Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

6.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

6.Sınıf Türkçe dersi6.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor. Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor.

6.Sınıf Türkçe dersi test çözme6.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor. Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor.

6.Sınıf Türkçe testi çöz6.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor. Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor.

6.Sınıf Türkçe testi çöz6.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 6.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor. Çekim ekleri, sözcüğe yeni bir anlam kazandırmaz. An- cak sözcüğün diğer sözcüklerie bağ kurmasını ve cümle- de farklı görevler almasını sağlar. Yapım ekleri ise sözcü- ğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki altı ç sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim ekı almıştır? A) Zürafaların deri desenleri birbirinden farklıdır. C) Zebraların çizgılerı onların nüfus cüzdanıdır. D) Ağaçlar yeryüzünün en eski canlılarındandır. İyelik ekleri, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bil- diren eklerdır. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde İyelik eki w! A) Sesi duyunca herkes balkona koştu. B) E hayırlı olsun, güle güle oturun. C) Biraz önce masanın üstündeydi saatin. D) Çalışmak islersen benim g yarım müsait. Şakaklarıma kar mı yağdı ne vaı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler allındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalaı? Bu diıelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Birden fazla basit sözcük vardır. B) Soru eki kullanılmıştır. C) İyelik eki almış sözcükler vardır. D) "Aynalaf sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır. Birden fazla sözcüğün, yeni bir kavramı, nesneyi, durumu karşılamak' 'n bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan söz- cüklere birleşik sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük yâ? A) Masmavi denizi hayranlıkla izledik. B) Otunna odasında iki tane çekyal vardı. C) Aşağı mahalledeki gecekonduları dün yıkmışlar. D) Akdeniz'de kavurucu Sıcaklar başladı. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar I Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide II İki dağ ortasında boğulan bir gegide III Bu diıelerde numaralanmış sözcük! 'n yapısı aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmi I II III A) Basit Birleşik Türemiş B) Türemiş Basit Birleşik C) Birleşik Basit Türemiş D) Birleşik Türemiş Basit Sen, müsait vakti gelince ğgý, sonsuzluğa doğru kalkacak, 'sihirli Bir gelmi gibisin, göklerde demiıli, Ve ben, rıhtımında blekleyen biryoli IV Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır! A) Ive ll. B) lvelV. C) II ve III. D) III ve IV. Kim bilir şimdi nerdesin? I Senindir yine ağamlar; II Merdivende ayak sesin III Rıhtım laşında gölgen var. IV Bu d kte numaralanmış sözcüklerden hangis' bir varl kime ya da neye ait olduğunu bildiren bi ek almıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Türkülerde îüler dağ dağ. yayla yayla I Köyümüz, kylümüz, memleketimiı II Ah bu lı-ııküleı, Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi Memlekelin hâlini onlardan sor III Kitaplarda deg türkülerde ara Yemen'i öıeııi, kalanı_ gıdıp gelmeyen` _ Ben lürkülemen aldım hah IV Bu dlzelerde numaralanmış sözcüklerle Ilgill aşağıda- kilerden lung' i yanlıştır? A) ı. sazın-ına çoğul eki ve hâl eki kullanılmıştır. B) Il. sözcük. yapıca iüremişlir. C) III. sözcük, ilgi eki almıştır. D) |\İ. Sözcükte iyelik eki vardır. Yapım eki alan sözcüklere türemiş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki altı çıı sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür! A) Çok eskimiş bu eşyalar, artık yenilerini alalım. B) Yarışma için gö Ilü olanlar ayağa kalktı. C) Törende okunan şiir herkesi duygulandırdı. D) Bu ggramda farklı yörelerin yemekleri tanılılıyor. Bir çocuğun yetişkin bir insan olarak toplumun salgıdger I II bir üyesi olması her toplumda önemsenmiştir. İlkel toplumlarda yelişkinliğe geçiş, çeşitli gelenek ve III IV göreneklerle belirlenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İstanbul'un k var uçsuz bucaksız Çamlar, al kesllaneleri, ü çınariar Bir renk SSIIİOHİSİ hâlindeuyayılır kalbe Bu şehrin paurlklarında 5sLİZ sonbahar IV Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle dakilerden hangisi söxlenemez? A) l.s' B) II. sözcük gövde durumundadır. aşağı- simdir. C) III. sözcük hâl eki almıştır. D) IV. sözcük yapıca lüremiştir. Aşağıda isim köklü ve üil köklü sözcükler sınıllandırılırken bir yanlışlık yapılmıştır. İsim Kö u Sözcükler oklü Sözcükler şekerlik sevgi işçi tuzlu susuz yapıcı yakıt bilgin Buna göre hangi sözcükler yer değiştirirse bu yanlış- lık giderilmiş olur? A) bilgin -şekerlik B) yakıt - luzJu C) susuz - sevgi D) işçi - yapıcı Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu I hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir II III hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zoriar. N Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla gyuşma- makîadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdiklen sonra biraz ferahlamak ve m güneşi izlemek için Ii- mana doğru yürüdü. Arkadaşının saki Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk pariamaya yatkın kişılıgıne fena hâlde batıyordu. “Barınak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış Ir! A) Saplanmak, dokunmak - İncilmek, gücüne gilmek B) Berbat hâle gelmek, kirienmek - Rahatsız elmek, le- dirgin elmek C) Dünya'nın dönüşü dolayısıyla ulkun altına inmek - Hoşa gilmeyen bir duruma uğramak D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, lesir elmek "Çekirdek sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir! A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek isti- yoruz. B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücre- lerdir. C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiş ır. Güneş Sisteminde 8 gezegen ve bunların çevresinde dö- nen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca este- roil ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş'in çevresinde dönen Bir gök b i terimleri sözlüğü olu t rulsa bu pa çadak' özcüklerden hangisine bu söz kte yer v mez? A) Çevre B) Uydu C) Asteroil D) Gezegen l. İyi bir iş bulmak için başvurrnadığı kapı kalmamış. II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı. III. Bugün yine kaç kapı dolaşlın, demiş Hatice Hanım'a. IV. Evlerin kapılarında bronz lokmaklar vardı. "Kapı" kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlanndan hangisiyle kullanılmamıştır! A) Gidere yol açan gereksinim B) Ev gumesi için gidilen yer C) Gelir, geçim, kısmel sağlayan yer D) Devlet dairesi İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal I maddeleri sagtaxan giyilebilir bir aIet geliştirildi. Bu alet, II elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıxla akıllı telefonlara III gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı IV sayesinde ölçümler yapılıyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangis Bir şeyi belirgin kılmak, lespit etmek" anlamında kullanıl- mıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır! A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. (Açılmış, kapalı olmayan) B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız. (Engelsiz, serbesl) C) Dükkân, haila içi O8.00'den 17.00'ye kadar açık. (İş- ler durumda olan) D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (GizJiliği ol- mayan) Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunallıyor. İpe asılmış çamaşırlar kuruydu. Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç d Aşağıdakilerden han lelerde kazandığı anlamlardan A) Heyecanı, ladı olmayan, tekdüze B) Yağış almayan veya üzerinde bilki olmayan C) Etkisi, sonucu olmayan D) Kalıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek) Yaşadığı E günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço- I II cuk yaşla kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla- rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmışlı, III o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaı anlamda kullanılmıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebi- Iir. Bu uzaklık 1940'|ı yıllarda 1500 km'ydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - arlırdığından balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük grupları aşağıdakilerın hangisinde sırasıyla verilmış- tir? A) orlalama derinliği - bilgi aktarma B) karrnaşayı - görüş C) ses kirlilıgıni - haberleşme D) gürültü miktarını- insanlara olan Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, seving içinde I II kucaklarken birbiıierini, gözleri hemen çay içecek bir yer III arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en ka& sohbetler IV eşliğinde çaylar içilir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ger- çek anlamda kullanılmamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Çökmek' sözcugu aşağıdaki cumlelerin hangisinde 'Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.' cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. “İnce” sözcugu aşağıdaki cümlelerin lıangısınde 'Bu kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı- yar." cümle ındeki “kibar sözcüğünün eş anlamlısı olarak kullanılmıştır? A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misaürieri karşı- Iadı. B) Şair dostum çok inoedir, insanları inciteoek sözler söyleme. C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl- mışlı. D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her- kesi rahalsız etti. zixıfaıi harkasın huşurıa gitı-ı-ıışl ı ballı rrıırıdı ynğuıdu vardilar_ a... ayı.. ıııındı ı. g... .aza olduğunu gaaıaıiyuıuu, Tııdııu: vı maızam a.. rı Yanıagırı ustune çaşıdına bıkınnı amaa. yap.ıa.. aaıaıamr. aaa... ...ama ııı olduğu a.. anıaşııu., Icindı y.. k vardı, ıv nmls söxcllklerden. I. sözcüğü:- BŞ anlamlısı ı sunusu.. zıt arılarnlısı I . :âzcüğüıı Gs anlamlısı IV. sözcüğün â arılamlısı bulunarak asagıuakı nuımacaya yerlesurıleeektır. au Barça::: ıııııııı K ı_ u u ı› ıı ıv. am.: Göre bıılınıcıının m sulunundı yer aıan harfler ısığıoıkı rin hangisinde doğru verllnılâtlr? A) Ş s› ö c) L o› a v v v v o u ı. ü T Ü R L Balığın mekânı su ile taştır Onun ötesini anlamak güçtür Aşağıdakilerden hangisinde bu diıelerdeki 'güç' söz- cüğünün eş sesli ' kullanılmamıştır! A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değild' B) G nün farkında olmadığ düşünüyor. n kazanamayacağı C) Gücü kuweti yerinde görünüyordu ama öyle değildi. D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay- dası olmaz. Su yürümüş @lara ve lopraldara, I Bahar ve zaman akıyor damarlardan. Tüyleri ken diken sipahilerin, Mavı aydınlık içinde yğüyor II III Tggeler ve insanoğullan, N Batıya ve bahtsız ufuldara. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri eş sesli de“ ildir? A) Ivell. B) Ivelll. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler A) Bır yıldız doğar çilin ardından, büyür Koyunlarım gider gibi olur, gelir B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin C) Ey insan, başlayan her şey bilecek Kullu arabalar geçecek yoldan D) Gök mavi, daI yeşil, larla sarı olsun Kuşların çiçeklerin diyarı olsun o l ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz- cükler yanlış sıralanmıştır! I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Hayal Gerçek Düş B) Cimri Cömert Pinti C) Yalın Süslü Sade D) Zengin Yoksul Fakir Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma- cı oldum. Araştırrnalarımı yaparken çok fazla efor harcı- yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor. Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangi ni bu sözcüklerden herhangi bır ın yerine kullanamaz? A) çaba B) elkin C) değişik D) karmaşık Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve- rilen söz sanatı yoktur! A) soğuktan titreyen serçe "Çok açım." diyordu. (Konuş- turma) B) Zeytin gözJü küçük çocuk bizimle birlikîe gelmek iste- di. (Benzetme) C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanal çırpıyordu. (Ki- şileştirrne) D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt- lık) Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki, Solgun yüzlü bir avuç kar. Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıldar, Burada ben... Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur! A) Benzelme - Kişileşlirme B) Konuşlurma - Karşıdık C) Karşıdık - Kişileşlirme D) Benzelme - Konuşlurma Kendinle baş başa yaşamak istersen Pırıl pırıl yanan karanlıldara dal. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var- dır! A) BenzelmeUeşbih) B) Karşıdık (Tezat) C) Kişileşlirme (Teşhis) D) Konuşlurma (İntak) Anadolu'nun sirke gibi keskin sözJeri vardır. Bu sözleri ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özJü sözlere atasözü denir. Bu parçada 'atasözü' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmiştir! A) 'Anadolu"ya B) "Sirke"ye C) 'Dil"e D) "Dünya"ya Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Bu dörtlükte 'Türkçe' aşağıdakilerden hangisine ben- zetilmemiştir? A) Destan B) Dağ C) Ana sütü D) Bayrak Vaıiıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. Buna göre 'Masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördü- ğüm için çok sevindi ' 'mlesindeki ler aşağ a- kılerın hangisinde verılmıştır! A) masmavi-neşeli B) gökyüzü-kuşlar C) neşeli-gökyüzü D) kuşlar-çok ı Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somul isim denir. ı Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir. ı Çoğul eki almadığı hâlde birden fazJa varlığı karşıla- yan isimlere ıopluluk ismi denir. Aşağıdaki altı zcüklerden hangisi, yukarıda açıklaması verılen m çeşitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi. B) Memleket m epimizi derinden yaralıyordu. C) Bizim m bir tür u ıslenen oyunu sergileyemedi. D) Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi. Şelalenin uğullusu rüzgârın esişiyle bize kadar geliyor, I gamların mırıltısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu II ortalığı doldurmuşlu. Deniz, yerden bir kozalak aldı, par- III IV maklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle il kilerden hangisi Enlıştır! li aşağıda- A) I. sözcük soyut isimdir. B) Il. sözcük çoğul isimdir. C) III. sözcük özel isimdir. D) IV. sözcük cins isimdir. İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çi- ıili sözcük sıfattır? A) Yeni açılan köprünün m ücretleri belli oldu. B) Sahile vuran Em dalgalar beni korkutuyor. C) Gü birinde bizim de hayallerimiz ggçîk olacak. D) Poşelin içindeki ekmekler t& görünüyordu. Akşamleyin - - - - elbisesini giyip dışarı çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki s' den hangisi ge e "elbise" sözcüğünün lirt miş olmaz? A) çizgili B) yeşil C) iş D) yeni "Mutlu" sözcugu aşağıdaki cumlelerden hangisinde bir isnıi nitelemiştir? A) Kardşin seni görünce mutlu oldu mu? B) Sonunda okulunu bitirdiğ çin mutluydu. C) Muilu insanlar herkes tarafından sevilir. D) Muilu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et. o İsimleri soru yoluyla belirlen sıfallara soru sıfatı denir. o İsimleri işaret yoluyla belirlen sıfallara işaret sıfatı denir. o İsimlerin mikîarlarını kesin olarak değil, belirsiz bir şe- kilde bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir. Aşağıdaki altı özcüklerden hang' i, ıklaması verilen sıfat çeşi erinden herhangi birine örnek E mal? A) Q gün bütün köylü, meydanda toplanmıştı. B) @ik şehir gezdim buraya gelmeden önce. C) Dördüncü ayda yağmur yağmaya başladı. D) Hîgiülmi izlemek istersiniz bugün? Tamlayanın ilgi eki (-in), lamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim lamlamalarına "belirtili isim tamlaması" denir. Tamla- yanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı lamlamalara ise 'belirtisiz isim ıamlaması' denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belini- siı isim tamlaması kullanılmıştır! A) Yolun sonu görünmeye başladı. B) Derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmışlı. C) Havanın sıcaklığı bir anda düştü. D) Oyun odası, çocukları çok heyecanlandırdı. Bazı isim lamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamla- ması değildir! A) Bal arısı B) Biber salçası C) Mısır unu D) Ayva reçeli Yaz günu sıcakîan bunalan çocuk, babasıyla deniz ke- I narına gidip kendisini serin sulara bıraktı. Nefesini tutup II denizin derinliklerine daldı. Hava kararmaya başlayınca III sudan çıktı. O sırada annesi geldi. Elinde giknik SEEİİ IV vardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlamasıdır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerde altı çızılı lamlamalardan hangi- sinin türü diğerlerinden farklıdır! A) çalışkan insanlarla çalışmak zevklidir. B) Sorunların çöz çin yetkililerle görüştük. C) Okulun duvarları u yıl boyandı. D) Kirazın çekirdeklerini bahçeye gömdü. İkinci sınıfa giderken babam bana bir köpek almıştı. Bu, I kapkara bir köpekii. Uzun tüyleri vardı. Çok hareketliydi. II III Adını Toros koymuşlum. Kögýimin gözleri ışık vurunca IV pırıl pırıl parlardı. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi sı- fat hımlaması değildir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Omitorenkler, Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. (II) Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. (III) Burada, yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanıl- mak üzere yağ depolanır. (IV) Kuyruğunu ve arka ayak- larını, yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle il kilerden hangisi söylenemez? li aşağıda- A) I. cümlede nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. C) III. cümlede amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. l. insanda doğuştan var olan ll. geliştirmektir III. eğıtımin amacı I\I. cevheri işlemek ve Numaralanmış söner anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangısı baştan ci olur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümleden seramikle ilgili aşağıdakilerden hanğ çıkarılabilir! A) Zamanla, önemli bir sanat hâline geldiği B) Gün "müzde farklı alanlarda kullanıldığı C) Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu D) Yapımının büyük bir uslalık gerektirdiği (l) İlk elektrikli klima, bir mühendis olan Carrier tarafından 1902 yılında icat edildi. (II) Matbaalarda kullanılan kâ- ğıtlar sıcaklık ariışı ve değişen nem dengesinden dolayı genleşip büzüşüyordu. (III) Ayrıca baskı sürecinde renk- ler düzgün çıkmıyordu. (IV) Carrier de bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi gelişlirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ne- den-sonuç ilişkisi vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Minaresi, renkli sır lekniği kullanılarak süslenmiş olan I II İznik Yeşil Cami, Osmanlıdan günümüze kalan görkemli III IV yapılardan biridir Numaralanmış sözcüklerden lıang u cümlenin ki- şisel düşünce ıfade etmesini sağlamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Arlık bundan böyle hiçbir şeye gereğinden fazla üzülme- I II yeceğim ve g durumda olan insanlara yardım etmek III IV için elimden geleni yapacağım. Numaralanmış sözcüklerden hangisi bu cümleden çı- kanlırsa cümleni anlamında daralma ya da bozulma olmaz? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? A) Ömrüm oldukça şiir yazacağım Selam olsun benden arda kalanlara B) Akasyaların kokusunu duyarlar Geçip giden trenlerin rüzgârında C) Yaban gülü gibi yalınkat ayazrnanın Bir keçi olluyor el kadar bahçesinde D) Hava keskin ve kurak Es rüzgâr es, bucak bucak (I) Uyku davranışı ınsana en çok benzeyen tür, meyve si- neğidir. (ll) Bu sinekler gece uykusuz bırakılırsa gündüz, lelaü uykusuna yönelir. (III) Uykusuz olan sinekler basi Iabirenllerden kolayca çıkamaz ve öğrenme güçlüğü çe- ker. (IV) Uyku getiren kimyasallara da insanlarınkine ben- zeyen tepkiler verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ko- şul anlamı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Duyduğumuz seslerin neredeyse lamamı, kulaldarımı- za çevremizdeki hava aracılığı l Iaşır. (||)Ancak bazen sesleri farklı yollarla da duya . (III) Kulağımızı ma- saya dayayıp elimizle masada ritim lulluğumuzda sesi kalı maddeden duymuş oluruz. (IV) Sesin en hızJı ilelildi- ği maddeler katı maddelerdir, sıvı maddelerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da yavaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (I) Van'da kış günlerinin ladına doyum olmuyor. (ll) Kı- şın Van Gölü, karın çepeçevre kuşaltığı şehirde beyaz eldivenli bir elin mavi avucu olur. (III) Dünyanın en büyük sodalı gölünün sessizliğ i, kış uykusu nedir bilmeyen marlılar bozar. (IV) Tabıı bir de, kar yağsa bile sürülerini ağıllarından çıkaran çobanların sesi vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle il lerden hangisi sö lenemeı? 'li aşağıdaki- A) l. cümlede beğenme anlamı vardır. B) II. cümlede benzetme yapılmışlır. C) III. cümlede karşılaştınna söz konusudur. D) IV. cümlede koşul anlamı vardır. Sevgı erirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansılır aynen sana. Bu diıelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- gis ir! A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değil- dir. C) Sevgi ve mulluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır. D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi gö- rür. (I) Yemyeşil ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Bo- rabay Gölü, kış aylarında bembeyaz elbisesini kuşanıyor. (Il) Baharla bırlikle yeniden yaprak yaprak açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor, toprak ise çimenler ve dağ çiçekleriyle şenleniyor. (III) Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. (IV) Sonbahara doğru yüksekl ve soğuğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengârenk bir görünüme bürünü- yor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) l. cümlede benzetme yapılmıştır. B) II. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. C) III. cümlede abarlma yapılmıştır. D) IV. cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre, "Ah bu türküler, köy türküleri Dilimizin luzu, biberi Memleket ahv I' nlardan sor Kitaplarda değ rkülerde ara Yemen'i Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni" dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim aşağıdakilerden hangisidir! A) Kitap B) Köy c) Türkü D) Dil İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zami- ri yoktur? A) Onları hemen kilaplığa koysan i B) Toplantıya senin yerine ben katılabılirim. C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya. D) Bana bu imkânı siz verdiniz. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri denir. Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangis işaret zamiri dag ir! A) m İstanbul mu böyle yosun kokulu Gel gitme, vakit erken. B) Q benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz Bütün hayranlarını sesinden tanır. D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız Sen beni anlamadıklan sonra! 'O' sozcugü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabi Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişı zamiri olarak kullanılmıştır! A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım. B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi. C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı. D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu? Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini mtuyorsa bel- gisiz zamir, bır ısımden önce kullanılıyor ve o ismi elkili- yorsa belgisiz sıfat olur. Buna göre aşağıda i cümlelerde altı çizili sözcükler- den hangisi belg ıamir dgildin A) Bardakların birkaçı laşıma esnasında kırılmış. B) Kim eri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor. C) Kar yağınca insanların birç u yolda kalmış. D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam beli gidennek ıçın cümlenin başına bir k ıamin gen melidir! A) Evim birkaç kilometre uzaklaydı. B) Çanlanı gelirmeyi yine unuttum. C) Oturduğun sandalye kırık olabilir. D) Endişemizi anlıyorsun değil mi? Onlar ki şafaklardı dağda denizde ğ manzara onlardan akistir içimizde II Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi III Devrinde, fakat, hangisi mesul olabildi IV Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamir de dir? A) Ive ll. B) Ive N. C) II ve III. D) III ve IV. 