Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Bir felsefi düşüncenin sistemli olabilmesi için ortaya konan
  bilgilerde uygunluk, kavramlar ve önermeler arasında
  tutarlılık, apaçıklık, pratik yarar ve tümel uzlaşım ölçütlerine
  uygun olması gerekir. Bunlar olmaksızın yola çıkan
  filozofun akıbeti, pusulasız yola çıkıp fırtına içinde rotayı
  kaybeden kaptana benzer.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Felsefi sistemler, toplumsal gelişmelerin ürünüdür.
  B) Bilgi, dış dünyadaki gerçeklik ile sınırlıdır.
  C) Felsefi bilgi doğruluk ölçütlerine uygun olmalıdır.
  D) Doğruluğun ölçütü, onu üreten özneye bağlıdır.
  E) Sistem her filozofun varacağı nihai bir hedeftir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Bir yargı ya da önerme gerçeklikle uyuşuyorsa ya da ifade
  ettiği bilgi, gerçekliğe denk düşüyorsa o bilgi doğrudur.
  Örneğin “‘Bu kapı demirdendir.” önermesi ancak ve ancak
  o kapının demirden olması durumunda doğrudur.

  Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
  niteliğindedir?

  A) Doğru bilgi mümkün müdür?
  B) Doğru bilginin ölçütü nedir?
  C) Bilgilerimizin kaynağı nedir?
  D) Doğru bilginin sınırları var mıdır?
  E) Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3

 • Wegener’e göre bütün kıtalar Pangea adlı büyük bir ana
  karanın parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Önce irili ufaklı
  kara parçaları oluşmuş, sonra insanlar bunları keşfederek
  Pangea’nın varlığına dair ipuçları elde etmiş, nihayet
  en sonunda zihinlerinde onun varlığını kesinleştirmişlerdir.
  Bu keşif tıpkı yapbozun parçalarını birleştirmek gibidir.
  Yapbozu yapıp tekrar bozarız, sonra tekrar yaparız.
  Bu işlem sonu olmaksızın devam edebilir.


  Parçadan yola çıkılarak felsefenin bilgiye yaklaşımı
  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Genelleyici bir bakışla yaklaşır.
  B) Objektif konulardan hareket eder.
  C) Sonuç olarak insanlığa yararlıdır.
  D) Sonu gelmeyen bir keşif sürecidir.
  E) Bilmek için bilme arzusuyla yapılır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4

 • Bilgi felsefesi bilgimizin temel özelliklerini, kaynağını ve
  sınırlarını inceler. Bilen özne ile bilinen nesne arasındaki
  bilgi sürecini tamamıyla ele alır ve bu süreçteki tüm
  ögeleri analiz eder. Bilginin ne olduğunu, nasıl ve hangi
  yollardan elde edildiğini irdeler.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin
  temel sorunlarından biri değildir?

  A) Bilgi nasıl oluşur?
  B) Bilginin değeri nedir?
  C) Evrensel ahlak yasası olanaklı mıdır?
  D) Bilginin kaynağı nedir?
  E) Doğru bilgi mümkün müdür?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5

 • Bilmenin imkn sorusu zaman zaman karamsarla kaplmamza
  neden olsa da, bu arpma yolculuun devam
  iin bir engel deildir. Gorgiasn doru yoktur!
  haykrna ahit olurken, birdenbire Platonun asl gereklii
  baka dnyadaki idealar alemine dayandrmasna;
  oradan da Hegelin gerek olan akliletirme servenine
  geebiliriz felsefede. Dnmenin derin dehlizlerinde
  sonluluk olmadn ve duvarn br tarafna gemenin
  de mmkn olabildiini grrz.


  Parada felsefe ile ilgili aklanmak istenen aadakilerden
  hangisidir?

  A) Bilginin kaynann ne olduu
  B) Bilginin snrlarnn olup olmad
  C) Bilginin deerinin ne olduu
  D) Doru bilginin ltlerinin ne olduu
  E) Bilgi felsefesinin problemlerinin neler olduu
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6

 • Kant’a göre bilgi hem zihinden hem deneyden gelen verilerin
  birleşmesi sonucu oluşur. Hegel, Kant’ın bilginin
  oluşumu ile ilgili öne sürdüğü dış dünyadan, yani deneyden
  gelen bilginin de zihnin bir ürünü olduğunu iddia eder.
  Hegel’e göre bilginin tüm ögeleri zihnin kendisine aittir.


  Bu parçada Hegel aşağıdaki ifadelerden hangisine
  eleştiri yapmaktadır?

