Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

10.Sınıf Biyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Biyoloji dersi10.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|.

10.Sınıf Biyoloji dersi test çözme10.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|.

10.Sınıf Biyoloji testi çöz10.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|.

10.Sınıf Biyoloji testi çöz10.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|. Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur? A) Vücut hücrelerinin tamamının mitoz bölünmeler sc- nucu oluşması B) Aynı bireyin saç ve tırnak yapılarında farklı DNA'ların bulunması C) Bir bireyin vücut hücrelerinin tamamında farklı gene- tik bilgilerin oluşması D) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda diğer vücut hücrelerin- den farklı olan genlerin bulunması E) Saç, tırnak, deri gibi yapılarda bireyin özellikleri ile ilgili ikişer adet genin yer alması Amipin bölunme süreciyle ilgili aşağıdaki deney yapılmıştır. Bölünme emri verilmemiş 1. Deney Kesme /dıızıemı z› Kesilip atılan Çekirdek Sitoplazma , parça H ücre zarı Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip Bölünme emri verilmiş 2. Deney , ğ› Kesilip atılan ~ parça Bölünme büyüklüğüne ulaşmış amip 1. deney sonrasında hücrenin bölünmediğ , 2. deney sonrasında ' hücren'n bölundüğü gözlendiğ' e göre, hücre b' ıinmes gerekli olan unsur aşağı- dakilerden hang ? A) Sitoplazmanın hacimsel genişlemesi B) Hücre zarının yüzeysel artışı C) Çekirdeğin bölünme emrini vermesi D) Çekirdeğin sitoplazma üzerindeki etkisini yitirmesi E) Hücredeki hacim/yüzey oranının bozulması Hücre bölünmesi sırasında karyokinezin görüldüğü ama sitokinezin gerçekle medı gözlenmiş ise, olu şacak yeni hücrelerle i şağıdakilerden hangis duğru olur? A) Bölünme sonrası çok çekirdekli hücre oluşur. B) Her biri tek çekirdekli az miktarda şiioplazma içeren hücreler oluşur. C) Sitoplazma miktarı ve çekirdek sayıları farklı olan çok sayıda hücre oluşur. D) Oluşacak hücrelerin yarısı çekirdekli yarısı çekirdek- siz olur. E) Oluşacak hücrelerin hiçbirinde çekirdek bulunmaz. İğ ipliği o Kromozom Yukarıda şemat e edilen kromozom yapısı incelen- diğinde a, h ve aşağıdakilerden hang si yanlış olur? A) Hücrede kromozom sayısı kadar b bulunur. B) a kardeş kromatitler olup genetik yapıları aynıdır. C) b sentromer bölgesi olup sadece hayvansal hücreler- de bulunur. D) c kromatitlerin tokordur. E) Hücrede kromozom sayısının iki katı kadar a bulunur. pliğine tutunmasını sağlayan kine- Hücre döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. â O N Buna göre hayvansal bir hücrede; - DNA miktarının iki katına çıktığı (a), - İğ ği ve kromozomların oluştuğu (b), - Boğumlanma ile siloplazmanın bölündüğü (c) evreler seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirı miştir? İnterfaz Karxokinez Sitokinez A) a b c B) a c b C) b a c D) b c a E) c b a İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır I. Deri epitel hücresi II. Sinir hücresi III. Çizgili kas hücresi IV. Kemik iliği hücresi Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir? A)lvell. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Kanserin tedavi edilmesinde; I. radyoterapi yöntemiyle yüksek enerjili ışınlar verilmesi, II. kemoterapi yöntemiyle ilaç uygulanması, III. iyi huylu tümörlerin ameliyatla alınması yöntemlerinden hangileri kullanılır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için, I. Kromozom sayısı iki katına çıkar. II. Hacim ve yüzeysel olarak büyüme gözlenir. III. Protein sentezi ve ATP tüketim hızı yüksektir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız Il. B)YaInız III. D) l ve II. D) Ilvelll. E)I, Ilve III. canlılar mitoz hücre bölünmesi ile; I. çoğalma, II. b' üme-gelişme, III. kalıtsal çeşitlilik verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C)Yalnız III. D)lvell. E)I,I|ve|II. Mitoz hölünmenin belirlı bır evresinde mikroskup görünümü yanda verilen şekil- deki gibi ulan hücre için, Sentriol Kromatk Ekvator düzlemi I. 2n = 6 kromozomludur. II. Bölünme sonrası n = 3 kromozomlu hücreler oluşur. III. Hayvan hücresi olup anafaz evresi gerçekleşmek- tedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi; I. DNA'nın replikasyon şekli, II. iğ ipliklerinin oluşum şekli, III. sitoplazmanın bölünme şekli verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)IveI|I. 2n = 26 krumozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz ge- çırırse, a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı değerleri seçeneklerin hangisinde helirlilmişlin a b A) 2 26 B) 4 26 c) s 26 D) s 13 E) 4 13 Miloz bölünme