Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

11.Sınıf Fizik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Fizik dersi11.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)& s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)&

11.Sınıf Fizik dersi test çözme11.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)& s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)&

11.Sınıf Fizik testi çöz11.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)& s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)&

11.Sınıf Fizik testi çöz11.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)& s.. mm. m ı m; m_ m. ııımıia Wlimam& mı mm... wma !n75 ı... .ı. .ımaırm uüvevuı kuuıındı duun mum, :ama ›......ı«ıç m: alım" n: avğ cu m5 m Duûmsm m.: &zammı K ırııı nn mm ve Laıam g. snkmm mmuuumnn. mm ..mı eımaktıdırkı .mm yı.. m; ı.ı.ı.ıx...,.a. x avınındı nluımalıh aim hıvı Lıııcwııı hııırıı uç kım. ..mı vurur' mn am› ::nn man am› A) a› ç› p› e› van Kuıßi Ddö" _ Kazanın?' aîıııey4”Ü" x ve v ıııçhrı aynı yön v: dninmuda .x _ 15 m ve W; ınııvs mııınywıııamm etııııımdmu az5lanilvhlivını`faııuıun amı m wma. oldu. am.: nam ka; ısının sunu x ıncı v ırıcı ım. ım ın ayğ cn mg En Yançapı 2 m olan çembersel ms( uzerınde K ve L harer keunen saıııı vK : s m/s ve vL : s m/s mzlan ne şekıldekı kunumlardan harekete başlıyorlar K vga m/s m/s L Araçlar harekete başladıktan kaç saniye soıııı ilk ku yalı yarı: gııiııeı-z( ı: : a ) A)2 ma c)4 me E)7 Duğuyz doğru 70 km/h ııızıa hareket eden K arzcındakı gozlemcı aynı ynıdakı L aracının hızım batıya doğru 150 km/h olarak olçuyur Buna göre yol kenarında duranA L aracının lıııını hangi yöne kaç kmlh olarak gö A) B) C) D) E) Yan Balı Balı Doğu Doğu Balı H ız B0 220 B0 70 70 Eısıklelıyle batıya duğru w km/h mzıa neneyen Ahmet, Eıumn bwswßdeüe kuzeye doğru 5 km/h m; ne neneaığını goruyur Buna göre Emruıı yem göre hızı kaç kmllı dir? A) 3 B) &ß c) 56 D) 5 57 Akımı mzı VA :1 m/s man nehre kwyı ıle 53° açı yapacak bıçımde gıren mı kaywğın, suya gore mı vekloru şekndekı gıbıdır Buna göre kay mls ulur? (sm5a' ııı yem göre hızının hüyu uqü kaç ,a ` 20553” 05) An& E)3\İĞ m5 msx/î Eııwz Akmıı hızımn 2 m/s maugu nehırde bır yuzucü 4 m/s hız He K noklasmdan suya dwk olaıak yuzmeye bzşhyur mls Buna göre yüıücünüıı yere göre hızı kaç mls dir? A) zwß B) AVİ cpu/î D) 5 E) sxlî Yere gore 7 m/s hız\a gıtmekte olan bır kamyun kasasx ıçınde ıııı topun kamyon: gore nm şekwldekı gıbıdır Buna göre ıopuıı yere göre hızının hüyuklugü kaç mls dir? A› 56 B) 445 c) 345 D) Ni E) 1 Hedef Iahlasma 24 m uzaktan şekıldekı gıbı aman bır uk 1 samye sonra gımş hattına dık ve saıııı hız\a esen mzgar nedemyhê naaanan 7 m sağda duvaıa samamyor Buna göm, okun sapıanma hııı kaç mls dir?(yer çekıa mı nedenıyle man hız değışımx unemsızdxr) A) 40 B) as cm0 D) 25 E) 20 Eğim açısı 37° olan eğik düzlem üzerindeki K cismi kay- madan dengede duruyor. K ş Buna göre cisimle düzlem yüzeyi arasındaki sünün- me katsayısının alabileceği en k' ük değer kaçtır? (sin37°=O,6 ; cos37" = 0,8) A)% mâ @ğ mâ 517 Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor. m:5 kg Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 olduğuna göre cismın ıvmesi kaç mlsî olur? (g = 10 N/kg ; sin5 "= ,S ; cos53” = 0,6) A)% En& c)2 :n15 E)10 Sürtünmelerin önemsiz olduğu Atwocd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi g m/sz oluyor. K cisminin kütlesi 3 kg ulduğuna göre L cisminin kütlesi kaç kg'dır? (g=1O N/kg) 6 A)5 m4 @ğ D) g E)2 Makara s nmesinin önemsiz olduğu Atwood aleiinde- ki X ve Y ::isimlerinin kütIeIeri sırasıyla 3 kg ve 1 kg dır. Sistem bu durumdayken serbest bırakılırsa ivmesi kaç Nlkg ulur? (g=10 Nlkg) A)2 B)4 c)5 D)10 E)20 Bir cisme uygulanan net kuvvet ile cismin bu kuvvet altın- da kazandığı ivme graüği şekildeki gibidir. F (N) ı N/k 0123a(9) Buna göre; cismın kütlesi kaç kg dır? A) 1? B) 1 c) ğ D) 2 E) N|Uı Hareketleri tanımlanan; I. 700 km/h sabit hız ile giden uçak Il. Yatay doğrultuda tutulan silahın namlusundan sabit 800 m/s hız ile çıkan mermi III. Fren yaparak yavaşlayan araba IV. Yerden yukarı doğru atılan silgi cisimlerden hangileri net bir kuvvetin etkisinde ha- reketini sürdürmektedir? A) Yalnız l. B)Yalnız III. C) III ve IV. D) II,III ve IV. E) I, II, III ve IV. Masa üzerindeki 2 kg kütleli K ::ismine F= 20 N luk kuvvet 53°Iik açı ile şekildeki gibi uygulanıyor. F=20 N Buna göre masa yüzeyinin K cismine düşey yönde uygulandığı tepki kuvveti kaç N dur? (g=10 m/sî; sın53°=0,a ; cos53°=0,e) A) 40 B) 36 c) 35 D) 20 E) 4 Şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile 2 kg, 4 kg ve 6 kg'dır. X ve Y cisimleri yatay zeminde bulun- makta ve her ikisi için zemin ile aralarındaki sürtünme katsayısı k=0,2'dir. Makaranın sürtünmesi önemsiz ulduğuna göre sis- lem serbest bırakıldığında T1 ipindeki gerilme kuv- veti kaç N olur? (g=1O N/kg) A) s B) 10 c) 12 :n20 E)4B Kütlesi 50 kg olan A cismi yatay düzlemde yatay doğrultu ile 37°Iik açı yapan F kuvveti ile yatay doğrultuda hareket ettirilmek isteniyor. T= *x m=5lğı kg u Cisim ile yüzey arasındaki sününme katsayısı k=0,2 olduğuna göre F kuvveti en az kaç N olmalı r? (g=10 m/s2;sin53°=O,8 ; cos53°=o,e) A10 aıso c)100 250 2500 m? E) î Sakııdakı amx duzlarnln ağını açısı sır. A VB a mumu... rıln Kullalarl sırası a 5 «g v- a Kg :sır A elsrwl Iıe call( duxıem yuzeyl arasındaki :onuru-ne kınsııvııı 0.4 olduğuna gör: şu..." szrhesı bırukıluı. am.. a cııınlnln Ivıvıeıı nıngl yanı:: ...c Nıxı: ulnr? (5-10 mış_ ıınsa'-u.s <=;5:'-D,a . M-.-.-...- m... ...m..... ğrw-rvıııxdır) Y,-.. ım.. mm› A) Y..-" g_ a) Aşağı g. c› ßınğı ,ş D) Yukarı 3% ' s› Aşığı ;ş Kütlesi 100 kg olan bir araba düz yolda durgun halden 90 km/h hıza 5 s de ulaşıyor. Buna göre; arabanın motorunun arabaya uyguladığı kuvvet kaç N dur? A) 450 B) 500 c) 900 D) 1000 E) 2000 Sürtünmeli yatay zemindeki bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvete bağlı ivme grafiği şekildeki gibidir. a(N/k ) 0 5 1015 20 Fm) Buna göre cismin kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/sî) A) 2 B) 2,5 c) 3 D) 3,5 E) 4 Yatay süıtünmesiz yolda duran bir cisim, 30 N luk yola paralel kuvvetle çekilmeye başlanıyor. Cismin kütlesi 5 kg olduğuna göre, 6 saniye sonra hızı kaç mls olur? A) 1 B) 6 c) 12 D) 24 E) ss Eş kare sürtünmesiz düzlemdeki K ve L cisimlerine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. cisimlerin ivmeleri eşit büyüklükte olduğuna göre kütlelerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir? A)1 5)& cwê D)2 aß Birbirine değmekte olan 2m kütleli K cismi ile 3m kütleli L cismi, sürtünmesiz yatay yolda, 20 N Iuk kuwetle şekilde- ki gibi itilmektedir. 3 m 2m F1=20N K cisminin L cismine uyguladığı tepki kuwetinin bü- yüklüğü kaç N dur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 Yeryiı ü yakınlarında düşey yukarı duğru 60 N kuv- velle çekilmekte olan 4 kg külleli bir cismin hızlanma ivmesinin büyüklüğü kaç mlsz dir? (g = 10 m/sz) A) 5 a) 10 c) 12 D) 15 E) 20 Sürtünmeli yatay yoldaki K F cismi şekildeki gibi uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde hareketsiz durmaktadır. 