Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

11.Sınıf Kimya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Kimya dersi11.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı

11.Sınıf Kimya dersi test çözme11.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı

11.Sınıf Kimya testi çöz11.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı

11.Sınıf Kimya testi çöz11.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı Bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısına _.I._, alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına . _H_ denir. Verilen cümlede l ve ll numaralı hoşluklara aşağıdaki- lerden hangisi yazılmalıdır? I II manyetik kuantum sa- yısı açısal momentum ku- antum sayısı A) baş kuantum sayısı B) ikincil kuantum sayısı manyetik kuantum sa- C) yısı spin kuantum sayısı D) manyetik kuantum sa- açısal momentum ku- yısı antum sayısı açısal momentum ku- manyetik kuantum sa- E) antum sayısı yısı Sp! ve Apy orbitalleri için; I. baş kuantum sayısı (n), Il. manyetik kuantum sayısı (m`), III. açısal momentum kuantum sayısı (I) ifadelerinden hangileri aynıdır! A) Yalnız II. B)Yalnız III. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayı- larından hangisine sahip olamaz? n i m! A) 3 T 0 B) 2 2 +2 c:) 4 1 -2 D) 1 o 0 E) 3 1 +1 n m! değerleri aşağıdakilerden hangisi A)-3 B)-2 c)-1 m0 E)+1 Aşağıdaki urbitallerden hangisinin enerjisi daha hü- yüktür? A) 2p B) 35 c) Af D) 5p E) ss p orbital' ' 'rı l ve ml değerleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru alarak verilmiştir? l m! A) 2 -1, o, +1 B) 1 -1, o, +1 C) 1 -2,-1,0,+1,+2 D) 2 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 E) 3 -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3 Aşağıdaki gösîerimlerden hangisi, t = 2 açısal mu- mentum kuantum sayısına sahip orbitale ait değildir? A) 1 B) z g :y y x 4% )~x c) z D) z V v x X E) z Açısal momentum kuantum sayısı (i) için; l. Orbitallerin şekillerini açıklar. II. i = 3 değeri forbiialine karşılık gelir. III. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Ss, Sp ve 3d orbilall enerjileri arasında aşağıdakilerden hang nde duğru verilmışlır? A)3s>3p>3d B)3s=3p=3d C)3d>3p>3s D)3p>3d>3s E)3s>3p=3d Elektron dizilimi [Ar]4s2 şeklinde olan element ile ilgi- li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom numarası 20'dir. B) 4. periyotta bulunur. C) Altı tane tam dolu orbitali vardır. D) Küresel simetriktir. E) s blokundadır. Elektron dizıliminde 7 tane tam dolu orbitali, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan nötr X atomu için; I. 3. periyot 6A grubunda yer alır. Il. 16 tane elektronu vardır. Ill. En büyük baş kuantum sayısı 3`tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız |I. C) I ve Il. D) llve lll. E) I, Il ve III. Aşağıdaki orbital şemalarından hangisinde Hund Ku- ralı'na uyulmamıştır? ^>5B @QDCDOO BMC IGDQDCDCD C>9F =@® DMCFIGDQDQDCD E)ZBNİI®®®®®®®®®® 26Fe3+ iyonu ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ll. Beş tane yarı dolu orbitali vardır. lll. Elektron dizilimi soygaz elektron düzenine benzer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C)Yalnız lll. D)Ive ll. E) I, ll ve III. 24Cr elementi ile ilgili; l. Küresel simetriktir. ıı. 1s22s22p63s23p54s2sd4 elektron dizilimine sahip- tir. lll. 4B grubunda yer alır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III. B) l ve II. C) l ve |II. D) IIve lll. E) I, ll ve III. Aşağıda atomlardan hangisi küresel simetrik özellik- tedir? A) 18Ar B) 13AI c) ms D) 80 E) 22Ti 29Cu elementi ile ilgılı; I. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. ıı. Elektron dizilimi 3d1° ile biter. III. Değerlik elektron sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IveIII. E)IIve III. Aşağıdaki atomlardan hangisinin periyodik sistemde- ki bloku yanlış verilmiştir? Anam Elek A) ZHe s B) 10Ne p C) “Na s D) 30Zn d E) 13A| d Periyodik sistem ile ilgili; ( ) Periyodik sistemde, s, p, d, folmak üzere dön blok vardır. ( ) B grubu elementinin elektron dizilimi d ile biter. ( ) Elementin en yüksek enerji düzeyi periyot numara- sıdır. yargılarından doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaret- Iendiğinde hangi sayı olur? A)111 B) 112 c)121 D)211 E)212 ”Mg atomu ve 12Mg2* iyonu ile ilgili; I. en büyük baş kuantum sayıları, II. elektron dizilimleri, III. proton sayıları ifadelerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız |I. B) Yalnız III. C) l ve II. D)IIve III. E)I,IIveIII. 19K elementi ile ilgılı; I. 4. periy0t1Agrubu elementidir. II. 5 tane tam dolu orbitali vardır. III. s blokunda bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız|. B)Ive|I. C)Ive lll. D)IIve III. E)I,IIveIII. Aşağıda bazı atomların orbital şemaları verilmiştir. ıa m9 GD @cm m; GD @em m; GD @apo Buna göre hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? A) Yalnız l. B)YaInız ll. C) Yalnız lll. D) I ve ll. E) Il ve III. Hidrojen moleküller arasındaki yarıçap türü aşağıda- kilerden hangisinin yarıçap türü ile aynıdır? A) Kalsiyum oksit bileşiğinin yarıçapı B) Helyum atomunun yarıçapı C) Flor atomunun yarıçapı D) Sodyum klorür bileşiğinin yarıçapı E) Oksijen atomunun yarıçapı Periyodik sistem ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektron ilgisi genel- Iikle artar. B) Yörünge sayısının arttığı yönde değerlik elektron sa- yısı değişmez. C) Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru kütle numarası artar. D) Atom yarıçapının azaldığı yönde elektronegatiflik ge- nellikle azalır. E) 1A grubu metallerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinde bazik karakter grupta aşağı doğru artar. Perıycıdık sıslerrıcle He, Na Ca Elernentlerırıırl yerlerı gas. tarılrnıstır Buna yöre: ı Atam yarıçapı en buyuk olan cansu ıı Eırmcı ıyonlaşma eneuısı en buyuk olan He`dır ııı Uc elernentın de elektron dızıhrnlerı kuresel Şırnak* rıkıır yara anadan nana :ri doğrudur? A)Yalr\ızl B)Yalnız ıı c) ı ve ıı D) ıı ve ııı E)|,Hvel|l a.: sunu alarnanılanndan ulduğu ı, m... x. v .. z lclrı m( aan !yanlısı-na - -rllıl us› aıQ-rI-rl k.! ı ..mı :namına-n ııhlodı vorllmlıtlr. Ku,..- ıırvıdtrıktir. z p hlakundıdır. v...- yarısını x'ı.ıı kücukıur, lfınelerlııderı hınnlşl k:: doğrudur? »v nıxl. E)Yı nııll. cıv. nı: D)lvıl E)|vo M3', N5* ve N'nin yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)N5*>N*>N B)N>N5*>N3* c) N*3>N>N5* D)N>N3~>N5* E)N~`*>N5*>N Periyodik sistemdeki elementler ile ı olarak; I. 1A, 2A, 5A, BA grubu elementleri küresel simetrik yapıdadır. Il. Aynı periyot elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. III. Aynı grup elementlerinin kimyasal özellikleri aynı- dır. bilgilerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisınin yarıçapı en küçük- tür? A)16S B)15P3' C)13AI3* D)11Na* 5802* Aşağıdaki periyodik siéîemdeki bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. H M9 Cl Kr Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) H'nin iyonlaşma enerjisi K'nınkinden 'kiür. B) F ve CI'nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Kr'nin atom yarıçapı en büyüktür. D) Mg'nin elektron ilgisi, CI'ninkinden fazladır. E) Elektronegaii ği en fazla olan element CI'dir. Asngma varılan periyodik slsıaıııcla ghsıırııarı yarına. kl oklar ıı. ııg , .yunıaşma anam... ıı :turn yarıçuv . slsktrun ılgısı oıeıııkıerınqen nanqııerı ı yönünde ırtarken. :ı yt. nunde .uıırv A)Yulrıızl E)Yalrıızll c) ı va , D)Ival E)Hvalll ,X, ,Y, 152 atomlarının yarıçaplarının büyükten kuçü- ğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)Z»(>Y aız›v>x c)x>v>z D)Y>Z>X E)Y>X>Z Aşağıda