Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

7.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

7.Sınıf Türkçe dersi7.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur. Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur.

7.Sınıf Türkçe dersi test çözme7.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur. Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur.

7.Sınıf Türkçe testi çöz7.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur. Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur.

7.Sınıf Türkçe testi çöz7.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur. Fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum lîilleri olmak zere üç gruba ayrılır İş bildiren üiller, öznenin kendi isle- ği ile gerçekleşen ve bır nesneyi etkilediği lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisin- de iş bildiren bir fiil vardır? A) Akşamdan beri, çürük dişim sızJıyor. B) Balkondaki sarı kanaryalar öl C) Ocakiaki tencerede patales yemeği pişiyor. D) Koridorda oynayan çocukları yanına çağırdı. Kipler, haber ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ha- ber kipleri, lîillerin ne zaman gerçekleş ni orlaya koyan kiplerdir. Dilek kipleri ise lîillere farklı anlam özellikleri (şart, gereklilik, emir, istek) kazandıran kiplerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, dilek kiplerinden ı yle çekimlenmiştır! A) Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. B) Çocuklar, uçurlmalarını bu tepede uçursun. C) Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. D) Köyden gelen sütü sabah kahvallısında içersin. Gün ola. devran döne. umut yelişe I Dağlarının, dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar, hasreller Binek başak bile dargın kalmayacak II Binek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa @mann yağmur III Sıkıysa uykudan uyanmasın dağ Bu yürek. ne güne vurur? IV Bu dlıelerdekl numaralanmış tllllerle ilglll aşağıdaki- lerden hangisi yanlışın A) ı. B) II. lîıl, gelecek mania çekimlenmişlir. C) III. fiil. dilek-şart kipiyle çekimlenmişlir. D) IV. iii. geniş zamanla çekimlenmişîir, Oluş üilleri, öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği deg ş - mi bildiren lîillerdir. Buna göre aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangisi oluş fii ir? A) Çocuklar okuldan çıkmadan hava m. B) Sanatçının geçen hafla gösterime giren lîlmini C) Yaz sonunda evin bütün halılarını yılıdı. D) Dün akşam yorgun olduğu için erkenden mm. Bir sola üslünde büyük odalar Çağırsalar beni: “Gilmeyinl Durun!" I Bir bahar güzelliği Sivas halılannda Sediıler seslense: 'Buyurunl' II Bu dizelerde numaralanmış fiillerin aldığı eklerle ilg ı aşağıdakilerden hangisi doğrudur! a' s" A) Şarl kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 3. çoğul şahıs B) İstek kipi 2. çoğul şahıs - İstek kipi 2. tekil şahıs C) Şarl kipi 3. çoğul şahıs - Emir kipi 2. çoğul şahıs D) İstek kipi 3. çoğul şahıs - Şart kipi 2. tekil şahıs Yaz gelince ağaçların meyveleri eğilir Pamuğunun kıymeti dört bir yanda ' Bağların hep zümrüt gibi yeşerir II Her parçanı sevdim senin Türkiye'm III Yüreğimi yakîın geçtin Türkiye'm Numaralanmış 'n anlam öze aşağıdakilerden hangisinde verılmıştır? i L '" A) İş Oluş Durum B) İş Durum Oluş C) Oluş Durum İş D) Durum Oluş İş FiiIın bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi kasteîmesine üilde anlam kayması denir. Örneğin 'Okul- larda her pazartesi İstiklal Marşı okunuyor." cümlesinde tiil (okunuyor), şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Ancak Gi- Iin her pazartesi yapıldığı belirtilerek geniş zaman kaste- dilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır! A) En sonunda, yaptığı hatanın farkına varmış. B) Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. C) Çocuktar bahçede saklambaç oynuyor. D Bakan, en kısa zamanda yurda dönecek. Kip ve şahıs eki almış üillere çekimli üil denir. Buna göre 'yürü-" t' de çekim şağıdaki c mlelerin hangisin- olarak kullanı ıştır! A) Hemen dizleri ağrımaya başlıyor hızlı yürüyünce. B) Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. C) Parkîa hep biıiikte yürüyoruz uzun yaz akşamlarında. D) Okula kadar yürümek istemezsen otobüse bin. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bildinne kipiyle çekimlenm vardır? A) Cahil kimsenin yanında kilap gibi sessiz olmalısın. B) Kullandığınız kelimeler nasıl yaşayacağ zı belirler. C) Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. D) Yıkıcı olmakla sözünü esirgememeyi birbirine karış- tınnayasın. Fiillerin olumsuz biçimleri Hile kip eklerinden önce -ma/-me olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk eki almış bir Iîil yoktur! A) Yaşlı adamı nerede bulabileoeğ bilmiyorum. B) Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. C) Kişisel serüveninin sonuna kadar gitmeyi unulma. D) Yüreğinin derinliklerindeki bu korkudan kumılmalısın. Aşağıdaki mlelerden iıang' inde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru ti vardır! A) Sabahları yürüyüşe çıkıyor musunuz? B) Bu hafla yüzme kursuna neden giımiyorsun? C) Roman ve hikâye okumayı seviyor musun? D) Arkadaşların seni ziyarete gelmiyor mu? Aşağıdaki cumlelerden hangisinde, anlam olarak ay- raç içinde verilen zaman ifade edilmektedir! A) Ben bu akşam biraz geç gelirim. (Gelecek zaman) B) Her gün bu hastanenin nünden geçiyorum. (Geçmiş zaman) C) Keloğlan, bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. (Geniş zaman) D) Babam 1940'li yıllarda İstanbul'a yerleşir. (Şimdiki za- man) o İnsanlar ortak tecrübeler taşıdıkları için birbirterini an- Iayabilirler. o Eskiden, hastaları kasabaya kadar sırtımızda taşır- dık. o Bu insanlar içlerinde hep bir suçluluk duygusu taşır- lar. o Büyükbabam gümüş kösteldi saatini her zaman ya- nında taşırdı. "Taşımak" kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamla- yle