sırasındaki mikroskop görünümle- ri şematize edi ihi olan hücre için bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde belir- tilmiştir? A)I-II-III-IV B)I-III-II-IV C)III-I-II-IV D)IV-II-III-I E)IV-III-II I Miloz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında, verilenlerden hangi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur? A) Sitoplazma miktarının farklı olması B) Hücre büyüklüklerinin farklı olması C) Organel sayılarının farklı olması D) Aklif genlerin farklı olması E) Genetik materyalin farklı olması Zn = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda verilen ev- relerden hangisı mitoz hölünmenin metafazını ifade eder? A) B) o) @ E) Aşılama yöntemi aşağıda şematize edildiği gibi gerçek- Ieşmekîedir. Kesilerek çıkarılır a An( Abitkisi l 4› â Bbitk' inin L gelişimi izlenir B bitkisi B bitkısınin işlem görmüş dalı Şekil incelendiğinde, I. K, aşı, L ise anaçtır. II. B bitkisinin kalıtsal yapısı değişir. III. A bitkisinin üremesi sağlanmış olur. ifadelerinden hangileri doğru olur? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) I ve Il. D)IveI|I. E) I, Ilve III. Mituz bölünmede kalıtsal çeş k oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belinilmiştir? A) Sitokinez sonrasında iki hücrenin oluşması B) Profaz evresinde kromozomların i pliklerine tutunması C) İnterfaz evresinde replikasyon ile DNA miktarının iki katına çıkması D) Anaiaz evresinde kardeş kromatiilerin birbirinden ayrılması E) Metafaz evresinde kromozomların ekvaioral düzlem- de sıralanması Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejeneras- yunla çoğalma gözlenir? A) Uğur böceği B) Kertenkele C) Planarya D) Ahtapot E) Ağaç kurbağası Mitoz hücre biılunmesiyle, I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur. II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır. III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda top- rağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişme- ye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir. Üreme şekli yukarıdaki bi olan vejetalif yöntem se- çeneklerin hangisindeki ıle adlandırılır? A) Aşılama B) Daldırma C) Çelikleme D) Rizomla çoğalma E) Sürünücü gövdeyle çoğalma - Deniz yıldızında vücuttan kesilen parçanın yeni bir bi- rey oluşturması - Bira mayasının üzerinde tomurcukyapısının oluşması - Plazmodyum sporlarının kan hücresi içerisinde çoğal- ması Farklı canlılara ait yukarıda verilen durumlarla ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisinin onak olduğu söylenir? A) Mitoz temeline dayanması B) Genetik farlılıklara yol açması C) Gamet oluşturulması D) Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi E) Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi - Hücre döngüsunun kontrolünün bozulması K, - K hücrelerinin kan ve lenf yoluyla diğer dokulara yayıl- ması L olarak tanımlanır. Buna göre, I. K kanser durumunu ifade etmekle olup kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde belirti verir. II. L metastaz olup tümör oluşumu vücudun farklı böl- gelerinde de olabilmektedir. III. L'nin önlenmesindeki en etkili yöntem iümörlü do- kunun ameliyatla çıkarılmasıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E) I, Ilve III. 2n = 2m gr kromuzom agırlığına sa ıp ır hücrenin, - İ = interfaz - M = mitoz - s siiokinez süreçlerindeki kromozum ağırlı değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde verılmıştır? A) Kromozom 5) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m ý › 4m 2m 7 2m m . . m . SL› Evreler SL› Evreler İ M S İ M S c) Kromozom D) Kromozom ağıriığı ağıriığı . 4m 7 › 4m d› 2” * 2” î/ m 7 › m Evreler Evreler İ M S İ M S E) Kromozom o ı~4 Aagırıgı 4m ` 2m m › Evreler Hücre döngüsunün kontrolü siklin ve siklin bağımlı kinaz- lar yardımıyla olmaktadır. Bunlardan S siklin DNA rep- Iikasyonunu başlatırken, M siklin mitozun başlamasına neden olur. Buna göre S ve M sikl üretildiği evrelerle ilgili ola- rak verilenlerden hangis doğrudur! A) S ve M siklin üretimi 9 İnterfaz B) S siklin üretimi 9 İnterfaz, M siklin üretimi 9 Mitoz C) S ve M siklin üretimi 9 Mitoz D) M siklin üretimi 9 İnterfaz, S Siklin üretimi 9 Mitoz E) S ve M siklin üretimi 9 Sitokinez Bir bitkinin doku külliıru yontemıyle çoğaltılması sü- recinde; I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma, Il. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitoki- nin hormonlarını verme, III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besle- yici maddeleri ekleme işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E) Ilve ııı. Çuğalmasını bölünme yoluyla yapan bir urganizma ıçın, I. Tek hücrelidir. Il. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur. III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)lvelll. Bir bitkiye ait; I. embriyo, II. organ, III. hücre y ılarının hangileri duku kültürü yöntemiyle gelişti- 'lip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hang kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üreteh A) Yer elmasından elde ettiği yumru gövdenin toprağa ekilmesiyle B) Sarımsak dişlerinden birinin ayrışlırılıp toprağa ekil- mesiyle C) Menekşeden koparılan yaprağın saksıya ekilmesiyle D) Kayısıdan alınan dalın başka bir ağaca aşılanmasıyla E) Elmadan elde edilen tohumun toprağa ekilmesiyle Aşağıda hücre döngüsunün evreleri şematize edilmiştir. IV Buna göre numaralı bölümlerden hangileri interfazı ifade eder? A)I-II-III. B)|-II-\/. C)II-III-IV. D)II-IV-V. E)|I|-IV-\/. Hücre döngüsü G1, GI ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et" sinyalleri ile denetlenir. Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdaki- lerden hangisi "dur" sinyalinin verilmesine neden olur? A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa Aşağıda verilen hücre döngüsünün evreleri ve bu ev- relerde gerçekleşen ulaylar incelendiğinde hangisin doğru ulduğu söylenir! Bölünmeye Çekirdek Sitoplazma hazırlık hö nmesi bölünmesi A) İnterfaz Sitokinez G? B) G1 GZ Silokinez C) Interfaz Karyokinez Silokinez D) G1 S Karyokinez E) Karyokinez İnterfaz (31 Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesi ti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan pre- paratı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağı- daki evrelerden hang nde birbirinin tersi olan olay- ları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozcmları boyar.) A) Prolaz - Metalaz B) Metafaz - Anafaz C) Profaz - Telofaz D) Telofaz - Metafaz E) Anafaz - Telofaz Kromozomlarla ilgili aşağıdaki şekil verilmiştir. b Babaya ait Anneye ait homolog homolog kromozom kromozom a a c c 2 1 2 d Mayoz l'in profaz evresindeki kromozomları temsil eden şekilde harflerle gösterilen yapıla çin, I. a1 ve az kardeş kromatitlerdir. II. b sinapsisi ifade eder. III. C1 ve az arasında cross over gerçekleşebilir. IV. d tetratyapısıdır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) II ve IV. D) I, IIveIII. E) I, II, Illve IV. Hayvansal bir hücrede farklı zaman dilimlerinde gerçek- Ieşen DNA miktarındaki değişim aşağıdaki graükte gös- terilmiştir. (Sadece çekirdek DNA'sı dikkate alınmıştır.) A DNA miktarı 22 i IÜT ı ı ı > Zaman H *z *a *4 Buna göre K1, tı, v,, ve t. zaman aralıklarında gerçekle- şen ulaylar ile ilgili alarak, I. t1 aralığında hücre mitoz bölünme yapmıştır. II. tz Mayoz ll sırasındaki kromatit değişimine bağlı olarak ğerçekleşmiştir. III. t3'ten önce çekirdek DNA'sı replikasyon yapmıştır. IV. tA zaman aralığında hücre döllenmiştir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D) II ve III. E) I, III ve IV. Miloz bölünmeyle h ken, sadece mayuz 'nmeyle; I. çoğalma, Il. gamet oluşturma, III. büyüme, IV. döllenme verilenlerden hangileri sağlanır? A) Yalnız l. D) ıı ve ıv. B)YaInız II. me ya da çuğalma sağlanır- c) ı ve ııı. E) I, III ve IV. Kromuzom sayısının nesıller buyunca sahit kalması durumu; Il. mayoz bolunme, III. DNA replikasyonu, IV. döllenme verilenlerden hangi ikisinin gerçekleşmesi ile sağlanır? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Panenogenezle çuğalma aşağıda verilen canlılardan hangisinde görülmez? A) Eğrelii otları B) Bal arıları C) Su pireleri D) Yaprak bitkileri E) Kamçı kuyruklu kertenkele Mayoz hücre bölünmesi sonrasında kalıtsal çeş ğin sağlanmış olmasının temel nede ' hangisinde belirtilmiş ? A) Bölünme öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleş- mesi B) Prafaz - I'de kromozomlar arasında gen aIış-verişinin olması C) Anafaz - I'de homolog kromozomların ayrılması D) Meiafaz -ll'de kromozomların ekvator düzlemine sı- ralanması E) Anafaz -II'de kardeş kromatitlerin ayrılması Eşeyli üreyen bir canlı üründe çoğalma süreci aşağı- Buna göre, I. Dişi üreme hücresinde dişi bireyin vücut hücresinin yarısı kadar kromozom bulunur. Il. Erkek üreme hücresinin kalıtsal yapısı ile erkek bi- reyin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. III. Yavru birey atalarının her birine %50 oranında ka- lılsal benzerlik gösterir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|ve II. E) I, Ilvelll. Mayoz hücre bölünmesi sırasında gözlenen; I. telrat oluşumu, II. homolog kromozomların ayrılması, III. kardeş kromatitlerin ayrılması olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir' A)I-II-III B)I-III-I| C)II-III-I D)III-I-II E)III-II-I Mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait mikros- kop görünümü aşağıda verildiği gibidir. Buna göre bu hücre ve bölünme evresiyle ilgili olarak, I. Altı çift homolog kromozoma sahiptir. II. Birinci mayozun anafaz evresindedir. III. Bölünme tamamlandığında üç kromozomlu gamet- Ier oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Mayuz hücre bölünmesinin genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Sadece üreme ana hücreleri tarafından gerçekleştirilir. B) Sadece 2n kromozomlu hücreler gerçekleşlirebilir. C) Tetrat, sinapsis ve cross over olayları gözlenir. D) Bölünme sonrası kromozom sayısı yarıya iner. E) Mayoz I ve Mayoz Il öncesinde DNA eşlenmesi ger- çekleşir. Mayoz ll ve mitoz hücre hölünmeleri karşılaştırıldı- ğında; I. kromozomların ekvator düzleminde yarı yana sıra- Ianması, II. öncesinde DNA replikasyonunun gerçekleşmesi, III. kardeş kromalitlerin anafaz evresinde ayrılması verilenlerden hangilerinin ortak olmadıgı söylenir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)I|ve|II. 2n kromozomlu bir hücrenin farklı bolunmeler sırasındaki kromozom sayısı değişimi aşağıda verilen graükîeki gibidir. 4n 2n n î'î ı Kromozom sayısı b o › Hücre bölünmeleri Buna göre a, b ve c için seçeneklerden hangisi doğru olur A) B) C) D) E) ? a M itoz M itoz Mayoz Il Mayoz Il Mayoz I Mayoz I Mayoz II Mayoz I Mitoz Mayoz II c Mayoz II Mayoz l Miioz Mayoz l Miioz Anne ve babaya ait homolog kromozomlar aşağıda veril- diği gibi olup kromozom üzerindeki genler harflerle gös- terilmiştir. Anneye Babaya ait homolog <~ a ait homolog kromozom kromozom Buna göre seçeneklerde veril rı gametlerden hangisi uluşurken cross-over olayı görülmemi ir? A) I &I C) I m' E) I Bal arılarının partenogenezi sırasında gözlenen, olaylarından hangisi gerçekleşirken genetik çeşillen- me söz konusu olur? A) Erkek arıdan spermlerin oluşması B) Zigotun özel beslenmesi ile kraliçe arının oluşması C) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle erkek arının oluşması D) Zigotun polen ile beslenmesi sonucu kısır işçi arının oluşması E) Kraliçe arıdan yumurtaların oluşması Mayoz bölünme süresince bazı olaylar farklı evrelerde tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi tekrarlanan olaylara örnek gösterilebilir? A) DNA eşlenmesi B) Tetrar oluşumu C) Krossing over meydana gelmesi D) Sitoplazma bölünmesi E) Homolog kromozomların ayrılması Ökaryot bi hücrenin bölünmesi esnasında meydana gelen aşagıdaki olayların hangisine bakarak bölün- menin mayuz olduğunu anlarız? A) DNA eşlenmesi B) Kardeş kromatillerin ayrılması C) Çekirdek zarının kaybolması D) İğ ipliklerinin oluşması E) Homolog kromozomların larklı kutuplara çekilmesi Mayoz bölünmenın Profaz - l evresinde 12 tetral oluş- turan hayvansal bir organizmanın kas hücresindeki kromuzom sayısı kaçtır? A) e B) 12 c) 24 D) se E) 45 A) Tür içinde çeşitlilik sağlanır. B) Farklı canlılarda farklı şekillerde gerçekleşebilir. C) Yeni oluşan bireylerin çevreye uyum yeteneklerini artırır. D) Tüm canlı türlerinde görülür. E) Yeni gen kombinasyonlarının oluşumunu sağlar. Farklı canlıların üremesi ile ilgili; I. erkek arılarda sperm oluşması, II. fasülye tohumunun çimlenmesi, III. dişi farede yumurta oluşumu olaylarından hangilerinde krossing over meydana gelir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E)|veIII. Mayoz hölünmenin birinci profaz evresinde 40 kro- matit gözlendiğine göre, nen hücre bölünme ön- cesi kaç kromozuma sahıptır? A)4 B)8 c)10 D)20 E)4O Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz Bu duruma neden olarak; I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşı- ması II. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olması III. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesi IV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınması verilenlerden hangileri söylenebilir? A) l ve ll. B) II ve III. C) III ve IV. D) I, II ve III. E) II, III ve IV. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan her- mafrodit bir canlıdır. Buna göre bu canlıyla ilgili alarak; I. İki cinsiyete ait üreme organı vardır II. Hem sperm hem yumurta oluşturur. III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih eder. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve ll. D) Ilve III. E)I,I|ve|II. Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılık- lara sebep olan bir olay degildir? A) Homolog kromozomların bağımsız dağılımı B) Mayozda cross-over gerçekleşmesi C) Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi D) Kalıtsal devamlılığın sağlanması E) Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi AABBDDRR geno ı ireyin oluşturacağı gamet çe- ş' ıX ise, aşağıdakılerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir! A) MMtt B) MM'I'I' c) MMTt D) MmTt E) mmtt Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çev- reyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fe- notip yapıları farklılık gösterebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumuna ikizle- rinde bu farklılığa neden olamaz? A) Aşı olma B) Beslenme C) Spor yapma D) Güneşlenme E) Farklı işler yapma Aşağıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. ke A+ +5 ıı+ +ıı :l +ı a Şekildeki hücrenin kromozomlarına bakarak seçe- neklerden hangisi söylenebilir? A) Üreme hücresidir. B) Fenotip AbE'dir C) İki kromozomludur. D) Tüm özellikleri homozigottur. E) İki tane çekinik gen taşır. Kalıiılan bir özellikien sorumlu iki alelin game( oluşumu sırasında birbirinden ayrılıp farklı gameilere gitmesine “ayrılma kuralı" denir. Buna göre P SsVv genutipli bireyin uluşluracağı gametler düş Iürse aşağıda verilenlerden hangisi bu kurala uygun almaz? A) pRsv B) PRsv c) PRSV D) prsv E) PrSsV Genotipi bilinmeyen bir hücreden cross-over sonucu 1/2 olasılıkla ABC genotipli gamet oluşmuşlur. I. AABbcc Il. AaBBcc III. aaBBCc Buna göre ana hücrenin genolipi yukarıda verilenler- den hangileri olabilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Kraliçe arının bir homolog kromozomu aşağıda verilmiştir. A a B B E e Bu kromozoma sahip olan kraliçe ar yumuna- sından gelişen erkek arının genotipi aşağıdakilerden hangis ibiolamaz? A)ABE B)aBe C)aBE D)Abe E)ABe Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtı- Iabilen özelliklere “karakieı” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verile- mez? Karakter Özellik A) Göz rengi Mavi göz B) Kürk rengi Albino tavşan C) Tohum şekli Buruşuk tohum D) Bağlı gerı Kas diélrofisi E) Çiçek rengi Mor renk - Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir. - Heierozigci durumda etkisini gösteremeyen gendir. - Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gös- teren gendir. - Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir. Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yuklur? A) Genotip B) Gen C) Çekinik gen D) Baskın gen E) AIeI Bir karaktere ait baskın ve çekinik özelliklerin kalıiımın- dan sorumlu genler iki harf ile gösterilir. Buna göre, l. Baskın alel büyük harlle gösterilir. ll. Her iki alel aynı ise homozigot biri diğerinden fark- Iıysa heierozigottur. III. Yumurta, sperm gibi gametlerde sadece bir tane alel bulunur. verilen ifadelerden hangileri duğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen fenotip ve ilgili genutip örneklerin- den hangisi yanlış gösterilmış ır? Fenotip Genotip A) a aa B) A Aa c) A AA D) a Aa E) xav xav Aşağıda verilen hücrelerin mayoz geçirmesiyle en fazla gamet çeşid' han nden oluşur? (Cross- over'in gerçekleştiğı düşiınuleceklir.) A) B) ABE ..g sur sarı c 0G c c o an o o o› Aşağıda bazı karakterlere ait aIeI genler verilmiştir. I. AA Bb CC dd II. Aa Bb CC Dd III. aa bb cc DD IV. Aa bb cc Dd V. Aa Bb CC DD Buna göre mayoz "Iünme sonucu oluşturabilecek- leri gamet çeşitliliği en fazla olan verilenlerden han- gis ir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik genlerle taşınan bir özellikiir. Buna göre allı parmaklı bir çocuğun eheveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? 2 Anne :3 Baba A) AA aa B) Aa aa C) aa Aa D) Aa Aa E) aa aa Bezelyelerde uzun gövde kısa gövdeye baskındır. Uzun gövdeli bezelyeler diğer uzun gövdeli bezelyelerle çap- razlandığında 3:1 fenotip oranında F1 dölleri oluşmakla- dır. Buna göre yukarıda ifade edilen çaprazlama sonu- cunda oluşabilecek genotip uranları seçeneklerden hangisindeki gibi olmalıdır? Homozigut Heteruzigot Homuzigot Baskın Baskın çekinik A) 3 1 0 B) 2 1 1 c) 1 2 1 D) 1 2 2 E) 0 1 3 Domates bitkisinde kırmızı meyve (A) sarı meyveye (a) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır. ;w AT At aT at AT ı At ıı aT ııı ıv at V Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı birey- lerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlış- g? A) ı. a Kırmızı - tüylü a) ıı. a Kırmızı-tüysüz c) ıııa Kırmızı-tüysüz D) IV.