Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

8.Sınıf Fen Bilimleri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf Fen Bilimleri dersi8.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR

8.Sınıf Fen Bilimleri dersi test çözme8.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR

8.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz8.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR

8.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz8.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR 'Yandaki şekilde kelebekler görülmektedir. Kelebeklerin mitoz bölünmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? BÖCEKLER A) Böceklerin mitoz bölünmesi büyümeyi sağlar. B) Böceklerin mitoz bölünmesi üremeyi sağlar. C) Böceklerin mitoz bölünmßi yaraların onarılmasını sağlar. D) Böceklerin mitoz bölünmesi ile bitkileıin mitoz bölünmesi birbirine benzer. Fatma. Fen ve Teknoloji deısinde bßlûnerd( çoğalan caıiıların resinlsıini :açmak işliyor. Faîma aşağıdaki resinleıden hangisini seçeıse yanlış bi seçim yapmış olur? 30V* Şekilde görülen aıııip ard arda 3 defa mitoz bölünme geçiriyor. Bu aınip hücresi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmez. B) 3 defa mitoz bölünme sonucu 8 tane yeni hücre oluşur. C) Oluşan yeni hücreler ana wnlı ile aynı özelliklere sahiptir. D) Miioz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner. A) Bölünme C) Tomurcuklanma Fen ve Teknoloji dersinde Öğretmen sınıfa bir gü] getirir. Bu gülden kesici bir aletle bir parça keserek yeni bir saksıw kestiği bıı gül parçasını dildyor. Öğrerıueuiıı bu elldıılilcle öğrencilere gülün aşağıdald tlremelerdeu hangisini gösıemıek istiyor? B) Vejataîif D) Bölünerek Yuk da verilen denizyıldızındaki nilenme olayı ile ılg olarak aşağıdakilerden hangısi yanlıştır? A› B› c› D› Eşeysiz ilremedir, Mitoz bölünme ile gerçeklsir. Yavru oanlılann genolipı ana canlı ile aynıdır, Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş wpıdadır. Yukarıdaki tablo çeşitli canlılarda bulunan kromozom sayılarını göstermektedir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) En gelişmiş canlı eğrelli oludur. B) Güvercin ile soğanın gelişmişlik düzeyi aynıdır. C) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki vardır. D) Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında herhangi bir ilişki yoklur. Tür At İnsan Soğan Eğûêî” Köpek Guvercırı Keçi Zn 54 45 16 500 75 94 15 60 Ahmet Mitoz bölünme geçiren yapılara ait resimleri seçmek istiyor. resimlerden hangisini seçerse yaııhş bır resım seçmış olur? Mehmel. mitoz bölünme geçimıeyen yapıların resimleıini seçmek istiyor. Mehmet aşağıdaki resimlerden hzngisiniseçerseyanlışbirseçimyapnnşolıuî? A) B) c) n) Sinirhıîcıısi mşımhıma Olgımalyuvıırlıücresiwğuhûcrcsi NIitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki hangi oğxeııciııin söylediği bilgi yaıılışm? ~"""."\ \ :Oluşaııyeiıı ı g ılıücreleıiııkalısal: ı ı ı I ıle aynıdır. : ıüıâiboırıîıéıê `* ı ı yaıalaııu Şekilde gönîlen halden hücresi 20 dakikada bir bölüıımektedir. Bu halleri hücresi l saat sonundaki hücre sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Hücre sayısı 2 katına çıkar B) Hücre sayısı 3 katına çıkar. C) Hücre sayısı 6 katına çıkar D) Hücre sayısı Skaıınn çıkar. Şeınsiye Çekirdek Ahmet. Fen ve Teknoloji dersinde deniz algiııi sapıııdan şekildeki gibi kesiyur. Şiye kısmının öldüğünü görüyor. Alı kısmımn ise kendini tamamladığım görüyor. Ahmet bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkamnuız] A) Bazı canlılar bölünerek çoğalu. B) Deniz :ilgi çeldıdeği olnıawn bıîyiiyeıııeı C) Bazı canlılar kopan kısnıılaıını yenileyebilix. D) Canlıların canlı kalması için çekirdek şarmr. Nüluz ban-anma: önce çddıdek bölünmesi gnçckkşir. Çekirdek bölilıımesiııden son:: siıopuzıuı bölünmesi olur. Bitki hücresi ile Iınyvan hücıesiııin ıııiloz bölihıuıesibuızcıdir. Azdnolnßırklılıhıvııdır. Aşngı' dakilenlen hangisi bu fnrldığı mm: eda: bir şckildiı? A) D) Aslı. Veıaıatif (çeliklenıe) ıle üıeyen canlılara örnekler vermek isteıııekıediı. Aslı aşağıdaki canlılardan hangisini seçerse yanlış bir seçim yapnuş olur? 7 pemzwıdmnmko;,.n_ ,m _ 999W" 7 kohmu ycnvlcmcaı İ Iomuvcukmnmns! 3 Amıpın bohırvmesx 4 J Keüeûkeîsıv ını...” kuywuguuu 7 Ywımwmn `r ypnılémmı Fen ve Teknoloji deı sinde 'oğrelmeıı pıojeksiyoııdzıı yııkzııdakj resım yansıtmak Alrye. "Eşeysız ıiıeyeıı canlılar ııaııgııeı-ıdm" somsıııııı soıııyoı› Alı aşağıdakı cevaplardan lıangısinı veıırse doğnı cevap venmş olur ,w s B)34.6 c)3.4.7 D)2.3.4.6 I- Türleım kromozom sayısmm sabit loılmmmı sağlar. II-Am hücrodenikiyeni hücre oluşur. lll-Kroımzomlar mmmda parça değişimi görülür. Yulmndaverileoözelliklerdeohaogisiyadahangjleri mitoz bölımmeye ait bir özelliktif? A) Yalmzl B)YalmzH C)Ivel1I D)IveIII s!! vuıııaımiıaııuıuıınaahrmıııımnıuaiicin ıungıogıeudninue-ıaııibiısidomnn Gregor Mendel bezelye bitkisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarda bezelyeleri birbiri ile çaprazlayarak bezelyenin özelliklerinin yeni nesillerde nasıl ortaya çıkıığı gözlemlemiştir. MendePden öncede bu tür çalışmalar yapıluıışlır. Mendelîn çalışmalanmn Mmdel diğerlerinden farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Mendel'in çalışmalanrıda bezelye kullanması B) Mendel`in mesleğinin papaz olması C) Mendel`in sonuçlarının olasılık lıesaplanrıdan faydalanarak ißde eıınesidir. D) Mend/el sonuçları diğerlerinden daha iyi ifade etmiştir. Mmaımumuuzayeşçq mıquımmımıy. çaçegıaıuıışnnıışıuıaıışan ' ' “zammı-amcanın uımymýuüşıîınumügmmnşpıaganmnuu ouıumnmaaauam Kalıtsalkaraktcrleıiüzcrindcmşıyancnküçûkkalıûmbiriminc ........dcnir. Boşbmılmycraşağıdakilcrdcnhzngisiilcwmzmlanırsadoğruohır? A)Gcne1ı1 B)Fcn0tip C)Gcn0tip D]Geı1 AşağıdaOğıeııcilcrkalılsılhıaheılerkilgilimııekler vermektedir. Elif Hangisiyı dahaııgiletininveıdjğjißrneklardnğıııdıır? A) Ynlııız Oktay B)Yı]nızAkif c) Oktay ve Akif n) Akif ve Elif ıîk * Erkek Dışı Baba Aııîıe ı . Kmak memesu yzıpwşwk 5 mak memesw ayıwk Deme-t Delhi-J m kaıdeşı Yııkındı Daııefe .sı soy .ya vailmişıir_ Annesi_ bıbısı ve uxdışiıqııak ...mesi ıynk ikuı Duııefiıı kulak ...anası yıpışılnır_ Dunafîn tanınmasını.. yıpşık uhııısınm ud... ışığıdıHla-deıılıııığ söylediği ga.: anına.? m; günde Iüketileu ekmek . miktarı Bir günde Iüketilaı sebze meyve Aykut Bir öğeııci çevre şanlarııııııkilo miktarına elkisini incelemek istiyor. Aynı yaştaki arkadaşlarıyla ilgili verileri tabloya yaucıktır. Eğer bu öğxmci kilo mikıannın kzlmmıııdı etkisini araştırmak isletse uhlodılııııgi değişikliği yapabilir? A) ima. yaştaki bireyleri d: tabloya ddnneli n) Arkadaşlannınınne ve bıbasınııı buy uzunluğunu d.. ;manalı c) Arkadışlınuınbnyuzıınluğımudaşmzııulıdır D) Gßıılük ıukeıiıen ekmek makamı. günlük tüketilen& mikturıyla dcğiştiımcli An döl (homozigol) uzun boylulSS) bezelye ile melez (heterozigot) uzun b0ylu(Ss) bezelyenin çaprazlaması sonucu % 100 uzun boylu bezelyeleroluşmaktadır. Homozigotuzunboylubezelye ile resesillçekiııik) kısa boylu bezelye çaprazlanırsa oluşacak bezelyelerin % kaçı kısa boylu olacaktır? A)0 B)25 050 D)100 Heterozigotuzunboylubezeweileresesifkısaboylubezelye çaprazlanırsaoluşacal(bezelyeletin%kaçıkısaboyluolur? A)100 B)75 C)50 D)25 FaıvzTdmolojııleısindeü/bcmunbıanneılehıbanın Ahâlmcıhk B)%l00hz qxsomdıscsoxıı nmsııııssvsatık FuıMipi: SiyaIıKıIlıl-'zıe SiyahKıllıl-'ııı A: A: Yuhndavuilmfaıehiuçıpmlınmsısoııııcuolıışm biıeyıeıinhmpıeıiignaşıgııııkiıuummgisıaoyuom A) xsosayıhıımhısasohmmgmm n) mssayaııııııımnıshuvmgıhııım c) msiymımrzıemshııvmgıhııım n) aaıoosiyıııhıııraıı .s ğ/arn &NL/var ı [asra a/yuı/eır yuhmıaı.. renmd: ::ğlzmvc m... :Iyııvır gbrülnıkkdu_ Alyııvxlzn ablayı:: hıı hauzlıklz ilgılı ulııık hznp Arencuııın ıöyledıgı mg. ymıqur› __ __ rıau ıusıaııgın eksuaı ßsıımasını engellrmgkiadır namına ısııımkıcnımgn Cfrılmcıııi D)Mmg›lim c 1 î E ` D r K wc; w ı. ı u 741 Yuızmmımwyığacmşgêmısıêıdıkihnsibûwvlnin gaıtikhamhkhşımıiskıenûıhdnf' A)B-C B) m( C)K-L DW' fuıvcîdımlıyjidcısmdc' cııısıyalnıu' ' l› 226( 224X II- DH( 22*Y III› 22+Y 22+X IV- 22+X 22+Y DımgüElEllIveIVnıııızııIıbuvyhm' ' cııısıydlnı' ' ' "jşığıdahlndmhangjsigilıiwulusıcîkinlikduğxubiı scluldeyavılmııvhnî' I ıı ııı ıv A) Kız me: Kız HH: ıs) Kıı me& Fıtık Erhk c) m& Kız Kız Kız mx.: m& Kız m::: Huuoûlibirameilcsığlmbiıbabınmdoğıcıluhk mklmnhemiliokıuVısihçM A)0 ms c)s0 nııwo Rmkkßrfıbiıbıbailctışıyxıımminm çocuklıııııınrmkkûııiolmıolzsılığıßßhçtıû A)0 ups c)s0 DHW A) Hemofili C)D0wrı Sendromu Yandaki resimde görülenkişinin vücut hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmaktadır. Geniş elli, !usa parmaklı dırnruru görülmektedir. Bu kişide görülen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) Renk Körü Dßüpererkek Akraba evhliği, aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Akraba evhliklerinin yapıldığı ailelerde genetik hastahklardahaçokgörülilr. Akraba evliliğinde genetik lıasıahkların daha çok görülmesininnedeniaşağıdakilerdenhangisiolabilir? A) Çekinik karakterlerin daha fazla olması B) Akrabalar arasında baskın karakterlerin daha az olması C) Akrahalar arasında genetik yapıların birbirine benzememesi D) Akrabalar arasında genclik yapıların birbirine benzemesi Albinoluk; saç, deri, kaş vb. yapılarda kalıtsal olarak pigment oluşmaması durumudur, Albino bireylerin saçları, kirpikleri vb. beyaz olur. Normal gö mlü anne ve babanın çocuklarından birinde albinoluk görülmüşıür. Bu durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Albino geni annede çekinik olarak bulunmasındadır. Alhino geni anne ve babzıda çekinik olarak bulunmaktadır. Alhino geni babada çekinik olarak hulunmakıadıt. Alhino geni anne ve babada baskın olarak bulunmaktadır. 99 53 Aşağıdakilerdeııhangisi insanlarda görülen genclik hastalıklardanbiıi değildir? A) Sislikfıbrozis B) Akdenizanemisi C) Domuz gribi D) Renk körlüğü zam', Bgıız caıı Yukıındnki öğrenciler v homozormı &sinde ıktırılan imamın-u ömekler vu-mckledir Hıııgi öğencinin verdiği örnek digg!!! ikili? A) Ahmet B) Ayşe c) Zeynep D)Oğuz m.. K ailesi L ailesi M ailesi ®25©9@ ê@5@a9®1213 Q : Dişi birey : Erkek birey Yukarıda veıileıı soy ağaçlarına göre aşağıdakilerden hangi iki kişi arasında kaıı bağı yolduı? A) s-ıı ama C)6-l0 ms-ıı Kahverengi gözlü bir baha ile mavi gözlü bir annenin çocuklarının tamamı kahverengi gözlü nhnuşnıı. Bu dnnıınını nedeni aşağıdakilerden hangisi ile Mj am? A) Kahverengi göz geni mavi göz genine baskındır. B) Bahanıngözrengigeniandölbaskındır. C) Annenin göz geni çekiniktir. D) Anne ve babanın göz rengi çekinikıiı. m." 1:' : uyum--. ı :....... m... O ;;-g...._... o :hı-ım ...ı xîîumpamîmmm-_nımhü ......,.,_._.ı_,.._ a.. gâııeıııßdılıâ nun... ua.. sunan-anını.: A, c... _., au_ ...um ..ama n. m. :anın: m ına... n. -..ama ..E559, Yukandaki mblodz ı ve O le göslerileıı geııla-e (alel) sahip mine babanın çocuklarının saç fenoliplcri vei-umişıiı. Bu verilere göre aşağıdakilad hangisi dog-mim? A) O gaıi. her dunıında düz saç özelliği knzßndırlııakludlr. B) - geni_ her duruındn mvimik saç özeııigi kazandınnaktıdır. c) Anne. yalnızca kıvırcık saç genin: sahiptir. D) nam, yalnızca duz saç genin: sahipıi I Q--b A Q--b w 2 A l Yukarıda verilen kan grubu şemasıııa göre 1 ve 2 numaralı yerlere sımsı ile hangi kau gıubıı gelmelidiı? A) CLA B) CLAB C) ArB D)B~A Mılımm yııkındı vana mıyoz Iıölıînuzyc ın ınıiıııkıi ını-dayan): sıııyı dızıneye çııışmmım Mehmet yııltzndala ıtsınılen .şıgıamımsm hangı gıy. sııılıısı duyu Iıır sııılınu yupmıs olur? A) 9377054737244!) B) 10477347507& C) 97435544. _ıo D) IILIJA›3$1› _9 Kadıı. eşeylı üreyeıı canlılara aıı resımlerı seçmek ısıeuıelqedıı' Kadiı aşağıdakı ıesıııılerdeıı lıaııgisiııı şeçıııeıııışıiı" A) B) Cwcek SURUNGENLER Mnyoz bolunıııeyle ilgili olamk hangı ogrencininsöyledı ' j Sperm hücresi g mayoz . ğ" bölünme v' D› ` "9*" IXHH Fen ve Teknoloji öğretmeni mayoz bölünmeyi anlatırken tahtaya yukarıda verilen şekli çizerek mayoz höliinnıenin hangi özelliğini anlaımak istemekıedir? A) Mayoz bölünmede parça değişimi olduğunu B) Mnyoz bölünmede kmmozomlann farklı renkle olduğunu CJ Mayoz bölünmede kınmozomlann farklı haılleıe benzediği D) Mayoz bölünmede kromozom sayısının faıklı olduğunu 16 kramazamla bir hücre 2 defa ınitoz bülümııe, l defa mayoz bölünme geçirirse sonuçta kaç kraıırazarnlu kaç tane hücre oluşur? A)8kr0m0z0rırlu8hüere ßHükromazonrlaühüere Oükremaaaırılalühü DHükremazarrüalühücre Aiîğıdıln mısın: ı... mum... kınmnznm sayının:: ...nun drpsinıi vcnlrnişiiı" Krornozorn sayısı 55 44 22 ı ıı ııı ıv y..ı....... 9.55. Sa.. L u mumun... ayın... maaş::.. alaylş .ışı- asaguu. numune... mıyım... wylcdığl yıııllşlıı" (ivw _ bu; atm,... ...ş g...” V ; Xıııııuzhbliııııııedıı , ........_... î A) B) Hücre bölünüılcen genetik özelliklerini yeni hücrelere zktanrlar. Bazı durumlarda oluşan hücreler birbirinin Iıpatıp aynısı olurken bazı dımnnlarda ise oluşan hücreler benzemezler. Oluşan hücrelerin farklı özellikte olması canlılar arasında genetik çeşitliliğe neden olur. Bu kalıtsal çeşitliliğe aşağıdakilerden hangisi sebep olmuşum! A) Mitoz hücre bölünmesi B) l.May0z hücre bölünmesi C) 2. Mayoz hücre bölünmesi D) 2. Mayoz hücre bölünmesinde DNA eşlenmemesi Bir biliııı adamı mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki lıipoiezi ortaya atıııalıîadır. Hipoiez: Mayoz bölünme canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Bıliın adamının bıı hıpoteziııi aşağıdakilerden