Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

9.Sınıf Kimya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Kimya dersi9.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III. x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III.

9.Sınıf Kimya dersi test çözme9.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III. x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III.

9.Sınıf Kimya testi çöz9.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III. x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III.

9.Sınıf Kimya testi çöz9.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III. x11 y13 ve z19 element atomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x 2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır katman elektron dağılımı verilen nötr x y z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik formüllerinden hangisi doğrudur tabloda verilen x2- y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır periyodik sistemde x y z t ve l elementlerinin yerleri gösterilmiştir katman elektron dağılımı verilen nötr x y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yapılmamıştır Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin ça- lışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı Çalışması I. Câbir bin Hayyan Dünyada ilk kimya Iaboratuvarını kurmuşiur. II. Antoine Lavoisier Kütlenin Korunumu Kanunu'nu ortaya koymuştur. III. Robert Boyle Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir? A) Plastik B) Seramik C) Mürekkep D) Civa E) Niirik asit I. Ölümsüzlük iksirini bulmak Il. Olayları teorik temellere dayandırmak III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların urtak hedefleri arasında yer alır? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) lvell. E) llvelll. Aşağıda verilen bilgilerden hang yanlıştır! A) Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur. B) Damıima yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır. C) Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksiri- ni bulmakiır. D) Aristdya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur. E) Simya kimya biliminin temellerini oluşturur. I. Plastik eldesi Il. İdrar yapısının incelenmesi III. Tuz içerisinde Mg”, NH; ve SO? iyonlarının belir- Ierımesi Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşa- ğıdakilerin hang de duğru yazılmıştır? 'T L L A) Organik kimya Biyokimya Fizikokimya B) Polimer kimyası Fizikokimya Analitik kimya C) Analitik kimya Anorganik kimya Biyokimya D) Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya E) Biyokimya Analitik kimya Organik kimya Karbun bulunduran bileşiklerin yapılarını özellikleri- ni ve tepkimelerini inceleyen kimya disıplıni aşağıda- kilerden hangisidir? A) Fizikokimya B) Analitik kimya C) Biyokimya D) Organik kimya E) Endüstriyel kimya Aşağıdakilerin hangısı organik kimyanın ilgi alanı deg r? A) Piller B) Plastikler C) Petrol ürünleri D) Boyalar E) İlaçlar I. İlaçların etken maddelerinin sentezi II. Şeker pancarından şeker eldesi III. Petrolün analizi Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler. II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar. III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır. Verilen çalışmaların hangileri anurganik kimya ile il- gilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) I, II ve III. Kimya; I. metalurji mühendisliği, II. kimyager, III. eczacı meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Element Adı Element Sembolü I. Kalay Sn II. Sodyum S III. Fosfor P Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bileşiklerle ilgili; I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göster- mezler. II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. III. Formüllerle gösierilirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. Naı-ıcoa ıı. s ııı. co ıv. He Verilenlerden hangileri farklı cins atumlardan oluşan saf maddelerdir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D) II ve IV. E) III ve IV. Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin furmülü aşağıda- kilerden hangisidir? A) HNOS B) CaC03 c) NHS D) Ca(OH)2 E) H2s04 Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembu- Iüdür? A) Cu a) Au c) Ag D)AI E)Ar NaOH bileşiğ ile ilgili; l. Üç farklı tür atom içerir. II. Yaygın adı sud kostiktir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I,I|ve|II. FV. ?VE Vuknrıdnkl tııııılnyıcı da nnnııa uğıçtnkl llanalarln dogru (n) ya a. yanlış (v) olduguna karar vererek Iler- Ieyen bır ögrenci kaç numaralı çıkışları çıkar? A) 1 s): c): D)S E) 5 I. Demir Il. Altın mwm IV. Civa Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda xazılmamıştır? mm ma mm mm am Yanıcı HZ gazı ile yakıcı OZ gazının elkileşmesi ile söndü- rücü bir madde olan HZO bileşiği meydana gelmektedir. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilg , I. Farklı tür alem içerirler. Il. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır. yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi aynı lür atumlardan oluşan saf maddedir? A) Su B) Sodyum C) Amonyak D) Yemek sodası E) Tuz ruhu Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. BELA!” I. CHaCOOH Aselik asit Il. NaCI Sodyum klorür III. HCI Tuz ruhu IV. CaO Sönmemiş kireç Buna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı duğru yazılmıştır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi leman? A) Tek tür atomlardan oluşur. B) Formüllerle gösterilir. C) Homojendir. D) Sal maddedir. E) Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Aşağıda bazı maddaların bulunduğu kanların uzarındakı Euvanlık uyarı ışaralı vıırılmıslır Madde Guvenlik Uxarı İşareti ı Bınzın ıı. Çamaşır suyu ııı m; ruhu İ& Buna göre hangi nıandelerln guvenlik uyarı isareti dogru verilmiştir? A)Yalnızl a› ı va ıı c› ı va ııı n› ıı ve ııı. E) ı. ıı ve ııı Bulunduğu kabın üzerinde yandaki venlik uyarı işareti bulunan madde içın; I. Çevreye zararlıdır. II. Zararları yıllarca sürer. III. Atıkları Iavaboya dökülmemelidir. yargılardan hangileri doğrudur! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. Aşağıdakilerden hangı nın güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur? A) Buharlaştırıcı B) Aşındırıcı C) Zararlı D) Radyoaktif E) Oksitleyici Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili; I. Oksitleyicimaddedir. Il. Alevden uzaklululmalıdır. III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili; I. Asit üzerine su dökülmemelidir. Il. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. III. Sıvı atıklar Iavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde; I. Tahriş edicidir. Il. Radyoaktiftir. III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara ne- den olur. özelliklerinden hangilerine sahiptir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı guvanlık uyarı işaratları va anlarnları varil› rrıiştır Guvenlik u arı ı aren Anlamı ı Aıırıdı vcıdır .. Q Yakıcıdır ... ğ Pntlayıcıdır Buna göre rıarıgllerırıırı anlamı yanlıs verılmısılr? A) Yalnız ı a) Yalnız ıı c) Valnız ı D)Iva ı E)l,llval Üzerinde yandak venlik uyarı işareti bulunan madde ı n aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Zehirlidir. B) Yakıcıdır. C) Patlayıcıdır. D)Yanıcıdır. E)Aşındırıcıdır. Yanda verilen güvenlik uyar anlamı aşağıdakilerden hangis A) Tahriş edici B) Patlayıcı C) Radyoaktil D) Toksik E) Yanıcı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Piller çevreye zararlı kimyasallardır. B) Kimyasal maddeler uygun kaplarda saklanmalıdır. C) Radyoaklif maddelerle uzun yıllar çalışılmamalıdır. D) Zehirli madde ile çalışırken eldiven lakmak yeterlidir. E) Kimyasalların ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarı işaretleri kimyasallarla nasıl çalışılması gerekti hakkında bilgi verir. Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken; l. Eldiven kullanılmalıdır. II. Önlük giyilmelidir. III. Gözlükiakılmalıdır. önlemlerinden hangileri alınmalıdır? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Asağıdukl kımyı: laboratuvarında ku ını u Kamal mııızemeıeıuen hangisinin ını yanlış verilmiştir? Malzeme Adı ^› Jİ Cam halen a› Ayırma hunlsl G) Eeharylas D) /ûx mm, 'x E) . ı Erlırırnayar Dallon Atom Modelfne göre; I. Atomlar bölünemez. Il. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur! A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Rutherford Atom Modeli; I. nöironun varlığı, Il. pozitifyükün bulunduğu bölge, III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı bilgilerinden hangilerini çıklamada yetersiz kalmıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive III. D) II veIII. E)I, Ilve III. Bohr Atom Modeli'ne göre; I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir. Il. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sa- hiptir. III. Elekironun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) I, Ilve III. I. Dalton Atom Modeli /Jîî \ o °`ı Rutherford Atom Modeli III. Thomson Atom Modeli Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) Ivelll. E) I, Ilve III. I. Rutherford II. Thomson III. Dalton IV. Bohr Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik alarak sıra- lanması hangisinde duğru verilmiştir? A) III, I, IV, II. B) III, II, I, IV. C) II, I, III, IV. D) I, III, II, IV. E) I, IV, II, III. Atom mudelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Elektron keşünden sonra Thomson ü delini geliştirmiştir. B) Dallcn Atom Modelinin bazı teorileri günümüzde ka- bul edilmemektedir. kek mo- C) Rulherlord altın levha deneyi ile çekirdekli atom mo- delini geliştirmiştir. D) Atom hakkında ilk bilimsel model Bohr tarafından or- taya atılmışlır. E) BohrAtcm Modelfnde tek eleklrcnlu alomların davra- nışları açıklanmışlır. Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor: - Proton sayısı, elektron sayısından Zfazladır. - Nötron sayısı proton sayısına eşittir. - Kütle numarası 40'tır. Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden han- gisinde duğru verilmiştir? 4D 2+ 40 1+ C) 40X A) 20X B) 19X zu °> İŞ* E) i?” 34 1657- taneciği ile ilgili; I. Atom numarası 16'dır. ıı. Çekirdekyükü (-2)'dir. III. Nötron sayısı 18'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive Il. D) lvelll. E) I, Ilvelll. . Atom Kütle Nötron Elektron Tanecık numarası numarası sayısı sayısı xî* 17 10 Y 19 39 23* 21 23 Tabloda verilen X2', Y ve 23' tanecikleri ile ilgili aşağı- daki bilgilerden hangisi yanlıştır? tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tabloda verilen x2– y ve z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır tablo, ver, tanecik, ile, bilgi, hangi, yanlış A) XPnin nötron sayısı, proton sayısından bir fazladır. B) Y'nin nötron sayısı 20'dir. C) Y ve Z3*'ün elektron sayıları eşittir. D) Z3”ün kütle numarası 44'tür. E) Kimyasal özellikleri farklıdır. Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır? A 24M 2+ B 350', C 238. h; 9 ) 17 ) 14 ' 15 m9 F* E) ':N* 1H, fa, fr atomlarıyla ilgili; l. İzotop atomlardır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Kimyasal özellikleri aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 35 "e 37 ııı. “Mg” ile Mg Verilenlerden hangileri izotoplur? A) Yalnız II. B) Ive II. D) Ilve III. c) IveIII. E) I, II ve III. Mendeleyev'in periyudik tablosu ile ilgili; I. Yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Il. Elementler artan atom kütlelerine göre yerleştiril- miştir. III. Keşledilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. - Elemenilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamışiır. - X- ışınları ile yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Verilen çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mendeleyev B) Moseley C) Meyer D) Stoney E) Newlands Modern periyodik sıslem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yatay sıralara periyol denir. B) Düşey sütunlara grup denir. C) Eşit sayıda grup ve periyol vardır. D) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. E) Her element için sadece bir lane kutucuk ayrılmıştır. Periyodik sistemde periyotlar ile ilgili; I. 7 lanedir. II. En az element birinci periyotta bulunur. III. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özelliği ben- zerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için; I. değerlik elektron sayısı, II. katman sayısı, III. kütle numarası niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) IIveIII. X, Y ve Z elementleri ile ilgili; - Kimyasal özellikleri benzerdir. - Atom numarası en küçük olan Y, en büyük olan X'lir. bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi ulur? ^>Yzx Blxzv @z v x mx E)Y z z -< >< >< -< N Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y'nin katman sayısı eşittir. B) Y ve Z aynı periyotiadır. C) X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. D) Proton sayısı en fazla olan Z dir. E) X ve Y metal, Z ametaldir. Asağıdav bu:: ktran .ı-a. ı Kanunun ama... n. rv\lırı v: mum c › ) 4. Ma ı ) ) z. a- 2. s ) ) ) a( a; eş cı suna gore ıınßıqakl yıırsı Iurdın nar-alın xanııgtır? A) s› o› n› s› C`rıın ama nuru-razı sıır Mahir» tamam elektron sayısı 123... s..." .turn mm. Klor ve kukoı-ı amoıalalı. 15`dır Putııyuru v: vvııyuıxyurn rrııîıldır. X2" iyonunun katman eleklrun dağılımı, ) ) ) şeklindedir. Ze' 85' Be' Buna göre X atomu için; I. Periyodik sistemde 3. periyoi 8A grubunda yer alır. II. Değerlik elektron sayısı 6'dır. III. Atom numarası 16'dır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. Periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası kaçlır? A)20 B)19 ona D)17 &ne ® › › ı Ze' Se' 4e' katman elektron dağılımı verilen nötr xy&z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur Nötr haldeki katman elektron dağılımı verilen X ele- menti için; I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur. II. Değerlik elektron sayısı 4'tür. III. Atom numarası 14'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız III. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen elemenllerden hangisi 158 elementi ile aynı grupla bulunur? A) GC B) 80 C)1DNe D)11Na E) mAr ,F ve "Cl elementleri ile ilgili; I. Periyodik sistemde aynı grupla yer alırlar. Il. Atom yarıçapı F > CI şeklindedir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi CI > F şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elemenilerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cin- sinden verilmiştir. Element ie1 is, ie: is. X 496 4560 6900 9540 Y 738 1450 7730 10500 Z 578 1820 2750 16600 Buna göre; I. X, 1Agrubu elementidir. Il. Y'nin değerlik elektron sayısı 2'dir. III. Z'nin atom yarıçapı X'inkinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 07', Naİ Mg” iyonlarının katman elektron dağılımı, 2) B) şeklindedir. Buna göre O, Na, Mg atomları ile il I. Mg'nin atom numarası en küçüktür. Il. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar. III. Na'nın atom yarıçapı en büyüktür. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Ee N F Mg Ar Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B) Mg'nin değerlik elektron sayısı Be'ninkine eşittir. C) Metalik aktifliği erı yüksek olan element K'dır. D) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element Ar'dir. E) N'nin atom yarıçapı F'ninkinden küçükiür. Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının amığı yönde, I. Atom yarıçapı II. Elektronegaliflik III. İyonlaşma enerjisi özelliklerinden hangileri azalır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki periyudik sistemde yerleri belirtilen ele- mentler için aşağıdakilerden hangi yanlıştır? A) X ve Y metal, Z ve T ametaldir. B) Z ve T aynı gruptadır. C) Atom numarası en büyük olan T'dir. D) Y'nin proton sayısı 4'tür. E) Y ve Z'nin katman sayısı aynıdır. Xrll) Ze' Be' Ze' Y = ) ) ) Ze' Be' 3e' Z = l ) Ze' 7e' Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z ele- mentleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X ve Y ametal, Z melaldir. B) Z, 2. periyot 2A grubundadır. C) X ve Y aynı gruptadır. D) Elektron alma isteği en fazla olan Y'dir. E) Değerlik elektron sayısı en büyük olan Z'dir. iyonlaşma enerjisi test Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için, - Aynı periyotta bulunurlar. - Y'nin atom yarıçapı en büyüktür. - Z'nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması, l. YAI > Mg ilişkisi vardır. D) Metalik aktiflikleri arasında, K < Mg z › X'di D) X'ın elektron verme istegı en fazladır_ E) V'rıırı atam numarası Eden küçüktur, Periyodik sistemde aynı periyuna suldan sağa doğru gidildikçe; I. metalik aktiflik, II. elektronegatiflik, III. atom yarıçapı niceliklerinden hangileri genellikle azalır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ive III. E) I, Ilve III. 12X, “Y, 152, NT elemenllerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe duğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisıdir? A)Z>X>Y>T B)T>Y»(>Z C)X>Y>Z>T D)Z>X>T>Y E) T > z > Y > x Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azal- dığı yönde; I. iyonlaşma enerjisi, II. atom yarıçapı, III. metalik aktiflik niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) IIveIII. E) I, Ilve III. Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisı yanlıştır? A) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyon- Iaşrna enerjisi azalır. B) 1Ave 2A grubunun tamamı metaldir. C) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametal özellik artar. D) Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom ya- rıçapı azalır. E) Soygazlar 8A grubu elementleridir. Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X'in ame- tal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin- Z likle doğrudur? A) X kararlı bileşiklerinde -2 değerlik alır. B) Ametallik özellik Y > Z'dir. C) Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardır. D) Elektron ilgisi Y > X > Z'dir. E) Atom numarası Z > Y > X'dir. Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkin- likle, ifadelerin önüne doğru ise “J”, yanlış ise “X" işaretleri konulacaktır. Bir periyotta soldan sağa doğru ametalik özellik artar. Bir grupla yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Bır grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi artar. Buna göre etkinlı hatasız tamamlayan bir öğrenci- nin cevapları aşağıdakilerden hangisidir? A) /,/,x a) /,x,x c) x,x,/ D) x,/,/ E) /,x,/ 2. periyotta bulunan X, Y İyonlaşma Enenısı ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi -Atom Numarası graliği yanda verilmiştir. Bu elementlerle ilgili; I. Elektron ilgisi en bü- yük oıan zrdir_ Atom Numarası II. Metalik aktilliği en büyük olan X'dir. III. Y'nin proton sayısı 7'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir. Buna göre, I. Y'nin atom numarası X'in atom numarasından bü yüktür. Il. Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi, X'in birinci iyonlaş- ma enerjisinden büyüktür. III. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) IveII. C) Ive III. D) II veIII. E) I, Ilve III Aynı grupla bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili, - X elemeniinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür. - Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyudik sistem- deki yerleri aşağıdakilerden hang nde duğru veril- miştir? A) Z B) Z c) Y D) Y E) X X Y Z X Z Y X X Z Y Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparma ç n gereken enerji en fazladır? A) 502* B) 13Aı3* c) QF* D) 11Na* E) 1652* Pariyodık sıstam üzerinde gasıenıan bazı öze ıkler ak yü. rıürıda gannllıkla arlmaktadır_ Buna göre, bu verı mlştır? nde doğru ol A) Alanı yarıçapı Eleklıun ılgısı Amelalık ozellık a) Melalık ozsllık İyurılaşma snsnısı Eleklrun ılgısı c) Alnm yarıçapı Elaklrunsgalmık Amalalık ozallık D) Eleklran ılgısı Atom yarıçapı Metalık uze x E) Eleklranegalıflık Elaklrunılgısı Kimyasal Tür Adı _ _I_ _ İyon He . _H_ . "' Molekül Tablodaki numaralandırılmış buşluklara aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? ı ıı L A) 02* Molekül 02 B) cı* Atom HZ C) Br Molekül Ba D) Na Atom CI 2 E) K* Molekül Ca Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A) so; B) v4 c) HZ D) coz E) MH; sı .Ealul va Ekırı ı..xı. kırnyusul ı...ı.. hakkında ı.. hılg ı.. VBVTYI am... .g.... sını... v....... veya -ı..... ...m y. .. E " -.-m amına..., e Aynı Vay. r... .ı....ı..... ......ı...yı. B m' ..kı am... sonucunda olusur. En_ sı. . rrvonun flxıksol V. kkmyaıal hatun n.. .xı...... game... -.. kucuk ........... am... g... oldukları ..ın-yanı şııı. Bıtuı v. Eklıflrı !nnıırılarıııl yaww: mn.. .şagıuakııerın hangisinde dogru olarak verllııılınr? A) s› a› n› E) _am_ Iyorı Am... Iyun Molekül Molekül 459% Atom ıy-.. Ivlclakal ıy.. KİMYASAL TURLER ARASI ETKILEŞIMLER /\ı Guçlu elkıleşımler A İyonık bağ Kovalenl bağ Van derWaaIS O bağları Şemada , O ve ile gösterilen yerlere sırasıyla yazılması gereken ifadeler aşağıdakilerin hang nde doğru olarak verilmiştir? A) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, Metalik bağ B) Zayıf etkileşimler, Hidrojen bağı, London kuvvetleri C) Dipol-dipol etkileşimleri, Hidrojen bağı, London kuv- vetleri D) Zayıf etkileşimler, London kuvvetleri, Metalik bağ E) Zayıf etkileşimler, Metalik bağ, Hidrojen bağı I. Metalik bağ II. Hidrojen bağı III. Kovalent bağ Verilenlerden hangileri fiziksel hağdır? A)Yalnız II. B) Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili; l. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır. II. Alomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir. III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilvelll. _ýqgqe cörseldekl1.213y4 rakamlarıyla nösxerııen eıkııesım- Ierln güçlü ı ıayıf olarak sınıflandırılması aşağıuakı. lerden hangisinde dogru olarak verıınıısnn oogıu Etkileşimler zaxıı Elkileşimler A) 1.2 3.4 s) 1.3 2.4 t:) 2,3 1 .4 D) 2.4 1 .3 E) 1.4 2.3 Aşağıda verilen bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf eikileşimlerdir. B) Zayıf etkileşimler oluşurken ya da koparken madde- nin kimyasal özellikleri değişmez. C) Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. D) Güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovaleni bağlardır. E) Güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir. ı. HZ ıı. HCI ııı. NH3 ws& v. CHA Verilen madde örneklerinden hangileri element mo- lekülüdür? A) ı ve ıı. B) ı ve ıv. c) ııı veV. D) ıv ve v. E)Il, Illve v. Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) HZ, HZO ve COZ moleküler yapıdaki kimyasal iürierdir. B) NHI, OH' çok atomlu iyonlardır. C) Li, C, He gibi tanecikler atom olarak adlandırılır. D) Naİ Mg” gibi pozitif yüklü iyonlara katyon denir. E) CI atomu CI' hâline geçerken kimyasal türü değişir. I. COZ molekülündeki karbon ile oksijen atomları arasındaki etkileşim II. HZO molekülleri arasındaki etkileşim Güçlü Etkileşim III. HZ molekülünde hidrojen atomları arasındaki etkileşim O IV. Şekerli sudaki şeker ve su molekülleri arasındaki etkileşim Zayıf Etkileşim Yukarıda verilen etkileşim örnekleri 'n güçlü ya da zayıf etk alarak verilmiştir? A› B› c› o› ßğß% IV m olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru E) l>o 157' Clz, Mg, NO; kimyasal türleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru sınıflandırılmıştır? Atom Molekül İl A) cız N05 Mg B) Mg N05 cız c) Mg cız N05 D) cız Mg