Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Aşağıdakilerden hangisi 1 yüzyıl – 1 yüzyıl felsefesinin
  “yeniden doğuş” olarak ifade edilmesinin nedeni
  olarak gösterilebilir?
  A) Skolastik felsefenin akıl ve inanç tartışmalarından etkilenmesi
  B) İnancın bilgiyi tek başına mümkün kıldığı düşüncesinin
  benimsenmesi
  C) Antik Yunan felsefesinin ve aklı temele alan yapısının
  yeniden ele alınması
  D) Din merkezli düşüncenin egemen olması
  E) İlk neden ve değişim düşüncesinin merkeze alınması
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2

 • I. slam felsefesinde tartlan problemler eviriler yoluyla
  inan, varlk ve bilgi gibi felsefi konularda Bat
  filozoflarn etkilemitir.


  II. Bat ilk olarak slam ilimleri, Antik Yunan, Hint ve Msr
  eserlerini Arapadan kendi dillerine evirmeye balamtr.


  III. eviride ulalan kitaplar, bulu, harita ve aletler Avrupal
  bilim insanlar tarafndan kullanlm ve gelitirilmitir.


  Verilenlerden hangileri 1 yzyl 1 yzyl felsefesine
  ait zellikler arasnda yer alr?

  A) Yalnz III.
  B) I ve II.
  C) I ve III.
  D) II ve III.
  E) I, II. ve III.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Aquinalı Thomas(1225-1274)’ın inancın Tanrı’yı, aklınsa
  Tanrı’nın yarattıklarını bilmekle ilgili olduğu düşüncesi 1
  yüzyıl – 1 yüzyıl felsefesine kaynaklık etmiştir.


  Buna göre 1 yüzyıl – 1 yüzyıl felsefesinde aşağıdakilerden
  hangisinin ön planda olduğu söylenebilir?

  A) İnanç
  B) Ruh
  C) Tanrı
  D) Akıl
  E) Kişisel deneyimler
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Kelime anlamı “yeniden doğuş” olan Rönesans, Orta Çağ
  ile Yeniçağ arasında bir geçit dönemi olarak bilinir. Hrıstiyan
  felsefesi din ve onun dogmalarına bağımlıdır; yolunu kendisi
  çizmez. Rönesans düşüncesi ise bağımsızdır; yalnız kendine
  dayanan, konu ve amacını kendisi belirleyen bir felsefedir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yalnız Rönesans
  düşüncesi için söylendiğinde doğru olur?

  A) Kendi içine kapalı, uyumlu bir felsefedir.
  B) Filozof yeni bir şey getirmez; sistemin pürüzlerini gideren
  bir ustadır.
  C) Filozof özgür havasıyla birey olarak ortaya çıkar.
  D) Felsefede bir birlik söz konusudur.
  E) Filozoflar aynı zamanda din adamıdırlar.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Rönesans ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve burada ilk
  örneklerini vermiştir. Buna göre;


  I. İslam coğrafyasındaki çeviriler ile bilim ve felsefe
  önemli etki yaratmıştır.

  II. Coğrafi keşifler neticesinde matbaa kullanılmış, okuryazarlık
  artmıştır.

  III. Ekonomik faaliyetlerin etkisiyle ticaret gelişmiş ve
  üretim tarzının değişmesiyle de toplumda sosyal farklılıklar
  oluşmuştur.

  Verilenlerden hangileri Rönesans’ın ortaya çıkışına neden
  olan sosyo-kültürel etkenler arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I.
  B) Yalnız III.
  C) I ve II.
  D) II ve III.
  E) I, II ve III.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Rönesans felsefesi öncelikli olarak insan sorunu üzerinde durmuştur.
  “İnsan nedir? İnsanın bu dünyadaki yeri ve anlamı nedir?”
  soruları araştırılmıştır. Orta Çağ’da ise insanın yeri zaten
  belliydi; bu nedenle de araştırılmaya gerek görülmemiştir.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ı Orta
  Çağ felsefesinden ayıran bir özelliktir?

  A) İnsanın yerinin aşkın bir evrende değil, bizatihi bu
  dünyada aranması
  B) Dogmatik düşüncenin bireysel olana göre ön planda
  tutulması
  C) Doğrular hazır olduğu için araştırılmaya gerek görülmemesi
  D) Toplumsal olanın bireysel olana göre daha değerli
  algılanması
  E) Eskiden kopmamanın, yeniye karşı ise direnç göstermenin
  esas alınması
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Rönesans dönemi düşünürlerinden Petrarca “insanın ne
  olduğunu” bilmek ister ve doğru yaşamanın ölçütünü araştırır.
  Ve ona göre doğru yaşamın kaynağı Hıristiyanlıkta
  değil, Roma Stoa’sındadır. Bu öğretiye göre insan için en
  yüksek değer ruhunun bağımsızlığı, özgürlüğüdür. Buna
  da inanç ile değil, akıl ve erdem ile ulaşılır.


  Buna göre Petrarca için aşağıdakilerden hangisinin
  başlı başına bir değer olduğu söylenebilir?

  A) Dini dogmaların
  B) Bu dünyanın
  C) Toplumsal değerlerin
  D) Kilisenin öğretilerinin
  E) Eskiye bağlı kalmanın
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8


 • I. II.

  Teoloji, felsefeye egemendir. Bilim, felsefenin kılavuzudur.

  İnanç merkezlidir. İnsan merkezlidir.

  Hukuk, kiliseye bağlıdır. Hukuk, devlete bağlıdır.

  Verilen özellikler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine
  karşılık gelir?

  A) Antik Yunan felsefesi - Patristik felsefe
  B) Antik Yunan felsefesi - Skolastik felsefe
  C) Skolastik felsefe - Modern düşünce
  D) Modern düşünce - Skolastik felsefe
  E) Modern düşünce- Rönesans düşüncesi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9

 • Bu yönelim ile insan MS 2- MS 1 yüzyıl felsefesinin
  dogmatik etkisinden uzaklaşmış ve Antik Yunan felsefesine
  geri dönmüştür. Bu geri dönüş insanı ve evreni yeniden
  yorumlama anlamı taşımaktadır.


  Bu açıklamada dile getirilen yönelim aşağıdakilerden
  hangisi ile ifade edilir?

  A) Kartezyen felsefe
  B) Hümanizm
  C) Apoloji
  D) Skolastik felsefe
  E) Patristik felsefe
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Varlığın neliğini sorgulayan filozoflar daha sonra onun
  bilgisinin nasıl edinileceği konusunu ele almışlardı. Bu
  durum modern felsefeyle tamamen değişmiştir; bilimdeki
  gelişmelerden etkilenen ve bilimi temellendirmeye çalışan
  modern filozofların temel konusu bilginin kendisi olmuştur.


  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Felsefe bilimsel gelişmelere rağmen kesin bilgiye ulaşamamıştır.
  B) Felsefenin temel konusu her zaman için ontolojidir.
  C) Bilimsel gelişmeler varlığa farklı yaklaşımları doğurmuştur.
  D) Modern dönemde felsefenin öncelikli konusu epistemoloji
  olmuştur.
  E) Tarihsel süreç içerisinde felsefenin konularında
  önemli bir değişim yaşanmamıştır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11

 • 1 Descartes phe, iyimser ve kahramanca bir phedir,
  o felsefe binasnn ina edilmesinden nce gelen bir alan
  temizlemedir; ilk hareket noktasdr. Yeni bir felsefe kurmak
  iin daha nceki btn bilgilerin iradi olarak bir yana
  braklmas, yok saylmasdr.


  Buna gre aadaki yarglardan hangisine ulalabilir?

  A) phe, insana iyimser ve sarslmaz bir ruh hali salar.
  B) Nesnel dorular yoktur; tm bilgi pheyle karlanmaldr.
  C) phe, doruya ulamann hizmetine sunulmu bir
  yntemdir.
  D) Duyulara dayal bilginin yanltcl nedeniyle doru
  bilgiye ulalamaz.
  E) Zihnin, herhangi bir eyi tasdik etme veya inkar etme
  gcne sahip olmamas nedeniyle her ey phe ile
  karlanmaldr.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Spinoza’ya göre özgür bir ruh kararlarını akıl yoluyla alır.
  Ahlaksal yaşam aklın tutkulara karşı savaşıdır. İnsanı özgür
  olmayıştan özgürlüğe yükseltme olanağı ancak ahlaksal
  yaşamda bulunur. Tutkular insanı köle yapar, insan
  düşünme halindeyken özgürdür.


  Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılamaz?

  A) Özgürlük bir bilinç gerektirir.
  B) Özgürlük ahlaksal yaşamla mümkündür.
  C) Ahlaki yaşamın önündeki engel tutkulardır.
  D) Akıl ile tutkuları yenmek ahlaksal yaşamın amacıdır.
  E) İnsan tutkularını yaşadıkça özgürlüğünü gerçekleştirir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir