Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

9.Sınıf Biyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Biyoloji dersi9.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II. 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II.

9.Sınıf Biyoloji dersi test çözme9.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II. 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II.

9.Sınıf Biyoloji testi çöz9.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II. 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II.

9.Sınıf Biyoloji testi çöz9.Sınıf Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II. 3 farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur suda çözünen vitaminler ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştırılır? üm canlılar tarafından A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Enerji kullanımı D) Organik besin üretimi E) Karbondioksit özümlemesi canlıların gerçekleştirdiği; I. Polimer maddelerin hidrolizi, II. ATP sentezi III. Karbondioksit özümlemesi olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından gerçek- leştirilebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D) II velll. E) I, Ilve III. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların onak özel- likleri arasında gösterilemez? A) Enzim sentezleme B) Hücrelerden oluşma C) Uyarılara tepki gösterme D) Mayoz bölünme geçirme E) Metabolizma için enerji üretme Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir. Prokaryol Ökaryol Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki or- tak özelliklerden hirı ır? A) Çekirdeğe sahip olma B) Oksijenli solunum yapma C) Eşeysiz olarak üreme D) Hücre zarına sahip olma E) Fotosentez yapma İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayab r? A) Boşaltım ile homeostazisini koruma B) Adaplasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama C) Üreyerek neslini devam ettirme D) Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme E) Solunumla enerji elde etme Canlılarla ilgı i; I. hücresel yapıya sahip olma, II. protein ve ATP sentezleme, III. inorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Aâaâvda den varkıı canlı güsıırıımısıır â iy& Görseldekl cıınlılzırlzı llglll. ı Hacrelerınde Çekırdek (asırlar Bngınlennı dışarıdan hazır olarak .alırlar ııı selununıla rnoıabelıxrnaları m. gsm( tırler, onoıqı m.. Yar; urındzırı hangileri .ıagmuun A) Yalnız ı a) Yalnız ııı c› ı ve ıı mııwııı E)l,llvolll Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar veril- miştir. - Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerji- nin sağlanmaşıdır. - Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. - Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının ko- runmasıdır. - Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırmalarıdır. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz? A) Homeostazi B) Solunum C) Üreme D) Boşaltım E) Metabolizma Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma B) organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma D) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma E) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem canlıların ortak özelliklerden ulan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir? A) Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık mad- delerin vücuttan uzaklaştırmaktır. B) Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faali- yetleri için enerjiyi sağlamaktır. C) Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmaktır. D) Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama sarısını arttırmaktır. E) Büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan madde- lerin vücuda alınmasıdır. canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme, II. oksijenli solunum, III. enerji kullanımı faaliyelle ' den hangileri tüm canlılar tarafından ger- çekleşti 7 A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Asitlerle ı gı ı alarak verilenlerden hangısı yanlıştır? A) Tatları ekşidir. B) pH değerleri 7'nin altındadır. C) Sulu çözeltilerine OH' iyonu verir. D) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. E) Bazlarla birleştiğinde tuzları oluşturur. canlılar için suyun önemin Iişkin; I. enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortamı oluşturma, II. zorunlu durumlarda enerji verici olarak görev yapma, III. vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olma verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E) I, Ilve III. İnsan vücudunda bulunan minerallerle ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi duğru degildir? A) Klor, mide özsuyunun üretiminde görev alır. B) Magnezyum, kas ve sinir sisteminin çalışmasında etkilidir. C) Fosfor, kanda oksijenin laşınmasında görev yapar. D) Sodyum, kalp ritminin düzenlenmesinde görev yapar. E) Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. Bazı özellikleri, - Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. - Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. - Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum B) Flor C) Kalsiyum D) İyot E) Fosfor Aşağıda bir pH metre verilmiştir. l ll lll m A. m IIII 5 6 7 8 9 1°IIII Buna göre l, ll ve III bölgelere ait örnekler hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? I II III A) Karbondioksit Amonyak Su B) Elma Maden suyu Kahve C) Amonyak Su Karbondioksit D) Gazoz Su Brokoli E) Gazoz Amonyak Elma Depresyon, diş çurugu, egzama, saç dökülmesi gibi ra- hatsızlıkların nedeni vücudumuzdaki asit baz dengesinin bozulmasıdır. Bu durum, asit ve hazların aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Sindirim için ortam oluşiurmaları B) Enerji vermeleri C) Homeostasiyi eikilemeleri D) İnorganik olmaları E) Hücre zarından geçebilmeleri NH3 CZHSOH 002 CsHnOs e. HZO Yukarıda verilen bileşikler organik ve inurganik yapı- da olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangi- si doğru ulur? P-OFTP" Organik Inoganik A) a ve c b, d ve e B) b ve d a, c ve e C) b, c ve d a ve e D) b, d ve e a ve c E) a, c ve e b ve d Mineral maddelerin özellikleriyle ilg i; I. yapıcı-cnarıcı olarak kullanılma, II. düzenleyici olarak çalışma, III. hücresel solunum iepkimeleriyle parçalanma verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Organik hileşiklerle ilgili; I. düzenleyici olma, II. enerji verme, III. yapıya katılma özelliklerden hangileri inorganik bileşikler için de ge- çerlidir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. sag nı bır .naanın kan PH aagannın de ğıdakl grafik verklrniştlr, Kan pH değen 7,6 1.4 12 aaa Zaman ı. ıa ı: ı. ınaan kanının nannaı m-ı d:âerlnln 1.4 aıauau musa. nuıuraa. ı ı, :arnarıd rrıırıds. m . #4903 a. H2Co1 tapkırnasınırı garçsklaşrnasıyle pH dangalanrnıştır ıı. ı, zan-an ııı mana. hûcrısıl .aıanam sunucu acıya Çıkan co? DH aagannm yukaalrnauinı aagıamıann vıı. «a zaman ı: rnırıda kandakı H' .yana artışına aagn olarak m-ı aanaaıanmıaın, verılenleruen hangileri xanl ş olur? A) Yılrıız ı, s› Yılı-uz ıı c) Yılrıız ııı a› ı ve ıı, s› va ı İnsan vücudunda yer alan mineral maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hang ıduğrudur? A) Sindirime uğradıktan sonra kana karışır. B) Hücre zarının yapısına katılabilir. C) Oioiraf canlılar tarafından sentezlenir. D) Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılırlar. E) Hücresel solunum tepkimeleri ile parçalanırlar. Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır! A) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılır. B) Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. C) İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. D) Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşendir. E) Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Karbonhidratlarla ilg l. Genel formülleri C“(H2O)n şeklindedir. II. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olarak gö- rev yaparlar. III. Monomerieri arasında glikozii bağları bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)|veII|. E) II velll. Nişasta ve glikojen molekülleri için; l. çok sayıda glikoz molekülünden oluşma, II. bitkiler tarafından sentulenme, III. dehidrasyon sentezi ile oluşma verilenlerden hangileri e? A) Yalnız I B) Yalnız ll C) Yalnız III D)IveI| E)lvelll Bilki ve hayvansal organizmalarda bulunabilen polisak- karillerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki lablo oluşturulmuştur. " _Bulunduğu canlı . . İşlev G Hayvan Bıtkı Deposal a b Yapısal c d Buna göre a, b, c ve d için seçeneklerden hang doğru bir tanımlamadır? A) a, azollu polisakkariltir. B) b, hücre çeperini oluşturur. C) c, karaciğerde depolanır. D) d, insanlar tarafından sindirilmez. E) c ve d suda iyi çözünür. Polisakkarit oluşumu aşağıda ifade edildiği gibidir; (n)monosakkarit -› Polisakkarit + (n _ 1)H2O Buna göre, I. Polisakkarit üretimi bilki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkariller lruktozdur. Il. Polisakkarit ürelimi sırasında oluşan su miktarının bir eksiği kadar glikozil bağı kurulur. III. Ürelilen polisakkaril eğer hayvansal ise hücre için- de yedek besin kaynağı olarak kullanıla verilenlerden hangileri yanlıştır! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve|I. E)I, II velll. ı Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili, I. Suda çözünür. Il. Bilkilerin hücre duvarında bulunur. III. Selüloz IiNeri bağırsakta mukus salgısını arlırır. ifadelerinde hangileri doğrudur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bir gerçekleşen bazı dönüşüm olayları gösterilmiştir. I ıı corum T_ Glikoz *ğ Nişasla ııı ıv I, Il, III ve IV ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlik- lg doğrudur! A) l, sadece bitkiler larafından gerçekleşli B) ll, hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. C) III, tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. D) I\I, tüm hayvanlarda gerçekleşmu. E) III, bakterilerin lamamında gerçekleşir. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşturan kar- bonhidratlar hangi seçenekte bir arada ver ıştir! A) Selüloz ve sükroz B) Malloz ve frukîoz C) Malloz ve glikojen D) Fruktoz ve sükroz E) Nişasta ve sükroz üç farklı disakkaritin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir Uç farklı dısakkarilin oluşumu sembolik olarak aşağıda verildiği gibi ifade edilmiştir. - t + o: -› h: + Q - ı + ı -ı *ı + O - ı + ı -ı n + O Buna göre aşağıdakilerden lıang yanlıştır! A) t sembolü ile gösterilen molekül glikozdur. B) iıI disakkariti bitki hücrelerine özgü ise I sembolü fruklozu ifade eder. C) O sembolü hayvansal hücrelere özgü ise, *I sem- bolü galaklozu ifade eder. D) O sembolü dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşan su molekülünü ifade eder. E) iıI ve n sembolleri ile gösterilen disakkariller aynı hücrede bulunamaz. Bazı özellikleri, - Hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. - Patates, buğday, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bu- Iunur. - Suda çok az çözünür. - İyotla boyandığında mavi renk oluşturur. bi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerin B) Laktoz C) Selüloz D) Glikojen E) Nişasta Bir polisakkarit olan den hangisi yanlıştır! ' i aşağıdaki ifadeler- A) Hayvansal yapı polisakkaritidir. B) Manlaıların hücre duvarını oluşturur. C) Suda çözünmeyen bir polisakkaritlir. D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bu- lunur. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşlurur. Aşağıda vaıııaıı cıaııay ıupüna nişnstayı :ındıran aııııa: en: ın konulmuş ve tıir sure beklendikten sonra iyoı cı› :anısı damla! rrııştır_ ı _ Tapu› gaıaımaz mimarı aıımışııı. ve Ienlerdeıı hnng e Ine ulnsı ahl n (İyot ;aza si nişasta ıle mavııııor renk verir.) A) Valrıız ı. a› Yalnız ıı. c› Yalnız ııı. n; ı va ı, E› Monnsakkaritlerleilg olarak, l. Kanda bulunabilen lek karbonhidrat çeşitidir. II. S me uğradıktan sonra hücre zarından geçebilir. III. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D)|IveI|I. E)I, Ilve III. Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağ depola- ma miktarı farklı olabilmektedir. Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaı? A) Develer su ve enerji ihtiyaçlarını hörğüçlerinde depo- Iadıkları yağ moleküllerinden sağlar. B) Göçmen kuşlar uzun mesafeli uçuşları için gerekli enerji ve su ihtiyacını yağ moleküllerinden sağlar. C) Yağ molekülleri hücresel solunumda kullanıldığında bol miktarda su ve enerji açığa çıkar. D) Yağ molekülleri bazı hormonların yapısına katıldığı için düzenleyicidir. E) Soğuk iklimlere adapte olmuş hayvanların deri altın- da biriktirilen yağ miktarı fazladır. Doymuş yağ asilleri ile ilgili, I. Karbon alomları arasındaki bağların hepsi teklir. II. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. III. Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıda nötral yağların oıusumu ile ılgilı gram( verılmıştır. .wu› :s s 9 12 Grafik ve nötral yag oluşumu dikkate alındığında, ı. K Qliserolü. L ıse yağ asıtım ıfads eder. ıı Oluşan nölral yağ sayısı kadar su üreli , ııı, Kullanılan ı_ sayısı kadar astar bağı kurulun Ifadelerlnden hangileri dogru olur? A)Valnız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalnız ııı. D)lvell. E)lve fosfolipitlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur Fosfolipitlerle ilgili verilen; I. Hücre ve organel zarlarının yapısal molekülüdür. Il. Molekülün fosiatlı kısmı hidrofobiktir. III. Gliserole bağlı iki yağ asiti ve bir fosfat grubundan oluşur. ifadelerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E) Ilve III. . Steroidlerle ilgili olarak verilenlerden hangıs yanlıştır? A) Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır. B) İnsan vücudunda provitamin D'nin aktifleşmesinde kullanılır. C) Sinir hücrelerinde iletim hızı artıran miyelin kılıfın ya- pısına kalılır. D) Eşeysel hormonlarının yapısına katılırak düzenleyici olarak görev yapar. E) Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur. Günlük yağ ihtiyacımız aktiviteye göre 50-100 gram ka- dardır. Yağı bu oranın üzerinde tüketmek obeziteye ne- den olmaktadır. Ayrıca doymuş ve trans yağların fazla tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarına neden olabil- mektedir. Buna göre, I. Yağ tüketimi engellenmelidir. Il. Obezitenin engellenebilmesi için karbonhidrat tü- ketimine ağırlık verilmelidir. III. Bitkisel kaynaklı doymamış yağlar sağlıklı beslen- mede etkilidir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve II. E)I, II veIII. Amino asitlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır? A) Karboksil grubu moleküle asillik özelliği verir. B) Polipeptil oluşturuken karboksil grubu ile amino gru- bu birleşir. C) Amino asitin çeşidini radikal grup belirler. D) Tüm amino asil çeşitleri bitkiler tarafından ürelilebilir. E) Merkezi karbon atomu ile radikal grup arasında peplit bağı bulunur. Organik; I. kiiin, II. hemoglobin, III. antikor moleküllerinden hangilerinin yapısında amino asitler yer alır? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Doğadaki protein çeşitl ğinin sınırsız olması aşağı- dakilerden hangisi ile agıklanamaı? A) Kullanılan aminoasitlerin çeşidinin farklı olması B) Sentez için şifre veren gen bölümlerinin farklı olması C) Aminoasitlerin dizilişlerinin farklı olması D) Her aminoasit çşidinin kullanım miktarının farklı olması E) Aminoasitlerin bağlanma biçimlerinin farklı olabilmesi Bir amino asiiin yapısı aşağıda şematize edild gibidir. b ı c @~ c ~ ® l ®d Amino asilin harflerle belinilen bölümler ile ilgili veri- lenlerden hangisi yanlıştır! A) a, karboksil grubu olup moleküle asit özelliği kazandırır. B) b, amino grubu olup moleküle baz özelliği kazandırır. C) c, hidrojen grubu tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır. D) c ve d molekülleri peptit bağı ile birbirine bağlanır. E) Amino asil çeşidini d grubu belirler. İnsan hücreleri; I. temel aminoasit sentezleme, II. temel aminoasit içeren protein sentezleme, III. aminoasitleri ihtiyaç hâlinde glikoza çevirme verilenlerden hangilerini gergekleştiremez? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveIl. E)IveII|. Proteinlerin etkinliği polipeptii zincirlerinin üç boyutlu öz- gün yapısını koruduğu sürece devam eder. Bu yapının bozulmasına denatürasyon denir. Pruteinlerin özgün yapısı, I. yüksek sıcaklık, ıı. pH, III. basınç faklörlerinden hangileri nedeniyle bozulur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|Ive II. E)I,I|ve|II. mm farklı prataının arnıncıasıl dızılırrılari aşağıda varılaıgı Qibıd r, K prala' Metıyoııırı u Valırı Lcsın Valın L pralaınl Meııyonın \ Lusın Valın Vaı NI prutaını Nlslıyur \ Sar v.” v..ı . N prataını Mauyanın u Serm valın suna guıe. ıv, ›< ve ı. ıır-:ıaınıaranın farklı :ılrrıası arnirıaasil ceşııı. r ğından kaynaklaumakladı L va ıvı prolaınlarındakı farklılık arnınuasıt sayıların. dan kaynaklanmakladır. M ve N Droleırılerırıın farklı olması amınoası( :n: s* lar r\ farklı almasından dolayıdır, M va N prutaınlarinin santazlarınıasi için şıfra varan gen bdlüı-rıları farklıdır_ Iradelerlrıden hangılerl dogrudur? A) Yalnız ı, E)Yalnız ıv o› ı va ııı D) v. ıv s) ı, ıı v. ıv Blr hücrede pallpepllt rnolekulü hldrollı edilirken, Yıkılan Deplıt bağı sayısı Polıhıantıt mıktarı Harcarıan su Amınoaısil I rnıkîarı I' sayısı Orîaındakı su ruıkıarı ortamdaki manomer "' ınadde ıuıkîarı grıfîklerindeki deg nılerden nang eri gözlen A) Yalnız! B) Valrıı: l . G) I ve l . D)Iva ı E)llvalll Aşağıda dipeptit oluşum denklemi verilmiştir. R: 0 H R: Rı 0 H R: I II I I I II I I NHı-C-C-OHOH-N-C-COOH* NHı-C- - -C-COOHHİIO I I I I H H H H Buna göre, I. Aminoasitler birbirine radikal grupları ile bağlanır. II. Bu bir dehidrasyon tepkimesidir. III. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulur. verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III D)|veII. E) Ilve ııı. Aşağ a verilen moleküllerden hangisi pmtein yapılı A) Hemoglobin B)Antikor C) Kitin D) Enzim E) Zar reseptörleri - K Karbonhidrat - Y - Yağ - p Proteın olmak üzere verilen moleküller. ı, açlıkîa kullanım anceliğine gore (ilk kullanılandan son Kullanılana doğru) ıı yapıya katılma oranlarına gere (arı çok kalılandan en az kalılana doğru) kle olarak sıraıanmışıır? A) K-V- p s) ›<.v. p c) Kur p D) v_ı<_ p E) v.›<. p e göre aşağıdakilerden hang Y-K-P K-P-V PrYrK PrYrK K-P-V nde uog ru I. Protein II. Nişasla III. Trigliserit Yukarıda verilen moleküller sentezlenirken oluşan kimyasal bağlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirılmiştir? I II III A) Peplit Glikozit Esler B) Ester Glikozit Peptil C) Peplit Ester Glikozil D) Glikozit Ester Peptil E) Ester Peptit Glikozil İnsan vücudunda bulunan mineral ve temel amina asitler için, I. Canlılar tarafından sentezlenemez. II. Organik yapıdadır. III. Dışarıdan hazır olarak alınır. verilenlerden hangileri ortaklır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D)Ive III. E) Ilvelll. Protein çeşi ve görevleri ile i I. Hemoglobin, kan dokuda oksijen ve karbondioksi- din laşınmasında görev alır. II. Aktin ve miyozin, kas dokuda kasların kasılmasını sağlar. III. Glikoproteinler, hücre zarında hücrelerin birbirini tanımasında görevlidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Prutein içeren bir besin lüketildıgınde; I. DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sen- tezlenmesi, II. besinin içerisindeki proteinlerin amino asillerine ay- rılması, III. hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması, IV. amino asitlerin bağırsaklardan emilerek kana geç- mesi, olayları hangi sıra ile meydana gelir! A)|-II-III-IV B)II-I-III-IV C)II-IV-III-I D)IV-II-III-I E)III-II-I-IV Pruteinlerin canlılar için önemi ile ilgili aşağıda veri- len bilgı erden hangisi yanlı tır? A) Kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. B) Solunum gazları olan oksijen ve karbondioksidii ta- şınmasını sağlar. C) Yağlardan sonra yapıya en fazla katılan moleküldür. D) Kasların kasılmasında görev yaparlar. E) Vücut bağışıklığının sağlanmasında etkilidirler. Pruteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asil-baz ortamlarda yapı- sının bozulması II. DNA'nın genlerinde yer alan şilrelere göre sentez- Ienerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH'ın yük- selmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm urganik besin gruplarından ayrılır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)I|ve|II. - İnce bağırsak ve böbreklerden Caz* emilimini kolaylaş- iırır. - Kemiklere Caz* geçişini sağlayarak kemiklerin güçlen- mesini sağlar. - Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteo- malazi hastalığı gör gibi olan vitamin çeşidi aşa- de gösterilmiştir? Bazı özellikleri ver ğıdakilerden hang A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) E vitamini ı, s lam ıı Cvıtamırıı ııı. ›< vıtarnırıı ıv Avıtamını ver en vitamin cesnıerının ekslk alınması durumun- da bellrecek. a kansızlık b. skcırbûı c kanın pıhlılaşmaması a gece kérluğu hasla ıklarıyla doğru esıesıırıımesı seceneklerln nan. glslnde gösteri mis n L L i ı A): ı› c u B)a c u e mı› u a c D)b c ı: a E): a a ı› suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak, I. Hücre zarından geçemezler. II. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. III. Vücutta depo edilmezler. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız Il. B)YaInız III. C) l ve II. D)Ive III. E)IIve III. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellik- te olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmek- tedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provita- min (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleşiirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vi min çiftlerinden hangis' canlı vücudunda aktifleşlırılen vitaminlere B)AveC C)AveD E)BveK - Vücuda eksiklıgi ilk beliren vitamin grubudur. - İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler ta- rafından sentezlenen vitaminlerden biridir. - Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen viiamindir. - Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara kaşı direnç ka- zanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki veri- len vitaminlerden hangisine deginilmedigi gözlenir? A)A B) B c) c D) D E) E Vilaminlerle ilgili olarak, I. Yağda eriyen vitamin grubu A, D, E ve K'dır. Il. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. III. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilme- lidir. Çünkü; ısı, ışık, bekletme, meiallerle temas gibi fak- törler viiaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine henzetilebilir? A) Proteinler B) Karbonhidrailar C) Yağlar D) Mineraller E) Tuzlar Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kaynağı genellikle bilkilerdir. B) Enerji verici olarak kullanılır. C) Sindirilmeden kana geçer. D) Hücre yapısına katılmaz. E) Enzim çalışmasını düzenler. Bir kkiknln Gun lcorlıvndo dışarıdan aldığı x, y v0 g m-. oranı ııaıığıaııxı gııııaır N Nnrrvıal aeg.. Vvtarvurı _şu .n Bu vııarvıırılnr g .amma . ı( ın fazlası kuracığarda dapulanınışıır . y`rıın ıxııx .aı g. unıyı çıkmıııır . xy. ıdrırdı rııı .nmışm una orkrıo uıaııımışm. Buna am. ı x: yağı::. y v. g suda cezanın vlKarı-vln oralı. y. karaciğerde aapaıınııb r ı z, turuncu arda bulunıb ver enleruen nınaııerı ıöxlenervıez? Irııx ıı o› Yalnız ııı. s› ıı v0 ııı. A) Vılrıı: vücudumuzda bulunan mineraller I. hazır olarak alınma, II. yapıya katılma, III. düzenleyici rol oynama, IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de ge- çerlidir? A)lvell. B)IveIII. C)I,IIveIII. D) II, III ve IV. E) I, II, III ve IV. Aşağıdakı tabloda vılamınlerle ı gı bazı bılgı er venımişıır. vııemm Bulunduğu Alırıma Nedeni Eksıklığınde Hsı<ın Oluşan Durum A vılamını Havuç ve Hucre yerıılerır Huyurnede Domates ması du7ensı7lik ı: vılamını suı ve Kemıklere Ca Kemıklerın Tcrcysg crnılımı Yumuşaması c vılamını Taze meyve Hucreler arası Yaraların geç ve sebzeler maddenın yapı› ıyııesmesı mı vc korunması suna göre Iablo Incelendlğlnde aşağıda verilen so- nuclardan hang ne ulaşılamaı? A)Avilamını çocukların bûyümesinde elk d s) c vitamini mı eı kaynaklı basınlarda bulunur_ c› D viıemını hayvansal kaynak basınlerda bulunur, D) A vitamini eksiklvgı. c vitamini iıe gideriıeıeiı' . E) D vitamini kemik gelişiminde eıkiı Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminler- dendir? A)A vitamini B) E vitamini C) C vitamini D) D vitamini E) K vitamini aşağıda verilenlerden hangisi yan- A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır. B) Eiki ettiği maddeye substrat denir. C) Biyolojik katalizör D) Aktivasyon enerjisini düşürür. E) Organik yapılı bileşiktir. 'r Aşağıda anzirnli ve arızirrısiz gercekıasan bir makam› rıurı grafîgı vırılnııştır Aktivasyon Enerjisi -renkımsnan .ıanayısı Graflğe gdre, ı Enzırnlı reaksiyonlar daha hızlı gırcsklasır ıı Enzlmler, reaksıyanurı başlaması ıçlrı geraklı ener_ ı yı uaşurur ııı Oluşan am.. miktarını anı annuçıarınuan hangllerlne ulaş anılır? A) Yalnız ı. B)Yalrıvz ıı. C)Valrıız ııı. D)lvall E)|.lIvallI I. Su II. Sıcaklık III. Kimyasal maddeler ıv. pH Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin ça- lışma hızı ıetkiler! A) ı ve ıı. B) ıı ve ıv. c) ı, ıı ve ıv. D) ı, ıı ve ııı. E) ı, ıı, ııı ve ıv. Aşagıaa varılan A Ve s deney kaplarında uygun anan-ı saglandıktan eenre bırına hakları hücresi karıulurkerı aı germe aynı hakları türünün ::zum kanulrrıuş ve uzarlarırıe şeker çazelıısı ilave edıln-ııştır_ Sır süre sahra her ıkı kaplı saz bırıktığı gezıenmısıır. A a î ıvıanıar «î une ğ seker eııızeıııs. &î- Bakıerı .1- Bakteri özü sunu yuva deney sonucunda aşağıdaki yara urunu hangisine ulasılahllır? A) Erızırnler reaksıyenun sonunda değişmeden çıkar a) Enzirrılar ıereırıır ceıışabı 'r. c› Enzımler hücre Içinde ve dısında celvsabıllr. n) Erızırrıler reaksıyorılan çok hızlı gerçekleşı s; Enzımlarlakırn halırıda çeırşee r_ Pankreastan salgılanan inaktif trip ojen enzi ince hağırsakta aşağıdakilerden han nin etkis aktif tripsin enzimine dönüşür? A) B vitamini B) Ca” C) Enterokinaz D) Mg” E) K* - Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. - Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Yukarıda verile durumun temel nedeni enzimle- rin hangi özellıgınden dolayıdır! A) Enzimlerin çalışması ortamdaki su oranı %15'in altı- na düştüğünde yavaşlar. B) Enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir. C) Enzimlerin etkinlikleri çok hızlı gerçekleşir. D) Enzimle subslratı arasında anahtar-kilit uyumu vardır. E) Her farklı enzim farklı bir subslrata etki gösterir. Ainğıdıkı don-yı:: aynı ı-nıknardı .ı Dnreaıı: ını::. kuş. mış kıyma n. a get mp kanları konulduktan sonra uxorlı nı hıdralıx ınxırnlo ı Hnvı .aıımışu Hldrollz anzlmlarl îß/â @EQ smurı e( Kusbası sı Kıyma ı ıı ı Danayln sonunda kanlnruakl urun aluşuııı mı. v. n.. :lerıı nınaısınae -sogru olarak verilmiştir? urun o uşurrı Nedeni A) ı › › ı subaıruı yuzay. mm a› vıı › ıı › ı Şubstrat yeauuıuau farkı a› ı › ıı › ııı Substrıı yazıyı nm a› ı › ı › ı Substrai yoğunluğu nam z› ııı › ı › ıı sunum yazıyı farkı Hidrojen peroksit güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hüc- relerden kısa sürede uzaklaşiırılması gerekir. Bu mole- kül katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi; bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken enzimsiz aynı molekül 300 senede par- çalanmaktadır. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliği ile açıklanabilir? A) Enzimler takım halinde çalışabilir. B) Enzimler substrailarına özgü moleküllerdir. C) Enzimler reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. D) Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır. E) Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanır. ı Aşırısıcaklık ıı Ağırmetalıyonları ııı Aşırı asıdık orlam Yukarıda verilenlerden h ngileri enzim çalışmasını olumsuz yönde elkileyeb A)Yalnız ı B) Yalnız ıı c) Yalnız ııı D)IveII E)I,IIveIII Nişasta+ su Maltoz Yağ + su Lieaz , Yağ asidi+GIiser0I Protein + su Pepsi" _ Polipeptit Yukarıda verilen tepkimeleri kalalizleyen enzimler için; I. hidrcliz reaksiyonlarında yer alma, II. asitli ortamda görev yapma, III. protein yapısında olma ifadelerinden hangileri unaktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E)I, Ilve III. Asubstmtı + a enzimi e' Ürün. + a enzimi B substmtı + b enzimi e* Ürün; + b enzimi C substmtı + c enzimi ea Ürün: + c enzimi Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan a, b ve c en- zimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Substrailarına özgüdür. B) Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. C) Aynı apoenzim yapısındadır. D) ÇİR yönlü çalışır. E) Farklı substrailara etki eder. Eı / KşL LDL› P E$ «î Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren y kandaki şemaya göre aşağıda verilenlerden han- gis' yanlıştır? A) E3'ün ürünü, E5'in substratıdır. B) ES tersinir çalışan bir enzimdir. C) L substratından farklı ürünler oluşabilir. D) E1 görev yapmazsa, M ve O oluşabilir. E) EA denatüre olursa M oluşabilir. Aşagıdakı gratîkle K ı. ve M enzımler aralıkları goslerilmiştir r\ çalıştıkları pH Reaksiyon hızı K ı. M anzlml anzmi anzımı o Ph suna göre. ı. K. M'rıir1 çaıısuğı anı ına çaıışamaz. ıı M'nin pH tolaransı, K'dan fazladır ııı. K. enzirrıınin bazık pı-ra duyarlvlığı. uuen fazladır. verilenlerden rıangılen söylenehılır? A) Yalnız I. E) Valrıız II. C) Valnvz III. D)l\ıalll E) llvel AŞIĞIGıkA dcnoydo' bir nmgıgşıa." a: ooıı Pıreı ı n. vrıış,pnrçalardan ı,... nzılrnış, 4.9-.. kıy m,, nı... muş.. a. kusbvsı doğranmıslır Daha sonra ıupı. . .şu miktar. a; mama" Barukgıl 050,› . :ve ad rvııştır (ısınan n". ru. hırırıcı tuvîa muş... nkaıarı rnıkturırıırı dığar mpıaman daha fazla olduğu Eüzlarırnı! Hıo; Jıs US Ezılıvıls Kıyııınıs KLJŞDSŞ: karacığer karaciğer karaciğer ı u Yukarıda vırl n uon-yın sonucuna sara toçanıkıar. deki yarınlara::: nangısıue ulus! n 04,0) Kuralı: mo . 1/2 0,› A) Subılrıl yuxnylnln ırıısı :askın/arı hıxını ınırır a› Enzırvı rnıklurırıın -rtışı raıkuıyun hızını .mm c) Subsuaı anısı reaksiyon hızını oıkuor. p› su_ ınzımlorın cı ım.. .çu-ı qırıklldlr E) Enzım oıkınlvğınv suhsıraıın a., yûzıyvndırw başlaur Bir enzim monumerlerine kadar hidroliz edild ğinde; I. vitamin, II. mineral, III. amincasit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)Yalnız III. D)IveIII. E) I, Ilvelll. Bir bileşik anzirrıin yama. aşağıda HoLoENzIM (a a; ı. ...zmn vınmıu »nazan suna göre bııesık euılmler ıcın asağıdı: verllenlerden hanglsl xanlış olur? A) Apoanzırn. arrıırıaasıllardarı oluşur s› Yardımcı kısım. organık ya aa orga blllr. c› Fr?, Mg'2 g bı yunlar kafakler olarak kullanılab r D) Apoana-m Yapısı substrıt.: gm. farki k gğstırab r_ s› Turn Iapkırnalarda bilaşık enzimler görav alır_ yapıda olar Bir hücrede enzim senlezine bağlı olarak; I. aminoasit, II. su, III. pepiit bağı, IV. ribozom verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) III ve IV. E) I, II ve IV. Protein+su Polipepti( Polipeptit+ su Dipepti( Dipepıi( + su Aminoasi( +Aminoaı Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için, I. Peptii bağına etki eder. II. Çalışması için su gereklidir. III. Takımlar halinde çalışır. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. Enzimlerle i yanlıştır? aşağıda verilen ifadelerden hangisi A) Enzimin substralına geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölgeye aktif merkez denir. B) Tüm enzimler çift yönlü (lersinir) çalışır. C) Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir. D) Enzimler, lepkimelerden değişmeden çıkar. E) Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlerine kadar yıkılır. Bileşik enzimlerle ilgili olarak; I. Protein kısımlarına apoenzim denir. II. Yardımcı kısmı organik bir madde ise kofaklör adını alır. III. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan gö- rev yapamaz. verilenlerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)YaInız III. D)|veIII. E)I,I|ve|II. DNA molekülu ıle ılgı l. Kalıtsal bilgiyi depolar. II. Hücre yönetimini sağlar. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda yönelicı moleküllerle ılgı Özel ler Illlolak >< Eşlenebilme * _ _ Protein santazında görev alma * * + Yapı b 'm nnkleoıitd ı * * + X, V, Z molekü lerlıılıı öze Iklerlne III tabloya göre ::sağ n. D) x ve Y riboz sekeıi taşı E) v. m... m.. hücreler hamamı.." üralila Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu; l. adenin nükleotit II. fosfat III. beş karbonlu şeker verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşıla n A) Yalnız I. B)Ya|nız Il. C)YaInız III. D)|ve III. E) l, ll ve III. Aşağıda bir uukleık asiıırı şekıı vsrılıvılşlir. Yukarıda :ekıı verııen ııuklell( asi( çeşıuı IçIn; . ribonükloik as' protein sonıazında görev yapar, riboz şekeri hulurıdurur_ ver enlerden ııangiıerı söylenehilır? A) vııınız ı. B)YaIrıız ıı. C)Yalrıız ııı. D)lval E)I vel DNA'nın bir bölümüne ail baz dizilişi aşağıdaki gibidir. S A Lzincir: \›:4 : 9 : T : 2. zincir 4 ç, Buna göre bu DNA molekü nün 1. zinci baz di- z şı aşağıdakilerden hangısınde doğru verılmıştır! A) AAA AGG SST B) 1'I'I' TSS