Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 1
 • 
  I. İşveren adına emir ve talimatlarla işyerinin yönetiminde görev alan kişilerdir.II. İşveren vekili işçi niteliği taşımaz. III. İşveren vekilinin işçilere karşı eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk işverenlere aittir. IV. İşveren vekili cezai sorumluluk taşımaz.İşveren vekili ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A. I ve III
  B. II ve III
  C. II ve IV
  D. I, II ve IV
  E. II, III ve IV
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 4

 • Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliklerinden biri değildir?
  A. Tarımda ve meslek birlikleri altında örgütlenmiş zanaatkâr tipi çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
  B. Hızlı bir kentleşme sürecine girilmesi
  C. Küçük yaştaki çocuk ve kadın işçiliğinin yaygınlaşması
  D. İşçilerin uzun sürelerle ve düşük ücretle çalıştırılması
  E. Gelişen sanayinin işgücü ihtiyacını karşılamak üzere kırsal kesimden sanayi bölgelerine büyük bir göç yaşanması
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 5

 • Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukukunun konuları arasında yer almaz?
  A. İşverenin ücret ödeme borcu
  B. İşçinin yıllık ücretli izin hakkı
  C. İş sözleşmesinin derhal fesih yoluyla sona erdirilmesi
  D. Toplu iş uyuşmazlıkları
  E. İşçinin sadakat borcu
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 6

 • İş Kanunu kapsamına giren bir işyerini devralan işveren, işyerini bir ay içinde aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?
  A. Sağlık Bakanlığı
  B. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
  C. Valilik
  D. Ticaret Bakanlığı
  E. Maliye Bakanlığı
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 7

 • Aynı konuyu düzenleyen birden çok hukuk kuralının olması hâlinde işçi lehine olan düzenlemenin öncelikle uygulanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sözleşme serbestisinin sınırlanması
  B. Kendi kendine yardım
  C. İşçinin korunması
  D. Bağımlılık
  E. Yararlılık
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 9

 • İşçi kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Sadece bedensel güç ile çalışan kişiler işçi olabilir.
  B. İşçi sayılmanın temel koşulu iş sözleşmesi ile çalışmaktır.
  C. İşçi sıfatı taşınmasında kişinin yaptığı işin niteliği önemli değildir.
  D. Kişinin işçi olması için mutlaka özel sektörde çalışması gerekli olmayıp kamu sektöründe çalışanlar da işçi olabilir.
  E. Gerçek kişi olmak zorundadır.
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 10

 • I. İlk kez 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır.II. Kısmi süreli çalışmanın özel bir alt türüdür.III. Çağrı üzerine çalışmada hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde haftalık çalışma süresi otuz saat olarak kararlaştırılmış sayılır.IV. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.Çağrı üzerine çalışma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A. I ve III
  B. II ve III
  C. I, II ve IV
  D. II, III ve IV
  E. I, II, III ve IV
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 11
 • 1
  Bir iş yerinde, bilgisayar donanımının kurulması için işe alınan işçiyle yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?
  A. Tam süreli iş sözleşmesi
  B. Süreksiz iş sözleşmesi
  C. Sürekli iş sözleşmesi
  D. Belirsiz süreli iş sözleşmesi
  E. Belirli süreli iş sözleşmesi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 13
 • 1
  I. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli işçileri kural olarak Belediyeler aracılığıyla sağlarlar.II. Engelli olarak çalıştıracakları işçilerin nitelikleri ve hangi işlerde çalıştırılabilecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak Yönetmelik'te düzenlenir.III. Engelli işçiyi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren için Kanun'da idari para cezası öngörülmüştür.IV. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.V. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde ise %2 engelli işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.İşverenlerin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A. I, II ve III
  B. I, III ve V
  C. II, III ve IV
  D. II, III ve V
  E. III, IV ve V
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 14
 • 1
  İşçinin üstün bir çaba göstererek nitelik ve nicelik olarak başarılı çalışmasının ödüllendirilmesi amacıyla ödenen ücret eki niteliğindeki ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yüzde usulü ücret
  B. Prim
  C. Götürü ücret
  D. İşin sonucunda pay alma
  E. Aracılık ücreti
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 16
 • 1
  Dokuma fabrikasında çalıştırılmak üzere işe alınan işçinin ücretinin, dokuduğu kumaşın metresi başına hesaplanacağının kararlaştırıldığı durumda işçiye ödenen ücrete ne ad verilir?
  A. Götürü ücret
  B. Yüzde usulü ücret
  C. Zamana göre ücret
  D. Parça başı (akort) ücret
  E. Aracılık ücreti
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 17
 • 1
  50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve ------- aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  E. 6
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 19
 • 1
  Aşağıdakilerden hangisi yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmelerinden biri değildir?
  A. Takım sözleşmesi
  B. On dört yaşını doldurmamış çocukların sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılması amacıyla yapılan iş sözleşmesi
  C. Uzaktan çalışma sözleşmesi
  D. Belirli süresi bir yıldan az olan iş sözleşmesi
  E. Basın İş Kanunu gereğince gazetecilerle yapılan iş sözleşmesi
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz
 • AOF Bireysel İş Hukuku test çöz
 • 20
 • 20.
  Stajyerler ekonomik bir değer yaratmak üzere işyerinde bulunmadığından işçiden, mesleğin teorik bilgisine sahip oldukları için de ------- ayrılmaktadır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeriaşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
  A. Taşeronlardan
  B. İşverenlerden
  C. Çıraklardan
  D. Müteahhitlerden
  E. İşveren vekillerinden
 • AOF Bireysel İş Hukuku Test Çöz

AOF Bireysel İş Hukuku test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Bireysel İş Hukuku dersiAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku dersi test çözmeAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Bireysel İş Hukuku testi çözAOF Bireysel İş Hukuku test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bireysel İş Hukuku test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı