Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • Bu şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü behâdır
  Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır
  Bir gevher-i yektâdır iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihân-tab ile tartılsa sezâdır
  Altında mı üstünde midir cennet-i âlâ
  El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u havâdır
  Bu dizeler bir kasidenin hangi bölümünden alınmış
  olabilir?
  A) teşbib (nesib) B) tegazzül C) methiye
  D) taç E) dua
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2
 • zellikle Azerbaycan sahasnn, baz edebiyat otoritelerince
  de Trk edebiyatnn en byk airi, dnya edebiyatnn
  da en byk lirik airlerinden kabul edilir. Asl
  ad Mehmed bin Sleymandr. airin 888/1483 ylnda
  Badat yaknlarndaki Hille bucanda dnyaya geldii
  sanlmaktadr. kane iirin edebiyatmzdaki en byk
  temsilcisi kabul edilir. Btn iirlerinde ak ve akn hllerini
  cokun bir lirizmle ifade eder. Doduu muhitten hi
  ayrlmam, stanbula hi gelmemitir. Naat trnde kaleme
  ald Su Kasidesi olduka mehurdur.
  Bu parada tantlan divan airi aadakilerden hangisidir?
  A) Baki B) Nedim C) Nabi
  D) Fuzuli E) Nefi
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3
 • Aşağıdaki beyitlerden hangisi mahlas beyti olamaz?
  A) Edemem terk Fuzûlî ser-i kûyun yârın
  Ne kadar zulm yeri ise bana hoştur vatanım
  B) Nedîmâ nâmını mümkin mi nakş ey nevk-i tîğ-i âh
  Dil-i yâr adlı bir elmâsdan kıymetli taşım var
  C) Süleyman yâd olundukça bile mezkûr olur muru
  Süleyman hatırlandıkça anılır karıncası da
  D) Bâkî-sıfat virdün elem itdün gözüm yaşını yem
  Kıldun garîk-i bahr-i gam deryâlara saldun beni
  E) Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir
  Hûblar, cevr ü cefayı kime öğretmediler
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4
 • Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?
  A) Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm
  Kıskanır kendi gözümden yine kendi gönlüm
  B) Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı
  Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı
  C) Ben şehid olmadan aşkıyla mezarım kazayım
  Taşımı gözlerimin kanlı yaşıyla yazayım
  D) Gelsem olmaz mı huzura a benim aslanım
  Ta yakından bakayım hüsnünüze hayranım
  E) Bir gün olacak ben gibi nâlân olacaksın
  Ettiklerine sen de peşîmân olacaksın
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla kişileştirme
  söz konusudur?
  A) Bütün cihânda gönül ışk ile olur makbûl
  Kamu diyârda ehl-i hüner garib olmaz
  (Bütün dünyada gönül aşk ile makbul olur; hiçbir yerde
  hüner sahibi insan garip ve perişan olmaz.)
  B) Ey gözüm ebr-i bahârî geh yağar geh açılır
  Âlem içre sencileyin kimse yeksân ağlamaz
  (Ey gözüm, bahar bulutu bile gâh yağar gâh açılır; bu
  dünyada kimse senin gibi durmadan ağlamaz.)
  C) İnledüğüm dilberâ dolâb gibi subh u şâm
  Bu ki cismüm dem-be-dem yaşumla âb üstindedür
  (Ey sevgili, sabah vaktinde dolap gibi inlediğim bundandır
  ki cismim her zaman gözyaşımdan su üstündedir.)
  D) Gözümde aks-i cemâlün bahâra benzetdüm
  Yaşum bahârda taşmış pınara benzetdüm
  (Güzelliğinin gözümdeki aksini bahara, gözyaşımı da
  baharda taşmış pınara benzettim.)
  E) Gerek ağla gerekse gül cihân fâriğdur ey bülbül
  Kimine âteş olur gül kimine gülisitân âteş
  (Gerek ağla gerekse gül ey bülbül, dünya kendi keyfindedir,
  aldırmaz; kimine ateş gül olur, kimine de gül
  bahçesi ateş.)
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6
 • “Dünyayı bir yana, seni bir yana koysalar yine de bana
  sen gereksin, ey vefasız, sen!”
  Bu açıklama aşağıdaki beyitlerin hangisine aittir?
  A) Dünyâyı girişmeyle esir eyledi bilmem
  Câdû mıdır ol gamze-i fettân ne belâdır
  B) Dâr-ı dünyâ delü gönlüm gibi virân olsa
  Ne cihân olsa ne cân olsa ne hicrân olsa
  C) Seni dünyâ gibi yalancı vü yüze gülici
  Bilmez ol ahd ü amân derler idi gerçek imiş
  D) Dünyâyı bir yana kosalar bir yana seni
  Bana seni gerek seni ey bîvefâ seni
  E) Minnet Hudâ'ya devlet-i dünyâ fenâ bulur
  Bâkî kalur sahîfe-i âlemde adumuz
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7
 • Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?
  A) Güzel görinür ırakdan görinse her nesne
  Anun içün güneşi rûy-ı yâra benzetdüm
  B) Mihrin görür kemâlde her gün zevâlini
  Âkil felekde câh ille mağrur olur mu hiç
  C) Hâlimi arz et sabâ dildâre Allah aşkına
  Sûziş-i dilden haber ver yâre Allah aşkına
  D) Kâkül-i ham-der-ham-ı dildârı etdin târmâr
  Eyledin uşşâkı der-zencîr-i sevdâ ey sabâ
  E) Göz yum cihandan aç gözünü kendü hâlüne
  Sen göz yumub açınca bu dünyâ gelür gider
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9
 • Yr ile kon beni ol yr ye bilr
  Bire andelibini glzr ye bilr
  (Sevdiimle brakn beni, o sevgili beni iyi bilir; zavall ksz
  blbln gl bahesi iyi bilir.)
  Zlf-i drz derdini benden sor ey tabib
  Uzun gice belsn bmr ye bilr
  (Uzun san derdini benden sor ey hekim, uzun gecelerin
  belasn hasta iyi bilir.)
  zn tozn sab yili satar direm direm
  Misk bir kadrini attr ye bilr
  (Bahar yeli izinin tozunu dirhem dirhem satar, misk ile amberin
  kadrini attar iyi bilir.)
  Bu dizelerde ilenen tema aadakilerden hangisidir?
  A) Tabiat B) lm C) Ak
  D) Yoksulluk E) zgrlk
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 10.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 10
 • Mazmun, bir sözün içinde gizli olan sanatlı anlamdır. Söz
  gelimi sevgilinin ağzı için, kalıplaşmış birer mecaz olan
  "abıhayat, gül, gonca ve lâl" mazmunları kullanılır. Okuyucu
  ağzın bunlardan hangisiyle karşılandığını dizede
  geçen diğer kelimelerin yardımıyla anlar.
  Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde
  altı çizili söz mazmun değildir?
  A) Servün alup elini yabanlara atdılar
  B) Gamzesi oku gibi âşıkı yabana atar
  C) Eşkimi ifşâ ederse ol güle bülbül nola
  D) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
  E) Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlu akar su
 • 10.Sınıf Edebiyat Test Çöz

10.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Edebiyat dersi10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat dersi test çözme10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir

10.Sınıf Edebiyat testi çöz10.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir son tüfekleri yurdumun geride yok elli yıldır yanaram hicrin ile aşağıdaki dizelerin hangisinde hem zaman hem de mekan ögesi belirgindir