Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

7.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi7.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi test çözme7.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler testi çöz7.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler testi çöz7.Sınıf Sosyal Bilgiler test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandı- ğımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara “Gü- naydın" diyerek onları selamlamak, onların hal ve hatırla- rını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşa- ğıdakilerden hangi dir? A) İletişimin önemi B) İletişimin unsurları nelerdir? C) Dikkatli İletişim nasıl olur? D) Olumlu İletişim nasıl başlar? Sen dili; o Senle başlar veya senle biter. o Kişiye kendini suçlu hissettirir. o Davranışa değil kişiye yöneliktir. o Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”ne örnek olah A) Neden sürekli geç kalıyorsun? B) Seni göremeyince meraklandım. C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum. D) Benimle oynarsan mutlu oluyorum. Okulumuzun bahçesinde arkadaşlarımla ip atlıyorduk. Bu arada bizi gören Sümeyye de oyuna katılmak için yanımı- za gelmişti. Ancak Sümeyye bizler kadar yükseğe sıçra- yamadığı için ip atlamayı bir türlü başaramıyordu. Sümey- ye sıranın kendisine gel ` de tam yeni bir denemeye hazırlanıyordu ki Meltem'in küçümseyici bir yüz ifadesiyle kendisine gülümsediğini !ark etti. Bunun üzerine ip atla- maktan vazgeçti ve üzüntülü bir şekilde kenara çekildi. Meltem, iletişimi etkileyen hangi davranışa dikkat e_t- memiştir? A) İletişimde beden dilini kullanma B) İletişimde farklılıklara saygı duyma C) İletişimde göz teması kurma D) Karşıdakini etkin ve ilgili dinleme Aşağıdakilerden hang yi bir dinleyic rı özellikle- rinden hiri değildir? A) Son sözü söylemek için çabalar. B) Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. C) Yargılamadan, suçlamadan dinler. D) Konuşmacıyla göz teması sağlar. Güls m: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler acaba bizim sınıRa mı diye d 'yordum. Sınıf arkadaşlarım ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini hissettim." Buna göre Gülsüm'ün; I. Sözlü iletişim, II. Yazılı iletişim, III. Sözsüz iletişim yöntemlerinden hangil i kullandığı söylenebilir? A) Yalnız II. B) l ve ll. C)Ive III. D) I,IIve III. Ders anlatırken kendi aranızda konuş- manız dikkatimi dağıiıyor. Bu durum da, beni üzüyor. Yukarıda v 'l ıı örnekte " Iıııenin kullandığ letişim dili aşağıdakilerden hang r? A) Sempati B) Ben dili C) Empati D) Sen dili Aşağıdakilerden hang Ietışimi ulumlu etkileyen davranışlardan biri egildir? A) Ön yargılıolmak B) Empati kurmak C) Dikkatli dinlemek D) Kibar olmak (I (I Kara habertez Bıçakyarası geçer duyulur. dil yarası geçmez. Tatlı dil yılanı Bir ağızdan çıkan deliğinden çıkarır. bin ağza yayılır. Yukarıda verilen atasözlerinden hangi insanlar ara- sında kurulacak ilişkilerde olumlu dılın etkısine ör- nektir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Anne : Telefonda çok konuşuyorsun! Deren : Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorum. Anne : SınıRa dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun. Deren : Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti. Yukarıdaki konuşmada anne hangi ile m hatasını yapmıştır? A) Suçlama B) Alay etme C) Yalan söyleme D) Abartma Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televiz- yonda "B" deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelma diyerek “B” deterjanını aldı. Yukarıdaki metinde kitle i zelliğinden bahsedilmekledir? im araçlarının hangi A) İnsanların eğitimindeki öneminden B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini isîemiyordu. “Ne iş- leri var bizim ülkemizde Gitsinler kendi ülkelerini kurtarıp orada yaşasınlar" d ncesindeydi. Ancak bir gün Suri- ye'deki bir şehre düşen bombaları, onaya çıkardığı yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti, Artık onların neden ülkelerini terk ettik- lerini daha iyi anlıyordu. savunmasız bir şekilde ölmemek için Meme göre Merrln flkrlnln deglşmeslnde kitle Ilellşlm araçlarının hangi yönü etk olmuştur? A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları ile ilgili bilgi vermesi B) İnsanların eğilimleri ile ilgili programlar yayınlayarak insanları eğitmasi C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluş- turması D) Çeşiili programlarla insanların iyi vaki( geçirmelerini sağlaması Aşağıdakilerden hangisi kitle İletişim araçlarının ulumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir! A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. C) ÖzIem'in ielevizyonlardaki belgesellere karşı özel bir ilgisi var. D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşı- sında geçiriyor. Kitle İletişim araçlarının en önemli görevlerinden biri de kamuoyu oluşturmaktır. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek gösterilemez? A) Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili alişler ha- zırlanması B) Televizyon programlarında organ bağışı ile ilgili ha- berlere yer verilmesi C) Küçük çocuklar için çizgi ülmlerin yayınlanması D) Kız çocukları için sanatçıların televizyonlarda eğitim kampanyaları yapmaları Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendile- rine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri ükir alış ve- rişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun oluşmasına yol açmıştır. Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi özelliğ üzerinde durulmuştur? A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı Bir medya çalışanının haber yaparken; l. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, ll. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, III. Farklı düşünce ve ükirlere saygılı olmak gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerek- mekledir? A) lvell. B) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacaktedbirleri alır. Bu madde ile aşağıdaki özgürlüklerden hangisi ara- sında bağlantı kurulabılır? A) Konu( dokunulmazlığı B) Düşünce ve ifade özgürlüğü C) Özel hayatın gizliliği D) Bilim ve sanat özgürlüğü Bir gazeteci, ünlü bir sporcunun tatilde izinsiz olarak fotoğ- rallarını çekmiş ayrıca fotoğrafı kullanarak sporcunun kaza geçirdiği şeklinde yanlış bir haber yapmıştır. Bu gazeteci ile ilgili alarak; I. konut dokunulmazlığı, II. özel yaşamın gizliliği, III. doğru haber alma hakkı gibi durumlardan hangilerini ihlal ettiği söylenebi A) lvell. a) lvelll. c) llvelll. D) ı, llvelll. Üç çocuğu olan Menekşe Hanım, sabah izlediği televiz- yon programındaki bir haberin çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceğinden endişelenmiştir. Menekşe hanım bu konudaki rahalsızlığını ve şikaye- tini hangi kuruma iletmelidır? A) Sağlık Bakanlığı B) Gençlik ve Spor Genel Mü C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu D) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete ha- berinde bir yakınının traük kazası geçirdiğini okur ve he- men ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı gözardı etmiştir' A) Doğru haber alma hakkı B) Özel hayatın gizliliği C) Basın ve yayın özgürlüğü D) Sağlık hakkı @Qêâğ Gaıvaiızlemnîw YYıWQUmiKI illaki/tahsin ixVnvIÜmıKıi 56691/ m.. uıııııiı Mumxuınmek amma.. amman. Yukarıda verilen akıllı işaretlerin amacı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A) Programları daha fazla İzietebilmek B) Programlar arasında karışıkiığı gidermek c) izleyiciyi yayinların oiumsuz etkisinden korumak D) Yayın saatlerini belırlemek Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili"ne örneklir? A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi “Basın Ahlak Yasası” kapsa- mında değildir? A) Gazetenin şahsi tarafiuian kanaailerine yer verilmez. B) Yanlış bilgilerden dolayı gazeteler cevap ve düzelt- meler yapmalıdır. C) Ahlaka aykırı yayında bulunulmaz. D) Gazeteler duyguları istismar edebilir. Sınıf arkadaşım Şeyma'yı dinlemeye bayılıyorum. O ka- dar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki hava- lara uçuyorum. Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden han- gisi ile ilişkilendirilebılır? A) Bir söyle on dinle B) İleri geri konuşmak C) Ağzından bal damlıyor D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, Iotoğrallarını sos- yal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını !ark etti. Aşağıdakilerden hangisi Buse'nin sosyal medya kul- lanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri deg ldir? A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer al- mamasına dikkat edilmelidir. D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edile- bilir olmasına dikkat edilmelidir. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Iethiyle görev- lendirilen komutanlar Anadolu'da ilk Türk devleti ve bey- Iiklerini kurmuşlardır. Anadolu'da kurulan bu ilk Türk Devletleri'nin Türk ta- rihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Dini yapılar inşa etmeleri B) K' ükyerleşim yerleri kurmaları C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri D) Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaları Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu'da güç u dev- Ietler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Metinde Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmes Ieyen hangi faktör üzerinde durulmuştur? i etki- A) Anadolu'nun siyasi yapısı B) Balkanlar'ın karışıklık içinde olması C) Osmanlı'da yöneticilerin yetenekli olmaları D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması Osman Bey döneminde gaza ve feiihler, eli silah tutan kimselerle gerçekleştiriliyordu. Orhan Bey sınırların ge- nişlemesiyle Türk gençlerinden “yaya ve müsellem" adıy- la sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Rumeli'de fe- iihlerin genişlemesiyle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi" ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” or- dusu meydana getirildi. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir! A) Ordu paralı askerlerden oluşmaktadır. B) Kapıkulu askerleri doğrudan padişaha bağlıdır. C) Türk nüfusun azalmasıyla Hristiyan çocuklar askere alınmıştır. D) Düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Orhan Bey döneminde İznik şehri camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Orhan Bey ayrıca burada yaşayan yoksullar ve yolcular için bir ima- ret yaptırarak ücretsiz yemek verilmesini emretti. Buna göre İznik'te aşağıdaki alanlardan hangisi ile il- gili çalışma yapıldığı söylenemez? A) Dini B) Siyasi C) Eğitim D) Sosyal Osman Bey'in, oglu Orhan Bey'e; o Zalim olma. Âlemi adaletle şenlendir, o Allah için gaza ve cihadı terk eimeyerek beni şad el, o İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güve- nip, âlimlerden uzaklaşma, o Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız AI- Iah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangir- Iik davası değildir. vasiyetine göre aşağıdakilerden hangisine ula lamaz? A) Hükümdarın adaletle hükmetmesi gerek B) İlme ve âlimlere değer verilmesi gerektiğine C) Savaşların amacının ülke sınırlarını genişletmek ol- duğuna D) Hükümdarın Allah yolunda savaşması gerektiğine Orhan Gazi dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi eğitime önem verildiğini gösterir? A) İlk Divan teşkilatı oluşturulması B) İznik, İzmil ve Bursa'nın alınması C) Karesioğulları Beyliğfnin alınıp bu beyliğin donanma- sıyla denizciliğe başlanması D) İznik'te ilk Osmanlı Medresesihin açılması Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'ne önem- li avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa sürede bü- yümesine sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey duğu coğrafyanın avantajlarından biri deg kurul- ? A) Uç beyliği olarak kurulması B) Önemli ticaret yollarına yakın olması C) Moğol baskısından uzak konumda olması D) Zeki ve yetenekli padişahların başla olması Osmanlı Devleti Rumeli'de bir yandan fetihler gerçekleş- tirirken bir yandan da Ietheitiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi). Aşağıdakilerden han skan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan b eg A) Osmanlı idaresi kalıcı hale gelmiştir. B) Issız, harap topraklar işlenmeye başlanmışiır. C) Taht kavgaları önlenmiştir. D) Bölgenin Türkleşmesi sağlanmıştır. Osman Gazi, Eskişehir'de pazar kurdurmuşiu. Bu pazar- da Germiyanoğullarından birisi Bilecik Rumlarından bir tüccardan bardak satın almış, ancak parasını ödememiş- ti. Rum tüccar Osman Bey'e gelerek şikayette bulundu, bunun üzerine Osman Bey adamı çağırarak Rum'un hak- kını ondan aldı. Bu olayın ardından da pazarda tellaklar gezdirip kimsenin kimseye zulmeimemesini, haksızlığa uğrayanların kendisine müracaat etmesini duyurdu. Meine göre Osman Bey ile ilgili aşağıdakilerden han- gisine ulaşılamaz? A) Haksızlığa karşı olduğuna B) Rumlardan yana olduğuna C)AdaIeiIi olduğuna D) Din, dil, ırk ayrımı yapmadığına Osmanlı Devleti feihetiiği yerlerde halka baskı yapma- mış, gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir özgürlük sağlamıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin fetheltiği bölgelerde kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine hağlanabilir? A) Ekonomisini güçlü tutmasına B) Devşirme sistemini uygulamasına C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına D) Askeri güce önem vermesine Yıldırım Beyazid dönemindeki aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin Anadolu'da Türk siyasi bırlıgıni sağla- maya yönelik ulduğu söylenebilir? A) İstanbul'un ilk defa kuşatılması B) 'Fmur ile Ankara Savaşı'nın yapılması C) Haçlılara karşı Niğbolu Savaşının kazanılması D) Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına katılması XIV. yüzyıl başlarında Anadolu'da Osmanlı Devleti'ni dur- durabilecek siyasi bir güç olmamasına rağmen, padişah- lar daha çok Balkanlar'a yönelik seferler düzenlemişiir. Bu durum daha çok aşağıdakilerden hang lanahilir? e açık- A) Gaza ve cihad politikası ile Ietihler yapıldığı B) Balkan halklarının baskıdan kurlarılmak istendiği C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı D)Anadolu'da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu Fatih, İstanbul'un fethinden sonra şehirden ayrılanların geri dönmeleri için gerekli olan tedbirleri almış Ayasof- ya'da toplanan halka serbestçe korkmadan evlerine ve işlerine dönebileceklerini ilan etmiştir. Onlara can, mal ve ırz güvenliği teminatı vermiştir. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlının hoşgörü politikası uyguladığına B) Halkın ilk kez hükümdarın yanında yönetime katıldığına C) Osmanlının halkı koruma altına aldığına D) Birlikte yaşama isteğine önem verildiğine Osmanlı donanması, 1571'de Venediklilerin elindeki Kıb- rıs'ı fethetti. Kıbrıs'a Konya, Karaman, Niğde ve Kayse- ri'den getirilen Türk aileler yerleştirildi. Ancak Avrupalılar, güçlü bir Haçlı donanması oluşturarak İnebahtı'da Os- manlı donanmasını yenilgiye uğratiılar. Bu bilgilere dayanarak, l. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kalıcı egemenlik kurmak istemiştir. ll. Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasında Akdeniz'de egemenlik mücadelesi yaşanmıştır. III. Avrupalılar, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmiş- Ierdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) I ve ll. C)|Ive III. D) I,IIve III. Mısır'a yönelik gerçekleştirdiği seferler sunucunda Baharat Yolu'nu Osmanlı Devleti kontrolüne alan ve yapmış ulduğu fetihlerle Osmanlı Hazine ni ağzına kadar doldurduktan sonra hazinenin kapısını mühür- Ietip “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin" şeklinde bir vasiyette bulunan Osmanlı padişahı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) Kanuni Sultan Süleyman D) Osman Bey Osmanlı devletinde tıpkı Müslümanlar gibi Hristiyan ve Yahudiler de hür tebaadan sayılmakiaydı. Kilise ve hav- ralar devlet tarafından korunurdu. Herkes istediği gibi iba- detini yapar, dinine, gelenek göreneklerine göre yaşardı. Osmanlı'nın himayesi altındaki farklı milletler kendi dev- Ietlerinden görmedikleri yardımı ve hoşgörüyü Osman- Iı'darı görmüşlerdir. Metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Sınırları içinde birçok milletin yaşadığına B) Müslümanların üstün tutulduğuna C) Farklı dinden insanların birlikte yaşadıklarına D) Halka din hürriyeti tanındığına Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, iler- Ietme, görevden alma yetkilerine sahipii. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hang söylenemez? A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği B) Padişahın yardımcısı ve mutlak vekili olduğu C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı D) Padişahın emirlerini onayladığı o Barbaros Hayrettin Paşa öncülüğündeki Osmanlı Do- nanması ile Andrea Dorya öncü ğündeki Haçlı Donan- ması arasında 28 Eylül 1538 tarihinde gerçekleşmiştir. o Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan bu zafer ile Ak- deniz'deki üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. o Türk tarihinin en büyük de ' zaferi olan bu savaş günü- müzde “Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden han- gisidir? A) İnebahtı Deniz Savaşı B) Rodos'un Fethi C) Preveze Deniz Savaşı D) Girit'in Fethi Fatih Sultan Mehmet Bosndyı fethettiğinde ilan ettirdıği bir fermanla halka şöyle seslendi: “Ben ki, Sultan Meh- med Hanım...lhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkım- dan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin.Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a ve kuşendığım kılıca yemin olsun ki, canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Fatih Sultan Mehmet'in bu fermanı yayınlamasında; ı. Adalet ve hoşgörü anlayışı, II. Din ve vicdan hürriyeti, III. Felihleri sona erdirme düşüncelerinden hangilerinin hakim olduğu söylene- bilir? A) Yalnız II. B) I ve II. C)IIveIII. D) I, Ilve III. Osmanlı Devleti Rodos'un fethinden sonra İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Ancak Kıbrıs hala Venediklilerin elindeydi ve adadaki korsanlar Türk gemilerine saldırarak deniz tioa- retine engel oluyorlardı. Bu nedenle Kanuni Sultan Sü- Ieyman'dan sonra tahta geçen oğlu II. Selim Dönemi'n- de Kıbrıs fethedilerek İstanbul ile Mısır arasındaki deniz yolunun güvenliği sağlandı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti pekişmiş oldu. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Deniz ticareti Hristiyanların elindedir. B) Dönemin önemli deniz güçlerinden biri Osmanlı Dev- Ietidir. C) Kıbrıs'ın fethi ile Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hâki- miyeti perçinlenmiştir. D) Kıbrıs, deniz ticareti için önemli noktalardan biridir. Osmanlı Devleti'nin “hoşgörünün vatanı” olarak adlan- dırılmasında; I. Farklı kültürlere ait insanları uzun yıllar barış içinde yönetmesi, II. Sınırlarını genişletmek için fetihler yapması, III. Din farkı gözetmeksizin herkese eşit davranması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenehi A)IveI|. B)IveII|. C)I|veIII. D) I, Ilve III. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazları vak- tinde kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak vardır. Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangisine ulaşılabilir? A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. B) Mali konularla ilgili davalara bakmışlardır. C) Hükümete karşı esnafı temsil etmiştir. D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi amaçlanmışlır. Kanuni Sultan Süleyman, Semendire Kadısına gönderdi- ği fermanda “O güne kadar kullanılmamış arazilere tarla açanlardan vergi alınmamasını" istemişiir. Kanu hangıs ultan Süleyman bu fermanla aşağıdakilerden amaçlamıştır? A) Arazilerin bölünmesi önlemeyi B) Devletin vergi gelirlerini artırmayı C) Boş arazilerin üretime katılmasını D) Halkı tarımdan çok ticarete yönlendirmeyi Osmanlı Devletı nın yükselme döneminde; I. Kırım Yarımadasının alınması, Il. Kıbrıs'ın fethi, III. Sin0p'un alınması gelişmelerinden hangilerinin Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesine katkı sağladığı söylenebi r? A) Yalnızl. B) Ivelll. C) II ve III. D) I, II ve III. Osmanlı Devleti uzun yıllar süren mücadeleler sonucun- da İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçirmesine rağmen bu yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar ver- miştir. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarından istenilen dü- zeyde verim alamamasının temel sebebi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Reform'un başlaması B) Sanayi lnkılâbı'nın başlaması C) Rönesanş'ın başlaması D) Coğrafi Keşiflerin başlaması Osmanlı Devleti'nde halkın büyük münü şehirliler ve köylüler meydana geiirmekieydi. Köylüler tarım ve hay- vancılıkla, konargöçer yaşayan halk ise yaylak ve kışlak- larda hayvancılıkla uğraşıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı. Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir! A) Osmanlı'da fetih hareketleri B) Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayal C) Osmanlı'da tarım ve hayvancılık D) Osmanlı'da ticaret l. İtfaiye bölüğünün kurulması ll. İlk Türk malbaasının kurulması III. Kütüphanelerin açılması IV. Kumaş fabrikalarının kurulması Lale Devrinde yapılmış yukarıdaki yeniliklerden han- gileri kültürel alanla i dir? A)|ve|I. B)IveIII. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. Osmanlı Devleti'nde ulaşım alanında buharlı gemilerden sonra ikinci atılım demir yolu yapımıyla gerçekleştirildi. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın ara- sında inşa edilmeye başladı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888'de İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu açıldı. Aşağıdaki! rden hangisi demir yolu yapımının sonuç- larından h eg ildir? A) Karayolu taşımacılığı son bulmuştur. B) Yük taşımacılığı kolaylaşmışiır. C) Ulaşım kolaylaşmış ve ucuzlamıştır. D) Kültürlerarası etkileşim artmıştır. Avrupa'da 15.ve 16. yüzyıllarda Rönesans, Reform, Coğ- raü Keşifler gibi gelişmeler yaşanırken Osmanlı İmpara- torluğu Avrupa'nın gerisinde kalmış ve bu nedenle birçok alanda ıslahailar yapmak zorunda kalmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti in ıslahatlar yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın yeni yerlerini keşfetmek B) Rönesans'ın Osmanlı'yı etkilemeşini engellemek C) Dini alanda yenilikler yapmak D) Kötü gidişata engel olabilmek Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupa'ya taşıdı. Ke- şifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma- sında etkili olmuştur? A) Temel zenginlik kaynağının toprak olması B) Avrupalıların keşfedilen yerlerde sömürge imparator- Iukları kurmaları C) Baharat ve ipek yollarının önem kazanması D) Kiliseye ve din adamlarına olan güvenin artması Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Yeni ticaret yullarının bulunması aşağıdaki ulaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir! A) Reform Hareketleri B) Coğraü Keşifler C) Haçlı Seferleri D) Sanayi İnkılabı Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yeni buluşların üreti- me olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler maki- neleşmiş endüstriyi ortaya çıkarmıştır. Buna göre sanayi inkılahı sonucunda; I. Yaşam standartları yükselmiştir. II. Hammadde ihtiyacı arlmışlır. III. Fabrikalarda çalışacak işçiye ihtiyaç duyulmuşlur. gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A) ı ve ıı. B) ıı ve ııı. C)Ive III. D) I, Ilve III. Sanayi İnkılabının başlamasında; I. Coğraü keşifler sonucu artan sermaye birikimi, II. Rönesans'ın başlamasıyla teknolojik ve bilimsel ge- lişmelerin yaşanması, III. İşçi sınıfının ortaya çıkması gibi faktörlerden hangilerinin etkisi olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C)lvell. D)IveII|. Avrupa'da coğraii keşıflerle başlayan gelişmeler oamanıı Devletin de eıkiıedi Coğrafi keşiıier sonrasi ııeareı yol- ıarı aegışıı ve Osmanlı Devleti nın vergi ve ticaret gelirleri eaaıdı. uzun suren savaşların beraberinde getirdiği eko- rıamik sı ıntılar ve isyanlar devleti zar durumda bıraktı Avrupa'ya Karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devıeıi yeni ieıihıer yapamayınca ekanamiei daha da bo- zuıdu, Bu duruma çözüm bulmak amacıyla xvıı yuzyıı_ da padişahlar ve bazı devıei adamları çareler aramaya başladı_ Bu amaçla danemın aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ılgılı raparıar hazırlad Eu raparıar doğrul- tusunda yeni klar yapılmaya çalişıldı Bu raporların en önemlılennden bir ianeaı Kaçıbey Rısaıeardır. verııen metinden hareketle asagıdakııerden hangisine u aş mal? A) Koçibey Risalesi doğrultusunda yapilan çalışmalana yaşanan aarunıar sena ermişıir. E) Savaşların kazanılamaması Osmanlı ekonomisi sıze ririds olumsuz etkiler yaraımışıır. c) Avrupa'da yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti'ni oıumsuz etkılamıştır. D) Devletin yaşadıgı sorunların çazumu ıçın çalışmalar yapıımışıır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde; o Ticaret Yolları'nın değişmesi ve vergi gelirlerinin azal- ması, o Uzun süren savaşların kaybedilmesi, o Avrupa'nın bilimsel anlamda üst 'n kabul edilmesi A) Coğrafi Keşiller B) Amerika'nın Keşfi C) Reform D) Rönesans Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı mat- baasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gereklilıg 'zerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin isiemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi malbaanın kurul- masının sonuçlarından biri değildir? A) Bilginin yayılması kolaylaşmıştır. B) Kitap fiyatları ucuzlamıştır. C) Kitap çeşitliliği azalmışiır. D) Kitap sayısı artmışiır. Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'n- deki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de le- melini oluşturmaktadır. Bu sistemi Türk sanatının en gü- zel ürünlerinden biri olan “ebru sanatı"na benzetebiliriz. Ebruda farklı renkler birbirine karışarak mükemmel bir ahenk meydana gelirmiştir. Osmanlı Devleti'nde de farklı milletlerin kültürleri birbirine karışmış, birbirlerinin rengini almış, yeni bir renk ve ahenk oluşturmuştur. verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti'nin lop- Iumsal yapıs le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı toplumu tek bir milletten oluşmuştur. B) Osmanlı toplumu çok uluslu bir yapı göstermiştir. C) Osmanlı toplumunun temelini Türkler oluşlurmuştur. D) Osmanlı toplumunda tek bir dini inanç hakim olmuştur. Osmanlı Devleti, 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayaca- ğı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı ve askerlik sü- resinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiç bir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre Tanzimat Fermanryla aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemeı? A) Askerî B) Dinî C) Ekonomik D) Hukuki o İlk kez Topkapı Sarayı'nda kurulmuştur. o Devlet adamı yetiştirilen okuldur. o Burada eğ"m görenler ülkenin çeşitli yerlerine üst düzey yönetici olarak atanmışlardır. Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahilik Teşkilatı B) Kurultay C) Enderun Mektebi D) Medrese Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan ıslahatlardan biri değ 'r? A) Yeniçeri ocağının kaldırılması B) Deniz Mühendishanesfnin açılması C) Eşkinci Ocağı'nın kurulması D) Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine nazırlıkların ku- rulması Osmanlı'da ülkenin iç kısımlarındaki ziraat alanlarının liman kenilerine kolaylıkla ulaştırılması amacıyla Islahat Fermanı ile demir yolu yapımı teşvik edildi. Böylece Ege Bölgesi'nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine ulaşım kolaylaşacakiı. Yine Rumeli'de daha sonra İstanbul ile Avrupa arasında, ardından İzmit'e, Arı- kara'ya demir yolları inşa edildi. Buna göre de ' yolu yapımında öncelikle aşağıdaki- lerden hangisının amaçlandığı söylenebilir? A) Tarım ve sanayinin canlandırılması B) Ulaşımın hızlandırılması C) Eğitimin geliştirmesi D) Emniyet ve güvenliğin sağlanması ll. Mahmut döneminde; o Divan teşkilatı kaldırılarak yerine bakanlıklar getirildi. o Yeniçeri ocağı kaldırıldı. o Avrupa'ya öğrenci gönderildi. buna göre aşağıdaki alanlardan hangi ı e ilg ıslahat yapıldığı söylenemez? A) Siyasi B) Ekonomik c) Eğitim D) Askeri Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları kitap- larda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların kitap- larında bahsedebilecekleri Osmanlı k' rüne ait bir özellik degil ır? A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları B) Konuksever olmaları C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları D) Opera ve bale sanailarını ortaya çıkarmaları Osmanlı Devleti'ne bağlı RumeIi'deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşul- ları görmüş, çiftçilerin yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böyle- ce 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mit- hat Paşa, Memleket SandıkIarı'nı oluştururken Türk gele- nekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan İmece geleneğinden esinlenmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir! A) Memleket Sandıkları bankalardan borç almıştır. B) Memleket Sandıkları kurulurken Avrupa örnek alın- mıştır. C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır. D) Memleket Sandıkları çiftçiye ağır yük getirmiştir. o Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istedi için yeniçeri askerleri tarafından öldürülmüştür. o Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'da ilk defa resmi dev- let bütçesini hazırlayarak saray masraflarını kısma yoluna gitmiş ancak bu durum bazı kişilerin menfaati- ne ters düştüğü için öldürülmüştür. Bu bilgilerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşagıda- kilerden hangisidir? A) Tecrübesiz yöneticiler dolayısıyla yenilikler başarısız olmuştur. B) Islahatların gerekliliği halka yeterince anlatılamamıştır. C) Çıkarları elden giden çevreler ıslahatları engellemiştir. D) Yenilik yapmak isteyen ilk padişah Genç Osman'dır. Aşağıda verilen Lale Devri (1718-1730) ıslahatların- dan hangisi Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılmıştır? A) Avrupa'da ilk kez geçici elçiliklerin açılması B) İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk kez malbaanın getirilmesi C) Mimaride ilk kez Avrupa tarzı eserlerin inşa edilmesi D) Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının kurulması o Osmanlı kültür değerleri Avrupalı ressamlarca resme- dilmiştir. o Mozarfın Saraydan Kız Kaçırma adlı balesinin konusu Topkapı Sarayı'nda geçmektedir. Bu bilgilere göre; I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir. Il. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur. III. Türk kültürü Avrupalı sanatçıları etkilemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)IveII. D) ıı velll. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı verimli topraklar üzerindeki Çukurova, tarihin eski dönemlerinden beri yer- leşim yeri olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu bölgenin yerleşim yer olarak seçilme- sinin sebebi aşağıdakilerden hangisıdır? A) Yerallı kaynakları bakımından zengin olması B) Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması C) Tarımsal faaliyetlere elverişli olması D) İkli insan yaşamına uygun olması Yerleşim Yeri Tercihindeki Faktörler Doğal Faktörler Beşeri Faktörler İklim Tarım Yeryuzu Şekilleri Sanayi Bıîkı Ortusu Ulaşım ı ıı Tahlodaki l ve ll numaralı yerlere aşağıdakilerden han- gileri gelme dir! A) Turizm Su kaynaldarı B) Su kaynakları Ticaret C) 'Iîcaret Kara ve denizJerin dağılımı D) Eğitim Verimli tarım alanları Nüfus piramidine bakılarak hangisi sö Ienemez? A) Kadın ve erkek nüfus bırbirine yakındır. B) Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. c) Yaşlı nüfus oranı fazladır. D) Doğum oranı yüksektir. vukımıı verilen ıııııuyı göre ışığıdalıi yırgııımın hangisine ulaşılamaz? A) Marmara Bblgesı nın nüfus yoğunluğu Karadeniz am. gesinden daha fazladır. a) Yüz ölçümü en büyük bölge olan Doğu Anadolu Böl- nüfus mimn en azdır. c) va; élçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazia ıı. duğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. D) Yuz ölçümü en küçük olan bölge Güneydoğu Anadolu hölgesidir. aöııe adı mnus vnzöıçnmu Maıınaıa 23 608 070 67 300 km? ıç Anadolu 12 ası 363 152 000 km2 Ege ıo 023,549 55 000 km? Akdeııız 9,905 TİI I22,1OD km? Güneydoğu Anadolu 8,250 718 61 (İDO kmz Karadeniz 6,995 995 I46,17ß km? Dogu Anadolu 5,927 630 I71,DGD !cm7 Nüfusun yeryüzüne dağ ıhha az etkilidlf! A) İklim c) ama örtüsü e'de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük ildir. Tarihı bır şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile iç bölgelere bağlıd İzmir limanı ülkemizin İstanbul'dan sonraki ikinci buyuk limanı olup dış licarelimizde çok önemli yeri vardır. İzmir'in turizm, küllür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızJa artmasını sağlamışlır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmi in nüfusunun amşında etkili olan faktörlerden bir eg A) Ulaşımın gelişmiş olması B) 'Iîcaretin gelişmiş olması C) Sanayinin gelişmiş olması D) Maden yatakları bakımından zengin olması Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla. genç oranı azdır. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grıliklerden hangısı gelişmiş bir ülkeye aittir? A) m. B) n-u us& s50 C) «e D) es 25 o n-u 14.55 65+ ıs 0.14 n55 55+ 0.1: 14.55 s50 Nufusun iş Koııann Göre Dağılımı 'S ü ”i uz W us n_ ım m 1980 2010 1927 .ama .sı-yı ıııııı Türkiye nüfusunun iş lıollanna göre dağılımının veril- aıgl yukanuakı grafıkıere göre nanglsl smeneınez? A) 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu Ianm sakiö- ründe çalışrnıştır. B) 1927 ve 2010 yılları arasında Turkiye'nin sanayisi ge- lişme göstermi '. C) Sanayide çalışan nülus oıanı verilen yıllar arasında sürekli aıımışıır. D) 1927 ve 2010 yılları arasında Iarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmış1ır. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında; I. turizm, Il. tarımsal faaliyeller, III. madencilik gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) II ve III. D) I, II ve III. 1927 1965 2010 .KemNufıısıı .KırNülıısu Türkiye'nin kır ve kent nüfus nranlannın gösterildiği gralîğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur. B) 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli arlmıştır. C) 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. D) 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nülusundan daha azdır. Amş (y, n, NüfusArtış Hızı Doğurganlık Oranı I II III IV Yukarıda dört bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiş . Buna göre, hangi ölge dışa- rıya daha çok göç vemıektedir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğun- lukta olduğu 'çin ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapı- Iabilmekledir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşagıdakilerden hang n A) Yerşekilleri B) Sanayi C) Turizm D) Yer allı kaynakları