'Bu, şu, o" sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işarel zami- ri, bir isimden önce kullanılıp o ismi elkilerse işarel sıfatı olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şu" söz- cüğü zamir görevinde kullanılmıştır! A) Ablam şu apartmanda oturuyor. B) Şu çiçekleri balkona gölürelim. C) Sana en yakışan elbise şu oldu. D) Yarına kadar şu işleri bitinneliyiz. Belgisiz zamiıier, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan za- mirierdir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde helgisiz za- mir k la mamıştı . A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın, Baş ucumda biri bana su yok desin de B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dörl yanımda bir duvar gibi C) Vur kazrnayı dağa Ferhat Çoğu gitti, azı kaldı. D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamırı denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru za- miri vardır! A) Mutfak masasının üzerindeki saali kim aldı? B) Buraya kadar lek başına nasıl gelmiş? C) Beni dinlememekle neden ısrar ediyorsun? D) Ankara'ya gideceğini sana söylemedi mi? Aysun : Merve eve gelmedi Nlda :Gelmed ennz. Aysun : Nereß gıuı acaba? I Nida : Küuipheneye gitmiş. Aysun : Merve bana bir kitap verecek& Nlda :Aaa, E sana vermami söylemişti bana. çek- II III meoeye kuymıştum. işne, burada. IV Bu karsılı ı konuşmada numaralanmış ınmirlerle il- gili aşığ dek çıklamalamın hangisi %5? A) ı numaralı zamir, soru zamındir ve "kütüphane" ismi- rıin yerine kullanılmışlır. e) ıı numaralı zam şarel zamiridir ve "kitap" isminin yerine kullanılmıştır. c) ııı numaralı zamir. kişi zamindir ve “Nida” isminin ye- rine kullanılmıştır. D) ıv numaralı zamir_ belgisiz zıımirdir ve 'çekmece' is- minin yerine kullanılmıştır. Aşağıdaki cumlelerin hangisinde ismin yerine kulla- nılmış bir sözcük Lktur! A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz. B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor. C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür. D) Bu dostluğu hiçbir fırlına kolay kolay sarsamaz. İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim. Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onun yazılarını örnek göşterirdi hep. Benim yazım ise çok kötüydü. Ben- den başka kimse okuyamıyordu yazılarımı. Bu durumu kabullenmedim Çaba gösterdim, dikkatli yazmaya çalış- tım, onlarca şilg ettim, sonunda amacıma ulaştım. Be- nim yazım da güzeldi artık. Bu durum öz güvenimi artırdı. isteyince her işle başarılı olabileoeğimi anladım. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir! A) Başarının sadece çalışılarak elde edilemediği B) Güzel yazı yazmanın yetenek işi olduğu C) Çaba gösteren insanın amacına ulaştığı D) Yazısı güzel olmayanların başarısız olduğu Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her bulula binişimde Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mutluluk B) Ödem C) çaresizlik D) Sevgi "Ebe Beni Kurda Verme' oyununda ebe, kurt ve sekiz oyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına d 'Ebe, beni kurda verme!" diye bağırarak elrafa dagılır. Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyun- cuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bilene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince "Ebe, sen bizi kurda verdin; sana aaa vereceğ !' diye bağırır. Ebenin cezası, kurdu sırlına alıp dolaştırmak ve oyuncular tara- fından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Bu parçada "Ebe Beni Kurda Verme" oyunuyla ilg aşağıdakilerden hangisine dginilmemiştin A) Nasıl oynandığına B) Ebeye verilen ouaya C) Kaç kişiyle oynandığına D) Kurdun nasıl seçildiğine Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlar doğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir. Çünkü bedenimiz, sözJerimizden çok daha dürüsltür; gerçekle hissettilderimizi nel bir şekilde aktarmaklan çekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibid . Nasıl ki çocuklar, insan- lara doğru haber verir ve doğal davranırsa beden dili de insanın gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangis n A) Beden Dili Yalan Söylemez D) Beden DıIı ve İletişim Yeni bir romana başlamadan önce ciddiyetle gözJemlerim toplumu. Şehrin en ücra ve en kalabalık yerlerinde dolaşı- rım, sokağın nabzını tutarım. Günceli yakalamak islerim. Romanımda ne anlalacağıma sokağın havası karar verir. İnsanlar neyi dert ediniyorlar, neyi önemsiyorlarsa onları alırım romanlarıma. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? A) Romanlarınızda yaşanmış olayları kaleme almanızın nedeni nediı? B) Yazdığınız romanların loplum tarafından beğenilmesi sizin için önemli m C) Romanlarınızda ele alacağınız konuyu nasıl belirli- yorsunuz? D) Romanlarınızdaki karakterlerin gerçek hayatla karşı- Iıkları var mıdıı? Sporun insan sağlığına sayısızfaydası vardır. Düzenli spor yapan insanlarda şeker, kalp ve damar hastalıkları gibi ya- şam kalitesini azaltan hastalıklara daha az rastlanır. İnsanı uzun süre harekelsiz bırakan işlerde çalışanlar hem be- densel hem mhsal açıdan zayıf düşerler. Sağlıklı bir ya- şam için, ilerleyen yaşları beklemeden halla çocukluktan itibaren düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi n A) Spor yapmayanların sorunları B) Düzenli spor yapmanın önemi C) Sporun önlediği hastalıklar D) Çocukların spor alışkanlıkları Her insanda, başkalarının ne yaptığına ya da ne düşün- düğüne dair bir merak, az da olsa me Ilur. İnsan, me- rak eder. Bu merak doğru yönlendiri takdirde kişiyi mutlu eder. Okumak ise bu merakın giderilmesi için en doğru yoldur. Her kitap, okurlara yeni ufuklar, gözlemle- yebileceği yeni dünyalar sunar. Okur da bu ikramı asla geri çevirmez. Kapağını araladığı her yeni kitapla bam- başka bir hayata dokunur, kimsenin bilmediği maceralara atılır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kitaplar insana farklı serüvenler yaşatır. B) Her insan, başkalarının yaşamını ve yaptıklarını me- rak eder. C) Okumak, insanın içindeki merak duygusunu giderme- ye yardımcı olur. D) Merakın her türlüsü insanın kendini geliştirmesini sağlar. Ansızın şiddetli bir rüzgâr çıktı Antalya'da. Sonbahar mev- siminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı oldu- ğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgârdan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfuin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağır edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında, körfuin karşı kıyı- sının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü Ayşe. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ayşe rüzgârdan niçin etkilenmemiştir? B) Olay nerede gerçekleşmiştir? C) Kahramanın özellikleri nelerdir? D) Olay ne zaman yaşanmışlır? Sevgi verirsen karşıdaki insana, Ayna gibi yansıtır aynen sana. B dielerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden han- 9 A) İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. B) Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir. C) Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılı D) Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür. Zekâ, insanın değişen dünyada yaşayabilmesini ve deği- mlere ayak uydurabilmesini sağlayan yetenekler ve beee- riler bütünüdür. İnsanların zekâları farklı farklıdır, bu yüzden becerileri farklı alanlarda gelişir. Kimilerinin sözel, kimilerinin sayısal, kimilerininse bedensel zekâları diğer zekâlanndan daha çok gelişmişlir. Kişisel farklılıklan ortaya çıkaran da bu dunımdur. Her insan, kendisinde bulunan zekâ türlerinden dolayı farklı bir öğrenme, problem çözme ve İletişim kurma yöntemine kısacası farklı bir kişiliğe sahip olur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi f? A) Her insan zekidir fakat bazıları zekâsını kullanamaz. B) İnsanların kişisel farklılıkları, farklı zekâ türlerine sa- hip olmalarından kaynaklanır. C) Kişi, ne kadar fazla zekâ türüne sahipse üslün özellik- leri de o kadar fazladır. D) Sayısal ve sözel zekâları baskın olan insanlar daha zekidir. 'Renklerin sudaki dansı" olarak bilinen ebru sanatına olan ilgi son dönemlerde hızla artıyor. Çünkü geleneksel sanatlarımızdan biri olan ebru, ' ' olumsuz oeler- den ve sıkıntılardan uzaklaşlırıyor. Yoğunlaştırılmış su üzerine boyanın damlatılması ve bunun kâğıda geçirilme- siyle oluşturulan bu sanal, insandaki negalif enerjiyi yok ediyor. Aşağıda lerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden I› dgildin A) Dönem B) Ebru C) Sanat D) Sıkıntı İletişim, hem bilgilenme hem de bilgi aktanna anlamına geldiğinden hayatın devamı için kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bilgisiz insan, diğer insanlarla İletişim kurmakta znrlanır. Ancak insanlarla sağlam bir iletişim kurabilmek için sade- ce bilgi yeterli değildir, samimiyet de gereklidir. Samimiyet olmadan sağlam İletişim köprüleri kurulamaz. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) İnsanlarla iyi İletişim kurabilmek için bilgili ve samimi olmak gerekir. B) İletişim, insanlar arasındaki bilgi alışverişidir. C) Samimiyetsiz insanlar bilgisiz oldukları için İletişim kurmakta zorlanırlar. D) İletişim, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Fotoğraf çekmek insana çok şey kazandırır. Fotoğraf çek- tikçe çevremizdek üzelliklerin, sıra dışılıkların daha çok farkında oluruz. Çoğu zaman, üzerine basıp geçtiğ iz boynu bükük bir papatya, fotoğrafını çektiğimizde bize çok şey anlatmaya başlar. Gökyüzünü arlık daha farklı görürüz, bulutlar bir şeyler anlatır bize. Elrafımızın ne ka- dar renkli, ne kadar canlı olduğunu fark ederiz. İçinde bu- lunduğumuz zamanı iyi değerlendirir, stresten kurtuluruz. Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf çekmenin bu parça- da sözü edilen yararlanndan biri dgildin A) Farkındalığı artırması B) “An'ı yaşamayı sağlaması C) Sıkıntılardan uzaklaştırması D) İnsana sıra dışı özellikler kazandırması Dünya her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu ısınmanın nedeni, onun üzerinde yaşayan bir canlı ti: Insan. İn- sanın, yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinlikler yeryüzünün sıcaklığını hissedilir ölçüde artırıyor. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve araçların egzozJarı al- mosferde Güneş'ten gelen ısının tutulmasına yani sera etkisine yol açıyor. Çalıştırdığımız her elektronik alet, ula- şım ve ısınma için kulland ımız her yakıt, küresel ısın- mayı artırıyor. Sonuçta iklim örünlüleri değişiyor. Örne- ğin 1880'den beri tutulan kayıtlara göre en sıcak yıl 2005 oldu. İkinci sırada da 2010 var. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir! A) Çevre kirlıı C) Doğal afetler D) İnsan ve teknoloji B) Küresel ısınma Wğider dizildi Çanakkale'de, Oyunlar bozuldu Çanakkale'de, Bir destan yazıldı Çanakkale'de, Kaderin kaydıyla bu vatan bizim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Sevgi B) Silem C) Kahramanlık D) Sevinç Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güveniliıliğin bir gereği ola- rak beliıleyicidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri değildir! A) Adalet B) Toplum C) Eğitim D) Güven İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bılıme önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak ısliyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdaki- lerden hangisıdır! A) Bilim ve Gelişme B) Gelişmiş Ülkeler C) Bilimin Doğuşu D) Bilim Tarihi Termosa sıcak su konduğunda kolay kolay soğumaz veya soğuk su konduğunda kolay kolay ısınmaz. Bunun nedeni vakum yani hava boşluğudur. Bir termosla iç içe geçmiş iki kap bulunur. Dışlaki, metal koruyucu bir kap; içteki ise plastik veya camdır. Bu iki kap arasında, uzayda olduğu gibi boşluk yani vakumlanmış hava vardır. Bu boş- Iukla ısıyı ileten hiçbir molekül bulunmadığı ıçin ısı sabit kalır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmakîadır! A) Termosun kullanım amaçları B) Termosun ısıyı sabit tutmasının nedeni C) Isıyı sabit tutmanın önemi D) Günümüzde lermosa olan ihtiyacın artması Yerküremiz, ekseninde dönmeyi bir anda bıraksa olduğu- muz yerden kilometrelerce öleye savrulurduk. Çünkü Dün- ya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı, biz farkına varrnasak da çok fazladır: Saalle 1670 kilometre. Dünya'nın aniden durması, yeryüzündeki her şeyde, bu hızla giden bir olo- mobilin aniden frene basması gibi bir elki bırakacaktır. At- mosfer, Dünya'nın bir parçası gibi hareket eltiği için Dünya durunca o da bu elkiye maruz kalır yani 1670 km hızla iler- lemeye devam eder. Bu da rüzgârların bir dakika boyunca 1670 km hızla esmesi anlamına gelir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangis A) Dünya'nın dönmeyi aniden bırakması hâlinde yaşa- nabilecek olaylar B) Dünya'nın dönüş hızının hissedilmemesinin nedenleri C) Yer çekiminin bilinmeyen yönleri D) Atmosferin dönüş hızının Dünya üzerindeki etkileri Leonardo da Vinci'nin 1503-1519 yılları arasında yaptığı Mona Lisa tablosu beş yüz yıldır özenle korunmuşlur. Le- onarddnun ölümünden sonra, tabloyu Fransa Kralı satın almıştır. Günümüzde Louvre Müzesinde sergilenen yapıtı her yıl yaklaşık altı milyon k'şı görmeye gelmektedir. Tab- Ioda resmedilen kadın, bir ipek tüocarının eşi olan Lisa Gherardini del Gi oondddur. Onun yüz ifadesindeki gi- zem çok larlışılmı ır. Tabloya nereden bakarsanız bakın Mona Lisa hep size bakıyormuş hissine kapılırsınız. Bu parçada Mona Lisa tablnsuyla ilgıli aşağıdakiler- den hangisine dginilmemiştin A) Ne zaman yapıldığına B) Hangi yöntemle çizildiğine C) Tablodaki kişinin kim olduğuna D) Bugün nerede olduğuna Doğruyu arayacaksınız, menfaallerinizi hatta duygularınızı aşacaksınız, toplumun size aşıladığı ön yargılardan silkine- ueksiniz. Şu şöyle dermiş, bu böyie dermiş; aldınnayacaksı- nız. Doğruyu bulduğunuz: da emin olduktan sonra söyleye- ueksiniz. Ancak en büyüklerin ulaşabildikleri bir hâldir bu. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi samimi dü- şüncenin öıe erinden değildir? A) Doğru olması " "mden uzak olması lmeden ortaya konması D) Toplum tarafından kabul görmüş olması Bir gün kurbağalar yarış yapıyormuş, Hedef, yüksek bir kıııarıirı tepesine çıkmakmış. Arkadaşlarını seyretmek için Inplan rı kurbağaıar yarışrrıacıların kııenin ıepeairıe çıkabilac e inanmıyarmuş. Bu yüaıaerı da -zavaııııarı Hiçbir zaman haşaramayacaklar!' ye bağırmaya başı - mışıar. Yarışmaya başlayan kurbağalar !akar ıakar yanşı bırakmışlar. 'çıerirıderı sadece biri irıaua kuıeye tınııan- maya çalı yarmuş. ıaıı kurbağa. sonunda kıııarıirı tapa- sine çıkmayı başarmış. Diğederi, kurbağanın oraya rıasıı çıktığını merak eımişıer. Bir kurbağa arıa yaklaşmış ve sormuş: "Bu ı nasıl haşardın?' o anda ıark eıırıişıer ku- ıaya çıkan kurbağanın kıııakıarırıırı duymadığını. Bu hikayenin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi- sidir? A) inaarııar yeıanekıi ulduklannı düşündükleri işlerle ilgı- ıenmeıidir. a) çevreden gelen olumsuz mesajlar. kişinin haşanlı aı- masını engeller. c) Başkalarının düşüncelerine önem venneyerııer başa- rısız olmaya mahkûmdur. D) İnsan, ulaşamayacuğı ııedeııer beıirıeyerek zaman kaytıeımerrıeıid . ona ve Doğu Karadeniz'e özgü mimari bir yapı alan se- render, dört direk üzerine olurlulmuş bir lür kulübadir. Mutlaka evin dışında bulunur, ev ile serender arasında herhangi ir geçit veya köprü bulunmaz_ Yerden yüksekli- ği yaklaşık yedi metradir. Ahşapîan yapııan bu kulübalar, yiyecek saklamak ve mısır kurutmak için kullanılır. Bu de- polar, yiyecekıeri hayvanlardan ve böceklerden korumak amacıyla yüksek yapııır. Seranderlarin, üzerinde durduğu direklerin lepelerinde biluik deneıı metal halkalar vardır. Bu haıkaıar böcek ve farelerin yolunu kesmek için yapıl- mışıır. Bu parçada aşağıdaki sorulardan lıangis yoktur? A) Serender direklerinin üzerinde bulunan halkalar niçin yapılmıştır? B) Serender adı verilen kulüheler nerede bulunur? c) serenderıer hangi amaçla kullanılmakladır? D) Serenderlerle evler arasında yoktuf! irı cevabı n herhangi bir geçiı Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çi- ZİIİ sözcük edat dgğildil? A) Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi. B) Evi bıraktığım ğ bulmak istiyorum. C) Bu adresi bulmak gi& çok uğraştık. D) söylediklerinin g& olduğunu biliyoruz. "Hemen herkes, dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat OyunIarı'nı bilir - - - - Paralimpik Oyunları bilen çok az kişi vardır.' cümles de Imş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangısı getirilemez? A) ama B) oysa C) çünkü D) lakal Aşağıdaki dizelerin hangısınde hem edat hem de bağ- Iaç vardır! A) Yangın görmedi hiç bu köyler balam Ama susuzJukian toprak yarılmış kulaç kulaç B) Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalışia ne mendil ne de bir kol C) Sarı kanaryalar, süt beyaz kanaryalar Öier balkonunda akşama kadar D) Dünyada sevilmiş ve seven naiile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecelder Bu yolda herkes bir ey delikanlı Diriler şerelli, üler şanlı Yurl için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan, o şana gider. Bu diıelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur! A) Eda( B) Bağlaç C) Ünlem D) Zamir o Bahçede şirin mi şirin bir köpek yavrusu var. o Bana da bir kaşariı lost verir o Yıldız kaydı, sen de gördün mü? Aşağıdakilerden han kattığı anlamlaıdan bir niz? " edatının bu cümlelere r? A) Soru B) Koşul C) Rica D) Pekişlirme l. sofrada sadece çorba ve ekmek vardı. II. Arabaya atladık ve yola çıktık. III. Kayın ve ardıç en sevdiğim ağaçlardır. IV. Bahar geldi ve lüm çayırı kuş sesleri kapladı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde "ve" bağlacı cümleleri bağlamak için kullanılmıştır! A) Ivelll. B) IveIV. C) II ve III. D) Ilve I\İ. "Ancak" sözcugu yerine “ama” bağlacı gelirilebiliyorsa 'ancak' sözcüğü bağlaç olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü hağlaç görevinde kullanılmamıştır! A) Sesi duyuluyordu ancak söyledikleri anlaşılmıyordu. B) Seninle gelecektim ancak işlerimi biliremedim. C) Olanları ancak sana anlala 'm, diyordu. D) Güneşli ancak soğuk bir günun akşamındayız. “İle” sözcüğü hem edal hem de bağlaç olarak kullanılab' Iir. Bir cümledeki "ile" sözcüğü yerine "ve" bağlacı getiri! ğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa "iIe' bağlaçtır, aksi takdirde edaltır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" söz- cüğü edat görevinde kullanılmıştır! A) Bana bir süvari ile haber gönderdiler. B) Misaiirlerin gelmeleri ile gitmeleri bir oldu. C) Leyla ile Mecnun'un hikâyesi iliyor musunuz? D) Akşamüslü annesi ile babası, durumunu sormuş. Edatlar, cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgısi yanlış verilmiştir? A) En büyük zevki, kardeşi ile lop oynamaklı. (Birliktelik) B) Deniz, bugün düne göre dalgalı görünüyor. (Karşılaş- tırma) C) En geç saal yedi gibi orada oluruz. (Eşitlik) D) Hastaneye gilmek için müdürden izin aldı. (Amaç) Anlamca birbiri ile ilgisi olan sözcükleri, sözcük grupları- nı, cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaçlar cümleye farklı anlam ilgileri de kalabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hang nde bağlaç, cümleye "olumsuzluk" anlamı katınıştır! A) Ne kendisi geldi ne de bizi oraya gönderdi. B) Evin salonu hem geniş hem de manzaralıydı. C) Bu oyunu kazananlar da kaybedenler de çok eğlendi. D) Gerek ailesi gerekse dostları onu hiç yalnız bırakmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangı nde “ah” sözcüğu unlem görevinde kullanılmamıştır? A) Ah, kolumu bahçenin demir kapısına çarptım! B) Ah ah, nerede kaldı güzelim gençlik yıllarım! C) Ah aldık boş yere; lüh, haksızJık elmişiz! D) Ah, şimdi bir dere kenarında olmak vardı! Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim! Of, burada bir halla daha kalamam ben! Tüh, yanıma para almayı unutmuşum! Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ün- lemlerin cümlelere katt ı anlamlardan biri agi n A) Üzülme B) Sıkılma C) Rahallama D) Şaşırma Aşağıdaki mlelerin hangisinde altı çiz söz yazımı yanlıştır! A) &ç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar. B) Bu küçük dükkanda aklından geçen hğgx vardı. C) Düş noelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum. D) İşlerimizi tamamlamak içi ğ daha zamanımız var. Pirî Reis'in 1513'de ceylan derisine yaptığı bu harita, I 1929'da Topkapı Sarayı'nda yapılan bir araştırma sıra- II sında ortaya çıkarılmıştır. Pirî Reis, bu haritayı birçok ha- riladan yararlanarak oluşlurmuştur. Harilada Afrika'nın batısı, Güney Amerika ve Antarktika'nın kuzeyi görülüyor. III IV Ne var ki insanlarAnlarktika'ya ilk ku 1820'de ayak bas- mıştır. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır! A) Yazın Çanakkale'ye de gitmek istiyoruz. B) Öğrencileri Ankara Kalesi'ne geziye gölürdük. C) Bahçede ki köpeğin havlaması herkesi korkullu. D) Yepyeni bir çeşmeden su içliniz nıi hiç? Yirmi allı ülkeden yüzJerce kukla sanalc nı buluşturacak I olan İzmir Kukla Festivali, 18 Marl 2018'de düzenlene- II III cek. Kuklayı tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan bu festival, her yaştan izleyiciye uygun etkinlikleriyle tüm İzrnirlilerin katılımına açık olacak. IV Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki"nin yazımıyla il- gili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti B) Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor. C) Ne yazık ki beni dinlemeden gitti. D) Bizim sınıf sizi i kadar kalabalık değil. Aşağıdaki cüm lerin lıang nde büyük hamerin kul- lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Ağrı Dağı'nın eleklerindeki küçük bir köyde yaşıyor. B) Ömer Bey, doğma büyüme Alaçatılı bi mühendislir. C) Tarlada Güneş allında çalışmak işlerimızı zorlaştırdı. D) Çankaya Lisesi bu yıl da güzel bir etkinlik düzenledi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılann yazımıyla bir yanlışlık yapılmıştır! A) Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu. B) Yarışmada 2'inci olduğunu öğrenince çok sevindi. C) Kurtuluş Savaşı 1919'da Samsun'da başladı. D) Kursumuz cumartesi günü 11.00'da bitecek. 20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında. Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakiler- den hangis ir! A) Belirli bir tarih bildiren gün adının küçük harfle yazıl- ması B) Ayrı yazılması gereken birleşik sözcüğün bitişik yazıl- ması C) Yazıyla yazılması gereken sayıların rakamla yazılması D) Birden fazla sözcükten oluşan sayıların ayrı yazılması Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi'nin yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) Tatlı mı tatlı bir bebekleri olmuş. B) Ses uydu mu hemen koşup geliyormu? C) Eski arkadaşlarınla görüşmüyor musun? D) Hiç aramıyor, bizi unuttu mu yoksa? Numaralanmış alasöıJerinin hangisinde "de"nin yazı- mıyla ilgi bir yanlışlık yapılmıştır! A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. B) Gölgesinde olurulacak ağacın dalı kesilmez. C) Tarlada izi olmayanın harrnanda yüzü olmaz. D) Allın yer de paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulma- dığ çin yazım yanlışı yapılmıştır! A) Bu olay, onun sabrını taşıran son damla oldu. B) Memleketimin laşı toprağı bumumda lülüyor. C) Çanla çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı. D) Yaşlı kadın ömrü boyunca köyünden dışarı çıkma- mış. Aşağıdaki cümlelerden hang ınde kısaltmaların ya- zımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır! A) RTÜK'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. B) 'ITK'deki toplantı hâlâ devam ediyor. C) ODTÜ'yü kazanmak için gösterdiği çaba boşa gilmedi. D) TCDD'nin müzesinde önemli eserler sergileniyor.