1 Cisim hareket edemediği sü- rece; I. F1 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. sürtünmeli yol II. F2 kuvveti arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. III. F1 ve F2 aynı miktarda arttırılırsa sürtünme kuweii değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III. Sürtünmeli yaiayda 4 kg kütleli bir cisim 12 N luk kuvvet ile şekildeki gibi çekiliyor. m=4kg =12N cismin ivmesinin büyüklüğü 2,5 mlsî olduğuna göre yul ile arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g=10m/s2) A) 0,05 B) 0,1 c) 0,25 D)O,3 E) 0,5 Suriunrna yatay Euzlsrnuakı ::ısırn yatay F kuvvstının a.. kısv umuda cııırvl :ıkvvdck a n. harıkıısızdıv. b; Ctsmı. onoıvıılz boyoklukııkt ı kuvvıll uygulınıncı. clsırrı harekete mışı yar :una gm. ıılsrrılrı harekatı ıı. g erden hangisi zan! gtır? (F: k› ,cam sûrlurırna katsayısı, ›< .ayn-ı A) Ikuvveu uygulanmıdın anca FS F dır_ a; fkuvvatı uygularırvıadarı önce FS F us m g dır a) fkuvvstı uygulandıktan acura F5 F :Iır D) fkuvvstı uygulandıktan sahra F: ..K rrı g ı-.ıı z› ı kuvvet uyğulandıkıun sonra c eder ı nsngıunkı :ıı . IVIIVIEİİ harekat Başlangıç arıındı AB yıııy yolunun durvnıklu n ın x va v ır-ıelırındırı x . .=..›...›. hıx-xımın. v aracının :onarımı kuvvou . uygulanan kuw.. Qraüklı ııkıvdokv sıbıdvr. A s 7A s bnlussı holqasv bnlussı ..ama :una ms.. x ve v araçlarının hıraketlarl ı.. ııgı ; ı. x clsrrvl. A holy-Mudo .. ırdan büyük no( kuvvıı ...mı . ıınauaır ıı v clarnırıa, A helgıaındı ..ka m... n.. kuvvet aıfırdır ı c ırrılarin a bßlgasınuak haraket dururnları aynıdır Yara :rındıııı har-g .n doğrudur? A) Yılrıız ıı s› Yılnız ııı o› ı vc .ı D)lvalll E)IIva v...” yuldaxı durgun m. :karnın uygnı...” n.” knvvaıa so... IVIVIVIBI nin »uyumun arınma 9.5.5". a (Nw9>) am.. m,... ı ::Agrı-win m 0513 kg a” ıı Cıurna uygulanan kuvvet m N ıkan aununrna kuvveti s u dur. am... uygulanan kuvv-ı 5 N m... ,una.›..›..- kuvvıu s u a.” Yurğılurındın nana eri kes .. - uugrudur? m Yalnız , a) ı ve c› ı va D)Iva ı E)I.IIvaIl Sürtünme katsayısı 0,1 olan yatay yolda 30 N luk yatay kuwet ile çekilen 5 kg külleli cismin ivmesi kaç mlsz dir! (g=10 m/s?) A)4 B)5 0)& ms E)10 KLM yatay yolu boyunca ağırlığına eşit F kuvveti ile çe- kilen m kütlesinin ivmesi; sürtünmesiz KL bölümünde av sürtünmeli LM bölümünde az oluyor. ı<=0,25 M LM m n sürtünme katsayısı 0,25 ulduğuna göre cismin hareket ivmelerinin büyüklükleri oranı Su unmesiz yatay yolda yer alan 3 kg kütleli Y cisminin üst yüzeyi sürtünmelidir. Y cismi üzerine 2 kg kütleli X cismi konulup X cismine 50 N luk F kuweti şekildeki gibi uygulanıyor. mx=2k9 F:5ÜN my=3kg sürlünmesiz cisimler aynı büyüklükte ivme ile hareket ettiğine göre X cismi ile Y cismi arasındaki sürtünme kuweti kaç N dur? (g = 10 m/s2) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Duzgun duğrusal bır yuldakı harekellının konur" r zaman grangı şakıldakı gıbıclır Zaman Buna gm. ı ı< aralığında yavaşlarrıaıkladır ıı L aralığında ıvmelı hareket yapmıştır ııı ıvı aralığında hızı sabıttır ıv ~ aralvğında hızı sabıuır yargı arından hang .r doğrudur? A) Yalnız! a› Yalnız ıı c› ı va ııı D) ı. ıı velll E)l.llvel\/ Düz bir yolda birbirine yaklaşmakta olan K ve L araçları- nın hızları sırayla 60 m/s ve 40 m/s'dir. Aralarında 810 m mesafe kala K aracı 3 m/s2 ivmesi ile, L aracı ise 4 m/sz ivmesiyle fren yaparak yavaşlıyor. K E vK=60 m/s vL=40 m/s E L 810 m Araçların fren yaptıktan sonraki hareketleri için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çarpışırlar. B) Aralarında 10 m mesafe kala dururlar. C)Aralarında 20 m mesafe kala dururlar. D)Aralarında 100 m mesafe kala dururlar. E) Aralarında 120 m mesafe kala dururlar. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 5 saniye sonra yerden 20 m yükseklikte olduğuna göre cisim kaç m yükseklikten bırakılmıştır? (Hava süıtünmesi önemsizdir; g=10 m/s A)105 B)12O c)125 D)145 E)230 2) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim 4t sürede yere çarpıyor. Buna göre cisim bırakıldığı yüksekliğin ilk yarısını kaç t sürede almıştır? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) 1 B) 2 c) 2& D) 26 E) 3 Başlangıçta yanyana olan K ve L araçlarından L aracı sa- bit 60 m/s hızla hareket ederken, K aracı 2 m/sz ivmeyle harekete başlıyor. I VL=60m/s «ı _ aK=2 m/sz K.Eı_ı-› Buna göre K aracı L ile tekrar yan yana gelene kadar kaç m yol alır? A) 60 B) 120 c) 360 D) 600 E) 3600 Şekildeki X ve Y cisimlerinin kütleleri sırayla 4 kg ve 2 kg dır. X cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı k=0,2 dir. ı<:0,2 Buna gmre sistem durgun halden serbest bırakıldık- tan kaç saniye sonra X cisminin hızı 20 mls olur? (Makara süıtünmesizdir; g= 10 m/s2) A)1 B)2 c)3 D)6 E)10 Düz bir yolda 20 m/s hız ile ilerleyen bir araba 4 m/s2 ivme ile hızlanarak hızını 80 m/s ye çıkarmaktadır. Buna göre araba hızlanmaya başladığı andan itiba- ren kaç km yol almış olur? A)0,45 B)O,75 c)450 D)75O E)800 K noktasından serbest bırakılan bir cisim şekildeki gibi uzunlukları farklı KL, LM, MN ve NP aralıklarını eşit süre- lerde alıp yere çarpıyor. 32m ~ yer a; P Buna göre NP aralığı kaç m dir? (g = 10 m/s2) A)8 B)1O cm2 D)14 E)16 Aşağıda verılen; I. cismin kütlesi, II. cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı, III. yerçekimi ivmesi niceliklerinden hangisi tek başına amırılırsa cismin limit hızı artar? A)Yalnız II. B)YaInız III. C) I ve II. D)|veIII. E) I, |I,ve III. Durgun halden harekete başlayan bir araba düzgün hız- Ianarak 200 m yolun sonunda hızını 80 m/s ye çıkıyor. Buna göre arabanın ivmesi kaç mlsz dir? Ağ B)8 c) 10 D)16 E) 20 P-İlzl sm rvı/a clan bır -r-ha fren yanarak 3 ma.: ıvrnaaı ıle y.Va.ı..-..kı-a.., Burun göre arabının xonuımunun grangı ııagıuk.. .Hun hınalsl g ı. A) Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. ,'51 ,, , ı' 7 ~45m Buna göre v hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz, sin37°=O,6) A) 10 B) 15 c) 20 ı:›) 30 E) 40 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 53° açı yapacak şekilde v0=50 m/s ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağının üzerine d " «A ile Buna göre basamağın yüksekliği h kaç metredir? (Sürlünmeler önemşizdir. g=10 m/sz, sin53°=0,8) A) 35 a) 40 c) 45 D) ao E) 125 Bir K cismi şekildeki gibi yaiayla 60° açı yapacak şekilde v0=40 m/s hızı ile eğik olarak atıldıkian 5 saniye sonra duvara çapıyor. duvar Buna göre duvarın, cismin atıldığı noktaya uzaklığı x kaç metredin(süı1ünmeler önemsizdir. g=10 m/sz , , cos60°=i sin60°= î 2 ) 2 A) 40 a) 00 cıao D) 100 E) 120 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda v hızıyla 0 noktasından yatay olarak atılan bir cisim şekildeki yö- rüngeyi izliyor. 2x h Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı T' kaçtır? 