kullanılmamıştır? A) Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek B) Duymak, hissetmek C) Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek D) Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak Bir öğretmen, öğrencilerinin "yanmak" sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanmalarını isle- mişlir. Buna göre aşağıdakilerden han söyleyeceği cümlelerden biri ola bu öğrencilerin f! A) Gece oldu, ışıklar yandı, herkes kendi kabuğuna çe- kildi. B) Akşama kadar güneş altında kalınca kolları yanmış. C) Odamız yaz günleri çinko damın allında yanar durur. D) Müdür, bu konuyla ilgili bir soru sorarsa yandık. "Sade" sözcügü aşağıdaki cümlelerin hangisinde te- rim anlamıyla kullanılmıştır! A) Çocukların hâlleri o kadar sade ve sevimliydi ki inı- renmemek mümkün değil. B) Sade bir dil kullanan şair, şiirlerinde genellikle yalnız- lık ve ayrılık konusunu işl or. C) Sade, derenin etrafına sıralanan kavak ağaçlarını iz- Iemek bile insanı dinlendiriyor. D) Sade ve gösterişsiz ortamlardan hoşlanır, her zaman alçak gönüllü olmaya çalışırdı. 94,40 ı'm: davranmak. kolay kolay »asrın-aman Bu sırarıkıa "seçmek" sözcüğünün bazı anlamları ve bır sınıfta useçmak' snzcuğnnu bu anlamlarda kullanan eg- ıırıcı m. oranı varilırıiştir_ Bunı gnra ı .gıaııı cümlelerden hanglslnl -/.15'ıııı dlllme gırau oğıencııeman blrl söyıamış olıbl re A) Vüzüklerden harıgısını seçaaeaına bır ıurıu karar va» ranıiyurdu_ a) Şamar, karşılarına çıkan m. ıkı yoldan bırını :açmak zarundaydı c) Insan 22x85 saçarniyuıuz_ . bir dakika sonra neler aıauııaceaını n) Bir da yamak .açma huyu!! olmasa çok y anlaşaca- gı: senınle. Aşağıdakilerin hangisinde altı özcük, yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır? A) Ne saldayayım gallet ettiğimi Elimle balırmışım gençliğimi (Mahvelmek) B) Birkaç gün önce yağan kar, soğuğu iniş. (Gücünü, etkisini azaltmak) C) Yemekler çok güzel, özıendiğ in belli. (Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak) D) Divan edebiyalı yeniden dirileoek mi, bilmiyorum. (El- kin olmak, geçerli duruma gelmek) En yüksek rakımlı ygyî, iki bin melre ile Dereli Bek- laş Yaylası olan Giresııın'da kırka yakın yayla bulunuyor. Bu yaylalar nefesinizi ve zihninizi lLliygr. Muhteşem bir gün batımı izlemek için şehrin simgelerinden olan Gire- sun Kalesi kaçırılmaz bir fırsat. "I Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlam öze aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Gerçek Mecaz Terim B) Terim Mecaz Gerçek C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Gerçek Mecaz Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'içgüdü, seziş' an- lamında kullanılan bir sözcük vardır! A) Boğaz'ın sisle kaplı olduğunu, ön güverlede bir yer bulup oturunca fark etmişti. B) Bu sözlerde gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da o kadar çoktur. C) Hikmet Bey'in kurum ve edası, her zamankinden bel- ki yüz kal fazlaydı. D) Yurt sevgisinin yüce boyutlarını analık radarı ile pek iyi ölçebiliyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Ka|esi'ne bü k bir gösteriş- le girdi. Bu küçük başkentin süse, zengın ıge, renge, süs I gşxasına lulkun halkı, İstanbul elçisinin kallanını görünce II şaşırdı. Şah, kendisinin hayatında hiç görmediği bir katla- na sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir ölke duydu. III Onu sözleriyle ezmeze karar verdi. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki mecaz anlamda kullanılmıştır! A) Okuru saran şiir, öykü ve romanlar mutlaka başarıyı yakalar. B) Bu eser gün 'z edebiyal dünyasının seçkin isimle- rini değerlendiriyor. C) Okuryazarlık, insanı güçlü bir bilince taşıyan gizemli bir kuwettir. D) Karşı dağlardan gelen serin rüzgâr, vadideki ağaçla- rın arasında dolaşıyor. Her oda ayrı bir dünyadır. Hepsinde ayrı duygular yaşar insan. Farklı anıları vardır her birinde. Eve ayak bastığın- I da ilk önce ayakkabısını koyar ayakkabılığa. Varsa çın- İasını ve elindeki poşederi bir kenara... Kendini güvende II hisseder. sevinçle dolaşır evin içinde. Huzur bulmak iste- III diği veya bulduğu yuvasına kavuşmuştur çünkü. IV Bu parçada numaralanmıs sözcüklerden (Icünıın an- lamı aşağıda verllmlştlr. ı Dirlik. baş dinç ,gönül rahatlığı. ı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakla- dığı her türlü iz. ı Genellikle ailenin olunduğu ev. Buna göre kıç numaralı Sözcü ıı anlamı verilme- mglrîl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Bu tümsek, kogarken büyük zelzele, Son valan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. Bu dörtlüktek' lerden hangi ı sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak B) Bütün ilişkileri kesip büsbütün uzaklaşmak C) Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek D) Birdenbire gürültülü ve tehlikeli olaylar başlamak Muhabbelle bizi bize bağladın, Şiirinle kökü öze bağladın, Aşkın esrarını söze bağladın, Sğgj diyarı n kapısı Yunus. Bu d elerdeki altı ç sözcükler arasındaki anlam ilişkı nın benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Mazluma yöneldi tarihin seyri Namenlerden bıktı usandı gayrı B) Senin ocağında bolluk bereket Senin kucağında büyüdü Mehmet. C) Tatlı dille yüreğine sızaılar Güler yüzle dirliğini bozarlar. D) Zalimler soyları, hain maskara Zaman zifl mevsimi, mekân kapkara Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük- ler kullanılmamıştır! A) Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. B) Küçük iyiliklere kimse önem vennu oysa küçük kötü- lüklerin üzerinde herkes durur. C) Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. D) Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı ol- mak isteyenlerin az olmasıdır. ğ şimşeğinin her çakışında, [Jıleîrdin tezgâhında, En nakışında, Bılıırıca yenilginin ğpuıyokuşunda Sabrım çiçek açlı, lxaberin var mı? Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş sesli r? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Hiçbir yerde bu kadar e bir su görmedim. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyilti. Buradaki insanların eğitim sevyesi yüksekli. İnsanoğlunun ggyiü yilik yapmak olmalıdır. Aşağıdakilerden iıangısı, bu cümlelerdeki altı çizi- li sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kulla Iamaı? A) Doruk B) Çaba C) Düzey D) Duru Sßldansaga: K L M N P cumıeıen ı. ;ışın Şuför !raik kurallarına harman uyllyordu. (Karsn anlaın) Davalı kişı lag; önünde suçunu kabul am: (Eş an- lam) , Vekilerın çoğu seçimde re( uyu kullandı_ (Kaışıt an_ lam) ıv. Verıi Çıkın Esadan birçok kent yararlanacak. (Eş an_ ıam) Nunıarahnnıış uinılalardaki .nı çiz sözcüklerin yay a . ...ç ıçında istnnan kaışılıklarını hulunuz va yukarıdaki ıı manaya yerıeşıırinız, Bıını göre hıılrnıcının ı› sütıınunuı yer ııııı Iıırller aşanıdakııeraen Iıaıııılsldlr? A) B) c) D› zr:- zur-z ?ii-III zmxm o Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. o Genç 'enerasyon, klasildeşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. o Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı. o Monotnn bir yaşamı olduğundan şikâyet ediyor son günlerde. Zeynep, bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yeri- ne Tüıkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcükler- den herhangi birinin yerine kullanamaz? A) tekdüze B) kuşak C) doğal D) baskın Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma (mübala- ğa) sanatı m? A) 0 kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. B) Dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. C) Atın ne kadar susamış, ırmağın suyunu bilirdi. D) Çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koş- tum. Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadile- re serinlik bırakırım. Aoelem yok denize kavuşmak için. Ahenkle, taşlara vura vura, çağıl çağıl akarım. Karade- niz geoe gündüz şeker gibi tatlı sularımdan içmek için hasretle beni bekler. Ne ooşmama alınır ne de suyumu çekmeme... B i binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kend e. Bu parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kulla mamıştır! A) Benzetme (Teşbih) B) Tezat(Karşıdık) C) Konuşturma (İnlak) D) Abartma (Mübalağa) Aşağıdaki diıelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vard A) Menekşe koştu dağa dertlerini anlam Bu sitemli sözJeri koca dağı ağlattı B) Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü, Kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor. C) Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı Avlasam çöllerde saz ile seni D) Bana derler gam yükünü sen götür Benim yük götürür dermanım mı var Ne kadar karanlık olsa geceler Mümkün mü sonunda sabah olmasın Bu diıelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisı vardır? A) Abanma(Müba|ağa) B) Tezal(KarşıtIık) C) Kişi şlirme (Teşhis) D) Benzelme (Teşbih) Söğüt dallarında hasta serçeler, Eski akın destanını heceler... Tuna ağlıyorrnuş bazı geceler; Göğsünde kefensiz şehitler varmış Bu dörtlükte kişileştirilen unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmıştir? A) Söğüt - Destan B) Dal - Gece C) Serçe - Tuna D) Destan - Dal Aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yâ? A) Derken bir düdük öttü ansızın Bembeyaz gemi giltikçe ufaldı (Taat) B) Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet dense sana yakışır dağlar (Kişileştirme) C) Sevgim bir yavru oeylandır Çeker gider dosta doğru (Benzetme) D) Uyandı doğa sabah sabah, dedi ki Sizin için varım, varım sizin için (Konuşlurma) Bir gün buludaıia geldı habersiz I Sonra incecikîen yağdı üstüme II Bg" üdü içimde zamanla yeri III İki mısra gibi ğ gönlümü IV Bir gül yaprağından güzel elleri Numaralanmış sözcüklerden hangi bir Iîildil? iş (kılış) bildiren A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Cümleler İş Oluş Dunım Hava o kadar sıcaktı ki suya atı- I. . *İ Ian buzlar hemen enyordu. u Dedem yüzüklere bağlı kurdeleyi J ` dikkatlice kesti. Olayın boyutlarını anlayan her- III. . *İ kes bır anda susmuştu. IV Balkondaki sepelte duran pata- J ' teslerin çoğu çürümüş. Bu tabloda numaralanmış cümlelerde yer alan üillerin arı- Iam özelliği işareılenirken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığ rılmesi , numaralanmış cümle- lerden hangilerinin yer deg nnesi gerekir? A) lvell. B) Ive IV. C) Ilve III. D) IIIVeIV. Kalk arkadaş, gidelim! I Dolaşalım, gezelim! II Yollar bizden bir izdir, Ne duysak sesi izdir, III Hiç şaşmayan bir saat Gibi 'gg labial, IV Uyarak kalbimizıe. Bu diıelerde numaralanmış Iîillerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi sö lenemez? A) I. lîil, durum lîilidir. B) II. üil, istek kipi ile çekimlenmişlir. C) III. üil, 3. çoğul şahıs eki almıştır. D) IV. lîil, haber kipi ile çekimlenmiştir. Aşağıdakilerin hang nde çekim ıl, karşısında ve- rilen kip ve kişi eklerini almamıştır! Çekimli F" Aldığı Kıp ve Kişi Ekleri A) konuşayım İstek kipi - 1. lekil şahıs B) gelmeliler Gereklilik kipi - 3. çoğul şahıs C) anlayasınız Emirkip' Zlekilşahıs D) beklesek Şartkıpı 1. çoğul şahıs Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, 2 tekil kişı ıle çekımlenmiş olumsuz soru tiılı vardır! A) Savaş döneminde yaşadığımız sıkıntıları hatıriamaz mısın? B) Şehrin (ün sokaklarını adım adım dolaşmadın mı? C) Sahnedeki oyuncuların sesini duymuyor musunuz? D) Toplantıdan çıkınca beni hemen arar mısın? Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten bir üile şimdi- ki zaman ek (-yor) gelirildiğinde, liilin son hecesindeki düz-geniş ünlü ( a, e) daralır yani "ı, i, u, ü' ünlülerinden birine dönüşür. Örneğin "sakla-' liili '-yor“ ekini alınca sözcüğün sonundaki 'a' sesi 'ı"ya dönüşür (saklıyör). Buna göre aşağıdak' cumlelerin hangisinde şimdiki zaman eki alan Iîilde ünlü daralması oktur? A) Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor. B) Güneşli havalarda uzun süre dışarıda kalırsa başı ağ- rıyor. C) Bütün öğrencilerimiz anlattığımız konuları rahatlıkla anlıyor. D) Komutan şu anda birlikteki askerlerin bayramlarını kutluyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde yer alan Iîılın kı A) Çocuk, a zındaki yemeği bir türiü yutmuyor. -› Haber kipi (Şimdiki zaman) B) Ben de seyyahlar gibi dünyayı gezebilsem. -› Dilek kipi (Dilek-şart ki ) c) Ayakkabılarını kapının önünde çıkar. -› Haber kipi (Geniş zaman) D) Bir an evvel eve gidip dinlenmelisin. -› Dilek kipi (Ge- reklilik kipi) Aşağıdaki cümlelerin lıang nde altı çıı lerin zamanları ile il li yay ayraç içinde verilen açıklama yanlış ır? A) Son romanını mayıs ayında yayımladı. (Eylem geç- mişte yapılmıştır.) B) Akşamları haber programı izlemeyi çok m. (Eylem söylendiği anda yapılmakladır.) C) Yarın sahil yolunda bisiklet yarışına kalılacak. (Eylem henüz gerçekleşmemişlir.) D) Dün akşam ilkokul arkadaşını ziyarel etmiş. (Eylem başkasından duyulmuşlur.) Aşağıdaki cümlelerde yer alan tîillerden hangisinin kipi yanlış işaretlenmiştir? Dilek-Şart Gemklilik Emir isıek Kipi Kipi Kipi Kipi Seni bahçe ka- A) pısının önünde V bekleyelim. Okula giderken B) yanında para *İ gölürsün. Bu muhteşem C) gölü mutlaka *İ görmelisiniz. İnsanları hiçbir D) zaman kü- V çümseme. Fıılın bir kipe göre çekimlenip anıam olarak başka bir kipi kasîelmesine iiiıde anıam kayması denir, Örneğin “Fa- lih sunan Mehmet, Isianbuı kuşatmasının hazırlıklarına 1451 yılında başlar." cümıasinda iiiı (başlar). biçim olarak geniş zamanıa çekimlanmış . Ancak ğl ve yapııanıar başkasından ograrı öğrenilen geçmiş zaman kaszedıımışıır. Buna göre anıaııı kayması ııuıunan aşagıdaki anı clzl- ıı rııııerden iıangısının kasıenıgı anıam yanlış acıkıan- mıştır? B III Anlam ı-ıer akşam buraya uğrayıp bir Şindıkı Geniş ^) nncan kanve zaman zaman B) Işe yeiişmek istiyorsan sabah Gelecek erkenden kaıkacaksın. zaman Em" Ki” Keloğlan bir gün iaıemeden de Geniş Şimdiki C) olsa arınes çok uzar. zaman zaman Görülen Emir kipi geçmiş zaman D) Çocuk. köpeği görünce bir çığlık aııııas n mı! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman, geç- miş zaman anlamında kullanı mıştır! A) Sabahları genellikle kaçta işe gidersiniz? B) Bu Elm, o dönemde Türkiye'de büyük ilgi görür. C) Babaannem ve dedem yarın bize gelir. D) Ses, sıcak havada daha hızJı iletilir. Haber (bi rme) kipleri, üillere zaman anlamı katan kip- Ierdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer alan fiil, ha- ber kipiyle gekimlenmemiştir? A) Evden çıkmadan önce ütüyü kontrol etsin. B) Karadeniz'in serin yaylalarında nefes alabiliyoruz. C) Dün akşam deniz kenarında guintiye çıkîık. D) Seneye herhangi bir kursa katılacak mısın? (l) Dünya yörüngesinde bilimsel araştırmaların yünıtuldü- ğü bir uzay istasyonu düşüncesi, ilk kez 1903'te ortaya atıl- dı. (ll) Bu düşünceyi ortaya alan, Konslanlin Tsiolkovsky adında bir Rus öğretmendi. (III) Bu ğrelmen, "Dünyanın ötesinde" adlı romanında Dünya yörüngesindeki uzay is- tasyonlarından söz ediyordu. (IV) Tsiolkovskyhin orijinal ükirler ortaya koyduğu bu eşsiz roman, uzay islasyonla- rıyla ilgili çalışmaların lemelini almışlır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ki şisel düşünce söz konusudur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir du- rum söz konusudur! A) Bir ortamda mavi ışık azalırsa beyin, vücudu uyku moduna geçirir. B) Küresel iklim değişikliklerinden dolayı birçok ülkede yağış miktarı azaldı. C) İnsanın parmak izinin ömür boyu kalıcı olup olmadığı lartı ılıyor. D) Çölün güneye doğru ilerieyişini durdurmak için bölge- ye ağaç dikilecek. I. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. Il. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan lek servettir. III. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. IV. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca &yı kındır! A) Ivell. B) lvelll. c) IIvelV. D) IIIvelV. (l) Kelebekler genellikle çiçeklerin bal özüyle beslenir. (II) Bacaklarında bulunan lal algılayıcılarının açılmasıyla üzerine kondukları çiçeklerdeki bal özünün tadını alırlar. (III) Bal özünü başlarının ön tarafında bulunan horlumla emerler. (IV) Normalde içe doğru kıvrık duran bu hortum, beslenirken açılır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan düşünce bakımından diğerleriyle çelişmektedir! A) Gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri nilelikli olur. B) Şiirin yükselmesi, geçmişten gelen birikimi değerlen- dirmeye bağlıdır. C) Güçlü ve zengin şiir, kendisini geleneğin zincirinden kurtarmış şiirdir. D) Şair, geçmişte yazılmış şiirlere sırtını dönerek şiirine güç kazandıramaz. - - - - İstanbul'a arabayla gittim. Bu cümlenin amaç-sonuç anlamı taşıması için aşağı- dakilerin hangisiyle başlaması gerekir! A) Uçağı kaçırdım, bu yüzden B) Otobüs bileli bulamadığımdan C) Zamamm bol olduğu için D) Daha rahat gueyim diye İnsan bir şeyi aklına koymaya görsün, hiçbir şey erişilme- yecek kadar yüksekte değildir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakıa- dır! A) Kıskançlık B) Özgüven C) KararIıIık D) Çalışkanlık (I) Yeni Gine, Endonezya ve Filipinlerde yetişen gökkuşağı okalipmsu adı verilen ağaç, kâğıt yapımında ve süs bilki- si olarak kullanılmaktadır. (ll) Bu ağacın gövdesinin farklı bölgeleri, yılın farklı zamanlarında soyulur ve bu soyulma ile açık yeşil olan iç tabaka ortaya çıkar. (III) Bu labaka, ha- vayla lemas ettikçe koyulaşarak sarı, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, mor ve bordo karışımı bir renk alır. (IV) Bu renkle- rin gövde üzerinde dağılımı şahane bir görüntü oluşııınır. Bu parç a numaralanmış cümlelerden hangisi ka- nıtlanabi ik açısından diğerlerinden farklıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar hâlin- de uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. (II) Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültü- rel değerleri de doğası kadar özeldir Rize'nin. (|I|)Aman- sız bir coğrafyanın yarattığı zorunluluklar, estetikten vaz- geçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. (IV) Temeli ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır; yaz sıcaklarında serin, kış soğukların- da sıcak kalır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle i lerden hangisi söylenemez? ili aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) ll. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. D) I\I. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. o Biraz daha çalışsaymış sınavı kazanmak bir yana de- rece bile yapabilinniş o Aa, sen de mi bilgi yarışmasına katılacaksın? o Okul bittiğinden beri beni ne aradın ne Sordun. o Bilgisi, konuşması, naaketi ve kıyafeliyle lam bir be- yefendiydi. Aşağıdakilerden han , bu cümlelere hâkim olan duygulardan biri değ ? A) Beğenme B) Sitem C) Korku D) Şaşırma Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yan- lış verilmiş r? A) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygula- rını ifade eder. -› Karşılaştınna B) Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fo- bilerden biri de kar fobisidir. -ı Ömeklendirme C) Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı taşı eriliyordu bugün. -› Abanma D) Deniz kenarındaki evler, inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. -› Benzeîme Türkiye'nin en büyük beş antik şehrinden biri unvanıyla Pamukka|e'ye değer katan Hierapolis, geçlıgımiz yıl mil- yonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Bu cümleden Hierapolis'le ilgili kesin olarak çıkarıla- cak yargı aşağıdakilerden lıangis ir? A) Ziyaretçi sayısı bakımından Pamukkale'yi geride bı- rakmıştır. B) Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biridir. C) Her yıl milyonlarca turist tarafından ziyarel edilmekte- dir. D) PamukkaIe'deki en eski anlik şehirdir. Fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik üiller ol- mak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış üillere "basil üil", yapım eki almış üillere "türemiş lîil", en az iki sözcü- ğün bir araya gelmesiyle oluşan üillere "birleşik lîil" denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır! A) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. B) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. C) Memlekete vardığında sık sık mekîup yolla. D) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın; Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangi 'nde bu dizelerdeki altı çı lı tîil- Ie yapıca özdeş bir tîil kullanılmıştır? A) Çocuk sabahtan beri narın lanelerini sayıyor. B) Bulaşıldarı söylene söylene yıkıyor. C) Sıcak havada dışarı çıkınca bumu kanardı. D) Çocuk, koca çanlayı tek başına başıyabildi. Birleşik lîiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle olu- şur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır: Kurallı birleşik lîiller, yardımcı lîille kurulan birleşik üiller ve anlamca kaynaş- mış birleşik lîiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu- mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Bir anda onu üzen bütün derllerden kurtulduğunu zannelti. B) Uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. C) Kapıya yaklaşlım, zile basacaktım ki kapı açılıverdi. D) Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kalakaldı- lar. Genellikle ad soylu bir s' cükle bir üilin kalıplaşıp anlam- ca kaynaşmasıyla oluşan birleşik üillere anlamca kaynaş- mış birleşik üil denir. Bu üillerde sözcüklerden biri ya da birden lazJası mecaz anlam kazanır. Deyimler, anlamca kaynaşmış birleşik lîillerdir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde an- lamca kaynaşmış birleşik fııl yoktur? A) Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kı- rıldı. B) Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. C) Annesi, bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık doku- muşlu. D) Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mullu eder. Aşağıdaki altı ç llerın hangisinde bir ışi başkası- na yaptırma anlamı yßn A) Bahçedeki b ün ağaçları sulaımışlar. B) Bahar temizlıgı ıçin evi güzelce boyamk. C) Usta, tüm odunları çırağına kırdırıyor. D) Aniden misaür gelince ne yapacağını a. Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere (-di, -miş, -se, -dir) ek üil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil YE? A) Ne vefalı komşumuzdun sen! B) Koyunların hepsini çabucak sağdı. C) Gideceğimiz yer epey uzakmış. D) Evimiz kulu gibi küçücük bir evdi. Ek üillerin iki görevi vardır: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı liilleri birle- şik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek tiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C) O, herkesin beğenısı kazanmış bir yazardı. D) Bu pazarda organi urünler çok fazlaydı. isimlerde ek lîilin dörl kipe göre çekimi yapılır: Ek üilin ge- niş zamanı (-dir), ek üilin görülen geçmiş zamanı (-di), ek liilin öğrenilen geçmiş zamanı (-miş) ve ek üilin şartı (-se). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiılın görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A) Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B) İstekleri son derece mantıldıydı. C) Bu, gördüğüm erı güzel resimdi. D) Polis olay yerine çabucak vardı. Ek üiller, basil zamanlı üillere gelerek birleşik zamanlı liiller oluşturur. Örneğin "Hana sonunda kursa gidecek." cümlesinde 'gidecek' üili, gelecek zamanla çekimlenmiş- lir. Bu yüzden basil zamanlı birüildir. 'Hafla sonunda kur- sa gidecekmiş." cümlesindeki “g ecekmiş' H' ' ise ek lîil (-miş) almış ve birleşik zamanlı üil hâline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı tîil kullanı mamıştır? A) Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B) sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediys ' üne bakarrnış. D) 0 sıcaklarda günde iki ııre su içiyordum. Ek üiller, birleşik zamanlı üil oluştururken cümleye ger- çekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık an- lamları kalar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek lîil cümleye 'terk edilmiş alışkanlık" anlamı kalınıştır! A) Biz de çocukluğumuzda çok iyi mp oynardık. B) Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C) Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D) Yağmur yağarsa laksiye binip gelirim. Aşağıdakilerin hangisinde ek tiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır! A) Şehir dışından gelen misalirleri terminalde karşılama- Iıydın. (Geçmişte yapılması gereken zorunluluk) B) Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yaz- Iığına giderdik. (Terk edilmiş alışkanlık) C) Bahçivan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını D) Geçen hall/a çocuklara bisiklet almaya gidecektik. (Gerçekleşmemiş niyet) I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Il. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. III. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile! IV. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir ısim mr! A) Ivell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. Fiillerin zamanını, yönünü, miktarını ve nasıl yapıldığını belirten sözcüklere zarf denir. Buna göre "kolay" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han- gisinde ıarf görevinde kullanılmıştır? A) Uzun ve dik merdivenli yokuşu kolay çıktık. B) Böyle kolay işler için beni çağırrnanıza gerek yuklu. C) Bu işin kolayını ancak lecrübeli biri bulur. D) Sınav sanılan umduğumdan daha kolaydı. Zaman zarlları, üilin bildirdiği iş, oluş ve hareketin zama- nını belirten zarllardır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? A) Derenin uğultusu akşamleyin iyice arlardı. B) Bahçede oynayan çocuklar içeri girdi. C) Muhtar, buğday tarlasında sessizce ilerliyordu. D) İlkbahar, tabiatın canlanmaya başladığı mevsimdir. I. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran- malısın. Il. Şirketin bütçe açığı ikçe artıyorrnuş. III. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. IV. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. "Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerin- de zarf görevinde kullanılmıştır! A) lvelll. e) lveIV. c) lIveIIl. D) IIveIV. Zamanla nasıl değişiyor insan I Hangi resmime baksam ben değilim. II Nerede o günler, o şevk, o heyecan? III Bu güler yüzlü adam bg değilim. IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Nitelik bıldıren sözcükler isimden önce gelerek o ismi el- kilerse sıfat, liilden önce gelerek üili elkilerse zarf olur. Buna göre "zor" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde dıgerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Bu sıcak havalar hastalar için zor geçecek. B) Zor zamanlarda birbirimize destek olmalıyız. C) Sınavdaki zor sorular birçok öğrenciyi lerleımiş. D) Küçük çocuklar için çok zor bir oyun olacak. l. Bu güneşli sabah, insana yaşama sevinci veriyor. ll. Sabah, lelaşlı bir şekilde evden çıktı. III. Söğül gölgesinde sabah keyü yapıyönnuş. I\I. Bütün evrak işlerini nihayet bu sabah bitirdim. “Sabah” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangile- ınde zaman zarfı olarak kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. c) Ilvelll. D) IlveI\I. Ara sıra hatırlıyorum; büyük ağabeyimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası olur- du. Ürkerek o korkunç mağaradan içeri girerdik. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A) ara sıra B) sönük C) Ürkerek D) içeri Ünlü oyuncunun son ülmini gegen hafla ilgige izledim. I II Bu cümledek' numaralanmış zarflann türleri aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla veril iştir! I II A) Miktar zarfı Durum zarfı B) Durum zarfı Yer-yön zarfı C) Zaman zarfı Durum zarfı D) Zaman zarfı Miktar zarfı Fiillerin nasıl yapı nir. nı bildiren zarllara durum zarfı de- Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili du- rum yönünden etkileyen hir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bülün masalar kusursuz görü uyar. C) Sıkınlılı günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Çocuklar duymasın diye sessiz konuşuyorduk. Öğretmenimin tavsiye ettiği romanı - - - - okudum. Bu cümlede boş bırakı n yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getı ırse Iîil, zaman yönünden helırtıl- miş olur! A) tatilde B) sınıRa C) okulda D) heyecanla Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lîili miktar yönün- den etkileyen bir zarf kullanılmamıştır! A) Sinemada izlediğimiz son ülmi pek beğendik. B) Bugün karşılaştığım ilkokul arkadaşım epey değiş- miş. C) Biraz iyileşirsem hemen işe başlayacağım. D) Barajlardaki su miktarı her geçen gün azalıyor. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde diğerlerinden farklı işlevde bir zarf kullanılmıştır? A) Hana sonu üniversite sınavına girecek. B) Karnı ağrıyan öğrenci dışarı çıktı. C) Akşam sinemaya gidiyor muyuz? D) Yürüyüşe gün doğmadan başlamış. Gitar; yan kısımları oval, sapı üzerinde ses perdeleri olan, altı telli, telleri parmakla çekilerek veya pena denen bir araçla vurularak çalınan müzik aletidir. İlk örnekleri İspan- ya'da yapılan gitar, zamanla bugünkü hâlini almıştır. Bu- gün akustik gitar, elektrogitar, basgitar, perdesiz gitar gib birçok çeşidi mevcultur. Bu parçada 'gitafla il dıfinilmemiştir! A) Nasıl çalındığına i aşağıdakilerden hangisine B) İlk defa nerede yapıldığına C) Günümüzdeki türierine D) Neden yapıldığına Bugün Turkiye'de yüzlerce televizyon kanalı var. Bu ka- nallarda her gün pek çok program yayımlanıyor. Ancak çocukların gelişimine kalkıda bulunacak programlar yok denecek kadar az. Bu konuya dikkat edilmiyor ne yazık ki! Oysa geleceğin mimarı olan çocukların gelişimine kat- kı sağlayacak, onların zihinlerini geliştirecek özel prog- ramlar hazırlanmalı. Bu, bence Türk televizyonlarının nemli bir eksiğ' Bu parçaya göre Türk televizyonlarının