Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

11.Sınıf Biyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Biyoloji dersi11.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin

11.Sınıf Biyoloji dersi test çözme11.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin

11.Sınıf Biyoloji testi çöz11.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin

11.Sınıf Biyoloji testi çöz11.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin Bir nöronda; I. uyartının şiddeti, II. uyartının frekansı, III. uyartının süresi verilen özelliklerden hangileri implus sayısının art- masını etkiler? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II velll. E) I,IIve III. İnsanda bir uyarının alınıp, uyarıya cevap oluşunca- ya kadar; I. ara nöron, II. reseptör, I|I. motor nöron, IV. duyu nöronu, V. tepki organı yapılarının görev sırası aşağıdakilerden hangisidir? A)I-II-III-IV-V B)II-IV-I-III-V C)IV-II-III-V-I D)V-III-I-II-IV E)I|I-I-V-IV-II Aşağıda ırrIDuIs atırnı sırasında aksnnda meydana gelen dağışım gdslanlrvıvştır Buna göre, ı Lıa hucra ıcınde Na' usrısırrıı ›<~ darışırrıırıdsn ın. ın" ıı Nl'dı poıanz. durnmdadır ııı. Ku. rıpolanzı duruma gıçmııuı. Ifadelerlnden hınullerl doğrudur? Yalnız! ananı-uz ııı c› ı VE ıı, a› ıı vs ı s› ı. ıı ve ııı, Bir nöron aşağıda verilen olaylardan hangisini ger- çekleştiremez? A) Defosforilasyon B) Aktif taşıma C) Enzim sentezi D) Replikasyon E) Oksijen tüketimi Nöronlarla ılgılı, I. miyelin kılıf bulunması, Il. akson çapının geniş olması, III. uyartının şiddeti verilenlerden hangileri implus iletim hızının artması- na neden olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir nöronun aksun gövdesindeki uyarının diğer nöm- na etimi sürecinde; l. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salınımı, ll. Dendritlerle uyartının alınması, III. Nörotransmitter maddelerin dendrit zarındaki re- sepiörlere tutunması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)III-II-I B)I-II-III C)III-I-II D)I-III-II E)II-III-I Sınır hücreleri ıle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangısı ya ıştır? A) Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara dentrit denir. B) Miyelin kılıf akson etrafındaki schwan hücreleri lara- fından oluşturulur. C)Aksonda miyelin kılıl bulunmayan bölgelere ranvier boğum adı verilir. D) Sinir hücrelerinde impuls iletimi dentritten aksona doğru gerçekleşir. E) Nöron çekirdekleri haploid kromozoma sahip oldu- ğundan bölünmez. Merkezi r sisteminde impuls iletimi sırasında kul- lanılan enerjı, l. fermantasyon, II. glikozun oksijenli solunum ile yıkılması, III. yağ ve protein moleküllerinin oksijenli solunum ile parçalanması olaylarından hangileri ile sağlanır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Yanda merkezi sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri nu- maralarla gösterilmiştir. V ııı Buna göre, numaralandırılmış bölgeler ve görevleriy- le ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I- Yazma, konuşma B) Il- Duyuların toplanma merkezi C) Ill- Yaşamsal olayların kontrolü D) IV- Refleks merkezi E) V- Hafıza, öğrenme Yanda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanmıştır. mBuna göre numaralandırılmış olan yapıların ismi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III Hipoüz Beyincik Pons Hipoüz Omurilik Soğanı Beyincik Beyincik Hipoüz Omurilik Soğanı Hipobalamus Pons Omurilik Soğanı Pons Omurilik Soğanı Talamus Akşam vakitlerinde fazla miktarda çay ya da kahve içil- dikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi ya- pılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılma- sıyla ortaya çıkar? A) Hipotalamus B) Talamus C) Omurilik D) Uç beyin E) Beyincik Şekildeki omurııgın enine kesitinde merkez, duyusal, motorik hücreler ve uzantıları numaralar ile gösterilmiştir. Arka Buna göre sol eline iğne batan bir insanın hızla elini geri çekmesi sırasında, impulsun izle yol hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? A)1-3-8 B)2-6-7 c)2-5-s D)1-4-7 E)5-6-7 Ayşe, bahçede dolaşırken; - Çiçek açmış gülleri görmesi, - Çiçeklerin kokusunu hisseimesi, - Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, - Çiçekleri kokladıkian sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında; I. uç beyin, II. omurilik soğanı, III. talamus, IV. omurilik yapılarından hangileri faaliyet gösterir? A) I ve II. B) Il ve IV. C) l, ll ve III. D) l, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. İnsan vücudunda su dengesi, vücut sıcaklığı ve hur- munların salgılanması olaylarını kontrol eden merkez aşağıdakilerden hang A) Talamus B) Omirilik C) Beyincik D) Hipotalamus E) Omirilik soğanı Bir lrışnrıırı knrıırıdnkl c.. rrılktnrırıırı ıxnlrnnsı am... ınuııua vucudun:: meydan: B: en aeg :ım er Icın asagıdnkııaruon hangisi ym sur? A) Paraıhcnncn miktarı s› îcnrakıa Ca en› rnl î İ zmn a› kararla a( an :g D) Kalaııonın rnıkıan g L zmn 2› Karnlkıakl Ca rnlkları Aşan «akı ı ve nolu grarkıama hormon atkısIyYa karı tıkonnın zamanı ıaıgıı a-gışım. Qßsıorılrrııatır Karl Şaksn Karı Şeker! L_ anna Narrnal .::m ,Ekim kan Şekeri Bunu gm. ı ve nolu gruflklerdekl değişime neden m... hormonlar. hangı seçenekte dogru verllınlşnr? A) Glukagan Adrarıı m s› :sm ı.›-< o› ımu ın Glukagan o› Büyüme horrrıorıu Kals anın z› Parahurrnurı Tırnksırı Aşağıda rııpefız bazındnn sılgılının rıurnırılnrıuırılrnl: hurrnunlarırı atki attığı urgarılar gğslarılrnıslır Hipcıtalarnus in; J ırov azı r v t _D , Hlpoflzbe& Böhrskustu ' /_ \ suıbazıen bezı / W n K,,,.,k,_, Yumuual x Buna ama. ısagıuakı sacınıklarln hanglslnda nu. ıslmlendırllmesınde meral rıdırılmıs hormonların yanıışı k yumru ıarsı-ı a) !ı a STH c› A) ı 4 ACTH E) v .. rsu ı:) ıva u-ı İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kıs- mını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir. Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneği r? A) 'Iîroit bezi B) Süt bezleri C) Tükrük bezleri D) Hipoüz bezi E) Eşeysel bezler Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hormonlar ile il- gili verilen ifade yanlışt 7 A) Hedef organlara kan yoluyla taşınır. B) Büyüme ve gelişmede rol oynar. C) Homeostasiyi korur. D) Metabolizmayı düzenler. E) Üretimleri ergenlik dönemiyle başlar. i Yurrıurlalık A) L›-I s› rak,... a) Fsb-C D) sTn g› -DH Kandak' konizul mıktarının artırılması ve normal se- viyenin üzerine çıkması durumunda; I. hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonu azaltı- Iarak böbreküstü bezinin uyarılması, II. Hipotalamusun, hipoüz bezini uyarması, III. Hipotalamusun, kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan koriizol ile uyarılması, IV. Böbreküstü bezinden salgılanan kortizol miktarının azaltılması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? A)II-I-III-IV B)I-II-III-IV C)III-IV-I-II D)IV-III-II-I E)III-II-I-IV Hormonların fazla ya da az salgılanması sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisi hormonal bozukluk sonucu ortaya çıkmaz? A) Guatr B)AkromegaIi C) Skorbüt D) Şeker hastalığı E) Addison n harman çiftlerinden hangisi birbirine zıt (anlogunısl) etki gösterir? A) Tiroksin - Kortizol B) Adrenalin - Noradrenalin C) Kalsiionin - Parathormcn D) Büyüme hormonu - Progesteron E) ADH - Östrojen Vücutta salgılanan bazı hormonlar belirli hücreler yada organlarda etkili olurken (I), bazı hormonlar ise tüm hüc- relerde etkili olur (II). Buna göre, l ve ll. duruma uygun örnek olacak hur- munlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) İnsülin Glukagon B) Somatotropin Östrojen C) LH Tiroksin D) Glukagon FSH E) Tiroksin Testesteron Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormunlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söyle- nebilir? A) Glukagon B) İnsülin C) FSH D) ADH E) Östrojen Sağlıklı dışı ve erkek bireylerde ıkıncıl cınsiyet karak- terlerinin uluşmasını sağlayan hormonlar hangi se- çenekte doğru veril ir? Erkek Dişi A) LH Prolaktin B) Progesteron TSH C) Aldosteron Oksitosin D) Kortizol LTH E) Testosleron Östrojen Kanda, adrenalin hormonu miktarının artması ile aşa- ğıdaki olaylardan hangisi görülmez? A) Kalp atışlarının hızlanması B) Göz bebeklerinin büyümesi C) Kan şekerinin yükselmesi D) Sindirim organlarının hızlı çalışması E) Kan basıncının yükselmesi İnsanda endokrin hezler tarafından üretilen hormon- lar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bir ya da daha fazla doku ve organı elkileyebilir. B) Genellikle protein veya steroil yapılıdır. C) Normalden az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. D) Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir. E) Hedef doku ya da organın hücrelerinde hormonları tanıyan özel reseptörler bulunur. Endakrn n ların karşılıklı alırık hırbı ı.ııı-ı atkılarrıala. riud g. ı bıldırıvu (r Hub-act( ruakanızrnısl) dırıır. Aşığım-ı bazv bazlar arasında gen bıldırım oIayYarv gesıaııımısıır z' ' 'W' Hıpmız bazı " Yımlı uyarıcı rıarnıen Tırnıt bazı Burn: göre, ı va ıı nolu yerlere yazılması gerekenler :sığınak lerden hanglslnue dnğru verllnılsllr? A) Felkul uyu harman s› Anıldlurenk hormon o) Tırokıın D) Anlıdıuralık horrrıon Farathorrnon z› Lutııınlastırıcı hcrruorı Kavsılarıırı ' hormunlardan hang sperm ve yumuna etiminde görevli olan hormonlardan biri A) Östrojen B) Parathormon C) Testosteron D) LH E) FSH Sağlıklı bir insanda, yeterli miktarda su alınmamasına bağlı olarak vücutta su yetersizliği onaya çıktığında; l. böbreklerden emilen su miktarının artması, II. hipoüz bezinden antidiüretik hormonun kana veril- mesi, III. kanın osmolik basıncının artması, IV. idrar yoğunluğunun artması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden han- gisindeki gibi ulur? A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)III-II-I-IV D)III- -II-IV E)II-IV-I-III Şekilde insan gözüne ait bazı kısımlar numaralandırıl- mıştır. Aşa ıdaki seçeneklerin hangisinde numaralı kısım ve isım eşleştirmesi yanlıştır? A) l. Komea B) II. İris C) III. Göz merceği D) IV. Kör nokta E) V. Damar tabaka Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu rleriyle taşınıp merkezi sı r sisteminin hangi bölumıine ilk önce ulaştırılır? A) Hipotalamus B) Beyincik C) Talamus D) Omurilik soğanı E) Omurilik sazan yauısını uluaturan aaanaa kısırnlar a$ağıaakı :akı aa Qêştarılrrıışt r. Buna gore, nuıııarıılarl gissıerllrnlş kısırnların görev- Ierlyle ııgııı eşlestlrmelerden naııgısı yarı şlır? A) ı a Geze aaıaa .aıgm kır ma.. a› ı a G::: babağıuıu büyntulûibkdçultulrrıası o› ı a Gaıaa ışınların kırılarak ratına uzerine duşurula n› ıv a Gğrurılunun uluaturulrnası z› v a Ghruntunün aagarıaaa maa. ..-ın kul-k y-nııı V- ....m.-.. am... m..." Kulaklık! yahılırın qbrevlerlyle n. ıı ...gunu evden hıuylıl ıésxıı 711-1? A) Çakı::. m. va uzanu m. (krußlrnlsrluln nosunu .mm e› K... k ırı. a ş va orta kul g. ayın . :a: ntrsQırvılerını m... kulağa ..-m a› 0-.-.. buruıu; ...mk ya...” --- ..-ı;-ı-....... - sını ıığlır D)şaIY:ng:: kanal arena eıuaur, Agurna ...manayı s› Yırıru dııırıı kırın ırı' Icındak . vı ve olu n... mm.. ::annesinin sağlanmasında am” sır, Yukırıdıı verllen görme bozukluklarının düzelt! Ine- ılnde kul ı acık mercek (urlerl ıııııaı secenek:: unun. ver mışıın ı A) TK. n İnce s ınnırıx a) Ince s ındınk a› Sııınaırıx KI ın n› İnce Kalın lrıoı s› ›< Odaya sıkılan bir parfümün kokusu algılanırken; I. koku taneciklerinin mukus içinde çözünmesi, Il. solunan hava ile koku laneciklerinin sarı bölgeye ulaşması, III. koku reseptörlerinde impuls oluşması, IV. impulsların beyin kabuğunda yorumlanması olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki seçenekler- den hangisinde verilmiştir? A)I-II-III-IV B)II-I-III-IV C)I-III-II-IV D)III-I-II-IV E)IV-III-I-II Gözde bulunan çubuk ve koni reseplörleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koni reseplörleri, cisimlerin renklerini daha rahat gör- memizi sağlar. B) Her iki reseptörde impuls iletimi elektrokimyasal ola- rak gerçekleşir. C) Çubuk reseplörleri, ışığa daha duyarlı olduğundan gece net görmemizi sağlar. D) Sarı benekle yoğun olarak koni reseplörler, sarı be- nek çevresinde ise çubuk reseplörler bulunur. E) Koni ve çubuk reseptörlerinin görevini yapamaması sonucu miyop ve hipermetrop göz kusurları ortaya çıkar. Burun içindeki gohlet hücrelerinin salgıladığı mukus ile; I. solunan havanın süzülmesi, Il. koku moleküllerinin çözünmesi, III. havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi olaylarından hangileri gerçekleştirilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şeker yiyen sanın tat algılama sürecinde, l. Şeker tükrük içerisinde çözünür. II. İmpuls, sinirler ile beyindeki merkeze iletilir. III. Çözünen maddeler duyu hücrelerini uyarır. verilen olaylar hangi sıra ile gerçekleşir? A)I-III-II B)I-II-III C)II-I-III D)II-III-I E)III Kulakta gerçekleşen denge olayı ıçın aşağıdakiler- den hangisi doğru değil n A) Dengeyi sağlayan yapılar orta kulakta bulunur. B) Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumludur. C) İmpuls oluşumunda lüylü duyu hücrelerine yapılan basınç etkilidir. D) Tulumcuk ve kesecik yer çekimine karşı yapılan ha- reketlerde etkilidir. E) Yarım daire kanalları, dönme hareketi ile oluşan ko- num değişikliklerini algılar. Aşağıdaki duyu çiftlerinden hangı ıkisinin uyarılma biçimi henzerdir? A) Görme - Koku alma B) Dokunma - Tatma C) İşitme - Görme D) Koku alma - Tatma E) Dokunma - Görme Dokunma duyusu için, l. Üst derideki b II. Ali derideki hücreler keratin salgılar. III. Sinirler ve karı damarları ait deride bulunur. ifadelerinden hangisi doğrudur? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|ve|II. E)I|ve|II. Aşağıda, çizgili kaslarda sarkomerin yapısı şema ile gös- terilmiştir. Ahandı [bandı Hbandı ?aa ı--ı EQ?' . çızgısı ğzgısı e Sarkomer Mlyezln Akım Buna göre çi gili kasın gevşemesi sırasında aşağıda- kilerden hangisi gözlenir? A) I bandı daralır. B) Kasın hacmi azalır. C)A bandının boyu değişmez. D) H bandı kaybolur. E) Z çizgileri birbirine yaklaşır. cızaııı kaslı rı kası m. sırasına& ışığının grııflk. larda gam.. arı duğlşlrrılaıdan hangisi rvıuxclırııı g. rrıax? A) ßııxuz ...man s› co; mm”. c) Glılıajan rnııııı o› I_aknk ..n mum... :bm s› Sarkvrvıar boyu Kıkırdak doku; hücreler arası maddedeki Iillerin çeşidine, düzenine ve miktarına göre; I. hiyalin kıkırdak, Il. elastik kıkırdak, III. libröz kıkırdak olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre, kıkırdak doku çeşitleri ve vücutta bulun- duğu yerler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ- ru eşleşlirilmiştir? I Il III A) Gırtlak Kaburga uçları Omurlar arası dısk B) Burun Omurlar arası dısk Soluk borusu C) Soluk borusu Kulak kepçesı Omurlar arası dısk D) Burun Kulakkepçesı Burun E) Solukborusu Burun Kulakkepçesı Çizgili kasların kasılması sırasında, I. Ca” iyonları ATPaz enzimini aktive eder. II. Motor plaklan asetilkolin salgılanır. III. Ca” iyonları sarkoplazmaya yayılır. IV. Aklin iplikleri miyozin iplikleri tarafından çekilir. ulaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğ- ru verilmiştir? A)I-I|-II|-IV. B)II-III-I-IV. C)I|I-IV-I-II. D)III-I-IV-II. E)II-I-III-IV. Çizgili kasların uzun süre çalışması halinde; I. kreaiin fosfat, Il. Iaktik asit, III. glikoz, IV. glikojen, V. ısı verilenlerden hangilerinin miktarında azalma görü- lür? A) I ve II. B) III ve IV. C) I, III ve IV. D)II, IVveV. E)I, II veV. İskelet sisteminde, kemik doku ile ilgili aşağıda veri- lenlerden hangisi yanlıştır? A) Kemik gelişiminde kalıtsal faktörlerin yanı sıra çevre- sel faktörler de etkilidir. B) Büyüme çağında STH, kalsitonin ve parathormcn ke- mik oluşumunda önemli hormonlardır. C) Spor yapma, yeterli ve dengeli beslenme kemik geli- şimini olumlu etkiler. D) Kemiklerde depolanan bazı mineraller, ihtiyaç halinde kullanılabilir. E) Kemiklerde üretilen hormonlar sayesinde vücutta bazı metabolik olaylar düzenlenir. Aşağıdakilerden hangisi ki kemik arasında sürtün- meyi azaltarak kemiklerin aşınmasını önler ve hare- keti kolaylaştırır? A) Sarı kemik iliği B) Eklem sıvısı C) Ligament D) Pericst E) Sinovial zar »s-gıa. m.." ııxı .ı rıdı buîunın hızı knrnıklırn ..ı n.. uırnler rıurnaralnrırnvetır â :E " 4 5 a Bunu gor: uuıvııvulıuıvııı resimlerin uxuu. ya..., x... v: düzenslı :ek keıvıkkler o ...x grııiılırıaır nınsı rııırıal seçenekte acem yav Iınıslır? Uzun n”. Kışa Düzen::: şaxıı A) 1,2 :ı 4,5 s s› :ı a ı .z 4 5 c› 4 ıs 1.2 5 n› 2,3 ı 4 e e› a 1.2 4 3 İnsanda kemiklerin yapımı ve gelişmesinde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin etkisi yoktur? A) STH B) Progesteron C) 'Iîroksin D) Kalsiionin E) Parathormon kıııınlırv ...ı...Z.Ğ. ama..., ıııını ı P-riuıx. k-rvîığın --m mu.-. .. -rıırı- ..uy.....--.... ..am Kırvıvızı Kerwlk uıgına- K-n hugraal Draılrrwl yapı ı soyun.. _ama_ ıvıuyux han.-." . Iı-rvıık ;axa- run-ı aaelanır ıv s-.. konuk mm yıluızcı uzun kemiklerde bulunur ıcıkluıııı ırından ııınııl .m uonruuur? A)Iva s) ııı ve ıv c› ı. w- ı m. ...w s). ...-.v İnsan vücudunda bulunan; l. kalça, II. baldır, III. bilek, IV. uyluk kemiklerinden hangilerinde kırmızı ve sarı ilik birlikte bulunur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) II ve IV. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşı-aus. n.. .mumu ş-xvı v. mısın. am.." umran::. sınavın! Sıvı . show,, x,, Eklem “mum s x ı varııın .nam . g ı Vücudun harakatını kcılaylaâtıran aklarulardandır_ ama". kıkırdağı karnıklarırı bağlandığı aklarrl yüze. yınua aşınrrıayı arılar ıı Sınavıal ııvı kıkırdak daku ıı. bırabıv kaya-anlık ...a- lar. ıv Sırınvınl sıvı. sınavın! zur tarafından ura verlleulerden hınullerl doğrudur? c› ıı. ı Ive ıv. A) ı va ıı s) ı va ııı va ıv D› .ııı va ıv Aşağıda bir çizgili kasın I. durumdan, ll. duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. m › m Buna göre, l. durumdan ll. duruma geçiş sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A) I bandı daralır. B) H bandı belirginleşir. C) Kas hacmi değişmez. D)A bandının boyu değişmez. E) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır. Gralîbda a" çızgı kasa, aşık uağarırıda uyarı varırrıası aanuau. ç.” kaaıa mayuaua sıaıan wav; m geaıanım Ka: ma ..aya n. (2 ıa Uyannın verıldıaı am suna Süre. ::ı-acık Ile Ilsılll olarak asıqıqauııemen naııqıaı aoyıanaman A) ı. :anları ara ğında kas, suruatık :ırıırlar tarafından uyarvvmıslır a› a.. e) VE ç, aamaaıanaaa kasın Vıacrnı :Iagişrnaz c› ı: :aman aralığında z cıxaı .n bırbırınn yaklazır n› ı: zaman aralığında sarkorrıırın ıaayu uzar s› !Vlıyuzin ıaı kları . aamaamaa kıgalırkan, :3 zamana.. d: uzar Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen degı mlerle ilgili alarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kasılma Gevşeme Kas hacmi değişmez. Kas hacmi değişmez. I bandı daralır. H bandı kaybolur. Kas boyu kısalır. Z çizgileri yaklaşır. A bandı uzar. Z çizgileri uzaklaşır. Kas boyu uzar. I bandı genişler. Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kas- lar uksijen yetersizliğinde de fosfurilasyon yapabilir? A) Mide B) İnce bağırsak C) Bacak D) Kalp E) Atardamar çizgisi Abandı çizgisi ||| llli ||| _,_. é,_, _v_ | H | bandı bandı bandı Şekilde gösterilen çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? A) H bandı kaybolur. B) Kasın hacmi artar. C) Miyozin ve aktin boyu değişmez. D) Z çizgileri birbirine yaklaşır. E) Abandının boyu değişmez. Yanı-Jak ?Vaûkta bir cizgi boyunda zamana bağlı olarak mayaana Qılın dağılımlar gam- .ımıanr Zaman cı ı* ı; ı, Tum varılrrıesı Graflkla llglll olarak, ı. n . ı, aralığında aksam ucundan asa( ka r\ ıaıgııa. ı, a «z aralvğında ı handv daralır. 2 _ :3 zarının aralığında ATP harcarırrıaz Irndelerlrıden nangııen qogruaun A) Yalnız ı. s› Yalnız ıı. c› ı va ıı m ıı ve ııı E) ı. ıı ve ııı, İnsan vücudunda bulunan; I. kafatası kemikleri, Il. omurlar, III. pazu ile dirsek kemikleri verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hare- ket yeteneklerinin azdan çağa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmışl A)I-II-III. B)II-III-I. C)III-I-II. D)I-III-II. E)II-I-III. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) 5) C) D) E) Eklem çeşidi Oynar eklem Oynamaz eklem Yarı oynar eklem Yarı oynar eklem Oynar eklem Bulunduğu kısım Ayak Kafatası Sırt Omuz El Şekilde uzun kem rı yapısında bulunan, Xve Y harf- leri ile gösterilen kısımların görevleri hangi seçenek- te doğru verilmiştir? A) B) C) D) E) mx Kan hücresi üretimi Boyuna büyüme Enine büyüme Mineral depolama Onarım Y Onarım Enine büyüme Onarım Kan hücresi üretimi Enine büyüme Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hang onaktır? A) istemsiz çalışma B) Çok çekirdekli olma C) Fosforilasyon yapma D) Bantlı yapı gösterme E) Çabuk yorulma Aşağıda verilen sindirim organları ve görevleriyle il- gili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır! A) Dişler B) Yemek borusu c) Mide D) İnoe bağırsak E) Kalın bağırsak _› Besinlerin mekanik sindirimi. _› Besinlerin perislaltik harekel ile mideye ulaştırılması. _› Proteinlerin kimyasal sindiri- me uğratılması. _› Besin monomerlerinin emili- minin gerçekleşmesi. _› Besinlerin kimyasal sindirimi- nin tamamlanması. Karaciğerin görevleriyle ifadelerden hangisi yanlıştır! olarak aşağıda verilen A) Amonyağın, üreye dönüştürülmesini sağlar. B) İlaç kalıntıları gibi zehirii maddelerin etkisini azaltır. C) Yaşlanmış alyuvariarın parçalanmasını sağlar. D) Proteinlerin sindirimi için gereldi enzimleri üretir. E) Kandaki fazla glikozu, glikojene dönüştürerek depolar. sludl m »ru-numun- nıeyuını aşı... klıııyısul sin. a ı.. rısıııd ışını 'n grııık .ma ama.: ı. .sını slııılerdeıı Iıınulsl gemgxıuma-ı a› mumu... mm... A) ım› a) s_ı_.....zı... n› s.. mm... e› Pmlu_r benin mm.. Aşağıda sıcaklık ve su miktarının aynı olduğu üç deney Iüpüne farklı organik molekül ve enzimler konulup, bir süre bekletiliyor. 50 mL 50 mL' v . 50 ML? S" Pişmiş S" îg S" Protein nişasta sm, + + + Pepsin Amilaı Upal _ 30"C 30%) 30"C l ll III Buna "re deney sonucunda, tüplerin hangilerinde besinle n monomerlerine rastlanır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve II. D) II ve III. E) I, Ilvelll. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları nu- maralanarak gösterilmiştir. Buna göre verilen organ çiftlerinden hangisinde kim- yasal sindirim yapılmaz? A)1-2. B)1-3. c)1-5. D)2-4. E)3-5. Aşağıda ve 'len sindirim organı çiftlerinden hangisi yağların sindirimi i n gerekli salgıları üretir? A) Ağız - Mide B) Mide - Karaciğer C) İnce bağırsak - Pankreas D) Pankreas - Karaciğer E) İnce bağırsak - Kalın bağırsak x-ınnnln rusya-ını q-Iovı qummı r ;sınavın-neon Yını Bes" Ağız Mide Ince bağırsak Kaıberıhidral ' ı . Prutnin - ıı . ı Kirviyısal ı n rirvı ulrıııdığın «anı odur. ve ıı: qiıınerııen buŞI x ır olup nlıııııııınaıııı gm. yazılması r Iıııııgl :::anıldı vırllııılştlr? _ıggıış o Aşağıdaki şekilde insanın sin im sisle ini oluşturan yapı ve organlar numaralarla gösterilmiştir. 1 Tüm bezi 2 varmak haıusu :ı Kamıiğar 5 Mide 4 s Kıiırlmğıısak sırrı 1 Imdıağırsak Numaralanmış yapı ve organların hangilerinde sindi- rim enzimi üretimi yapılır? A) Yalnız 3. B) Yalnız 4. C) 1, 3 ve 5. D)1,5ve7. E)2,3,6ve7. Karaciğerde 'len ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ılgılı olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yağların mekanik sindirimini sağlar. B) A, D, E, K vilaminlerinin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırır. C) Mideden ince bağırsağa gelen asidik karışımı nölra- lize eder. D) Antiseplik özelliği ile bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engeller. E) Prolein ve karbonhidralların kimyasal sindirimini sağ- lar. İnsan sindırim organlarında; moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi y& gılmaz? A)Yalnız III. B) IIVeV. C) Ilve III. D)I,|I|veIV. E) II, lllveV. Aşağıdakı şekilde karacvğar ıle bağlantı ı bazı aamarıar numaralar .