2 4 3 1 1 A) 2 8)? C)î D)î E)î Şekildeki gibi duvarın üzerinden v0=60 m/s hız ile eğik olarak atılan K cismi, aiıldıktan 8 sani- K ye sonra yere düşüyor. Buna göre duvarın yerden yüksekliği kaç metredir! (Süriünmeler önemsizdir. Ve' g=1O m/sî , cos30°=g ; sin30°=%) A) 20 B) 40 c) eo D) so E) 125 Şekildeki duvarın yerden yük- sekliği 35 metredir. A cismi şekildeki gibi vÜ=5O m/s hız ile eğik olarak atılıyor. Cisim yatay doğrultuda kaç metre yul alarak yere çar- par? (Sürlünmeler önemsiz- dir. g=10 m/sî ; sin37°=0,6) A) so B) 120 c) 160 D)240 E) 250 Bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 m/s hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan X cismi kaç mls hızla yere düşer? (Hava sürtünmesi önemsizdir. g=1O m/sz) A)300 B)400 cnooâ Dnooü E)500 Bir futbolcunun kaleden 10 m uzakta ile kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üstdireğine çarpmaktadır. _-r'$ rrrrr 2,5 m l_ 10m Buna göre topun ilk hızı kaç mls'dir? (Hava sürtün- mesi önemsizdir. g=10 m/sî) A)10 B) 12,5 c) 15 D) 17,5 E) 20 Yerden 100 m yükseklikten yatay alarak 40 mls ile atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37° açı yaptığın- da hızı kaç mls olur? (g=10 m/sz; sin37°=O,6; hava sürıünmesi önemsizdir.) A) 40 B) 45 c) 50 D) 55 E) eo Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 37°Iik açıyla atılan bir cisim yaiayda 60 m yol alıyor. Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin37°=O,6) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatayla 53°Iik açıyla atılan bir cisim yerden en fazla B0 m yükseğe çıkabiliyor. Vn BÜm 53° Buna göre cismin ilk hızı kaç mls'dir? (g=10 m/sz; sin53°=O,B) A) 20 B) 25 c) 30 D) 40 E) 50 Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yaiayla 30° ve 60° açı yapacak şekilde atılan cisimler yatay düzlemde eşit yol alıyor. Buna göre g oranı kaçtır? (g=10 m/s? , cas30°=`r%, 2 sin30°= â) A)2 mâ 0% mâ 3% Aşağıdaki örneklerden hangisi yatay atış hareketiyle aynı tür bir harekettir? A) Uzaya giderken yerden dik olarak kalkış yapan roket B) Sabit hızla akan nehirde karşı kıyıya dik olarak ivme- Ienen kayık C) Doğrusal yolda sabit hızla koşan atlet D) Eğik düzlem tepesinden serbest bırakılan futbol topu E) Hareketsiz duran öğrencinin elinden düşen su şişesi Dik koordinat sistemi üzerinde sabit ivmeli hareket eden K, L, M cisimleri gösierilmektedir. wduşev) ol "' K), L M › x(yalay) K s / xrz düziemı zwatay) Buna bu c mlerden hangileri iki boyutta sahit ivmeli hareket olarak yorumlanabilir? A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D)LveM E)K,LveM İki boyutta sabit ivmeli harekete örnek olarak; l. potaya uzaktan atılan basket topu, II. balkondan aşağıya düşen saksı, III. yaiayda uçan uçaktan serbest bırakılan cisim cisimlerinden hangileri verilebilir! A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. ı< cısruı ıkı boyunu bır hıvıkı( olan yatay ...ş harekatı, ı. cısrını ıse tek boyutta ::bu ıvruayla hızlanan ›....ı<.. yen* rınuklndır au...- am: ı-.ı3ıığıdıııkl sonuçlardan ıııınalsıne ulnsı ... ..ım-ı A) ›< vı L nı.. . soruda yıııydı ııdıklırı yeııır -slukr a) ı :Lira ;onunda ı< nın duşayda aımg. yuı L aldığı yala asınır o› ›< v. L ..ın :ıklldı gunun... yıııy hızı .-. dağlsmaz n; ı :Lira sonunda L rıırl yatay:: ...mg yızl K nın yaıayda aıaıgı yoldan fazladır, z› ı 5.2... Sonunda ›< run son hızı a L nin sarı hızı am... Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim binanın tepesinden yatay v hızıyla şekildeki gibi atılıyor. bına yer Buna göre; I. Cismin düşey hızı düzgün artar. Il. Cismin yatay hızı sabit kalır. I|I.Cismin yere çarpma hızının büy klü u v + vduşey dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve III. E) I, Ilve III. Bir cisim yatayla 53° açı yapa- cak şekilde 50 m/s hızla atılıyor. Buna göre cismin atıldıktan 1 saniye sonra hızı kaç mls o|uı'.'