Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

10.Sınıf Coğrafya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Coğrafya dersi10.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir. Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir.

10.Sınıf Coğrafya dersi test çözme10.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir. Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir.

10.Sınıf Coğrafya testi çöz10.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir. Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir.

10.Sınıf Coğrafya testi çöz10.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir. Türkiye'nin tektonik oluşum sürec verılen bilgilerden hang ilg li aşağıda A) Toros Dağları üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. B) Türkiye'nin bulunduğu alanda İkinci Jeolojik Zaman'da Telhis Denizi oluşmuşlur. C) İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları KuvaterneHde oluşmuştur. D) Zonguldaklaki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. E) Türkiye bugünkü genel görünümünü BirinciJeclcjik Zaman'da kazanmıştır. I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Hersiniyen ve Kaledcniyen kıvrımları oluşmuşiur. III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. IV. Türkiye'nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluş- muştur. Yukarıdaki oluşumlardan hangi ri (Paleozoik) l. jeo- lojik zamana ait özelliklerdendir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, ok- yanus labanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırllar oluşmaktadır. im 'x ıß/ Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - İlk kara bitkileri oriaya çıkmıştır. - Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur. - Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuşiur. Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dö- nem hangisidir? A) Paleozoyik B) Mesozoyik C) Tersiyer D) Kuvaterner E) Prekambrien Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görül- düğü bazı yerler gösterilmiştir. Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği, Il. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu, III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaşlığı oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilehilir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, IIVeIII. Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük Ievhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbi- rinden uzaklaşma hareketi gösterirler. Levhaların hareket etmesine neden ulan temel kuv- vet aşağıdakilerden hangi A) Volkanik faaliyetler B) Orojenik hareketler C) Epirojenik hareketler C) Buzul hareketleri E) Mantodaki konveksiyonel hareketler Aşağıdaki görselde iki kıtasal Ievhanın hareketi gösteril- miştir. Kıtasal Kıtasal levha levha Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur? A) Okyanus sırtları B) Sıradağlar C) Kıtalar D) Volkanik dağlar E) Okyanus hendekleri Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde mey- dana gelmiştir? A) Günümüzdeki iklimlerin oluşması B) Petrol madeninin oluşması C) Pangea kıtasının oluşması D) Taş kömürü yataklarının oluşması E) Himalaya dağlarının oluşması Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto- nun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artma- sı veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha al- çalır ve mantcya baskı yapar. Buna göre kıl/asal bir Ievhanın ağırlığının artmasında; I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Il. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması, III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuwetler tara- fından aşındırılması olaylarından hangileri etkilidir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I, II VeIII. Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bil- gi vermez? B) Volkanik patlamalar A) Deprem dalgaları D) Püskürük kayaçlar C) Maden kuyuları E) Okyanus dalgaları Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler ve- rilmiştir. l. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu kaimandır. II. Akışkan halde bulunan magma küilesinden oluşmak- tadır. III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur. Bu özelliklerin ail olduğu yerküre katmanları aşağı- dakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A) Çekirdek Manto B) Yer kabuğu Manto C) Çekirdek Yer kabuğu D) Manto Çekirdek E) Manto Yer kabuğu Yer kabuğu Çekirdek Manto Yer kabuğu Çekirdek Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki iabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alümin- yum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu iabakayam. ....adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımın- dan zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ......... ..II ...... ..adı da verilir. Yukarıdaki metinde l ve ll numaralı hoşluklara yazıl- ması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru ve- rilmiştir? î' L A) Sima Manto B) Sial Sima C) Manto Sima D) Sial İç çekirdek E) Dış çekirdek Sial Aşağıda yan basınçlar sonucunda oluşmuş kıvrımlı bir yapı kesiti verilmiştir. Bu yapının uluşmasında aşağıdaki kuvvetlerden han- gisi etkili ulmuşlur? A) Deprem B) Volkanizma C) Orojenez D) Akarsular E) Buzullar Yer kabuğunun tabakları arasına kadar sokulan magma- nın bu alanlarda soğuması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmakiadır. Bu şekiller, dış kuwetlerin etkisiyle üstteki tabakanın aşınması sonucu da zaman zaman yüzeye çı- kabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan yer şekil- lerinden biri değildir? A) Dayk B) Lakolit c) sııı D) Krater E) Baiolit Geçmiş jeolojik zamanlarda, Türkiye'nin g müzde bu- lunduğu konum üzerinde Tethis adında bir deniz kütlesi- nin bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye kanıt olarak; I. Anadolu Yarımadası üzerinde, dağların zirve ke- simlerinde deniz ekosistemine ait fosillerin bulun- ması, II. Ege Denizi kıyılarında irili ufaklı birçok adanın bu- Iunması, III. Türkiye'de dağların genellikle doğu-batı yönünde uzanması verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Sekoya ağacı üzerinde duran bir kelebekle röportaj yap- tığınızı düşünün. Sekcya ağacı binlerce yıl yaşarken ke- Iebek ancak 3 veya 5 gün yaşayabilir. Kelebeğe üzerinde durduğu cismi canlı olarak algılayıp algılamadığını sor- duğumuzda: ”Ben 3 gündür buradayım ve tek bir hareket bile hissetmedim." cevabını alırsınız. Aynı husus ortala- ma ömrü 60 ile 80 yıl arasında değişen insanoğlu için de geçerlidir. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun hareketli olduğunu, ancak hissedebileceğimiz bazen de yıkıcı ola- bilen sarsınlılarla algılayabiliyoruz. Parçaya bakıldığında I. Yer kabuğunun hareketli olduğu Il. İnsanların yer kabuğunda meydana gelen hareket- leri her zaman hissetmediği III. Yer kabuğu hareketlerinin bazen insanlara zarar verdiği ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I, II velll. Aşağıdaki haritada volkanik alanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde volkanik faaliyetlerin daha az görülmesi beklenir? A) İtalya B) Şili C) Japonya D) Norveç E) Yeni Zelanda Aşağıda harita üzerinde beş farklı yer işaretlenmişlir. 'ı Bu yerlerden lıang' inde tektonik depremlerin daha g görülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parçadan oluş- muş gibi görünür. Ancak yapılan araştırmalar, yer ka- buğunun yap boz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto üzerinde ha- reket halindedirler. Bu hareketlerin temel nedeni alarak aşağıdakilerden hangisi göster r? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volkanik faaliyetle- rin görülmesi B) Manto içerisindeki magmanın dikey yönde hareket etmesi C) Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip alçal- ması D) Yeryüzünde yaşanan iklim değişimleri E) Yer kabuğunun sert bir yapıda olması Depremlerin şiddeti, depremlerin doğal çevre ve insanlar üzerindeki etkisi oranında değişmektedir. Buna göre depremlerin şiddeti üzerinde; I. depremlerin büyüklüğü, Il. binaların depreme karşı dayanıklılığı, III. insanların deprem olaylarına karşı aldığı önlemler verilenlerden hangileri etkili olur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)I|ve III. E)I, II VeIII. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, manto tabakası üzerine yaptığı basınç ve manto tabakasının yoğunluğu oranında dengede dururlar. Buna izostatik denge adı verilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu denge üzerinde el- kili değ r? A) Levhaların üzerinde örtü buzullarının oluşması B) Dış kuvvetlerin levhalar üzerinde aşındırma faaliyet- lerinde bulunması C) Volkanik faaliyetler sonucunda volkanik plaioların oluşması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi E) İklim değişimleri sonucunda büyük buzul kütlelerinin erimesi Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşu- munda epirojenik hareketler etkili olmuştur? A) Tafoni B) Kaldera C) Sirk gölü D) Traverten E) Kıyı taraçası Yer kabuğunu oluşturan Ievhaların sınırlarında, deprem ve volkanik patlama aletlerinin yaşanma ihtimali daha yüksektir. ıII .ı 'V ıIV Buna göre haritada işaretlenen yerlerden hangisinde bu ihtimal daha yüksektir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Esnek olmayan levhalar yan basınçlara uğradığında kırılır- lar. Bu olay dağ oluşumuna neden olan olaylar arasındadır. Uludağ Erciyes Dağı Buna göre haritada işarellenen dağlardan hangisi bu şekildeki uluşuma örnek alarak gösterilebilir? A) Uludağ B) Bey Dağı C) Yunt Dağı D) Kaçkar Dağı E) Erciyes Dağı Batı Anadolu'da Ievhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır. Bu durum Batı Anadolu'da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etk lmamışlır! A) Denizel hava kütlelerinin iç kısımlara ulaşması B) Karayollarının doğu- batı yönünde uzanması C) Ege denizi kıyısında bulunan Iimanların hinterlandı- nın geniş olması D) Akarsuların grabenler içerisinde doğu-batı yönünde akması E) Kızılçam ağaçlarının tahrip edilmesi sonucu maki bit- ki örtüsünün oluşması Harita üzerinde dağ şı gösterilen doğal unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Dağlar B)AkarsuIar C) Ovalar D) Platolar E) Karsiik alanlar Orojenezin etkili olduğu yerlerde yerkabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için yer yer kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir, bazı kesimler ise çö- kerek alçalır. Yükselen kesime horst, alçalan kesime ise graben denir. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde hurst ve graben uluşumu görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde fay hatlarının dağılışı gösteril- miştir. 2 Derece Decııem 5...... 3 Derece Devrım mış... ı:ı 4 Derece Devrım mış... :Is Derece Decııem 5...... Fay hatlarının dağılışı göz " ile ilg aşağıdakilerden hangisine ulaşıla "ne alındığında Türkiye r? A) Karstik alanlar geniş yer tutar. B) Jeotermal eneni potansiyeli yüksektir. C) Levhaların bi irinden uzaklaştığı alanda yer alır. D) Yeraltı suları bakımından zengin patansiyele sahiptir. E) l. Jolojik zamanda oluşmuş araziler geniş yer tutar. e'nin Alp Himalaya Orojenez alması; tem de yer I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi Il. Tektonik depremlerin yaygın olması III. Ortalama yüksellisinin fazla olması verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili ol- muştur? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)lvell E)llvelll Ülkemizin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgi- lerden hangisi yanlıştır! A) Yerkabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyıları bo- yunca doğu-baiı yönünde uzanan sıradağlar yer alır. B) Balı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. C) Anadolu'da Epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. D) Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucunda oluş- muş volkan konileri yer alır. E) Balı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Aşağıdaki görselde kılasal Ievhaların birbırine yaklaşma- sı sonucu oluşan kıvrım dağlar sembolize edilmiştir. Kıtasal Kılasal levha levha Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur? A) Ağrı Dağı B) Küre Dağları C) Erciyes Dağı D) Hasan Dağı E) Yunl Dağı Aşağıdaki yer şekillerinden hangı ın oluşumunda iç kuvvetlerin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A) Çukurova Deltası B) Pamukkale Traverlenleri C) Toros Dağları D) Damlalaş Mağarası E) Çarşamba Ovası Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı yer numaralandırıla- rak gösterilmiştir. ıı .ıv Bu yerlerden hangisinde tektonik deprem oluşma ih- timali diğerlerine göre daha azdır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki harita üzerinde bazı ovalar gösterilmiştir. Bu ovaların uluşmasında; I. Orojenik hareketler II. Depremler III. Yer altı suları IV. Buzullar ver en kuwetlerden hangilerinin etkisinden söz edi- leb A)lvell. B)IveIII. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile i ili olarak aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenir! A) Yağış rejimi düzenlidir. B) Ortalama yüksellisi fazladır. C) Doğal bilki örtüsü ormandır. D) Volkanik topraklar bulunmaktadır. E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Kimyasal tonul kayaçların yaygın alarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi- nin daha kalay oluşması beklenir? A) Lapya B) Falez C) Peribacası D) Kırgıbayır E) Tombolo Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç al- tında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaç- lara başkalaşım kayaçları denilmektedir. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluş- muştur! A) Konglomera B) Andezii C) Gabro D) Kumtaşı E) Mermer Travenenler Fenbaczlan Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Traverlenler Peribacaları A) Kimyasal tortul Volkanik B) Kırıntılı tortul Başkalaşım C) Organik tortul Volkanik D) Volkanik Kimyasal tortul E) Başkalaşım Kimyasal tortul I. Boğaz vadiler II. Polye ovaları III. Delta ovaları Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sunucunda uluşmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. I. Volkaniklaşlar II. Sel rejimli sular III. Kimyasal tortul taşlar IV. Metamorük kayaçlar Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacaları- nın oluşması üzerinde etkili olmuştur! A)|veII. B)IveIII. C)IIveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda granit blokların üzikşel ve kimyasal yollarla ay- rışması sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Tor topoğrafyası Bu yer şeklinin uluşmasında; I. kayacın yapısı, II. iklim koşulları, III. günlük sıcaklık farkları verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır. II. soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir. III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı di- rençlidirler. İç püsk" "k kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ıı ve ııı. Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum ianelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonu- cunda kum taşı oluşmakiadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? A) Başkalaşım B) Dış püskürük C) İç püskürük D) Fiziksel tortul E) Organik tortul ”KK/AV ğ: _ıv 4 :aak/;KJß2ýA/“J` Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisınde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile olu- şan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü gösterilmiştir. PUSKURUK KAYAÇLAR MAGMA soğuma Ve Kelılaâm" D?' Ayrışma veAşınms III TORTULLAR u ~ ._ Aşmma ,î z kyıışmva qsßâmß "" t” o Mus 4 ğ* ı gmağâaw BAŞKALAŞIM Q KAYAÇLAR TORTUL KAYAÇLAR Kayaç döngüsü Buna göre, l, ll ve III numaralı alanlara sırasıyla aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? I II III A) Ayrışma Basınç Erime B) Ayrışma Aşınma Erime C) Erime Ayrışma Basınç D) Erime Ayrışma Aşınma E) Basınç Erime Basınç I. Elmas Il. Granit III. Konglomera Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıf- landırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Toriul Püskürük Başkalaşım B) Püskürük Tortul Başkalaşım C) Başkalaşım Püskürük Tortul D) Toriul Başkalaşım Püskürük E) Püskürük Başkalaşım Tortul Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisınin uluşumu üzerinde akarsularım hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri elkili olmuştur? A) Taraça B) Dev kazanı C) Irmak adası D) Delta ovası E) Çentik vadi C f ı ir' f& Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri akarsula- rın biriktirme faaliyetleri sonucunda uluşmuştur? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Görselde bir kanyon vadi kesiti verilmiştir. Bu yer şeklinin özellikleri arasında: I. Genellikle kalker kayacının yaygın olduğu araziler- de oluşurlar. II. Akarsuların derine aşındırması sonucunda oluş- muşiur. III. Ülkemizde Göksu Nehri üzerinde örnekleri mevcut- iur. verilenlerden hangileri göste A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve Il. D)Ive III. E)|,IIveI||. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgâr aşındırma ve biriktirrne faaliyetleri daha yaygın olarak g mektedir. Buna göre aşağıda verilen iklim grafikle nden hangi- sinin bölgesinde rüzgâr aşındımıa ve hırıktirme faalı- yetlerinin daha yaygın olması beklenir? A) s) ,m mm,, _ sunum yaw.." Siuklikrc) mm* Slcakllk 35 ıı Yığgar Sınlkllk D› simlıwc› Vığiş (mm) siuıııikrc) va, lııvııl Sııınıwcl ısn ıun sn ,yı “uşMnMHrAEEKA Soğuk iklim bölgelerinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri yaygın olarak görülmektedir. lllo llı Vı Haritada numaralanmış yerlerin hangisinde buzul aşındırma ve biriktirme faaliyetleri görülür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Görselde oluşum aşamaları verilen yer şekli aşağıda- kilerden hangi A) Mantar kaya B) Barkan C) Tafoni D) Kumu! E) Lös O, Chi xm i& Yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik aşınma sonucunda oluşmuş yeryüzü şek ne örnektir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Bir akarsuyun buyuna profilinin eğımı kısa mesafede büyük oranda artıyor ise bu akarsu üzerinde aşağıda verilen yer şekı nden hangisinin oluşması beklenir! A) Dev kazanı B) Traverten C) Peribacası D) Menderes E) Irmak adası Dalgaların taşıdıkları küçük boyutlu malzemelerin kıyıda birikmesi sonucunda oluşurlar. Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapama- sıyla meydana gelir. Kıyı oklarının bir adayı karaya bağlamasıyla oluşan şekillerdir. Özellikleri verilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Lagün Tombolo Kumsal Kumsal Lagün Tombolo Kumsal Tombolo Lagün Lagün Kumsal Tombolo Tombolo Lagün Kumsal Gelgil kuvvetinin fazla ulduğu yerlerde akarsuların ağız kısımlarının genişlemesi sunucunda uluşan kıyı tiplerinemarilıada verilen yerlerden hangisinde rasl- lanır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? A) Boyuna kıyı lipi B) Dalmaçya tipi kıyı C) Haliçli kıyı D) Fiyort lipi kıyı E) Skyer tipi kıyı Konya-Karapınar ve çevresi rüzgâr aşındırma ve biriktir- me kuvvetinin etkili olduğu yerler arasındadır. Bu durum yörede maddi veya manevi hasarlara neden olabilmek- iedir. Örneğin 2016 yılının Eylül ayında yaşanan kum fırlınaları, görüş mesafesini azaltması sonucunda iraük kazalarına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayları önlemek için alı- nacak tedbirler arasında gösterilir? A) Yerleşim alanlarını genişletmek B) Araziyi eğime paralel şekilde sürmek C) Tarımsal üretim alanlarını daraltmak D) Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak E) Arazi üzerinde su kuyuları açmak Aşağıda Türkiye haritası üzerinde dört farklı alan işaret- Ienmişlir. C IV Bu alanlardan hangi ikisinde rüzgâr aşındırma ve hi- riklirme şekillerine daha çok rastlanır? A) ı ve ıı. a) ı ve ıv. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Rüzgâr aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili oldu- “ ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden A) Bitki örtüsü cılızdır. B) Yağış rejimi düzensizdir. C) Günlük sıcaklık farkı fazladır. D) Hava genellikle bululsuzdur. E) Toprak yılın büyük bölümünde donmuş haldedir. Çözünebilen kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri bazı yerlerde turizm faaliyetlerine konu olmaktadır. Bu yerlere örnek olarak; I. Uludağ Milli Parkı, Il. Pamukkale travertenleri, III. Cennet-Cehennem obrukları verilenlerden hangileri göster A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)IIve|II. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde beş farklı alan göste- rilmiştir. ç 9 I ? v& 3 C Bu alanlardan hangisinde çözünebilen kayaçlar üze- rinde uluşmuş yer şekilleri daha yaygın olarak bulu- nur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. <\ \I ıı \"' - Yukarıda verilen yeryüzü şeklinin haritada gösterilen alanlardan hangisinde oluşması daha güçtür? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Kıyıdan itibaren denizin 200 m derinliğe ulaştığı sahaya şell alanı denir. - ıv , v II II \m - Bu alan haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha genişlir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsu aşındırma faaliyet- leri daha yaygındır. II ` o V ııı 'V - o Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde akarsu aşındırma faaliyetlerinin daha yaygın alması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. `I ııı K o Akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucunda oluşmuş olan kıyı tipine, haritada verilen yerlerin hangisinde rastlanır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçiminde- ki en küçük karstik aşınım şekline Iapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlamak mümkündür. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu oluşuma örnektir? “r &h; m; E) Aşa ıda verilen kıyı tiplerinden hangısı Türkiye'de görulmez? A) Boyuna kıyı B) Enine kıyı C) Ria iipi kıyı D) Haliçli kıyı E) Dalmaçya tipi kıyı l. Tombolo II. Kumsal III. Falez Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgala- rın biriktirme faaliyetleri sunucunda oluşmuşlur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın- dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır. Bu iye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde- rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu- ğu söylenebilir? A) Rize ve çevresi B) Bolu ve çevresi C) Konya ve çevresi D) İstanbul ve çevresi E) Kırklareli ve çevresi Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) Çarşamba ovası B) Haymana platosu C) Iğdır ovası D) Sinop yarımadası E) Teke platosu - Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar. - Vadi yamaçları basamak şeklindedir. - Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır. Yukarıda hakkında bilgi verilen vad A) Çentik vadi B) Boğaz vadi hang C) Kanyon vadi D) Yatık yamaçlı vadi E) Geniş tabanlı vadi I. Mağara Il. Sarkıi III. Lapya IV. Dolin V. Traverten Türkiye'de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han- gileri karstik bir im şekillerindendir? A)IveII. B)IveIV. C)IIveIII. D) Il ve V. E) IV ve V. S'nop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının ol umu zerindeki temel etken aşağıdakilerden hang A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri C) Dalgaların biriklirme faaliyetleri D) Buzulların aşındırma faaliyetleri E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri Türkiye'de rüzgârların yer şekilleri zerindeki şekillendiri- ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir. Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin- den hangisi etkili olmuştur? A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması Aşağıda Türkiye'nin yer şekilleri hakkında verilen hil- gilerden hangisi yîlışg? A) Ülkemizde üyort tipi kıyılara rasilanmamaktadır. B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl- genin kayaç yapısı etkili olmuştur. C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun- maktadır. D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktime faaliyetleri eikili olmuştur. E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır. - Volkan iüfunün yaygın olduğu arazilerde görulürler. - Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt kayacının da etkisi bulunmaktadır. - Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak görülürler Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir? A) Mantar kaya B) Peribacaları C) Dev kazanı D) Lapya E) Mağara Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali- yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala- ra della ovası denilmektedir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Akarsu Delta Ovası A) Bakırçay İnegöl B) Seyhan Çukurova C) Kızılırmak Bafra D) Yeşilırmak Çarşamba E) Göksu Silifke l. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır. II. Yıllıkyağış miktarı fazladır. III. Bitki örtüsü cılızdır. Türkiye'de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi- leri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Aşağıdakilerden ha ısı Ege kıyılarımızda bulunan ovaların onak özelliği olarak "sterilemezîi A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur. B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur. C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir. D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür. E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır. Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu- da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Volkanik plaloların geniş yer kaplaması B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması E) Arabistan ve Avrasya Ievhalarının birbirine yaklaşmas Aşağıda verilen yerlerin hangisi lallı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? A) Amazon Havzası B) İskandinavya Yarımadası C) İber Yarımadası D) Kuzey Afrika E) Kongo Havzası Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmek- iedir. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluş- muş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi hek- Ienir? A) Rusya B) Kanada C) İsviçre D) Finlandiya E) Türkiye - Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birik- mesi ile oluşmuş göllerdir. - İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulama ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir setle ka- paimaları sonucu oluşan göllerdir. - Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde birikmesiyle meydana gelen göllerdir. - Lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu mey- dana gelen göllerdir. Aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangi gi yukarıda verilmemiştir? ıle ilg ı bil- A) Volkanik set gölleri B) Karstik göller C) Volkanik göller D) Buzul gölleri E) Baraj gölleri - Aral Göl - Baykal Gölü - Hazar Gölü - Lut Gölü Yukarıda verilen göller oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alır? A) Buzul B) Kıyı set C) Karstik D) Heyelan set E) Tektonik Buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde suların tuzluluk uranı diğerlerine göre daha azdıı? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E)V. Akarsuların başlıca beslenme kaynakları; yağmur, kar, buz, göl ve yer altı sularıdır. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde hu- lunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz sularının payı daha fazladır? A) Ekvatoral iklim B) Musun iklimi C) Savan iklimi D)Akdeniz iklimi E) Tundra iklimi Aşağıda bir iklim bölgesine ait yıllık sıcaklık ve yağış or- talamasını gösteren graük verilmiştir. Yağış mm Sıcaklık “C 250 gaz-î 2D lliilllllî 150 ' 100 ' W 50 ' ı ı O Ş Bu iklim bölgesinde bulunan akarsular ile ilg olarak; 0 M I. Debileri yıl içerisinde fazla değişiklik göstermez. Il. Kar ve buz suları ile beslenirler. III. Akımları yıl boyunca yüksektir. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIII. E)I, II velll. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangi ikisinde duğal göl sayısının daha fazla alması bekle- nir? A)IveI|. B)Ive|II. C)lIveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen lop- Iam su miktarına akım adı verilir. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyun- ca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha faz- la etkili olmuştur! A) Açık havzaya sahip olmaları B) Yalak eğimlerinin az olması C) Farklı ülke topraklarından geçmeleri D) Havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması E) Havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması Dünya'daki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdaki- lerden hangisinin payı daha fazladır? A) Buzullar B) Akarsular C) Göller D) Yeraltı suları E) Bataklıklar Akarsular döküldükleri yerlere göre açık ve kapalı havza olarak sınıflandırılır. Sularını denizlere ulaştırabilen akar- su havzalarına açık, ulaştıramayan akarsu havzalarına ise kapalı havza denilmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsulardan hangisi ka- palı havza özelliği göstermektedir? A) Fırat B) Göksu C) Meriç D) Kura E) Susurluk Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? A) Nil B) İndus C) Ganj D) Fırat E)Amazon Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde; - akarsuların akım düzeni, - akarsu yatağının eğim oranı, - akarsuyun akım değeri etkili olmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin enerji putansi eli diğer- lerine göre daha azdır! A) Çoruh B) Dicle C) Fırat D) Kızılırmak E) Küçük Menderes I. Rejimleridüzensizdir. II. Denge profiline ulaşmamışlardır. III. Genellikle açık havza özelliğindedirler. Yukarıda Türkiye'nin akarsularının bazı genel özellikleri ve- rilmişlir. Bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç uluşumlu bir arazi olduğuna kanı! olarak gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Aşa ıda verilen göllerden hangisi doğal set gölü ğ g ır? A) Uzungöl B) Tortum C) Van D) Küçük Çekmece E)Atatürk Türkiye'nin bazı yarı kurak iklim bölgelerinde tarımsal su- lama için yer altı suyundan faydalanılır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yenerden biri değil ı? A) Karapınar (Konya) B) Polatlı (Ankara) C) Akçaabat (Trabzon) D) Sivrihisar (Eskişehir) E) ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaynağını başka bir ülkeden alıp ülkemizde denize dö- külen akarsulara aşağıdakilerden hangisi örnek göste- B)Aras C) Kura D) Çoruh E) Fırat Deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyı- Iarına göre daha fazla gelişmiştir. Bu durum; I. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az ol- ması Il. Karadeniz kıyılarında doğal bilki örtüsünün orman olması III. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajların bulun- ması verilenlerden hangileri ile açıklanabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveI|. E)lvelll. Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzul göllerine rastlamak mümkündür. Bu durum; I. Türkiye'de volkanizma sonucunda oluşmuş arazi- lerin geniş yer kapladığı Il. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olduğu III. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olduğu desteklemektedir? özelliklerinden hangiler A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)llvelll. Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülmektedir. Bu durum aşağıda verilen öllerden hangisinde di- ğerlerine göre daha belırgındır? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Çıldır Gölü D) Hazar Gölü E) İznik Gölü Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızları fazladır. B) Boyları kısadır. C) Rejimleri düzensizdir. D) Ulaşıma elverişlidir. E) Yatak eğimleri fazladır. Aşağıdaki göllerden hangisi dalga bir lirme faaliyet- leri sonucunda olmuştur? A) Megan B) Tortum C) Abant D) Uzungöl E) Büyük Çekmece Aşağıda verilen yerlerin hangisinde sıcak su kaynak- larından jeutermal enerji üretimi yapılmaktadır? A) Ankara B) Denizli C) Malatya D) Trabzon E) Eızincan Türkiye'deki baraj göllerinden; l. İçme suyu sağlama ll. Elektrik enerjisi üretme III. Sulama suyu sağlama verilen alanlardan hangileri bakımından yararlanıl- maktadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E) I,IIve III. Toprak, kayaçların ayrışma ve çözünmesiyle oluşan, içinde çeşitli mineraller, canlılar, canlı kalıntıları, hava ve su bulunan yeryü rt' "r. Aşağıdakilerden hang kili olan faktörlerden h oprak uluşumu üzerinde et- degildir? A) Horizon B) İklim koşulları C) Kayacın yapısı D) Bitki örtüsü E) Mikroorganizmalar - Ekvator ve çevresinde yaygın olarak görulür. - F la yıkanma nedeniyle humus miktarı az, verim dü- ' tür. Yukarıda özellikleri verilen toprak t' ü hangisidir? A) Podzol B) Laterit C) Çernezyom D) Terra Rossa E) Tundra Eğimli araziler üzerinde toprak oluşumu düz arazilere göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum tuprak uluşumu üzerinde hangi faktörün etkisiyle açıklanahilir? A) Yerşekilleri B) İklim C) Ana kaya D) Bitki örtüsü E) Canlılar Zunal topraklar ile ilgili olarak; I. Oluşumlarında bulundukları bölgelerin iklim özellik- lerinin etkisi vardır. Il. Taşınmış olduklarından mineral madde bakımın- dan zengindir. III. Katmanlı bir yapıya sahiptirler. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveII|. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklara alüvyal topraklar denir. Aşağıda verilen alanların hangisinde bu toprakların görülmesi beklenmez? A) Dağ etekleri B) Vadi tabanları C) Boğaz vadi yamaçları D) Dağ içi ovaları E) Delta ovaları Aşağıda zonal topraklar hakkında bazı bilgiler verilmiştir. - Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle luz ve kireç toprak yüzeyini kaplamıştır. - Kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Kalkerin içerdiği demir oksit nedeniyle kırmızı renklidirler. - Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların yaygın olduğu alanlarda öluşmuşlardır. - Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde öluşurlar. Fazla yı- kanma nedeniyle humus miktarı az, verim düş klür. Haritada üze de işaretlenen alanlardan hangisinin toprak özelliklerine ait bilgi verilmem' ' . A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Topraklar oluşumlarına göre gruplandırıldığında, aşağıdakilerden hangisı diğerlerinden farklı bir grup- la yer alır? A) Laterit B) Çernezycm C) Kalsimorlîk D) Podzol E) Kahverengi Orman - Yaz yağışlarının fazla olmasına bağlı olarak gelişen ça- yır lopluluğu altında oluşmuşlardır. - Zonal topraklar içerisinde tarımsal verimliliği en fazla olan toprak olarak adlandırılırlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü aşağıdakiler- den hangisıdir? A) Kolüvyal topraklar B) Hidromorük topraklar C) Tundra toprakları D) Podzol topraklar E) Çernezyomlar Dış kuwetler tarafından aşındırılarak taşınan malzeme- lerin birikmesiyle oluşan topraklara azonal topraklar adı verilmektedir. Bu azonal topraklardan biri de morenlerdir. Harita üzerinde numaralanmış bölgelerin hangis'nde morenlerin daha yaygın olarak g' ülmesi beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen toprak t' ıi ve yaygın olduğu bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kahverengi Bozkır r Orta Asya B) Tundra r Afrika'nın kuzeyi C) Çernezyom r Sibirya ve çevresi D) Moren r Kanada ve çevresi E) Kahverengi Orman r Kuzeybatı Avrupa - Akarsuların aşındırıp taşıyarak birikiirmesiyle oluşmuş- Iardır. - Mineral madde oranı fazladır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdaki- lerden hangis ir? A) Kalsimorlik B) Alüvyal C) Regosoller D) Laierit E) Kestane renkli bozkır l. Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizin içinde biriktirmesi ile meydana gelir. ll. Eğimli yamaçlar boyunca taşınan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır. Yukarıda hakkında bilgı verilen topraklar harita üze- rinde K, L, M ve N ile gösterilen alanların hangisinde yaygın olarak görülür? ı A)L K B)K L C)M N D)L M E)N L Türkıye'de zonal toprak çeşıdının fazla olmasında; I. kayaç yapısı, II. iklim özellikleri, III. yeraltı kaynakları verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D) IveIII. E) Ivell. E ı< " - Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir. - Dağ çayırlarının altında görülmektedir. - Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür. Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerin- de gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmek- tedif! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. - Kırmızı renkli toprak olarak bilinir. - Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur. - Demiroksiiler bakımından zengin topraklardır. Yukarıda özellikleri verilen tuprak çeşidi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Terra r rossa B) Çernezyom C)AIüvyaI D) Laterit E) Podzol I. Terra rossa r maki Il. Kahverengi step r bozkır III. Çernezyom r çayır Yukarıda Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazı- ları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki önü- sü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)I, II velll. Türkiye'de toprak örtusü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genel- de azdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınl nın diğerlerine göre daha az olması bek- lenir? A) Çukurova B) Ergene ovası C) Çarşamba ovası D) Menteşe yöresi E) Şanlıurfa plaiosu Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yer- lerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir! A)IveII. B)Ive|II. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değild î A) Regoscller B) Terra - Rossa C) Kahverengi orman D) Çernezyom E) Kestane renkli bozkır - Çarşamba - Çukurova - Silifke - Bafra Yukarıda verilen alanlarda yaygın alarak görülen tup- rak lürü hangisidir? A) Kolüvyal B) Alüvyal C) Podzol D) Çernezyom E) Kahverengi orman I. Turunçgil Il. Fındık Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedin A) Kahverengi orman Çernezyom B) Kestane renkli bozkır Podzol C) Terra rosa Kestane renkli bozkır D) Kahverengi orman Çernezyom E) Terra rossa Kahverengi orman Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham- madde ularak toprak kullanılmaz? A) Seramik fabrikası B) Cam fabrikası C) Kiremit fabrikası D) Tuğla fabrikası E) Lastik fabrikası Aşağıda verilen topraklardan hangisı üzerinde bü- yükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl- maktadır? A) Alüvyal B) Terra rossa C) Çernezyom D) Kahverengi orman E) Kestane renkli bozkır - Eski göl iabanlarında oluşan iopraklardır. - Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir. - Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir. r? Yukarıda özellikleri verilen tuprak türü hangi A) Alüvyal B) Kolüvyal C) Tuzlu toprak D) Killi toprak E) Kireçli toprak Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak; l. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır. II. Geniş yapraklı bilkilerdir. III. Kölderi yüzeyde yayılış gösterir, verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. Harita üzerinde numaraland Ian alanların h kim doğal bitki forrnasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) B) C) D) E) Çalı Çalı Orman Orman Ot L Orman Ot Ot Çalı Çalı Orman Çalı Orman Tayga omıanlannın genel özellikleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. B) Düşük sıızklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmakladııiar. C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak ğörülürier. D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki lopluluklarıdır. E) Yıl boyu düzenli yağış isterler. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba aynlmakîadır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır! A) Savan B) Step C) Çayır D) Garig E) Tundra Aşağıdaki nya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir. 'sinde geniş yapraklı ağaç- ların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür! A)IveII. B)|ve||I. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ıv. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alan- larda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır. rını döken ağaçlardır. Yaz kuraklığına dayaıabilen kısa huylu bodur çalılardır. . Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yaprakla- Yukanda özellikleri verilen bilki türleri aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) Yağmur Ormanları Savanlar Yağmur Ormanları Yağmur Ormanları Makiler Muson Ormanları Muson Ormanları Çayırlar Karışık Ormanlar Tundralar Maki Tayga Ormanları Tundralar Savanlar Karışık Ormanlar - Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır. - Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür. - Yıllık sıcaklık farkı 40 "c yi aşar. Yukanda iklim özellikleri hakk th bilgi verilen biryerde, bitki mpluluklanndan hang nin gelişmesi beklenir! A) Maki B) Savan C) Tundra D) Muson Ormanları E) Tayga Ormanları Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. îvagış _o_ Sıcaklık 260 30 24” 23 220 r 25 200 24 100 â ?'69 13 ş E 140 15 - V120 14 ğ 5100 12 5 › B0 13 (3 5 4 2 0 DŞMNMHTAEEKA Graîîğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak; I. yaz kuraklığına dayanıklı, Il. kış ıIıkI sleyen, III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen verilenlerden hangilerin söylemek mümkündür! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E) ı ve ııı. I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bilkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir. Il. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bilki toplu- luklarına savan denir. III. Bozkır, çayınsavan ve tundra ot lopluluklarındadır. N. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edil- mesiyle antropojen bozkırlar oluşur. Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi- lerden hangileri doğrudur? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) llveI\I. E) IlIvel\I. Haritada numaraland Iarak gösterilen yerler hakkın- da aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) l nunaalı yerde geriş yapraklı ağaç lıoplulıldan yaygırıdır. B) Il numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. C) III numaralı yerdeki bilkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. D) Il numaralı yerdeki bitkilerin boyları l numaralı yerde- ki bilkilerin boylarından daha uzundur. E) I numaralı yerdeki bilkilerin sıcaklık isteği ll numaralı yerdeki bilkilerden daha fazJadır. Yağış mm Sıcakhk 'c D 3D ıs ıau ı4u 25 120 20 mu Bu 15 GD \ ıa 4u 5 2» nn Ti ı-ı Ü D "12 345 s75 910111 l:IYaĞ\Ş +Sıcakhk Yukardaki graiikte bir yere ail yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir. Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bilki topluluğu eşleştimelerinden hangisinin yaygın olması beklenir! M Bilki A) Laterit Orman B) Tundra Tundra C) Terra rossa Maki D) Podzol Orman E) Çemezyom Çayır Türkiye'de doğal bilki örtüsünün genel dağılışı hak- kında aşağıda verilen ifadelerden hang anlıştır! A) Akdeniz kıyılarında 1000 metre yüksehide kızılçam ağaç- ları görülmektedir. B) Eızurum - Kars çevresinin doğal bitki örlüs lar oluşturur. ü çayır- C) Doğu Karadeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. D) Ankara ve çevresinde orrnan alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. E) Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orrnan alanları daha fazladır. Türkiye'de - Farklı iklim özelliklerinin görülmesi - Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi - Farklı toprak tiplerinin görülmesi v n durumlann aşağıdakilerden hangisi üzerinde- kı etk ı diğerlerine göre daha fazladır? A) Volkanizma faaliyetleri B) Tektnnik depremler C) Jeopolitik konum D) Kayaç yapısı E) Bitki örtüsü Türkıye'de kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe orman alanları azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangis ile açık- Ianabilir! A) Enlem B) Yükselli C) Nemlilik D) İnsan bahribi E) Toprak yapısı Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırının Ege kıyıla- rına göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma neden olan temel etken aşağııhkilerden han- gisidir! A) Ekvamr'dan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması B) Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık şid- delinin artması C) Troposferde yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 "C azalması D) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miklarının değişmesi E) Deniz kıyılannda bilki örtüsünün kara içlerine göre daha gür olması Kuzey Anadolu Dağları n alçak kesimlerinde kayın, gür- gen, kestane, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygın- ken, yüksek kesimlerinde ladin, kölmar ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yaygındır. Bu duruma neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangi dir! A) Kıyılarda kara içlerine doğru gidildikçe sıcaklık farkı- nın artması B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azal- ması C) Dağların denize bakan yamaçlarında nem miktarının daha yüksek olması D) Ekvatnr'dan kutuplara doğru gidildikçe bilki örtüsü- nün farklılık göstermesi E) Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mullak nem miktarının değişmesi Türkiye bitki tür ve çeşitlil akımından Dünya'nın en zengin ülkelerinden bir Bu durum üzerinde; I. Orta kuşakta yer alması Il. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi III. Toprak türlerinin farklılık göstermesi verilenlerden tıang nin doğrudan veya dolaylı et- kisinden söı edit ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve III. D) II velll. E)I, Ilve III. İlkbahar yağışları ıle yeşeren yaz kuraklıgı ıle sararıp ku- ruyan odara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yeı1erin hangisinde bazkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? A) Edirne ve çevresi B) Konya ve çevresi C) Batman ve çevresi D) Iğdır ve çevresi E) Bartın ve çevresi - Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç lürüdür. -Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanlarda daha kolay yelişmekîedir. - Deniz seviyesinden 1200 m yüksekliğe kadar yelişebil- mektedir. Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü hangisidir! A) Sarıçam B) Karaçam C) Kızılçam D) Ladin E) Köknar ı] Yağış + Sıcaklık Yağış (mm) SıcaklıkÜC) 250 200 ısı) m0 m s» ıl iı °1234567a9ı0ı112 ° Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği yukarıdaki gibı olan bir yerde; I. Kızılçam Il. Keçiboynuzu III. Karaağaç IV. Şimşir verilen ağaç türlerinden hang' ıkisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? A)IveI|. B)IvelII. c) ıı velll. D) ıı ve ı\ı. E) ııı ve ı\ı. İnsanlar tarafından orman alanlarının tahrip edilmesi sonu- cu oluşan bozkırlara amropojen bozkır adı verilir. Bu şekilde oluşan bozkırlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür! A) İzmir ve çevresi B) Sinop ve çevresi C) Ankara ve çevresi D) Artvin ve çevresi E) Balıkesir ve çevresi Ülkemizin bilki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde, aşağıda ver en yerle hang de onnan ür nlerin- den elde edilen gelırın daha fazla olması beklenir! A) Tokat ve çevresi B) Manisa ve çevresi C) Karaman ve çevresi D) Adıyaman ve çevresi E) Kastamonu ve çevresi l. Yaz kuraklığına dayanıklı, kısa hoykı ağaçlardan olu- şan bilkilerdir. Zeyliı, mersiı, sandal, kocayemiş def- ne ve kkum bu lür bilkilere ömek olarak göaenlır. ll. İlkbahar yağmuılan ile yeşerip yaz sıcaklığı ile kum- yarı ollardır. Geven, gelincik, çoban yağığı, yavşarı olu ve çayır gülü bu bilkilere örnek olarak göğerilir. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gös- terilen yerlerin hang rinde yaygın olarak gün] ıir! A) x Y B) v z c) z Y D) Y x E) x z Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sa- yımlan sonucunda elde edilemez? A) Nüfus artış hızı B) Toplam nüfus miktarı C) Aritmetik nüfus yoğunluğu D) Yaş gruplarına göre dağılım E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım l. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur. II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır III. Nüfusu göçleıie artış göslermi Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebi ? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IIve III. E)|,IIveI||. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğ üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dön dakilerden hang ler' den hırıncısı üzerinde aşağı- tk lmuştur! A) İnsanların kesici aletter yapmayı öğrenmesi B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi D) Devletter arası savaşların azalması E) Sanayi Devrimi'nin yaşanması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı ola- rak oluşacak sorunlar arasında gösterile n A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması C) İş g' ü potansiyelinin azalması D) Beslenme sorununun artması E) Doğal kaynak tüketiminin artması öğrencilerine birer ülke örnegi le anlatmak isteyen bir öğretmenin; - Almanya - Nijerya - Moğolistan - İngiltere verilen ülkelerden lıang ini seçmesi uygun olmaz? A) Almanya - Moğolistan B) Nijerya - Almanya C) İngillere - Nijerya D) Almanya - İngiltere E) İngillere - Moğolistan Aşağıda veıilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nü- fus özellikleri arasında gösterilemez? A) Doğal nüfus arlış hızı düşüktür. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Kenl nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla- dır. D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır. E) Kişi başına düşen milli gelir yükseklir. 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kılalarındaki nüfus artışı diğer kılalara oranla daha fazla olmuştur. Bu dönemde, Avrupa Kıtası'nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangi- si daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Sanayi C) 'Iîcaret D) Turizm E) Eğitim Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o kenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre; l. çalışan nüfusun sektörel dağılımı, ll. aritmetik nüfus yoğunluğu, III. nüfusun eğilim durumu özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında tîkir verir! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)lvell. E)lvelll. raiikie 1650 2010 yılları arasındaki Dünya ' österil ' n ım) ımıısaıwıımıumßaımu VIII Graîikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hak- kında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylene- mez? A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azal- mamıştır. B) Verilen yıllar içerisinde Dünya'da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmişlir. C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki kalın- dan daha fazladır. D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz elkileri olmuştur. E) Orialama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etki Nüfus sayımları ıl olarak; l. İlk modern nüfus sayımları Çin'de yapılmıştır. ll. Osmanlı Devleti'nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları deği- şıklığe uğramışlır. verilen bilgilerden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|ve|I. E) ıı velll. Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızIı bir şekil- de artış gösıe üç dönem bulunmaktadır. Bu dönem- lerden u üncü sanayi devriminin gerçeklşmesiyle ya- şanmıştır. Yukarıda bahsedilen nüfus arlışı haritada numara- Iandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmışlır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçların- dan biri değildir? A) Mesken tiplerini belirlemek. B) Nüfusun eğilim durumunu belirlemek. C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek. D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek. E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek. Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Bu dağılış üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmak- tadır. Bu dağılış üzerinde aşağ a verilen doğal faktörler- den hangisi daha fazla et olmuştur! A) İklim koşulları B) Toprak özellikleri c) Bilki örtüsü D) Yerşekli özellikleri E) Yerallı kaynakları Aşağıdaki harila üzerinde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilm ş . Bu alanlardan hangilerinde nüfusun seyrek olması- nın sebebi kuraklıktır? A)Ive|I. B)IveI||. C)IIvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı veIV. Bir alanda yaşayan loplam nüfusun o alana bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre yüzölçümü bilinen bir ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğu b rse, aşağıda verilenlerden hanğ neulaşılabilır? A) Kırsal nüfus miktarı B) Nüfus artış hızı C) Çalışan nüfus miktarı D) Toplam nüfus miktarı E) İşsiz nüfus miktarı Aşağıda nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar ve bu alan- larda nüfusun seyrek olma nedenleri eşleşıirilmiştir. I. Kuzey Afrika - İklim koşulları Il. Amazon Havzası -Yerşekilleri III. Sibirya Platosu -İklim koşulları Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdaki harita üzerinde nütusun yoğun olduğu bazı alanlar verilmiştır. Bu alanlarda nüfusun ynğun alması üzerinde; I. Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması Il. Deniz turizmi potansiyelinin fazla olması III. İş imkanlarının tazla verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive||. E)IveI||. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'da nüfusun dağ üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri dgild . A) İklim B) Yer şekilleri C) Tarımsal faaliyetler D) Su kaynakları E) Bilki örtüsü Aşağıda dünya üzerinde sık nüfuslu bazı yerler verilmiştir. - Japonya - Balı Avrupa Ülkeleri - ABD'nin doğusu Bu yerlerde nüfusun yoğun olmasında aşağıdakiler- den hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Yer şekilleri C) Su kaynakları D) Sanayi E) Turizm Aşağıdaki nüfus dağılışı ve bu da tem l faktör eşleştinııelerinden hang verılmıştır? Nüfus Dağılışı A) Asya kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. B) Kuzeybatı Avrupa yoğun nüfusludur. C) Amerika kıtasının kuzeyi seyrek nüfusludur. D) Avustralya'nın ona ve batı kesimlerinde nüfus seyrekıir. E) Grönland adasında nüfus seyrektir Faktör Bakı Yerşekilleri Ulaşım Yerşekilleri İidim I. Bebek ölüm oranı fazJadır. Il. Ortalama yaşam süresi kısadır. III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir. Yukanda verilen nüfus ö 'klerine san' bir ülkenin, nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer? A) a) c) au s” 15 15 'F D) E) en en 15 15 A) Doğum oranı azalmıştır. B) İşsi7Jik oranı artmıştır. C) Bağımlı nüfus oranı anmıştır. D) San nleri lükelimi azalmışlır. E) Bebek ölüm oranları anını 60 B0 50 Yukarıda verilen nüfus piramitlerinden hang ri son yıllarda doğum oranı anan ülkelere aittir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvelll. E)I|ve III. sısıınııaıs sısıınızsıs .Kadın .Erkek .Kadın .Erkek Yukarıda verilen nüfııs piramitleri ile ğıdakilerden hangisı sbylenemeı? olarak aşa- A) Il. piramitte yaşlı nüfus oranı daha fazladır. B) I. piramilte doğum oranı daha fazJadır. C) I. piramitte O - 14 yaş bağımlı nüfus daha fazladır. D) Toplam nüfus mikîarları aynıdır. E) Il. piramitte doğal nüfus arlış hızı düşüktür. Aşağıda Tü ıye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir. - Taşeli Platosu - Menteşe Dağlık Bölgesi - Teke Platosu Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangis ir? B) Yer şekli özellikleri C) Enlem dereceleri D) Bakı özellikleri E) Hidrograük özellikleri Aşağıdaki harita üzerinde beş farldı alan numaralandırı- larak gösterilmiş ır. 'bı t. Üııı "V v O Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler elkili olmaktadır. Bu etkilere örnek olarak; l. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az ol- ması II. Çatalca - Kocaeli Platnsunun yoğun nüfuslu olması III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması verilenlerde hangileri göste A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|,IIveI||. ılgıli olarak aşağıda veri- len bılgilerden tıangis ya tır! A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır. C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır. D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır. E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Aşagıda Turkıye'nın 2017 yılına aıt nufus pıramıdı venlmıştır. n54 urun 1579 mu 5559 snu 5559 m5.: 4559 4044 3539 ama 257.9 mu 1519 mu Eıkek Kadın Mıfyon 4 Milyon 2 u 0 2 4 Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaı? A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur. B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır. D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır. E) 15 - 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır. Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağı- lımını gösteren graülderdir. Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakiler- den hangis e ulaşılamaz? A) Nüfus miktarı B) Ortalama yaşam süresi C) Nüfus arlış hızı D) Nüfus yoğunluğu Doğum oranı Aşağıdaki graliklerde Türkiye'de çalışan mıusm 1960, 2010 ve 2014 yıllanndaki sektörlere göre dağılımı veıilmişlir. Hizmet (11,595) Saıayı 05%) Sznyi n› (1455) 201 0 1 960 2014 Graîikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır. B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nülus oranı sanayide çalışan nülus oranına göre fazladır. C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nülus artış göstermiştir. D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus aranı- nın artması tarımda çalışan nülus oranının azalması neden olmuştur. E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nülus ora- nı artış göstermiştir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ge- nel olarak, - Tarım alanları dardır - Tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre; Et ı< harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangısinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Biryerin kırsal danlanrıda ve kerillerinde bulunaı nüfus miktar- Ian o yerin ekonomi( ve sosyal yapısını yansıtan önemli gös- Ieıgelerden biridir. Ekonomik gefşrrıerıin fazla olduğı yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre ıhha fazla olmaktadır. Buna göre; harita üzerinde verilen yeı1erin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır? A)lve ll. B) l ve III. C) l ve\İ. D) ıı ve ıv. E) ııı ve\I. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir. Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangi nde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir! A) Kastamonu B) Sinop C) Artvin D) Muş E) Kocaeli Aşağıda Türkiye'nin 1960 - 2015 yılları arasındakı nüfus artış hızı graliği verilmiştir. _Nüfus Artış Hızı (%) n: ı ııu› m5 ımı ıııs ııın ıııs ını ms ıııııı ms ını ııııs Yalnızca gralikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangi- sine am› A) Nüfus ariış hızı üzerinde dış göçler elkili olmuştur. B) Kırsal alandan kenllere göçler olmuştur. C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır. D) Nüfus artış hızı salgın hastalıklar elkili olmuştur. E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göslermişlir.