Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

8.Sınıf İnkılap tarihi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

8.Sınıf İnkılap tarihi dersi8.Sınıf İnkılap tarihi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf İnkılap tarihi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III

8.Sınıf İnkılap tarihi dersi test çözme8.Sınıf İnkılap tarihi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf İnkılap tarihi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III

8.Sınıf İnkılap tarihi testi çöz8.Sınıf İnkılap tarihi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf İnkılap tarihi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III

8.Sınıf İnkılap tarihi testi çöz8.Sınıf İnkılap tarihi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 8.Sınıf İnkılap tarihi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III KUVAVIMİLLİYE BİRLİKLERİ Halk üıerinde hukuk dışı ceıalarıdırmalarda bulunmaktadır. İşgal kuwetleri oyalamalarına rağmen kesin olarak ülkeden atamamaktadırlar. Meydan Muharebesi yapabilecek güce, bilgiye ve birikime sahip değillerdir. Verilen bilgilere bakılarak diyagramdaki boş kutunun aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur? A. Düzenli ordu kurulmuştur. B. TBMM açılmıştır. C. Mısakımilliyi kabul edilmiştir. D. Hıyarıet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk dış politikasında olumlu etkiler yaratmıştır. Öğrencinin verdiği bu bilgiye; I. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanarak doğu sınırlarının kesinleşmesi. Il. Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması III. İtalya'nın II. İnönü Savaşı sonrasında başlattığı geri çekilme harekatını tamamlaması Gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? A.lve ll B.|ve|l| C.llve|l| D.|,l|vel|l "Ordular ilk hedefiniı Akdeniz'dir ileri." Emrini veren Başkomutan Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'yu işgallerinden kurtardı ve böylece İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes teklifinde bulundular. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının sona erdiğine B. Ülke sınırlarının tamamının Mısakımilli doğrultusunda çizi iğinde C. Mustafa Kemal'in ulusal bağımsızlık anlayışı doğrultusunda hareket ettiğine D.Askeri zaferlerinin siyasizaferlere ortam hazırladığına Büyük Taarru1'uıı ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve İstanbul ,TBMM yönetimine ayrıca Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alınmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Batı Anadolu'da savaş durumu sona ermiştir. B. TBMM'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmıştır. C. Her alanda tam bağımsızlık ilkesi hayata geçir miştir. D. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. ›\ Lozan Antlaşması ile ilgili bir pruje ödevi hazırlayacağım Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa'nın ödevinde yer alan konulardan biri ulmamalıdır? Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması Türkiye-Suriye sınırının Hatay dışında bırakılarak çizilmesi Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi PDF? Kapitülasyonların kaldırılması 1Kasım 1922 de saltanatın kaldırılmasının ardından tüm dikkatleri halifeliğin üzerinde toplanmıştı. TBMM , Sultan Vahdettı 'in 17 Kasım 1922 'de ülkeden ayrılması üzerine 18 Kasım 'da Osmanlı hanedanından Abdülmecid Efendi'yi halife seçmişti. Ancak bazı saltanat yanlılarının halifenin etrafında tuplanmaya başlanması ve Abdülmecit Efendi'nin meclis tarafından kendisine verilen yetkileri aşarak devlet başkanı gbi hareket etmesi üzerine 3Mart1924'te lıalifelik kaldırılmıştır. Verilen bilgide halifeliğin kaldırılmasının; I. Eski rejime dönme ih malini engelleme Il. Demokratik rejimin önünü açma III. Laikliğın önündeki engellerden kurtulma Gibi nedenlerin hangisinden bahsedilmiştir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. I, II ve III Ulusal mücadelenin ilk yıllarından itibaren demokratik ve halkın egemenl dayanan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Mustafa Kemal saltanat yönetimine ne de karşı idi.1 Kasım 1922'de saltanata son vermiş ancak,saltanata alternatif bir rejim kurulmamıştı .Rejimin adı belli değildi. Bu durum yeni Türk Devleti 'nin imajı açısından kötü sonuçlar doğurmaktaydı. Ulusal egemenlik ancak Cumhuriyet rejimı `Ie tam olarak sağlanabilecekti. Ülkede yaşanan hükümet bunalımı da Cumlıuriyetin ilanını zorunlu kılmaktaydı. Buna göre, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? Devlet kurumlarını Iaikleştirmek Demokrasi rejim n gereklerini yerine getirmek Hukuk bilincini sağlamak Sosyal devlet anlayışını yerleştirmek F??? ESKİ YENİ OKKA KİLOGRAM Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tabloda belirtilen bu yenilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Siyasal alanda yapılan bir yeniliktir. Tuplumun sadece küçük bir bölümü tarafından benimsenmiştir. Uluslararası tic lerde kolaylık sağlama amacına yöııeli Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. PÜF' "Büyük devletler kuran atalarımız büyükve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." I-Türk Tarih Kurumu II- Üniversite reformu III-Türk Dil Kurumu IV-Harf Devrimi Verilen çalışmalardan hangisinin Atatürk'ün verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A.I B. Il C. III D. IV Türk Medeni Kanunu ile kadınlara sosyaI,hukuksaI ve ekonomik haklar verilmiştir. I .İstediği mesleği seçebilme II. Genel seçimlere katılabilme III. Mirastaıı eşit pay alabilme Buna ğöre,numaralandırılmış haklardan hangisi aşağıdakilerden olamaz? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. II ve III Atatürk, kültür ve sanatın gelişmesi için büyük gayret göstermiştir. Ülkemizde kültür ve sanat etkinlikler özendirmiş güzel sanatların toplumda iyi bir zemine uturması için kurumlar açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde kültür ve sanat alanında faaliyet göstermek için açılan kurumlardan biri Musiki Muallim Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi Hıfzıssıhha Enstitüsü Resim Heykel Müzesi F??? ONUNCU YIL NUTKU TÜRK MİLLETİ Kurtuluş Savaşı'na başladığımız 15. Yılındayız. Az zamanda çok bü 'k işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. Buradaki başarıyı Türk milletine ve onun değerli ordusuna borçluyuı. Fakat yaptıklarımızı yeterli görmeyiı. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorundayııul... MUSTAFA KEMAL Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle Atatürk ile ilgili olarak; I. Başarılarını Türk milletine ve onun ordusuna dayandırmıştır. II. Yenileşme hareketlerini yeterli görmeyip daha çok çalışması gerektiğine inanmaktadır. III. Türk halkının gücüne inanmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Ivell B. Ivelll C. Il velll D.l,llve lll Çağdaş demokraside kişisel hürriyetlenözel bir değerve önem kazanmıştır; artık kişisel 'rriyetlere devletin ve hiçbir kimsenin müdahalesi söz konusu değildin... Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün verilen sözü Cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı aşağıdaki vatandaşlık temel hak ve sorumluluklarından hangisine örnek oluşur? İfade özgürlüğü Eğitim hakkı Kişi dokunulmazlığı Ü??? Çalışma hürriyeti HALKÇILIK . l. Saltanatın kaldırılması ll. Soyadı Kanununun çıkarılması I. Milli Egemenlik ll' Eşitlik . III. Kabotaj Kanununu kabulü III. Adalet ıv. Demokratik hak . IV. Kadınlara siyasal haklar verilmesi Verilenlerden hangisi yazılamaı? Her birey istedig ni düşünmek istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, seçti dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve öıgürlügüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A. Laiklik B. Devletçilik C. Halkçılık D. Milliyetçilik ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ Verilen şemada baş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Kişi hak ve hürriyetlerine önem verir. Batı medeniyetini taklit eder. Mudern bir toplumu hedefler F??? Milli egemenliğine dayalı güçlü bir devleti öngörür. Cumhuriyeti yükselme ve devam ettirme kunusuııda sizlere düşen görevler nelerdir? Öğretmenin surusuna aşağıdaki hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir? Düşünen ve sorgulayan bireyler olmalıyız. Veniliklere ve gelişmelere açık olup, ülke gelişimine katkı sağlamalıyız. Milli kültürümüzü ve milli benliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülke içi ve d PDF? Iışkilerde savaş yanlısı tavır sergilemeliyiz. 19 .yüzyılda Balkan topraklarında çatışmalar Osmanlı Devleti'ni parçalama sürecine sokmuştur. Bazı Osmanlıaydınları parçalanmaya çare bulabilmek için farklı fikirler ortaya smanlı Devleti'nin en büyük probleminin koymuşlardır. Bu fikir akımlarından çağın fikir ve ihtiyaçlarının gerisinde olduğunu savunmuş ve durumun ortadan kaldırılması gerekliğine inanmıştır. Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Batıcılık B. Osmanlıcılık C. İslamcılık D. Türkçülük " Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideri olarak ortaya çıkmadan önce de bu durumun temellerini atmıştı. Daha önceki askeri başarı|arı0'nu bu göreve adım adım yaklaştırmıştı." Diyen bir sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi ça|ışmasını0'nun askeri başarılarına örnek gösteremez? A. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bit|is'i Ruslardan geri alması B. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması C. Çanakkale Cephesi'nde Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda İtilaf güçlerine karşı önemli başarılar elde etmesi D. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi FRANSA "Osmanlı Devleti tarih boyunca bize topraklarında ticari, siyasi, dini ve sosyal haklar tanıdı. İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğu olarak 0smanlıDevleti üzerinde hak iddia etmemiz kaçınılmazdı." A II VUSTU RYA- MACARİSTAN "Topraklarımızda yaşayan çeşitli millet ve mezheplerden oluşan nüfus, imparatorluğumuzun bütününü tehdit ediyor. Sanayimizi geliştirdik ama silahlarımız eski. Rusya ile mücadele etmek için Almanya'nın desteğine ihtiyacımız var." ııı İNGİLTERE "Uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğün korunması taraftarı bir politika izledik. Ancak 0smanlıDevleti hem gelişen sanayimiz için ucuz hammadde kaynağı hem de Ortadoğu'nun zengin petrol yatakları ekonomimiz için çok önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü politikasından vazgeçtik." Verilen bil kartları değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'nin bu devletlerden hangileriyle çıkarlarının örtüştüğü söylenebilir? A . Valnız l B. Valnız II C.| vell D. llvelll Aşağıda İzmir'in işgal dönemine ait bir gazete gösterilmiştir. 0( ü İST İKLÃL SAVAŞ Aranma! Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. lşgalin Osmanlı Hükümeti tarafından protesto edild i B. Milli Mücadele'ye katkı sağlamaya çalışıldığı C. Birlik ve beraberliği artıracak çalışmalar yapıldığı D. Ulusal hakların korunmas rı kamuoyu oluşturulduğu Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi A. Toplanma amacı bölgeseldir. B. Temsil Heyeti oluşturulmuştur. C. Manda ve himaye kabul edilmiştir. n özelliklerinden biri değildir? D. Bölgedeki yararlı Cemiyetler birleştirilmiştir. Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan Ermeniler ile,l.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sorunlar yaşanmıştır. ABD velngiltere desteğinde Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler, TBMM ile yaptıkları Gümrü Antlaşması ile bu isteklerinden vaıgeçmişlerdir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine uluşılumal? A. Ermeniler İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir. B. Tarihin değişik dönemlerinde Ermeni sorunu yaşanmıştır. C. Milliyetçilik akımı Ermeniler üzerinde de etkili olmuştur. D. Ermeniler, Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmuşlardır. 9 Şubat 1920'de Urfa'da halk Fransız bayrağını indirmiştir. Ancak İstanbul'dan gelen bir genelge ile hiçbir şekilde İtilaf Devletlerinin şikayetine yol açacak bir durum yaratılmaması ve Ermenilerle iyi davranılması istenmiştir. Verilen bilgiler dikkate alındığında; Fransa,İstanbu| Hükümeti üzerinde baskı kurmuştur. üsmanlıDevleti, işgallerine karşı teslimiyetçidir. Bölgedeki Fransız işgali başarıya ulaşmışlır. Urfa halkı Fransız egemenliğini reddetmiştir. Gibi yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir? A. 1 B. Z C. 3 D. 4 Kütahya -Eskişehir Savaşlarından sonra Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılmıştıLBu emirlere göre; '/ Yurttaki her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. '/ Halk elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye vs. stoklarından yüzde kırkını bedeli sonradan ödemek üzere teslim edecektir. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı soylenemez ? A. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasının B. Birlik ve beraberliğin sağlanmasının C. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinin D. Topyekün seferberliğinin sağlanmasının Türk ordusunun geri çekilme süreci sona ermiştir. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Kars Antlaşması'nın imzalanmasıyla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. \\\\ Mustafa Kemal'e, başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları arasında gösteri/emel? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Mudanya Ateşkes Antlaşması, TBMM ile İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma; Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti'nin yönetimine bırakılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılumuz? A. İtilaf Devletleri, Misakımilli kararlarının tamamını kabul etmiştir. B. Fransa'dan sonra İtalya ve İngiltere de TBMM Hükümeti'ni resmen tanımıştır. C. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğ ` İtilaf Devletleri de kabul etmiştir. D. TBMM Hükümeti toprak kazanmıştır. Sevr Antlaşmasfnda Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmış ve bu komisyonda Türkiye'nin bulunmaması kararı yer almıştır. Ancak Lozan Barış Antlaşması'nda ise uluslararası komisyonunun başkanlığını birTürk'ün yapmasına karar verildi. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? A. Boğazlardaki egemenlik hakkının tamamen Türklere bırakıldığına B. Devletlerin eşitliği ilkesine uyulduğuna C. Her iki antlaşmada da Türk tarafının egemenlik hakkının ıedelendiğine D. Boğaılarda tarafsız bir yönetim kurulduğuna. " 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve böylece pek çok sorun da çözüme kavuşturulmuştur.." diyen bir tarihçinin bu görüşüne kanıt olarak., I. Rejinin adının belirlenmesi II. Devlet başkanının belli olması III. Halifeliğin kaldırılması Gelişmelerinden hangileri gösteri/emel? A. Valnız lll B. Yalnız II C. Ive II D. ll ve III 1921 Anayasası'nın bazı hükümleri şunlardır. n' Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletine aittir. n' Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM'ye aittir. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak, I. Güçler birliği esas alınmıştır. ll. Devletin rejimi belirtilmış ir. |II.Ç0k partili hayata geçilmesi sağlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız l B. Valnız lll C. IveII D. Ilve III " Birtakım şeylılerin, dedeleriıı, seyitlerin, çelebileriıı, babaların, emirlerin arkasından s' leııeıı; kaderlerini ve hayatlarını falcılara,bı'iyucı'ilere üf ukçülere,muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir tupluluğa medeni bir millet gözü ile bakılır mı? " Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda aşağıdaki hangi yeniliği gerçekleştirdiği söylenebilr? A. Kılık Kıyafet Kanunu'nun çıkarılması B. Tekke ve zaviyelerin kapatılması C. Ölçü, tartı sistemlerinin değiştirilmesi D. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması A -Kişilerin adlarının doğduğu yerler ile anılıyor olması B. Tapu ve miras işlerinde aksaklıklar yaşanması. C. Askere alma konusunda aksaklıkların alması Belirtilen bu sorunlara, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile çözüm bulunmuştur? A. Medeni Kanun'un kabul edilmesi B. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi C. Cumhuriyet'in ilan edilmesi D. Türk Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi Millet Egemenliği Ülke Yönetimi Verilen diyagramda "?"iIe gösterilen kutuya aşağıdaki milligüç unsurlarından hangisi yazılabilir? A. Ekonomik güç B. Siyasal Güç C. Sosyo-kültürel güç D. Askeri güç Türk mill nin gösterdiği birlikve beraberlik Mücadele'de Türk milleti başarıya ulaştıran güç olmuştur. Bu güçle Türk milleti, milli egemenlik anlayışına dayalı çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu günlere getirmış ir. Aşağıdakilerden hanğisi Atatürk Milliyetçiliğiyle ilgili değildir? A. Misakkımilli kararlarının alınması B. Milli Eğitim Bakanlığının açılması C. Ölçü ve tartılar kanununda değişikliğe gidilmesi D. Türk Dil Kurumu'nun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin dayandığı temel esaslar arasında gosterilemez? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. B. Dinlerin belli birtopluma maledilmesidir. C. Toplumsal hayatı düzenleyen kanunların akla bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. D. Kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Atatürk " Türk millet yüksek haysiyet ve kabiliyettedir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Dolayısıyla ya istiklal, ya ölüm" demiştir. Atatürk'ün bu sözü ile bütünleştirici ilkelerden hangisinin önemine değinmiştir? A. Millibirlik ve ülke bütünlüğü B. Milli bağımsızlık C. Bilimsellik ve akılcılık D. çağdaşlaşma ve batılılaşma Türkçe öğretmeni, Deniz 'den " Atatürk ilkelerinin önemi" konulu bir kompozisyon yazmasını istemiştir. Buna göre Deniz, yazdığı kompozisyonda aşağıdakilerden hangisine yer verirse yanlış olur? A. Halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. B. Çağdaş bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. C. Her alanda aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmıştır. D. Batı'nın yeniliklerinin aynen taklit edilmesini sağlamıştır. Deniz, Mustafa Kemal'in eğıtım görd' aşağıdaki ödevi yapmıştır. u ukullar ve eğıtım sebebiyle bulunduğu şehirlerle ilg OKULLAR ŞEHİRLER Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi SELANİK Mülkiye Rüştiye Askeri Rüştiye Askeri İdadi MANASTlR Harp Okulu . Harp Akademisi lSTANBUL Buna göre, Deniz ile ilg iaşağıdakilerden hangisi söylenemeı? A. Mustafa Kemal'in İstanbul'daki eğitim hayatını öğrenmiştir. B. Mustafa Kemal'in Askeri Rüştiye'deki eğitim hayatı ile ilgiliyanlış bilgilere sahiptir. C. Mustafa Kemal'in Selanik'te gittiği okulları tam olarak öğrenememiştir D. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını öğrenmiştir. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin aldığı "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur." Kararıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? A. Sun söz hakkını ulusa vermeyi B. İstanbul Hükümeti'ni yuk saymayı C. Padişahın yaptırım gücünü ortadan kaldırmayı D. Kişi hak ve özgürlüklerine önem vermeyi Fransızlar Urfa'ya geldiklerinde Maraş'ta olduğu gibi Urfa'da da halkın can ve malgüveııliğinitelıdit ettiIer.Bu sırada ben de Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanmıştım. Mustafa Kemal 'den aldığım emirle Urfa'da milli bir teşkilat kurdum.9 Şubat'ta başlayan çalışmalar 2 ay sürdü. Nihayet 10 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'dan çekildiler. ALİ SAİP URSAVAŞ Buna göre AIiSahip Bey'in verdiği bilgilerden hareketle; I. Fransızlar Anadolu'daki emelleri gerçekleşmemiştir. II. Güney sınırımız, Mısakımilli'ye uygun olarak çizilmiştir. III. Milli kuwetler teşkilatlanıp işgalcilere karşı direııişe geçmiştir. Gi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalıııız l B. l ve II C. Ive III D. l , II ve III Türk ordusuna son darbeyi vurarakTBMM'yi ortadan kaldırmak için saldıran Yunanlılara karşı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa yeni bir taktik uyguladı. Dünya askerlik literatürüne yeni bir kavram giriyordu;" Topyekün Savaş" Mustafa Kemal Paşa'nın " Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.0 satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz." Emriyle vatan toprakları savunulmuş ve Sakarya Meydan Savaşı, Türk zaferiyle sonuçlanmıştır. Paragraf incelend de Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi özellıgınin etkili olduğu söylenebılır? A. İleri görüşlülüğünün B. Gerçekçiligınin C. Çok yönlülüğünün D. Askeri delıasının o Afganistan'la dostluk antlaşması imzalandı. o Teşkilat-ı Esasiye kanunu kabul edildi o İstiklal Marşı kabul edildi. Yukarıda Batı cephesinde kazanılan bir savaş sonrasında yaşanan gelişmeler verilmiştinBu savaş hang r? A.. Sakarya Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Kütahya-Eskişehir Savaşı D. II. İnönü Savaşı mücadelenin TBMM burada Coğrafi konumunun yönetim merkezi açılması elverişli olması olması Yukarıda verilen bilgilere göre yazılanlar aşağıdakilerden hangisiyle îlgil A. Ankara'nın başkent seçîlmesiyle B. Cumhuriyetin ilanıyla C. Mısakımîlli kararlarının alınmasıyla D. Halif n kaldırılmasıyla Tekalif-iMîlliye emirlerinin bazıları şunlardır: Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çurap ve çarık hazırlayıp TekaIif-î Milliye Kumisyunu'na teslim edecek. Halkın elinde bulunan savaşta işeyarar bütün silah ve cephane teslim edilecek. I Ordunun işine yarayan bütün sahipsiz mallara el kuyulacak. Tekalif-i Milliye Emirleri'ne bakıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk halkının bağımsızlığa olan inancını gösteren önemli bir dayanışma örneğidir. Türk milleti vatanın kurtarılması için ordusuna büyük destek verm' ir. Tekalif-i Milliye EmirIeri'yIe urdunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. *Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri gerçekleştîrilmeye çalışılmıştır. POP? Aşağıdaki tabloda Türk Kurtuluş Savaşı'nın Silahlı Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmeler yer almaktadır. OLAY SONUÇ Doğu Cephesi'nde Gümrü Ermenistan'ın TBMM'yi resmen Antlaşması'nın imzalanması tanıması I. İnönü Savşı'nın kazanılması Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması Sakarya Meydan Muharebesi'nin Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın kazanılması imzalanması Başkomutanlık Meydan İtilaf DevIetIeri'yIe Mudanya Muharebesi'nin kazanılması Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. TBMM'nin uluslararası alanda gücü artmıştır. B. TBMM'nin hukuksal varlığı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir. C. Llnönü Muharebesi Türk ordusu için taarruz savaş niteıği taşımaktadır. D. Düzenli ordunun askeri başarıları diplomatik alanda da başarılar kazanılmasını sağlamıştır. Yunanlılar Bursa'ya girdikten sonra , Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyurlardı. Hendek ve Arnavutköy'de hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuwetleri dindirmekle görevli idi, fakat osıralarda cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyur, içmiyor, humma içinde çalışıyur ve konuşmuyordu. Halide Edip Adıvar- Ateşten Gömlek Buna göre Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili olarak; I. Dönemin yazılarına ilham kaynağı olmuştur. II. Yazarlar sadece bu dönemle ilgili eserler vermiştir. III. Bu dönemde Sadece Vunanlılarla savaşılmıştır. G i yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve III D. l , II ve III SEVR ANTLAŞMASI LOZAN ANTLAŞMASI ı Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak içinde Türklerin yer almadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek Boğazların yönetimi başkanlığının Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. ı Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğ konacak ve kapitülasyonlardan bütün devletler yaralanacak Adli, mali ve idari alanlarda yabancılara tamamen tüm ayrıcalıklara son verilecek Bun a göre, Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını zedelemektedir. Lozan Antlaşması ile Boğazlar sorunu Mısakımilliye uygun olarak çöıümlenmişt' Türk Devleti'nin ekonomik gelişimini engelleyen sınırlamalar Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III İZMİR İKTİSAT KONGRESİ Hammaddesi yurt içinde Yerli malı kullanılması bulunan sanayi dalları özendirilmelidir. kurulmalıdır. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi İzmirlktisat Kongresi'nde alınan bu kararla doğrudan ilg değildir? A. Uşak Şeker Fabrikası'nın açılması B. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kurulması C. Miladi takvime geçilmesi D. Kayseri Uçak Fabrikası'nın açılması Çok partili hayata geçmek isteyen Atatürk iki i kez bir parti kurulmasını istemiştir. Bunun üzerine kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası bir süre sonra rejim karşıtı düşüncelerin ortaya çıkması nedeniyle kapatılmıştır. Ancak parti kapatıldıktan sonra Menemen'de kanlı bir isyan çıkmış ve Asteğmen Kubilay şehit edilmi Türk halkı yurdun birçuk yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlemiştir. Buna göre Menemen Olayı karşısında Türk halkının gösterdiği tepki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Halk kamuoyu uluşturamamıştır. B Halk demokrasinin gelişim istememektedir. C. Halk, Cumhuriyet yöneti nin devamı için kararlılık göstermiştir. D Halkın tamamı ülkede gerçekleştirilen devrimlere karşıdır. ir. Kubilay olayı yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. " Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." MUSTAFA KEMAL ATATÜ RK Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünden yala çıkılarak üniversite reformun amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A. Araştıran, surgulayan, tahlil eden değerlendirilen ve bilimsel değerleri rehber edilen bir üniversite oluşturmak B. Sadece ülke içinde bilimsel çalışmalar yaparak çağın gelişmelerine uzak bir üniversite kurmak. C. Üniversitelerde sadece fen ve hukuk alanlarında dersler vermek D. İstanbul Üniversitesi'nin kurularak diğer üniversitelerin buraya bağlamasını sağlamak Aşağıda Atatürk döneminde gerçekleştirilen bazı çalışmalar verilmiştir. a) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması b) DiI-Tarilı- ve Cuğrafya Fakültesinin açılması c) Türk Dil Kurumu'nun kurulması d) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Verilen çalışmalardan hangileri milli kültür ve kimlik oluşturmak amacına yönelik olarak yapıldığı söylenebilir? A.a,b B.a,c C.c,d D.a,b,c Atatürk döneminde gerçekleştirilen; 'I' Toplumdaki herkese bir soyadın verilmesi 'I' Ağa, Hacı, Hafız, Molla, Efendi, Paşa gibi üııvanlarınııı kaldırılması yeniliklerle aşağıdakilerden hangisiamaçlanmış alamaz? Toplumsal yaşamda görülen karışıklıklara son vermek Türkiye'nin uluslararası alandaki ilişkilerini kolaylaştırmak Kişileri tuplum içinde kulaylıkla tanınır duruma getirmek Toplumsal alanda eşitlik sağlamak PDF? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşanması, milli egemenliğinin esas alınması, aklın ve b ın öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliğin ve bütünlüğünün kurumasıdır .Atatürkçü düşünce ülke gerçeklerinden Türk milletinin ihtiyaçları ile tari gelişmelerden duğmuştur. Bu bakımdan kişisel bir düşünceye değil ,millianlayışa dayanır. Akılc ığı ve bi mi esas alır. B imsel yöntemlerle ilerlemeyi ve çağdaşlaşmayı amaçlar. Buna göre, modern Türkiye'nin kurulması ve gelişmesinde Atatürkilkelerin rulü ileilgili aşağıdakilerden hanğisi söylenemez? A. Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanmaktadır. B. Akılcı ve bilimseldir. C. Temelinde dış baskı ve zorlama vardır. D. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Atatürkçü düşüncede milliyetçilik anlayışı; Türkiye'de yaşayan, bu ülke insanları ile kader birlıği, ken ` Türk bilen herkesi rk alarak kabul eder." Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyişi bu anlayışın kısa ve özlü ifade eclıl dir. Buna göre Atatürk milliyetçil n ilgili olarak; I. Birleşti ci II. Türk ırkını üstün görür. III. Barışçıdır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Ive III C. II ve III D. l , II ve III Devletçilik ilkesi eğitim sağlık sosyal ve kültürel alanlarda da devletin desteğini gerekli kılar. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu söze örnek olarak gösterilemez? İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kurulması Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünün düzenlenmesi Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması A. B. C. D, Saltanatın kaldırılması 'I' Yenilik a' çağdaşlaşma a' Devrim a' Değişim Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini aşağıya yazmalıyıı? A. İnkılapçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Milliyetçilik Bütün mazlum milletler zalimleri iin yuk edecek ve urtadan kaldıracaktır. 0 zaman ; dünya y' den zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak; insanlık kendisine yakışan toplumsal duruma erişecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü , 0, nun; I. Bağımsızlık savaşı veren milletlere destek verdiği II. Ulusal egemenlik anlayışı esas aldığı III. Sömürgeciliğe karşı çıktığı Gibi düşüncelerden hanğilerine sahip olduğunun gösterğesidir? A. lve ll B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll "Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti ıçin feda edebilen vatan evlatları çoktur." Atatürk'ün verilen söılerinden; ı. İdealistlik ıı. kararlılık ııı. İrıkılapçılık IV. Vatarıseverlik Gibi k k öıelliklerinden hangil A.Valnııl B.Ive III C.I,I|veIV D.I,II, IIIveIV ıvııııı Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan nıık halknişgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü imam, Ali Saip, Hasan Tahsin,Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur. Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemeı? A. Milliyetçilik a. Bağımsızlık c. Vatarıseverlik D, Barışseverlik SAHİN BEV SÜTCÜ İMAM Antep veya Maraş'a gittiğiniıde Sütçü imam ve şaiıin Bey'in anıtlarırıı görürsünüz. Bize baıı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımıı, - rce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikı miştir. veriıen görsel ve bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangis önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir? A. Ulusal egemenlik a. Ulusal bağımsıılığın c. Ekonomik gelişmenin D. Demokratik ortamın Güney Cephesirıde Fransıılara ve onlarla iş birlıği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele sakarya Zaferi'nin kaıarıılmasırıa kadar devam euiau zaferin ardından Fransıılar ,Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921'de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Anter/ten çekildiler. n bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi'nderı çekilmesinde aşağıdakilerden hang etk olduğu söylenebilir? A. Kazanılan askeri başarıların a. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin c. İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarırıırı n, Düzenli ordunun kurulmasının Kurtuluş Savaşı'nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kema|,düzen|i ordunun kurııınıası gere e inanıyordmßu amaçla Kasım 1920'de düıenli ordu kuruınıa çalışmalarına ııaşıandı. Duıerıli ordunun yaptığı ilk savaş olan I.İnönü ıvıuııarebesrnde ordu mevcudu aı iken daııa sonra bu sayının arttığı görülmüştür? Bu dururıı aşağıdakilerden hangı ıeaçıklanırsa daha doğru olur? A, Barışırı gerçekleşeceğine dair inancın artmasıyla a, Sevr'irı yeniden düıenleneceğine irıarıılmasıyla c. Halkın düzenli orduya güveninin artmasıyla D. İtilaf Devletlerinin politikalarını değiştirmesiyle Batı Cephesi İrıgiliı destekli Vurıanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile saıraşııdı. Mudanya Ateşkesi iıe cephe kapandı. Güney Cephesi Fransıı ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri iıe savaşıIdLAnkara Antlaşması ile cephe kapandı. Doğu Cephesi Ermenilere karşı Kaıim Karabekir Paşa'nın komutasındaki ıs Kolordu ile savaşııdı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı. Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsaınıı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A, Askeri başarıların kazarıılmasırıda diplomatik ıaferler etkili olmuştur. Kuvayımilliye önce Güney sonra Batı Cephesi'nde düşmana karşı mücadele eıınişıir. Türk milleti bağımsızlığınıkoruma adına farklı cephelerde direniş göstermiştir. Türk milleti en çetin mücadeleleri Batı'da Vurıarılılarla yapınışıır, ıvııııı Mücadele Dönemi'nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. auha göre; ı. Bağımsıılık ıı. Kahramanlık ııı. Fedakarlık ıv. Dayanışma Konuİarlrıdan hangilerinin Kurtuluş Savaşım anlatan ederlerde yer alması beklenir? A, Valnııl B, Yalnız IV C. II ve III D. I , II , III ve IV Saltanatın Cumhuriyetin ilanı kaldırılması uşn Şemada ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti irse daha uygun olur? A, "Türk, öğün, çalış güven." a." Ne mutlu Türk'üm diyene " C. " Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." D." Tam bağımsıılık, ancakekonomik bağımsızlıkla mümkündür." " sü yaptın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusunaßarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçm hatırlatmaktır." Yukarıda verilen 1931 yılına ait "Türk Ta Anahtarı" kitabın "nsöıürıden hareketle Verıi Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hang A. Diplomatik şkilerin geliş! ılmesinin B.Okur yaıar oranının artırılmasının c. UİIJSaİ kültürün korunması ve geliştirilmesinin D.Mimari alanda gelişim göstermesinin "Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde ,aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaıaiı." Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ,Atatürk'ün yukarıda verilen söıü ile örtüşmektedir? AJevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması a. Harf İnkılabının yapılması C. Türk Tarih Kurumunun kurulması D. Türk Dil Kurumunun kurulması "Toplumun yarısı diğeryarısıyla eşit değilsem millet Diyen Atatürk'ün; I. II. III. IV. A, Valnıı I Gelişmelerinden han Medeni Kanun'un kabul edilmesi Veni Türk harflerinin kabul edilmesi Kabotaj Kanununun çıkarılması Tevhid-iTedrisat Kanununun kabul edilmesi yle toIum içindeki eşi B, Ive II C. II ve IV ilerleme imkanı bulamaz D. III ve IV geri kalır." ği sağlamaya çaİlştlğl söylenebilir? Maarif Teşkilatı Kanununda yer aıan ; " Vabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır." Kararı ile; ı. Ulusal eğ' 'm ıı. Ulusal kültür ııı. Ulusalegemenlik Arılayışlarıııdan hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir? A, Valnııl B. Valnız II C. I ve II D. I, II ve III " Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüı olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek ,devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir." Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet arılayışlarından hangisine vurgu yapmıştır? A, Laik B. Demokratik C. Sosyal D. Hukuk İNKILAP ALAN I Medeni Kanunun kabulü Eşitlik ıı Hukuk Mekteplerinin açılması Adalet ııı Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Ulusal egemenlik ıv Kabotaj Kanunun kabulü Egemen devlet v Soyadı Kanunun kabulü Toplumsal kimlik Tabloda yapılan inkılap -alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur? A.2 5.3 C.4 D.5 kuwetlendiren ve devam et 'ren ' ,S' almakta olduğumuz "Gençler Cesare i eğitim ve kültür ile insanlık meıiyetiruvatan sevgi nın, fikir oıgiırluğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesi !Gelecek sizindir. Cumhuriy biz kurduk,onu yükseltecek ve devam ettirecek siısiniz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 ) Atatürk'ün verilen söılerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Siyasi a. Askeri c. Sosyokültürel n. Ekonomik " Türk mille istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Atatürk'ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulanıaktadır A. Demokratlığını a. Barışçılığı c. Halkçılığını n. Dinamikliğini verıi Türk Devleti'nde çok partili lıayata geçilmek için cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası ve serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir? A. Halkçılık B. Milliyetçilik c. Devletçilik D. Cumhuriyetçilik Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kaıan ise büyük iç ve diş borç - ıhvergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. üıkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve öıel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin ıaten ıayii oıan ekono ice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldmülkemiıde de bu yol izIenerek1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kaıkmrna programının bir maddesi oıarak ıaenimsendi, Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan; ı. Siyasi ıı. Ekonomik ııı. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir? A, Valnıı I B. Valnız II C. I ve II D. II ve III FransııİhtiIaIi ile birlikteyayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının; ı. MilliyetçiTk ıı. Cumhuriyetçilik ııı. Laikli ıv. Devlet; k İlkelerinderı hang n oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? A, Valnıı II B. I ve II C. III ve IV D. I , II ve IV İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede as yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kare gazisi Türk vatandaşı iıya Banago,AyaVorgi kilisesirıde düıerılenen askeri törenle son yolculuğuna ugarıand.. Atatürk'ün aşağıdaki söılerinden hangisi haberde verilen duruma en iyi ifade eder? A. "Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yenilik sever ve inkılapçı bir millettir." a. "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." c. "Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi din ve meıhepten olursa olsun Türk'tür." D. Millete efendilik yoktur., hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden orıurı efendisi olur." BİLGİ: Türk halkı uzun yıllar yaşadığı savaşlar beraberinde yoksulluğu da getirmiş, halk iyi beslenmedi için verem hastalığı oldukça yaygınlaşmıştı. GELİŞME Verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki hangi gelişmenin yapıldığı söylenemez? İstanbul'da Sanatoryum'un açılması İzmir'de veremle savaş dispanserinin açılması Kabala] Kanunu'nun çıkarılması PÜF? Hıfzıssıhha Kanunu'nun çıkarılması Musul meselesinin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere'nin ortak çalışması sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait dinin elden gittiği iddiasıyla hükümete karşı ayaklanma çıkardı.(13 Şubat 1925). Buna göre isyancıların; I. Cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak ll. Saltanat ve hilafeti geri getirmek III. Musul sorununu lehimize çözmek Durumlarından hangileri amaçladığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve II D. l , II ve III Cumhuriyet düşmanları büyük komplonun bütün safhaları ile son bulduğunu kabuletmediler. Alçakcasına son birteşebbüse giriştiler. Cumhuriyet mahkemelerinin ezici pençesi bu defa da cumhuriyeti suikastçıların elinden kurtarmayı başardı.(NUTUKS.604) Mustafa Kemal'in "büyük komplo) olarak bahsettiği alay aşağıdakilerden hangisidir? A. Menemen Olayı B. Şeyh Sait İsyanı &Çerkez Ethem Olayı D, lzmir Suikastı Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay üyelerine seslenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 6 gün süren bu tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Sonradan "Nutuk, Bu k Nutuk Söylev" adlarıyla anılacak olan bu b konuşma 0smanlıDevleti'nin son günleri; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaklar. Mustafa Kemal Milli Mücadele başından itibaren yaşanan olayları en yetkili kişi olarak bu eserinde ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in böylesine uzun bir süreci neden anlatma gereği duyduğu söylenemez? Milli Mücadelede ne kadar zorluklar yaşandığını göstermek Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında yapıldığını göstermek Türk milletinin tarihten gereken dersleri çıkarmasını sağlamak PDF? Nutuk'un yeni harflerle basılmasını sağlamak "Biz Batı medeniyetini bir taklitç ik yapalım diye almıyoruz. Onda i 'olarak gördüklerimizi bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz." Atatür ün verilen sözlerindeki altı çizili ifadelerde aşağıdakilerden hang ni vurguladığı söylenebılır? A . Çağdaşlığı B. Ulusallığı c. Bilimselliği D. Eşitliği "Haritada imparatorluğun sınırları B0sna'dan Basra'ya, Ağrı Dağı'ndan Orta Afrika'ya kadar u1anıyordu.Ama bu sınırlar içinde idare bitmişti. Dağlar, yollareşkıya elindeydi. Hazine tamtakırdı. Devlet resmen iflas etmişti. İçeride azınlıklar, ayrı birer millet gibi yaşarlardı. Kapitülasyonlar devletin mali, iktisadi, hatta adli istiklalini zincirlemişti." (Şevket Süreyya Aydemir) Osmanlı Devleti'nin son dönemini anlatan parçadaki durumun Mustafa Kemal'deki; I. Ulusal egemenlik ll. Ulusal ekonomi III. çağdaşlaşma Anlayışlarından hangilerinin oluşumunda öncelikle rol oynadığı söylenebilir? A. Yalnızl B. Yalnız II C. l , II ve lll D. I ve lll Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin iki şeye güvendiğini belirtmiştir. Bunlardan ilki milletin kararı, diğeri de Türk ordusunun kahramanlığıdır. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal'in; l. Siyasi güç Il. Ekonomik güç III. Sosyokültürel güç IV. Askeri güç Unsurlarından hangisinin önemine değin söylenebilir? A. l ve II B. II ve III C. lll ve IV D. l ve IV "Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek temel görüşe dayanarak yararlanırız.0 g' uş şudur: Türk milletini medeni dünyada layık olduğu mevkie yükseltmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha çok güçlendirmek..." Atatürk'ün verilen sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A. Halkçılık B. Devletçilik C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..." "Kime sorarsanız sorun bu doğan çocuğun adıdır." demiştir. Abdurrahman Şeref Bey'in " Doğan çocuğun adıdır." Şeklinde ifade ettiği ğelişme ve ilgiliolduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin açılması- Cumhuriyetçilik Saltanatın kaldırılması- Milliyetçilik Cumhur in ilanı- Cumhuriyetçilik PDF? Halifeliğın kaldırılması- Laiklik ›\ Benim oyum ile dağdaki çobanııı uyu bir mi? Efendim! Size Atatürk'ün İlkesini hatırlatırım. Verilen diyalogda boş bırakılan yere aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi getirilirse doğru olur? A. Laiklik B. Milliyetçilik C. Halkçılık D. Devletçilik "Her ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun edebi olduğunu göstermiştir. Yüksel Türk ! Senin için yükseklik sınırı yoktur. İşte parola budur." Atatürk'ün verilen sözleri; l. Milliyetçilik ll. İnkılapçılık III. Devletçilik IV. Cumhuriyetçilik ilkelerinden hangisi yada hangileri ile ilişkilendirilebilir? A. Yalnız ll B. lve ll C. III ve IV D. l ve IV Atatürk'ün halkçılık ilkesi ile; l. Üstünlerin hukukun geliştirilmesi ll. Yasalar önünde eşitliğin sağlanması III. Dayanışma duygusunun geliştirilmesi IV. Ayrıcalıksıı bir toplum oluşturulması Durumlarından hangisi ya d hangilerini hedeflediği söylenemeı? A. Yalnız l B. Yalnızlll C. llve IV D. III ve IV İLKE İNKILAP ALAN l Saltanatın kaldırılması Yönetim Halkçılık ll Sosyal Laiklik Tevhid-i Tedrisat Kanunu III Tabloda numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Cumhuriyetçilik Medeni Kanun'un Kabulü Eğitim B Milliyetçilik Cumhuriyetin ilanı Yönetim C Devletçilik Soyadı Kanunu Siyasal D Laiklik Halifeliğin kaldırılması Ekonomi Kanun önünde eşitliğin olmadığı bir ortamda vatandaşların ülke yönetimine katılabilmeleri mümkün değildir. Atatürkçülüğün çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar birbiri ile uyum içindedir. Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangileri yukarıda verilen bilgiyi destekler niteliktedir? A. Milliyetçilik -Halkçılık B. Laiklik -İnkılapçılık C. Halkçılık -Cumhuriyetçilik D. Devletçilik -Laiklik Atatürk'e göre bir ulusun fertleri üzüntüde,sevinçte, iyi günde ve kötü günde ortak paydada buluşabilmektir. Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır? A. Ulusal egemenlik B. Ulusal birlik ve beraberlik C. Ulusal bağımsızlık D. Ülke bütünlüğü " Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için mesut olmak için, insan varlığı için ne laıımsa onların hepsi demektir.Ziraat demektir, ticaret demektir, çatışma demektir." Atatürk'ün verilen sözlerinden; l. Güçlü bir ekonomiye sahip olunması gerekliği ll. Ekonominin temelini ziraat faaliyetlerinin oluşturduğu III. Ekonomide ithalat miktarının artırılması gerektiği Çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız ll C. ll velll D. l ve ll Eğitim sistemi Laiklik ve Milli kültür birlıgı sağlamayı amaçlar. Yukarıda verilen Milli Eğitimin Esasları Atatürk'ün; l. Milliyetçilik ll. Laiklik III. Devletçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? A.Ive II B. llvelll C. III ve IV D. Yalnız IV " Benim Türk milletine ,Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınıı. Siz de sizden sonrakine benim sözümü tekrar ediniz." Atatürk'ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? A. Bilimselliği B. Halkçılığını C. Demokratlığını D. Dinamikliği Yeni Türk Devleti'nde halkın devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması böylece herkes eşit kabul ederek milli birlik ve beraberliğimiıin güçlenerek sürmesi amaçlanmıştır. Verilen bilgiden aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşılamaz? A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik C. Devletçilik D. Milliyetçilik " Türkiye Cumhuriyeti'ni teröre ve darbeye yedirmeyiı." Diyen Türk milletinin; l. Cumhuriyetçilik ll. Milliyetçilik III. Devletçilik ilkelerinden hangisi ya da hangilerine sahip çıktığı söylenebilir? A. Yalnız ll B. Yalnız III C. lve ll D. l, ll ve III Maraş'ı işgal eden Fransız komutanının ;" Bir bez parçasından başka bir şey almayan bayrak için gürültü yaptınız. İstesem hepinizi yok edebilirim ,yapmadım." Sözleri ne Aşıkoğlu Hüseyin'i "Bayrak için ölmek her Türk için şereftir." Diyerek cevap vermiştir. Buna göre Aşıkuğlu Hüseyin'in; I. Bağımsızlık II. Vatanseverlik III. Ulusal egemenlik Öııcüllerinden hangisine sahip ulduğu söylenebilir? A. Yalnızl B. l ve II C. II ve III D. I, II ve III "Gerçekten milletimiz ,düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuwetlendirmek için para ,insan , silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse , son derece istekle verdi." Mustafa Kemal verilen sözlerinde Türk milletinin aşağıdaki hangi yönünde değinmemiştir? A. Fedakarlığa B. Dayanışmasına C. Birlik ve beraberliğe D. Barışseverliğe İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra İstanbul hükümetini doğrudan , TBMM Hükümetini de dolaylı olarak Londra Kunferansı'na çağırmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Kunferansı'na doğrudan çağırmayarak; I. TBMM'nin hukuk varlığını görmezden gelmek II. İstanbul Hükümet le TBMM arasında ki sorunları çözmek III. TBMM'nin askeri açısından güçlenmesini önlemek Durumlarından hang ni amaçladıkları söylenebilir? A. Valnızl B. l ve II C. II ve III D.I , II ve III Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver;Paşam savaşın yuğunlaşacağı bir sırada böyle .Uyğun görürseniz erteleyelim. geniş bir toplantıda size ayak bağı olabi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı Döneminde Maarif Kongresinin toplanması ile ilgili verilen diyoloğda, eğitime önem veren Mustafa Kemal'in aşağıdaki hangi cevabı vermesi beklenir? A. "Hayır ertelemeyin, Calıillikle , ilkelliğe savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." B." Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır." C. "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." D. " Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan ,yılmadan ilerlemektir." Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki kaç numaralı Tekalifîmîlliye Emriyle ordunun savaş güc nü doğrudan artırmaya çalıştığı söylenebilır? A. 1 sayılı emirle her ilçe birTekaIifimiIliye Komisyonu kurulacak. B. 4. Sayılı emirle yiyecek ve giyecek maddelerin %40 'ına karşılığı daha sonra geri ödemek üzere el konulacak C. 7sayıIı emirle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilecek. D. 8. Sayılı emirle sahipsiz bütün mallara el konulacak. Lozan Antlaşması Türk siyasi yaşamında başlı başına bîr yer tutan millî bîr eser durumdadır. Luzan Antlaşması, yen bir Türk Devleti'nin kurulmasında temel öğe olan bir siyasi belge ulmuştur. Bu milli devlet,tam anlamıyla uygar ve bağımsız bir devletin bütün haklarına sahip olmuştur. Luzan Antlaşması bunları belirler ve kabul ettirir. (İsmet İnönü Hatıralar. 2.Kitap 5.158) Verilen metinde Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yeni Türk devletinin kuruluşunda temel bir eser olduğu Yeni Türk Devleti'ne bağımsızlık hakkı kazandırdığına Yeni Türk Devleti'ne uygarlık yolunu açtığına POP? Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşma olduğuna Yeni Türk Devleti'nde şapka ve kıyafet inkılabının yapılmasına bakılarak l. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır. ll. çağdaşlaşma hedeflenmiştir. III. Milletin huzur ve refahı amaçlanmıştır. Çıkarımlarından hangileri yapılırsa doğru olur? A. Yalnızl B. Yalnız ll C. l ve ll D. l, ll ve III "Ellerimiı deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir halde bulunuyor ve ah bir kere ümüzü kazandık." hür olsak da şu denizde bir yüısek diyorduk. İşte bugün özgürl Buna göre; l. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması ll. Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması III. Kapitülasyonların kaldırılması IV. Teşvik-, Sanayi Kanunu'nun çıkarılması Gelişmelerinden hangilerinin Atatürk'ün yukarıda verilen sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? A. I ve III B. l,llve III C.l, III ve IV D. l,ll, Illve IV l. Sümerbank'ın kurulması ll. Ziraat Bankası'nın kurulması III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması IV. İş Bankası'nın kurulması Gelişmelerden hangisini İımir İktisat Kongresi'nde alınan "Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır". Kararı ile ilişkili değildir? A.I B. II C. III D. IV "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." Soyadı Kanunu'nun çıkarılması Harf İnkılabının yapılması Türk Tarih Kurumu'nun kurulması POP? Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Yandaki Türk alfabesîni öğretmek için kullanılan bir kitap gösterilmiştir. .ı 0 l] C Ç (l 8 l g l] Görselde verilen kitabın aşağıdakilerden hangisinde kullanıldığı l ` ^ 1.; söylenebilir? ,ı;...«.~~,., i k m ll 0 p i A. Resim ve Heykel Müzesi'nde B. Güzel Sanatlar Akademisi'nde ı; u A. .; 'ş t u z C. Millet Mekteplerinde D. Türkiye İdman Cemiyetinde ına-nı 1:. s.. 4 (l) 13 Şubat 1923'te Genç ilinin Piran köyünde başlayan Şeyh Sait İsyanı'nı bastıramayan Fethi Bey Hükümeti'nin istifa etmek zorunda kaldı. (ll) Yeni hükümeti kuran İsmet Bey ayaklanmaların bastırılması için bölgeye ordu birliklerini gönderdi ve sıkıyönetim ilan etti. ( III ) Suçlular Takrir-i Sükun Kanunu çerçevesinde İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Sait İsyanına yönelik alınan tedbirlerin hangialanla ilgili olduğuna dair eşleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? A Siyasi Askeri Hukuki B Askeri Hukuki Siyasi C Hukuki Siyasi Askeri D Siyasi Hukuki Askeri ıı ...... ..Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan doğmuş ilkelerimiıin bir vücudun yok edilmesi ile bozulabileceği görüşünde bulunanlar , çok zayıf dimağlı talihsiılerdir. Bu gibi talihsizlerinin, cumhuriyetin adalet ve kudret elinde hak ettikleri davranışlarla karşılaştırmaktan başka kısmetleri olamaz." Atatürk'ün verilen sözlerinde aşağıdakilerden hangisinin esas alınacağını vurguladığı söylenebilir? Laikliği Bağımsıılığı Egemenliği POP? Hukuk üstünlüğünü " Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde her şeyin üstünde yüksek ve şerefli Buna göre aşağıdakilerden hangisi ile Türk kadınını bir varlıktır." diğerlerinden farklı bir alanda kazanım elde etmiştir. POP? 1930 yılında belediye 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle seçmelerine katılma hakkı verilmesiyle 1934 yılında milletvekilliği seçilmesine kısıtlama hakkı verilmesiyle 1926 yılında Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle 1921 Anayasası'nda egemenlik koşulsuz olarak Türk milletine verilmiştir. Kararların kızlı alınıp uygulanabilmesi için yasama yürütme veyargı yetkileri TBMM'ye verilmiş ancak devletinin biçimi ile ilgili herhangi bir madde konulmamıştır. Buna göre Teşkilat-ı Esasiye' de devletin yönetim biçimi ile ilgili bir madde bulunmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf Devletleri'nin baskı yapması Cumhuriyetin henüz ilan edilmemiş olması Halifeliğin kaldırılmamış olması POP? Lozan Görüşmelerinin yapılmamış olması ı Miladi Takvimim kabul edilmesi ı Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi ı Şapka inkılabının yapılması ı Harf inkılabının yapılması Yukarıda verilen yenilikler ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal , kültürel ,hukuki ve ekonomik alanda Batılıtoplumlarla uyum sağlamaya çalışmıştır. B. Görünüm olarak Avrupa'ya uyum sağlanmaya çalışılmıştır. C. Kadınlara sosyal hayatta yeni haklar verilmiştir. D. Okuma ile konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilmiştir. "Halka aşılanacak ideallenhalkın ruhundan ve vicdanından almıştır." Diyen Mustafa Kemal yapılacak yenilikten aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması gerektiği vurgulanmıştır? A. Çağdaş B. Bilimsel C. Evrensel D. Ulusal Atatürk döneminde yapılan üniversite reformu ile; l. Çağdaş üniversite yapılmasında düzenleme yapılması ll. Eğitim-öğretim araçlarının gözden geçirilmesi III. Tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması Durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenemez? A. Yalnız l B. Yalnız III C. lve ll D.ll ve III 1929 yılına gelindiğinde yabancı basında "Kalem kılıçtan keskinse Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır" tarzında ifadeler yer verilmiştir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifade ile ilişkilendirilirse yanlış olur? A Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B. Millet mekteplerinin açılması C. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması D. Tevhid-iTedrisat Kanunu'nun çıkarılması Yeni Türk Devletinde eğitim programları çağın gerekleri ve milletin durumu esas alınarak planlanmıştır. Buna göre Yeni Türk Devleti'nin eğitim programlarında aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu Ulusallık Dogmatiklik Çağdaşlık Laiklik POP? 1911'de İtalyanların Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine bölgeye giden Mustafa Kemal, buradaki yerli halkı örgütleyerek mücadele etrni ir. Ardından Çanakkale Cephesin' de görev alarak Itilaf Devletlerinin yenilgiye uğratılmasında etkili olmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal ile i li olarak; I. Vatansever ve Iiderk közelliklerine sahiptir. II. I. Dünya Savaşı'nın görev almıştır. III. Kurtuluş Savaşı'nın başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. lve ll B. lve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll 28 Ocak 1920 kabul edilen MisakimilIi'ye göre; o Türk ve Müslüman halkın çoğunluğunun bulunduğu yerler ister işgalaltında ister bir lıükümle olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. o Siyası ,adli ve mali gelişmenize engel olan kapitülasyonlar kald Imalıdır. o Kars ,Ardahan ve Batum 'da gerekirse halk oylamasına başvurabı ır. Verilen kararlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Saltanat yönetiminin son verilmek istenmiştir. B. Soruların çözümünde demokratik yöntemlerle başvurulmuştur. C. Vatanın büt ü ilke edinilmiştir. D. Tam bağımsızlık gerçekleştirmek istenmiştir. Antlaşmanın adı: GÜMRÜ imzalayan Devletler: ERMENİSTAN-TBMM HÜKÜMETİ Sonuçları Şemada"?"iIe gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi A. Türkiye'nin duğu sınırı kesin şeklini almıştır. B. Sevr AntIaşması'ndaki haklarından vazgeçen ilk devlet Ermenistan olmuştur. C. TBMM, uluslararası alanda ilk diplomatik zaferini kazanmıştır. D. Doğu'daki askeri birliklerin bir kısmı batıya aktarılmıştır. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız. ı Urfa ,Antep ve Maraş'ta .kuwetleriyle mücadele edilmiştir. ı Güney Cephesindeki mücadele............III........ birlikleri tarafından kazanılmıştır. ı Urfa'da. IV öncülüğünde halk direnişe geçerek mücadeleyi Verilen etkinlikte numaralandırılmış boşluklar aşağıdakilerden hangisindeki gibi doldurulmalıdır? l ll III IV A İNGİLİZ İTALYA Düzenli Ordu Şahin Bey B FRANSA ALMANYA Kuvayımilliye Sütçü İmam C ABD FRANSA Mustafa Kemal Kılıç Ali Bey D FRANSA ERMENİSTAN Kuvayımilliye Alî Sahip Bey Büyükbabam Sakarya Zaferi öncesinde her ailenin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık ile ellerinde bulunan savaşta ise yarar tüm silah ve cephanelerini Tekali Milliye Komisyonu'na teslim ettikler i anlattı. Buna göre; I. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içindedir. II. Askerin zorunlu ihtiyaçları halk tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. III. Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeleye dönüşmüştür. Yargılarından hangileri ne ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Ive II C. II ve III D. I. II ve III " Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı'nı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa , cepheden gelen haberleri değerlendirerek bir noktada düşman gücünün zayıfladığını ve geri çekilmeye başladığını görmüştü. Kendi birliklerine taarruz emri vermişti. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi( Çakmak ) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek " Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına kadar gelir misiniz." Dedi. Kolordu komutanı üstün durumda o Ian düşmana saldırmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle emre uymakta tereddüt etmişti. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu aldı eline " Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz etti ." dedi. Kolordu komutanı sesinden anlamıştı telefonun diğer ucundaki kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu " Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz". cevabını verdi. ( Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Sakarya Savaşı'nın askeri sonuçlarıyla B. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında Atatürk'ün rolüyle C. Sakarya Savaşı'nın siyasal sonuçlarıyla D. Türk ordusunun gücüyle Büyük taarruz öncesi Mustafa Kemal, TBMM'de gizli birtuplantı yaparak, "Düşman başkomutanlığı karşısında bulunan ordumuı başsız bırakılamazdı. İşte bununiçi bırakmadım. Ve bırakmayacağım." Diyerek tartışmalara son vermiştir. Mustafa Kemal'in bu davranışı aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip ulduğunu gösterir? A. Vatanseverlik B. Çok yönlülük C. İnsan sevgisi D. İnkılapçılık Hikmet 0NAT'a ait yanda verilen resmin aşağıdaki hangi dönemi yansıttığı söylenebilir? A. Cumhuriyetin ilk yıllarını B. Kurtuluş Savaşı yıllarını C. İstanbul'un Fethi'ni D. Şeyh Sait İsyanını LOZAN ANTLAŞMASI D Y Suriye sınırı 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda x saptandığı şekliyle kalacaktır Irak Sınırı: Musul sorunu nedeniyle antlaşmaya varılamamıştır. x Türk Sovyet Sınırı:Daha önce imzalan Moskova -Kars antlaşmasındaki şekliyle x kalmıştır. Yunanistan sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi Meriç Nehri x esas olacaktır. Luzan Antlaşması'nın sınırlarla ilgili maddelerinin verildiği etkinliklere kaç tane bilgi doğru değerlendirilmiştir? A. 4 B. 3 C. 2 D.1 1 Kasım 1922 Saltanat'ın Kaldırılması' nın Sonuçları Verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A. İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükümeti'ni çağırma girişimleri sunuçsuı kalmıştır. B. Ulusal egemenlik yuluııda önemlibiradım atılmıştır. C. Cumhuriyet reji iinüıı açılmıştır. D. Devlet rejiminin adı konulmuştur. °°ğal kaVnaklam 23 Nisan 1923'te TBMM'in burada açılması '\,_Z`(\J\ *î 2 7 sahip olması i 7 İ' \ ğ ANKARA 2 Ulaşım ve haberleşme kunusunda elverişli durumda alması < Kurtuluş Savaşı'nın idari ı J merkezi oluşu Verilen özelliklerden hangisinin Ankara'nın başkent seçilmesînde etkili olduğu söylenemez? A. I B.l| C.III D. IV IV 1925 1926 1930 Şeyh Sait Mustafa Kemal'e Ayaklanması suikast giri mi Menemen Olayı Cumhuriyet döneminde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili olarak, I. Yapılan yeniliklere tepki gösterilmiştir. Il. Mevcut rejime yönelik ayaklanmalar yaşanmıştır. III. Laik yönetim anlayışınıdestekleyici çalışmalarda bulunulmuştur. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız l B. Yalnız II C. Ive II D. I , II ve III 1 Kasım 1928 tari de Latin Harflerine dayana yeni harfleri kabul edıImıştır.24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet mektepleri açılarak ülkede okuma- yazma seferbe ıği başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan yabancılarda Harf İııkılabını yakından takip etmişlerdir. Buna göre Harf İııkılabı ve Millet Mektepleriniıı açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye çalışıldığı söylenemez? A. Ülkede okuma-yazma oranını arttırmak B. Millet egemenliğine dayalı yönetimi güçlendirmek C. Batı dünyası ile yakınlaşmayı sağlamak D. Eğitimi çağdaşlaştırmak Atatürk döneminde yapılan inkılapların temel amaçlarından biri de Türk toplumunu çağdaşlaştırmak ve modern bir görünüme kavuşturmaktı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hang nin verdiği örnek bu doğrultuda değildir? A. AYŞEGÜL: Miladi Takvim kabul edilmiştir. B. BİRSU :Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. C. MEHTAP: Ziraat Bankası açılmıştır. D. DEFNBE: Uluslararası saat sisteminin kullanılmasına karar verilmiştir. 1Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yIa Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ilelimanlar arasında ğemı işletme ve ticaret yapma hakkı Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı. Bunun anIamı,Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabileceğiy Verilen bilgiye göre "Kabotaj Kanunun" çıkarılması; I. Milli egemenlik II. Milli Bağımsızlık III. Milli ekonomi Gibi kavramlardan hangisinin güçlenmesine etkili olmamıştır? A. Valnızl B. Yalnız II C. l ve II D. II ve III Yeni Türk Devleti'nin başkentini belli bir prugrama göre oluşturmak için 1928 yılında yapınan biryarışma düzenlenmiş ve yarışmayı Alman Mimar Herman Jansen kazanmıştır. Ankara'nın gelecek elliyılı düşünülerek 300 bin nüfuslu bir şehir planı hazırlanmıştır. Bu bilgiler göz önüne alındığında, I. Yeni Türk Devleti'nde düzenli kentleşme çalışmalarına önem verildiği II. Ankara'da imar faaliyetlerinde bulunulduğu III. Ankara'nınTemsil Heyeti'nin merkezi konuma getirilmek istendiği Gibi durumundan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnıı I B. Valnıı II C. l ve II D. I , II ve III Cumhuriyet rejimi Türk halkına neler kazandırmıştır? Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencisinden hangisi yanlış yanıtlanmış ? A. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale getirilmiştir. B. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır. C. Egemenliğin şahsa değil, millete ait olduğu gerçeği in benimsenmesi sağlanmıştır. D. Bireylerin dinsel inançları bakımından devletten üstün olmaları sağlanmıştır. Devletçilik ilkesi eğitimin, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda devlet desteğini gerekli kılar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in yıllarında devletçili ilkesi doğrultusunda eğ kültür ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara örnek olamaz? A. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro BöIiimü'nı'in düzenlenmesi çalışmaları B. İzmir Enternasyonel Fuarı ve Kültür Parkının açılması C. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması D. Ankara Viiksek Ziraat Enstitüsü'nde Labaratuvar çalışmaları Atatürk'ün inkılapçıl k ilkesi aklın ve bilimin rehberl"inde yenileşmeyi ,çağdaşlaşmayı sürekli önderliğinde her türlü yeniliğe açık bireyler hale getirerek m yeti rmeyi hedeflemiştir. Bu sayede Atatürk yaptığı inkılaplarda son derece başarılı olmuş, ilhamını daima milletten almıştır. Atatürk inkılaplarıyla milletle bütünleşmiş, inkılapları ikna yoluyla halka benimsetmiştir. eğerlere bağlı , Buna göre, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesiyle ili; I. Türk ulusunun milli kültür ve değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. II. Uygulanmasında baskı ve zorlamaya dayalı bir sistem uygulanmıştır. III. Sadece milli değerlere bağlı kalınarak yenileşmeyi amaçlamıştır. Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Valnızl B. Valnıı III C. l ve II D. II ve III 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka devrimi 30 Kasım 1925 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 17 Şubat 1925 Türk Medeni Kanunu'nun kabulü 21 Haziran 1934 Suyadı Kanunu'nun kabul edilmesi Verilen krunolojiden; 1. Halkçılık 2. Laiklik 3. Devletçilik 4. Cumhuriyetçilik 5. İnkılapçılık Gibi Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgili birinkılap yapıldığı söylenemez? A. YaInıı3 B. 1ve2 C.2ve3 D.4ve5 o Tuplumsal yapısı nedeniyle zengin bir basın yayın hayatına sahiptir. o Osmanlı Devleti'ne bağlı bi iman şehri` i. o özgürlükçü ve milliyetçi düşünceye sahip aydınların faaliyet giisterd` bir yerdi. Selanik şehri ile ilgili olarak verilen bilgiler göz önüne alındığında şehrin; I. Ekonumik Il. Kültürel III. Siyasal Yapılardan hangilerine vurgu yapıldığı söylenebilir? A. Yalnız l B. Yalnız III C. l ve III D. I, II ve III Mustafa Kemal'in Milli MücadeIe'nin hazırlık döneminde düzenlediği kongrelerde ve yayınladığı genelgelerde aldığı; I. Her türlü işğalve yabancı müdahalesine karşı milleti birleşerek direnecektir. Il. İzmir'in işgali düzenleyecek mitinglerle protesto edilecektir. III. Ulusal güçleri etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. IV. Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi adli ve maliayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Gibi kararlardan hangilerinin millı nci uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından önem taşıd söylenebilir? A. Yalnız l B. Ive II C. II ve IV D. l , II ve III " Batı Cephesi savaşları devam ederken Mustafa Kemal ülkedeki öğretmenlerle Maarif Kongresi'ni düzenlenmiştir. Verilen bilginin; I. Mustafa Kemal'in eğitime önem verd'“i Il. Kongrenin olağanüstü bir ortamda düzenlendiği III. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği Durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte ulduğu söylenebilir? A. Yalnız I B. Yalnız III C. l ve II D. II ve III