Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • Sofistlerin önemi dikkatlerini doğadan insana, evrenden
  topluma çevirmeleri ve insanın insan olarak Öz’ü ve dünyayla
  olan ilişkisi üzerine düşünmelerinden gelmektedir.

  Buna göre Sofistlerin insan merkezli bakış açılarının
  epistemolojik sonucunu en doğru şekilde aşağıdakilerden
  hangisi ifade eder?

  A) İnsan aklı her şeyi bilebilir.

  B) Doğruluğun ölçütü insandır.

  C) Mutlak bilgiye ulaşılabilir.

  D) Duyular en güvenilir bilgi kaynağıdır.

  E) Bir takım insanlar otorite olarak kabul edilebilir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Platon’a göre sadece ideaların bilgisi kesin ve değişmezdir.
  Duyusal varlıklar kesin olarak bilinemez. Çünkü onlar
  bugün, dünden farklı olabilen varlıklardır. Dolayısıyla
  onlara ilişkin yargılar da her geçen gün değişecektir. Bu
  türden yargılara bilgi değil, sanı denir.

  Buna göre Platon için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İdeal varlığa ilişkin kesin hükümler ileri sürülemeyeceği


  B) Gerçek varlığın kesin bilgisine ulaşılamayacağı

  C) Duyular aracılığı ile elde edilen bilgiyi sanıya indirgediği

  D) Değişen varlıkların bilgisinin kesin olmadığını iddia
  ettiği

  E) Nesne ve ideal dünya hakkında farklı bilgiler elde
  ettiği
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Aristoteles’e göre, “gerçekten var olanlar” tek tek şeylerdir:
  Şu kalemdir, bahçedeki vişne ağacıdır... Yoksa gördüğümüz
  idealar değildir. Ancak bilgi, tümelin bilgisidir;
  duyumun bize bildirdiği tek tek şeyleri ya da olayları bir
  kavram altında toplamak, mantıksal çıkarımlarla işleyerek
  bilgiye dönüştürmek aklın görevidir.

  Aristoteles’in bu görüşlerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?

  A) Asıl gerçeklik nesnelerin içinde saklıdır.

  B) Asıl gerçeklik idealardır.

  C) Akıl, bilgi edinmek için gerekli güce ve yetiye sahiptir.

  D) Tekil olan şeylerden tümelin bilgisine akılla ulaşılır.

  E) Bilginin nesnesi olan unsurlar bu dünyanın içindedir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Antik Yunan’da ilk felsefe ontoloji ile başlar. Varlığa dair
  kültürel ve mitolojik açıklamaların güvenilir dayanaklara
  sahip olmaması, Yunan düşünürlerini akla dayalı bir yolculuğa
  çağırır.

  Buna göre “ontoloji” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


  A) Varlığa yönelik güvenilir bir inanç oluşturur.

  B) Kültürel oluşumları varlık anlayışına dayandırır.

  C) Varlığın kaynağına yönelik rasyonel bir sorgulama
  yapar.

  D) Yunan toplumuna uygun varlık anlayışı oluşturur.

  E) Mitolojik yaklaşımların varlık anlayışını temellendirir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Aristoteles’e göre varlığa ilişkin bilgiyi elde ederken duyular
  ve akıl yürütme önemlidir. Bilinen şey, duyuları etkileyen
  form almış maddelerdir. Nesnelere ait duyusal veriler
  akıl yürütmeler yoluyla bir kavramla ilişkilendirilir ve nesnelere
  ait kategoriler yoluyla bilgi elde edilmiş olur.

  Bu parçadan hareketle Aristoteles’in bilgi konusunda
  aşağıdaki görüşlerden hangisini savunduğu söylenebilir?


  A) “Bilginin kaynağı deneye dayalı olgusal dünyadır.” diyen
  pozitivizmi

  B) “Kesin ve değişmez bilgiye sezgi aracılığıyla ulaşılır.”
  diyen entüisyonizmi

  C) “Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir.” diyen pragmatizmi

  D) “Görünenlerin içinde bulunan öz doğru bilgidir.” diyen
  fenomenolojiyi

  E) “Zorunlu, kesin ve genel- geçer bilgilere akıl yoluyla
  ulaşılır.” diyen rasyonalizmi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Sokrates’e göre erdem ve bilgi aynı şeydir; doğru davranış
  ancak doğru bilgiyle mümkündür. Ahlaklı olmak için
  iyiyi bilmek gerekir. Kimse bilerek kötülük etmez. Kötülük
  bilgi eksikliğinden kaynaklanır.

  Sokrates’in bu görüşlerine dayanarak aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?

  A) Erdem gelip geçici bir bilgidir.

  B) Deneyimsel bilgi erdemin kaynağıdır.

  C) Kötülük olmadan iyiliğin değeri yoktur.

  D) İnsanın erdemli olmasının temelinde bilgi vardır.

  E) Kötülük de iyilik gibi insanın seçimlerine bağlı olarak
  ortaya çıkar.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Sokrates’e göre insanın kendi üzerindeki egemenliği olan
  ölçülülük için gerek duyulan tek şey, iyiye ve kötüye ilişkin
  bilgidir. Çünkü insan kendisinin ne olduğunu, hayata
  geçirilmesi gereken en temel ihtiyaçlarının, yeteneklerinin
  ve arzularının neler olduğunu bildiği takdirde ancak
  kendi üzerinde tam bir denetim ve hakimiyet kurabilir. Bu
  yüzden Sokrates’ e göre yalnızca bu kavrayıştan yoksun
  olan budalalar ölçü ve kural tanımazlar.

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Cehalet mutluluk getirir.

  B) Özgürlükler sınırsız olmalıdır.

  C) Mutlak iyiye ulaşmak mümkün değildir.

  D) Erdemli olabilmek insanın öncelikle kendisinin bilgisine
  ulaşmasından geçer.

  E) Ahlaki kararlar kişinin arzu ve isteklerine bırakılmalıdır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Aristoteles’e göre, cesaret korkaklık ile gereksiz atılganlık
  arasında, cömertlik ise müsriflik ile cimrilik arasında davranabilmektir.

  Buna göre erdemli olmak aşağıdaki ölçütlerden hangisine
  bağlıdır?

  A) Ortayı bulma

  B) Mutluluğu isteme

  C) Adaletli davranma

  D) Bilgiyi temele alma

  E) İyi ideasına uygun olma
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Sokrates göre felsefi bilgi, tüm yaşamı sorgulayan ve yaşamı
  bütünlüğünde anlamaya çalışan zihinsel bir etkinliktir.
  Ancak böylesi bir zihinsel etkinlik insanı gerçek anlamda
  erdemli kılar. Çünkü yalnızca felsefi düşünüş bize
  sorgulanmış ve temellendirilmiş rasyonel amaçlar sunar.
  İşte ancak bu anlamıyla bilgi kişiyi erdemli kılabilir.

  Bu parçada Sokrates insanın erdem sahibi olmasında
  aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

  A) Felsefi bilginin

  B) Gerçeğin bilgisinin

  C) Doğaya uygun yaşamanın

  D) Sürekli olarak hayatı sorgulamanın

  E) Gerçekçi amaçlar için çabalamanın
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Sokrates tüm ahlaki erdemlerin bilgi formlarının olduğuna
  inanıyordu. Şöyle ki, adaletin ne olduğunu bildiğimizde
  bundan çıkan sonuç adil olabilme durumumuzdur.

  Buna göre Sokrates’in etik görüşüyle ilgili olarak aşağıdaki
  yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Bilgi erdemdir.

  B) İnsan özü gereği iyidir.

  C) Bilgi yararlıysa mutluluk getirir.

  D) Ahlaki eylem haz veren eylemdir.

  E) Ahlaki eylemin amacı ödeve uygun davranmaktır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Protagoras, “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözüyle insanı
  doğruluğun ölçüsü kabul etmiştir.

  Bilgi konusunda Protagoras’ın insanı ölçü olarak almasının
  ahlak felsefesindeki sonucu aşağıdakilerden
  hangisi olabilir?

  A) Acıdan kaçıp hazza yaklaşma

  B) Bireysel faydayı egemen kılma

  C) Bireyi ahlak konusunda bilinçlendirme

  D) Ahlaki yargıların göreliliğini kabul etme

  E) Ahlaki eylemin insanın değerine yönelik olması
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Protagoras’a göre “insan her şeyin ölçüsüdür.” Buradaki
  insan bireysel insandır ve bu bireysel insanın algıları
  doğru ve yanlışın belirleyicisi olmaktadır. Bireysel algıları
  temele alan Protagoras için ahlaki alanda da bir görelilik
  söz konusu olmaktadır.

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) İnsan ahlaki değerleri toplumda hazır olarak bulur.

  B) Nesnel ve evrensel bir iyi söz konusu olamaz.

  C) Ahlak alanında rölatif ilkeler olamaz.

  D) İnsan algısı mutlak iyiyi kavrayabilir.

  E) Ahlaki yargılar bilgiyle belirlenir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir