Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

2.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

2.Sınıf Hayat Bilgisi dersi2.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l

2.Sınıf Hayat Bilgisi dersi test çözme2.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l

2.Sınıf Hayat Bilgisi testi çöz2.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l

2.Sınıf Hayat Bilgisi testi çöz2.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l Hangi kuş ülkemizin başkenti üzerin- dedir? A237 Bý- Cfg' Aşuğıdcıld görsellerden hangisinde İstiklal Morşfmızın gazorı verilmiştir? As cz Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafında olan bir deniz değildir? Â. Karadeniz B1 Akdeniz C. Huzur Denizi “A590 ve Avrupa lııtcılarını birleşîirir. A* ltalgu, ülkemizin lıomşusudur. Ü: Karadeniz ülkemizin lıuzegindedir. Yulcundcıkilerden hangileri ülkemizle ilgili doğru bilgidir? A_ :g CC / B. :ß Ü C. u ı Ü? yerine ne gelmelidir? A. Bogrok B. İstiklal Marşı C. Millet Annesinin adı Zübegde Hunınrfdır. Babasının adı Ali Rıza Efendidir. Dolmubahçéde doğmuşîur. Yukcındu Atatürk ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A.1 B.2 C3 Bagrağımızu ve istiklal Marşfmızu saygımız, törenlerde aşağıdakilerden hangisini guporuk gösteririz? A. Hazır ci' duruşunda bekiegerek B. Yanimizdcıkini rahatsız ederek C. Konuşmak Atatürk ne zaman, nerede doğmuş- tur? A. 1938,1stanbu1'da B. 1881, Dolmabchçéde C. 1881, Selamyte Yukarıdakilerden hangisi şeref köşesinde bulunmaz? Ana Bi C. l Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün okuduğu okullar arasında değildir? A. Cumhuriuet llkakulu B. Semsi Efendi İlkokulu C. Mahalle mekîebi Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait bir yemek türüdür? O Halk ogunlon O Yemek İ Gigim Yukandaldlerden kaç tanesi kültü- rel miras ögelerindendir? A1 B.2 C3 Hangisi, geleneklerimiz arasında değildir? A- Düğün törenleri B. Yağlı güreş C. Hentbol Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras ögelerinden değildir? A \ B. 5%) ağ** Bir şegi atalonmızdan gördüğü~ müz gibi gopmago devam etmek Eskiden ben' sürekli gapılon alış- kanlıklordır. Aîalarımızın söglediği sözlerdir. Hınglslnln tanımı yukarıda veril- memlştlr? A. Gelenek B. Görenek C. Kültür Yusadığwm ger Tüm kwgénin en günegin- dedxr. Künefesi meş- burdur. Emreınin anlattığı ger neresidir? A. Hcıtag B. Adana C. İstanbul IV_ ”W //`“'""W 5/ X LFıuano/ îDuvul P ğZurnc) Ak ,x /\`_r/ L w Y( 5 7 J Y T w *V \~ Yukarıda uöresel çalgılanmızın altındaki kutucuğa '+' göresel ol- maganların altındaki kutucuğa '-' konulursa nasıl bir tablo oluşur? A.+++ B.~›+ C.~++ ğîianaê 535%& Ğûßüê Yukarıdald İl ve gemek eşleşîirmesi nasıl olmalıdır? a› >< ° X A. Aşağıdakilerden hangisi göresel ogunlarımızdun değildir? A- Dans B. Zegbek C. Halag Arzunhun gaşadığx gerde Dol- mubuhce Surcıgw ve Galuîu Kulesw vardwr. Arzu hangi Şehirde gaşamuktadır? A: Kongo B. Mcırdm C. İsîunbul Ağaçlandırma çalışması gapmul: hangi doğal afeîin efldslnl azalt- muz? Aşağıdakilerden hangisi geri dö- nüştürüleblllr bir atık değildir? Aıî B_ 'Q \ C. î!) Yulcanduld resim hangi doğal afet Ile Ilglll olabilir? A. Deprem B. Yangın C. Sel Blr bltldnln bügüme döneminin doğru sırulunışı hangisidir? AA IC B. CIA cıAO Hangi seçenekte doğal crfetlerle adlan ganlış eşleştirilmlştlr? «x i", r Akarsuların önüne V, setler, barajlar ga- pılmalıdır. Berkanîn söýediği önlem hangi doğal afet içindir? A. Deprem B. Sel C. Yangın Flanglsl deprem öncesl alınacak önlemlerden biridlr? A. Evleri sağlam zemine gupmolıgız. B. Ağaç dikmeligiz. C. Çevregi temiz tutmulıgız. Aşağıdakilerden hangisi deprem çcıntamızdu bulunması gereken malzemelerden değildir? Â. El Feneri B. İU< gurdım çantası C. Ogun konsolu Gunes gem doğugordur Hasan sabah sporunu Hopgordur Yukandakl resme göre Fbscınîn sol kolu hangi gönü göstermektedir? A. Kuzeg B. Batı C. Güneg Güneş'in doğduğu ger hangi gönü gösterir? Â. Güneg B, Batı C. Doğu Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellilrlerîmizdendirx? Aşağıdakilerden hangisi kişisel özel- liklerîmizden bahsetmeldedir? A- İßwruz kwsa boglugum. \ 4.. B* :Kwtap okumugı sevigorum.) C~ :Uzun suçlarxm vcır. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta or~ tak kullanılanlara örnek gösteril& mez. A 7 s -ı Yukarıda verilenlerden hangileri ders araç gereçlerindendlr? AACI s. oı cı; ß Tüm arkadaşlarıma şaggılı davranırım. Arkadaşımı geieneğine göre seçerim. a Arkadaşlarım arasında r agrım gapmam. Yulrarıdakilerden hangisinin davra- nışı ganlıştır? A. arı B. Başurıh olmak wcın ................... .. çcılışmuhgız. Yukarıdaki cümlede noktalı gere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. sürekli B. planlı C. akşam Baîuivan esmer ve kilaludur. Esra sarısın ve uzun bagludur. Yukarıdaki açıklamalar çocuklar arasındaki hangi farklılığı açıklamak- tadır? A. Fiziksel B. Duggusal C. Yetenek ß” Yukarıdaki araç gereç hangi ders- le ilgilidir? Â. Türkçe B. Matematik C. Görsel Sanatlar Aşağıdaki ifadelerden hangisi gan- lıştır? A. Resim defterx her zaman çcınta~ mwzdcı olmalıdır B. Okul cuntcımız uğwr olmumalıdın COkul cuntcımızx ders progrcımxnu göre hazwrîumahgxz 1 Ders TURKCE 2. Ders TURKCE 3. Ders HAYAT BİLGİSİ 4. Ders MATEMATİK Sr Ders SERBEST ETKİNLİK ör Ders MUZİK Yukarıda pozortesr gününün ders pragromr verrlmistrr. Ahmet bu programcı göre kaçıncı ders flüt çıkarmalıdır? Â. Z ders B. 4. ders C6. ders Aşağıdaki çoculdardan hanglsl ken- dini tanıtan bilgllere ger vermiştir? Aşağıdukllerden hcınglsl klşlsel özel- llklerimlzden bahsetmektedlr? A- ”Bwruz uzun boglugum. \ B' â :TEFHS Ognumug! SEVHOTUVÜİ ç, Ü :Kuhverengw suçlarxm var. Çantusını hazırlagan Tundnın aşağıdakilerden hangisini çuntasıncı kognasınu gerek yoktur? Ağ B. Sevgi matematik dersinde deıcteri~ nin ganındu olmadığını Fark emi. Sevgi bu durumu bir daha gcış- mamul( IçIn ne yupmalıdır? A. Muîematik defteri her zaman çantasında olmalıdır. B. Matematik dersine girmemelidir. C. Çantasını ders programına göre hozırlamulıdır. Sınıfta alınan kararla Ilglll aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? ß Kararları öğretmen tek basına almalıdır. Alınan kararlara herkesin söz hakkı olmalıdır. a Kararları sınnc başkanı r olmalıdır. 5~ ß C- Ag. Aşağıdulıl Idşlsel bakımlardan hangi- slnl tek başımıza yapamagız? A- " Twrnaklarwmxzı kesmek "ğ B ..._ Aşuğıdalzl çocuklardan hanglslnln özel blr geteneğl vardır? A. _ « B. _Iç c. »ıß J Aşağıdakilerden hangisinde okulun adresi tarif edilmiştir? Â. Okulumuz Ova Mahallesi, Yu~ nus Sokakakta bulunmaktadır. B. Okulumuz 3 katlı ve mavi renk~ lidir. C. Okulumuz uolun sonundadır. Farkh göruşlere "" " gostermelıgız. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelldlr? A. sabır B. SCIHgI C. dikkat Enes Yukarıda görselleri verilen Çocuk- lar için aşağıdaki ifadelerden hun- gisi gunlışhr? A. Enes Tunogu göre zogıftır. B. Tuna Eneğten daha kiloludur. C. Enes ve Tundnın bogları agnıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisi fizik- sel özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? A. K Spor gapmugı severim B. 5 Düz, sarı suçlıgım. ._ Temizliğe önem veririm. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin sergilediği davranış ganlıştır? Farklı duşüncelere saggı dugarım. B' Baskasına aiî eşgagı l