hangisi destekler? A) Mzıyoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşması B) Mayoz bölüıııııede lcromozoııılar arasında parça değişimıııııı olması C) Mayoz bölüıııııede luomozom sayısuıuı yarıya inmesi D) Mayoz bölünme eşey üreme hücrelerinde görülmesi Yumum Sperm O d# Yanda Verılen şeıııada yııııııına ve spenn hucresiııiıı birleşmesi sonucu oluşan zigol ilk bulunma ago; sonucıındaıı oluşan 2 yeni hücrenin 2 yeni embriyo ı oluşması gösıeııluuşıır? m Oluşan bu 1 ve u numaralı eıııbriyolar ıçııı aşağıdakilerden hangısinin soylenmesi yanlış / \ H S) 9 our. Embriyo Embriyo İ II A) Oluşan embrıyolat ıek yuıuuna ikizidir. a; Kan gruplan ını-ı› min aynısıdır. cı Çevre şartlarına bağlı olarak kiloları değişebilir. o) Oluşan enıbrıyolardan bırı kız biri erkek nlubılır. Tür içinde meydana gelen çeşitliliğin en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? A) Canlıların ınitoz bölünme sonucu kromozom sayısmm sabitkalması B) Anne ve babadan gelen genetik özelliklerinfarklt ohnasr C) Mayoz bölünmede kromozomlar arasında parça değiş tokuşuutmyaşauınası D) Amıevebabadangeleuçekiıukkarakterlerinandöl durumunda etkisini göstermeleri 46 luoıuozomlu olm insanın karaciğer ve meme hücreleıinde kaç tane kromozom bulunur? Karaciğer Hüc. Üreme Hüc. A) 46 46 B) 23 23 C) 23 46 D) 46 23 D Mıyoı ııaııııııı. ı Lçıkış Sonucu 4 yeni Y mum oluşur Z-çıkış ı› Mıyaı bölünme Sonucu ııımmıoııı Sayısı yınyı ıııcr ıwm »almamış îvlkış suııııcıı 4 yeni Mim oluşur. ı; 44,3., Yıılund: dağın (D) yıulış(Y) diyıgıımıııdı hangi çıkışını çıkılu? .UI-çıkış !DZ-çıkış CH-cıkış DH-çıkıs Bir bilim adamının mayoz bölıîıım: ile ilgili lıipoıczi aşağıdaki gibidir. Hiptılez: Kromozom sayısı yarışa iııuıeseydi döllenuıeyle kromozom sayısı her kuşakta ikiye kaılanırdı ve mrler özelliklerini korııyaınazdı. Bu bilim adamının lıipotczi için nc süylcncbilir] A) B› Hipotcz doğıııdıır. Mayoz hölnnmcdc kromozom sayısı yarıya inmckıe ve döllenme sonucu kromozom sayısı tekrar iki katına çıkarak sahil kalınakıadır. Hipoîcz doğrudur. Ancak Mayoz böliiıım: sonucu honwıonı sayısı yanya incr vc canlı ymi bir ını oluşturur. Hipolcz yanlıştır, Çuıılçu ınayoz bölünme sonucu kromozom sayısı dcğjşıııez. Hipotcı yanlıştır. Çünkü mayoz bolumu sonucu kromozom sayısı yanya m:: ancak döllcıım: sonucu Iürler özrlliklerini knruyamaılar. amınmıı: sunucu 4 yeni hücre oluşur. #bölünme sonımııııda Icromozoın sayısı degişııuz crbölünuıı: sonucunda lcroıııoıoııı sayısı yanya nm. d~ Iüıııne vücut hücrelerinde görülür. Ahmet yukarıda vcıilm ozellikleriıı mitoz böliınmcy: mi yoksa muyuz böliinıııcyc mi ait olduklannı ayınııak isıiym. Aşağıdakilerdm hangisi gibi ayınrsa doğru bir gıııplxndımıa yapmanın Miloı Bölüm:: Mayoı Bölünme A) a. b, d c. e, f B) n. c. d b. e, f C) h, d il. c, e. f D) 6.6. f :L b, d Alııneüıı. Fen ve 'Tekııoluıı deışıııılekı odevi "Kalıtsal bılgıleı' geııleı laıafıııdaıı aklmılu," şeklmdedu Ahmet bu 'odevıııı sınıf!' v kadzışlaııııa aulauııak ıçiu aşağıdaki ıesiıııleıdeıı ZZ' Mıvi ııış Kınnızı m; Yaşı] ata? Kerim yukarıdaki eşyanın kullanarak DNA ıımdeıi yapmak istcmdnadir. DNA modeli yıpıdtsn Kınmzı mş u: B:yaz ııuşı. Mavı am; ile Yaşıı ıııaşı :şleımsi gaekıııeklediı. Kenm ıııı mm maddi yıpıııım .ışıgıdnkilerdan mngisıııı ynıpıısı DNA ııımuuııı yııııış yapmış uııır› A) İki .açı kıınıgl: Inılhnmnk mnvi .ınşı yeşil .ııışln eşleşıiıs: n) İki ada Imıdcle kullanarak ıııxıııızı :taşı bcyaz ::taşla eşıme c) m' adet kurdele kullınnmk kırmızı atışı beyazlıbeyız :ııaşa da yqil auışı :ıacyeıek D) İki kurdele ııuıumıık kıırdelelui sanıııl şekilde yıpıuk kınııız .ımşı bcyız ımşıa. y:şil :kışı mavi :taşla cşlgıs: AkifEmrc ışağıda va-iıen mom ıııodellerini eşlemek istemektedir. AkifEıııre aşağıdakilerden hangi DNA :modelini eşlcyenıcz? A) B) A 'r A T ç, s G s A 1- ^ 1' A A A A C) D) A - T ^ 7 G S s G A 7 ^ T A Yanda verilen DNA eşleııık isteyen Melııııel aşağıdaki seçeneklerden hangisinde& gibi bir :şleııı: yapıısa dağın bir eşleme yapmış olur? 41/1463) A) n) c) D) cn-«ıçı> o>m4 (n00) o-ım-ı Guaniu, Simziu v: Tııııin niikleulidi Aıımeı. Fen ve Teknoluji ılcrsı ödevi ıçııı Aıknin ııukleuıidı ıkflerine çizmek isıcmekıedir. üââoo Ahmet aşağıdaki çiziııılerdeıı hangis ı çizen& ödevini dağın yapmış olacaktır? A) B) @arı %- C) D) Hüseyin yukanda veıilen kavrzmlzn eıı basiiıeıı eıı karmaşığa doğru sualamak islemektedir. Aşağıdaki sıralzınaiardaıı hangisini yapması gerekmektedir? A) Kronıoıoııı, DNA, (îeriNükleotid B) Nıîkleotid, Gen, DNA, Kromozom C) Krumomm, DNA, Niîkleotiiüen D) Gen, Nükleotid, DNA, Kronıozom zu..., yııluındı ı: L, u n. gßsıenlen yerlere x ı., M ...ı nıınlennıyaxıııakısınnekıedıı Aıağıdahleıden ı..., g yu...” K. ı_ M !un ısınılcnnı dağu ysıznuş alnı" L-Nuumud NLDNA DNA'nın gmevıeıim Oğaıdlu aşağıdaki gun söylcmektedirler. ücra bölünmesi sınsında kendını eşleyemk üreme-yi ve kalıısal bilgilzrin bir sonraki lmşıga Hıııgi &yanım sbyledıldeti doğumun? A) Ali ve Melııııcı B) Mehmet ve uyup c) Ali ve Zzyncp D) Ali. Mehmet ve Zeynep BirDN/Xmolekülündelîûûadctnükleotîdbulunmaktadır. BunIarınQSÜ tanesiAdenin ise kaç tanesi Guaninkiir? MWMMMMMMMMMMW molekülühulunınaktadır. Bu DNA molekülünde toplamkaç mmm%mMmmM A)350 B)6ÜÜ 0700 D)9Ü0 DNA`nıı1yapısı için aşağıdakilcrdcnhangisi yanlıştır? A) AdeninSayısı=TiminSayıs B) Nülde0tidSayısı=ŞekerSayısı C) F0sfatSayısı=SiI0zinSayısı D) ŞekcrSayıs1=BazSayıs1 Kemal DNA'nın kendini eşlcmesini maddeler halinde yazarak doğru şekilde sıralamak istemektedir. I- DNA'nın iki zinciri bir fermuar gibi birbirinden ayrılır. lI- Eşleme sırasında Adenin Timin ile, Guaninde Siıozin ile eşleşir. III- Siınplazrııada serbest olan nükleotidler açıkta bulunan baıların uygun uçlarına bağlanır. IV- DNA eşlemesi bittiğinde birbirinin tıpatıp ayrnsı olan iki yeni DNA oluşmuş olur. Kemal yukarıda sıraladığı maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi sıralarsa doğru sıralama yapmış olur? A) IrIIrIHrIV B) IJIIİIIİIV C) I-II-IV-III D) II-I-III-IV Meıal. mııtasyona uğıaıııış canlılaıııı ıesiıııleııııi seçmek ısıemelnediı: Aşağıdaki hangı resmi seçıııeınişıiı? A) ı Alu Paııııaklılık Vım kedisinııı farklı goz ıengı C› D) Hınıulnya ravşaıııııııı C kulak ayak v: kııyıııklaruıın ı farklı renkt: ß b alınası Orak Hiıcmli ` Anemi Hastalığı alyııvaıı Aşağıdakilerdenhangisimutasyonaııedenolmaz? A) Radyasyon B) Sporyapma &Ateşlihasîahklar D) Kimyasal Madde ı-ıiisi-,yin besin iiiiıiiniiinnn ninniiiknsyona olan :ikisi amina ışığıdald hİpDIElI niiaya knyiiyni, H' lezzcaulı yeletince beskııemızse ınodiükasyoiı hangisini yapması geıtkıııekledir? A› Hipoteziııde ayni ITH' iki caıiıi ile yaparak ikisine de ayni :iii besiııdm ayni niikiai vzıerek farklı nnamıania iiiimnninii gitlcmlcnmlidir. a› Hipoleziıııie ayni ini iki canıi ile yaparak ikisine de ayniiii. basindan ayni niikiai veıcıık ayni nnaniıaiiia iiiniiiniinii gazıeiiiıenieıiiiii. c› Hipolezinde ayni mi iki Canlı ile yaparak ikisine de ayni ini besıııden mikıi inikiaiıania vererek raikıi ütlalllhlda dIlİlIlIIlIIIII gÖZleIIIİCnICİİdİI. n) !lipofezinde ayni ini iki canıi ile yaparak ikisiu: da: ayni Iür basinda) farklı niiınaiıaida veiaek ayni nnaniıaida mimnninii gaaıeiiiıenieıiii* . Fen ve Teknoloji dtrsind: Mumfııı ödevi caulılardaki uıodiükasymıa dm adet inmek yazmaımı. Mum aşağıdaki ömcklcri deha-ine yazıyor. ı. Açık alana dikilen patates yninmsıınann , gölgeli nlaıın dikilen: göre daha uzun hiıkiler oııışnıası ıı- oıııa çiçegjnin 15-20 "c de ıannizı. 2545 "C de beyaz renkli çiçek vermesi. [IlrAn s' ıle beslenen dışi ıamdan kıaliçe amını. puleııle beslenen dışı larvadan ise işçi anların gelişmesi. ıv_ Aynı tür ve aynı bölgede yaşayan iki kaplaııdaıı birinin albiım olması Muml'ıu dctîerine yazdığı âirıııeklerdeıı hangisi ;anıışnrz A) 1 B)II c) ııı D) ıv Aşağıdakilerden hangisi genetik nıühendislıgıııin uygulama alanlarına ömek olarak verileınez? A) İnsanlarda cüceliğe sebep olan büyüme hormonu eksikliğini gidennek için günümüzde büyüme lıonnonunu sentezleyen gen, bir bakteriye aktanlarak. bakterinin bu hunnonu üretmesi sağlanabilınektedir. B) Zararlı böceklere karşı dirençli bitkiler elde edilebilıııekte. böylelikle tarımda kullanılan böcek öldürücü ilaçlara gerek kalınaınakıadır. C) Bir bölgede yaşayan bitkilerden daha fazla i' ın elde etmek için ihtiyacı kadar su gübre vererek daha fazla ürün elde edilmiştir. D) Hayvanlar ve bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarla daha verimli ve dayanıklı ürünler elde edilebilıııiştjr. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki öğrenciler örnekler vcrmekkdir. Hangi oğrcııcıniıı Verd ı ornek wnıışıın xarg Iş beyin hücrelerinin _ c onıurıliğiıı anma C) Mehmet adaplasynna örnekler vermek için ıesımler .veçmekıeıdiız Buna göıe aşağıdaki hangi resmi seçmemlşllr? A) Nilufer Çıçeği çaı 'lîlkiıi Yııhmhı-uıııi vaileı ua ama için .uyma Iung' öğıuıcinin ıüylediği bilgi yıılqiıf! V 5 Illyleriııiıı hey:: 5 olması bir . ıdıpîxıynndııı. A› “Canlılann yaşamsal &aliyetleriııi sîminrebilıııek ve nesilluini devam eıliıebilıııek için onaııı knşullarıııa uyum sağhmalanm adaıplasynıı dcııır." Aşağıdaki han ' ' renginin beyazlaşması Fen ve Tdmoloji dasiııd: yulund: venleıı ııayvaıııaıaaın ıaiıpvîasymılır iııuelenıııcklzdir. Bu lızyvııılaıdı görülen ıdıptısyrmlm' için hangi ayını-anın süylsdiğ dağın kıbul edilzıııı? gglışiı: suıııalu ııgsilleıd: yuıi :Ilılenıı oluşunun: neden ' oımıışıııı. Lımııırk Lımııclrm yukarıda süyladiklnin: üğraıcilerin verdiği ümeklerdgn hımgisi vcıikıııı? pıınıklınnı süırklı Inıllıuması sunucu pımııl( ıııısındıln ,Aw içııııîıı kutba l : lrâıınlıı-.klcr ıızıııı nun C' .,.,.....%'.$1".:°.....“"5" D) iışığıgnmızdıgınııe 5 Yßlýin Icllıbıymn 4' gazları ışığı g' .ıkcıger snlııııuımı duyusızhslnıslır "Canlılnnn yaşadıktan ananın adapmsyonlan biyolojik çeşiıliliğe sebep olur. Aynı turun bireyleri arasındaki Iııı kalıtsal çeşitliliğe varyasyon denir." Buna göre aşağıdaki öğıeucileıden hangisinin vardı mek varyasyon olzırık kah ı ıflenıez? B) bilki ıneydına gıimıesi @mm :::sında «mm mm.. ıcın yaw.. Iuvgıııı vardır Yrnuzundekı doga:) yıış-ıııı- bclglenndrkı kusııllar a. ı... bmw... ç - m. np... mu... ı; am. hırka/lam dogal stülıııı Wlırylı am. bulgur:: ııyııııı sııglpynıık zııınnn wa. aaa,... geçııdığı ............ n... un... Oyenııenın caıdıığıı uınıyn hangı ugrrncı dogru cevap vrnnßlıı” A) Ayı: a› m: c› Dcıırl D) Veli Çuıekıyşııllmkırşısındıdıyııııklıulınunlınmhyıllı kılıp, zıyıfolan canlının elenınesine doğal seçılıın denir. Bıııııgûıe ışığıdaki öğrencinin örnek doğıl ıeçilinı olınk kıbııl edilelı . 90N 4175N Elif yukandaki deney dnzeııeğinde dinamomerrelerâe görülen değerleri ölçıııeklediı. Bu deneye göre Elif sıvının cisıııe uyguladığı kaldınııa kuvvetini kaç N olarak ııesapıarz A)75N B)9ON C)l65N D)I5N Sıvı ıçıııe bırakılan bır cısme sıvı tarafından Çeşırli bııyııklııkleıde ilme hıvven Iıygıılaııır Bu dımuıızı gole aşağıdakılenleıı lıaııgısuıde sıvı ıçuıe bııakılaıı cısıııe uygulanan ilme kuvverlerı doğm olarak gosterılıııışrir” A) B7 Ö m :HE C) D) n *H* sıvı içeusıne bımkıhıı :isimlerin yerçekiminden dolayı ı› ıgııııgı. sıvının ııygıılndığı ıııı› kaldırım kuvveti vurdu Aşağıdakıludexı lımıgisind: sıvı içnisin: bıııkılxn cisın: uygulanan kaldınna kııvvcıi ve cismin ağırlığının ymıleri dağın nlamk venııııaşıım A) a) A ıııı ı . ıuıcııım Kuvveıi C) D) Knld kuvveti Ku ı 1 Ağırlık Ağırlık Sıvı içeıisiııe bırakılan cisiınlerde-ıı hangisine daha çok kaldırma kuvveti uyguıaııııv A) c› 5) D) M" ıo cm3 şekildeki deney duzeneğiui hazırlayın Ertuğrul aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabım bulabilir? I- Cismin Havadaki Ağırlığmı n. Cisme uygulanan kaldım::: kuvvetinin büyüklüğünü [IPCısnıin yoğunluğunu A)IvcII B)IveI.II C)IIvc[[I D)I,IIveI[[ 7 N 9 N ı N Ü û Bir ögrenci yukarida şekh veiııeıi deneyi yapmaktadır, Cisuıi önce havada agiııigı ölçuyor. su dolu kovanın agirıigiuı ölçuyoı: Clsml kovaya iiip agiiıigiiii ölçüyü!. Bu deneye göre aşagıdakı snniiçıaicıiin hangisine iiıaşiıainaz? A) Su içine biiakiıaii Cisıne bağlı ' . B) . sıeiııcii ye! ıo Nnaii küçük 9 N-unii büyük hirdeğe( nİiIbİlİf. c) 7 ile gosıenıeii ainainninen-eniii ııiiıiiiiiıiigii kapukj D) agiiıaşnia mikîan ı N dan az oıiii. 7 iıe gosıeiiıeii diuamomeîredekı değeı kabın agii-ıigi ile cismin ıiaimaaın ağlllığlnm loplamına eşimi. Bir agıenci “Sıvı içine bırakılan bir cisme sıvı larafıııdaıı uygulanan kaldırın:: kuvveti cismin SIVI içindeki batma miktarına bağlıdır" aşmamak. .mâ Buna göre bu öğıenci söylediği bilginin doğru olduğunu ispaılamak için yııkandalci deney düzeneklerinden haugjlenui lnıllauıııalıdıt? A)lvell BHIveIV C)lI|ve[V D)lIveI]I Eşi( hacimli K L ve M cismin-inin su içindeki dıııııınım aşağıdaki phıdır. Bum gün K.LM :iki aim kamu-ını kuweıleri için ışığıdakı' gı-ııüdeı-dm hangisi doğru olıırî' A) B) KLM K L M C) D) K L M K LM Yoğunluk: Birim hacimdeki kütle ıııiktarıdır. Yoğuıılııldan aynı olan cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. Cisim Kütle (g) Hacim (cm5) K 240 120 L 120 50 M 60 30 N 60 20 Yukarıda verilen tahlodaki bilgilere göre hangi cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir? A)KveL B)KveM C)LveN D)MveN ı 50 °'“ Yanda veıilen sıvı için aşağıda verilen gmfîklerdcn hangisinin çizilmesi 100 g yanlış aluf? ( ııızkülle Vzlıaciııı dyoğunluk) A) m a› d Lv ", C) d D) l: m V d 20 cm3 25 cm3 30 m3 40 g 75 g 90 g Yukanda X Yve Z nurlu/aletin kiıtle ve tıacimleıi Bu nıaddeleıin yoğuulııklaıı için aşağıdaki sııalamalaıdan hangisi dağın olur! A) d,>dy>d, B) dy=dz>dı C) d,>d,>d, D) d,>d,>dx Sıvılar Küııeıg) Haı:iııı(cın3) A IOD 4D ı; 50 25 c 60 20 ı› so ıs Yukarıda birbiriıı kzınşııınyaıı sıi-iıami kiille ve lıacinıleri veıiıiıiişıir, Bu SIYIlaIdan :şit haciıııde alınarak bir ka onuluxsa aşağıdaki durumlardan v› hangisi gibi gi Eşit küîlede alınan smlar özdeş kaplan doldıırulııyor. Buna göre aşağıdaki sıvılardaıı hangisinin yoğunluğu en fazladır? ÂUZH ı u sıvılaı' yoğunluk K 1,2 L 1,8 M 1,6 N 0,9 Yarıdiıki uıbloda verilen K, L, M ve N sıvılaııııııı içine X cismi anlıyor. Hangi sıvı X ci daha çok kaldıran kuvveti uygular? a X cismi A) B) c) D) K sıvısı L SIVI-î! M sıvısı N sms. H& Kadir. 10 N ağırlığındaki K cismini X. Y.z ve T sıvılannda dinamomelıe ile ölçünoe yııknndaki değerleri buluyur. Buna göre X. Y. Z ve T sıvılarıııuı sımlaması aşağıdakilerden hangisi gibi o ı ı . A) X>Y>Z>T B) T>Z>Y>X C) 'DY>X>Z D) Z>X>Y>T x cisıııi K, L_ M ve N sıvılaruıa ım ıp ile bağlanmak bırakılıyoı', T. Tı T, T, K sıvısı L sıvısı M sıvısı N sıvısı Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde kullanılan sıvılaruı yoğuııluklan arasında K>M>L>N ilişkisi olduğıuıa göre Tı, Tz, T; ve T4 ip gerilıııeleıi arasında nasıl bir ılişki vardır? A)Tı>Tz>T3>T4 B) Tı>T3>T2>T4 C) T.>T3>T2>Tı D) T4>T2>T3>T1 xy, lveTsıvılarıiçerisineK,L,MveN cisimleri atılıyur. Buna göre aşagıdaki sıvılardaıı hangisidaha çokkaldınnalnıvveüuygulafl(dz yoğunluk. Vzhacim) B) Y sıvısı D) Zsıvısı Sıvı (hkiitle Mısır yağı 0.93 g/cm* Su l g/cml Gliserin 1.26 g/cm' Meyve suyu 1.38 g/cm Yoğunluk: 1,25 g/cm3 Yukarıda verilen ıablodaki sıvılar içine yoğunluğu 1.26 ycm3 olaıı cisim atılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yanlış çizilmişıir? A› B› c› D› LHJ I ı Lwj L sıvısı X cismi K, L ve M sıvılanııa atılıııca yukarıdaki şekilleıdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M sıvılarıııın yoğııııluklan arasında nasıl bir ilişki vardır? A) dıêdýdm B) dıpdıýdı( c) dM>dK>q D) dpdpdM r şrmı wvaycgnc kadar :ıvı dolu bir kaba şekildeki gıbı bir chim aIılırsıı. ymıkandııki gibi camı dengrde kalıyor ve kaplan bir mıklar sıvı Iaşıyoı' Buna gam aşağıdakı öğrcncılerdcn hangisının söylediği bilgi yanlış olur? A) /K m.. ' B) /Taşan snınuı Iıacnıı * agırlaşnı.! cismin Iucıııine. ım.. iıvınııı kulksı " ıle ı. şıııııı kullesine ıxııı: eıLi &del; kaldırma kuvveıi / / nğırlığından fızladır Eşit kuıleli ıc L ve M cismi su içine bırakılınca yandaki şelcıldcld gıbı dengede kalıyoılar. Buna gm hangi öğrencinin söylediği bilgi yanlıştır? /fcinıııııc clkı eden kaldıııııa kuvvrıi L cismiııiıı kaldırma kııvveıi K (3 I? cismıuiu ağırlığıııdaıı ûzladır. fk ve ı. ciunıııe \ clki cdcu kzldınna nıinc nu * eden kaldırım kuvvcıi M cisminin agırııgından l. Imp . . Yukarıdaki kaplm X , Y ve Z cisimleıı' atılmca kaptan bir miklar sıvı taşmaktadır. Buna göre hangi kapta ağırlaşma olmamıştı& A)[veH B)Yalnızl1[ C)1veII1 D)l,llvelll A) Şekılılelxı chıxıı ~u ıcın: anlıııca yaıısı su içine batmış şekıld: dengede kalıyoı Bu :ışını don eşıl ,mn, y. kıwıleruk m: h.: pm ıckmr nı ıçııı: anlıyoı Buna geıe aşağıdan şekıldeıı lıangıaı dağın uıur› &v; B] 52-325 3.0.1::. 100 gmm x cnmi 'ıle 200 gmm Y cisminm sıı içıııdeki durumları şekıldeki gıbidıı x ıle ayın maddeden yapılmış 50 gıauı K cısıııı ıle y ıle ayın maddeden yapılmış L cismi sıı içme bırakılıtsa aşağıdakilerden lıaııgisi gibi dengede kalır? B) D) Şekılddu gıbı demirden yapılmış bu' gemı yüzer ık:n d=ı1un suyu amğuııızda halıııaklzdu, Bu duruma gor: genulenn su uz: ıznulen ıçm aşagıdakı o' :ncılerden haııgısınııı açıklaması doğııdur? A) @emir gm: haline geıirilirkzn amı ışlemleıden geçirilerek bulmaz geıiriliyor. /Demu gemi haline gellrillrknn kütlesi değişnuden lıacını ırmnlır. Douyısıyıa denirin uzkuuesi sadec: demir kullanılmaması Buz sudan oluşmasına rağmen su ;çam yüzmcklcdir. Bu dıınım ıçin aşağıdaki ogıencııcram haııgısiııin söylediği bilgı doğnıdııt? A) B) Su donuncu " kiıllesiııin küçülmesi Buzun sudan oluşmuş Suyun buzdan daha fazla hanımı: sahip olması Aşağıdaki balonlardan hangisine hava tarafından en fazla kaldııma kuvveti uygular? @%050 Havanın kaldımıa kuvvetinin 250N0lduğıı bir onama aşağıdaki balonlardan hangisi havalanabilir? A) a) c) D) l ı ı l 280N 300N 200N 400N şekildeki balmııııı havalauıııası için çeşilli öueıilerd: bulunan öğmucılerdeıı hangi n önerisi balonu yükscllnıy: yonelik dağıldı!” Balnııdaki ağırlığı azallıııak Bulunun içinde . V . Bulunun içine Balonun ıçındekı l k D) havanın gazı soğıı nın yoğuıüuğundm küçük gız â bırakmak Yukmdaki balonlar aynı gaz ile doldurulmuş olup şekillerdeki gibi dinamoıneuelere bağlanmışur. Buna göre hangi dinamometrenin gösterdiği değer en büyük olur? A)[ B) II C) lll D) [V Aşağıdakilerden hangisi basıncı azaltmak çlı yapılmıştır? A) Bıçağıakeskiataaaûilekaıpuzukasaıek B) Fmbolcıılanakrampoalaaınaadişliolması C) İş makinelerinin ve taaktöaleıin lastikleaia geniş aaya palelli olması D) Çiaaverapîiyeninsivai tarafıambatıaalması C ÜİIİI Yulmndıvsilaıllçıdaqitknûelidıimlaışığdıkilcmhı ıııugaıigmınuganzumııuııunmınngauımrmııbımı ıııyauupım Ağırlıkları eşit üç cisim aşağıdaki gibidir. M& Yukarıda verilen şekle göre cisimlerin wie yaptıklm basınç Pi, Pıı, Pııı aşağıdaki seçeııekleıiıı hangisinde doğru olarak verilmiştir! A) Pı>Pıı>Puı B) Pııı>Pıı>Pı C) Pııı>Pı>Pıı D) Pı>Pıu>Pıı =Iş;b000 CISCI :ın ığı-lıhıkı onda :inanmam s.. anemi sakın. .ua Yıunlıık eııı paça.: ıynııyu., ıligırıi d: :kıl-ildeki gihi u.ı..y.ı..n.ı_..,.,...pı....ynı.,_ mmmıauym,... .may unınlııkluı uykum aynısı-suna ;ne :Pğıdaln Wğuınlndaı karısının:: ınvylşdığı yanı-şan A) şunu; semum: unu.: Şam-ı a. nam.. pzıvılıııı y... :amacım hamur-hı' ama, G G G F Ağırlıkları v: yîıııv alanları asıl üç mm Ştkıllıudch mı hııyiıklıîkıı: r amma... ama. zluudadır_ a.. şekil::: göre zşağıdzh âğrcucıltıdzn hzngısının mykdığı m5. yınlışnı" "ı, :Luna cık eden B, ıı cisn: ..k A) ...mı basıncın :den kus/vel anmııınanıdcn LM,... alır. :almanın nedaı alnı' 'III. ı:ı 1nd:: D) 'II. w III. cisıniıı ağırlığının Cişıınlcıılc ı basın:: ya maaşı.. şu..., aüıynkmı. Basım?) bizim yüzryeß) (th alnı d& kunrıß) olarak Izııımlaıımzhıdıı. WM!) F(N) SW) X 10 0.1 Y lü) 50 Z 10 0,01 T 2G) 0,5 YIMMWVYIEÖRWMWSIİHMMEÂSİYIHİIŞM A) Bısıntımbıîyiikolznlcimıidir. B) YüzeyalınıYurlnineşiııir. C) EıılıiiyiikkııvvclTrisıııiıı ııygııhnııuşîıt. D) Yuîninlıasınçlaııbirbiı-iııcşiııiı. “Sıvılıır kabın het yerıne aynı basıncı uygulaıııazlar." Bilgismi doğıııhıyan bir şekıl çızmgk ısteyen bır öğıcncı aşağıdaki şekillcrdcu hangisini çizmelidir. &iki am; D) "Sıvılınıı basım sıvının yuguuıugun. hığlulır." sayımı.. doğru olduğunu araştırın bi: üğıııci ışağchld deney duıeııekledndeıı l-ıuııgilerini seçıııelidir? l 0 s c c ııı m İ ıı l _0 6 c c m ın IV A) [vali ınıveııı C› Ivı ııı D› II v: IV Aşığıdakiımpıardaaymmiharfaıklısıvılarvardııllmgi kabmtabanmyıpılmsıvıbasmcıeııbüyiikülr. A) B) C) D) Şekıldcki su dolu kabın K. L. M ve N ııoldalaııııa erkı eden sıvı basıııçları bııyııkteıı lcııçıığe dağın sıralanmış halı aşağıdakilerden lıaııgısı gibıdıx" A)M>K>N>L E\L>N>K>M (`)M>K›L>N D)N>L>K>M iii# Yulmnda kaplarda aynı yükseklikte su Imlıınmalqadır. Bııııa gör: kabın tabanına yapılan basıııçlzırı sıralaması nasıl olıııalıdıf? Aıll>lv>l>lll B)Ir[>l>lV>Il C)IV>II>I>III D)I=H:III:IV Şekıldeki boş kıbııı musluk zvılırak dalının sağlanıývr Kaban ı( ıınklzsıııı nkı ea... sm hanımının ıaınınh drğîsiın xraûğı îiağıdakilcrdnı hangisi gıbı ulabılıı" ın n› ::Inc 7...... cı n› Basınç Baxıııç Lgğld. BısıIW 7...... Şehldckı' ýbisııdohıbiıhba fzddıyuindmcşilûçdclüaçan öğuııcikıbııdclıklud& ıı ûşhıınsuyımûşkııın: ıınsıfölçüyıırlınllu ***W*** . . ışığıthkıletdmlıangısımtest cmıeye »Suyuniişhıınzıııikxzıısııyıınmiknımalıığhmıdıû msuyımfışhnmmilmıısuýmvûhüliğißtbiêlımûr? Osuyımlişhmamikımdcliklııinbiiyükliiğıînzbağlımıdıı? D) Sııyunûşkııınıhıııhbmgenişliğinebağlımıdın Şekildekı kabın su dolıı bölümünün kabın utanma yaptığı sm basıncı P kzdııdıı. Kaba aynı ınikmrda su ilave :dilin: kalım tabanına yapılan basını; ka; P olur? A) I B)2 C) 3 DI4 Aşığıdzkihplzıcşiımikrzısudoldıuıılııısılımgihbm hbınmayıpılmsıııbısımcnbüyükolıır? (bölmılırözdeşîir) A) B) C) D) öğıeııcılu bır 4 ıııııslıkmı :bu sıyıııı öııilııe peıvııı: Iıılııyorhr. lkrvıncyi fatklı yulude tulum: pcnıncniıı dönme hızı da aşağııhkiluıluı hangisi olabilir? A) Mııslıığun şeklin: B) Suyun yükxktcıı ıhmmikhnna C) lkıvıınin cinsim D) Peıvıncııiıı Fen ve ıekııoıoj dersinde öğreımen soğan kök lıncıasiıden hazırladığı preparallan aeg ik age-mısra aanmyor Bu prapamuan rıııuııskopm rıoelenıelerini. hücre höl ııııesine bakarak öğrerıciıeıin doğru sıraya dizılmasiıı ısıiyor_ Buna mm yuımnaaki pıanamuann dogru sıraıunışı nasıl oıınaııdır› A) 17273455 B) ııpzısş c) #16245 D) 43-671-25 Hücre bölünmesi !ek hücrelilerde üremeyi sağlar. Bu bilgiye göre Veli aşağıdaki resimlerden hangisi seçmemişîir? A) BAUKi AVR