GGT C) GGG GAA 1'I'S D) SSS STI' AAG E) 1'I'I' TSS GGA Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayı- sı bilinen bir DNA melek' ıinde Pürin I Piri din ora- nı aşağıdakilerden hangi n A)1 B)1/2 c)1/3 D)1I4 E)3/4 mu; ııı ıeknıunuıı seııtel sırasında gerçekleş ıı asıoıuıkı Brıflklerden hınqlsl gııı - oııyıır ı inal? A) Fosfat B) Rlboz sakat! Zaırıaı › ama.. c) ATP D) Erızinı A Zarrıaı › zammı E) nm.. bazı 7 Zaınan DNA'nın kendini eşlemesi sırasında; I. ATP, ll. riboz şekeri, III. enzim, I\I. edenin nüldeotil verilenlerden hangi n azalması heklenmez? A)IveI|. B)Ive||I. C)lveIV. D) ıı ve ııı. E) ıı ve ıv. Adenin nükleo ve to lam nükleotit sayısı h bir DNA molekiılu ıle ilgıli; l. tek zincirindeki nüldeotit sayısı, ll. toplam guanin sayısı, III. hidrojen bağı sayısı yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)|veI|. E)I,|Ive III. Aşağıda sitozın nnklaolııın yapı taşları a, h, c şek! veıiımışıır_ sııozın nükleotıt Azoııu organik baz Şeker Foslal Bellrlllen kısımıarıa n ı. RNA ve DNNdı a kısmı ıaımıımerı aynıdır. ı ı: tüm nukımınıeme aegişma. ııı. Eğer hide rihoz var ise. RNA rıılkledl ı ve Ienlerden hıng eri doğrudur? A) Yalnız ı. a) Yalnız o› ı ve C)VaInızI , E)|. llvo ı ndeki fosfat sayısı bılınen bir DNA molekü- l. Nükleolit sayısı, fosfat sayısına eşittir II. Adenin nükleolit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşiltir. III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotil sayısın- dan fazladır. IV. Guanin nükleolit sayısı, fosfal sayısının yarısıdır. verilenlerden hangileri söylenebilir? A)lvell. B)|ve||I. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. DNA'nın hücredeki gdıevleriyle ılg olarak, l. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezleneoek proleinle ilgili şifre verir. III. Rbozoma bağlanarak aminoasitlerin pepıitleşme- sini sağlar. veıilenleıden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangısı hücre zarının üretiminde görev almaz? A) Lizozom B) Golgi cisimciği C) Endoplazmik retikulum D) Ribozom E) Mitokondri Kluruplast organelı ıle ılgili olarak; I. DNA ve RNA bulundurma, II. fotofosforilasyon ile ATP sentezleme, III. protein seniezleyebilme verilenlerden hangileri mitokondri organeli için de söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. I. Kloroplast II. Ribozcm III. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulum V. Golgi cisimciği Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? A) Yalnız Il. B) II ve III. C) I, Il ve III. D) I, IVveV. E)I,II,III, IVveV. G anülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ıle ıl- I. zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek, Il. kas hücrelerinde Ca* depolamak, III. yağ ve karbonhidrat sentezlemek verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. s vukarıaa semaıııe edllen omaneıın rıarııenuırıımış kı ımıarıııeilgııı: F. :arsız bır organeı oıaıı rıbozomdur. R, solunum anzimlarini taşıyan kristadır s, hücrenin k: Iırrı maleıyalidir. ıv. T. malriks sıvısıdır verllenlerden ııangııerı !ını n 7 A) vaımz ııı. E) Yalnız ıv. c) ıı ve ııı. D) ı ve ıv. E) ı ve ıv. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidras- yon tepkimesi gerçekleşmez? A) Ribozom B) Golgi cisimciği C) Lizozom D) Endoplazmik retikulum E) Mitokondri I Kloroplast II. Ribozom III. Endoplazmik retikulum IV. Koful V. Mitokondri Yukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sentrozom organ lerden hangi le ilgili olarak aşağıda verilen- anlışlır? A) Bakteride bulunmaz. B) Zarsız bir organeldir. C) İğ ipliği oluşumunu sağlar. D) Sperm hücresinde bulunmaz. E) Hücre bölünmesinde görev yapar. Tallı sularda yaşayan tek hücreli urganizmalar hüc- re içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına atar? A) Lizozom B) Besin kofulu C) Kontraktil koful D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik retikulum Situplazma ile ilgili alarak, I. Yarı akışkan bir sıvıdır. II. %90'ını su oluşturur. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,I|ve|II. Lizozom faaliyeti artmış bir hücrede, I. Sitoplazma yoğunluğu azalır. II. Hücrenin emme kuvveti artar. III. Kullanılan ATP miktarı artar. verilenlerden hangileri gerçekleşir? A)Yalnız II. B) I ve Il. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Yukarıda şekli verilen organel ile ilgili; I. Nükleoprotein yapılıdır. II. Protein sentezinde görevlidir. III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) I, Ilve III. Iısııgıdık erden rııııgısı A) ATP sentezi yap: E) Tek keııı zar yapısına eehiptır. G) Madde iıeıımınden eorumıudur. n) Üıerirıde ribozum bulundurab E) Hücre :en ııe çekirdek :en arasında uzanır. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökar- yot tüm hücrelerde bulunur? A) Lizozom B) Ribozcm C) Koful D) Golgi E) Sentrozom Klumplast organelı ıle ılgılı olarak aşağıda verılenler- den hangisi yanlıştır? A) Kendini eşleyebilir. B) ÇİR katlı zara sahiptir. C) ATP sentezi gerçekleştirebilir. D) İçini dolduran sıvı stromadır. E) Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. I. Olgun alyuvar hücresi II. Yumurta hücresi III. Sinir hücresi IV. Yaprak hücresi Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin hangilerinde sent- rozom organeli bulunmaz? A)IveII. B)I|veIII. C)IIveIV. D) ıı, Illve ıv. E)I,I|,IIIveIV. Hücre iskelet le ilgili alarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücre içi organizasyonu sağlar. B) Kromozomların hareketine yardımcı olur. C) Hücrenin şeklinin korunmasını