Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 1
 • (I) Arapça “edeb (ahlak)” kökünden türetilen “edebiyat” kelimesinin
  ilk defa Tanzimat Dönemi’nde kullanılmaya başlandığı
  görülür. (II) Ondan önce bu alan için “ilm-i edeb”,
  “şiir ve inşa” gibi ifadeler kullanılmaktadır. (III) Edebiyat
  kelimesi o yıllarda Fransızca “littérature” sözcüğünün
  Türkçedeki karşılığı olarak düşünülmüş ve kullanılmıştır.
  (IV) Bugüne gelindiğinde tam bir tanımı yapılamasa da
  olay, düşünce, duygu ve hayalleri sözlü ya da yazılı olarak
  güzel ve etkili bir biçimde nakletme sanatı şeklinde
  düşünülebilir. (V) O hâlde bu görsel sanat türünün temel
  malzemesinin dil olduğu sonucuna varılabilir.
  Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı
  vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 2

 • Edebiyat dışındaki bütün güzel sanatlar -resim, musiki,
  dans, heykel, mimari vb.- kültür sahasına girdiği gibi, güzel
  sanatların dışında insanoğlunun elinden çıkma eşya,
  yiyecek, içecek, elbise, silah, alet vesaire de kültür sahasına
  girer. Böyle olmakla beraber, ben şahsen edebiyatı
  hemen hemen kültüre denk buluyorum. Denklik ayniyet
  demek değildir. Aynadaki hayal, kendisine yansıyan eşyaya
  benzer. Edebiyat, bu manada kültürün aynadaki
  aksine benzetilebilir. Bu demektir ki kültür sahasında ne
  varsa onların hepsinin yansımalarını edebiyatta bulmak
  mümkündür.
  Bu parçadan hareketle,
  I. Edebiyat, hayata tutulmuş bir aynadır.
  II. Edebiyat için bir tanım yapılamaz.
  III. Edebî verimler, kültürel yapıdan bağımsız olarak ele
  alınamaz.
  IV. Edebî metinler sıradan sözlerle veya cümlelerle oluşturulamaz.
  cümlelerinden hangileri bu paragrafta söylenenlerle
  benzer bir iletiye sahiptir?
  A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III.
  D) II ve IV. E) III ve IV.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 3

 • Bir sanatkârın eserleri başka bir sanatkârınkinden ayrı bir
  karakter taşıdığı gibi aynı sanatkârın muhtelif eserleri de
  birbirinden ayrı çehreler arz eder.
  Bu parçada edebî eserler ile ilgili aşağıdakilerden
  hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Özlülüğü B) İnandırıcılığı C) Tutarlılığı
  D) Özgünlüğü E) Evrenselliği
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 4

 • İyi bir edebiyatçı olmak öncelikle sağlam bir hayal gücü
  ister. Bilhassa geçmiş asırları göz önünde canlandırmak
  için hayal gücü bilgi kadar önemlidir. Hayal edilenleri başkaları
  açısından görünür kılabilmek için buna bir de - - - -
  gücünü eklemek gerekir.
  Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) anlatma B) soyutlama C) karşılaştırma
  D) dinleme E) anlama
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 5

 • Bir edebî eserde aranılacak en mühim özellik, her şeyden
  önce onun nasıl bir davranış tarzının ifadesi olduğudur.
  Bunu bulabilmek için esere bütün olarak bakmak, onun
  ruhunu kavramak, muhteva ve üsluba ait teferruatı bu
  ruha bağlamak icap eder. Edibin kâinat, hayat, cemiyet,
  tabiat ve insan karşısında almış olduğu hususi tavırdan
  hareket etmek ve teferruattan daima ona varmak lâzım
  gelir. Mevzu, kompozisyon, fikir, kelime, hayal, ahenk bir
  yazarın, eserini vücuda getirmek için seçtiği ve kullandığı
  her şey, onun şahsiyetini ortaya koyar.
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde verilenler arasındaki
  ilişkiden söz edilmektedir?
  A) Yazar-Toplum B) Eser-Yazar C) Toplum-Eser
  D) Dil-Toplum E) Yazar-Dil
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 6

 • Leonardo da Vinci sanatı evrene ilişkin bir bilgi türü olarak
  görür. Bu bakış, sanat ve bilim arasındaki güçlü bağı
  işaret eder ki uzunca bir süre dünyada sanat ile bilgi
  arasında kopukluk olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur.
  Bugün de her ne kadar farklı disiplinler olarak bilinseler
  ve aralarında amaç, yöntem ve dil bakımından birtakım
  farklılıklar bulunsa da bu iki disiplin birbirlerini beslemeye
  hatta zaman zaman bir diğerinin sınırlarında yürüyüş
  yapmaya devam eder. Örneğin bilimin sanata etkisi konusunda
  ilginç bir ilişki türü bilimsel üretimlerin âdeta sanatsal
  bir objeye dönüşmesidir. Hubble uzay teleskobu ya
  da siborg mühendisliğindeki gelişmeler bugün insanları
  Picasso’nun resimleri kadar heyecanlandırıyor, yeni çağrışımlara
  kapı açıyor.
  Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Sanat Nedir?
  B) Bilimin Tarihî Gelişimi
  C) Sanatsal Bilim
  D) Sanat-Bilim Etkileşimi
  E) Edebiyat Bilimi
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 7

 • I.
  Gün bitti. Ağaçta neşe söndü.
  Yaprak ateş oldu, kuş da yakut;
  Yaprakla kuşun parıltısından
  Havuzun suyu erguvana döndü
  II.
  Güneş ışığı, atmosferden geçerken saçılıma uğrar. Tüm
  renkleri barındıran beyaz ışıktan; yüksek enerjili mavi ışık,
  düşük enerjili kırmızı ışığa göre daha fazla saçılır. Bu durum
  beyazın içindeki maviyi azalttığından Güneş’in daha
  kırmızı görünmesine sebep olur.
  Bu metinlerin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?
  A) I. metin edebî, II. metin ise öğretici bir metinden alınmıştır.
  B) I. metin duygu, II. metin bilgi odaklıdır.
  C) I. metinde nesnel bir bakış açısı varken II. metinde öznellik söz konusudur.
  D) I. metinde dil sanatsal işlevde, II. metinde ise göndergesel işlevde kullanılmıştır.
  E) I. metinde hissettirme, sezdirme, ikinci metinde ise haberdar etme esastır.
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 8

 • Bilinç akımı tekniği, - - - - edebiyata armağanıdır. Bu tekniği
  denemek isteyen bir edebiyatçı ister istemez bilinçte
  ve bilinçaltında yer alanlarla ilgili tahlillere gitmekte, dolayısıyla
  eserine ruhsal bir derinlik kazandırmaktadır. Peki,
  nedir özetle bu teknik? Kişinin aklından geçenlerin birinci
  kişi ağzından yansıtılmasıdır.
  Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) sosyolojinin
  B) felsefenin
  C) psikolojinin
  D) tarihin
  E) fiziğin
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz
 • 9.Sınıf Edebiyat test çöz
 • 9

 • Müzik sanatından yazın sanatına, plastik sanatların tüm
  kollarından gösteri sanatlarına kadar birçok alan, bir başka
  disiplinle beraber, sanatın üretim alanlarını genişletip
  sınırları ortadan kaldırarak arayışlarını çoğu kez disiplinler
  arası yürütmektedir. Günümüz sanatlarına baktığımızda
  video sanatı, dijital sanat ve diğer birçokları isimlerinde
  disiplinler arası bilgiyi barındırmaktadır. Disiplinler
  arası çalışmalar geçmişten bugüne hâlâ devam etmektedir.
  Birçok sanatçı diğer disiplinlerden etkilenerek bunları
  eserlerine yansıtmıştır.
  Aşağıdaki durumlardan hangisi bu parçadaki açıklamayı
  örneklemez?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Mahur Beste” ve “Huzur”- da günlük hayatı ya da İstanbul manzaralarını anlatırken ünlü ressamların tablolarına göndermeler yapması
  B) Andre Gide’in “Pastoral Senfoni” isimli eserini Alman besteci Beethoven’ın senfonisinden esinlenerek yazması
  C) Ahmet Mithat Efendi için romanın toplumun sosyo-kültürel yapısını, bu alanlardaki temel sorunlarını yansıtma ve halkı bilgilendirme vasıtası olması
  D) Kemal Tahir’in “Devlet Ana” romanında anlatıcının yer yer tarihî kaynaklardan alıntılar yaparak okuyucuya bilgi vermesi
  E) Moliere’in “Cimri” adlı oyununun, ismini başkahramanı Harpagon’un kişilik özelliğinden alması
 • 9.Sınıf Edebiyat Test Çöz

9.Sınıf Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Edebiyat dersi9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat dersi test çözme9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?

9.Sınıf Edebiyat testi çöz9.Sınıf Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır? ayrı, her şeyden, herkesten ayrı ve uzak kalmak; sadece kendisini dinlemek, yalnız kendi düşünebileceği gibi düşünmek istiyordu. o nedenle sakız gibi çiğnenmiş sözlerden, bir dua kadar çok yinelenmiş yeni fikirlerden eser bulunmayan, hiçliğin ve güzelliğin hüküm sürdüğü bu çöle gelmişti. aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? i. hatırlıyorum da dedemin anlattığı masalların birinde deniz diye bir şey vardı. su gibi bir şeymiş, karaların bittiği yerde başlarmış. dünyanın ucuymuş. ii. bir kış günü akşamı. odabaşı taraflarında bir polis karakolu. birkaç ayak merdiveni çıkıp gece gündüz açık duran kapıdan girince, darca bir aralıkta bulunursunuz. iki yanda kapılar. soldan birinci kapı, komiser odasının kapısı. yani benim kapım. iii. o perşembe gününü sabahtan akşama kadar okuyarak geçirmiştim. birkaç avrupa magazini, sonra da o zaman gazetelerden birinin tefrika ettiği yerli bir roman bütün günümü doldurmuştu, diyerek başladı anlatmaya. iv. artık ne kapıları kilitleyecek ne de anahtarları vazonun içine atacaktım. kimseye yaranamadığıma göre ilkelerimden vazgeçecektim. kahvaltıdan sonra bulaşıkları da yıkamayacaktım. v. sani bey orta boylu, ben tanıdığım zaman kır sakallı, geniş, atletik vücutlu, mavi gözlü bir adamdı. bir zaman çarkçı yüzbaşılığı yapmıştı. fakat gedikli miydi, mektepten mi yetişmişti? bunu iyi bilmiyorum. numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcının bakış açısı vardır?