Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

5.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

5.Sınıf Türkçe dersi5.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I

5.Sınıf Türkçe dersi test çözme5.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I

5.Sınıf Türkçe testi çöz5.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I

5.Sınıf Türkçe testi çöz5.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay- I ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış II toprakta "çivi oyunu" oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri III bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir. IV Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcükler- le bir sözlük oluşturacaktır. Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre nasıl sıralamalıdır! A)I-III-IV-Il B)|-IV-III-Il C)III-I-II-IV D) III-I-IV-II soruları aşağıdaki parçaya göre oevaplayınız. Bahar güneşi Tuna'nın dugun sularının üzerinden geçen I II Zincirli KöprıTye gölge düşürrnüş. Arkamda sade ve anıl- sal yapılarıyla Buda tepeleri, onümdeyse hareketli Peşte III dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni büyülüyor. IV Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi me- caı anlamıyla kullanılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. "Uzanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu paıçadaki nlamıyla kulla Imıştır! A) Balkondan ablasının penceresine uzandı. B) Irmak kıyısı boyunca uzanan sazlıklara baktım. C) Öğleden sonra Şişlfden Beyoğluha kadar uzandım. D) Çok yorgun olduğu için kanepeye uzanmak istedi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı ç ili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiş ır? A) Takımlar birincilik için hiç usanmadan çekişiyor. (Üs- tün gelmek için karşılıklı çabalamak) B) 1'ıcarelle uğraşmak isteyenlerin küçükken gişmeleri lazım. (İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak) C) Onu en çok bitiren Filistin ve Irak cepheleri oldu. (Güçsüz düşünnek, yormak) D) Bazen bir kelimenin bile sevdiğimiz insanı kırdığını görürüz. (Gücünü, etkisini azaltmak) İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü gü- nümüzde daha çekici hâle geldi. Kısa öykü üzerine ya- I II yınlar da amı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı olarak III düşünmemiz hiç de şaşırtıcı d Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özel- liği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? i L L A) Gerçek Mecaz Terim B) Gerçek Terim Mecaz C) Mecaz Terim Gerçek D) Terim Mecaz Gerçek aşağıdaki cümlelerin hangisinde r yöne doğru olmak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Limana bakan pencereden deniz gö "nüyor. B) Yıllardır, beş çocuklu bir aileye bakıyor. C) Saatini bulamayınca üzgün gözlerle etrafa baktı. D) Dilekçelere, karşı masadaki bayan bakıyor. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğ- Ienoe kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, ;eşit ve bü- yüklükîeki örneklerine rasılanıyor. Bu cümledeki altı çi lerden hangisıdır! sözcüğün anlamı aşağıdaki- A) Bir şeyin nilelik veya nicelik bakımından değerli olma durumu B) Bir şeyin bir yerdeki durumu C) Aynı lürden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri D) Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya ŞEY l. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir. II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı. III. Babam bugün yurt dışı guisine çıktı. IV. Farklı ekinlikler yaparak da dinlenebiliriz. Numaralanmış cümlelerin lıangilerinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır! A) lvell. B) Ivelll. C) II ve IV. D) III ve IV. "Dönmek" sözcügu aşağıdaki cumleleıin hangisinde 'Bırakılan bir konu veya işe başlamak" anlamında kulla- nılmıştır? A) Hasta çocuk yatağında sabaha kadar döndü. B) Ertesi gün aynı yoldan Ankara'ya döndük. C) Biz yine dersimize dönelim, arkadaşlar! D) Burada bir şeyler dönüyor ama anlamış değilim. "Kurmak" sözcugıi aşağıdaki cumlelerden hangisinde 'Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma getirmek" anlamında kullanı mıştır! A) Dünyanın en büyük devletlerini kuranlar kimlerdi? B) Geniş çölde çadırlarımızı kurup keşfe çıkîık. C) Derneği, ilçede sevilip sayılan bir avukat kurmuştu. D) Çocukça bir sevinçle kurduğu saat çalıyor. Kapıdan içeri girer ginnez danışmadaki görevli beni güler yüzle karşıladı ve şöyle dedi: - Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim. -Tamam, sen söyle, dedim. -Annenden, babandan izin kopardın; arlık bizimle çalışıyorsun, değil mi? -Bildin dedim mseyerek. bu parçada kazandığı anlam aşa- ğıdak erden iıang dir? A) Sanmak, varsaymak B) İşine gelmek, uygun bulmak C) Bir şeyi anlamış bulunmak D) Sorumlu tutmak o Neredeyse bürodaki "g o Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sor- du. Aşağıdakilerden hangisi, 'çevinnek" sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir! 'tün işleri ben çeviriyorum. o Evin bahçes elle çevirmişlerdi. A) Bir yerin çevresini bir şeyle sannak, kuşatmak B) Bir şeyin yönünü değiştirmek C) Yolundan alıkoymak, yoldan döndünnek D) Yöneîmek, idare elmek ı I ve Il. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. o I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden lıang nde söz- cükler yanlış sıralanmıştır? I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük A) Yarar Zarar Fayda B) Uzak Yakın Irak C) Yaş Kuru Islak D) Doğal Tabii Yapay Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildif! A) Kırım haînları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında !Ea ulaşlık. B) Bizim kır evinde büyük bir küt hane var. kokuları getiren bır rüzgâr esiyor. kişiyi birden Lt ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mîat olmuş. D) Gurbet gide başına bir hâl gelmesin. C) Yarışmada i Gece konaklamalı bir kamp, dingınlıgı ve huzuru bulmak adına mükemmel bir elkinliktir. Anadolu toprakları, bu el- kinlik için sin derece elverişlidir. Dörl mevsim kamp yap- maya dağlarımız,lğaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillelrıilmiz var. Her türlü deneyim seviyesine &gg kamp rolalarımız sizleri bekliyor. IV Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi an- Iamca diğerlerinden farklıdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler kullanılmamı tır! A) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B) Akıllı, söylemeden düşünür; akılsız, düşünmeden söyler. C) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı. D) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır. Onun ka yedi bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bireye aldım. Traükte y& levhalarına dikkal elmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok e giltik. Aşağıdakilerden hangi , bu cümlelerdeki altı sözcüklerden herhang nin eş anlamlısı değ n A) İkaz B) Annağan C) Çabuk D) Yetenekli o Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. o En son, dedesi ve babaannesi ğ iken köye gelmiş- Ierdi. o Çocuklar denize girip yüzmek için can alıyorlar. o GözJerinden, kırları arlan sakalına bir iki damla yaş düştü. bu cümlelerdeki altı çi nin eş sesli nin anlamı A) Derisini çıkarmak, derisini saymak B) Vüculîa kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı C) Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman D) Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan ka- lın is Kalbim al renkli bir çiçek Ruhum üstündeki böcek Size sevgim büyük gerçek Renk renk kokulu çiçekler Bu dö ükte geçen 'ruh' sözcüğü aşağıdakilerden hang e benzetilmiştir! A) Böcek B) Sevgi c) Çiçek D) Kalp Güneş ufuklara saplarken mızrak, Şehirlerden uzak, köylerden uzak Geçmiş günlerimi hep unutarak Süslü rüyalara dalasım gelir. B) Ufuk D) Köy Aşağıdaki dizelerden hangı nde kışıleştirme vardır! A) Ah bu "rküler, köy türküleri Mis gi ı insan kokar, mis gibi toprak B) Bahçende çiçekler açsın hep böyle, Gül eksik olmasın vazondan. C) Akşam rüzgarları der ki Ali'ye "Gözler ileriye, gönül ileriyel.." D) Ateşin yeni bulunduğu çağlarda Yine böyle yanardı bu lambalar Gideceksin buralardan gün gelecek, Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren, Eriyen karlar gibi içinden Bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve ben- zetilen unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş n Benzeyen Benzıetilen A) Tren Gün B) Gün Tren C) Kar Sıkıntı D) Sıkınlı Kar Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi Her sabah çocuklar size uçar Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç Alın benim gönlümden de o kadar. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- E? A) İkileme kullanılmıştır. B) 'Güleç' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. C) Benzelme sanatından yararlanılmıştır. D) Eş sesli sözcüğe yer verilmişlir. Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleş- memiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak isle- mektedir. I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Il. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. III. ğ yapmaya devam ederse uyaralım. IV. m geçince sağda bir konak var. Buna göre aşağıd cümlelerdeki altı çı yerine kullanamaz? rden hangisini numaralanmış sozcüklerden herhangi birinin A) Karıştırıcı B) Gösteri C) Kural D) Dönemeç Kök, bir söz:: ğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime- nin kökü yanlış gösterilmiştir! A) mum: bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. B) çorbaya bir tıtam da kırmızı biber almalıydın. C) Obadakilere, yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. D) Matbaaya büyük bir !Erek asmayı uygun gördük. Türkçede kökler, isim kökleri ve lîil kökleri olmak üzere Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere ısım köku; ış, oluş, durum bildiren köklere ise üil kökü denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı ç rinden hangisi fiil r? sözcük kökle- A) Kapıya çarpan eli birdenbire Earth. B) î bir diyelle sağlığına çabucak kavuştu. C) ğlu görünmek için elinden geleni yapıyor. D) Ayakkabısını bjğlamak için hızlıca e Yapım ekleri, sonuna geldigi sözcugun yeni bir anlam ka- zanmasını sağlayan elderdir. Buna göre aşağıdaki altı çizılı sözcüklerin hangisinde yapım eki oktur? A) Çok yakında bir resim gg açacağım. B) Orman m bana her zaman iyi geliyor. C) m hayvanlarla ilgili bir araştınna yapıyor. D) m kişiliğiyle herkesi etkiliyordu. İsimden isim yapım eki olan -Iık eki; yer, araç-gereç, mes- lek bildiren isimler türetir. Buna göre '-Iık' eki aşağıdaki altı çızili sözcüklerin hangisinde yer ismi türetmiştir! A) Yeni aldığım kulaldığı bir lürlü bulamıyorum. B) m çekmeyenler bu durumu anlayamazlar. C) Eskiden her evin bir kömüılüğü olurdu. D) Çocukluk çağını özlemeyen var mıdıı? Kök, bir n parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Başka bir deyişle Sözcükte bulunan lüm ekler çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcü- ğün kökü sayılmaktadır. Bir söz:: n kökü, o sözcüğün tamamı ile anlam bakımından i ş i olmak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştır? A) Kolu @Ik olduğu hâlde lop oynuyor. B) Toplantıyı daire bgaşkanı yönelecek. C) Bu dağlarda yı_rlıcı hayvan çoktur. D) Şair, vatan Eren ile ilgili şiirler yazmış. Yapım ekleri, sonuna geldıgı sözcugün anlamını değişlı- ren elderdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcü- ğünün aldığı ek, yapım eki değildir! A) Sağlıklı olmak istiyorsan sebzeden vazgeçme. B) Sebzelik, balkondaki dolabın yanında duruyor. C) Sebzeli pilav yaptım bugün, gel de yiyelim. D) Bugün sebzeci gelmediği için patlıcan alamadım. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar I Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! II III Ey garip gigilerle dolu han duvarları IV Ey hanların gönlümü sızlaîan duvarları!... Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. 'Yaz-' söıc ü aşağıdaki eklerden hang n eklen- mesiyle 'Bır kımse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı' anlamı kazanın A) -gı B) -ım C) -ar D) -ıt -cı -sız -lı -Iık l. gözcü yüzüz şanlı boşluk Il. çaycı eşsiz tozlu aylık III. baca deniz dolu delik I\I. şakası lalsız sözlü iyilik Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde yer alan sözcükler helırtilen ekleri almamıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki altı çız sözcüklerden hangı nın aldığı ek diğerlerinden farklıdır! A) Bu yıl larladan verim alamadık. B) @saf " hızJa gelişiyor. C) Sınıflaki yîim çok güzel bence. D) gi& çalışmaları devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı ç kök durumunda değil n A) Balıkları all yemeğinde yiyelim. B) Günlük tutmak insanı mullu ediyor. C) Sokağın başındaki simitçiden iki m alıver. D) O g& herkes korkulu saatler yaşadı. '-cıl(' eki, sozcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma, azlık, sevgi, şelkal bildiren adlar lürelir. Buna göre '-cık" eki aşağıdaki altı çız' ' sözcüklerin hangisine "küçültme" anlamı katma A) Bademcilder, boğaza gelen mikropları ültreler. B) Kilapçığını kontrol etmeden teslim etme sakın! C) Bu müzik aletinde kamıştan yapılan borucuklar var- dır. D) Bu büyük adanın etrafında birçok adacık vardır. Sen üzülme, her şey yoluna girecek; hiç değilse b anla- yabileoek, derdimizi paylaşabilecek dostlarımız var. Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi geti Iirse cümlenin anlamında değişme o_l- E? A) oldum olası B) ne olursa olsun C) en azından D) isler istemez Ahmet, odasında bir lıkırtı duydu. İçeri girip baktı. Yatağı- nın karşısındaki koltukîa ufak tefek, garip bir adam oturu- yordu. Onu görünce ö kogtu. Bu parçadaki altı çı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Çok şaşırmak B) Baygınlık geçirmek C) Sesi çıkmaz olmak D) Çok korkmak Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilgi- lid'l“7 A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez. B) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. D) Dibi görünmeyen sudan geçme. Kaç zamandır bu kitabı bitirmek istiyorum. Altı ç s ün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakile- rin hang nde yoktur? A) Geçen yıl bu şehirde yaşamıyorduk. B) Nioedir, biıiikte oturup sohbet etmemiştik. C) Epeydir onu buralarda görmemiştim. D) Ne zamandan beri ne arıyor ne de soruyor. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bu özdeyişe anlamca en !akın atasözü aşağıdakiler- den hangisidir! A) Ayağını yorganına göre uzat. B) Görünen köy kılavuz istemez. C) Emek olmadan yemek olmaz. D) Çürük tahta çivi tutmaz. Aşağıd yim de cumlelerde altı çı ir? sözlerden hangisi de- A) Aıkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. B) Onun aklı bir karış havada, söylediklerini unutur. C) Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüşiü. D) Öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. l. Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir. II. Söz var, iş bilirir; söz var, baş yilirir. III. Sözü söyle alana, kulağında kalana. IV. Önce düşün, sonra söyle. Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca Q !akın ır? A) lvell. B) lveIV. c) llvelll. D) IIIvelV. Aşağıdaki cümlelerden hang sıyla birlikte verilmemiştir! de deyim, açıklama- A) Çocukların perişan hâlini görünce çok üzüldüm, içim parçalandı. B) Toplanlıda eğitimle ilgili konuları ele aldık, ükirlerimizi paylaştık. C) Babam bugün aşırı öfkeli, burnundan soluyor, yanına yaklaşmayın. D) Çocuk masaya çıkınca yüreğim ağzıma geldi, çok en- dişelendim. 'Gün doğmadan neler doğar." atasözünde aşağıdakiler- den hangisi vurgulanmaktadır! A) Umul C) Emek B) Tulumluluk D) çaresizlik Aşağıdaki cümlelerden lıangısınde ikileme, yakın an- lamlı sözcüklerle oluşturulmuştur! A) Ufak tefek meseleleri kafanıza takmayın sakın, de- mişti bize. B) Çocuğun ateşi yükselince apar topar hastaneye gö- lürdüler. C) Bu konuyu enine boyuna tartışıp bir karara vannalı- yız. D) Düğüne gidince eşi dostu görüp hasret giderdiler. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı_ Zeliha Nine bir gün, köylüleri endişe içinde bir şeyler ko- nuşurken gördü. Merak edip yanlarına yaldaşlı. Köylüler, yetiştirdikleri domateslen bu yıl yine verim alamamış- lı. Domatesler her sene biraz daha kölüleşiyordu. Eski domaleslerin lezzetinden, kokusundan eser kalmamıştı. Zeliha Nine konuşulanları duyunca hemen evine gilti, sandığını açtı. İçinden minik bir bohçayı alıp lekrar köy meydanına indi. Elindeki bohçayı köylülerin olurduğu ma- saya bıraktı. Alın bakalım, dedi. Meraklı gözler arasında bohçayı açlı. İçinde kurumuş domales çekirdekleri vardı. Zeliha Nine, 'Ben size hep '- - - -' demiyor muyum? Bun- lar eskiden yetiştirdiğimiz o güzel domateslerin tohumu. Alın, larlanıza ekin ve çoğallın. Bir daha da tarlalarınıza bundan başka tohum sokmayın." dedi. Bu parçada hoş akılan yere aşağıdaki alasözlerin- A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Birlikten kuwel doğar. C) Damlaya damlaya göl olur. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bu parçadaki altı çızılı deyimin anlamı aşağıdakiler- den hangis A) Zararı bulunmamak B) Biikin bir duruma gelmek C) Hiçbir belini, iz olmamak D) Fırsat bulamamak Duygusallık Abarlı Bildiren Bildiren Cümle Cümle Sebep-Sonuç Karşılaştırma Cümlesi Cümlesi Aşağıdakilerden han kutularda verilen cümle çe- şitlerinden herhangi bırıne örnek olamaz? A) Nehir yatağındaki evlerin boşaltılması gerekiyordu. B) Bu yıl, son otuz yılın en soğuk kışı yaşanacak. C) Bir arada olduğumuz mutlu bayramları çok özJedim. D) Çok yoğun olduğu için arkadaşlarıyla buluşamadı. l başka II dilini III. öğrenemu I\I. kendi V. dil VI. bilmeyen Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cüm- le oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hang - si olur! A) I-II-IV-VI-III-V B) II-I-VI-III-V-IV C) IV-II-VI-I-V-III D) V-VI-IV-II-I-III Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç anla- mı vardır? A) Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. B) Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. C) Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. D) Eski şarkıları dinledigı için derin hayallere daldı. (l) Ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada, Çanakka- le'nin bir ilçesidir. (II) Ülkemizin en batı nokiası olan İn- ceburun, bu adada bulunuyor. (III) Gökçeada halkının geçim kaynaklarından biri zeytinciliktir. (IV) Adada ayrıca Türkiye'nin en Iezzeîii zeytinyağı da ürelilmekîedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz- nel anlatım vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Sokullu Mehmet Paşa'nın, koca kavuğu ve uzun boyuyla, elleri önünde bağlı, gözJeri yerde, yavaş yavaş saltanat arabasına yaklaştığını gördüm. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi- lif! A) Tanımlama cümlesid' B) Belimleme cümlesıd C) Karşılaştırma cümlesidir. D) Abarlma cümles Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'üzülme' anlamı var- dır? A) İşlerini yarına bırakman çok doğru değil. B) Ömrü boyunca genç yazariaria ilgilendi. C) Sorunları görmuden gelmekten vazgeç artık! D) Çocukların perişan hâlini görünce içim parçalandı. Öznel anlatım, kişsel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıllanabilir yargılarla oluştu- rulur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? A) Sanatçının son kilabı onuncu baskısını yaptı. B) Bu güzel deniz insana huzur veriyor. C) Yeni gömleğin sana çok yakışmış. D) Maç izlemek çok eğlenceli bir elkinliktir. (I) Kuluplar, sıra dışı doğal güzellikleri olan bölgelerdir. (Il) Yeryüzündeki erı ç ım koşulları buralarda yaşa- nır. (III) Mevsimsel degışımler, dünyanın hiçbir yerinde kutuplarda olduğu kadar büyük olmaz. (IV) Buralarda yalnızca en dayanıklılar ve erı güçlüler hayatla kalabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin iıangis de karşılaştırma yoktur! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale (As- sos), MÖ 6'ncı yüzyılda volkanik bir tepenin üzerinde ku- rulmuş. (ll) Kendine özgü dokusu ve mimarisiyle dikkat çeken bu yerleşim, sert rüzgârlara direnen laş yapılarıyla öne çıkıyor. (III) Evlerde kullanılan andezit, zor işlenen ama zamana karşı direnebilen bir taş olduğundan yapıla- rın ömrü uzun. (IV) Bu taşla inşa edilen yapılar, dün oldu- ğu gı ı bugün de BehramkaIe'nin dokusunu oluşturan erı önemli aktör. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi sögenemez? A) l. cümlede nesnel anlatım yapılmıştır. B) ll. cümlede abartma anlamı vardır. C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. D) I\I. cümlede karşılaştırma yapılmı tır (I) Kamp ateşi, bir kampı kamp yapan en önemli ögedir. (ll) Birçok kampçı, geoeleyin çevresinde oturulacak bir ateş yakmak ve bu ateşin etrafında sohbet etmek için gi- der kampa. (III) Dans eden alevler, kızıl korlaşmış odun- Iar, yanan dalların çıkardığı çıtırtılar insana farklı bir heye- can yaşatır. (IV) Hele bir de sıcak çikolata ya da kakaolu süt varsa ateş başında oturup gökyüzündeki yıldızJarı izlemenin tadına doyum olmaz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söylenemeı? A) l. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. B) II. cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede koşul anlamı söz konusudur. D) IV. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. (l) En şiddelli fırtınaların yaşandığı Neptün guegeninin tahminen 12 uydusu bulunur. (ll) Uydulardan biri olan Tri- ton, buz kütlesi şeklindedir ve uzaya gaz ile çamur püs- kürtür. (III) Neptün, dünyadan bakıldığında görülmemek- ledir çünkü oldukça soluk bir guegendir. (IV) Teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi renge sahip, disk biçiminde bir guegen olduğu görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir durum, nedeniyle birlikte verilmiş Ir! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. (l) Yazıyı keşfeden insanlar, bu büy keşün heyecanıyla olsa gerek, çevrelerinde gördükleri birçok sert nesnenin üzerine yazmışlar. (II) Söz gelimi Çin'in Jiahu bölgesi sa- kinleri, şu ana kadar bulunan en eski yazıyı kaplumbağa kabukları üzerine yazmış. (III) Eski bir mezardan çıkarı- Ian, 8600 yıllık yazılar bunlar. (IV) Daha farklı yazı araçla- rının oriaya çıkması ise biraz zaman almış. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ör- neklendirme yapılmıştır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Pişmanlık kadar ruhu karartan bir şey yoktur. "Neden o telefonu açmadım ki?", 'Neden karşılık vermedim?", "Ne- den daha erken çıkmadım?' gibi cümleler pişmanlık şo- nucunda söylenir ve insanı karamsarlığa sürükler. Oysaki geçmişte yaşananları değiştirme şansı yoktur. Bu yüzden geçmişteki hatalar yüzünden pişman olmak yerine gele- oekte bu hatalara tekrar düşmemek için çaba göstennek gerekir. Dr. Seusş'un şu sözünü hatırtayın: 'Ağlama, çün- kü geçti artık.' Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) İnsan, değiştiremeyeceği durumlar için üzülmemeli, geleceğe bakmalıdır. B) İnsan, geçmişte yaşadıklarını sürekli gözden geçir- melidir. C) İleride pişman olmamak için hata yapmamak gerekir. D) Pişmanlık ve suçluluk duygusu, insanın hayatını ka- rartır. Küllurün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı ooğrafyalarda, farklı iklimler- de kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi rününün, kendi tarz n kültürünü oluşturur. O hâlde külturün en önemli özellıgı farktır, fark- lılıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcükle- rinden biri de“ildir? A) İnsan B) Kültür C) Farklılık D) İklim İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çekliğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Unuıkan B) İyiliksever C) Sevecen D) Umudu Seyahate çıkmadan önce, ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracı- mın m bakımlarını yaplırırım. Başıma gelebilecek şey- ler için önceden hazırlıklı olurum. Bu