Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

5.Sınıf Fen Bilimleri test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

5.Sınıf Fen Bilimleri dersi5.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C

5.Sınıf Fen Bilimleri dersi test çözme5.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C

5.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz5.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C

5.Sınıf Fen Bilimleri testi çöz5.Sınıf Fen Bilimleri test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 5.Sınıf Fen Bilimleri test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır doğru mu yanlış mı verilen tabloya göre 1 ve 2 ile gösterilen canlıların hangileri olabilir l. Buz eriıken eırafından ısı alır. II. Ayşe'nin vücut ısısı 39°C& yükseldi. III. Kış aylarında havanın sıcaklığı -2D"C'a kadar düşer. Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kav- ramları doğru kullanılmıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C)|veI||. D)I|ve III. Aşağıda ısıca yalılılmış bir ortamda âzdş iki cisim arasın- daki ısı alışverişi verilmişlir. 75°C 35°C Bu olay ile ilgıli öğrenciler şu yorumlarda bulunuyoriar: l. Isı eneıjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır. Il. Bir süre sonra ikı cismin sıcaklıkları şillenir. III. Cisimlerin sıcaklıkları şillendiklen sonra ısı alışve- rişi dunır. Buna göre hangi öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler doğrudur? A)IveI|. B)|ve||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklıkları farklı zdeş X ve Y bilyeleri, şekildeki gı ı bir- biıierine temas ettirilerek bir süre bekleniyor. “ö 5 \ / @ca li aşağıda verilen ifadelerden hangisi Bu olay ile il yanlıştır! A) Y, ısı alır. B) lsının akış yönü X'len Y'ye doğrudur. C) X, önce ısı verir sonra ısı.aIır D) X ve Y'nin son sıcaklıldarı eşit olur. Özdeş kaplarda bulunan K ve L sıvıları 5 dk ısıtılmış ve sıvıların sıcaklık-zaman tabloları şekildeki gibi çizilmiştir. Zaman (dk) K sıvısı (°C) L sıvısı (°C) Ü 5 5 1 7 2 1G 7 3 13 B 4 'IS 9 5 19 1G Tahlodaki verilere göre; kaplarda bulunan sıvılarla ilg , l. Isıtıcılar özdeş değildir. ll. Sıvıların ilk sıcaklıkları farklıdır. III. Kaplardaki sıvıların miktarları farklıdır. çıkarımlardan iıangilerine ulaşılabilir! A) l ve II. B)Ive III. C) ll ve III. D) l, ll ve III. İçerisinde eşit miklarda ve aynı sıcaklıkta su bulunan kaplar şekildeki özdeş mumlaria ısıtılıyor. K L Mum Mum Kaplardaki suların son sıcak! Iarının eşit olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) K ve L kapları eşil süre ısılılmalıdır. B) L kabı K kabından iki ka( daha uzun süre ısıtılmalıdır. C) K kabı L kabından iki kat daha uzun süre ısıtılmalıdır. D) L kabı K kabından dört kat daha uzun süre ısılılmalıdır. X, Y ve Z maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Madde İlk Sıcaklık vc) Son Sıcaklık vc) x 10 75 Y ea 45 z _w -30 Buna göre, bu maddelerle ilgli aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur! A) X, ısı almış B)Y, ısı vermiş C) Z, ısı almış D) Z'nin sıcaklığı artmış Sıcaklıkları şekilde verilen özdeş K, L ve M metal blok- Iarından önce K ve L birbirine dokundumlup sıcaklıklar dengeye geldiğinde ayrılıyor. Sonra L ve M birbirine do- kundumlup ayrılıyor. K L M "ım * c' *am* Ortam ca yalıtılmış nlduğuna göre, sun dummda K ve M cı mleıinın sıcaklıklan kaç “C olur? K M A) 40°C 50°C B) 40°C 40°C C) 35°C 45°C D) 30°C 40°C Buket, oda sıcaklığındaki (25“C) bir sürahi su ile buzdo- Iabından çıkardığı (4°C) suyu karıştırarak şu yorumları yapıyor: l. Buzdolabındaki su sürahideki suya ısı verdi. ll. Sürahideki sudan buzdolabındaki suya sıcaklık ge- çişi oldu. IIi. Son durumda karışımın sıcaklığı sürahideki suyun sıcaklığından daha düşük oldu. Buna göre Bukefin yorumlanndan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell D)|,IIveI||. İçerisinde farklı miktariarda ve 30“C'ta zeytinyağı bulu- nan kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. K L M EDOmL ı Her bir kaptaki sıvının sıcaklığını 60'c'a getirmek için gereken ısıtma sürel i arasında ki hangi seçe- nekte doğru verilmiştir! (t: süre) A)tK>ıL>tM B)ıL>ıM>ıK c)ıK=ıL=ıM D)ıM>ıL>çK - Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır. - Çevresine ısı ve ışık yayar. - Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine ai A) Dünya B) Mars C) Ay D) Güneş Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş'in ve Dünya'nın büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını istiyor. Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir? A) Güneş bir köy ise Dünya bir şehirdir. B) Güneş bir karpuz ise Dünya bir cevizdir. C) Güneş bir tenis topu ise Dünya bir basketbol topudur. D) Güneş bir futbol topu ise Dünya bir voleybol topudur. Güneş'e baktığımızda gözlerim in zarar görmemesi için aşağıdaki aletlerden hangısını kullanmalıyız? 5) C) Guneş Tutulması Gozluğu Guneş orla buyuklukle bır yıldızdır Guneş de Dunya gıbı kalmanlı bır Guneş kendı eksenı eıraıında donme 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa yukarıdaki ifade- den başlanarak “Doğru (D)" ya da "Yanlış (Y)" yö- nünde ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış Aşağıdaki görselde Güneş'ten bir kesit verilmiştir. Bu görselle ilgili, I. Güneş'in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştu- ğunu göstermektedir. Il. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcak- Iıklarının da farklı olacağı anlamına gelebilir. III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığı- nın Güneş'in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla olduğunu kanıtlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)IveI|. B)Ive|II. C)llveIll. D)l,llvelll. Astronomi alanında kullanılan ilk teleskubu icat eden ve Güneş'in kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı sonucuna ulaşan bil Hans Lıppershey Galıleo Galıleı nsanı kimdir? B) ı- \ Isaac Newion D) Johannes Kepler Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere g' e, Güneş'te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hang maddedir? A) Hidrojen ve Oksijen B) Argun ve Heiyum C) Oksijen ve Azot D) Hidrojen ve Helyum Aşağıda öğrencilerden han isi Güneş'in özellikleri ile ilgıli yanlış bir bilgi vermiştır? A) Guneşun de lıpkı 5) Guneşwen yayılan Dunya gıbı kalmanları enerjının lamamı vardır Dunyaya ula ır Güneş." şekh Guneş kendı eksenı kureseldır etrafında doner (.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır. (. .) Dünya'dan daha büyüktür. (. .) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur. (.....) Dünya'nın etrafında döner. Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış "Y" oldu- ğu yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir? A)D B)D C)Y D)Y Y D Y D Y Y D Y D Y D D Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dö- ner. Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir. Verilen bilgiye göre Güneş'in dönme yönü hangi se- çenekte doğru verilmiştir? Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen Dünya'dan bakıldığında küçük görünür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Güneş'in çok yüksek sıcaklıkta olması B) Kendi elrafında dönme harekeli yapması C) Çok uzakta olduğundan gerçek boyutundan küçük algılanması D) Güneş ışınlarının Dünya'ya geç ulaşması Aşağıdaki fotoğraf astronot Neil Armstrong'un 1969 yılın- da Ay yüzeyine ayak basması sonucu oluşan ayak izidir. masına; I. Ay'ın şeklinin küresel olması, II. Ay'da yağmur ve rüzgâr olaylarının oluşmaması, III. Ay yüzeyinde bulunan toz tabakasının sabit olması durumlarından hangileri sebep gösterilehilir? A) Yalnız l. B) I ve Il. C)IIveI|I. D)I,IIve|II. “Bir astronut alarak Ay'a gönderilseydiniz, orada ne- ler gözlemleyebi 'rdiniz?" Fen Bilimleri Öğretmeni, yukarıdaki soruyu öğrencilerine soruyor. Öğrencilerin verdiği cevaplardan bazıları şöyledir: I. Yüzeyinde büyük çukurlar var. II. Canlı yaşamı yok. III. Özel kıyaıfetlerim olmasaydı, nefes alamazdım. IV. Oldukça kalın bir atmosfer tabakasına sahip. Buna göre kaç numaralı cevap Ay ile ilgili yanlış bilgi içerir? A)I. B)Il. c)ııı. D) ıv. Dünya'dan gökyüzüne baktığımızda Ay'ı diğer gök cisim- lerinden daha büyükmüş gibi görürüz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ay'ın daha parlak olması B) Güneş'in ışığının Ay'a ulaşması C) Ay'ın şeklinin küresel olması D) Dünya'nın Ay'a daha yakın olması Ay'ın yüzeyinde bulunan ve Ay yüzeyine çarpan gök taşlarının oluşturduğu büyük çukurlara - - - - denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? A) meteor B) krater C) mağara D) leke Aşağıda verilen yiyecekler klük ilişkisine göre Dünya, Güneş ve Ay modelleri oluşturmak için kullanıl- mak isteniyor. o Ö Karpuz Bezelye Domates Bu yiyeceklerin modelleyeceği gök cisiml ru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? e doğ- Dü nya G üneş Ay A) Karpuz Domates Bezelye B) Domates Karpuz Bezelye C) Domates Bezelye Karpuz D) Bezelye Karpuz Domates Ay , Duııyahın uydusudur Dunyadan lıakıldığınr da Ay'ın hep aynı 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçîa, en üstteki ifade- den başlanarak "Doğru(D)" veya "Yanlış (Y)" yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A) 1. B) 2. c) 3. D) 4. Ay'ın Dünya Ay'ın kendi etrafında dolanma etrafında dönme süresi süresi Dünya'nın kendi Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi etrafında dolanma süresi 3 4 Yukarıdaki numaralanmış kanlarda yazan zaman di- limlerinden hangi birbirine eşittir? A)1 ve 2. B)2ve 3. C)3 ve 4. D) 1 ve 4. Şekilde Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık "I", Dünya ile Ay arasındaki uzaklık ise "II" ile numaralanmıştır. Guneş Buna göre l ve ll uzaklıklarının yaklaşık değerleri hangi seçenekteki gibi olah A) 38400 km 15 km B) 150 km 334 km C) 150 milyon km 384 bin km D) 384 bin km 150 milyon km Ay ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştı A) Şekli küreseldir. B) Doğal ışık kaynağıdır. C) Dünya'nın tek doğal uydusudur. D) Çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ay'a çıkan astronctlar, yandaki resimde görülen özel tasarlanmış kıyafeti giyerler. Bu kıyafetin astronollar tarafından gi- yilme nedenleri ile il l. Rahat nefes almalarını sağlaması Il. Bedenlerini dış darbelere karşı koru- ması III. Vücut sıcaklıklarını dengede tutması ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C)|Ive III. D)I,I|ve|II. Bilim insanları, Dünya'dan Ay'ın düzenli olarak fotoğraf- larını çekerek inceliycrlar. Bunun sonucunda Dünya'dan bakıldığında Ay'ın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu durumun nedenlerinden bırı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A) Ay'ın Dünya etrafında dolanması B) Dünya'nınAy'dan büyük olması C) Ay'ın kendi etrafında dönmesi D) Dünya'nın Ay'a yakın olması. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüş süresi ile Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketinin süresi bir- birine eşii olup 27,3 gündür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sunuçlarından biridir? A) Güneş tutulmasının meydana gelmesi B) Gece ve gündüz oluşumu C) Dünya'dan Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesi D) Ay'ın atmosfer tabakasının ince olması Ay, Güneş ve Dünya için verilen; I. ısı ve ışık kaynağı olmaları, II. şekillerinin küresel olması, Ill. uzayda bulunmaları özelliklerinden hangileri onaktır? A) Yalnız ll. B) Yalnız III. C)lvell. D)llvelll. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Güneş, uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. B) Ay, Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. C) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı,Ay'a olan uzaklığın- dan fazladır. D) Dünya, şekli küreye benzeyen ve Güneş'in çevresin- de dolanan bir gezegendir. Aşağıda Ay'ın ana evreleri numaralanarak özellikleri beliriilmiştir. Ay'ın Evreleri I II III IV Ay Sağyarısı Tamamen Solyarısı gorulmez aydınlık aydınlık aydınlık gorulur, gcrulur gorulur Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? i L L L A) Ilk dordun Yem ay Son dordun Dolunay B) Dolunay Son dordun Yem ay İlk dardun c) Yem ay İlk dordun Dolunay Son dordun D) Son dordun Dolunay Ilk dordun Yem ay Guneş ışınları Dünya'dan “Dolunay” evresinin gözlenebilmesi için Ay'ın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? A) 1 B)2 c)3 m4 Ay'ın “CI” (ters D) şeklinde gördugumüz evresi aşağı- dakilerden hangisidir! A) İlk Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) Son Dördün Ay, kunum olarak Güneş ve Dünya'nın arasında uldu- ğunda hangi evrededir? A) Son Dördün B) Yeni Ay C) Dolunay D) İlk Dördün “Çin, Ay'ın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünya'dan gözlenemeyen bu bölüm, ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüniülenmişti." Verilen haber metninde belirtilen Ay'ın karanlık yüzü- nün Dünya'dan gözlenememesinin nedeni nedir? A) Dünya'dan gündüzleri Ay'ın görülememesi B) Ay'dan yansıyan ışınların Dünya'ya çok geç ulaşması C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması D) Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olması Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan bir etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. BİLGİLER D ıv Yeni Ay evresinde Ay'ın tamamı Dünya'dan görülebilir. Hilal evresinde Ay "C" veya “O” şeklinde görülür. Dünya'nın Güneş çevresindeki tam dolanım süresi, bir yıldır. Ay, Dünya etrafındaki dolanımını 27,3 günde tamamlar. Tahlodaki doğru bilgi rin yanına (D) yanlış bilgilerin yanına (Y) yazılırsa hangı seçeneğe ulaşılır? A) D B) v D D v D D D c)v D) D D v v D D v r? İlk Dördün Şekilde verilen Ay'ın İlk Dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? ıwıwebleu m© Yeni Ay Şişkin Ay G). D). Dolunay Son Dördün Şekilde verilen çizim ile; l. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. II. Güneş etrafında Ay, Ay'ın etrafında ise Dünya dı›- Ianmaktadır. III. Ay'ın Dünya etrafında dolanma y" " gesi, Dün- ya'nın Güneş etrafında dolanma y' üngesinden uzundur. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I. B) I ve II. C)|ve III. D) I, Ilve III. l II III IV _Yı-ıkarııla nurlıa-ralanarak verilen Ay'ın evrelerin' WwW:w°e*Bk°tJ1e'3c0m© I II III IV A) Son dördün Dolunay İlk dördün Yeni ay B) İlk dördün Yeni ay Son dördün Dolunay C)Yeni ay İlk dördün Dolunay Son dördün D)Dolunay Son dördün Yeni ay İlk dördün l. Ay'ın Dünya etrafında dolanması II. Ay'ın kendi etrafında dönüşü III. Dünya'nın kendi etrafında dönüşü Yukarıda verilen hamketleriıı hangilerinde “bir tam tur' iç' geçen süre birbirine eşittir? A)|ve|I. B)IveII|. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Aşağıdaki mantar türlerinden hangis nsan, hayvan ve bitkılerin üzerinde yaşayarak bazı hastalıklara ne- den olur? C) Şapkalı Kullur Mantarlar Manlarları Aşağıdaki şemada canlılar sınıllandırılarak her gruba ikişer örnek verilmişti r. Canlılar Bllkllef Hayvanlar Manıarıar /\ /\ /\ /\ Nkuymğu Inek Serçe Oglena Külü' E mama!! Şemada boş bırakılan ve numaralandırılmış 1, 2, 3, 4 ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki canlılar yazılmal 1 2 3 4 A) Mikroskobik Su yosunu Maya Tırtıl canlılar mantarları B) Omurgalılar Mikroskcbik Amip Şapkalı canlılar mantar C) Mikroskobik Ispanak Terliksi Maya canlılar hayvan mantarı D) Parazitler Elma Fare Bakteri - Doğurarak çoğalır. - Omurgalı hayvandır. - En büyük memeli olarak bilinir. Verilen özellikler, aşağıdaki canlılardan hangisine aittir? A) Ahtapot B) Deve kuşu C) FiI D) Mavi balina Mikroskohik canlılar ile ilgili, I. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler. Il. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. III. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. ifadelerinden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B) I ve ll. C)I|ve|II. D)I, Ilve III. Aşağıdaki metin TÜBİTAK Bilim Genç sitesinden derlenmiştir. MERCANLAR Mercanları tanımayan bın, onıan gordüğünde ya buyuk ıııı kaya ya da bır su aııı bıtkısı zanneder Ancak meıcanıaı, ne bır kaya ne de bır bılkıdır Mercanlar gerçekte birer hayvandır Sarı, kırmızı, yeşil gıbı paııak renkleri, avlarını kendilerine çekebılmelerını kolaylaştırır Maalesef gunumuzde bu guzel wasîilüêwlêîlê©ı Bu metinde bahsedilen mercanlarla ilgili, I. Günümüzde nesilleri tamamen tükenmiştir. Il. Hayvanlar sınıfında yer alırlar. III. Parlak renkleri av bulmalarını kolaylaştırır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C)lvell. D)IIveII|. ~ Omurgasız bır hayvanım ~ Vucudumun dışında sert bır kabuğum var u “ ı Wfiwêbkül' Yukarıda kendisi hakk nda bilgi veren canlı türü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurbağa B) Kara salyangozu C) Solucan D) 'Iîmsah Karga Serçe 7 ı Penguen Yukarıda verilen canlılar incelendiğinde hangi ortak özelliğe ulaşılabilir? A) Uçabilme B) Doğurarak çoğalma C) Besin üretme D) Omurgaya sahip olma Bitkiler y W; Çıçeklı bılkıler iamekw omeklir ıı su yosunu Verilen şemada l ve ll ile numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmal I II A) Çiçeksiz bitkiler Elma B) Çiçeksiz bitkiler Eğrelti olu C) Çiçekli bitkiler Karaycsunu D) Yapraklı bitkiler Gül şekildeki A ile gösterilen yere hangi omurgalı hay- van grubu yazılmalı r? A) Kurbağalar B) Balıklar C) Sürüngenler D) Kuşlar Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyeceklerin çok kısa sü- rede tat ve kokularının değişerek bozulduğu gözlenmişiir. Bu duruma sebep olan canlılar, hangi canlı sınıfına ait olabilir? A) Bitkiler B) Hayvanlar C) Mikroskobik canlılar D) Şapkalı mantarlar %84' Besın Doğurarak Çıçeğı o 49° urelebılıyar çoğalıyor var *%4 ^ mu? mu? mı? ı J x x ıı x I x Verilen tabloya göre l ve ll ile gösterilen canlılar han- gileri olani n A) Atkuyruğu Yarasa B) Leylak Kurbağa C) Eğrelti otu Baykuş D) Menekşe Serçe İfadeler D IY Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Mantarlar ılık ve karanlık or- tamları sever. Mantarların hepsi gözle görülebilir. I Maya mantarları çoğalırken w gaz kabarcıkları çıkarır. Yukarıda verilen ifadelerin yanındaki kutucuklara doğru ise “D” yanlış ise “Y” ulduğu belirtildiğinde yu- karıdan aşağıya hangi sıralama elde edilir? A) a) c) D) -M>K B)L>K>M C)M>L>K D)M>K>L Bir dinamometrenin ucuna farklı ağırlıkta cisimler asılmış ve dinamomeirede meydana gelen uzama miktarları kay- dedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir. Uzama miktarı (cm) Kuwei (N) O 10 20 30 40 150 N'a kadar ölçüm yapabilen bu dinamometreye 90 N ağırlığında bir cisim asılırsa dinamumelrenin kaç cm uzaması beklenir? A)12 sue cna D)2O 15 N'luk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 5 N'luk cisim asılırsa dinamumetrenin görünümü hangı seçenekteki gı olur? I. Uçakların ön kısımlarının sivri olarak iasarlanması Il. Bisiklet yarışçılarının eğilerek bisikleti sürmesi III. Yelkenlerin kumaşlarının geniş tutulması Yukarıda verilen durumların hangilerinde hava diren- etkileri azaltılmak istenmiştir? A) Yalnız I. B) I ve II. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Bir cismin farklı yüzeylerde karşılaştığı sürtünme kuwei- leri, aşağıdaki graük oluşturularak gösterilmiştir. Sü rtün me Kuvveti K Yüzeyler Buna göre K, Lve M yüzeyleri, hangisi olabilir? K L M A) Zımpara kağıdı Buz Fayans B) Buz Toprak Beton C) Ponza taşı İpek kumaş Fayans D) Halı Mermer Cilalı tahta Sürtünme kuvvetinin azaltıl- masının amaçlandığı uygu- Iamalara örnek verin z. Mehmet Öğretmen Mehmet Öğretmewin surduğu suruya hang grenci yanlış örnek vermiş 7 A Haıııaıııı aıı yuzeylee B ) rıne plaslık ıııaızeıııe ) K3?' me"'*"ş""e""'“ yaglanması yeııeşııııııııesı Omer Zeynep C) auzdaıaıııııııı anına D) G*"'“"e"" "“ tekerlek ıakıııııası k'5"“'3""'“ V şeklınde Iasarlanması Asude Meıyem Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 N'u göstermektedir. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y ve Z cisimleri n dinamumelreye uy- guladıkları kuvvetler, hangi seçenekteki gibi olabilir? A) 5) C) D) X 4N 8N 4N 2N Y 6N 4N 1ON 6N Z 4N 4N BN 1ON Aşağıdaki tabloda bir maddenin geçirebileceği hâl deği- şimlerinden bazıları verilmiştir. Donma Süblimleşme Yoğuşma Buna göre verilen şekilde katı bir maddenin geçirebi- leceği hâl değişimleri tarandığında hangisine ulaşılır? ”El ”G m& mgD Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözJenebileoek hal de- ğişimleri numaralarla gösterilmiştir. 1 Gaz ğ› Sıvı «L Kalı Buna göre bu numaralandırılmış değ örneklerden hangisi yanlıştır? mlere verilen A) 1, nallalinin gaz hâline gelmesi B) 2, yağmurun oluşması C) 3, dondurmanın erimesi D) 4, dolu oluşması Madde Erime noktası (°c) Civa 739 Oksijen ~21 B Su 0 Yalnızca tahlodaki verilenlere göre aşağıdaki yorum- lardan hangisi doğrudur.? A) Oda sıcaklığında (25 °C) cıva, katı hâldedir. B) Suyun donma nokiası diğerlerinden yüksektir. C) -40 "Ola yalnızca su katı hâlde bulunur. D) Oksijenin erime noktası en yüksektir. Buharlaşma ve kaynama ile ılgılı, I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir. Il. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkîa gerçekleşir. III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı arlar. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) l ve ll. C)I|ve III. D) I, II velll. Bir miktar saf kalının ısılılmasına ilişkin sıcaklık - zaman gralîği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık vc) Zaman (dk) 02468101214 Gratîğe göre, I. Madde iki ku hâl değiştirmiştir. Il. Maddenin kaynama noklası 36 °C'tur. III. Madde 4 ve 6. dakikalar arasında ısı almamıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur! A)IveI|. B)IveI||. C)IlveIlI. D)I,IIve||I. v kankam” Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 ile belirtilen hâl değişim- leri verilenlerden hangisi alamaz? A) Buharlaşma B) Donma C) Erime D) Yoğuşma Aşağıdaki özdeş kaplarda belirtilen miktarlarda ve aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ispirto ocakları ile ısılılmaya başlanıyor. 1kap Zlrap Buna göre, I. 1 ve 2. kaplaki sular, aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Il. 1. kaplaki su, kaynama noktasına daha çabuk ulaşır. III. 2. kapıaki suyun tamamen buharlaşması daha uzun surer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Ive||. B)IveI||. c) ıı ve ııı. D) ı, Ilve ııı. Bir mikîar buz, ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısı- tılıyor ve kaplaki madde bitene kadar ısıtma işlemine devam ediliyor. Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta han- gi ııaı değişimleri gerçekleşmiştir? A) Erime ve Yoğuşma B) Donma ve Yoğuşma C) Erime ve Buharlaşma D) Buhaıiaşma ve Süblimleşme Aşağıda hâl değişimleri ile ıgıı tanımlar ve kavramlar karışık olarak verilmiştir. Tanımlar Kavramlar a. Katı maddelerin ısı alarak sıvı 1_ Erime hâle geçmesi 2. Yoğuşma b. Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi 3. Buharlaşma c. Gaz hâldeki maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi 4. Kırağılaşma Verlen tanımlar doğru kavramlarla eşleşt hangi kavram açıkta kalır! A) Erime B) Yoğuşma C) Buharlaşma D) Kırağılaşma d nde Yağmurlu bir havada camdan dışarıya bakmak isteyen Okan'ın kardeşi, camın resimdeki ibi almasından dolayı dışarıyı nel görememişlir. Okan, bu durumu kardeşine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak açıklamalıdır! A) Cama çarpan su damlacıklan hâl değiştirerek erimişlir. B) Evin dışı içeriden daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. C) Evin içi dışarıdan daha soğuk olduğu için camın iç tarafına çarpan su buharı yoğuşmıışlıır. D) Cam ile su buharı arasında ısı alışverişi olmuş cam- dan su buharına ısı aklarılmıştır. ğreımen öğrencilerden maddenin hal değişimine gün- 'k hayaltan örnekler vermelerini islemiştir. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Mum yandığı zaman erime sonucu sıvı hale gelir. B) Kış aylarında balkanda unutulan su, donma sonucu buz hâline gelir. C) Dolaptan çıkan soğuk su şişeşinin dışında yoğuşma sonucu şu damlacıkları oluşur. D) Dondurulmuş ürünlerin sevkiyatında kullanılan kuru buz, buharlaşma sonucu gaz hâline gelir. Tamamen Beherin içindeki buz parçaları sürekli ısılılarak belirli aralıldarda ölçümler yapılıyor ve ölçüm sonuçları tabloya kaydediliyor. J Sıcak|ık("C) -10 -5 0 O O 10 Zaman(dk.) 2 4 6 8 10 12 Tahloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan- tır! A) Buzun erime sıcaldığı O“C dir. B) 6.dk erimeye başlamıştır. C) 6-10.dk aralığında buza ısı verilmemiştir. D) Erime süresince sıcaklık değişmez. Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştir- meler yapılmıştır. Açıklama Kavram a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay 1. Buharlaşma b. Sıvı haldeki saf maddenin 2. Erime kaynamaya başladığı sıcaklık Noktası c. Kalı maddelerin ısı alarak sıvı 3. Kaynama hale geçtiği sıcaklık Noktası Bu eşleştinnelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) b ile c yer değiştirrneli B) 2 ve 3 yer değiştirrneli C) 1 ve 3 yer değiştirrneli D) a ile b yer değiştirrneli Madde Erime noktası (°C) Etil alkol 7117 Naftalin 80 Buz 0 Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan han- gısi doğrudur! A) Suyun donma noktası diğerlerinden yükseklir. B) Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. C) En kısa sürede eriyen madde buzdur. D) Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür. Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırlıedici bir özellik olduğunu göshemıek için özdeş Isıtıcılar kulla- narak bir deney düzeneği hazırlamak istiyor. Bunagöre, w @â Lt# w yukarıda verilen düzeneklerden hangilerinı alıp kay- nayan: kadar ısıtılırsa istediği deneyi yapmış olur! A) ı ve ıı B)|ve ıv c) ıı ve ıı D) Illve ıv Madde Donma sıcaklığı (°c) I. -45 II. -114 III. 0 IV. -117 Yukarıdaki labloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğululmaya başlanıyor. Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar! A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. V \ ° z A o ı i' Yukandaki ifadeler doğmysa 'D' yanlışsa 'Y' yönün- de ileı1eıse hangi işaret: ulaşır? A)A mo c)ı D) i: Özdeş ısılıcılaria aynı anda ısıtılmaya başlanan eşit mik- tardaki saf K ve L sıvılarının sıcaklık-zaman graiîği şekil- deki gibidir. Sıcaklık (-0) 58858 2 4 G ıı 1012 K sıvısı L sıvısı Bu gralîklere göre yapılan; I. K sıvısı L sıvısından önce kaynamakıadır. Il. K sıvısının kaynama noktası 60°C dir. III. L sıvısı 6. dakikada kaynamaya başlamıştır. yommlardan hangi ri yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I, II ve III. I. Renk ve koku Il. Donma ve kaynama noktaları III. Kütle Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) II velll. D)|ve III. Aşağıda bazı maddelere ail kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kaynama Noktası (°C) Alüminyum 2470°C Gümüş 2162°C Demir 286S°C Bakır 2567°C Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50'şer gram alına- rak toplam 200 g agı ırıdaki bir metal karışımı elde edili- yor. Bu karışım 2400 “C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tarlılıyor. Fırından çıkanlan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir? A)50g B)100g C)150g D) 1759 Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ail sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir. K L zam.” Maddesinin maddesinin (Bakma) Sıcaklıgı (°c) Sıcaklıgı cc) 2 20 20 4 30 35 6 40 45 8 50 56 10 eo 56 12 78 56 14 78 56 Bu tabloya göre, l. K maddesini kaynama sıcaklığı 78°C ll. K maddes 'ktarı daha fazJadır. III. 55°C de her ikiside s haldedir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur! A) I ve Il B) l velll C) II ve lll D) I, IIve III Madde sıcşçrııırgıewn sĞİKİİÃİİĞq x 720 45 Y 45 20 z 55 110 Tahloda X, Y ve Z saf maddelerinin erinıe ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar! L L L A) katı katı gaz B) sıvı katı gaz C) gaz sıvı katı D) sıvı gaz katı Isı ve sıcaklığa ' azı özellikler şöyle verilmi ' ' l. Bir enerji turudür. II. Birimi kaloridir. III. Termometre ile ölçülür. IV. Bir maddeden diğerine aklarılabilir. Buna göre verilen özelliklerin gmplandırılması aşağı- dakilerden hangisinde dnğru veri iştir? Isı Sıcaklık A) Ivell. lllvelV. B) Ive III. ll ve IV. C) II, III ve I\I. I. D) l, ll ve IV. III. Aşağıdaki kapların içensınde eşit miktarda ve aynı sıcak- lıkta su bulunmaktadır. Kaplar bulunduğu ortamdan ısıca yalılılmıştır. 50 mL 50 mL 1, kap (amo) 2 kap (wc) Bu kaplardan birincisine özdeş buz parçalarından bir tane, ikincisine iki lane atılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? 1 . Kap 2. Kap A) 28°C 26°C B) 25°C 27°C C) 23°C 25°C D) 20°C 24°C