sağlar. D) Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki çeşidi vardır. E) Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir. I. Madde iletimi yapmak. II. ATP üretmek. III. Nişasta, protein, yağ depolamak. IV. Çiçek ve meyve yapraklarına renk vermek. Buna göre görevi verilmeyen urganel seçenektekiler- den hangisidir? A) Lökoplasi B) Mitokondri C) Kromoplast D) Golgi cisimciği E) Endoplazmik reiikulum Genç bir yaprak hücresinın yaşlanması sürecinde, I. Hücre çeperi kalınlaşır. II. Merkezi koful oluşur. III. Sitoplazma miktarı azalır. verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveIII. E) I, Ilve III. Aşağıda verilen yapı veya organellerin hangisinden kuful oluşmaz? A) Çekirdek zarı B) Endoplazmik retikulum C) Lizozom D) Golgi cisimciği E) Hücre zarı I. Kloroplast II. Mitokondri III. Endoplazmik retikulum Yukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Yukarıdaki x ve v organe erl ııe ııgıı ı. x, oksijenli sclunurn yaparak ATP semezıer. ıı. Y'de foloserılez oısyı gerceklesir. ııı. x ve Y tüm ékaryol hücrelerde bulunur. ıv x ve V'rıirı DNA, RNA ve ezemları vardı ve len erden nangiıe doğrudur? A) ı ve ıı, B) ve ııı c) ıı ve ıv, D) ı, ıı ve ı , E) ı, ll,va ıv Hücre dışına sindirim enzimi salgılayan ökaryot bir hücrede; I. Iizozom, II. ribozom, III. golgi cisimciği, IV. endoplazmik reiikulum, V. mitokondri verilen organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? A) Mitokondri B) Senirozom C) Koful D) Ribozom E) Golgi cisimciği I. Endoplazmik retikulumda üretilen maddelerin de- polanıp, paketlenmesi II. Glikoprotein ve Iipoprotein üretimi III. Lizozomların oluşumu Yukarıda verilen olayla tamamında görevli organel aşağıdakilerden hangi dir? A) Golgi aygıtı B) Mitokondri C) Ribozom D) Kloroplast E) Peroksizom Kontraklil kuful ıle ilgili, I. Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlılarda bulunur. II. Hücrede su homeostazisini sağlamakla görevlidir. III. Gerçekleştirdiği olayı ATP harcamadan yapar. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) II VeIII. E) I,IIve III. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel proteinlerin oluşturduğu ipliksi ve tüpsü yapılar- dır. B) Hücre bölünmesi, ekzositoz ve endositoz olaylarında görevleri vardır. C) Hücre çekirdeği ve organellerin hücre içinde sabillen- mesini sağlar. D) Hücre iskeletini oluşturan elemanlar, oluştuklan son- ra hücre ölünceye kadar sabit kalırlar. E) Sil, kamçı ve hücre duvarı oluşumunda görev alırlar. Kromuplastlarla ilgili, I. Çiçeklerinin laç yapraklarında bol miktarda bulu- nur. Il. Turuncu renkli olanları ksantoiil pigmenti taşır. III. Bazıları kloroplastların dönüşümü ile oluşur. verilenlerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Ribuzum organelı ıle ılgılı aşağıdaki ifadelerden han- gisi EE? A) Hücrelerin erı küçük ve zarsız organelidir. B) Büyük ve küçük olmak üzere iki ali birimden meyda- na gelir. C) Ökaryci hücrelerin ribozomları, prokaryot hücrelerin ribozomlarından daha k' " D) Prokaryoi hücrelerde siioplazmada serbest hâlde bulunur. E) Ribozomlar salgı yapan hücrelerde sayıca daha faz- Iadır. Aşağıda şekilde kloroplast organelinin bazı kısımları nu- maralanmıştır. Numaralanmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) l numaralı kısım kloroplastın stromasıdır. B) ll, protein sentezi yapan ribozomdur. C) III, kloroplastın çekirdek kontrolü dışında çoğalmasını sağlayan DNA'dır. D) IV, üstüste dizilerek grana adı verilen yapıları oluştu- ran tilakoittir. E) IV numaralı yapı kloroül pigmentlerini taşır. Bitki hücrelerinde plasiitlerin birbirine dönüşümüyle ilgili aşağıdaki şema çizilmişiir. a tü. Lökoplas( a› Kloroplas( a› Kromoplas( Buna göre a, b ve c için, I. a'da kloroül sentezi görülür. II. Patatesin yeşermesi b olayına örnekiir. III. C'de karoten, ksanioül vb. birikimi olur. verilenlerden hangileri yanlıştır? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C)YaInız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Aşağıda verilen organellerden hangis üm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz? A) Çekirdek B) Mitokondri C) Golgi D) Sentrozom E) Endoplazmik retikulum Metabolizma, küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlend' ` anabolizma ve büyük moleküllerin daha küçük moleküllere ayrışiırıldığı katabolizma olaylarının tamamıdır. Buna göre; I. ribozom, II. Iizozom, III. kloroplast, IV. golgi aygıtı verilen organellerden hangilerinin faaliyeti anaholiz- ma olarak nitelendirilehilir? A) I ve Il. B) ll ve III. C) III ve IV. D)|ve|Ive III. E)I, Illve IV. Hücre çekirdeği ile ilgili, I. Tüm ökaryot hücre çeşitlerinde bir lane çekirdek bulunur. II. Bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. III. Hücre bölünmesi esnasında çekirdek de bölünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda çekirdek zarı ile ilgli verilen ifadelerden hangıs yanlış r? A) Granülsüz endoplazmik reiikulum tarafından oluştu- rulur. B) ÇİR katlı olup iki zar arasında boşluk bulunur. C) Üzerinde ribozom bulunur. D) Porların büyüklüğü ribozom alt birimlerinin geçebile- ceği büyüklüktedir. E) Hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Hücre çekirdeği ve kısımları ile ilgili, I. Çekirdek sıvısının yoğunluğu sitoplazmadan daha azdır. II. Çekirdekçikle ribozomların büyük ve küçük all bi- rimleri sentezlenir. III. Nükleik asit ve proteinden meydana gelen genetik maleryale kromatin adı verilir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B)Yalnız II. C) l ve II. D) Ilvelll. E)I,I|ve|II.