Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 5

 • Kişilik hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Tüzel kişilerin kişilik haklarına sahip olmaları mümkün değildir.
  B. Değerleri para ile ölçülemeyen, paraya çevrilemeyen haklardır.
  C. Başkalarına devredilebilmeleri mümkün değildir.
  D. Kişilik hakları kişinin ölümü ile sona eren haklardır.
  E. Kişilik haklarının miras yolu ile intikali mümkün değildir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 10

 • Hakların kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Başkasına ait bir eşyayı zamanaşımı ile kazanma da aslen kazanmadır.
  B. Kişinin bir malın kendisine bağışlanması ile mülkiyeti kazanması aslen kazanma değildir.
  C. Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların devren kazanılmaları mümkün değildir.
  D. Maddi olmayan mallar üzerinde hakların aslen kazanılması mümkün değildir.
  E. Miras yoluyla bir hakkın kazanılması hakların devren kazanılması örneği teşkil eder.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 11
 • 1
  Taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Sahibinin elinden rızası dışında çıkan taşınırı açık artırma veya benzer eşyaları satanlardan iyiniyetle edinen kişilere karşı taşınır davası açılamaz.
  B. Sahibinin rehin hakkı tesis ederek kendi rızasıyla bıraktığı bir eşya üzerinde üçüncü kişinin iyiniyetle kazandığı mülkiyet hakkı korunur.
  C. Kişinin iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile “hamile yazılı senetleri” iyiniyetle edinmiş kişiye karşı taşınır davası açılamaz.
  D. Kişinin iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile “para”yı iyiniyetle edinmiş kişiye karşı taşınır davası açılamaz.
  E. Sahibinin kullanım ödüncü sözleşmesiyle kendi rızasıyla bıraktığı bir eşya üzerinde üçüncü kişinin iyiniyetle kazandığı mülkiyet hakkı korunur.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 12
 • 1
  Aşağıdaki hallerden hangisinde hakkın mutlak kaybı söz konusu olur?
  A. Hakkın konusu taşınırın satım sözleşmesi ile satışı
  B. Hakkın konusu taşınmazın satım sözleşmesi ile satışı
  C. Hakkın hak düşürücü sürenin dolması dolayısıyla kaybedilmesi
  D. Hakkın konusunun bağışlama sözleşmesi ile devri
  E. Hakkın konusunun mirasçılara geçmesi
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 14
 • 1
  “Medeni Kanun’un başlangıç kısmını oluşturan ilk yedi maddesinde, temel ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler hukukun hemen her alanında küçük değişikliklerle uygulanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen ilkelerden biri değildir?
  A. Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
  B. Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
  C. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, ispat yükü hak iddiasında bulunan kişinin karşı tarafına aittir.
  D. Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.
  E. Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 15
 • 1
  Aşağıdakilerden hangisi, Şirketler Hukukunda, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkete ne ad verilir?
  A. Komandit şirket
  B. Anonim şirket
  C. Kolektif şirket
  D. Limited şirket
  E. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 16
 • 1
  Borçlar hukukuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Hukuka aykırı fiiller nedeniyle sorumluluğun kaynağını, kural olarak kusursuz sorumluluk halleri oluşturur.
  B. Borcun kaynağı kural olarak kanun, sözleşme ya da hukuka aykırı fiil olabilir.
  C. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun açıklamalarıyla kurulur.
  D. Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.
  E. Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 17
 • 1
  1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın orijinal metninde öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Başkanlık sistemi
  B. Yürütmenin, yürütme içinde de Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırıldığı parlamenter sistem
  C. Yarı-başkanlık sistemi
  D. Başkanlı parlamenter sistem
  E. Saf parlamenter sistem
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 18
 • 1
  Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı günümüzde geçerliğini tamamen yitirmiştir.
  B. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımının hukuk kurallarının öğretilmesi açısından herhangi bir önemi yoktur.
  C. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı toplum hayatında “devlet” olgusunun ortaya çıkmasından önce de mevcuttur.
  D. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı sadece Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde geçerli olan bir ayrımdır.
  E. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımının kökeni Roma hukukuna kadar götürülebilir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 20
 • 20.
  Türkiye hukuk sistemi bağlamında Uluslararası hukuk - İç hukuk ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla Anayasanın aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
  B. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar anayasa hükmündedir.
  C. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar aleyhine anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir.
  D. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar aleyhine, insan haklarına ilişkin olmak kaydıyla, anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir.
  E. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz

AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Hukukun Temel Kavramları dersiAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları dersi test çözmeAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı