Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

9.Sınıf Fizik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Fizik dersi9.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50 hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50

9.Sınıf Fizik dersi test çözme9.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50 hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50

9.Sınıf Fizik testi çöz9.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50 hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50

9.Sınıf Fizik testi çöz9.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50 hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur hacmi 108 santimetre küp olan oyun hamuru küre şekline getiriliyor aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz ömer otobüsle yolculuk yaparken şekil yarıçapı rk = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır AŞağıdak lerden hangısı nııx g vmez A) [îj B! mınııı ııgı alanını: Teleskopların çahşma Varuna olayı prensibi (2) ıı› Kuresel ısınmanın Dunyanın Manyetik Etkileri Alanı E) Yuksek Hızlı Trenler Fizik bilımi aşağıdaki hılim dallarından hang ne duğrudan katkıda bulunmaz? Küresel ısınma, buzulların erimes klimlendirme ko- nuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? A) Termodinamik B) Optik C) Kalıhal Fiziği D) Mekanik E) Nükleer Fizik Aşağıdakilerden hangisı fızik bilimınin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle unaya çıkan bilim dallarından biri değildir? A) Fizikokimya B) Biyofizik C) Nükleer Fizik D) Jeoiizik E) Astroüzik Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda ince- Ier. Buna göre ; - Dünyanın ayı çekmesi - İklimlendirme sistemleri - Telefonda seslerin iletimi - Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi olayları seçeneklerle eşleşlirıldığinde hangisi açıkta kalır? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom üziği E) Nükleer üzik Aşağıda tîzık bıvımını ılgılandıran gaıacvar va rızıgın an alanları eşleşlırılrnısl' v î Ekhnk ı=. 2 Ivlanyelızrna ı” î Termemnamvk Prızrna Buna gor: m. eşlestırmelerden olarak :::gıda verilen eslestırmeıerden hangileri yarı ştır? A) Yalnız ı e› Yalnız ııı c) ı ve ıı o) ı ve ııı s) ı, ıı V9 ııı İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaş- tırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ede- rek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt ala- nıyla ilgilendiği söylenebilir? A) Mekanik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Atom tiziği E) Nükleer Ezik Fızıkle matematik kullanım le ılgılı, I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Il. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale geliri- Iebilir. III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)lvelll. E) I, Ilve III. Yıldırım ve Şimşek Yukarıda verilenleri inceler? A) Optik B) Elektromanyetizma C) Termodinamik D) Nükleer üzik E) Mekanik Paratoner ğin all alanlarından hangisi . A/lekanık . Tarrvıudırıarvuk Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gdserilmıştir_ Gunaş Pallamaları Tüyların Kabarması î Şımşsk Çakmasv Gakkusağı oıuşması suna göre bu olaylar nı n al( dallar ıle eslestirılui- glnde asağıdakllerden ııangısı dışarıda kalır? A) Oplık E) Elaktromanyetızma G)Terrv1odınamık D) Atom fvzvğv E) Nuklaar Hzık Aşağıdaki birimlerden hangisi !üretilmiş bir büyüklü- C) Metre D) Kilogram E) Newton Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sisle- mindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk 4› metre B) Elektrik Akımı 4› Volt C) Kütle 4› Kilogram D) Sıcaklık 4› Kelvin E) MaddeMikiarı 4› mol Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildin' A) Sıcaklık B) Madde miktarı C) Hacim D) Işık şiddeti E) Elektrik akımı “Kuzeye doğru 10 m/s .... ifadesinin belınlıgı büyük- lük ile ilgili; I. Vektörel bir b" "ktür. Il. Temel bir büyuklukiür. III. Bir varlığın hızını bildirir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) l,IIve III. Aşağıdaki hı 'mlerden hangisi fizik bilimine göre le- mel bir büyüklüğe aittir? A) Litre B) Newton C) Amper D) Metreküp E) Pascal Aşağıdaki bırimlerden hangisi vektörel bır huyuklüğe aittir? A) Newton B) Saniye C) Kelvin D) Kilogram E) Candela Külle kavramı ı ilgili; l. Birimi kilogramdır. ll. m sembolü ile gösterilir. III. Temel bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ğ 'ı7 A) Fotometre ile ölçülür. B) Işık