Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

5.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi5.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi test çözme5.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil

5.Sınıf Sosyal Bilgiler testi çöz5.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil

5.Sınıf Sosyal Bilgiler testi çöz5.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe gider- ken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediye- ye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı. Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır. B) Yardımlaşma duygusu gelişmiştir. C) İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır. D) Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir. Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan topluluğa “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir? A) Halk oyunları ekibi B) Konserdeki seyirciler C) Aile bireyleri D) Sınıfiaki öğrenciler I. Savaşlar, II. Doğal aletler, III. Yoksulluk Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barın- ma, heslenme ve eğilim gibi haklarını kullanmalarına engel olah r? A) Yalnızl. B) Ive II. C) II ve III. D) I, II ve III. Buse, okuluna yürüyerek giimektedir. Fakat traliğin yo- ğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Olayların nedeni önemli değildir. B) Aynı olay birden fazla kişiyi eikileyebilir. C) Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır. D) Her olayın sonucu aynıdır. Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen, içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun so- runlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Buna göre aşağıdakilerden hang dersinin amaçlarından değildir? sosyal bilgiler A) Okuma alışkanlığı kazandırmak B) Çevresine karşı hassas olmak C) Vatandaşlık görevlerini D) Beraber yaşama duygusunu geliştirmek Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çucuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? A) Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. B) Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz. C) On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır. D) Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri degi ir? A) Toplumsal sorunların farkına varmak B) Toplumun değerlerine saygılı olmak C) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak D) Başkalarının haklarını ihlal etmek I. Mahallede maç yapan çocuklar II. Otobüs durağında bekleyen kişiler III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler IV. Sokakta gezen insanlar Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur? A) lvell. a) lvelll. c) llve ıv. D) lllve ıv. Gunluk yaşamda çeşıllı gmpıar Içerisinde bulunuyorum Bulunduğum grupla ılgılı usllendığım bır rolum var Bu rol, gruptaki diğer kışılerın benden beklediği davranışlardır î Bu davranışları gosterırsem rolumu yerıne gelırmış olurum Ahmet Buna göre Ahmet'in aile içerisindeki rolü aşağıdaki- lerden hangisi olahili ? A) İzci B) Kaleci C) Evlat D) Öğrenci Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptıgımız bir davranış değildir? A) Halk oyunları oynamak B) Pazar alışverişi yapmak C) Koroda şarkı söylemek D) Futbol oynamak I. Ders çalışmak II. Kamp kurallarına uymak III. Güvenliği sağlamak Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rullere aittir! A) M dür Öğretmen Öğrenci B) Öğrenci Polis İzci C) İzci Müdür Öğretmen D) Öğrenci Izci Polis Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Olayların birden fazla nedeni olabilir. B) Bir olayın birden çok sonucu olabilir. C) Her birey olaylardan aynı etkilenir. D) Olaylar birbirine benzerler. Elif okula başlayacağı için erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı ve annesi ile okulun yolunu tuttu. Okuldaki ilk günün- de okulunu ve arkadaşlarını çok sevdi. Eli n ukuldaki rulü aşağıdakilerden hang A) Öğrenci B) Oyuncu C) Çocuk D) Öğretmen Surumluluklarını yerine getiren bir bireyin; I. daha az sorunla karşılaşması, II. sık sık beklenmedik durumlar yaşaması, III. başarılı ve mutlu olması durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? A) Yalnız II. B) I ve II. C) Ive III. D) II ve III. Bir bölgede büyük bir fabrikanın açılması, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, ğ, bölgedeki eğiıimive aynı zamanda insanların yaşamını etkiler. Mehmet Mehmet'in bu sözleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır? A) Olaylar toplum içinde hazır bulunur. B) Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir. C) Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur. D) Bir olayın, birden çok sonucu olabilir. Aşağıdakı oğrencilerden hangısı sosyal bilgiler dersi- nin kendi gelişimlerine katkısı ile ilgili yanlış bir örnek vermiş ır? Farklılıklara saygı s) Yaşadığım çevreyı goslenyorum .ı ıaıııyoıum Yazım kuraııaıını 0)” Kuııuıeımııası z bılıyorum lanıyorum Aşağıdakilerden hangisı &sınıfı/akı Omer'in okuldakı sorumluluklarından biri alamaz? A) Derse zamanında girmek B) Kırılan tahtayı onarmak C) Çantasını hazırlamak D) Boşa akan musluğu kapatmak I. Oy kullanmak, II. Vergi vermek, III. Odamızı düzenli tutmak, IV. Askere gitmek Yukarıda verilenlerden hangiler' ülkemize karşı so- rumluluklarımız arasında gösterilebilir? A) Ivell. a) Ilvelll. c) ı, Ilve ıv. D) ıı,ııı veIV. Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Meryem'in mahalle- sine bu bölgeden göç hareketi olmuştur. Meryem'in mahallesinde bu göçlerden sonra; I. konut ihtiyacının artması, II. nüfusun artması, III. işsizlik oranının düşmesi gelişmelerinden hangile n yaşanması beklenir? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) IVeIII. D) IIVeIII. Sosyal bilgiler dersi insana saygılı olmanın toplumsal ilişki- Ierdeki önemini !ark ettirir. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanıştırır. Yaşamımızı de- mokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğretir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile kazandırılmak istenen bir davranış degild ? A) Yasalara uyma B) Çıkarcı olma C) Haklarını bilme D) Hoşgörülü olma Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyulluluğu ile ilgili @lig bir bilgidir? A) Bir olayın birtek nedeni ve bir tek sonucu vardır. B) Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir. C) Bir olaydan birden çok kişi elkilenebilir. D) Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin gel ine sağladığı faydalardan biri Law? A) Dünyadaki farklı kültürleri tanımak B) Sorumluluk almaktan kaçınmak C) Çevremize karşı daha duyarlı olmak D) Hak ve sorumluluklarımızı bilmek Geçen nana hasta olduğum ıçın okula gıdemedım Babam benı hastaneye goiurdu Doktor benimle ılgılendı ve ııaç verdı Ilaçlarımı almak ıçın eaaneye gıtlık Doktorun tavsıyelerıne uyduğum ıçın kısa surede ıyıleştım Buna göre Zeynep hangi hakkını kullanmışlın A) Eğitime erişim hakkı B) Yeterli beslenme hakkı C) İfade özgürlüğü hakkı D) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çucuklara veri- lirse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ih- lal edilmiş olmaz? A) Satranç kulübüne katılması B) İşçi olarak çalıştırılması C) Sokakta mendil satması D) Askere götürülmesi Anadolu'nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümer- lerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendik- leri hiyercglif yazısını kullanmışlardır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir. B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. C) İlk merkezi krallıklarAnadolwda kurulmuştur. D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır. Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilg aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Nevruz bayramı baharı müjdeler. B) Kurban bayramı millî bir bayramdır. C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır. D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır. Aşağıdakilerden hangı milletçe b'r arada yaşam - mızda önemli bir yere sahip ulan, ve berabe ' mizi güçlendiren kültürel öğeleri en biri değildi . A) Kurban Bayramı B) Kına geceleri C) Bahar Şenlikleri D) Şükran Günü Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir. Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyıla- rında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak yapılır. Trabzon ve Rize'de bol miktarda mısır yetiştiril- diğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanıl- maktadır. Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağı- dakilerden hangisidir? A) Ekonomik faaliyetler B) Dini inanışlar C) Eğitim seviyesi D) Gelir düzeyleri Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eser- lerden deg ir! A) TopkapıSarayı B) Selimiye Camii C) Mevlana Müzesi D) Damlataş Mağarası Anadolu'nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşaması- na beşiklik ettiği bilinmektedir. Anadolu'nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Toprağın verimli olması B) Su kaynaklarının bulunması C) Doğal kaynaklarca zengin olması D) Teknolojik çalışmalara uygun olması İlk Çağda; I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları, II. ateşi kullanmış olmaları, III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri, IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını gösterin A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) I ve III. D) III ve IV. Aşağıdakilerden hangisi inî bayramların özelliklerinden h eğildif! A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar. B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir. C) Birbirine dargın insanlar barışır. D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur. Zeybek, halay, huron karşılama vb. oyunlar hangi kü - türel unsur içerisinde yer almaktadır? A) Düğünler B) Halk oyunları C) El sanatları D) Yemekler Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tari nek alarak gösterilebilir? A) Orman B) Mağara C) Kale D) Şelale eserlere ör- Merhaba, benim adım Paduhepa. Hatluşada yaşıyorum. İki katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde oca- ğımız bile var. Komşu ülkeler bize "Bin Tanrı İli" diyor. Kulla- malarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etki- lenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da hazırlıyoruz. Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tek tanrılı dine inanmışlardır. B) Tarım ile uğraşmışlar. C) Yazıyı kullanmışlardır. D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Mardin'de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak ara- ba bulundu.Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir mey- ve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üze- rine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor. Buna göre Asurlular ile ilg i aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Yazıyı kullanmışlardır. B) Toplumda sınıffarklılıkları g C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. D) Mülkiyet hakkı vardır. Tarihçiler, geçmişten günumüze kadar olan zamanı öğre- nilmesini kolaylaştırmak için çağlara (devirlere) ayırmış- Iardır. Yazının kullanılmasından önceki dönemleri “tarih öncesi devirler”, sonraki dönemleri ise “tarihi devirler" olarak adlandırmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangi aittir? “tarihi devirlere" A) Kemikien yapılmış eşyalar B) Mağaradaki resimler C) Çivi yazılı tablet D) Heykeller Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sa- natlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez? A) Halk oyunları B) Bakırcılık c) Çinicilik D) Ahşap işçiliği Türkulerimiz halkımızın zengin külturünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal alet, yas, düğün, aşk gibi olaylar tür- külerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden de A) Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir. B) Büt C) Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir. D) Her türkünün kendine has hikâyesi vardır. t' külerin konusu aynıdır. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak ni- telendirilir. Buna göre aşağıdaki rden hangisi doğal varlıklara örnek olarak gösterilehilir? A) B) . Boraboy Gölü,Amasya Galata Kulesi, İstanbul Akdamar Kilisesi. Van Para Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş ha ir. Aynı za- manda Iayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik'te yaygın olarak yapılmaktadır. Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çinicilik B) Çömlekçilik C) Bakırcılık D) Sepelçilik ve Hasırcılık El ele tuiuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyun- dur. Baştan ayağa dalgalanma ügürleriyle fırtınalı Kara- deniz'in zorlu yaşamını yansıtır. Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hora B) Çayda çıra C) Horon D) Kaşık Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı ola- rak farklılık gösleren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiğ , hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildi- ği, en güzel örneklerinin Hıdırellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir! A) Dinî bayramlar B) Millî bayramlar C) Mevsimlik bayramlar D) Resmî bayramlar Geçmişteki uygarlıkların izlerini taşıyan yerlere tarihî mekânlar denir. Buna göre; I. Silifke Kalesi- Mersin II. Selimiye Camii- Edirne III. Abant Gölü - Bolu hangileri tarihî mekândır? A) lve ıı. B) lve ııı. C) ll ve III. D) I, Il ve III. Geçmiş Dönem Bayramlarda buyuklerıne ve akrabalara gıdıp bayramlaşılırd Günümüz Bayramlaşmalar ariık telefonda konuşarak ya da kısa mesaj yollayarak yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangi bayram kullamalarındaki bu değişimin sebepleri arasında gösterilebilir? A) Boş vakitlerin artması B) Ulaşım araçlarının gelişmesi C) İletişim araçlarının yaygınlaşması D) İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihî - kültürel bir öge degildir? Günlük hayatımızda birçok kült el unsur çok uzun süre- dir yaşamaktadır. Geçmişte dügunler evlerin önünde 2-3 gün süren kır düğünü şeklinde yapılırdı. Gün zde ise düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren dugunler ya- pılmakladır. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Dü 'nlerde müzik eşliğinde türküler söylenir. B) K rel öğeler zaman içinde değişebilmektedir. C) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde yapılır. D) Her toplumun kendine özgü kültürü bulunmaktadır. Ergenekon Destanfna göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri al- mak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayal, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk toplu- Iuklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda ver n parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? A) Ramazan Bayramı B) Hıdırellez Bayramı C) Nevruz Bayramı D) Zafer Bayramı Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır. Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derin i gös- terir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk ko- yulaşır. Buna göre aşağıdakilerden hang mavi renk ile gös- lerilir? A) Çukurova B) Marmara Denizi C) Ağrı Dağı D) Ihlara Vadisi Aşağıdakilerden han dağıl nı ve yükseltil A) Siyasi haritalar B) Fiziki haritalar C) Özel haritalar D) Beşeri ve Ekonomik haritalar yeryüzü şekill nin yapısını, österen haritalardıı? ı Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikme- siyle oluşan yer şeklidir. ı Yeryü ün, çevresine g' e yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. ı Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? A) Ova B) Göl c) Vadi D) Dağ Türkiye liziki haritası incelendiğinde doğusunda kahve- rengi tonunun daha fazla kullanıldığı görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ova ve yaylaların çok olması B) Yükseltinin fazla olması C) İklimin soğuk olması D) Nüfusun seyrek olması Aşağıdakilerden hangis' insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında österilemez? A) Ova B) Plato C) Nehir kıyıları D) Dağların dik yamaçları ı Yazlar sıcak ve kurak geçer. ı Kış ayları ılık ve yağışlıdır. ı Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır. Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Karasal İklim B) Karadeniz İklimi C) Bozkır İklimi D) Akdeniz İklimi Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşapiır. Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir' A) Step İklimi B) Akdeniz İklimi C) Karadeniz İklimi D) Karasal İklim Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düş ' yerlerde yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yeiişiir r. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangi nin etkili olduğu söylenir? A) İklimin B) Bitki örtüsünün C) Yer şekillerinin D) Yüz ölçümünün Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları aşağıdaki renklerle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sö lenemez? A) Denizler mavi renk ile gösterilir. B) Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. C) Ovaların tümü yeşil renkle gösterilir. D) Beyaz renkler kalıcı karları gösterir. Olumsuz hava şartları aşağıda verılen ekonomik faa- liyetlerden hangi üzerinde en az etkilidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri de“ildir? A) Verimli topraklar B) Turizmin geliştiği yerler C) İklimin ılıman olduğu yerler D) Yüksellinin fazla olduğu yerler Türkiye'nin üziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkle gösierilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı almasıyla ilgilidir? A) Yükselii değerleri B) Biikiörtüsü C) Yağış miktarı D) Enlem derecesi Eızurum - Kars yöresinde yaz yağışları elkili olduğu için gür çayır ve oılaklar yaygındır. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden lıangis n gelişmesine kalkı sağlamışıır! A) Arıcılık B) İpek böcekç C) Büyükbaş hayvancılık D) Kümes hayvancılığı Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgâriar gibi dış etken- lerie aşındınp bulunduğu yerden başka bir yere taşınması olayına - denir. Yukarıda metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getırılmelidir? A) Deprem B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan l. Tarıma elverişli arazilerin olması II. Su kaynaklarının yetersiz olması III. 'Iîcaretin yoğun olması IV. Zengin yer altı kaynaklarının olması Yukandakilerden hang olarak seçilmesinde etk fak A) lvell. B) llvelll. c) ııı ve ıv. D) ı, IIlvelV. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tumnamayan kar külleleri bulunduğu yerden koparak yu- varlanır, yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. Bu olayın aşağıdaki ' erimizden hangi nde görülme ihtimali daha azdır! A) Ağrı B) Ardahan c) Mersin D) Hakkâri Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangın- larının az bir kısmı Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkmak- ladır. Bu duruma Karadeniz Bölgesi'nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir! A) Dağlık bir bölge olması B) Her mev ' n yağışlı olması C) Ekonomısının orman ürünlerine dayanması D) Deniz kenarında olması Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu bölgelerdir. Buna göre emzyonun meydana geldi dakilerden hang ri zde aşağı- n yapılması ıhha et bir önlemdir! A) Tarım arazilerinin sulanması B) Ağaçlandınna çalışmalarının yapılması C) Mera hayvancılığının leşvik edilmesi D) Topraldarın nadasa bırakılması Ormanların çok olduğu Karadeniz Bölgesi'nde ahşap ev- ler tercih edilirken, kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Ak- deniz Bölgesi'nde taş evler tercih edilir. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında aşağıda- kilerden lıangis nin etk inden söz edilemez? A) Bitki örlüsü B) İklim şartları C) Doğal çevreden elde edilen malzemeler D) Tarihî olaylar Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üze- rinde hıraktığı olumsuz etkilerinden dgildin A) Hayal kırıldığı yaşalması B) Stresi artırması C) Gelecek kaygısı oluşturması D) Dayanışmayı artırması Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri dgildin A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek B) Deprem bölgelerini ağaçlandırmak C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek ® Yukarıda numaralanmış yerlerden hang nde heye- lan görülme ihtimali daha fazladır! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nü- fıısun seyrek olmasında; l. su kaynakları, ll. ormanların varlığı, III. yer şekilleri unsurlarından hangilerinin etkisi vardır! A) Yalnızl. B) Yalnızll. C) Ive II. D) II ve III. Orman yangınlarının sebepleri doğal ve beşeri sebepler şeklinde sınıilandırılabilir. Bu sınıflandırrnaya göre aşağıdakilerden hangisi di- ğerlerinden farklı grupta yer alır! A) Yıldırım düşmesi B) Piknik ateşi C) Sigara izmariti D) Cam kırıkları Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli yamaçlarda bulu- nan ınprağın su, rüzgâr vb. elkilerle aşındırılarak başka yerlere laşınmasında erozyon denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değıldır! A) Aşırı ve şiddetli yağış B) Bitki örtüsünün yok edilmesi C) Meraların aşırı oılatılması D) Boş arazilerin ağaçlandırılması Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları e olmamıştır? A) Sel B) Çığ C) Kuraklık D) Deprem Yukandaki harita incelendiğinde kaç numaralı bölge- de deprem olm timali daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Aşağıdaki doğal afetlerden hangı ın meydana gel- mesinde aşırı yağış ve kar eıimeleri edıilidir! A) Kuraklık B) Sel C) Deprem D) Erozyon Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik yapılabilecek uygulamalardan d A) Dere yataklarına yerleşilmesi B) Doğal bitki örtüsünün korunması C) Az kadı binalar inşa edilmesi D) Ağaçlandınna yapılması I. Yer şekilleri Il. Yer altı kaynakları III. Ulaşım yolları Yukarıdakilerden hangilerinin ıklimin oluşmasında et- kili olduğu söylenir! A) Yalnız l. B) l ve II. C)I|ve III. D)I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi ıklimden etkilenmez? A) Tarım ürünlerinin çeşidi B) Mesken tipleri C) Yiyecek ve giyecek türleri D) Yer altı kaynakları Aşağıdak erden hangisi Iiziki haritada yeşil renk ile gösterile A) Çukurova B) Kızılırmak c) Uludağ D) Tuz Gölü I. Ulaşımın kolay olması Il. llıman iklime sahip olması III. Yer şekillerinin engebeli olması IV. Sanayisinin gelişmiş olması Yukarıda emen hangi i r bölgenin yerleşim yeri olarak tercıh edilmesinde etk Ir! A)Ive||. B)|IveI||. c) ı, ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ıv. Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan; l. Yeryüzü şekilleri, ll. Ekonomik faaliyetler, III. İldim özellikleri hangileri doğal seheplerdendir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C) IveIII. D) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi insanların istek ve i rını karşılamak için doğal çevreyi kullanma ıçımle- rinden dgildin A) Enerji elde elmek için baraj yapılması B) Beslenmek için tarım yapılması C) Ulaşım için tünel açılması D) İlelişim için telefon yapılması rden hangisi çevre sorunlarının oluşma- sında etk dır? A) Kalitesiz yakıt kullanılması B) Güneş enerjisi kullanımı C) Atıldarın ayrıştırılması D) Ormanların çoğaltılması aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi kültürel bir öge değildir hangisi - tarih - kültür - öğe - öge - değil