söner Ieyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelend lebılır? A) Becerikli B) Tedbirli c) Sakin D) Endişeli soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınıı. Ankara'nın iklim özelliği, buradaki evlerin biçimlendirilme- sinde önemli ml oynamışiır. Yaz ve kış arasındaki aşırı ısı farklılaşmasına göre kullanım da çeşitlenmişiir. Kalın du- variı, küçük pencereli alt katlar kışın; inoe duvariı, havadar üst katiar ise yazın kullanılmıştır. Wne iklime bağlı olarak yapılan geniş saçaklar ve "cihannüma" denen geniş yazlık odalar da Ankara evlerinin tipik özelliği olmuştur. da asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden A) Ankara evlerinin oluşumunda iklimin önemli bir yeri vardır. B) Eski Ankara evlerinin çoğu korunamamıştır. C) Ankara, evleriyle ün kazanmış bir şehirdir. D) Ankara'da yaz ve kış arasındaki sıcaldık farkı çok faz- ladır. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara evlerinin kışın kulla- nılan bölümünün özelliklerinden biri d 'ildir? A) Duvarlarının kalın olması B) Alt katta bulunması C) Havasının bol olması D) Küçük pencereli olması Gelmeden kış, yağmadan kar, Gidin gidin güzel kuşlar Uzak güney illerinde Bol yiyecek, bol güneş var. Bu dörtlüğe ge kilerden hangi A) Bahar Sevinci B) Doğa Sevgisi C) Güneşli Günler D) Göçmen Kuşlar Oyunlar, çocuklar ç n gerçek yaşamın aynası g dir. Çocuk; paylaşmayı, iş birliğini, sorun çözmeyi, karar ver- meyi oyun oynarken öğrenir. Oyun oynarken arkadaşla- rını daha yakından tanır. Böylece insanlar hakkında bilgi sahib' olur. Oynarken yaptığı hareketler çocuğun beden gelişimine de yardımcı olur. Bu parçaya göre aşağıda cuğa etkilerinden biri de rden hangisi oyunun ço- A) İnsanları lanımada yardımcı olması B) Doğaya karşı duyarlı olmayı sağlaması C) Vücul gelişimine kalkıda bulunması D) Problemlere çözüm bulmayı öğretmesi Çocuklar, beni de alın içinize Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim. Çocuklar, imreniyorum şimdi size Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Yalnızlık B) Kızgınlık C) Özlem D) Şaşırma Gökkuşağı, su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları, renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri karahan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu, tek bir su damlasında değil aynı and milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan g' üze gelen rengârenk ışıklar da su dam- lalarının olduğu yerde bir gökkuşağı görmemize neden olur. Bu parçada neden söz edilmektedir! A) Yağmur damlalarının renklerinden B) Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden C) Gökkuşağının nasıl oluştuğundan D) Güneşin su damlalarına etkisinden Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi lanımıştır. Fıkralarını, insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde g' aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuşlur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir. Bu parçada Nasrettin Hoca'yla igili aşağıdakilerden hangisine dg inilmemiştir! A) Halka kılavuzJuk eden bir kişi olduğuna B) Fıkralarının öğüt içerdiğine C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine D) Fıkralarıyla ün kazandığına Ağrı kesiciler hastalıkları ve yaraları tedavi etmez. Bun- lar, ağrıyı issetmenizi önleyen kimyasal maddelerdir. En kuwelli ağrı kesicilerden biri morlîndir. Morün çok şiddetli a"rıları bastırmak için kullanılır. Endorün ise beynin üret- ligı bir ağrı kesicidir. Bunun etkileri morüninkiyle aynıdır. Endorlin, ağr n ilk hissedildiği anda salınır ama ilk kriz atlalıldığında etkısi geçer. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisı gıkarılamaz? A Endorlin ve morünin vücutta benzer etkileri vardır. B) Ağrı kesiciler, hastalıkları leştirmek için kullanılır. C) İnsan beyni, ağrıları dindirmek için harekete geçmek- ledir. D) Morün vücut tarafından üretilen bir ağrı kesici değildir. Son heoesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan iki heoeli söz- cükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son heoedeki dar ünlü düşer Bu ses olayına "ünlü duşmesi" denir Örneğin "boyun" s' 'ne "-um" eki getirildiğinde si› k, 'boyu- num" şeklinde değil, 'boynum' şeklinde yazı . Buna göre, "Dur yolcu! Bilmeden gelip baslığın I Bu loprak, bir devrin baltığı yerdir. II Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın III Bir valan kalbinin attığı yerdir." N dizelerinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. ş unlülerie (a,e) bite iiilere "-yoı“' eki ın sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daral- ması' denir. mlelerde altı ç Iiillerden hangisine 'ßyor' rse Iîilde ünlü daralması meydana gelmeı? A) Beni okulun bahçesinde i. B) Babaannenle dedeni sık sık E. C) Yemekten sonra bir dilim