~› Sarı - lüysüz E) v. ~› Sarı - tüylü İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır. Heteruzigot ayrık kulaklı iki bireyin evli ınden mey- dana gelen çucukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? A) 1/4 B) 1/3 c) 1/16 D) 3/16 E) 3/3 İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heteruzigot koyu lenli ve kıvırcık saçlı ik ireyin ev- liliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler ba- kımından fenutip oranı nedir? A) 3:1 B) 1:2:1 c) 1:3 D) 9:3:3:1 E) 3:9:2:3 MM nn PP RR ss genoliplı birey aşağıdakilerden han- gisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle he- lerozigot genutipe sahip olur? A) MM nn PP RR ss B) mm NN pp rr SS C) Mn Nn pp rr Ss D) MM nn PP rr ss E) mm nn pp rr ss Bezelyelerde sarı tohum yeşil tohuma, yuvarlak tohum buruşuk tohuma baskındır. Humozigot sarı-yuvarlak tohumla, yeşil-buruşuk to- humlu iki bilki çaprazlandığında; I. sarı-yuvarlak, Il. sarı-buruşuk, III. yeşil-yuvarlak, IV. yeşiI-buruşuk, verilenlerden hangileri F1 dölünde görülmez? A) I ve II. B) III ve IV. C) II ve III. D) I, Il ve III. E) Il, III ve IV. İnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinme- yen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dün- yaya geliyor. Genotip Fenotip I. AA Kahverengi II. Aa Kahverengi III. aa Mavi Buna göre annenin fenotipi ve genol hangileri olabilir? A)YaInız I. D) II ve III. B)YaInız Il. i verilenlerden C) I ve Il. E) I, II ve III. Aşağıda örnek bir punnett karesi verilmiştir. çu? RA Ra rA ra RA 1 2 3 4 Ra 5 e 7 s rA 9 10 11 12 ra 13 14 15 16 Verilen örnek punnelt karesinde diş' erkeğe ail ga- metlerden uluşacak yavruların hangilerinin genolipi birbiriyle aynıdır? A)1-10 B)6-16 c)s-14 D) 5-11 E) 14-16 Tavuk ve horozlarda Gül ıbikIiIik (G) balta ibikliliğe (g), Uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır. I. GüIibik-kısa bacaklı tavuk II. GüIibik-uzun bacaklı horoz III. Balta ibik-kısabacaklı horoz IV. Balta ibik-uzun bacaklı tavuk Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genolipi kesin olarak hilinemez? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D) l, Il ve IV. E) ll, III ve IV. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil iohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohu- ma (y) baskındır. Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor. Buna göre çaprazlanan bireyleri ve F1'in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verı mıştir? 9 d F1 A) MMSSyy MmssYY MmSsYY B) mmSsYy Mmssyy MmSSYy c) MMssyy mmSsYy Mmssyy D) MMSSYY mmssyy MmSSYy E) mmssYy mmssyy mmssyy Kedilerde kısa kıIIıIık (T) uzun kıllılığa (t) baskındır. Kıl uzunlukları farklı olduğu bilinen iki kedinin çiftleşmesi so- nucu oluşan F1 kısa kıllı bir kedidir. Buna göre, F1 dölünün kendileştirilmesiyle oluşacak F2 dölünün fenotip ve genotip oranını bulmak için çi cek punnett karesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır? “gl ı E” T T" Tt t Tt tt t Tt tt D) -r -r d? t t TI' TI' t tt 1' 'n' 'n' t tt Bazı genlerin birden fazla karakter üzerinde etkiye sahip olmasına pleioiropi denir. I. İnsanda orak hücre anemisine neden olan gen, heterozigot durumda insanın sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlar. II. İnsanda fenilketonüri hastalığına neden olan gen aynı zamanda hastaların saç, göz ve derilerinin açık renkli olmasına neden olur. III. Siyam kedilerinde kürk renginden sorumlu gen aynı zamanda kedinin gözlerinin şaşı olmasına neden olur. Buna göre yukarıda verilenlerin hangileri bu duruma örnek gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli (Y) buruşuk tohum şekline (y) tam baskındır. Genotipi bilinmeyen iki yuvar- lak tohumlu bezelyenin her biri buruşuk tohumlu bezel- yeyle çaprazlanıyor. I. Çaprazlamada %100 olasılıkla heterozigot yuvar- lak tohum II. Çaprazlamada %50 olasılıkla heterozigot yuvarlak, % 50 olasılıkla buruşuk tohumlu F1'Ier oluşuyor. Buna göre l. ve ll. çaprazlamalardaki ge meyen aralar aşağıda verilenlerden hangilerı ulabılır? ğ L A) yy YY B) YY yy c) YY Yy D) Yy Yy E) yy yy İnsanda M ve N karı grubunda M aleli N'ye; A, B ve O karı gruplarında ise A aleli B'ye eş baskındır. ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genolipli erkeğin evliliğinden Ave N kan grubu fenolipli birey meydana gelme olasılığı nedir? A) o B)1/2 c) 1/4 D) 1/6 E) 1/8 Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır. I. siyah-kısa tüy Il. siyah - uzun tüy III. beyaz - kısa tüy IV. beyaz - uzun tüy Buna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin geno- tipi öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalar- dan hangileri yapılması gerekir? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) Yalnız IV. D) I ve IV. E) I, Il, III ve IV. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıI rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür. Demirkırı ik' bireyin çaprazlamasından uluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- r? A) Demirkırı - Beyaz B) Beyaz - Siyah C) Kızıl - Demirkırı D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz E) Beyaz - Siyah - Demirkırı Aslanağzı bitkisinde kırmızı çiçek geni ile (BK), beyaz çi- çek geni (BB) arasında eksik baskınlık vardır. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin çaprazlanması ile pembe çiçekler olu- şur. (BKBB) Bu özellik bakımından pembe iki bitki çaprazlandı- ğında yeni oluşan döllerin bu özellikler bakımından homozigol alma olasılığı kaçtır? A)1/64 B)1/32 cwıe D)1/18 E)1/2 Endülüs tavuklarında siyah tüy rengi (S) beyaz tüy ren- gine (B) eksik baskındır. Heterozigot durumda mavi-gri renk oluşmakiadır. I. SSXBB II SSXSB III. SBXBB IV. SBXSB Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinden si- yah renkli civcivler oluşmaz? A)IveI|. B)IveI|I. C)IIveIlI. D) ıı, ııı ve ıv. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Farelerde kürk rengi çok alellilik ile kalıiılan bir karakter- dir. Alellerin baskınlık ilişkisi ise şu şekildedir; F (Siyah) > F" (beyaz) > F9 (Gri) > Fa (Albino) Buna göre bu farelerde gözlenehilecek fenotip sayısı (X) ve genotip sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? L L A) 4 10 a) e 10 c) 4 27 D) 4 18 E) e 20 İnsanda MN kan grubundan sorumlu genlerde eş bas- kınlık görülür. I. MM X MM II. NN X NN III. MN X MN IV. MN X MM V. NN X MN Buna göre verilen çaprazlamaların hangilerinde eş baskın fenutipin görülme oranı %50 olur? A) I, II ve III. B) II, III ve IV. C) III, IV ve V. D) II, III, IV ve V. E) I, II, III, IV ve V. X: Aynı karaktere ait birbirinden farklı fenotipieki iki bi- reyin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun fenotipinin ebeveynlerinin fenotipinin arasında bir görünüme sahip- tir. Y: Bir karakterin kalıtımından sorumlu iki alelin bir arada bulunduğu zaman her birinin etkisini Ienoiipte göslerme- sidir. Z: Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla sayı- da alel olmasıdır. Yukarıda verilen X, Y ve Z kavramları incelendiğinde seçeneklerden hangisi doğru olur? A ı A A) Eksik Eş baskınlık Kontrol baskınlık çaprazlama B) Eksik Eş baskınlık Çok alellilik baskınlık C) Eksik Çok alellilik Kontrol baskınlık çaprazlama D) Eş baskınlık Kontrol Çok alellilik çaprazlama E) Kontrol Eksik Tam baskınlık çaprazlama baskınlık P : 9 :5 7 X aabbccdd F1 ~› AabbCcDd Yukarıda kontrol çaprazlama sonucu oluşan F1 dölünün genctipi verilmiştir. I. AABbCCDd II. aaBBCcDD III. AabbCcDd Buna göre ışi bireyin genotipi verilenlerden hangi- leri olabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve II. D)IveIII. E)I,IIveIII. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mekiedir. . @ A ® B Ğ A Ö III AB @ 0 Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin kan gru- A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdaki taloda bazı bireylerden alınan kan örnekleri üzerine damlatılan serumların gerçekleştirdiği çökelme durumları verilmiştir. Anli A Anti B Anti D Tarık + - - Kerem + + - Berk - - + Nur + + - Merve - + + Yasemin - + - + çökelme olur - çökelme olmaz Buna göre verilen bireylerin hangilerinin evlenmesi sonucu kan uyuşmazlığı görülebilir? A) Yasemin - Kerem B) Merve - Tarık C) Yasemin - Tarık D) Merve - Berk E) Nur - Berk Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grupları gösteril- mektedir. O (%75 AB 0 AB 0 Buna göre içi taralı bireyin annesi ile aynı genolipte alma ihtimali nedir? A) 1 B) 1/2 c) 1/4 D) 1/16 E) 1/256 / şekildeki 4 farklı kan serumdan alınan ömeklerdeki antikor çeşidi sayısı 1 › 4 › 2 › 3 olduğuna göre de- ney tüplerindeki antijenler hangisi olabilir? 1 2 3 4 A) Ü(-) B(+) AB(-) A(+) B) ^B(+) B(+) Ü(-) ^(-) C) Ü(-) A(+) ^B(+) 5(-) D) A(-) Ü(-) B(-) AB(-) E) ou) A(-) en) AB(+) Dört bireyin karı alışverişleri aşağıdaki gibidir. Merve _e Sevda e› Ece ._. Bilge A Buna göre bu bireylerin kan grubu genolipleri, MeNe Sevda Ece Bilge I. B0 AO BB AB II. 00 AA AB AB III. A0 00 B0 AB verilenlerden hangileri olabilir? A)Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) I, Ilve III. Bir iş yerindeki personelin karı grubu yüzdeleri bakımın- dan dağılımı aşağıdaki gibidir. - %15'i O kan grubu - %30'u AB kan grubu - %25'i A kan grubu - %30'u B kan grubu Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu Aolan Zeynep persunelin % kaçına kan verebilir? A)% 25 B)%45 @%55 D)%60 E)% 100 Aşağıda kan grupları ile ilgili bir tablo verilmiştir. AlyuvardakiAntijen PlazmadakiAntikor A A I ”- r Anti-A Anti-B ııı. _ Anti-Rh(D) Yukarıdaki tabloda verilen l, ll ve III numara boşluk- lara gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? A) Anti-B 0 Rh(+) B) Anti-A 0 Rh(+) c) Anti-B 0 Rh(-) D) Anti-B AB Rh(-) E) Anti-A AB Rh(-) A@B IV V Yukarıdaki soyağacında kan grubu fenutipleri verilen bireylerden hangileri helerozigot genutipe sahiptir? A) l, II