Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • “Var olan” denilince, yalnızca beş duyu organımızla algıladıklarımız
  akla gelmemelidir. Atomdan galaksilere, ruhtan
  Kaf dağına dek pek çok nesne gerçek dünyada yahut
  zihinde ayrı bir varlık alanına karşılık gelmektedir.

  Bu açıklamada varlık hakkında anlatılmak istenen temel
  düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Olgusaldır.
  B) Fenomendir.
  C) Maddedir.
  D) Hem gerçek hem ideadır.
  E) Hem değişen hem değişmeyendir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve
  mekânda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan
  nesneler de kastedilmektedir.
  Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan
  hangisine ulaşılabilir?
  A) Sadece olgulardan ibarettir.
  B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır.
  C) Zihnin dışında algılanan her şeydir.
  D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır.
  E) Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Felsefe, “evren nasıl var oldu?”, “her türlü değişime rağmen,
  değişmeyen bir şeyler var mıdır?”, “evrendeki düzeni
  sağlayan nedir?” , “görünenlerin arkasında bir gerçek var
  mıdır?”... şeklinde uzayıp giden pek çok soruya cevap aramaktadır.
  Sıradan insanlar da, filozof da aslında aynı soruları
  hayatı boyunca belki de defalarca kendisine sormuştur.
  Hiçbir insan olmamıştır ki, bu konular üzerinde kafa yormasın.
  Ontoloji ile ilgilenen filozoflar bu sorulara mantıksal
  temellendirmelerle cevap vermeye çalışmışlardır.

  Parçaya göre filozofun ontolojik sorunlar karşısındaki
  ayırt edici tutumu aşağıdakilerin hangisinde doğru
  ifade edilmiştir?

  A) Filozof bilimin somut verileri yerine, soyut ve doğaüstü
  konuları ele almalıdır.
  B) Filozof açıklamalarında akılcı ve tutarlı olmaya çalışır.
  C) Filozoflar varlığın ne olduğuna dair henüz kesin bir yanıt
  verebilmiş değildir.
  D) Filozofların temel hedefi görünenden hareketle, ideal
  varlığa ulaşmaktır.
  E) Sıradan insanlar filozoflardan farklı olarak bu tür sorulara
  cevap vermekten çekinir.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele
  alış tarzını yansıtmamaktadır?
  A) Bilime göre varlık olgusaldır.
  B) Felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır.
  C) Felsefe sadece ideal varlığı inceler.
  D) Bilim varlığa determinist açıdan bakar.
  E) Bilimler yöntemlerine göre varlığı parçalara ayırır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5

 • I. Evrenin ana maddesi nedir?
  II. nsan eylemlerinde zgr mdr?
  III. Yalnzca maddesel varlklar m vardr, yoksa tinsel
  varlklar da var mdr?
  IV. Varlk var mdr?
  V. Varlk ka tarzdadr?

  Verilen sorulardan hangileri dierlerinden farkl bir
  felsefe disiplinine aittir?

  A) I. B) II. C) III.

  D) IV. E) V.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Felsefe şeyleri bize göründükleri halleriyle incelediği
  kadar, bunların arka planında neler olabileceğine dair
  genel açıklamalarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe,
  Sümerlilerden bu yana algıların tanzim edilerek transandantal
  bir bütünlüğe ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün
  geçtikçe uzmanlaşmakta, ayrıntılarda boğulmaya devam
  etmektedir.


  Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Bilim varlığa eleştirel yaklaşırken, felsefe kesin kabuller
  içermektedir.
  B) Bilim deney ve gözleme, felsefe akıl yürütmeye dayanmaktadır.
  C) Felsefe pratik kaygılar için, bilim teorik amaçla yapılmaktadır.
  D) Filozoflar elde ettiği sonuçları bilim adamlarının hizmetine
  sunmaktadır.
  E) Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken, bilim parçalayarak
  ele almaktadır.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7

 • • Evren akıllı bir düzen içinde mi çalışmaktadır?

  • Evren ve insan ilişkisinde zaman kavramının yeri nedir?

  • Evrenin tözü nedir?

  • Var olmanın koşulu nedir?

  Aşağıdakilerden hangisi verilen sorulara bir cevap
  olamaz?

  A) Bir ırmakta iki kez yıkanılmaz, her şey değişir.
  B) Evrende rastlantıya yer yoktur.
  C) Var olan her şeyin temeli maddedir.
  D) Varlık onu algılayan özneye bağlıdır.
  E) Bilginin kaynağı duyumdur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Astronomi, uzayı; biyoloji, canlıları; psikoloji ise insan
  davranışlarını inceler. Bütün bunlarda ortak olan ise var
  olan şeyler olmalarıdır. Bu bizi varlık hakkındaki en temel
  soruya götürür.

  Buna göre aşağıdakilerin hangisinde felsefenin varlığı
  kendisine konu edinen disiplini ve bu disiplinin
  temel sorusu doğru olarak verilmiştir?

  A) Ontoloji - Varlık nedir?
  B) Epistemoloji - Doğru bilgi mümkün müdür?
  C) Etik - Evrensel ahlaki ilkeler var mıdır?
  D) Epistemoloji - Değer nedir?
  E) Ontoloji - Güzel nedir?
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • “İnsanoğlu evrende olan biteni anlamak için felsefe öncesi
  dönemde mitolojileri, İlk Çağ’da doğa olayları üzerinden
  bir öz bulma çabasını, Orta Çağ boyunca ise yüce bir
  gücün kudretini gerekçe göstererek açıklamaya çalışmıştır.
  Rönesans sonrası ise aklı temel alan açıklamalara yönelim
  göstermiştir. Artık gerek teolojik, gerekse metafizik
  dönemler bitmiş, bilimin aydınlığında pozitif bir döneme
  geçilmiştir. Bu nedenle felsefede metafizik unsurlar artık
  önemini yitirmiştir.” diyen bir filozofun görüşü aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?
  A) “Varlığa ilişkin bilgi akılla elde edilir.” diyen rasyonalizm
  B) “Varlık hem ruh hem maddedir.” diyen düalizm
  C) “Varlık fenomendir.” diyen fenomenoloji
  D) “Var olan her şeyin temeli maddeseldir.” diyen materyalizm
  E) “Varlığa ilişkin gözlemlenebilir olgu ve olaylar bilinebilir.”
  diyen pozitivizm
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10

 • • Varlığın niceliği nedir?

  • Varlığın niteliği nedir?

  • Varlık var mıdır?

  • Gördüklerimiz gerçek midir?

  Verilen sorulara aşağıdakilerden hangisi cevap niteliğinde
  değildir?

  A) Varlık birbirine indirgenemez iki tözden oluşur.
  B) Varlık ilk kez Aristoteles tarafından tanımlanmıştır.
  C) Varlık dış dünyada gördüklerimizden ibarettir.
  D) Var olan her şeyin özü maddedir.
  E) Varlık esasen yoktur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 10.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Hobbes’a göre her varlık cisimdir ve cisimdeki her olay bir
  harekettir. Ruh da bir cisim olduğuna göre algılarımızın,
  duygularımızın ve düşüncelerimizin temelinde maddi hareketler
  vardır.

  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Hobbes’un
  varlık görüşüyle bağdaşmaz?

  A) Ruhsal ve cisimsel varlıklar mekanik hareket kanun¬larına
  bağlıdır.
  B) Var olan, duyusal yoldan algılanabilendir.
  C) Cisimler var olanların temelini oluşturur.
  D) Ruhsal olayların temelinde madde bulunur.
  E) Var olan her şeyin özü ruhtur.
 • 10.Sınıf Felsefe Test Çöz

10.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Felsefe dersi10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe dersi test çözme10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

10.Sınıf Felsefe testi çöz10.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? evrenin işleyişi makine gibidir aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir var olan denilince yalnızca beş duyu organımızla kaos var oluşa izin vermez kaos var olmanın değil olamamanın karşılığıdır felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür. bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?