Bsrıyuuık a.aıam.a 3 Derıyudunun a.. kaaılırıda bulunan - ıınırıu ıkı-ı Iyaı-ılasrna -..um _ -.am rıurıınragı değişim grade& vaıllrrılşnr suna gore: ı v va o kûraıal . rrıatrı 4325! a. aoıtarir ıı x nlkal ma.. .aa o uuyeazdır ı ı z 3A nruhundu bulunur unu erluden Iıırıgılerl kes n «açmam-e A) Valnız s› Yalnız ıı c) vaıma ı D)|val E)lvall X, Y, Z, L elementlerinden ikisi 2. periyoi, diğer ikisi 5. periyotta yer almaktadır. Bu elementlerden ikisi 2A, diğer ikisi 7A grubunda bulun- maktadır. Atom yarıçapı en büyük olan Y, elektron ilg en fazla olan L, hidrojenli bileşiklerinin asidik kuvveti en büyük olan ise X'dir. Buna göre bu elementlerin çekirdek yüklerinin kü- çükten büyüğe duğru sıralanışı aşağıdakilerden han- gisidir? A)XIl>I B)III>I>II C)I>II>III D) II>III >I E) I, III, II. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (1H, 80, 9F) A) 3A grubu elemenllerinin yükseltgenme basamağı +3'lür. B) Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerinde yükseltgenme basamağı -1'dir. C) Serbest hâlde atom ve moleküllerin yüksellgenme basamağı sıfırdır. D) Bir bileşikleki atomların yükseltgenme basamakları- nın toplamı sıfırdır. E) HCIOZ bileşiğinde CI atomunun yükseltgenme basa- mağı +1'dir. 1 mmHg = 1 Torr 1 atm = 76 cmHg`dir. 760 mmHg = 760 Torr Yukarıda verilen cümlelerden doğru olan "D", yanlış olanı "Y" olarak değerlendirilirse sıralama hangi se- çenekteki gibi olur? A) D,D,D B) D,Y,Y c) D,Y,D D) Y,Y,Y E)D,Y,D I. 0,25 atm = 19 cmHg Il. 380 mmHg = 0,5 atm III. 1,75 atm = 1330 Torr Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) l, II ve III. Gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hang yanlıştır? A) Hacimleri, bulundukları kabın hacmine eşittir. B) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler. C) Bütün gaz karışımları çözeltidir. D) Molekülleri arasında büyük boşluklar vardır. E) Katı ve sıvılara göre yoğunlukları daha fazladır. Aşağ aki olaylardan hangisi sadece Charles yasası ile ilg ir? A) Şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi B) Araba Iastiklerinin şişirildikçe hacminin artması C) Suyun içinde yükselen hava kabarcığının zamanla şişmesi D) Aşırı şişirilen esnek balonun patla E) Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması Asığıdııkl :renklerden hangls ::bir bısırıc bır n.: örneğinin huclııı . sıcak .x değlslnılııl Dßsterlr? A) Hucım (mL) a› Hucvm mı› Sıcsîıl u m› sm& k (K) c) Hacım (mL) n› Hacvm mu sımlııx m› sıı-.aîııx m› s› Hucvru (mL) î Sıcsî( k (K) 27 ”C sıcaklıkta He gazı ile doldurulmuş balunun hac- mi 3 litredir. Balundaki gazın sıcaklığı 127 °c'a çıkarı- lırsa hacmi kaç litre olur! A)4 B) e c)a D) 12 E) 14 Sabit hacimli kapta 27°C'ta 2 alm basınca sahip bir gazın basıncını 4 alnı yapmak için sıcaklık kaç "C'a çıkarılmalıdır? A) 54 B) 127 c) 273 D) 327 E) 600 16 gram CH. gazının 10 L hacim kapladığı şartlarda 40 L hacim kaplayan 160 gram gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/m0I,H:1g/moI,S:32 glmcl, 0:16 g/mol, N:14 g/mol) A) S03 B) N20 C) CSHA D) CZHB E) 002 şekildeki kapların sıcaklıkları aynı olduğuna göre ba- sınçları arasındaki il ki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişîır? A) P' = P" B) 2PI = P" C) P' = 2P" D) P' = 7 E) P' = zıp" 128 gram S02 gazının 200 cm3 hacim kapladığı koşul- larda, B0 gram CH. gazı kaç litre hacim kaplar? (H:1 g/mcl, C:12 g/mol, 0:16 g/mcl, 8:32 g/mol) A) 500 B) 50 c) 5 D) 0,5 E) 0,05 Aynı koşullarda 3,2 g XH. gazının hacmi, 0,8 g He ga- zının hacmine eşittir. Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır? (He:4 g/mcl, H:1 g/mol) A)12 B) 14 c)1e D)18 E)2O 3 alnı -- 2 atm He (g) Ne (g) 2v av şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açıldıgında son basınç kaç atm olur! A) 1,2 B) 2,4 c) 2,5 D) 4,2 E) 4,3 Sabit hacimli bir kapta NK'da 22,4 L hacim kaplayan COZ gazının 22 gramı kaptan boşaltılıyor. Kabın son basıncının 1 atm olabilmesi in sıcaklığı- nın kaç °C olması gerekir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 27 B) 127 c) 273 D) 300 E) 546 İdeal bir gazın 546 K'de basıncı 1,2 atm yoğunluğu ise 1,50 g/L'dir. Gaz ikı atumlu molekül şeklinde bulunduğuna göre bu gazın bir atumunun gerçek kütlesi hangi seçenek- le doğru verilmiştir! (N: Avogadro sayısı) A) 56 a) 44 c) 28 55 28 D) î E) î 0 "C sıcaklık ve 2 alm basınçîa yoğunluğu 5 gIL olan gazın molekül formülü aşağıdakilerden hang (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) CZHB a) C5H12 c) c4ı-ıg D) ası-ıs E) ası-ın Şekilde verilen Ne gazının basıncı kaç atm'dir? (Ne:20 glmol) A)5,6 B)11,2 c)33,s D)44,a E)67,2 Bir miktar ideal gaz 1520 mmHg basınç ve 0°C'ta 4,48 L hacim kaplamaktadır. Buna göre bu gazın NK'da hacmi kaç litre olur? A) 8,96 B) 10,9 c) 16,5 D) 13,2 E) 23,4 Hanım (ınLı Hanım (mL) m. r sahil) Sıcaklık (K) Gaz ınıkıarı (Vuol) Hanım (mL) 0:. rı. sıııııl) 47355 u sunu( cc› Ideal au n. ııgııı Diziler! Yukarıdaki nrıflklerderı hangileri doğrudur? A) Yalnız ı a› Yalnız D) ı v0 cııvaı, s› ı. ıı v0 Aşağıda bir gazın eşit hacimli kaplarda farklı sıcaklık ve basınçlardaki mol sayıları verilmiştir. Mul sayısı Sıcaklık (K) Basınç (cmHg) n1 273 76 nı 546 152 na 400 152 Buna göre n1, nı ve n; değerleri arasındak gi seçenekte duğru verilmiştir? A) n3>n1=n2 B)n1=nz>n3 C)n1=n2=n3 D) n1>n2>n3 E) n3 > nı > n1 O“C'ta sabit hacimli bir kapiaki bir miktar ideal gazın ba- sıncı 3 atm'dir. Gaz basıncının 6 atm olması için sıcaklık kaç °C ol- malıdır? A) s19 B) 546 c) 409 D) 312 E) 273 273 °c'da 11,2 litrelik bir kapla bulunan 0,8 gramlık bir gazın basıncı 0,2 alm'dir. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 02 B) CHA c) CZHZ D) 002 E) HZ Şekildeki sabit hacimli kapta 200 K sı- caklıkta 760 Torr basınçlı X gazı bulun- maktadır. 200 K Kap ısıtıldığında basınç 2 atm olduğuna göre X gazı- nın son sıcaklığı kaç "C olur? A) -73 B) -173 c) 127 D) 273 E) 400 İdeal pistonlu bir kapta bulunan standart şartlardaki 1 mol gazın hacmini azaltmak için; I. sıcaklığı arttırmak, II. normal şartlarda 0,05 mol gaz eklemek, III. piston üzerine m kütleli bir cisim koymak işlemlerinden hangileri uygulanabilir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. T(K) 4V T(K) V Yukarıda verilen sistemde musluk açılıp sıcaklık 2T(K)'ye yükseltilirse son basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkime vermemektedir.) A) 1 B)2 c) 4 D) a E) 10 28 gram X2 gazının 0°C'taki P-V grafiği aşağıda veril- miştir. P(atm) VL 11,2 22,4 ( › Buna göre X'in atom kütlesi kaçlır? A) 14 B) 23 c) se D) 42 E) 56 Kapalı bir kapla sıcaklığı 0°c, basıncı 0,4 alnı olan 0,8 g He gazının hacmi kaç lilredir? (He:4 g/mol) A)5,6 B)11,2 c)22,4 D)44,8 E)56,4 8 gram CH. gazının 44,8 litrelik kapalı kapta 273°C sı- caklıktaki basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A) 0,1 B) 0,25 c) 0,5 D) 1 E) 2 Aşağıdakilerden hangisi ideal gazların özelliklerin- denhı değildir? A) Kapalı bir kaptaki gaz taneciklerinin hacimleri toplamı gazın hacmini verir. B) Gaz molekülleri arasında ilme ve çekme kuvvetleri yok sayılır. C) Belirli bir sıcaklıkta tüm gaz moleküllerinin ortalama ki- netik enerjileri aynıdır. D) Davranışları kinetikteorinin varsayımlarına uyan gaz- Iardır. E) Gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar esnek çarpış- malardır. e(9) " şekildeki kaba 40 g Ne gazı 273 K sıcaklıkta 760 mmHg basınç uyguladığına göre bu gazın hacmi kaç litredir? (Ne:2O g/mol) A)11,2 B)22,4 c)34,5 D)44,8 E)56,2 273 °C'ta kapalı bir kapta 1 atm basınç yapan COZ gazı- nın hacmi 22,4 L'dir. Buna göre bu gazın kütlesi kaç gramdır? (COZ:44 g/mol) A) 11 B) 22 c) 33 D) 44 E) 56 Kapalı bir kapta 2438.10” tane CH', gazı 0°C sıcak- lık ve 2 atm basınç altında kaç lilre hacim kaplar? (Avogadrc sayısı:6,O2.1023) A)2,24 B)4,48 c)11,2 D)22,4 E)44,8 v:5L 273°C'ta şekildeki kaptı bulunan gaıların toplam basıncı kaç atm olur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol) A)1,12 B)1,68 c)2,24 D)3,36 E)5,62 64 g ideal bir gaz 0“C sıcaklık ve 44,8 L'Iik kapta 2 atm basınç uygulamaktadır. Buna göre bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 glmcl, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) He B) 02 c) cH4 D) s02 E) 002 Aşuğıaakı grufık ı ...nı ıaeuı g.: ßrnsğının hacrnırıırl ... cak kla dağıaırnırıı Qßstsrrnaklsaır Hzıcırrı A X D ::akl k Buna sure ı Sıcaklık hırımı Kaıvwq.. ıı x nuklası rrıutlak ...m noktasının ı A dururuundakı basınç s ısururnurıdakı am... duğuktur Yara arınuan hanyllerl uoğruaur? e) Yalnız ıı. m ı ve basınçtan A) Yalnız v. e› 1 atm basınçta, 0°C sıcaklıkta 11,2 litre hacim kapla- yan s03 gazı kaç mal atom içerir? A) 0,5 B) 1 c) 1,5 D) 2 E) 2,5 Kapalı bir kapta bulunan Hz ğazının basıncı 5,6 atm sıcaklığı 0°C olduğuna göre yoğunluğu kaç gIL'd (H:1 g/mol) A)0,25 B)O,5 c)0,s5 D)1,08 51,25 Gazların kinetik teorisi ile ilgılı; I. Gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri, gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Il. Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok fazla ol- duğundan aralarındaki itme - çekme kuvvetleri ih- mal edilebilir. III. Sabit sıcaklıkta gaz molekülleri arasındaki çarpış- malarda toplam enerji azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)|IveII|. 4 litrelik kaba 273“C'ta 0,2 mol Agazı ile 0,4 mol B gazı konuluyor. Buna göre A gazının kısmi basıncı kaç atm'dir? A) 1,12 B) 2,24 c)4,4s D) 5,51 E) 6,72 Sıcaklıkları aynı alan >< ve v gazları aynı anda A ve s ucundan cam boruya gönderim/ar Go ::ru 9 Ö ?Y Qklğl 129 ::ru Gazlar o noktasında karsııasugına göre x ve v gazları asnğıdnkllaruan hangisi ulahl n (H.1 s/moı. Hs.4 g/moı. c.12 Q/rncl, 0.13 Elrrıol. 5-32 E/rnol) A) s) c› o› s› _L Hz cm4 He Ha so, gr_ Ha Ha 0-44 H› O; Yandaki kapalı kapta 24 g He, 12 g HZ gazları bulunuyor. Buna göre, kaptaki gaz basıncını 8 atm yapmak için aynı sıcaklıkta kaptan kaç mol gaz buşaltılmalıdır? (Hez4 g/mol, H:1 g/mol) A)2 B)4 cıs D)8 E)1O 27 °c'ta 1 atm basınçta bulunan 40 L hacimli esnek bir balonun sıcaklığı 177 °C'a çıkarıldığında hacmi "A1 kaç anar? A) eo B) 50 c) 40 D) 30 E) 20 M1 M2 Ne ı ı ı ı ı 503 m) A B c D E @ Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta M1 ve M1 musluk- ları aynı anda açıldığında gazlar hangi noktada karşı- laşıı? (Ne:2O g/mol, 80330 g/mcl, Bölmeler arası mesafeler eşittir.) A)A B) B c) c D) ı:› E) E He gazı 200 mL hacimden 15 saniyede efüzleniyor. Aynı koşullarda 1000 mL hacimden S02 gazı kaç sa- niyede efüzlenir? (He:4 g/mol, 802134 g/mol) A) 1200 a) 300 c) 75 D) 60 E) 13,75 Sıcaklık (K) Gaz ı. 2T He ıı. 2T 002 ııı. T s02 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızlarının sıralanması hangi seçenekte duğru veril- miştir? (Hez4 g/mol, CO2:44 g/mcl, SO2:64 g/mol) A)I>II>I|I B)I=II>III C)III>II>I D)II>I=III E)I=II=III Kapalı bir kapta 6,4 g CH4 ve 0,8 g He gazları toplam 1,2 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, cHı ve He gazlarının kısmi basıncı kaç atm'dir? (C:12 g/mol, He:4 g/mol, H:1 g/mol) PCHA PHe A) 0,4 0,3 B) 0,6 0,2 c) 0,2 0,5 D) 0,3 0,5 E) 0,8 0,4 Şekildeki 60 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda He ve CH4 gazları gönderiliyor. A B He(gw ~cH4@. lê 60 cm 4? Buna göre bu gazlar B nuklasından kaç cm uzakta karşılaşırlar? (He:4 g/mol, CH4:16 g/mol) A) 50 B) 40 c) 30 D) 25 E) 20 Aşağıdaki sistemde musluk açılarak sabit sıcaklıkta gaz- ların tepkime vermeden karışması sağlanıyor. ıvı 2 aim -- 4 atm X (g) Y (g) 4v sv Buna göre; X gazının kısmi basıncının, Y gazının kıs- mi basıncına oranı kaç olur? 3 1 2 1 1 A) î B) î C) g D) î E) î Suyun faz dıyagrarvu aşağıaakı ama., aaamç (turn) sıcak x uc› suna nur 374.3 'c suyun xrrııx uıcuklığıdır A nubdasınua katı _ sıvı a gaz fazları uangadadır yaw ıarmuan hangileri uogruaur-ı (Grıûk aıçakıı eıaıımamışım› a› Valrıı: ıı 2› ı. G)lvoI A)YaVnı: ı. VE ıı D)IIva| ::ıs baıvncın arttırılması kaynama noktnıını doıuvur. ı. HZO-CHSOH ıı. HZO-CGHG ııı. H2o-ccı4 Yukarıda verilen bileşik çiftleri ndeki çö- zünme durumları hangi seçenekte dogru verilmiştır? A) Çözünür Çözünmez B) Çözünür Çözünür C) Çözünmez Çözünmez D) Çözünür Çözünmez E) Çözünmez Çözünür L Çözü nür Çöz nür Çözu nmez Çözü nmez Çözü nür Yuka d verilen A, B ve C kaplarında oluşan çözelti! - rin derı kten seyreltiğe doğru sıralanması hangi seçe- nekte doğru verilmişt r: (Çözeltilerde dipte kalı bulunmamaktadır.) A)A>B>C B)A>C>B C)C>B>A D) C>A>B E)B>A>C Yoğunluğu 1,2 glmL olan kütlece V.. 40'lık 200 cm3 NaOH çözeltisinin mularitesi kaçtır?(NaOH :40 g/mol) A) 12 B)6 C)4 D)2,4 E) 1,2 - 1 mol 3 V litre NaCI çözeltisi - 1 mol V litre AICIS çözeltisi - 1 mol 1,5V litre CaCIZ çözeltisi Verilen çözeltiler ile ilgili; I. Elektrik iletkenliği en fazla olan AlCla, en az olan NaCI çözeltisidir. II. Çözelti derişimleri AICIS > CaCIZ > NaCI şeklinde sıralanır. III. Eşit sayıda CI' iyonu içerirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - 1 litre çözeliide çözünen maddenin mol sayısına __|__ denir. - 1 kg çözücüde çözünen maddenin mol sayısına .."__ denir. Yukarıda verilen tanımlardaki l ve ll numaralı boşluk- lara sırasıyla hangi seçeneklekiler yazılmalıdır? A) molariie - molaliie B) molalite - molarite C) ppm - molalite D) molalite - ppm E) kütlece yüzde derişim - molarite 200 mL 0,4 M cacıî çözeltisine 2,22 gram cacıî katısı ilave edilip tamamen çözündüğünde oluşan çözeltideki cı" iyununun molar derişimi kaç ulur? (CaCI2:111 g/mol) A)0,5 B)O,6 c) 0,8 m1 E) 1,2 NaCI çozeltısı NaCI çazeltısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltideki Na* iyonunun derişimi kaç molar olur? A) 0,045 B) 0,06 c) 0,09 D) 0,16 E) 0,12 0,2 M 300 mL Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL KIS çözeltisi karıştırılıycr. Karışımdaki Pbs katısı tamamen çöklüğüne göre çö- ken madde kaç gramdır? (PbS : 239 g/mol) A) 5,60 B) 4,73 c) 3,75 D) 2,50 E) 1,75 X(k) + sı-ıîsuda) _› X3*(suda) + ğ H2(g) tepkimesine göre NK'da 3,36 litre HZ gazı açığa çıktığın- da 600 mL HCI çözeltisi harcanmaktadır. Buna göre HCI çözeltisinin molar derişimi kaçtır? A) 1,5 B) 1 c) 0,3 D) 0,6 E) 0,5 10 kg su örneğinde 0,04 g Mg” iyonu olduğu belirleniyor. Buna göre bu su örneğinin derişimi kaç ppm'dir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 cacız çazeltısı AICIS çozellısı Yukarıda verilen çözeltiler karıştırıldığında oluşacak yeni çözelti iıı verilen bilgilerden hangisi iy? A) CI' derişimi 0,44 M olur. B) Toplam 0,3 mol iyon bulundurur. C) 0,022 mol anyon bulundurur. D) ca” derişimi 0,04 M olur. E) AI3* derişimi 0,12 M olur. Küilece "Aı 40'lik 300 gram şeker çözeltisi ile kütlece "Aı 10'Iuk 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre oluşan yeni çözeltide şekerin kütlece yüz- de derişimi kaç ulur? A) 20 B) 24 c) 25 D) 23 E) 30 27°c'ta 7,2 g suda 36 g glikoz çözünerek hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H2O:18 g/mcl, C6H12O6:180 g/mol, 27°C'ta P°su:26,7 mmHg) A)160,2 B)106,B cm9 D)17,8 53,9 0,2 molal A|(NO3)3 sulu çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık (100 + 2a) °C'tur. Buna göre aynı unamda 0,4 molal NaCl sulu çözeltisi- nin kaynamaya başladığı sıcaklık kaç °C ulur? A)100+a B)100+2a C)100+3a D)100+4a E)100+Ba Aynı unıamda bulunan 1 molal NaCl sulu çö- zeltisinin donmaya başladığı sıcaklık -a°c ise 2 mal KNOS luzunun 400 gram suda tamamen çö n- mesi ile hazırlanan çözeltinin dunmaya başladığı sı- caklık kaç “C olur? A) -a B) -4a c) -5a D)-8a E)-10a a. Safsu b. 0,1 molal NaNOa çözeltisi Yukarıdaki maddeler ile ilgili olarak, I. 