şiddetinin sembolü “I" dir. C) Türelilmiş bir büyüklüktür. D) Birimi “Candela” dır. E) Birim sembolü “cd"dir. Aşağıda verilen; I. santimetre II. Saniye III. Celsius IV. Ton V. Amper VI. Litre birimlerinden hangileri Sl birim sistemindeki temel birimlerdendir? A)IveI|. B)|IveII|. C)IlveV. D) l, II ve VI. E) II, III, IV ve V. Aşağıdaki büyüklük birim eşleşlirmelerden hangisi Büyüklük Birim A) Kuvvet Newton B) Basınç Pascal C) Kütle Kilogram D) Elektrik akımı Amper E) Güç Joule Süriünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F1, Ez ve 53 kuwetleri şekildeki gibi etki ediyor. F,=12N F3=17N Buna göre cisme etki eden hileşke kuvvet kaç Newtowdur? A)7 a)10 c)13 ı:›)1s E)2O Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çeki- yor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuwetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuwet kaç N'dur? A) 300 B) 350 c) 400 D) 550 E) 050 Kenar uzunlukları B cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ^lür? Bcm A) 32 a) 64 c) 123 D) 256 E) 512 Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor. r:4 cm h:25 cm Buna göre silindirin hacmi kaç cmihtür? (n = 3) A)1200 501400 c)1500 D)160O E) 2000 Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor. 10cm 20 cm 40 cm Buna göre kapta kaç litre su vardır? A) 2 B) 4 c) a D) 16 E) 32 Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rs 4 cm olan silindirin hacimleri şittir. :S21 cm :gs cm Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm'dir! A) 13 B)16 c)12 D)10 E)9 45 cm3 aaviyaaina kadar su dulu Lışırnıı kabına x ciımi a ıaıg. da ııvı sex/iyisi 15 amîaıuyar, Daha ıorıri kabı v cismi aıiıdığmaa uşırma katından 15 cm3 au taşıyor. 75 cm3 as cm= iman› 15 ama x ızlsmlnln Iıaızınl v,, v clsııılnln hacmi v, oıauguna gör: v oranı kıctır? (asu- ı g/cm:) v A)11ş a› ğ- c› ı D) â- E) 3 Şekil l'deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu (aşır- ma kabına içi dolu kürelerden 4 lane alıldığında kaptan Şekil ll'deki gibi 110 cm3 su taşıyor. 500 cm3 360 cm3 11Ü cm3 Buna göre kürelerden b nin yarıçapı kaç cm'dir? (VE = 3) A) 3 B) ğ c)2 D) ğ E) 1 Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boş- luk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak öl "yor. Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cma olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor. Buna göre, kap 0,5 glcm; özkütleli sıvı ile dulduru- lursa kütlesi kaç g olur? A)75 B)125 c)175 D)225 5250 Kütle - hacim ilişkisi graükte verilen maddeden küp şek- linde bir cisim yapılıyor. Kütle (g) Kü ün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cis- min kütlesi kaç g dır? A)1O B)12 c)1e :n20 asa Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir. V d m d m V I II III Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçlaki bir sıvıya ait olabilir? (m: kütle, V: hacim, d: özkütle) A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)I,IIve|II. K, L ve M cisimlerin& ait kütle ve hacim değerleri aşağıda- ki tabloda verilmiştir. Kütle(g) Hacim (cm3) K 50 100 L 150 200 M 150 100 Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dı_ ve dM arasın- daki büyüklük sıralaması nedir? A)dL>dM>dK B)dK>dL>dM C)dM>dL>dK D)dL=dM>dK E)dK= d Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin küt- lesi 48 g dır. Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dino( = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) 5 Ahmet bir cismin özküilesini hesaplamak istiyor. Buna göre Ahmet bu cismin hangi nicelikleri melidir? A) Kütle - Ağırlık B) Kütle - Hacim C)Ağırlık - Sıcaklık D) Hacim - Sıcaklık E) Kütle - Sıcaklık Aynı maddeden yapılmış X küpü ve Y küresinin kütleleri mx ve mjdir. a=2 cm r=2 cm Buna göre X küpü ile Y küresinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangis ir? (7: = 3) A) mx = mY B) Zmx = mY C) Amx = mY D) 2mX = 3mY E) mx = ZmY İç hacmi 50 cm3 olan boş bir kabın kütlesi 100 g dır. Bu kap sıvı bir madde ile tamamen doldurulduğunda toplam kütlesi 180 g oluyor. k 100 g 130 g Buna göre sıvının özkütlesi kaç glcm: tür? A) 0,5 a) 0,8 c) 1 D) 1,2 E) 1,6 Özkiılle ıle ılgılı, l. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz. II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar. III. Maddeler için ayırt edici birözelliktir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Boyutları 10 cm, 20 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler priz- ması şeklindeki cismin kütlesi 6 kg dır. 20 cm 50cm Buna göre cismin özkütlesi kaç glcm3 tür? A) 0,6 B) 0,3 c)1 D) 1,2 E) 1,5 Hacmi 108 cm3 olan oyun hamuru, küre şekline getiriliyor. İ& Buna göre oluşan kürenin yarıçapı kaç cm olur? (VE = 3) A) 1 B) 2 c) 3 D) 4 E) s X, Y, Z sıvılarının kütle-hacim grafikleri şekildeki gibidir. Kulle X Y Hacim Buna göre, eşit hacimde alınan sıvıların külleleri ara- sındaki ilişki ned A)mX=mY=mZ B)mZ>mY>mX C)mX>mY>mZ D)mX>mZ>mY E)my>mx>mz Sıvı ıle tamamen dolu v Iaşırrrıa kabına sıvıda erımeyen v hacım isim yavaşça bırakılıyor_ :sa V x Buna göre. ı v kabmdakı sıvı hacmı azalır ıı, x kahında v hacmında sıvı I: ıı. v kabının ıapıam kullesi ana yırgılarındın hangileri dogrudur? A) Yalnız ı s) Yalnız ıı o› ıı ve ııı. c) ı ve ııı E) ı. ıı ve ııı. Sanayide ve teknolojide maddenin; I. Özkülle II. Çözünürlük ııı. Hâl değişimi özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma iş- lemleri yapılabilir? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)IveIII. D) II ve III. E) I, II ve III. Külleleri sırayla 2m, m, 3m olan eşit hacı K, L, M cisimlerinden K'nın özkütlesi 1 glcm: olduğuna göre L ve M ::isimlerinin özkülleleri kaç glcm: tür? d d L M A) 0,5 1,5 B) 0,5 1 c) 1 0,5 D) 1,5 1 E)1 2 Aynı sıcaklıkta saf K, L, M maddelerinin kütle ve hacim değerleri çizelgede verilmiştir. Madde Kütleßı) Hacim (cm“) K 200 25 L 400 100 M 100 25 Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? A) Üç madde de kesinlikle farklıdır. B) K ve L aynı olabilir M kesinlikle farklıdır. C) Üç madde de kesinlikle aynıdır. D) L ve M aynı olabilir K kesinlikle farklıdır. E) K ve M aynı olabilir L kesinlikle farklıdır. Özkütlesi 4 g/cma olan meialden yapılmış içi dolu küpün kütlesi 256 g'dır. Buna göre küpün bir kenarı kaç cm'dir? A)16 3)& c)4 m2 E)1 Bir cismin dayanıklılığı; I. cismin yapıldığı malzemei Il. cismin hacmi, III. cismin kesit alanı niceliklerindan hanğilerine bağlıdır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve II. E) l, II ve III. Kenar uzunluğu g. olan bır kupon kası( alanı s, hacı-ru v Ve dayınık gı D'aır Buna gor. .ym ınııddadan n.." uzunluğu z. ulan hlr KOP yapı rsa kesi( alanı. hacmi ve duyarım 9- rıırıqı değerlerde ulur? Kesll am... ama...” .. i î î A) 45 av g a› zs m, D a› as 4x/ 2D D) AŞ sv o g› zs 18V g Dayanıklılıkla i gili; I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır. III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzun- lukları şekildeki gı cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DV ve DZ oldu- ğuna göre dayanıklılıklar arasındaki şki nedir? A)DY>DZ>DX B)DX>DY>DZ C)DZ>DY>DX D)DX=DZ>DY E)DX=DY=DZ Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir. aynı maddeden yapılmış k silindiri silindir K küresi - L küresi - dayanıklılık - sıra ,»~~{ D Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı B4( kaçtır? L A)% 5); @ğ D)1 aî Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır. Bu özellikle ilgili olarak; I. Tumusol kağıdında sıvının emilmesi II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıkla- nahilır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur Buna göre K ve L noktalarındaki civa moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte dogru verilmiştir? hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludur A) Kohezyon s) Kohezyon c) Adezyorı D) Adezyan E) Kohezyon ı_ Kohezyorı Adezyon Aaezyun Kohezyorı Kı lcallık Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Falih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yap- raklara kadar ulaşmasını sağlar. Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslaian sıvıdır. Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzd' kaldırma kuvvetiyle ilgilidir. hangi öğrencilerin verdikleri örnekler duğrudur? A) Yalnız Fatih B) Yalnız Sultan C) Fatih, Mehmet D) Fatih, Sultan E) Fatih, Sultan, Mehmet Aşağıda gü lük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler ve- rilmiştir. I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı Il. Su yüzeyinde duran para III. Lensin göze yapışması Buna göre, verilen örneklerde elkin olan fiziksel olay- lar hangi seçenekte duğru verilmiştir? I II III A) Adezyon Yüzey gerilimi Kohezyon B) Kohezyon Kılcallık Adezyon C) Yüzey gerilimi Adezyon Kılcallık D) Kılcallık Yüzey gerilimi Kohezyon E) Kılcallık Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi, Il. sıvının sıcaklığı, III. sıvının saflığı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir! A)I,IIveIII. B)IveIII. C)IveII. D) Yalnız III. E) Yalnız I. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyor. 3.1_ x ve y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda x Yuzeyı YYuzeyı Buna göre; I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür. Il. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür. III. Y yüzeyi ıslanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|. E)llvelll. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına, sonra da M noktasına giderek duruyor. K L M N P -20m -10m o 13m 23m Buna göre hareketlinin aldığı yul ve yerde si aşağıdakilerden hangi nde doğru verilmiştir? Aldığı Yol (m) Yerdeğiştirme (m) A) 20 20 B) 20 0 c) 40 40 D) 60 -20 E) eo 20 Bir hareketli A noktasından harekete başlayıp şekildeki yörüngeyi izleyerek C noktasına gidiyor. 'A 40m . C B 3Dm Buna göre hareketlinin yer değiştirmesi kaç m dir? A) 10 B) 30 c) 40 D) 50 E) 70 Aşağıda verilen; I. vantilatör pervanesinin hareketi, II. yağmur damlasının yere düşmesi, III. keman telinin hareketi ulaylarından hangileri öteleme hareketine örnektir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)IveII. E) I, Ilve III. "Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımla- nır bu noktaya .......... .. noktası denir." cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle ta- mamlanırsa fizik mine göre duğru olur? A) Konum B) Hareket C) Referans D) Yer değiştirme E) Uzunluk Fizik bilimine göre yerdeğiştirme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vektörel bir büyüklüklür. B) Aîile gösterilir. C) Son konum ile ilk konum farkından bulunur. D) Birimi metredir. E) Sadece sayı ve birimle ifade edilebilir. Fizik bilim e göre hareket ile i dan hang yanlıştır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. ili aşağıdaki yargılar- B) Evrendeki tüm hareketler için sabil bir referans noktası vardır. C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihti- yaç duyulur. D) Birine göre durgun olan bir cisim başkasına göre ha- reketli olabilir. E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir. Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. Sporcu pistin kenarından bir tam tur atarak koştu- ğunda aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1r=3) Bir sporcu yarıçapı 25 m olan çembersel pistin bir kenarında durmaktadır. bir sporcu, yarıçap, çember, pist, kenar, durmak AI Yol (m) Yerdeğ' ' me (m) A) 25 o B) 0 25 c) 0 150 D) 150 o E) 150 150 Aşağıda verilen; I. saatin yelkovanının hareketi, Il. salıncakta sallanan çocuğun hareketi, III. hızlı trenin hareketi hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden han- gisi gibi r? A) Öteleme Titreşim Dönme B) Dönme Titreşim Öteleme C) Titreşim Öteleme Dönme D) Dönme Öteleme Titreşim E) Titreşim Dönme Öteleme Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanarak şekildeki gibi gidiyor. Buna göre üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakiler- den hangisi ke ' 'kle aynıdır? A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı A) Alınan yol B) Sürat C) Hız D) Yerdeğiştirme E) Zaman Bir sporcu yarıçapı 20 m olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Bu sporcu pist çevresindeki bir tam turu 20 s de Ia- mamladığına göre; 50. saniyedeki yer değiştirmesi kaç m dir? (7r=3) A) 20 B) 40 c) 50 D) 70 E) 90 Ömer otobüsle yolculuk yaparken Şekil l de aynı hızla gi- den bir aracı durgun; Şekil II de aynı süratle ve zıt yönde giden aracın süratini ise iki kat olarak görüyor. da kw da vk Şekil ı Şekil ıı Bu durum aşağıdaklerden hangisiyle açıklanır? A) Hareket göreceli bir kavramdır. B) Hareket gözlemciden bağımsızdır. C) Hız ile ilgili gördüklerimiz gözleyen kişiden etkilenmez. D) Otobüsler hareketi yanlış algılamamıza neden olur. E) Otobüslerin hızlarının aynı b' anlaşılmasını zorlaştırır. Iükte olması olayın Hız ve sürat kavramları 'çin, l. Vektörel büyüklüklerdir. II. Birimleri aynıdır. III. Türetilmiş büyüklüklerdir. yargılarından hangileri her ikis' 'çin de duğrudun A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor. -20m -10 m D 1D m 2D m Buna göre arabanın onalama hızı kaç mls dir? A) 5 B) 10 c) 20 D) 30 E) 40 İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlayor. Araçlar 3 s sonra karşılaşlıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç m dir? A) 20 B) 35 c) 70 D) 105 E) 140 Bir hareketli dikdörtgen şeklindeki yolda A noktasından B noktasına şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 s de gidiyor. Buna göre harekellinin sürati ve hızı kaç mls dir? Sürat Hız A) 14 10 B) 10 10 c) 10 14 D) 14 14 E) 14 20 Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve B0 km/h sabit hızlarla harekete başlıycrlar. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur! A) 30 B) 50 c) eo D) 90 E) 130 Hız ile ilgili olarak; I. Skaler bir büyüklüktür. II. Birimi m/s dir. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Aralarında 150 m olan iki araç şekildeki gibi sabit hızlarla aynı yönde hareket ediyorlar. Buna göre araçlar kaç saniye sunra yan yana olurlar? A)5 B)10 c)15 [n30 E)35 şekildeki K ve M noktalarından aynı anda ve sabit hızlarla birbirlerine doğru harekete geçen Mehmet ve Akif aynı anda L noktasında karşılaşıyorlar. K Akif'in hızı 5 mls olduğuna göre Mehmet'in hızının büyüklüğü kaç mls dir? A)2 B)5 c)10 D) 15 E)20 Bır harekeııı yarıçapı 3 m aıan Şekıldekı Çembersel yolda A noktasından a noktasına akla belirtilen yorurlge ile 3 s da gıdıyor_ Buna göre harekeıllnln sllraıl ve ııııı kaç mls aır-o (F3) surat Mız A) 3 1 s) e 1 c› 3 2 D) s 2 E) :s s Düz bir yolda; şekildeki gibi aynı anda 30 m/s ve 20 m/s hızlarla harekete başlayan araçların hızları sabittir. 30 m/S 20 m/s v x ; 1ÜDm ; Bu araçlar T noktasına aynı anda vardıklarına göre başlangıçtaki aralarındaki x mesafesi kaç m dir! A) 50 B) 70 c) 100 D) 150 E) 200 Aynı anda şekildeki konumlarından sabit hızlarla hareke- te geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir. P Ğvw I a mum ı wm, 15m Buna göre hızlarının büyüklükleri arasındaki i aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişt î A)v1>v2>v3 B)v1>v3>v2 C)v3>v2>v1 D)v3>v1=v2 E)v2>v3>v1 Şekildeki K noktasından L noktasına 5 s de giden bir ço- cuk hiç durmadan geri dönüp L noktasından K noktasına 7 s de varıyor. ı ı Ka su ın aL K ile L noktaları arası 60 m olduğuna göre çocuğun hareketi ile ilgili, l. Aldığı yol 60 m dir. II. Yerdeğiştirmesi sılırdır. III. Ortalama sürati 10 m/s dir. yarğılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) l ve II. D) II ve III. E) I, Il ve III. “Alınan yolun geçen zamana oranı menin geçen zamana oranı . . . . . ..dı n fizik bilimi açısından doğru bir ifade n, hoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakiler- yerdeğişti r- r. A) sürat, hız B) ivme, sürat C) hız, sürat D) sürat, hız E) sürat, ivme Doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç 5 saniyede hızını 100 m/s'ye çıkarıyor. Buna göre bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç nılsbdir? A) 100 a) 50 c) 40 D) 20 E) 10 İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme - zaman graüği şekildeki gibidir. a (m/sî) Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç mls olur! A) 15 B) 12 c)9 D)5 E)3 Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen bir kuwet etkindir? A) rüzgârın yaprağı savurması B) elmanın dalından yere düşmesi C) Iokomotifin vagonları çekmesi D) bebek arabasının iiilmesi E) sporcunun halier kaldırması İvme ile ilgili olarak; I. Birim zamandaki hız değişimidir. ıı. Birimi m/szdir. III. Vektörel bir kI . yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) l, II ve III. v (ru/ı) s” -rızırı m: . :ırnıvî arıüüı uk. :ıkı aıhıaı 2 ı u› Ierugn ııııııqısıcıır? Bun- ama. m. nrıııırı m..- r 1....." nr-!IQI .ş-gm-.. . A! a (ın/gö H, u(ııı/5') 2 :(5) 2 ..Q ç, ıı(rI'I/S}7 D) &(ıv\/5”) D ğ m., ı (s) s› a musa ı (s) Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvetlere kuvvet denir. Cümlesindeki boşluk aşağıdaki rin hangisiyle Ia- mamlanırsa fizik bilimine göre doğru ulur? A) Elektromenyeiik B) Kütle çekim C) Zayıf nükleer D) Yeğin (Güçlü) nükleer E) Sıkıştırma Aşağıda verilen; I. Kütle çekim kuvveti Il. Zayıf nükleer kuvvet III. Elektromanyetik kuvvet kuvvetlerinden hangilerinin menzili sunsuzdur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Dünyanın yö 'nge haberleşme uydularına etki eden kuvvet aşagıdakilerden hangisidir? A) Yeğin nükleer kuvvet B) Zayıf nükleer kuvvet C) Temel kuvvet D) Kütle çekim kuvveti E) Elektromanyetik kuvvet Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili; I. bir aracın diğerini çekmesi, Il. saça sü en tarağın kâğıt parçalarını çekmesi, III. Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi olaylarından hangileri temas gerektirmez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) IveIII. E)IIve III. Kuwel ile ılgili aşağıdaki bilgilerden hangısı yanlıştır? A) Biriminewtondur. B) Dinamomelre ile ölçülür. C) Temel bir büyüklüklür. D) ;sembolü ile gösterilir. E) Vektöreldir. Kuvvelle ilgili olarak; l. Çekme veya itme olarak hissedilebilir. II. Dinamomelre ile ölçülür. III. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabi- Iir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) Ivell. E)I, Ilve III. Aşağıdaki olaylardan hangisinde diğerlerinden farklı bir temel kuwet elkindir? A) uyduların belli bir 'ngede dolanması B) okyanuslarda gel-git olayı olması C) elektronların çekirdek etrafında dolanması D) gezegenlerin güneş etrafında dolanması E) yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi “Bir cisme etki eden net kuweiin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliy- se sabit hızla hareketine devam eder." şeklinde açıkla- nan FizikYasası hangisidir? A) Sabit Hız B) Eylemsizlik C) Enerjinin Korunumu D) Yer Çekimi E) Küilenin Korunumu Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemle- riz. Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gö te emez? A) ani fren yapan otobüste ileri doğru savrulmak B) durgun otobüs harekete geçtiğinde arkaya doğru itilmek C) arabayla giderken virajda savrulmak D arabaların hava yastıklarının açılması E) bir ::isme kuvvet uyguladığımızda aynı kuwelin bize de etki etmesi “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin iv- mesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.” ifadesinin matematiksel gösterimi aşa- ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a) A)F=m/a B)F=m-a C)a=F-m D)m=F-a E)F=m+a Kuvvetin birimi nevnon dur. Bu birimin temel b" "klük birimleriyle ifadesi aşağı- dakilerden hangisidir? A) kg.m B) kg.m.s C) kg.m/s ı:›) kgmZ/s E) kg.m/s? Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuwei uygulanıyor. Buna göre cisim için; I. Durmaya devam eder. II. Sabit hızla hareket eder. III. İvmeli hareket yapar. IV. Düzgün hızlanır. yargılarından hangileri duğru olur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) Illve IV. Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvet- ler etk de hareket vardır? A) dalından düşen elma B) yerden havalanan uçak C) durmak için frenine basılan araba D) sabit süratle düşen yağmur damlası E) basket potasına atılan lap Sürtünmesiz bir sistemde E kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L ::isimlerinin arasındaki ip bir süre sonra ko- PLIYOF. Buna göre cisiml ip koptuklan sunraki hareketleri n ne söylenebilir? K L A) Yavaşlar Hızlanır B) Sabit Hızlı Sabit HIzIı G) Sabit Hızlı Hızlanır D) Yavaşlar Sabit Hızlı E) Hızlanır Hızlanır Net kuvvetle ilgili; I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır. II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar. III. Sıfır ise hareketli cisim durur. yargılarından hangileri sürtünmesiz unamlar i doğrudur? A)Yalnızl. B)Yalnızll. C)lve II. D)IIve III. E) I, Ilve III. Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Buna göre; cisimlerin ivmeleri ax, av, az arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? A)aXx3>x1 B)x1=x2>x3 C)xZ>x1=x3 D)x1>x2=x3 E)x1>x2>x3 Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etki- siyle K noktasından L noktasına göiürulüyor. FZ:1ZN 25m i K L Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür? A) 200 B) 250 c) 300 D) 450 E) s00 Birim zamanda yapılan işe iizikte - - - - denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki keli- melerden hangisi ile duldurulmalıdır? A) güç B) kuwei C) ivme D) enerji E) verim Sürtünme kuweiinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir ci- sim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L nokta- sına götürülüyor. .::MEZSN 500 cm K L Buna göre net kuvvetin yapt iş kaç J dür? A) 25 B) 50 c) 75 D) 100 E) 125 Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel oıarık Is y m..., .u A) î E) "â J .a ..k.....,.... wma-mm» ,mm havaya kaldvrnıak 4:› T m Canıayı rrıaruıvenlaruen yüke” _semum sahıı duvarı 2D N kuvvetle ıxrnak z› é" cıarvı asananrla Yukarı (aaırnak Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır? A) ağırlık kaldıran halterci B) arabayı iterek götürmek C) serbest bırakılan cismin düşmesi D) bisiklet sürmek E) pencereyi çekerek açmak Aşağıda verilen; l. Joule birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabi- lir? A)Yalnızl. B)Ive IV. C)I|ve IV. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Sürtünmesiz ortamdaki cismeFvFTFs VSFHA kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. F, F, cisim yalayda yul alarak K noktasından L ye geldiği- ne göre hangi kuvvetler iş yapmıştır? A)YalnızF1 BF1vd=2 CF1F2 via DFS VE,, EF1F2F3 vd=4 Sürtünmesiz zeminde 2 kg küileli cisinFß veFğ kuvvetle- rinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır. Buna göreFv; kuvveti kaç N dur? A)2 B)4 c)e ma E)10 Sürtünmesiz ortamda 20 N, 10 N ve 5 N büyüklüğündeki üç kuwetin etkisi ile hareket eden cisim yatay zeminde 5 m yol alıyor. Fî1üN F,:2uN : FIZÜN a_ Şekıl ı Şekil ıı Buna göre Şekil l'de yapılan ıı Şekil ll'de yapılan işe Wı Wı mg B) g c) 3 ml E) 7 oranı kaçtır? 10 N ağırlığındaki bir cisim 50 N büyüklügündeki kuwetle yerden 20 m yukarı taşınıyor. ::am n:20m Buna göre kuwetin yaptı iş kaç .Iuule'dür? A) s00 B) 000 c) 1000 D) 1100 E) 1200 Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s de ancak çıkartılabiliyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O m/sî) A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 35 K noktasındaki cisme F=10 N büyuklugündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir. .î F:1Ü N 20 rn Cisim L noktasından sonra 8 ın ilerleyebildiğine göre sününme kuweti kaç N'dur? A) 40 B) 25 c) 20 D) 10 E) e Aşağıdakilerden hangisi tîzikte güç birimi olarak kullanılamaz? A)% BW-Tm C)Watt D) “iy” ağ İ .. .. ..... . . . huyuklugu aşagıdakılerden hangı- sine eşittir? A) İvme B) Hız C) Güç D) Uzunluk E) Kütle İş için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Skaler bir büyüklüktür. B) W sembolü ile gösterilir. C) Birimi watt lır. D) Uygulanan kuvvetle doğru oranlılıdır. E) İş ile enerjinin birimi aynıdır. Sürtünmesiz doğrusal düzlemde hareket ettirilen cisimler- den K cismi 20 N luk kuwetle 5 m ileriye 3 s de göt' ü- Iürken harcanan güç PK, L cismi 30 N luk kuvvetle aynı mesafeye 2 s de göiürülürken harcanan güç PL dir. nı:3u kg mîîÜ kg I: F:2u N .3;›F:3Ü N I .. .. . PK Buna gore harcanan guçlerın uranı kaçlır? L A) i B)  c) 1 D)  E) 2 3 Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalışlırılırsa kaç kJ lük enerji harcar? A) s00 B) 700 c) 000 D) 1000 E) 2000 4 kg kütleli bir cismi 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç wamır? (g=10 m/sî) A) so B) 120 c)1e0 D) 350 E) 400 Bir işçi 15 kg kütleli yükü her bir katının yüksekliği 2,5 m olan apartmanın 1. katından 5. katına 1 dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü kaç wat! tır?(g=10 mis?) A) 15 B)25 c) 50 D) 100 E) 120 2 kilowatt gücündeki bir elektrikli soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıycr. Elektri n 1 kiIowalt-saal ücreti 40 kuruş ulduğuna göre tüketilen enerji tutarı kaç TL dir? A) 10 B)40 c)so D) 120 E) 200 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lamba- nın yanması sağ anıyor. + a Anahtar PII Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki veri- len enerji türlerinden hangisi yoktur? A) elektrik B) ısı C) ışık D) kimyasal E) mekanik Kulleları sırasıyla m, zm, sm olan K, L, ıvı katı ::sırrıları sununmeıenu onemsiz olduğu ortamda şekildek` yüksek* lıklerdan serbest bırakılıyor Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K nokta- sında durmakba olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuv- vet N noktasına kadar uygulanıyor. K L M N P R Buna göre, noktalar arası sürtünme kuweti sahit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur? A)L aım C)N mp E)R Noktalar arası uzaklıklar ışıl vi 5 m olan şakildakı ya. Iun sadaca yaıay bolumu surlunıuali ve .unnnma kuvvatı 10 N'dur_ m z 5kg x v z r L Buna göre kuılesl 5 kg man clslııı a m yükseklikteki K nukusınuan serbest bırak ısı. ı ›< nakıas. la x nuklaıı arasında makarıik ana bıttır. vaıay duzlsmde ılerlerken hızı gıdsrek aaaıı . c m L uuktaıırıda durur yıırgılavırıdıın nana lerl doğrumu-na w mıaî ı EyValrıız ııı E) ı. ıı va ııı. A) Yalnız ı c) ı ve ıı n› ıı va Daşey kesin şekildeki gibı olan sürtunmelı yoıun K nokta- sından katı bir c m serbest hırakılıyor. K L Euna göre clslm ı_ noktısınn gelene kadar, ı Makanık anam azalır ıı. Cısmin sıcaklığı artar. ııı, Kınalik eneqı sûraklı artar yargııanuaarı rıarıgııerı keslnllkle doğrudur? A) vıımz ı. B)Va|r\ız ıı. o) Yıımz ııı. D) ı va ıı. E) ıı ve ııı. Du: bır yolda bir araca :il ruzgar-nar. graûğı şekildekı gi* bıdır. Hız Zaman Aracın K. L, M bölgelerindeki klneılk enerji değişim- ıerı sırayla AEK. AE . AEM olduğuna göre enerji aegı- simleri arasında şki nedir? A› AEK > AEL › AEM E) AEM › AEL › AEK c› AEL > AEM > AEK D) AEK = AEL = AEM E)AEM > AEK > AEL sunarım-L a.. yaıa.. b( naktagından scı _Pink kınııık anarılyla gecen x cıarvıırıırı L nuklnaındu kınaıık anarjıuı au .