lallı ye. D) Akşam yemeği in çorba EE. “ŞEHİR” Sözcü ü oluşturan kutular, aşağıda hangisinde verılen ekle birleştirilirse okla göstenlen “İ” kutusunun sözcükten atılması gerekir! Süreksiz sert ünsüzlerie (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe, ün- Iüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına “ünsüz yumuşaması" ya da 'ünsüz değişimi' denir. Örneğin “börek" sözcüğüne ' "' eki gelirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" sesi “ğ"ye dönü- şür (böreği). Bu açıklamaya göre 'kitap' sözcüğüne aşağıdaki ek- lerden hangisi getı irse Sözcükte ünsüz yumuşama- sı meydana gelir! A) -dan B) -cı C) -ın D) -lık Süreksiz seri ünsüzJerden (p, ç, l, k) biriyle biten bazı tek heoeli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek gel ğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmu. Örneğin "tıp" sözcüğüne "-in" eki gel inoe 'p' sesi 'b'ye dönüşmu (tipin). Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Öğrencilerin ;gg sergi salonuna gidecek. B) Bu kadar lek başına ıaşıyamazsın. C) Çocuklar yalnızken içi& hiç rahat etmiyor. D) Bu apartmanın çatı Q çok sıcak oluyonnuş. Türkçede sert ünsüzlerden (f, s, l, k, ç, ş, h, p) biriyle biten bir sözcüğe 'c, d, g" yumuşak ünsüzJeri ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki “c" sesi “ç'ye; “d” sesi 't"ye; "g" sesi ise “k"ye dönüşür yani 'c, d, g' sesleri serlleşir. Bu ses olayına 'ünsüz benzeşmesi' ya da "ünsüz sertleşme- si" denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi 'Ecel-ca' ekini alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? A) Büyük B) Rahat C) Sakin D) Yavaş Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da 'etmek, olmak" gibi üiller- Ie birleşliğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane daha lürer. Bu ses olayına “ünsüz türemesi" denir. Öme- ğin "hat" sözc 'ı' ekini alınca "hattı" şeklinde yazılır. Burada "l" ünsuzu lüremiştir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıkla- maya örnek olamaz? A) Yapılan bütün iş teklillerini reddetti. B) Altına sığınarak bir şey sormak istiyorum. C) Bankanın önünde en az j kişi vardı. D) Gurbet hissini yaşamayan anlayamaz. Bu tograkîan biriydi I Adı Orhan VeIi'ydi Elleri dost omzunda II Yaşamak kaderiydi. Bu diıelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olaylan aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! i " A) Ünsüz benzeşmesi Ünlü düşmesi B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünlü daralması Ünsüz benzeşmesi Sorardım sırnnı hiç düşünmeden; I Bu fani gönlümün sevinci neden? II III Beni günden güne meğer genç eden Daima değişen maoeralarmış! IV Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilg i aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? A) l. sözcükle ünsüz türemesi vardır. B) ll. Sözcükte ünlü düşmesi vardır. C) III. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. D) I\I. sözcükle ünsüz benzeşmesi vardır. Seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan Taşını, toprağını, y Fırsat buldukça övmüşüm. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerde yer Ian ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir! A) Ünsüz benzeşmesi Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz yumuşaması Ünlü düşmesi C) Ünlü düşmesi Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz değişimi Ünsüz benzeşmesi Aşağıdaki altı çız sozcüklerin hangisinde ünsüz tü- remesi vardır? A) Sabahgı olduğunu öğrenince çok sevindi. B) Senin hakkında hep olumlu şeyler duydum. C) Bu î& nereye gidiyorsun, diye sordu. D) Ağacın altına oturup kitap okuyalım. sözcüklerin hang nde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur! A) "Affetmek b (Ünlü düşmesi) B) Bu yıl kuşlar gögmüyormuş sıcak ülkelere. (Ünlü Da- ralması) lüktür." demek aklına gelmedi mi? C) Düşünce dünyamızın gelişmesi için seçkin eserler okumalıyız. (Ünsüz Benzeşmesi) D) AI bayrağın gölgesinde korkusuzca büyüsünler. (Ün- süz Yumuşaması) Uyku, hayatla kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, lıpkı insanlar gibi günün belini sa- atlerinde uyumak isler. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yabaklarında uyuma şansları yoktur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilirse parçanın anlam akışı bozulur! A) Ama B) Çünkü c) Fakat D) Ancak (l) Spor yapanların kalp ve damar hastalıklanna yakalan- ma riski daha düşüktür. (II) Spor, kalbin kasılma kapasitesi- ni artırır. (III) Dolaşım sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. (N) Ancak ağır sporlar kalbin zorlanmasına sebep olur ve çeşitli kalp rahalsızlıklanna davetiye çıkarır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren bir ifade vardır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Toprağı kazrnaya başlamış ve kaza kaza komşunun ahırına girmiş. ll. Hanım, hanım; eski zamanlardan kalma bir ahır dolu- su öküz buldum, demiş. III. Nasrettin Hoca, yer altına ahır yapmaya karar vermiş. I\I. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gil- mış. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-III-IV-Il B)I-IV-II-III C)I||-I-IV-I| D) III-IV-II-I (l) Kelebeklerin ne kadar yaşadığını kesin olarak söyle- mek güçtür. (ll) Bazı çeşillerin birkaç gün, bazılarının birkaç halla yaşadığı, bılinen bir gerçektir. (III) Onların en büyük düşmanı kuşlardır. (IV) Bir yıla yakın yaşayanları da vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi par- çanın anlam bütünlüğünü bozmakladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. l. Kapıda, yıllardan beri görüşemediği arkadaşını gö- rünce çok şaşırdı. II. Kucaklaşıp hâl halır sordukîan sonra yürümeye baş- ladılar. III. 'Aaa, bu ne güzel bir tesadüf!' dedi arkadaşına. IV. Okul kapısından çıktı, hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır! A)I-IV-II-III B) II-I-III-IV C)III-I-II-IV D) IV-I-III-II Mars da Dünya gibi 4,5 milyar yaşında ve Dünya'nın yak- laşık yarısı büyüklüğünde. Mars'ın bugünkü ortalama sı- caklığı yaldaşık -60 derece. - - - - eski dönemlerde daha sıcak olduğu, büyük göller ve okyanuslarla çevrili olduğu düşünülüyor. Bu parçada lmş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Başka bir deyişle B) Fakat C) Bundan dolayı D) Çünkü İnsanlar yüzleri tanımada çok başarıl Bır gün size elli lane vesikalık fotoğraf gösterilse, sonraki gün bu fotoğ- rafların da içinde bulunduğu yüz tane vesikalık fotoğraf gösterilse yenileri, eskilerden kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat beyninizin sağ yarısındaki çok küçük bir alan hasar gö "rse kendinizinki dâhil hiçbiry' ülanıyamazsınız. İşin garibi, bu sorunun sadece yüzler konusunda yaşanması- dır. Bu tür rahatsızJığı olanlar, yüzlerinden tanıyamadıkla- rı insanları kıyafetlerinden, seslerinden hatta el yazıların- dan lanıyabilir. Bu yüzden bilim insanları - - - -. Bu parçanın sonuna düşün enin akışına göre aşağı- dakilerden hangisi getirilmeli T! A) beynin bir bölümü n sadece yüzleri tanıma işiyle görevli olduğunu dü ünmekledir. B) bu hasar sonucunda beynin bütün bölümlerinin zarar gördüğüne karar verrn ştir. C) beynin bölümleriyle ilgilı inoelemelerine son vermek zorunda kalmışlardır. D) insan beyninin çok da karmaşık olmadığını fark et- mişlerdir. -Yardım hatlı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? - Nasıl bir sorun? -Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gilti? - Gitti mi? - Yok oldu! - Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? - H çbir şey mi? -Yazdığım hiçbir şey ekranda nmüyor. Bu konuşma metninde boş bır k lan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilm A) Bir sorunum var. - Hiçbir şey... B) Yardım istemiyorum. - Bazı yazılar... C) Benim bazı sorunlarım var. - Bomboş bir ekran... D) Bana yardımcı olamauınız. - Ne gi Dilimiz; konuşma di mizden çok yazı d miz, yüz yılı aş- kın bir zamandan beri durmadan değişiyor Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - - Bu parça aşağıda rden hangisiyle tamamlanırsa parçanın anlam butunluğü sağlanmış olur! A) bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok. B) değişmesi gerektiği için değişiyor. C) diline sahip çıkmayan toplumlar bu değişimi kabullen- mek zonında. D) bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızJı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir! A) Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemi' ' B) Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı ürdür. C) Kısacası şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır. D) Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir. I. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler, birçok has- talığın yayılmasına yol açıyor. Öte yandan aşırı tüke- lim sonucunda oluşan çöplerin ortadan kaldırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor. Il. Bu yüzden lükelimimizi olabildiğince kontrol etmeli, ortaya çıkan atıkları arıtmaya ya da geri dönüştürme- ye çalışmalıyız. III. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Numaralanmış cümleler "giriş-gelişme-sonuç" şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A)|-I||-|I B) II-I-III C)III-I-II D) III-II-I I. O zaman ben seni başkasıyla karıştırdım. Il. Aaa evel, ben de hatırlıyorum mezuniyet gecesini. III. Sizi görmeyeli yıllar oldu, en son mezuniyet kutlama- sında görüşmüştük. IV. Bir yerde yanlışınız var, ben o kutlamaya katılama- mıştım. Üç arasında geçen bu konuşmanın anla metin oluşturabilmesi için sıralama nasıl olmalıdır? A) III-I-II-IV B) III-I-IV-II C) III-II-I-IV D) III-II-IV-I