ve V. B) I, III ve IV. C) Il, IVveV. D) III, IV ve V. E) I, II, III ve IV. Aşağıdaki soy ağacında sadece laralı bireyler AB karı grubuna sahiptir. O O i é B T ö Buna göre X ile gösterilen bireyin “AO” genotipinde olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir? A) 112 a) 1/3 c) 1/4 E) 3/4 A ve B antijenlerinden sadece bir tanesini bulunduran ebeveynlerin evliliğinden doğan kız çocuğu babasına kan veremiyor fakat annesine kan verbiliyor, erkek çocu- ğu ise tüm aile fertlerine kan veriyor, ancak aile fertlerin- den kan alamıyor. Buna gö aile fenlerinin kan grubu genutipleri han- gisi alabilir? Kız Erkek Baba Anne A) A0 00 B0 A0 B) B0 AB A0 B0 C) 00 A0 A0 B0 D) A0 00 A0 A0 E) A0 AB B0 A0 Aşağıda X ve Y kromozomları üzerindeki bazı bölgeler a, b ve c şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle I. a bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. II. b bölgesinde renk körlüğü, hemoüli genleri buluna- bilir. III. c bölgesindeki genler babadan sadece erkek ço- cuklarına aktarılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. Hemolili hastalarında kanın pıhiılaşması için gerekli pro- teinler eksik olduğu için hastalar kan kaybından ölebilir. X000 X"Y &Es X”X" X"X" X"Y Buna göre yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı bireylerden hangilerinde bu hastalık görülebilir? (Hemofili geni X kromozcmu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A)1ve 2. B)2ve 3. C)3ve4. D)2,3ve4. E)1,2,3ve4. Aşağıda renk körlüğü ile ilgili ebeveynlerin genotipleri ve- rilmiştir. Anne Baba ı. xRx' XRY ıı. XRXR xW ııı. x'x' XRY ıv. xRx' xW Buna göre numaralanmış ailelerin hangilerinde do- ğan erkek çocukların renk körü olma ulasılığı 1I2'dir'.7 (Renk körlüğü X kromozomunda çekinik gen ile taşınır.) A) Yalnız l. B) Yalnız IV. C) I ve IV. D)I|ve IV. E)I, II, IIIve IV. Renk köru bır anne ile normal göruşlıi bir babanın ço- cukları ile seçeneklerden hangisi söylenebilir? (Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik bir gendir.) A) Tüm çocuklar sağlamdır. B) Kız çocuklarının yarısı taşıyıcıdır. C) Erkek çocukların tamamı laşıyıcıdır. D) Kız çocuklarının tamamı renk körüdür. E) Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinden taşı- nan çekinik bir genin neden olduğu hastalığa sahip birey- Ier taralı olarak gösterilmiştir. @ı e) #49 ğ) 5 Buna göre numaralanmış bireylerden hangisi bu geni taşımaz? A) 1. B) 2. c) 3. m4. E) 5. Hemotîli geni bakımından taşı bir anne ile sağlam bir babanın çocuklarının genotı bulmak tutacak punnetl karesi aşağıdakilerden han mgaww mgawY X" X" X" X" O) 95 x Y” D) 95 x" Y X" X" X" X" E› ga x. Y 5)& Soy ağacında X kromozomunda çekinik bir genle ortaya çıkan hastalığa sahip bireyler içi taralı gösterilmiştir. @ı 3®öe G Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 - 6 nolu bireylerin genoiipinde bu gen bulunmaz. B) 1 - 7 - 9 nolu bireyler bu özellik bakımından heterozi- gottur. C) 11 nolu bireye bu gen 8 nolu bireyden taşınmış ola- bilir. D) 10 - 11 nolu bireyler çiR yumurta ikizi ve genotipleri farklıdır. E) 5 nolu bireyin doğacak erkek çocuklarının hepsi has- ta olacaktır. Aşağıdaki soy ağacında balık pulluluk hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiş ve soy ağacı çizilirken bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Ü Sağlıklı erkek O__. I Hasta erkek O Sağlıklı dişi 1 3 û ö ğğ Çiftyumurta ikizi 4 Ğ) Buna göre hangi bireylerin fenutipi yanlış gösteril- miştir? (Balık pulluluk, Y kromozomu üzerinde taşınan kalıtsal bir hastalıktır.) A) 1 ve2. B)2ve4. C)3ve 5. D)2,3,4ve5. E)1,2,3,4ve5. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği tenotipinde gös- teren bireyler taralı olarak verilmiştir. Q--I 10& 2 5 o Buna göre bu özellik aşağıdakilerden hangisiyle LI(- tarılamaz? A) Otozomal kromozomlarda taşınan baskın gen B) Y'de taşınan baskın gen C) Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen D) Otozomlarda eş baskın gen E) X kromozomunda taşınan çekinik gen Hücreler; I. sitoplazmanın çekirdeğin yönetemiyeceği kadar büyümesi, II: hücre yüzeyinin hücre için gerekl madde alışverişi- ne yeterli olmaması, III. çok hücreli canlılarda çeşitli hormonların etkisi, verilenlerinden hangilerinin etkisiyle bölünme geçirir? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E)I, Ilve III. B ılerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi; I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması, II. meristem hücrelerinin bölünme Iimitinin olmaması, III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması verilenlerin hangilerinden dolayıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veII. E)|IveII|.