında hangi sıralama elde edilir? A)D,Y,D B)D,D,D c) Y, D, Y D) Y, Y, D Kul kası ile mide kası arasındaki farkları belirten bi sunum hazırlayan öğrenci, bu yapıların hangi özell ğini sunumunda kullanamaz? A) Çalışma hızlarını B) İsteğe bağlı çalışma durumlarını C) Kasılıp - gevşeme hareketi yapmalarını D) Mikroskop altında incelendiğinde şekillerini Yukarıda verilen özellikler, hangi organın yapısını oluşturan kasa alltlr? A) a) Mıds Kalp c) D) Ince bağırsak Kol Sindirim sistemindeki bazı organlar ve görevleri, karışık olarak tabloda verilmiştir. ORGAN GÖREVİ a. Yağların kimyasal sindirimi 1' Karaciğer burada başlar 2. İnce bağırsak b. Safra salgısını üreten organdır. c. Besinlerin içerisinde kalan su 3' Kah" bağßak ve mineraller burada emilir organların görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)1-b,2-a,3-c B)1-a,2-b 3-: C)1-b 2-c,3-a D)1-c,2-b 3-a Bır öğrenci, Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için iki çubuk ve iki balon kullanarak bir model hazırıamıştır. Hazırladığı modelin aşağıda verileri ı. ve ıı. durumlarını sunurnunda arkadaşlarına göstermiştir_ I. Durum II. Durum I I Bu öğren: n anıam ı konu, aşağıdakilerden hangisi olahlllr? A) Ekıarnıerin harekatı s) Kasıarın çaıışrna prensibi c› Uzun kernikıerin hareketi D) Destek ve hareket sisteminin sağlığı Şekilde sindirim sistemine ait bazı or- gan ve yapılar numaralanarak göste- rilmişiir. Bu bölümlerle ilgili olarak aşağıda- kilerden hangis söylenemez? A) I, sindirimin başladığı yerdir. B) ll'de sindirim yoktur. C) lll'te sindirilen besinler kana karışır. D) IV, sindirim atıklarının atıldığı yerdir. Aşağıda verilen yapı ve organların hangisinde kimya- sal sindirim gerçekleşmez? A) Mide B) Ağız C) İnce Bağırsak D) Yutak ı Kimyasal sindirimde g"rev alır. ı Tükürük ile mide ve pankreas öz sularında bulunur. o Besinleri yapı taşlarına ayıran özel salgılardır. Sindirim sistemi ile ilgili hazırlanmış bi i kanında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangısı yazılma- lıdır? A) Enzim B) Villus C) Safra D) Pankreas Eda. eşit kütlede ve farklı şekillerdeki sı parçalarını, öz- deş mide sıvıları bulunan kaplara şekildeki gibi bırakıyor. 1 kap 2 kap 1u g ıu g E( parçası El parçası Eda. yaptığı bu deneyle ilgı' ı. Mide sıvıları kaplardaki etleri parçalar. ıı. 2. kaptaki et, daha kısa sürede parçalanır. III. Kutleleri eşit olduğundan her iki kaptaki e! aynı su- rede parçalanır. sonuçlarından hangilerini gözlemleyemez? A) Valnızl. a) Yalnızlll. C)Ivell. D) llvelll. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde sınıRaki öğrencilerin yor- gun ve halsiz olduğunu !ark ederek bir önceki dersin be- den eğitimi olduğunu anlar. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kol ve bacaklarımızdaki düz kasların çabuk yıpran- ması B) İç organlarımızın yapısındaki kasların hızlı kasılması C) Kalp kasının güçlü kasılıp gevşemesi D) Vücudumuzu saran çizgili kasların çabuk yorulması Dolaşım sıstemi ıle ılgılı, I. Kan, kalp ve damarlardan oluşur. II. Vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. III. Vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)IveIII. D)l,llvelll. Kalp ile ilgili aşağıda verilen bılgılerden hangisi yanlıştır? A) Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam dörl odacıktan oluşur. B) Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. C) Temiz kan tüm vücuda kalbin üsl odacıklarından pompalanır. D) Sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Dolaşım Sistemi Dolaşım sistemini oluşturan üç ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci, numaralanmış kutu- lara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? I Lİ III A) Ağız Mide Villus B) Kalp Kan Damarlar C) Kemik Eklemler Kas D) Böbrek Üreier Üretra Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için, I. Nabız sayısı artar. Il. Soluk alış verişi hızlanır. III. Vücuda aldığı oksijen miktarı azalır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B) I ve II. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri ka- rışık olarak verilmiştir. Damar Çeşidi Görevi a. Atardamarlar 1. Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak b. Kılcal damarlar 2. Kalpten vücuda kan taşımak c. Toplardamarlar taşımak 3. Vücut organlarından kalbe kan Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? C) A) B)1-a 2-c 1-b 2-a 3-:: 3-b 1_ 2_ 3_ nınır m1 2. 3 nın-n Akciğerler Kalp Yukarıda verilen görsel ile ilgı ı, I, Kü kkan dolaşımıdır. II. Kalplen çıkarı kirli kan. akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. III. Temiz karı, akciğerlerden kalbe akciğer toplama- marı ile döner. yorumlarından hangileri duğrudur? A)Valnız ı. s) ı ve ıı. C)llveIII. D)I,IIveIII› Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A) I, akciğerlere kirli kan g' 'r. B) II, vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. C) III. akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. D) IV, tüm vücuda temiz kan dağılır. Akyuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A) Vücut savunmasında B) Oksijenin taşınmasında C) Kan grubunun belirlenmesinde D) Kan kaybının önlenmesinde Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Aiyuvar n Akyuvar Plazma Pulcuklar Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır! A) Kan B) Kalp C)Akciğer D) Damarlar Sol alt odacık ~› I ~› Sağ üst odacık = III Sağ alt odacık» Il 4› Sol üst odacık = IV vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verild şemada nu- maralanmış boşluklara aşağ dakilerden hangileri ya- zılmalıdır? L L ||| L A) vacm Akcığerler Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım a) Akcığerler vacm Küçuk Duiaşım Buyuk Duiaşım c) Akcığerler vacm Büyuk Duiaşım Kuçuk Duiaşım D) vacm Akcığerler BüyukDuiaşım KuçukDuiaşım Kişi Kan Grubu Rh Ensar B Sümeyye O Nisa B - Yağmur O + Yunus AB - Tabloda kan grupları verilen şiler arasında gerçek- leşecek ulası kan nakilleri n hangisi söylenebilir? A) Ensar, Nisa'dan kan alabilir. B) Yağmur, Sümeyyeye kan verebilir. C) Yunus, Ensar'dan kan alabilir. D) Yağmur, Sümeyyeden kan alamaz. Kan bağışı a ilgili sunum yapmak isteyen bir öğren- ci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A) Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. B) Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. C) Bireyler hiçbir şarl aranmaksızın kan bağışı yapabilir. D) Kişiler, kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Yaşam için gere ksijeni vücut içine almak ve ulu- şan karbondioksit ıle su buharını vücut dışına atmakla görevli sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım B) Destek ve Hareket C) Boşaltım D) Solunum Akciğerlerımız ıle ılg yanlıştır? verilen bılgılerden hangisi A) Karın boşluğunda bulunur. B) Solunum sisteminin temel organıdır. C) Gaz alışverişinin gerçekleştiği alveclleri bulundurur. D) Biri sağ diğeri sol yanımızda olmak üzere iki tanedir. Uzmanlar, burundan soluk almanın ağızdan soluk almaya göre daha sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değil ir? A) Burundaki kılların havadaki lozları tutması B) Burundaki kılcal damarların havayı ısılması C) Burundaki mukus tabakasının havayı nemlendirmesi D) Burun deliklerinin havadan alınan oksijen miktarını kontrol etmesi I. Gogus kafesi genişler. II. Diyafram kası kubbeleşir. III. Akciğerlerin hacmi küçülür. Soluk verme sırasında yukarıda verilenlerden hang leri gerçekleşir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IIveIII. D)I, II velll. Suluk alıp verme sırasında akcığerlerin iç hacmının değ şim gösteren bir grafik rse aşağıdakiler- den hangısi elde edilir? Hacim A) Hîlm B) A Soluk Vsme Saluk Verme E ğ Soluk Alma Saluk Alma a› a› zaman H bm" amm C) Hîlm D) A >< dakika C) melre / saniye D) saniye İ kilometre Bir ::isme uygulanan aynı doğmlmdaki üç kuvvetin büyüklükleri sırasıyla 2 N, 7 N ve 9 N'dur. Buna göre, cisme etki eden bileşke kuwetin büyüklü- ğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? B)8N C)14N D)18N A)0 Bir cisim sürlünmesiz bir ortamda sahit süralle hareket ederken süraıi zamariıa düzgün oıarak artmaya başlıyor. süraı arlışından sonra yoluna ıekrar sahit süraııe devam ediyor. Bu cismin süraıeıaıııarı grafiği aşağıdakilerden harl- glsl Olahlllr? A) samimi B) sınai-rus› . am..., k. mn., Cjsıiıallıııls) D) Sçiıumls) . Zııııııß) 4. mn., Alınan vnı (m) o ı ıı ııı-ıv hmm” Yukarıda alınan yol r zaman gratîği verilen araç hangi zaman aralığında yol almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sahil süralle bırbırlerine doğru hareket eden K ve L aıo- büsleri Şekil rde gösterilen A noktasında karşılaşıyarlar. K ı î A 1 W., en..." ***nm ı .. *î :ama &mm Sahil süraüe aynı yöne doğru harekel eden L ve M otobüsleri ise Şeki ll'de gösterilen B noktasında yarı yana geliyorlar. Buna göre otobüslerin sıîıılierinin karşılaştırılması hangı seçenekte dogru olarak verilmiştir) A)K>L>M B)L>K>M C)M>L>K D)L>M>K K. LveMaracJarıııaayoI-mııarıgıımıaıiaşaßııuddqıbu: Aııınnvhlfm! ıuıcıvblrm) Zaııanß) n .' Bunı göre ıııı ıırıclınn ormlımıı sürıılerl nınglslıı› aş dogru alımı( ve mlşlln L _İ- L A) 10 5 20 E) 20 10 5 c) m 20 5 D) 20 5 10 Maddenin lanecikli yapısı ile ilgili aşağıdakilerden lıang yanlıştı . A) Katı maddelerin belirli bir hacmi vardır. B) Sıvı maddelerin tanecilderi düzenli sıralanırlar. C) Gaz maddelerin belirli bir şekli yoktur. D) Gaz maddeler sıkışlırılabilirler. Katı hâldeki maddeler mu hakkında hang nce taneciklerinin duru- soy enemez? A) Büyüklülderi artar. B) Hızları artar. C) Sayıları değişmez. D) Aralarındaki boşluk artar. Sıcak su içerisine katı şeker atılıp bir süre beklendiğinde şeker gözden kaybolurken su seviyesinde belirgin bir değişim gözlenmez. Aşağıdaki cümlelerden hang bu durumu destekler niteliktedir! A) Bütün maddeler tanecikli ve boşluklu yapıdadır. B) Isı alan maddelerin lanecik hareketliliği artar. C) Katı maddelerin tanecikleri titreşim harekeli yapar. D) Katı maddelerin belirli bir şekli varken sıvılar konul- dukları kabın şeklini alır. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin ianecikleri öteleme hareketi yapmaz? A) Etil alkol B) Defter C) Su D) Helyum gazı X Y Z Yukanda tanecik modelleri verilen X, Y ve z madde- lerinin lîziksel lıâlleri hangisinde doğru verilmiştir! X Y Z A) Katı Sıvı Gaz B) Gaz Katı Sıvı C) Gaz Sıvı Kalı D) Sıvı Gaz Kalı K. L ve M maddelerinin tarıecıklerı arasındaki boşluk iııs- kısi aşsğıdakı gramı Cızilsrek karşııaşıı yur. İanecıkleı sıss. boşluk Madde x L M suna göre. hu maaaeıerin tane: kleri irı nı ını karşı- Iaşlıran ı› grıûk çiz rse haııg elde ed n A) Tnnecık hızı B) İnnecık hızı Madde Madde K L M K L M o) Tanecık hızı D) İanecık hızı Madde Madde K L M K L M Aşağıda verilenlerden han bir maddenin katı, sıvı ve gaz haller çin ortak öze ktır! A) Taneciklerden oluşması B) Sıkıştırılabilir olması C) Öleleme hareketi yapması D) Tanecikler arasında büyük boşluklar bulunması Ağzı açık bir kapta bulunan maddenin ısıtılmadan önce ve ısıtıldıkian sonraki Ianecik durumlarını gösteren şekil aşağıda verilmişiir. ooo ° ooo _› o ooo o Isılılmudan önce Isılıldıklan sonra Bu dumm Ile llylll; l. Madde lanecikleri arasındaki boşluk artmıştır. II. Taneciilerin hareket hızı arlmışlır. III. Kaptaki madde miktarı azalmıştır. yorumlanndan hangileri yapılabilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Kapalı kapta bulunan bir maddeye ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. - Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. - Konulduğu kabı doldurur. - Sıkışlırılabilir - Tanecikleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- pabilir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi bu madde- ye örnek gösterilebılır. A) Buz B) Hava C) Kum D) Süt E kütlelerde ri rı lanecikleri ile l. Tanecikleri arasında en çok boşluk olan madde su buharıdır. ll. Su tanecilderi yalnız titreşim hareketi yapar. III. Madde tanecilderinin hızJarı arasında Buz > Su > Su Buharı ilişkisi vardır. u, buz ve su bulıan maddele- ifadelerinden hangileri yanlıştır? A)|ve||. B)|ve|I|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. İçinde su bulunan dereceli silindire kütlesi 360 gram olan ve suda çözünmeyen katı bir cisim alıldığında dibe baltığı ve su seviyesinin 120 cm3'ten 240 cm3'e çıktığı gözleniyor. \` 240 m3 240 m3 200 m3 200 m3 150 m3 150 m3 100 m3 100 m3 50 m3 50 m3 Buna göre, cismin yoğunluğu kaç glcmmtür! A) 1,50 B) 2,50 c) 3,00 D) 3,50 Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerine ait bazı de- ğerler verilmiştir: Kütle Hacim Yıfunluk “am” (g) icm°› igçicmü K 200 100 .... .. L .... .. 100 3 M 400 .... .. 4 N 600 300 .... .. Tahlodaki lmşluklar doldurulduğunda hangi madde- lerin “aynı madde" olduğu söylenebilir! A)LveN B)KveM C)KveN D)LveM sı. Aunannın uzunluğu . d... küpün hacını .s uçma. n. bulunur. s...- ., boyu b, yüksekliği ise c olan dilutörğsnlır prizına- aının hacmi n11:: bağıntıaı ıı. bulunur_ Aynı malzemeden yapılmış dikdörtgonlor prizmaıı va küp şeklindeki Iahlaların boyutiarı ;ama yardımıyla m_ Cüldûğünda ::ağ-aan sonuçlar elde adı ybr. nmîî- î a %4 cm a cm Ard ndan küv şeklindeki tıhlzrıırı küllesi hassas ıeııızi nlçuluyur_ :m: :nllen veriler Inızelenniğlnde. aııuıangenıer priz- mas s: ndekl ıalıtaııııı kllueslnln asagıcıakııenıen rıaııgısı olması bekıenın A) 43 g. B)G4g. C)9Sg. D)12Bg. Aşağıda A ve B saf maddelerine ait külle, hacim veya yoğunluk değerleri verilmiştir. .. . Y V I k Kutle (g) Hacım (cm3) êşéıßê; A Maddesi 33,9 ....... .. 11,3 B Maddesi 62,88 8 ....... .. Buna göre bu maddeler ilei l. Farklı maddelerdir. II. Eşit hacimde alındıklarında B maddesinin kütlesi daha fazla olur. III. Küılesi büyük olduğundan B maddesinin yoğunlu- ğu daha fazladır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve Il C)|Ive III. D)I, Ilve III. Yoğunluk ile ilgıli aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- Iıştır! A) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. B) Demir katı bir madde olduğundan yoğunluğu benzin ve cıvadan yükseklir. C) Aynı hacme sahip farklı saf maddelerin yoğunlukları da farklıdır. D) Hâl değişimi ile maddelerin yoğunlukları değişebilir. İçerisinde 80 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 140 g olarak ölçülmüşlür. Cam tüpün içine iaş parçası alıldıkîan Buna göre cam tüp içine atılan taşın ynğunluğu kaç glcmaîür? A) 2,00 B) 3,00 c) 4,00 D) 5,00 özdeş küpler kullanılarak oluşturulan K cismi tam orta- sından keşilerek L ve M cisimlerine ayrılıyor. K cismi L cISmI M cısmı Buna göre, oluşan L ve M ci mlerinin yoğunlukları K cismine göre nasıl deği A) Değişmemiştir. B) Yarıya inmişlir. C) İki katına çıkmıştır. D) Dört katına çıkmıştır. Şekli düzgün olmayan katı maddelerin yoğunlu u- nun sıvı yardımıyla doğru olarak ölçülebilmes l. Katının sıvı içerisinde çözünmemesi ll. Katının sıvıya tam olarak balması III. Sıvı yoğunluğunun kalıdan büyük olması durumlanndan hangilerinin olması gerekir! A) Yalnız l. B)Ive II. C) II ve III. D) I,II velll. B' öğrenci su ile doldurduğu kabın içine attığı mantar tıpa ve madeni paradan, mantar lıpanın yüzdüğü- nü ancak madeni paranın şekildeki gibi battığını gözJemliyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mantar tıpanın kütlesinin madeni paranın küllesinden büyük olması B) Mantar lıpanın yoğunluğunun madeni paranın yoğunlu- ğundan büyük olması C) Madeni paranın hacminin mantar tıpanın hacminden küçük olması D) Suyun yoğunluğunun marıtar tıpanın yoğunluğundan büyük, madeni paranın yoğunluğundan küçük olması inde çözünmeyen ve bi e karışmayan K, L ve M sıvılarına ait kütle - hacim graiiği aşağıda verilmiştir: :uııe (g) K ` Hacim (m3) Bu sıvılardan eşit iıacimde alınıp aynı kaba konuldu- ğunda kaphıki son görüntünün nasıl olması beklenir! A) B) J C) - D) K L K Birbiri içinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar bir kabın için- de şekildeki gibi görünmekîedir. N L Buna göre hangi sıvının yo- K ğunluğu en fazladır? A)K B) L c) M D)N Her ikisi de saf olan K ve L maddelerinin oda sıcaklığın- daki kmle - hacim grafiği aşağıda verilmiştir: Kııııe (a) si) &ı Buna göre aşağıdaki yırgılardın hangisi yanlıştır? Hanm (cm3) A) K ve L farklı maddelerdir. B) K maddesi in yoğunluğu 4 glcrn3'tıîır. C) K maddesiniı yoğııluğu L maddesiıh yoğunluğuıdan büyukînr. D) Eşi( külledeki K ve L maddeleıinden K'nın hacmi daha büyükîür. Şekilde bir mıklar buzun, su dolu a kapta yüzdüğü görülmekledir. _ Buna göre buz ve su ile ilgili veri- len aşa ıdaki ifadelerden hangisi yanlı r? Su A) Buz, suyun katı halidir. B) Su, buza dönüşürken kimliği değişmez. C) Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan küçüktür. D) Eşil kütledeki su ve buzdan, buzun hacmi daha bü- yüklür. Aşağıdakilerden hangisi ısı iletimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Isı yalılkanı maddeler ısıyı hiç iletmezler. B) Is elimi aynı zamanda bir enerji aktarımıdır. C) lsının akış yönü, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. D) Isı akışı, cisimlerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. şekildeki tencerenin kulpları sert plastikten, gövdesı ıse çelikten ya- pılmışlır. Bu tencere ile ilgi ' I. Tenoerenin gövdesi ve kulpla- nnın ısı ilelkenlikleri farklıdır. II. Tencere övdesinde çelıgın kullanılmasının nedeni, ısı ileti n iyi olmasıdır. III. Tencere kulplarının ısı yalıtkanı plastikten yapılma- sı, tutulmasını kolaylaşlırmıştır. ynrumlarından hangileri yapılabilir? A)Yalnız ı. B) ı ve ıı. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sezgi, eşil miktarda suyla doldurduğu özdeş kapların içi- ne, şe ildeki gibi lahıa, metal ve porselen kaşıklar koya- rak özdeş ısıtıcılarla ısınmaya bırakıyor. Tahla Melal Porselen !kaşık /kaşık !kaşık a sonra kaşıklara dokunan Seıgi'nin elinde sıcaklıklar arasındak ışkinin nasıl olması A)I>II>III B)I>III>II C)III>II>I D)II>III>I K, L, M ve N maddele ' ` gralik aşağıdaki Isı iletkenlikleri Madde KLMN Buna göre K, L, M ve N maddeleriyle ilgili hangi yu- rum yapılamaz? A) L, ısıyı en az ileten maddedir. B) M, ısı yalıtımında kullanılacak en uygun maddedir. C) K'dan yapılacak bir havanın sapı için L kullanılabilir. D) M, N'ye göre daha iyi ısı ileıkenidir. Aşağıda üç farklı rneıaı çubugun dem h Ievhaya per- çinıanmuiyıe oluşmuş ısı ieıiın aıeei v: mıştir. a› Aıumiıvyuın Verilen aıaıiıı uçlarını mum yardım yıa iğne umuruıduk- tan sonra ispimı ocağına yaklaşıınldığında Ik olaıık bakır çubuğurı ucıııdak rıenin. ardından am çunugun ucundaki iğnen ım oıııak da dem çubu- ğııı ucundaki iğnenin duşhığü gârülmıîşlür_ vap ın bu deneye göre aşagıııık erden hangisi say. ıenemez? Sıcak havada tahta bankta oturan birisi bahla bankîan kalkarak demir banka oturduğunda daha sıcak olduğunu hissediyor. Buna göre bankların hangi özel sıcaklıkların farklı hissedilmesinde et ı olmuştur. A) Büyüklüğü B) Küllesi C) Isı ilelimi D) Hacmi Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtım malze- mesi seçerken aranacak özelliklerden biri dgildin A) lsıyı iilelmemelidir. B) Uzun ömürlü olmalıdır. C) Kolay alev alabilmelidir. D) İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır. Tnrnıal kameralar. gazla görülemeyen kızıldfasi aralıkmki ıaımaı eııeıjinin gamıabiımaaini aağıayan teknolojik ais- zomıeıdir. Asßğlda bir binanın tervııal kamera gısramasu yer almak- tadı Verilen görüntüye göre, namıaman kayba gosıannak. ı_ Isı anan Iedır_ Rengin daha kırrıııxı ulduğu bölgelerde ısı kaybı daha ıaaaaır. Binanın sadece pevıcerelerinden ısı kaybı yaşan› makıadır. ıaueıerinııen rıaııg eri söylenen 7 B) ı va ıı, A) vaınız ı, D› ı. ıı ve ııı. o› ıı ve ııı. Hem yazın hem de kışın kullanacağı evinde sı yalıtı- mı yaptırmak isteyen Yavuı Bey'in hangisini yaptır- ması doğru olmaz? A) Çatıyı cam yünü ile kaplatmak B) Evin dış oephesini beyaza boyaimak C) Duvarlar arasına plastik köpük koydurmak D) Penoerelere havası alınmış çift cam taktırmak Isı yalıtımı yapılan binalar ile, l. Çevreye daha az alık madde bırakılır. ll. Enerji tasarrufu sağlanır. III. Aşırı ısınma ya da soğuma önlenir. ifadelerinden hangileri sağlanabilir? A)Yalnızl. B) l vell. C) II ve III. D) I, Ilve III. Yalıtım Kullanım Kullanıldığı Malıemesi Yanmmk omru yener Plaslik köpük Alev alıcı I İç-dış duvar u m *mir* Kalran Alev alıcı inşa_ ııı omuılu Yalıtım malzeme! ine ait özelliklerin verildiği tablo- da numaıalandınlmış yerler doğru olarak tamamlan- dığında aşağıdakılerden hangisine ulaşılır! I II III A) Uzun ömürlü Yanmaz Tavan B) Kısa ömürlü Alev alıcı Iç zemin döşeme C) Uzun ömürlü Alev alıcı Tavan D) Kısa ömürlü Yanmaz Dış cephe