eleştirilme ne- deni aşağıdakilerden hangis dir? A) Çocuklara yönelik programların zararlı içerik taşıması B) Çok farklı çocuk programlarının yayımlanması C) Çocukların gelişimine yönelik programların az olması D) İnsan zihnine zarar veren programlara yer verilmesi Araştırmalar, renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili ol- duğunu gösteriyor. Mesela sarı renk bir kıyafet giydıgi- niz/de karşınızdakine geç hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir oeketle iş gorüşmesine gittiğinizde karşı- nızdakine güvensiz bir ifade yansıtıyorsunuz. Bu yüzden önemli görüşmeler öncesinde ve tanışmalarda kıyafetini- zin rengini iyi seçin. Yanlış renkte bir giysi, yanlış bir me- saj gönderebilir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi gıkarılamaz? A) Her rengin, insanlarda uyandırdığı etki farklıdır. B) Bir ortamdaki renk çeşitliliği o ortamın daha ferah gö- rünmesini sağlar. C) Duruma uygun renlder seçmek, doğru mesajlar gön- dermeyi sağlar. D) Renkler insanların ruhsal durumunu etkiler. Edebiyatımızla ilgilenen herkes edebiyatımızın eleştiri konusundaki eksikliğini fark edecektir hemen. Batı dün- yasında çok sayıda örneği olan bu türe uzaklığımız, sa- nalımızın en bağışlanamaz tarafı r Yazar ve şairlerimiz ne eleştirmeye yelteniyor ne de eleştiriye açık. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sanalın ilerlemesi sanal eserinin eleşlirilmesine bağ- Iıdır. B) Batı edebiyatı eleştiri konusunda oldukça ileridedir. C) Sanatçılar eserlerinin eleştirilmesini hoşgörüyle kar- şılamalıdır. D) Edebiyatımızda eleştiri konusunda b' ük bir eksiklik vardır. Hareket edebilmemiz ` ' beyni ' , sinir hücrelerimiz, kaslarımız ve kemikler hep birlikte çalışır. Hareket edeoeğımiz zaman beynımizden kaslarımıza sinir hücre- lerimiz aracılığıyla uyarılar gönderilir. Bu uyarılar sayesin- de kaslar harekete geçer. Kasların kasılıp gevşemesi se kemiklerin, buna bağlı olarak da vücudumuzun hareket etmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcük- lerinden I› değildir? A) Zaman B) Kaslar C) Hareket D) Kemikler Çocuk edebiyatı ılgimi çekiyor. Bu türün içinde kendimı rahat hissediyorum. Az sözcükle çok şey anlalabiliyorum. Çocuk kitaplannın öncelikle çocuklar i 'n yazıld ı biliyo- mm ama ben yetişkinlere de hitap ettiğ i hissediyorum bu kitaplarla. Beni özgürleştiriyor çocuklar için yazmak. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabıl 7 A) Çocuk kitaplarının çocukların geli leri nelerdir? B) Çocuklara yönelik eserler vennenizin nedeni nediı? C) Çocuk edebiyatını diğer türlerden ayıran özellikler ne- Ierdir? D) Çocuk edebiyatını geliştirmek için neler yapılmalıdıı? üzerindeki etki- Bir dili, o dilin kök saldığı topraklarda yetişen, o dilde eser- ler ortaya koyan şair ve yazarlar geliştirir. İ inde yaşadığı toplumun özelliklerini ve nelerden hoşlandıgını yakından bilen şair ve yazarların ortaya koyduğu eserler, o toplu- mun her zaman övündüğü ve beğend kalıcı eserler oI- muştur. Bu şair ve yazarlar, eskiyle yeni arasında sağlam dil ve kültür köprüleri kurarlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi ıkarılamaz? A) İçinde yaşadığı toplumun niteliklerini iyi bilen yazarla- rın eserleri geleceğe kalır. B) Halkın ne istediğini bilen sanatçılann eserleri beğenilir. C) Eserlerinde halkın dilini kullanan her sanatçı başarıya ulaşır. D) Bir dilin gelişimi o dilde eser veren sanatçılara bağlı- dır. İnsanlarda uykuyu "melalonin" adı verilen bir hormon düzenler. Bu hormon akşam saatlerinde salgılanmaya başlar. Çünkü bu hormonun salgılanması için karanlık bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanları melatoninin salgılanma zamanının gündüz aydınlık bir ortamda kal- ma süremizle ilgili olduğunu belirtiyor. Yani gündüz daha uzun süre ve bolca güneş ışıgı gören insanların akşam daha erken uykusu geliyor. Bu parçada 'melamnin hormonu" ile ilgili aşağıdakiler- den hangisine dgınılmemiştin A) Salgılanması için gerekli olan ortama B) Günün hangi vaklinde salgılandığına C) İşlevinin ne olduğuna D) Eksikliğinin nelere sebep olduğuna Dünya hızla değ or. Değişen dünyayla birlikte insanla- rın dillendirdiği sorunlar da... Fakat bazı sorunlar hep aynı kalıyor: Cehalet, yoksulluk, insanca yaşama arzusu... Bu sorunlar, tarih boyunca insanlar tarafından hep dile geti- ri nsanlığın bundan yüzyıllar sonra da aynı sorunları dile getirecek olması şaşırtmasın sizi. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdaki- lerden hangisidir! A) İnsanların ihtiyaçları yaşadıkları çağa göre değişir B) Dünyanın değişmesiyle insanların sorunları da değiş- miştir. C) İnsanlığın bazı sorunları çağlar boyunca hiç değiş- mez. D) Cehalet ve yoksulluk insanlığın en temel sorunlarıdır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan lekno- lojik ve endüstriyel gelişmeler, çevre kirlenmesine ve ye- nilenemeyen kaynakların hızJa azalmasına neden olmuş- lur. Sanayileşmenin ve yaşam biçi lerindeki de ' 'min sonucunda ortaya çıkan atıklar zaman içinde hızlı b r arlış göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları evrensel bir boyut kazanmışlır. Aşağıda emen han u parçada ortaya konan so- runa ybnelik bir çözum olamaz? A) İnsanlarda çevre kirli giyle ilgili farkındalık oluştur- mak B) Çevre kirliliği olmayan yeni yerleşim alanları aramak C) Atık maddelerin doğaya karışmasının önüne geçmek D) Çevreyi irlelenlerle ilgili yasal işlem başlatmak Bu bahar bir hoşluğu var gönlümün Sabahları erkenden kalkıyorum Uykumu almış, dinlenmiş, genç, zinde Neşeyle çal yorum bütün gün Yannlara güvenle bakıyorum Bu şi' de aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A) Özlem B) Heyecan C) Mutluluk D) Umul Eskiden Anadolu köylerinde, erkeklerin bir araya gelip sohbet ettiği ya da köyü ilgilendiren önemli toplantıların yapıldığı tek gözden ibaret yapılar vardı. Bunlara oda de- nirdi. Bu mekanlar köy muhtarlığına aitti. Yabancı misa- tîrler bir yerden bir yere giderken kalacak yer bulamad gı zamanlarda bu odalarda dilediği kadar kalabilirdi. Allah'ın misaüri olarak kabul edilen bu kişiler, en titiz şekilde ağır- Ianırdı. Bazı yerlerde hâlâ yaşatılıyor bu güzel gelenek. Misaürin, duasını en içten duygularla sunduğu ve en gü- zel sohbetlerin edild i alanlar olarak kalmıştır akıllarda bu odalar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangi ' köy odaları- nın kullanım amaçlarından biri değildir! A) Muhtarlık işlerini yürütmek B) Yabancı misatîrleri ağırtamak C) Köyle ilgili meseleleri görüşmek D) Dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek Ben oluz yıldır deneme yazıyorum. Onlarca deneme ki- tabım var. Ancak bana 'Deneme nediı?' diye soranlara hâlâ zorlukla cevap verebiliyorum. Daha üç beş deneme yazmış genç yazarlar ise bu soruyu hemen oevaplayıve- riyor. Oysa onların bu soruyu oevaplamaları için dahag fırın ekmek yemeleri gerekir. Bu parçadaki altı dakilerden hangisidir! ıle anlatılmak istenen aşağı- A) Nitelikli yazılar ortaya koymak B) Özgün denemelere imza almak C) Dili özenle kullanmak D) Daha fazJa tecrübe edinmek Her kesime hitap etmemekle birlikte sözJerinin muhata- bı daha çok gençlerdir. Samimi, sıcak, şırıl şırıl akan bir suya benzeyen dupduru Türkçesiyle yaptığı sohbetler, gençlerin hem ruhlarına hem zihinlerine ışık tutmuşlur_ Kökleri ile bağları koymus bir gençlik onu hep korkutmuş- tur. Çünkü ona göre, geçmişini bilmeyen bir nesil, gele- oekte sağlam adımlar atamaz ve dik duramaz. Bu parçadaki altı çi dakilerden hangisidir! öıle anlatılmak istenen aşağı- A) Yaşadıldarından ders çıkarmamak B) Tarihinden haberdar olmamak C) Dilini ve kültürünü korumamak D) Ailesine değer vermemek Samimiliğin ne büyük bir değer olduğunu biliyorum. Ama nedir samimiIiK? Ulu orta konuşmak mıdır? Değildir tabii ki. Samimilik, bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükîen sonra onu canı Eğasına da olsa savunm ı göze alarak ortaya çıkardığı düşünoesidir. Her baba in harcı değildir bu. Doğruyu arayacaksınız, menfaaılerinizi hatta duygulannızı aşacaksınız, toplumun size aşıladıgı ön yargılardan silkine- oeksiniz. Şu şöyle demıiş, bu böyle denniş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğu uza da emin olduktan sonra söyleye- oeksiniz. Anızk en b' erin ulaşabildilderi bir hâldir bu. Bu parçadaki altı çizılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangis ir! A) Hayatını tehlikeye alarak B) Keyfi kaçmış bir şekilde C) Herkesin içinde, çekinmeksizin D) İçlenlikle, çok işleyerek Parmağına ufacık bir ıgne balsa fenalık geçirir, azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi lelaşa kapılırdı. Her duyguyu abarlarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Bu parçada sözü edilen k i aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebı n A) Kılı kırk yaran B) Zeytinyağı gibi üste çıkan C) Pireyi deve yapan D) Bumundan kıl aldırmayan 'İnsanlar, başkalarının sıkınlı ve sorunlarına gereken önemi vermez, onlarla gerekl kadar ilgilenmu.' anla- mına gelen atasözü aşağıdakılerden hangı dır? A) Bal bal demekle ağız lallanmaz. B) El, elin eşeğini lürkü çağırarak arar. C) Deveyi yardan uçuran, bir tutam onur. D) Her ağaçlan kaşık olmaz. Yaşlılık döneminde zihin elkin azalma özellikle hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlıların - - - - halıralar en eski hatıralardır. Hatta gençlik halıraları, çoğu zaman bilinç alanlarının lümünü kaplar. Bundan ötürü yaşlılıkla - - - -, yaşlılık öncesi devresine oranla daha güçtür. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan s grupları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla ver ıştir! A) en sevdiği - sevdikleri bir iş bulmak B) dikkat etligı - bir şeyleri unulmak C) en uzun sakladığ - yeni bilgi edinmek D) özlem duyduğu - ön yargılı olmak Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıy- la birlikte verilmiştir! A) Gece olunca çenesi açılıyor, durmadan konuşuyordu. B) Komşuların birbirlerine gelip gittiği günler maziye ka- rıştı. C) Dondurma lafını duyunca ağzı kulaklarına vardı. D) Baltayı taşa vurrnamak için konuşmalarına çok dikkat ediyordu. Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi Mal da yalan mülk de yalan Gel biraz da sen oyalan Yunus Emre Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu d' lanan düşünceyi destekler ni likt kte vurgu- A) Mal canın yongasıdır. B) Dünya malı dünyada kalır. C) Ağlayanın malı gülene hayretmu. D) Az veren candan, çok veren maldan. - Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinoeye kadardır. - Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapıl- malıdır. - Eline önemsiz bir güç geçen kişi, her zaman güçlü olacağını düş Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? A) Yara sıcakken sarılır. B) Abdalın karnı duyunca gözü pabucundadır. C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. D) Karınca kanallanınca serçe oldum sanır. Ne dü ünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla duşunun. Bu cümledeki altı çızili söz grubuyla anlatılmak iste- nen aşağıdakilerden hangisidir! A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak B) Herkesin ükrine saygı göstermek C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak Ömrü boyunca çalışıp didinerek para kazanmış, - - - - bir insan olmayı başarmıştır. Bu cümlede lmş bırakılan yere aşağıdaki deyimler- den hangisi getır rse sözü edilen kişının lııç kimseye muhtaç olmadan yaşadığı ifade edilmiş olur? A) kendi ayakları üstünde duran B) burnunun dikine giden C) ele avuca sığmayan D) parmakla gösterilen TalihsizJik, insana hakiki dostlarını gösterir. Aristo Bu özdey' le anlamca aşağıdakilerden tıangis doğrultuda olan atasözü A) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. B) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. C) Dostun attı“ı taş baş yarmaz. D) Dost kara günde belli olur.