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. II. 1 aim basınçla donma noktaları arasındaki ilişki b > a şeklindedir. III. a maddesinin 1 kilogramına 1 mol NaNOa tuzu atılıp çözülürse 1 atm'deki kaynama noktaları eşit olur. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilvelll. 0,5 molal X'in sulu çözelti 'nin 'l atm'de kaynamaya başlama sıcaklığı 101,04 ° ise dunmaya başlama sı- caklığı kaç °c olur? (HZO için Kk = 0,52 “C/m, Kd = 1,86 ”C/m) A) -1,04 B) -2,oa c)-3,72 D)-4,15 E)-12,1 Aşağıdaki çözeltiler 1 atmosfer basınçta ısıiılarak kayna- tılmak isteniyor. ı. 0,2 M 200 mL K2SO4 çözeltisi ıı. 0,4 M 200 mL CGHQOS çözeltisi ııı. 0,3 M 100 mLAI2(SO4)3 çözeltisi Bu çözeltileıin kaynamaya başlama sıcaklıklarının büyük- ten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)lI>I>III B)III>II>I C)III>I>II D)lI>III>I E)I>Il>III Glikol (CZHSOZ) ve su (HZO) karışımı otomobillerde anti- üriz olarak kullanılır. 10 kg su içerisine 2480 gram glikol ilave edilerek ha- zırlanan çözelt n 1 atmosfer hasınçta donmaya baş- lama sıcaklığı kaç °c olur? (CZHBOZ : 62 g/mol, HZO için Kd = 1,86 “C/m) A) -7,44 B) -e,22 c) -5,32 D) - 4,22 E) 4,44 t°C'ta 6,4 gram CH3OH sıvısı 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Bu sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (C: 12 g/mol, O : 16 g/mol, H: 1 g/mol, PCHSOH :80 mmHg, Pğu :24 mmHg) A) 27,2 B) 32,4 c) 35,2 D) 48,6 E) 68,8 vukanu. verilen slsleın ile llglll; ı. Osrno: ole-yı uercekleslr. ıı, Şaka su çöz: ..nın a." ııı. u borusunun sol kulunda g... sav yas yaka. r. yargılarıııdan nangılerı dogruuur? A) Yalnız ıı s› Yalnız ııı, c) ı V. ıı o) ıı Va ııı. E) ı. ıı ve ııı. 1 mol AI(NO3)J luzunun 4 kg suda çözünmesiyle ha- zırlanan çözelti 1 alm basınçta kaç °c'ta kaynamaya başlar? (HZO için Kk = 0,52 “C/m) A) 100,52 B) 101,04 C) 102,08 D) 104,16 E) 108,32 5:.. a- y.. en .. ıyı; ı ı: x... .un A) Gurusu: o ıyı aırvaxıaıir, a; s.. ı hain-ındır: ı a› n› s› am”. aeğrg g". , ucuna-.. ı bulmaya .mom Çakar sıaclıı Dlur, s. ...mu yarı gacırgan zar ::yaninda aarcakıaoır, oımcn k sııcııı duvdurvn-k ıs... ?Bırakan hızın:- ßsrvıertlk m...” n..., r ıı Yarı gacırgan S-kıı m. y... gıeıyg-n :url: .ayrıIı-rıış u harnsunun .a V& ı, kulların.: 1...”. dırlşlrrıl a- ıuxln .u knnımuş-u. Bir ;arı bak nm... ;anın şıkkı daki yaranın aluşınakıaaır, Bunu süre ama. ı n. Ilg ı, ı Ouruuz -..m gerçeklaaır ı› koluna konuları eöxom şaha aortvıkıır g. kßlunuaki usrnßlık basınç a kulundakınaen daha fazladır Yıırûılıırındarı hıııınııırı ucunu-zur? A)Yulnızı B)lva , mı vel , sı. Şekilde verilen saf X ÇOZUUUTİUK (9/100 9 SU) katısının sudaki çözü- nürlük grafig g I. 40“C'ta 200 gram 13 ' su ile hazırlanan 12 V. doygun çözelti 20°C& soğuiulur- sa 12 gram katı çöker. 2G Zia 4`D ÖiD SıcaklıkÜC) Il. X iuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar. III. 60° Gta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çö- zelti aşırı doymuş olur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Ive III. E) Ilve III. İçinde 25 “C sıcaklıkta 75'er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNOS tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor. Buna göre, I. 25 “Gta KCI çö 8 g l 50 mL sudur. Il. 25 “Gta NaNOS çözunurluğü 48 g/ 100 mL sudur. III. 25 “Gta eşit miktar su içeren KCI ve NaNOS çözel- tileri daima doygundur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızll. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunürlük (g / 100 g su) S1cak|ık(°C) Buna göre 40°C'ta 200 g su ile hazırlanan doygun çö- zelti B0°c'a kadar ısılıldığında tekrar doygun alması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır? A) 30 B) 40 c) 120 D) 150 E) 100 Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık graüği veril- miştir. Çozunurluk (g / 100 g su) 00 Y 00 40 16 26 35 Sıcaklık vc› 20 “Gta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C'a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C'a ısıtılıyor. Buna göre çözeltinin 35°C'ta tekrar duygun hâle ge- lebilmesi in en az kaç gram Y katısı eklenmel A) 50 B) 100 c) 150 D) 200 E) 250 ı. A(k)~›A(suda)+ısı ıı. B(k) + ısı ~›B(suda) ııı. C(g) a C(suda) + ısı Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? I II III A) lsıtmak Isıimak Isıtmak B) Soğuimak Soğutmak Soğutmak C) lsıtmak Soğutmak Isıtmak D) lsıtmak Soğutmak Soğutmak E) Soğuimak Isıimak Soğutmak 6. Kaiısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre, I. Çözeliiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çö- zelti derişimi azalır. II. Çözelii karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar. III. X katısı belli bir süre sonra çözünür. yargılarından hangileri kes' likle doğrudur? A)Yalnız I. D) ı ve ııı. B)Yalnız Il. C) I ve Il. E) I, II ve III. Doymuş x çozellısı D°V""'â x çozeınsı 20° mL 100 mL xm Suda çözünmesi endotermik ulan X tuzu ile oda sı- caklrında hazırlanan dengedeki çözeltiler için; I. İletkenlikleri I = II'dir. II. Çözelti kütleleri l > II'dir. III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Çnnınunııx (9/100 g zu) sıcaklık nc› ı Cöznıınrıuğuııuıı sıcaklıkln ueğlsımı Qranktekı mm olan x ıuzunun ı -cvu dnynııııılls Ddzelılslııl dnymus nııe getirmek lclrı :ıyrıı sıcaklıklı. ı. l>vr rnıktar suyu nunarvaaıırmax. ı x mg.. ılava etmek. ı sıcaklığı yuksaltrrıak Işlemlerluden ıınııgııeıı y-ıpııııhı n A) Yalnız! a) ı Ve ıı c) ıı ve ııı D)Ive ııı En. llva X katısının 40 “Gta çözünürlüğü 40 g X l 100 g sudur. xkütıesi I. 8 20 II. 12 30 III. 60 200 Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C'ta hazırla- nan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Caznnnnnk (aman g ç › Sıcak! k Uc› Yukarıda verilen cözuuurıuk uraflnlne göre. ı stron.: 200 grarrı su n. hazırlanan duysun eax-nı 40'C'ta uoğululursn katı yarı dangesı ulueur, scan. zoo urunu .u .a hazırlanan dayımın Cßzaltı ...ı rs: gayrı-anını: aıur acı-cms zan gramı ;u n- hnıırlnnan aeygun eax-m. 4o~c-. uağutuluıau ıuo q rrııdda Cükar yara arındın hangi "ı dnğrunur? a› ı vel c) ı vel ı En ıı VB » Yalnız ı n› ıı VE SafX maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla deği- şimi graükte verilmiştir. Çozunurluk (g/1ÜO g su) Sıcaklık Uc) 25 "Gta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 “C düşürülüyor. Bu çözellide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelid A) 40 B) 50 c) so D) so E) 120 Bohr, atom modeli i ; I. tüm atomların spektrumlarını, II. elektronun bir yörüngenin dışında neden buluna- mayacağını, III. ZHeÜ aLiz* gibi tek elektrona sahip iyonların spekt- rumunu ifadelerinden hangilerini açıklayabilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IIveII|. Yaptığı çalışmalar sonucunda eleklrunun kunumu ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulan bilim in- sanı aşağıdakilerden hangisidir? A) W. Heisenberg B) M. Planck C) A. Einstein D) J. Dalton E) L. De Broglie AO-ğıdıkl Lıblodı yarungo v: orblııl kıvrımlı ı kırvılıt. (ırılrrııştır: ıv Elaktrvnun ııuıunm. elııı :mm Yüksck a duâu bdlaıdır, ı, Elaktrunurı ::ım 36)' ları davrıscl yoldan !ıkı .m sar-ıp. v. Şok daırûıeldr. Elektronurı dûzlarvısal VLElıkuanun a: boyutlu hırık- nitnrnııl u... harakeılnltamııll naar_ Ynhloclakl yarı ışııgı :ıuzaıuııak Iclrı kac numaralı ..ııgıı ler ver ueğlsnrılmeııdır? A) ,ıv E)ı›vı c)ı_ıv, o› ıı -v. E) ııı -vı