N05 E) N05 cız Mg NaCI bileşiğinin iyon örgü ya- pısı yandaki şekilde gösteril- miştir. Bu hileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Atom ışığın Elelaîğıîréiğyısı X 2 2 Y 3 6 Z 2 3 X, Y ve Z baş grup elementlerinin nötr aiomları için tablo- daki bilgiler verilmiştir. Buna göre; I. X ile Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur. II. Y'nin Lewis yapısı zýîşeklindedir. ııı. z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan bileşik fur- müllerinden han doğrudur? İyon Çifti Bileşik Form " A) ca” , F' CaZF B) Baz* , sof' Ba2(SO4)2 c) AF* , OH AI3OH D) Naâcoğ* Nazcoa E) MgZKPOf Mg2(PO4)3 Aşağıda bazı iyonik bileşiklerin Lewis yapıları gösterilmiştir. Buna göre a, h ve ı: yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru alarak verilmiştir? A) 1-, 2+, 2- B) 7-, 2+, e- c) 1+,2-,1+ D) 1+,2+,1+ E) 1-,2-,1- Sodyum iyonu ile sülfat iyunundan uluşan bileşik for- mülünde tuplam kaç tane atom bulunur? A)3 B)6 c)7 D)11 E)12 Katman eleklrun dızılımi ><))) 282 şeklinde olan X atumu ile ilgili; I. 168 ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. II. SO ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü; X2* 2* şeklindedir. III. “Na ile bileşik oluşturamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Ive II. C) II ve III. D) IveIII. E) I, Ilve III. Elif, 4Be, 7N, wNe ve 12Mg atomlarının Lewis yapılarını aşağıdaki gibi yazmıştır. .EF şN. Mg. Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını duğru yazmıştır? A) Be ve N B) N ve Ne C) Mg ve Be D)Ne ve Mg E) Be ve N Al” ve 02' iyunlarından oluşan bileşik ile ilgili aşağı- dakilerden hang' ixanlıştır? A) Formülü AIZOSTÜr. B) Adı Alüminyum oksittir. C) İyoniklir. D) Oda koşullarında kalıdır. E) Birtane oksijen atomu üç lane elektron almıştır. nyon Karyon Buna göre ı, ı ve e gösterilen hnsluklara hangı hlleslk ıormn Ierl yaz ıııalıaır? A) Lıco: Mgı=2 Al3(CO3)2 s) L.,co3 NlgF AI7(CO3)3 c› uzcoa MgFz Al2(CO3)3 o) Lı2CO3 MgFz A|3(CO3)3 s) LIJCO: MgZF AI2(CO3)3 Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yanlış verilmiştir? Bileşik Formülü A) Berilyum niirür Be3N2 B) Demir(ll)klorür FeZCI C) Kalsiyum oksit CaO D) Sodyum karbonat NaZCOS E) Bakır(ll)flcrür CuFZ Kalay ll) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hang r? A) SnO B) SnZO c) SnZOZ D) SnOZ E)Sn2O4 1A grubu metali olan 19K ile Y atomunun oluşturduğu bi- Ieşiğin formülü K3Y'dir. Buna göre bu bileşik için; I. İyonik bağ içerir. II. Elektron alışverişi sonucu oluşur. III. İçerdiği K* ve Y& iyonlarının elektron sayıları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Ive II. D) IveIII. E) I, IIve III. Clz molekülü ile ilgili; I. Polar moleküldür. Il. Lewis yapısı :ÖI - ÖI: şeklindedir. III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna kalılmamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Agruhunda bulunan Lewis yapıları şeklinde olan X ile Y elementleri arasında oluşan molekül ile ilgili, I. Formülü XY4'tür. Il. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur. III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. I II III IV V Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrenciler- den ' erinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır. Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? (1H, GC, 7N. 80) A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v X ve Y atomlarından oluşan XY mole mu modeli aşağıda verilmiş ir. x.+ İs# x-ýı nün oluşu- Buna göre; I. Molekül apolardır. II. X ve Y elementleri ametaldir. III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Verilen moleküller ile ilg aşağıda i ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) Imolekülü apolardır. B) ll'de atomlar arası bağ polardır. C) l ve ll'de bağ yapımına katılmayan elektron çini bulunur. D) ll molekülü polardır. E) I'd& atomlar arası bağ polardır. A) B) C) D) E) H H | I H-C-C-5-H | I H H Polar 5 7 6 3 1 Apolar 3 1 2 5 7 Yandaki bileşikle bulunan pular ve apular kovalenl bağ sayısı aşağıdakilerden han- gisinde doğru verilmiştir? Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağı- daki ' ' m_ :o = c = o: Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atom- lar arası bağlar polardır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) Ive III. E) IIve III. Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlıgı yanlış verilmiştir? (1H, SB, BC, 7N, 9F) Mulekül Mulekül Polarlığı A) F2 Apolar B) CHA Apolar C) NHS Polar D) HF Polar E) BHS Polar Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir. 2. periyot 3. periyot :X- Buna göre, I. X veY atomları arasında kovalent bağlı XYZ bileşiği oluşur. Il. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bile- şiği oluşur. III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. NH: mulekül' ilgili; I. Molekül polardır. II. Bağ yapan elektron çifli üç tanedir. III. N-H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) Ive II. D) Il ve III. E) I, II ve III. X2' iyonunun katman elektron dizilimi 2e' ) Se' ) şeklin- dedir. Buna göre X atomu ile ilgili, I. Lewis yapıs ğ. şeklindedir. II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır. III. SF ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Molekül Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı 02 I Apolar COZ Polar ll CH,, III Apolar Tablodaki l, ll ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakiler- den hangisi yazılmalıdır? (1H, GC, GO) I II III A) Apolar Apolar Polar B) Polar Apolar Apolar C) Apolar Polar Polar D) Polar Polar Polar E) Apolar Polar Apolar Kükün hekzaflorür hileşiğinin furmülü aşağıdakiler- den hang r? A)SO2 B)SF6 C)KF D)K2S E)SO3 ı. NZOS ıı. Aızoa ııı. ccı4 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri ko- valenl bağlı bileşiklir! (BC, 7N, 80, “AI, ncı) A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) I, II ve III. Metalik bağ içeren maddelerle ilgıli, I. Yüzeyleri parlaktır. Il. Tel ve levha hâline getirilebilirler. III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi ileiirler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir. Bi|eşik Adı Bileşik Formülü I Azot triliorür NaF Il Dihidrojen monosüllür HZS III Diazol trioksit NZOS IV Karbon dioksit COZ Buna göre hangi hileşiklerin formülleri yanlış yazıl- mışlır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Ive II. D) II ve III. E) III ve IV. x kurnasındakı buşluklara, v kurrıasındakı kavrarnlar ya. z arab( anıamı. cumleler oluŞturulacaktvr. x Ameıalarrıetal atorrıları arasında elekıtonlarvrı 0._ lak kullanımı sonucu . bağlı bileşikler oluşur. . ı=..ı.ı. n.. nrrıatal aßnrvıları arasında 0...,... bag , ...gm - mynxm mat.! yanları (-)yükıu ..mm yanı arasındaki am,... çakırrı kuvvıtırıı , ...g a. . Ayrı x ırrıı ımmı.. ırııırıdı :luıın ıııg. :ıığaı v . :polar Kaval-ın( . nıotılık . kavı ..ı . Dalır kovılınl Buna gere. v kumesldekı rıırıgl kavram ku :ın ına- mıs olur? A) apular kovalan! s) polar kcvalent c) ıyonlk m rneıallk e) kovalanı Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli elkileşimler aşa- ğıda verilmiştir. ı. Zn(k) ıı. NaCI(k) III. Elmas IV. Buz a- İyonik bağ b- Metalik bağ C- Kovalent bağ Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuwetli etkile- şimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde dağ- ru yapılmıştır? A) ı- a II - b III - c IV- a D) B)l-b c) I-b II-a II-a III-c III-c IV-a IV-c I-c E)I-a Il-a II-a III-b III-b IV-b IV-c PCI: bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Potasyum klorür B) Fosfor klorür C) Potasyum triklorür D) Fosfor triklorür E) Monofosfoririklorür Kımzaaaı Turlar Klmxısıl îıxılegım 'roro cvvs cv - - Malallkba . - Aalarkavalentha . - Palarkovalsrıllza Verilen ıxııı kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal endleslm mmnun doğru eslestırlımesl asn` aıcıakııercıen hangisidir? A,.\ m& , :>-«5 *Â* .î. mî. D) -â s& .Z. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin B şik Adı Karbon tetraklorür Diiosfor irioksit Kükürt dioksit Diazot peniaoksii Karbon dioksit "Na, “Mg, “Al alomlarının metalik bağ kuvvetleri- nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiler- den hangisidir? A) Na > Mg > AI B) Mg > Al > Na c) AI > Mg > Na D) Na >AI > Mg E) AI > Na > Mg 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime nokta- ları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C'tur. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuv- vetleri arasındaki şki aşağıdakilerden hangisinde doğru alarak verilmiş r? A)Z>Y>X aıx>v>z C)X>Z>Y D)Y»<>Z E)Z»(>Y Metalik bağ ile ılg , I. Güçlü elkileşimlerdir. II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır. III. Kimyasal etkileşim katyonlarve anyonlar arasındadır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız II. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim türleri arasın- da yer almaz? A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı c) Metalik bağ D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi Aşağıda bazı moleküller verilmiştir. ı. cız II. HCI ııı. NH3 ıv. coz Buna göre hangileri kalıcı dipul etkileşimi gösterir? (1H, BC, 7N, 80,170) A) Yalnız l. B) l ve II. C) ll ve III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. - Molekülleri katı veya sıvı hâlde bir arada tutan kuvvetlerin genel adıdır. - Polar moleküller arası çekim kuwetlerine denir. - Bir iyon ile polar molekül arasında oluşan çekim kuvvetlerine denir. - Yoğun !azda soygaz atomlarını, ametal molekülleri- ni ve apolar molekülleri bir arada tutan kuvvetiir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda A) London kuvvetleri B) Hidrojen bağı C) Zayıf etkileşimler D) Dipol-dipol etkileşimi E) İyon-dipol etkileşimi HCI, CHSCI, CHA molekülleri ile İlg , I. Üç molekülde de London kuvvetleri vardır. II. HCI ve CHSCI polar, CHA ise apolardır. III. Aynı ortamdaki CH4'ün kaynama noktası CH3CI'nin kaynama noktasından yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, GC, HCI) A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)lIve III. E) I, Ilve III. ya aaraımanı, Ana-aan F2 va cız maıakuııarının aym arlarrıdakı kaynama noktalarını karşvlaştırrnasvnı ve na_ dırıını açıkıamaaın. sıamısıır, Buna Btâre. Kaynama noktaları "'°°"' Anaıar molakûlvarda ilk aıan Lanaau kuvvaıları, melakul ngırlıgı arttıkça azalır F, va cı, malakulldnnın ruolaku ç. baĞYarı aynıdır. cı; malakullı 'nda .ı alın a: al-dıval ııı cı2> :2 kuvveller' :2 molekullafnde elk ' olan dıPeI-dipol kuvvıllanrıdın auyunur Aaaıar rrıolaktlllarda aık ları London kuvvetler molekül agırııgı arttıkça artar_ :2 mnlekullerlnda atkı! alan a paıdıpaı v. F: > cı, kuvvııtlar cı, maıakuııannaa atkı aıan dıDoı-d paı kuvvıllarından buyukıur ı. F2 y cı? ıv m2 > :2 Ays yukarıdaki cevapııraııı rıarıgısırıı verirse soru- yu dogru cqvaplanıış ulur? ( 'ğr, îîcı) A› ı s› ıı, c› ııı, D) ıv E) v Polar maddelerin polar çözücülerde, apolar maddelerin apolar çözücülerde iyi çözünmesi beklenir. ccıA HCI NHS H20(5) H2O(s) CH3OH(S) ı ıı ııı Yukarıdaki l, ll ve III numaralı kapların içerisine belir- tilen maddeler eklendiğinde hangi kaplarda çözünme olayının gerçekleşmesi beklenir? (1H, GC, 7N, SO, ncı) A)YaInız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. C6H6(s) + 33,3 kJ/mol 4› C6H6(g) ıı. CH4(g) g CH4(s) + s kJ/mol ııı. NaI(k) + 700 kJ/mol <> Na*(g) + I'(g) Yukarıda verilen değişimlerin hangilerinin gerçekleş- mesi sırasında kopan yada oluşan bağlar zayıf etkile- şimlerdir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. Bazı aıamamıann parıyedık sıslomdakı yanan vanlmıştır, n cu Buna göre verilen elementler ve oluşturdukları hlle- şıkıer e ııgıııaşanıuakııemen hanglsllanl Kır? A) ı-ıcı molakullari arasında dipol-dipol alkila lari a s) Aynı ortamda ar, maadaaının kaynama noktası. m2 maaaasının kaynama naktasından yüksektir. c) M2 va cı2 maıakuııarınaa aıomlar arasında eşit aayıaa bag vardır. D) ::M4 molekülleri arasında London kuwaııarı elkındır E) N ve H ammıarı arasınaa poıar kavalenl bag oluşur› Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dizilim- leri verilmiştir. X: 25' ) Se' ) Y: 15') Z: 25' )Be' ) 4e') Buna göre, I. Y ve Z arasında oluşan ZYA molekülündemolekül ler arası dipoI-dipol etkileşimi etkindir. Il. X ile Y arasında oluşan XYS molekülü polardır. III. Aynı ortamda kaynama noktaları X2› Y2'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E)IveIII. X ve Y aiomlarının katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. X: 2e') 6:?) Y: 2e') 7e') Buna göre, I. Yoğun fazda YZ molekülleri arasında London kuv- vetleri eikindir. II. X ve Y atomları arasında polar kovaleni bağ oluşur. III. XYZ molekülleri apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Aşağıda bazı moleküller ve bu molekülleri yoğun fazda bir arada tutan baskın etkileşim türleri verilmiştir. Molekül MolekülIerArası Etkileşim Türü XYZ London kuwetleri XZS DipoI-dipol eikileşimleri Buna göre; I. XZ3 molek' ü polardır. II. XYZ molekulünde yük dağılımı eşittir. III. XZ3 molekülünün HZO içerisinde çözünmeşi beklenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Yanda X ve Y olarak gösterilen moleküllerin açık formülleri ve- rilmiştir. Buna göre; Molekül Açık formulu X H - F Y O = C = O I. X ve Y molekülleri polar kovalent bağ içerir. II. Y molekülleri arasında London kuweileri vardır. III. X molekülleri arasında dipol-dipol etkilşimleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. D) II ve III. B) I ve II. E) I, II ve III. c) ı ve ııı. Simya ile i E? ili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış- A) Bilim dalı değildir. B) Çalışmaları teorik temellere dayanır. C) Sistematik bilgi birikimi içermez. D) Deneme - yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir. E) Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşü- nülmüştür. I. Özütleme II. Elektroliz III. Kristallendirme Verilenlerden hangile imyacıların kullandığı labo- raluvar tekniklerindendır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)I, Ilve III.