(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 ms? , sin53°=0,8) A) 306 B) 30 c) saw/î D) 40 E) 404? Hava ıurlûrımasının önamsız olduğu anamaa yatay ııa s açısı yapacak hıçımde egık anları bır ::sırrı şeklldekı am. bır Varuna& ız yar. suna ::are clsmln hareketi Ile ııgııı ı. Atış hızı ıa yara caruma hızları as mr, T (tabu) nakıaamaa cısrrıırı hızı sıfırdır ı cismin çıkış süresi ırıış süresine aşlnır yaraııarınaan hangileri dogrudur? A) Yalnız ı. a› Yalnız ıı. o) Yalrıv: ııı. D) lvall_ E)llva Aşağıdakilerden hangisi bir binanın te- pesinden yatay olarak atılan bir taşın ya- tay hareketine ait grafiklerden bırı olabilir? (Hava sürtünmesi önemsizdir.) A) hız B) hız c› yol zaman zama`n zaman D) yol E) ıvme . zaman zaman Yatayla 45° açı yapacak şekilde 506 mls hızla eğik alılan bir cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? (g=10 m/sz) A)1B0 B)155 c)135 D)125 E)8O x. L. ıvı :ısırnlarırıın yaıayıg yaptıkları acılar. x hızları. m_ rungaları :akııdakı gıhıdır Buna am. ızlslrnlerlrı rrızrız Ierl - sındakl ı lskl ..-mr-e A)›x.< D» xx XL Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yukarı doğru 50 mls hız ile atılıyor. cismin atıldıktan 3 saniye sonra K noktasındaki po- tansiyel enerjisi EK, 7 saniye sonraki potansiyel ener- .. . . .. E jısı EL olduguna gore E*** oranı kaçtır? (g=1O m/sî) L A)1 mg mâ mâ 5% BirXcismihavasüriünmesinin önem- siz olduğu ortamda şekildeki K nok- tasından serbesi bırakılıycr. cismin L nuktasındaki hızı vL, M noktasındaki hızı v" olduğuna göre, :IL uranı kaçtır? (Noktalar M arası uzaklıklar eşit ve h kadardır. , g=10 mis?) A) B) «E @ğ mı E) 2 ı 2 Sürtünmesiz ortamdaki sis- temde X cismiyle Y ::isminin kütleleri ve yerden yüksek- Iikleri şekilde gösterilmiştir. Sistem bu şekilde serbest bırakıldıktan kaç saniye sonra X cismi yere çar- par?(g=1O m/sî) 1m yer D) mi- E)2 özdeş X cismi F1 kuweiiyle h, E kuvvetiyle de 2h kadar sabit hızla yukarı çekilmektedir. Sistemler sününmesiz olduğuna göre, F1 kuwetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı !L kaçtır? wz A) 1 B) 2 @ğ D) 4 5% X cismine F kuvveti LN yolu boyunca etki etmektedir. Sa- dece LM aralığı sürtünmeli olup sürtünme katsayısı k=0,2 dir. Nuklıalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre, F kuv- vetinin LM aralığında yapı ş W1 in, MN aralığında . . W yaptıgı ış W] ye oranı W' kaçlır? 2 19% 59% c)1 m2 E)2O Şekildeki sistemlerde X cismi F1 kuvveti ile eğik düzlem zerinden 2h yüksekliğine, F2 kuweti ile makara sistemi ile h yüksekliğine sabit hız ile çıkarılmakiadır. Her i slem de sününmesiz ulduğuna göre, i kuvvetinin yaptığı iş W1 in, F2 kuvvetinin yaptığı iş W] ye oranı i kaçlır? W: m& 59% c)1 m2 E)4 şekildeki sürtünmesiz sistemde K cisminin kütlesi 2m, L cisminin küt- lesi m olup küp şeklindeki cisimle- rin kenar uzunlukları eşittir. Sistem şekildeki gibi sabit tutu- lurken K'nın potansiyel enerjisi 4h EE dir. Sistem serbest bırakılıp L K ile L aynı h aya geldikleri anda L'nin kınetik enerjisi kaç E olur? mâ mâ c)2 m4 E)6 Bir asansör 60 kJ elektrik enerjisi harcayarak 400 kg yükü, bir binanın 12 m yüksekliğindeki 4. katına çıkarmaktadır. Buna göre, asansörün verimi en az yüzde kaçlır? (g=10 m/sz) A) 43 B) 50 c) so D) so E) 90 verimi "A, 80 olan bir su pumpası 40 kJ enerji harcaya- rak 20 m derinliğindeki su kuyusundan en fazla kaç kg su yukarı çıkarabilir? (g=1O mis?) A) 320 B) 160 c)32 D) 20 E) 16 Küilesi 2 kg olan X cismi yerden düşey ,K yukarı doğru şekildeki gibi v=50 m/s ` hız ile atılıyor. cisim K noktasından yukarı doğru 20 mls hız ile geçtiğine göre K nok- tası yerden kaç metre yüksekledir? (g=1O m/sî) m/S yer A) 25 B) 45 c) 50 D) ao E) 105 $okndık ...ama x kudur ııkıstırıımıo Yıyın ananı m kmıaı D( m kunuluv yay serhan( hırakı Yar, v.: y düzleuı südürıuıeslx ve eğik düzleuı sunar- rrıal o dugun. am. ı( clsrrılıılıı Iglk nazım.. uıarınua cıkan şceqı ı- yuksgkııgı: x yayı sıkıalırrna rnıktarı. ı - -gırn açıgı ııı. ıununmo katsayısı. ıv x yay şahit v rn elsrvvln knılosl rııızalıklerlnuen hangileri ııg mış oranı A) ı ve v, D) .mn En velV, Ivo ıv. E) ıı.ı G)|IvaV .vu v. Kütlesi 5 kg olan X cismi şekildeki gibi eğik düzlemin en üst nokiasındayken mekanik enerjisi E dir. Cisim serbest bırakıldığında eğik düzlemin en ait noktasında kinetik 2 enerjisi TE oluyor. h:6 m Buna göre, eğik düzlem üzerinde ::isme elki eden sürtünme kuweli kaç N dur? (g=1O m/sz; sin37°=0,6;) A)5 a) 7,5 c) 10 D) 20 E)25 Durgun haldekı bır cvsrnın ıvrrıa _ zaman Qrafvğl Şal( dekı sıuıaır. ,Dm-â Zaman ı aı Clsnıln ı anındukl ııınıuentuıııu i,, :ı arıırıdııkl nın. rrıenturrıu s, olduğuna ama rrıunıenturııların büyük. p Ilıklerl oranı F; kacnr? A›% a›% c)1 mâ sm. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket aldığı 1 ton yakıtı yaka- rak yere göre 2000 m/s hızla dışarı atıyor. Buna göre ruket kaç mls hız kazanır? A)200 B)25O c)40o msoo E)B0O Kütlesi 6 kg olan oyuncak araba, üzerindeki X cismi ile birlikte sürtünmesiz yatay yolda 10 m/s Iik hız ile hareket ediyor. Kütlesi 2 kg olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre 5 m/s Iik hız ile şekildeki gibi fırlaiılıycr. 2k vx:1o m/s g 1D m/s yatay Buna göre X cismi fırlatıldıktan sonra arabanın hızı kaç mls olur? A)5 m? c)10 m? E)15 Sürtünmesiz bir düzlemde hızı sabit 60 m/s olan 2 kg küt- Ieli K küresi durgun hâldeki 6 kg kütleli L küresi ile merke- zi tam esnek çarpışma yapıyor. K ”:60 m/S 0 Buna göre L küresinin çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü kaç mls olur? A) 20 B) 30 c) 45 D) 50 E) eo Sürtünmesiz yatay zeminde F(N) durmakta olan bir cisme uy- gulanan kuvvetin zamana bağlı değişimi şekildeki gibi- dir. Cismin 2t anındaki kine- tik enerjisi E1 ve 3( anındaki kinetik enerjisi E2'dir. .. E Buna gure ?Z uranı kaçtır? 1 5 3 9 25 A)2 m7 m7 m7 ağ İlk hızı 10 m/s olan bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre 20 s buyunca ::isme uygulanan itme kaç kg.mls'dir! A) 50 B) 200 c) 225 D) 250 E) 275 Yatay, süriünmesiz zemindeki 3 kg Iık K cismine F kuvveti 5 saniye uygulandığında cismin ivmesi 2 m/sz oluyor. 3 kg F Buna göre ::isme uygulanan itme kaç N.s dir? A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Küilesi 3 kg olan K cis- mi yerden yukarı doğru 60 m/s hızla atıldığı anda 2 kg küileli L cismi aynı hizada K cisminden 120 m yukarıdan şekildeki gibi serbest bırakılı- yer yor. Cisimler çarpışınca birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızlarının büyüklüğü kaç mls'dir? (Cisimlerin hacimsel büyüklüğünü ihmal ediniz. g=10 m/sî) A) 16 B) 20 c) 24 D) 25 E) 30 Küilesi m olan bir bilyenin momeniumu P iken kinetik enerjisi Ev momentumu 4P olduğunda kinetik enerjisi Ez dir. Buna göre enerjiler oranı şi kaçtır? 2 m4 E)16 1 1 1 MW &T C)T Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 m/s den 4 m/s ye düşüyor. Buna göre cismin momenlumu kaç kg.mIs değiş- miştir? A) a B) 16 c) 32 D) 43 E) 64 Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 3 kg küileli K ve 4 kg kü - Ieli L cisimleri aralarındaki yayı sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmıştır. İp kesildiğinde L cismi şekildeki gibi 4,5 m/s hız ile hareket ediyor. Buna göre K cisminin hızı kaç mls dir? A)2 B) 3 c)4 m5 E)6 Eş kare bölmeli sürtünmesiz yatay düzlemdeki X ve Y ci- simlerinin küileleri sırasıyla 2m ve m'dir. cisimler şekilde gösterilen hızlarla harekete haşla- yıp O noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak birlikte hareket ettiklerine göre hareket yönü şekilde belinilenlerden hangisi ulur? A) 1 B)2 c)3 m4 E)5 İlk hızı 10 m/s, kütlesi 5 kg olan cisme yatay ve sürtün- mesiz bir zeminde uygulanan kuvvetin zamana bağlı de- ğişim graüği şekildeki gibidir. F(N) I(s) Buna göre cismin 20 saniye sonundaki hızı kaç olur? A) 45 a) 55 c) 75 D) 225 E) 275 Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuweti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç sa- niye sunra durur? A) 10 a) 13 c) 20 D) 36 E) 72 Kütlesi 500 g olan bir top yere paralel 30 m/s hız ile duva- ra çarpıp, tekrar yere paralel 20 m/s hız ile geri d nüyor. Duvarın tapa uyguladığı onalama itme kuvveti 500 N olduğuna göre top-duvar elkileşmesi kaç saniye sür- müştür? 1 1 1 m5 a) 10 m7 D)10 E)20 Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli biroyuncak araba- nın hızını 0,1 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuwel kaç N dur? A) 40 B) ao c) 160 D) 200 E) 400 Bir doğru boyunca hareket eden hareketlinin momentu- munun zamanla değişim graüği şekildeki gibidir. P(kg m/s) Cisme (0-2t), (Zi-Sl), (3t-4t) zaman aralıklarında uygu- lanan kuvvetler sırasıyla F1, F2, F: olduğuna göre kuv- vellerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? A)F1>F2>F3 B)F1>F2=F C)F3>F1=F2 D)F1=F3>F2 E) F2 > F1 › F3 Kütlesi 950 kg olan bir araba 40 m/s hız ile yatay ve sür- tünmesiz yatay yolda ilerlemektedir. Arabada bulunan 50 kg kütleli bir cisim arabaya göre 50 m/s hız ile şekildeki gibi eğik olarak atılıyor. yatay Buna göre cisim atıldıklıan sonra arabanın hızı kaç mls oIur??(Hava sürtünmesi önemsizdir. g=10 msî , sin3 °=0,e) A) :se B) 37 c) sa D) 39 E) 40 Küilesi 400 g olan bir top duvara 10V? m/s Iik hız ile çar- pıp aynı büyüklükteki hız ile duvardan şekildeki gibi yan- sıyarak dönüyor. 45°!' LS” V = 105 v' = 10/5 Topun duvara çarpıp dönmesi 0,1 s de gerçekleşti- ğine göre duvarın topa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? A) 4& B) a c) ıow/î D) 40 E) so Küileleri sırayla 4 kg ve 1 kg olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde 6 m/s ve 9 m/s sabit hızlarla şe- kildeki gibi merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. vga m/s VV:9 m/s x * : : ı Y Buna göre çarpışmadan sunra Y cis yüklüğü kaç mls olur? n bü- A)3 B)6 c)9 D)1O E)15 Sürtünmesiz yatay düzlemde 20 m/s sabit hızla hareket eden K bilyesi, durgun hâldeki L bilyesine şekildeki gibi esnek çarpıyor. vK= 20 m/s L Bilyelerin kütleleri mK= 1 kg ve mL= 3 kg ulduğuna göre çarpışmadan sonra K'nın hızı kaç mls ulur? (sin37°=0,6 , cos37°=O,B) A)4 5)? c)5 :m2 E)15 Kütleleri sırayla 3 kg, 2 kg ve 3 kg olan X, Y, Z cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerindedir. Hızı sabit 40 m/s olan X cismi durgun hâldeki Y cismine çarpıp birlikte durgun hâldeki Z cismine çarparak üç cisim birlikte hareket ediyorlar. vx=40 m/s X Y Z Tüm çarpışmalar merkezi olduğuna göre cisimlerin ortak hızı kaç mls'dir'? A)5 B) 10 c) 15 D) 20 E) 25 Kütleleri sırayla 2m ve 4m olan X ve Y cisimleri yatay ve sürtünmesiz zeminde aynı doğrultu üzerinde 3v ve 2v sa- bit hızlarla şekildeki gibi hareket etmekiedirler. cisimler merkezi çarpıştıklan sunra birlikte hareket ettiklerine göre çarpışma esnasında kaç mvz lik enerji ısıya dönüşmüşlür? A)2 &ms-so m? D)14 5% Yatay ve sürtünmesiz zemin- deki K ve L :isimlerinin külle- Ieri sırası ile 0,5 kg ve 3 kg'dır. Cisimler vK ve vL sa- bit hızları ile hareket edip O noktasında çarpışiıktan son- ra şekildeki gibi yaiayla 37° yapacak şekilde birlikte hareket ediyorlar. Buna göre K ve L ::isimlerinin çarpışmadan önceki hızlarının büyüklükleri oranı %1 kaçtır? L A)2 59% c)i me 5)&