ıa :esrar mışı r numara danıurlıır lle llglll aıarak. ı. Takvuk durumunda 3 nolu danıardakl g o: mınarı. 1 vı 2 rıalu damardan Varlığın ı z uarnaruukı uksusn rnıktarı. ı ve :ı nolu aurnurdarı fazladır Aç ›< dururvıunua ı nolu darnardakı g koz rnik1arı2 VB :1 nolu damarlardan yuksıkıır. lrnclalaılııdan rııırıg an aogruuur? A) Yalnız ı s› Yalnız D) ı ve Aşagıuaxı :a ıda x organının Saklı ve kısımları gßstarûl. “m” x amanı ım.- asıııraax **MW'- Ana. Asığıdzıkl aman nıngıaı bu oıyıum yapımı Görevler- den ı› rl aagı nın A) a va ›< vıtarnırıları a .suyun gen arnılırrııru sağlar_ a› Nlutuılııt aakıanıar ıcın yaŞamı aıam alu9turur. c› saayum. klor vı potasyum am. ılıktrolıtlırırı am rr\ rıı aagıaı, n) sıaamm sonucu oluşmuş rrıerıorrıarlerln geri amınmıaı garcakıaaıırır. s› Sındı lrnarnış atık maddaları vucuuan uzaklaştırır_ Aşağıda verilen hormonlardan hang' teminde görevli organlar tarafından ür A) İnsülin B) Gastrin C) Glukagon D) Enterogastrin E) Kalsitonin İnsanların hem ince bağırsak, hem de kalın ba sağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisının emilimi görülür? A) Vitamin B) Glikoz C) Aminoasit D) Gliserol E) Yağ asidi Yağların hidrolızı sunucu uluşan yağ asitleri ve glise- rol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra; I. göğüs len! kanalı, Il. peke sarnıcı, III. sol köprücük altı toplardamarı, IV. üst ana toplardamar verilen yapılardan hangi sıra ile geçerek kalbe ulaşır? A)II-I-III-IV. B)II-III-IV-I. C)I-II-III-IV. D)I-III-IV-II. E)III-II-IV-I. Aşağıdakı ask aa, v usurı yanıaı ve kısırrıları göster . mısıı.. am.-. Karı auaaı. Iuslarırı yapısı ve göravlırıyla .ıgııı alarak aşağıda. «ı eruen naugıaı !arı sur? A) sma rrı sonu-zu amaa.. rrıaddeler Fasrf ve aktif .aa ma .ı .auaı huerolorl tarafından .rrımr a) sa yaa. aayaamaa Inca hağırsakta am rrı yüzeyi a.. Kırılır. a› Slndkrkm onxlrnlorl Droıorok kimyasal slndlrkrnl gıreık. le6tırır o› Yağ asıtleri. aı aamı ve yagaa eriyen vıiarnınlsrin lenf kılcallarına ;oçmoılnl .aaıaı E)Anv1neaslı ve karbenhkdraı rvvenorrvorlorl orrıllorok karı ›< aa anna taşınır, Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sındırimi sonucun- da açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sis- leminde onak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdaki r- den hangisidir? A) Lenf kılcalı B) Sol köprücük altı topları C) Üst ana loplardamar D) Sağ kulakçık E) Kapı topları unun* Şekilde ver en m.." slrıdlrlıvı slsleruıne .n nuıvııııl . ı.. ırak :ıs-gıda ver en acıklaınnlurdnn hınglsl uüxlunuıııax? » ı-u. m... ın gafra gıy.." 5 ...u mg-..” ı. sarar s› z nolu crgında buılayıu pw. g-..” Iaıııarrılarıır r\ xındırırvwı. 4 Nolu a.. a› 3 unlu uruanda uraı Ian amman. enzırnlsrı 5 nnlu m_ ama- kırvvyııııl ıındırırndv ku -m r s› 5 nolu crğıuırı ııı g ışığı hurvncrıl Bunlardan ıaîgı l-İrılırrıırıı uyurır. Aşağıdakilerden hangısı insanlarda lükrük sıvısının görevlerinden değ r? A) Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. B) Ağız içinin nemli kalmasını sağlar. C) Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. D) İçeriğindeki enzim ile pişmiş nişastanın kimyasal sin- dirimini başlatır. E) Bileşimindeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangi- si kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaklan kana emilir! A) DNA B) Nişasta C) Laktoz D) Mineral E) RNA İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde; I. epitel doku, II. düz kas, III. bağ doku yapılarından hangileri onak olarak bulunur? A) Yalnızl. B) Yalnızll. C)YaInızI|I. D) II velll. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda; I. akciğer atardamarı, II. böbrekatardamarı, III. akciğer toplardamarı yapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-aza doğru sıralanışı hangi seçe- nekte doğru yapılmıştır? A)I-II-III B)III-II-I C)II-III-I D)|II-I-|I E)II-I-III Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki mad- delerden hangisi bulunmaz? A) Antikor B) Moncmer C) Vitamin D) Sindirim enzimi E) Hormon Aşağıda insan kalbinin çalışma hızını etkileyen fak- törlerden hangisinin miktarındaki artış, diğerlerine göre z_ıt yönde etki eder? A) Sıcaklık B) Kafein C) Karbondioksit D)Aseiilkolin E) Adrenalin - Kanın, damar duvarına yaptığı basınçtır. - Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve oksijen alamaması sonucu ortaya çıkan durumdur. - Hücreler arası sıvıda madde birikmesine bağlı olarak sıvı birikmesidir. - Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokular- da iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır. Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen tanımlar se- çeneklerle eşleşlirıldıgınde hangi kavram açıkta ka- ıın A) Yangısal tepki B) Kalp krizi C) Tansiyon D) Antikor E) Ödem Kalhın rıtmik kasılıp - gevşemesinde gerçekleşen; I. his demetlerinin uyarılması, Il. sinoatrial düğümün uyarılması, III. karıncıkların kasılması, IV. atriovenlrikülerdüğümün uyarılması, V. kulakçıkların kasılması olayların sırası hangi seçenekte duğru verilmiştir? A)I-II-III-IV-V B)II-V-IV-I-III C)II-IV-I-III-V D)IV-V-III-II-I E)IV-Il-V-I-III Kalbi besin ve uksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aort atar damarı B) Koroner damarlar C) Akciğer atardamarı D) Alt ana toplardamarı E) Akciğer toplardamarı İnsanın olgun alyuvar hücrelerinde; l. DNA sentezi, II. endositoz, III. oksijenli solunum, IV. difüzyon olaylarından hangileri gerçekleşmez? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) I, II ve III. E) I, III ve IV. Aşağıdaki den hangisi ınsan karaciğerının karı hu meostasisı i düzenlemeye yönelik işlevlerden bir olamaz? A) Glikozu glikojene dönüştürmek B) Kan proieinleri sentezlemek C) Amonyağı üreye çevirmek D) Bazı vitaminleri depolamak E) Sindirim enzimleri üretmek İnsanda, atardamar ile toplardamar arasında bulunan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit olarak kalsaydı, aşağıdaki durumlardan hangisi E lenmezdi? A) Ödem oluşması B) Doku sıvısının artması C) Dokularda atık madde miktarında artış D) Kılcal damardan doku sıvısına madde geçişinin ko- Iaylaşması E) Doku sıvısından kana madde geçişinin artması Kan grubu A Rh+ olan sağlıklı bir şinin; I. alyuvar zarında bulunan aniijen, II. plazma sıvısında bulunan antikor çeş' eri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B ve Rh Anti A a) Ave Rh Anti a c) A Rh D) B Rh E) Ave Rh - Aşağıdaki şekilde kılcal damarlar ile doku sıvısı arasında gerçekleşen madde alış-verişi gösterilmiştir. /. Kanın akış Aîardamar Toplardamar ucu x Y ucu Buna göre X ve Y harfle gösterilen maddeler han- gi seçenekte doğru verılmıştır? e i A) 002, NH3 Besin ve 02 B) GOZ Hemoglobin C) Besin ve OZ COZ , NH3 D) Üre NH3 E) Polimer Monomerler Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkan bir in- s da aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi g mez? A) Alyuvar sayısında artış B) Kan basıncının arlması C) Kan pH'ının yükselmesi D) Soluk alış-verişinde hızlanma E) Kalbin çalışmasında hızlanma Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sistemının görevlerinden biri değildir? A) Vücut sıcaklığının düzenlenmesi B) Oksijen ve karbondioksidin taşınması C) Vücudun su ve elektrolit dengesinin ayarlanması D) Hormonların ilgili doku ya da organlara taşınması E) Sindirilemeyen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırıl- ması Aşağıuakl grankıe ekeıgereen geçmekte olan kanın ekeı. ;en ve karborı ksıl mııeeı-ıerınee meyeene ;even ee: m.. geeunımısııı \ W) Danıarlar Buna göre. sırırıkte nana! secenekte doğru verıımıeıın ı A) Tanıeıeemer Alardarvıar s) Atnrdıırrınr ›< eeıeemer TaDlıırdan-ıar o› Kııeeıeemer Tepvereemer Atardarvıar o› Atardırrıır repveıeemer Kılı-_ıldam-:r z› Toblırdarnar Atsrd-rrınr Knuıeemer İnsan kanında bulunan olgun alyuvar ve akyuvarlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Olgun Alyuvar A) ATP sentezi B) Solunum gazlarını taşıma C) DNA sentezi D) ATP sentezi E) Glikoliz Akyuvar Antikor üretme Fagositoz Solunum gazlarını taşıma ATP sentezi Protein senlezi Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değ r? A) Lenf kılcal damarlarının tıkanması B) Dokularda sodyum ve su tutulması C) Kılcal damardaki kan basıncının azalması D) Kanın osmotik basıncının düşük olması E) Doku sıvısının osmotik basıncının artması Aaağıdıkı sekilde ınspn kalbknln bazı kısımları gaaıerll_ rrııştır Buna ama, numara ı kısıııılnr ı . llgl kllerden rıaııslısı söylenemex? A) ı vı ıv nı›- kan g. ı... (eblıvdıı-rınrdır a› ıı ve ııı knlblerı kanı uzıklaslırın ntardamırdır c› lll'tıkı oksıhımegîöbın miktarı ıv .n ııızıımır, D) Kucuk kırı dolııımı ıı n. bışlır. ıv n. bı .r s› Buyuk kan dolaşımı ııı [la başlar, ı Ile am" olarak aşağıda. Atardamarlardaki basıncın sürekli normalden yüksek ol- ması durumu hipertansiyona neden olur. Buna göre; I. damar sertliği, Il. kandaki tuz derişiminin artması, III. kandaki Iipit ve protein miktarının artması durumlarından hangileri hipenansiyonun etkenlerin- dendir? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden; l. aort - sol karıncık, II. akciğer toplardamarı - sol kulakçık, III. akciğer atardamarı - sağ kulakçık hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I, II velll. İnsanda kalbin kasılma, gevşeme ve dinlenme şeklindeki periyodik çalışmasına nabız denir. Dinlenme durumunda insanda nabız sayısı dakikada 60-B0'dir. Buna göre, nabız sayısı anan sağlıklı ve yetişkin bi insanda aşağıda verilen durumlardan hangisi görül- meı? A) Kanın pH değerinin düşmesi B) Soluk alış-veriş hızının artması C) Kandaki COZ miktarının artması D) Kandaki adrenalin hormonunun artması E) Asetilkolin hormonunun artması 7 Kılblrı yapısı Ile ııgııı namıısı yanlıştır? A) 1. m( sıralı avıtaldan oluşan sndukur! tabukaaıdır a) 2. kı p knaındın elufın mlyakın Lıhııknaıdır o› 3, kalım ama.. saran bağ :Inkudan yaslılrı-ııe Bankan tabakasını , n› 4 va s. aynı aza ıkıaxı karlı urganlara gğlursn atama. ınardır 2› s ve 7, vucudun a.. ve .u kıurnırıdukı kanı kalbe gs . ren tuızlardarnardır, Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numara- Iandırılarak verilmiştir. I. Peke sarnıcı II. Göğüs kanalı III. Sol köprücük altı topları IV. Lenf kılcalı V. Üsianatoplardamar Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvıs l ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerının verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru alarak verilmiştir? A)IV-I-II-III-V B)IV-II-V-I-III C)III-II-IV-I-V D)V-IV-III-II-I E)II-IV-I-V-III insandaki lenf sistemi; I. doku sıvısının fazlasının kan dolaşımına kazandır- ma, II. enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma, III. yağ monomerlerini emerek dolaşım sistemine kalma, IV. hormonları hedef doku ve organlara taşıma olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ıı, ııı ve ıv. Lenf dulaşımı ile ilgili alarak aşağıda verilen açıkla- malardan hangisı yanlıştır? A) Lenf sıvısı, alyuvartaşımadığı için renksizdir. B) Lenf sıvısının akış hızı, kana göre daha yavaştır. C) Lenftoplardamarlarında tek yönlü akışı sağlayan ka- pakçıklar bulunur. D) Lenf dolaşımında lenf atardamarları, Ienl kılcaları ve Ienl toplardamarları bulunur. E) Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuv- veti ve tek yönlü kapakçıklar elkilidir. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? A) Akyuvar B) Gliserol C) Vitamin D) Yağ asidi E) Alyuvar A! 9..... ç m... bır ırı .run vücuduna ıyrıı -nnıarıırı ı..." zarnnrılarda aırrnaal sonucu, nııllknr rrukıarırıunkk ..eımm ýßntanlrnıdlır ° ıa zu :o 40 sn eu m a. su G” + Anlllerılrı ı Kaz Antllsrıınz K.. w.uı...v.... uyuulanuwaaı 3..... g... bu m,... - ı... ı alarak nsıßıuıkı erııen ..-gm süxlenzıýıex? A) ı .y.-ı.m... .. .y -.. y-. m.. m-. a› Birey nı-ı-ııaı n... ını( hığııık .x kıxınrnvılır c› A.: ...g g..? ...ı.ı..-k.. .yı.tvu......... annkar o› 1 uyan m. . rıııudı hırayırı kurunda rııııı 9- k-.. nı nnllknr ...ı............›......, s› Bıray b.. ....ıı.nı- .-m m..- a- .-.wıumışm Aşağıdakilerden hangisi antikurların özelliklerinden bir değildir? A) Antijene özgüdür. B) Ribozomda sentezlenir. C) Aniimikrobiyal proteinlerdir. D) Kan plazmasında bulunur. E) T Ienfositler tarafından üretilir. Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışık g n uluşmasını sağlar? A) Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi B) Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi C) Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi D) Hastalığı geçirmekle olan bireye hazır antikorların verilmesi E) Anne sütü ile anneye ait anlikorların bebeğe geçmesi Aşağıda v lı_ş verilmiştir? Aşı A) Aktif bağışıklık sağlar. B) Vücuda antikor verilir. C) Hastalanmadan önce uygulanır. D) Bağışıklık süresi uzundur. E) Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olur. lenlerden hangısı aşı ve serum içın xan- Serum Pasil bağışıklık sağlar. Vücuda anlijen verilir. Hastalık sırasında uygu- Ianır. Bağışıklık süresi kısadır. Bellek hücrelerinin oluş- masına neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisı insanda lenf dolaşım sisle- mi kısımlarından biri değildin A) Dalak B) Karaciğer C) 'Iîmüs bezi D) Lenf damarları E) Lenf düğümleri ›.-î.gu..î. uy?.. - inc: 1.9.1-7.- ısınan/Ir? -ßnucu i-, ız› .ZİJıZî-êîîêâî. n› Kıyı .....m.m.,. :ını-ı Qbro ...gunu mumu." . ıııngl x... ..un A) ` unlu Garnurğak sıvı, s unlu a-m-..,.k. :ıs/Idari a› em durvuur k-.. GeI-gırrvvnuı s rwelvı Gunu-r .-m g, ı:) 2 .- 5 M... .....-.-..-.. .-n mm,-.. am..-" ıyrııaır cv) vıeı e..-" 5...”. -......-...._ m... i) İnsanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik (özgül) veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spe- sitîk hatta ai A) Antijenlere karşı korunma amacıyla aşı yapılması B) Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. C) Gözyaşı içindeki maddelerin bazı mikropları öldürmesi D) Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidi ile yok edilmesi E) Safra salgısının antiseptik özelliği ile ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi s; Alman Hanı ama.: hliyalin