  A) Doğru bilginin kaynağı akıldır.
  B) Gerçek kavramı insan düşüncesinin bir yansımasıdır.
  C) Doğru bilgi ancak duyu verileri ile elde edilir.
  D) Akla uygun olan her şey doğrudur.
  E) Doğru bilginin kaynağı akıl ile birlikte deneydir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7

 • Hume, insan doasnn bilimini kurmak iin tpk doa bilimlerinde
  olduu gibi deneye, gzleme ve olgulara dayal
  bir yntem anlayn benimsemitir. nsan zihninin snrlarnn
  doru bir biimde belirlenmesi, yani zihnin deiik
  ilemlerinin bilinmesi, bunlarn birbirinden ayrlmas ve
  snflandrlmasn ama edinmi, kendi felsefe anlayn
  da bu ama dorultusunda ekillendirmitir. Ona gre duyumlarla
  alglanabilecek bir nedensellik ba yoktur ve bu
  durum sadece alkanlktan ileri gelmektedir.


  Humeun nedensellik fikrine kar k ayn zamanda
  aadaki felsefi akmlardan hangisine kar bir
  eletiri niteliindedir?

  A) Doru bilgiye akl yoluyla ulalr. diyen rasyonalizme
  B) Bilgiye giden yolda akl ve deney birlikte gereklidir.
  diyen kritisizme
  C) Pratik olarak ie yarayan bilgi dorudur. diyen pragmatizme
  D) Yalnzca bilimsel olgular doru bilgiyi verir. diyen pozitivizme
  E) Doru bilgiye sezgi yoluyla ulalabilir. diyen entisyonizme
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8

 • Rasyonalistler sadece düşünmenin, doğruluğu olan bir bilgi
  sağlayabileceğini ileri sürerler. Empiristler ise sadece duyuların
  bilginin doğruluğu için ölçüt olabileceğini söylerler. İlk
  kez Kant her iki görüşü de eleştirerek “Bilgilerimiz deneyle
  başlar ama deneyden doğmaz”, der. Çünkü ona göre
  “Deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür”.


  Bu parçada doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden
  hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır?

  A) Düşünme ile duyular arasında bağ kurmak gerekir.
  B) Bilginin oluşum sürecinde duyu verilerinin ön planda
  olması gerekir.
  C) Düşünme olmadan da doğru bilgiye ulaşılabilir.
  D) Doğru, bilginin akılla temellendirilmesidir.
  E) Sezgi yolu ile doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9


 • renmeanmsamadanbaka b..r eyde..ld..r.
  renme yoktur,
  yanlzcahatrlama vardr.


  Bu iki ifade ile anlatlmak istenen dnce aadakilerden
  hangisidir?

  A) Edindiimiz tm bilgilerden phe duyarz.
  B) Bilginin kaynanda hem akl hem deney vardr.
  C) nsan akl doutan bilgilerle donatlmtr.
  D) nsann bilgisi tecrbeden ibarettir.
  E) Bilgilerin sorgulanmas gerekir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10

 • Bilginin oluşması için iki temel öğe gereklidir; özne ve nesne.
  Özne; düşünen, sorgulayan, bilmek isteyen ve bunun
  için nesneye yönelen akıl sahibi insandır. Nesne ise var olan
  her şeydir. Hem dış hem düşünsel dünyada var olan her
  şey… Ama bu ikisi bilginin oluşması için yeterli değildir. Var
  olan bir şeyin bilgi nesnesi haline gelebilmesi için, öznenin
  bilgi ortaya koymak üzere nesneye yönelmesi gerekmektedir.


  Buna göre bilgi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılabilir?

  A) Bir şeyin var olması onun bilgi nesnesi olması için yeterlidir.
  B) İnsanın her türlü etkinliğidir.
  C) Bilen ile bilinen arasındaki ilişkiden ortaya çıkan üründür.
  D) Bir şeyin bilgi nesnesi olması için duyu verilerine konu
  olması gerekmektedir.
  E) İnsan yalnızca akıl ile bilebilir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11

 • 1 Bir şeyin var olması onun bilgi nesnesi olmasına yetmez.
  Var olan bir şeyin bilgi nesnesi haline gelmesi için öznenin
  onu kendisine konu edinmesi yani nesneleştirmesi
  gerekmektedir.


  Buna göre bir şeyin bilgi nesnesi olabilmesi aşağıdakilerden
  hangisine bağlıdır?

  A) İdeal varlık olmasına
  B) Öznenin yönelmişliğine
  C) O şeyin var olmasına
  D) Gerçek varlık olmasına
  E) Ürün olarak ortaya çıkmasına
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?