ı aluyar Şaş_ Buna nar-ı aıam. ..kı au... annuum. kuvvıılrılrı yalı: haa sırıflnl :ısının-k ama.. ıııııglsl a a m› (LMN, Süriünmeli yatay düzlemde 2 kg küileli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman graüği şekildeki gibi oluyor. v(m/s) 10 D ğ us› Buna göre, kuwetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dulayı kaybolan enerji kaç jouledür? A) 100 B) 50 c) 25 D) 10 E) 5 Sürtünme kuwetinin sabit olduğu yatay yolda hareket et- mekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s'dir. MV 5m/s K L Buna göre, KL arasında sürtünme kuwetinin yaptığı iş kaç jouledür? A) 21 B) 1s c) 12 D) e E) 3 Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında dur- makta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I'deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin ki- neiik enerjisinin yola bağlı değişim graliği Şekil II gibi ol- maktadır. Enerji (J) 300 r Yol (m) Şekıl ı Şekıl ıı Buna göre, sününmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür? A) 500 B) 300 c) 200 D) 100 E) 50 Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjile- rini yiyeceklerden sağlar. Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdaki- lerden hangi dir? A) Kinetik enerji B) Potansiyel enerji D) Biyokütle enerjisi C) Kimyasal enerji E) Mekanik enerji Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir. Harcadığı Enerji Yaptığı İş (joule) (juule) K 5000 4000 L 1200 800 M 30 10 Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasın- daki ilişki sıralaması nasıldır? A)K>L>M B)K>M>L C)M>L>K D)M>K>L E) L > K > M Gün 'zde üretilen eleklrikli ve elektronik makine- lerın uzerine yapışlı lan enerji verimlilik etikellerinde aletler simgeleyen renk aşağıdakilerden A) kırmızı B) turuncu C) sarı D) siyah E) yeşil Bir makinenin verimini arttırmak için; I. sürtünmenin azaltılması, II. çalışma saatinin kısaltılması, III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) I, II ve III. ›<. L ve NI rrıolnrlırırıırı varirnlarırıa ..ı snıurı gmngı uk . askı gibidir_ a.. meßnrlar ıı. aynı büyüklükte İşler y., _ dığında rrıeıeriarda oününmeden dolayı açığa çıkan ..ı anan ari EK, E, EM'd`r. Molorun varımı x L M Buna Süre bu enerlller ırısındakl ınşkı :sag-cık ler. :len ııırıglsıdır? A)EK>EL>EM a)sK›sM›sL c›sL›sM›sK D)EL>EK>EM s› EK EL EM Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor. Bu işin yapılmas 'çin vincin harcadığı ene 'i 2000jouIe olduğuna göre v cin verimi V.. kaçlın (g = 10 mlsî) A) 90 B) so c) so D) 50 E) 40 Bir elektrik motoru şekildeki 20 N'Iuk yükü sabit süratle 5 5'de 2 m yukarı çıkarıyor. Moturun gücü 10 watt olduğuna göre, moturun verimi % kaçtır! A) 90 B) eo c) eo D) 50 E) 40 Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın ki- neiik enerjisine aynı zamanda moiordaki ısı ve ses ener- jisine çevirir. Isı ve ses Enerıısı 120.ı Kimyasal Enerji J 200.ı K* 4› Kıneiık Enerji BÜJ Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi oldu- ğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır? A) so B) eo c) 50 D) 40 E) 20 Verimi yüksek araçlarla ilgili; I. enerji kullanımının az olması, II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi, III. daha dayanıklı olması yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II ve III. E) I, II ve III. %00 varımıa çal an bir araca an aıınan ve varııan anam. lerin sütun grnfıklerı şekıldaki Enerji u› Alınan vanıan Enerji Ensnı Buna göre, makine çalışırken makıneaan al nan ener- ıı E kac Iouledur? A) 20 a) 40 o) 100 D) 120 E) 160 Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için; I. dış cepheye ısı yalılımı yaptırmak, Il. Asınıfı ısıtıcı kullanmak, III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve III. E) I, Il ve III. Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çevi- riyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşü or. Buna göre, ceren'in siklete binme verim ' V.. kaçlır? A) 90 B) eo c) 75 D) eo E) 50