Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 1
 • 
  Güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?
  A. Hukuk kuralları yazılı ya da kamuya açık kurallar olmaları bakımından kişilerin geleceğe yönelik plan yapmalarını sağlar.
  B. Hukuki yargılama makamlarının belirliliği esastır.
  C. Hukukun sağladığı güvenlik bizatihi kendisinin sahip olduğu güvenlikle bağlantılı değildir.
  D. Hukuki yaptırımların önceden bilinebilir olması gerekir.
  E. Hukuk devleti şiddet tekeli ile hak ve özgürlükleri güvenceye alır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 2

 • Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Hukuk kurallarının ihlal edilmesi halidir.
  B. Hukuksal düzenin ortadan kalkmasıdır.
  C. Hukuk düzenine aykırı durumlarda hukukun verdiği tepkidir.
  D. Hukuk kendi kurduğu düzeni devam ettirmez.
  E. Hukuk kurallarına uyulmasının bir ödülüdür.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 4

 • Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı nedir?
  A. Hukuka aykırı eylemle bozulan hukuk düzeninin mümkün olduğunca eski haline getirilmesidir.
  B. Hukukun öngördüğü düzenin devlet eliyle yeniden kurulmasıdır.
  C. Hukuk kurallarını ihlal edenlerin cezalandırılmasıdır.
  D. Vatandaşların hukuk kurallarını ihlal etme düşüncelerinden caydırılmasının sağlanmasıdır.
  E. Hukuk düzeninin öngördüğü kurucu unsurların yokluğunun bir sonucudur.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 5

 • Düzen ve değer olarak hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Devletin şiddet tekeline sahip olmasıyla kurduğu hiyerarşi düzenin tekelini oluşturur.
  B. Hukukun kurduğu düzen bir değer yargısını yansıtır.
  C. Hukuk yasaklarken ve emrederken değer yargılarını yansıtmaz.
  D. Süregiden hukuk uygulaması çerçevesinde hukukun bir düzen ve değer sistemi oluşu pek fark edilmez.
  E. Ağır meşruiyet krizlerinin yaşanmadığı dönemlerde hukukun tarafsız olduğu düşünülür.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 7

 • Hukukun uygulanması sırasında aynı konunun farklı hukuk kurallarınca ve farklı şekilde düzenlenmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
  A. Geçmişe yönelik uygulama sorunu
  B. Zaman bakımından uygulama
  C. Sözel yorum teorisi
  D. Hukuk kurallarının çatışması
  E. Kuvvetler ayrılığı teorisi
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 8

 • Örf ve adet hukukuna ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Suç kavramı örf ve adette yer almaz.
  B. Bir eylemin suç olarak nitelenebilmesi için yasada açıkça yazması gerekir.
  C. Ceza toplum düzenini ilgilendirir.
  D. Örf ve adet hukuku doğrudan bağlayıcı olmasa da uyuşmazlık durumunda tespiti kolaylaştırır.
  E. Suç kavramı hukukun tali kaynaklarını ilgilendirir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 9

 • Hukuk kurallarının yer ve kişi bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Hukuk kuralları, bu kurallara kimlerin uyacağını söylemekle bu kimseleri egemenliği altına almış olur.
  B. Devletin ülkesi içinde ortaya çıkan olaylar ve eylemler o devletin hukukuna tabidir.
  C. Devletin vatandaşları üzerinde egemenlik sahibi olması şahsilik ilkesi olarak adlandırılır.
  D. Mülkilik ilkesi özellikle kamu hukukunda, şahsilik ise özel hukukta geçerlidir.
  E. Mülkilik ilkesi devletin sınırları dışındaki uyuşmazlıkları kapsar.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 13
 • 1
  İngiliz hukuk sisteminde “Statute Law” ne anlama gelmektedir?
  A. Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
  B. İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.
  C. ingiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.
  D. İngiliz içtihadi hukukunu tanımlar.
  E. Birbirlerinden ayrı kararlar veren yargıçların arasındaki birliğin sağlanması çabasıdır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 14
 • 1
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1215 tarihli Magna Carta Libertatum için söylenemez?
  A. Tacın nasıl el değiştireceğine ilişkin yeni kurallar getirmiştir.
  B. Papa III. Innocent, Kral John ve Baronları arasında imzalanmıştır.
  C. Kralın bazı yetkilerini sınırlandırarak hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan etmiştir.
  D. Kralın keyfi vergi salamayacağını hüküm altına almıştır.
  E. Yasal dayanağı olmadan tutuklama ve sürgüne göndermeye başvurulamayacağını düzenlemiştir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 17
 • 1
  Adli yargı kolunda iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturularak bu daireler numaralandırılabilir. Bu daireler arasındaki iş dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
  A. Adalet Bakanlığı
  B. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  C. Adli Yargı Adalet Komisyonu
  D. Cumhuriyet Başsavcılığı
  E. Bölge Adliye Mahkemesi
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 18
 • 1
  Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
  A. Bakanlar Kurulu üyelerini görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
  B. Cumhurbaşkanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
  C. Temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak
  D. Siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davaları karara bağlamak
  E. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz

AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Hukukun Temel Kavramları dersiAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları dersi test çözmeAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı