Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

10.Sınıf Fizik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Fizik dersi10.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1 düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1

10.Sınıf Fizik dersi test çözme10.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1 düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1

10.Sınıf Fizik testi çöz10.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1 düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1

10.Sınıf Fizik testi çöz10.Sınıf Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1 düşey kesiti şekildeki gibi olan kap s1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3p dir şekildeki devre parçasında k-l arası eşdeğer direnç r1 şekildeki devre parçasında r1 direncinin gücü 125 wattır iç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4a akım geçmesini sağlıyor iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor ana koldan 3a akım geçtiğine göre düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde x anahtarı açıkken a1 a2 a3 ampermetrelerin gösterdiği değerler olmak üzere bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan içinde esnemesiz iple bağlı Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 129 49 69 5 Q Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 = R3 > R1 99 251 12!) 69 3D 651 29 şekildeki devre parçasında X - Y arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? A) e B) 9 c) 12 D) 15 E) 21 Direnç değerleri şekilde gösterimiş olan devre parçasın- da ana koldan i akımı geçmekledir. ZR 4R ZR V AR, 3R ve ZR dirençlerının uçları arasındaki potan- siyel farkları sırayla V1, V1, V3 olduğuna göre bu de- ğerler arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)VZ>V1>V3 B)V1>V2=V c)v1=v2=v3 D)V2=V3>V1 E)V2=V3>V1 Şekildeki elektrik devresi iç direnci önemsiz üreteçle ku- rulmuştur. 20 4D 251 Buna göre 4 n'luk direncin uçlarına bağlı voltmetre- eğer kaç V'lur'.7 A) 23 a) 16 c) 12 D) e E) 4 Şekildeki elektrik devresinde üretcin gerilimi E = 30 V dur. 120 e0 ıww› w ww 120 «mwv 249 44mwo 120 + , ı. Buna göre ampermetrenin gösterdiği değer kaç Ndir? A) 1 m3 c)4 0)& E) 12 İç direnci önemsenmeyen şekildeki üreteç devrenin ana kolundan 4 A akım geçmesini sağlıyor. 400 WM 29 WiMı R 'WMA 4A _ 40 V Buna göre R direnci kaç ohmdur? A) 10 B)12 c)15 one E)1B İç direnci önemsiz üreteç ve ideal ampermetre devreye şekildeki gibi bağlanmıştır. 1052 w C 1052 1 .ir 30V Buna göre amperetrede ukunan değer kaç Amper dir? A) 3 B)5 c) e D) 7 E) e İç direnci önemsiz üreieçle kurulmuş devre şekildeki gibi- dir. 12 O 351 69 120 Buna göre anakoldan geçen i akımı kaç Amper dir? A)3 B)6 c)9 D)10 E)12 İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. 4› VWWV reosta e ewet %~+ Buna göre A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdikleri değerler nasıl değişir? A) B) C) D) E) Artar A1 Azalır Değişmez Değişmez Artar ^2 Azalır Azalır Azalır Artar Artar şekildeki devre parçasında a1 ampermetresinin gösterdiği değer 3 amperdir Şekildeki devre parçasında A1 ampermetresinin göster- diği değer 3 amperdir. 251 109 49 Buna göre, A2 ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir! A)3 B)4 c)7 m9 E)20 Şekildeki devre parçasında 8 ohmluk direncin uçlarına bağlı voltmetre 24 voltu gösteriyor. 20 Buna göre, 2 ohmluk dirençıen geçen akım kaç amperdiı? A) 12 5)& c)e D)4 E)2 ideal ampermetre ile kurulan devrenin bir parçası şekildeki gibidir İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. SO 39 . m_ ,ı s: 45 voll Buna göre ampermetre ve voltmetrenin göstergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 5 30 B) 3 9 c) 5 15 D) 15 30 E) 9 5 İç direnci önemsiz üreteç, ideal ampermetre ve ideal volt- metre ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. m; O 'VlMMI . , 551 30 m_ ,ı s: 42 Voll şekildeki devrede ampermetre ve vollmetrenin gös- tergeleri hangi değerleri gösterir? A (Amper) V (Volt) A) 4 20 B) 5 15 c) 3 25 D) 4 30 E) e 30 İç direnci önemsiz üreieçle kurulan şekildeki devrede üre- teç gerilimi 20 voltdur. 120 e:20v 1051' 49 120 Buna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper- dir? A)1 m2 c)4 me E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede ideal ampermetrenin gösterdiği değer 2 amperdir. 436%& 40 1251 m:: Buna göre, üretecin gerili i 8 kaç volttur? A) 3 a) 12 c) 18 D) 21 E) 24 İç direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç voltlur? A) 21 a) 22 c) 42 D) 48 E) 56 40 40 452 + _ 5:16vuit İç direnci önemsiz üreleçle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A) 24 B) 16 c)4 D) 1 E) o ANWW ş :J İç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki dev- rede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? A)1 B)2 c)5 0)& E)10 Şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. OT? +_ Buna göre, K ve L lambalarının birim zamanda yaydı- ğı enerjiler nasıl değişir? L L A) Artar Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Artar Şekildeki devre parçsında ideal voltmetrelerin gösterdiği değerler V1 ve V2 dir. K o 451 651 451 L V Buna göre T; uranı kaçtır? mg B)1 9% mğ ağ Şekildeki devre parçsında ideal ampermetrelerin göster- diği değerIerA1 ve A2 dir. 15 g 5 n 10 g C 6 n 5 n A Buna göre A-'oranı kaçlır? 2 A) 4 B) 2 c) 1 D) ğ- E) ı›|-ı Şekildeki devre parçasında 18 K2 luk direnç üzerinden 1 A akım geçiyor. w M Buna göre ideal vulmetrenin gösterdiği değer kaç volftur! A)1 B)4 c)e m9 E)12 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrelerin gösterdiği değerler sırayla A1 ve &M 15!) ö!) 109 O WF S:3ÜVOI( A Buna göre T; oranı kaçtır? Mğ mg mg mî 3 W Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 Watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilimi arasındaki ilişkiyi gösteren grafiği şekildeki gibidir. Gerilim (V) Buna göre ısıtıcının dayanahileceği en yüksek geri- lim değeri aşağıdakilerden hangı dır? A) 50 B) 75 c) 100 D) 150 E) 175 Şekildeki devre parçasında R1 direncinin gücü 125 Watt tır. K Rıîö g &:10 g L Buna göre; K - L uçları arasındaki putansiyel fark kaç Vult tur? A) 45 B) 50 c) eo D) es E) 75 Elektrik.. elektrik devresinde dolanabilmek için ih- tiyaçları olan enerjiyi .. alır. Yukarıdaki ifadede hoş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) enerjisi l üreteçten B) gü ü /yükten C) yükleri l elektrondan D) gerilimi l protondan E) yükleri / üreteçten watt . (saniyey Aşağıdaki niceliklerden hangisi 2 hi- coulomb rimini kullanabilir? A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Güç E) Enerji Bir elektrik devresinden 10 dakika süreyle 0,3 amper- lik akım geçtiğine göre bu sürede ilelkenin kesitinden geçen yük kaç coulomh dur? A) 150 a) 130 c)21o D) 240 E) 300 İç direnci önemsiz üreieçle şekildeki elektrik devresi kuru- Iuyor. Anakuldan 3 A akım geçtiğine göre R direnci kaç ohmdur! A) 12 a) 16 c) 20 D) 24 E) 30 İç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken ideal ampermeire üzerin- den 3 A akım geçmekiedir. 70 39 Buna göre X anahtarı kapalıldığında ampermetre üze- rinden kaç A akım geçer? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İdeal ampermeire ile kurulan devrenin bir parçası şekilde- ki gibidir. zn sn 30 F. x Ö Y . W”. ' en z Buna göre devre parçası ile ilgili aşağıdaki yargılar- dan hangi anlıştır? A) Y ve T dirençleri birbirine paralel bağlıdır. B) A1 ve A2 ampermeireleri aynı değeri gösterir. C) A3 ve A4 ampermetrelerinin gösterdiği değerler oranı 3 .. T tur. D) A5 ve A6 ampermeireleri aynı değeri gösterir. E) X ve Y dirençleri seri bağlıdır. içinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci İçinde 100 gramlık su bulunan kaba direnci R = 5 Q olan bir iletken konularak su 5 dk boyunca ısıtılıyor. Suyun sıcaklık değişimi 60 “C olduğuna göre, devre akımı kaç amperdir? (1 cal = 4 J ve csu = 1 cal / gfc) A)1 m2 c)4 D)5 E)10 İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan Şekil I'deki devrede ideal ampermeire üzerinden 3 A akım geçmek- tedir. Şekıl ıı Buna göre aynı üreteçlerle kurulan Şekil ll'deki dev- rede ideal ampermetre kaç amper değerini gösterir? A) 1 B)2 c)4 D) 5 E) e İç direnci önemsiz üereteçlerle kurulan Şekil I, Il ve III'ieki devrelerde R direnci üzerinden sırayla i1, iz ve ia akımları geçiyor. R R + , + , 4hîhý Şekil ı Şekıl ıı Şekıl ııı Buna göre akımlar arasındaki ilişki nedir? A)i2>i1>i3 B)i1 ' C)i3>i2>i1 D)i1>i2>i3 ea i + _ Şekil ı Şekil ıı İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş X, Y ve Z lambaları ile kurulan Şekil l deki devre Şekil ll'deki gibi bağla- nırsa lambaların parlaklıkları nasıl değişir? L A) Artar B) Artar C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez L L Değişmez Değişmez Değişmez Azalır Artar Değişmez Azalır Anar Değişmez Değişmez Özdş dirençler ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle ku- rulmuş Şekil I, II ve lll'teki elektrik devrelerinde üreieçlerin iükenme süreleri (1, (2 ve gür. S S +ı _ + ı, ı . S + , l R R Şekıll Şekil ıı 2 m, R R Şekıl ııı Buna göre, üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir! A)t2>t1>t3 B)t1>t3>t2 Qngnýg D)t1>t2>t3 E)t1 >l 2 3 özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? A)î ml c)\ 0)/ E)_› Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre I. Diyamanyetik maddeler manyetik alandan zayıf şekil- de etkilenir. II. Demir, nikel gibi maddeler ferromanyetik özellikiedir. III. Altın, manyetik alanı biraz sıklaştırır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız ll. C) I ve ll. D) Ilve III. E)I, II velll. Mıknalıslık ile ilgili olarak; I. Mıknalısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kı- sımlarına mıknatısın kutupları denir. II. Manyetik cisimlerin kutupları arasında manyetik kuv- vet çizgileri oluşur. III. Mıknatıs ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive II. D) Ive III. E) II ve III. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ' olarak; I. Sıklaştığı yerlerde manyetik alan azalır. II. S'den N'e doğrudur. III. Birbirini kesmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) Ive III. E) II ve III. “Coğraü kuzey - güney doğrultusu ile manyetik kuzey - g" ey doğrultusu arasındaki açıya denir." ifades n fizik bilimi açısından doğru alabilmesi için baş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile dol- durulmalıdır? A) Eğilme açısı B) Dönme açısı C) Doğal açı D) Ekvatoral açı E) Sapma açısı K, Lve M çubuk mıknatısları plastik iplerle tavana asıldı- ğında ve şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre mıknalısların X, Y ve Z kutuplarının işa- retleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir! x Y z A) N s N B) N N N c) s s N D) s N N E) s N s Mıknatıslarla ilgili; I. Manyetik alan çizgileri mıknatıs içinde S kutbundan N kutbuna doğrudur. II. Manyetik kuwei çizgileri süreklidir. III. Mıknatıslarda itme - çekme özelliğinin en fazla olduğu yerlere kutup denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)IIve III. E) I, llve III. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan K, L ve M özdeş mıknatıslarından Kve M mıknatısları yere sabitlenmiştir. F K L M L mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre mıkna- tısların X, Y ve Z kutupları için ne söylenebilir! L L L A) s s s B) N s s c) s N s D) N s N E) N N s Aşağıda verilen, ı_ i ifadelerinden hangileri manyetik alanın birimi olarak kullanılabilir? A) Yalnız l. B) I ve II. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Dünya'nın manyetik alanı ile ilgili olarak; I. Dünyanın erimiş metal çekirdeği manyetik alanın kay- nağı olduğu düşünülmektedir. Il. Dünyanın coğraü kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. III. Denizcilik, allın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulama alanlarıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|veIII. E)I|ve|II. özdeş mıknat larda oluşturu- zenekte ip ge- azaltmak I. d mesafesini azaltmak Il. düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek III. düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirmek işlemlerinden hangileri yapıla- b A) Yalnız I. B) Yalnız II. duzlem C) Yalnız III. D) I veya Il. E) II veya III. Bir oğrenci şekildeki gibi üzerin- den elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip, kağıt üzeri- ne demir tozları serpiyor. Yaptı- ğı deneyde, demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu böl- geleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre, tel etrafındaki manyetik alan için, I. Tel etrafında çembersel yörüngeye sahiptir. Il. Telden uzaklaştıkça değeri azalır. III. Elektrik akımı arttıkça artar. yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak su- nuçlardandır? A)Yalnız I. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II VeIII. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z silindirleri şekildeki gibidir. X A)PY>PZ>PX B)PX>PZ>PY c)pz>py>px D)PV>PX>PZ Dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim A1 yüzeyi üzeri- ne konulduğunda yere yaptığı basınç P1, A2 yüzeyi üze- rine konulduğunda ise PZ oluyor. P Buna göre î' oranı kaçtır? 2 A) ğ B)1 c) ğ D) ğ E)2 Ağırlıkları eşit K, L ve M cisimlerinin taban alanları şekil- deki gibidir. K M ZS ZS SS Buna göre cisimlerin basınçları PK, PL ve PM arasın- nedir? Taban yüzey alanları şekilde verilen X ve Y ::isimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşittir. x Y l Yer S 38 X ::isminin ağırlığı G olduğuna göre, Y cisminin ağır- lığı kaç G dir? A) s B)4 c) 3 D)2 E)1 Özdeş luğlalaria oluşturulan Şekil l ve Şekil II deki sistem- lerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve PZ dir. Şekıl ı Şekıl ıı P Buna göre, basınçlar oranı î' kaçtır? 2 A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan Bir ayağının taban alanı 400 cm2 olan bir Elin kütlesi 800 kg dır. Buna göre, filin bastığı yere uyguladığı basınç kaç % dir? (g=10 mış?) A)4.105 B)16.104 c)12.10*' D) 5.104 E)4.104 Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde leğen içine bir miktar daha cıva ekleniyor. Buna göre; I. Gazın özkütlesi artar. II. Gazın basıncı azalır. III. Tüp içindeki X noktasındaki basınç artar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) I ve Il. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. İçinde esnemesiz iple bağlı çocuk balonu bulunan kapta sıvı olup sıvı üstündeki sürtünmesiz ve sızdırrnaz piston zerine X katı cismi konuluyor. Buna göre; I. Balon içindeki gazın basıncı artar. II. Balonun hacmi artar. III. h sıvı seviyesi azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C)lve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekie sürtünmesiz piston X seviyesinde dengededir. Pislonun üzerindeki sıvı basıncı FSM, gaz basıncı Fun ve piston üzerindeki sıvı basınç kuweti F uldu- ğuna göre, piston Y seviyesine çekilirse, hangileri artar? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C) F ve PSM D) PSM ve Pgzz E) F ve Pgaz Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ip kopunca bilye sıvıda baimaktadır. Buna göre, l. kabın zemine uyguladığı basınç kuvveti, ll. sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç kuvveti, III. gazın basıncı, büyüklüklerinden hangileri artar? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)Ive III. E) I, II velll. Aşağıda verilen, I. karlı yerlerde ayaklara palet giymek, Il. duvara çakmak için ince uçlu çivi kullanmak, III. topuklu ayakkabı giymek işlemlerinin hangilerinde basıncın azalması sağlan- mıştır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IveI|I. Şekildeki kapta d ve 2d özküileli sıvılar birbirine karış- mayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı başınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? ın_ :F4 A) Değişmez Azalır B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Artar Artar E) Artar Değişmez Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap S1 yüzeyi üzerinde iken kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P dir. Buna göre kap S2 tabanı üzerine otunulursa !aban- daki sıvı basıncı kaç P olur? A) 1 m4 c)5 me 5)& Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimler ile dengededir. Pistunların taban alanları S1 ve S] ulduğuna göre; ı. s: > S1 dir. II. X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. III. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)lvell. E)|ve|II. Basınç kuvveti ile ilgili, I. Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Il. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. III. Katılarda cismin laban alanına bağlıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesiti şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uy- guladığı sıvı basınç kuweileri büyüklükleri F1, F2 ve F3 tür. Buna göre, bu kuwetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? A)F1>F2>F3 B)FZ>F3>F1 C)F3>F2>F1 D)F1>F3>F2 E) F3 > F1 › F2 Birb yle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekilde- ki gibi dengededir. Buna göre, X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Pv ve PZ arasındaki ilişki nedir! A)PX=PY>PZ aıpz>px=py c)pz›px›py D)PZ>PY>PX E)PX>PY>PZ Düşey kesili şekildeki gibi olan kapta birbiri ile karışma- yan d, 2d ve 3d özkülleli sıvılar olup L noktasındaki sıvı basıncı P dir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı kaç P dir? A) 1 a)2 c): D) 5 E)7 Bir kap, sabit debili musluktan akan sı ıle doldurul- duğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Basınç Buna göre, bu kabın şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? E) Özkütlesi 7800 kg/ma olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 cm olan küp düzleme şekildeki gibi konul- muşlur. Demıı kup 10 cm Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pa'dır? (g = 10 mış?) A) 3400 a) 3900 c) 5400 D) esoo E) 7000 Aşağıda verilen, I. Pascal ıı. N/mî III.atm IV. cm-Hg birimlerinden hangileri basınç birimi alarak kullanı- lır? A) I ve Il. B) II ve III. C) I, II ve III. D) Il, III ve IV. E) I, Il, III ve IV. Basınç kuwetleri eşit X, Y ve Z katı cisimlerinin taban alanları 2A, 3A ve A dır. X Y Z 2A 3A A Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar Px, Pv ve PZ arasında şki nedir? A)PZ>PX>PV B)PY>PX>PZ C)PZ>PX>PY D)PX=PY=PZ E)PZ>PY>PX Farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey ke- siti şekildeki gibidir. Buna göre musluklar açıldığında çıkan suyun hızları v1, v1, v3 hızlarının büyüklükleri arasındaki şki ne olur! A)vZ>v1>v3 B)v1>v2>v3 C)v3>v2>v1 D)v3>v1>v2 E)v2>v3>v1 İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucunda- ki musluk açıldıktan bir süre sonra kapta bir miktar su varken su akışı duru- yer. Buna göre, I. Akan suyun hızı zamanla azalır. II. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. III. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava ba- sıncına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A)Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) ll ve III. E) l, ll ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan camdan yapılmış kabın K ucundan hava üflenince alttaki U borusunda sıvı sevi- yeleri farkı oluşuyor. «îqî Sıvı Buna göre, sıvı seviyelerinin farklı olması, I. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. II. Kesit alanı azaldığında akışkanın basıncı artar. III. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru ha- reket eder. durumlarından hangileri ile açıklanır? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveIII. E)IIve III. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi ile ilgili, I. Yemeğin daha hızlı pişmesini sağlar. Il. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kay- nama noktasını düşürür. III. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yüksellir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveII|. Basınç hal deği mini etkilemektedir. Buna göre, I. dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi, Il. 0” derecenin altındaki sıcaklıkta ohoyollardaki karların erımesı, III. suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 “C'nin altında kaynaması durumlarının hangilerinde yüksek basınç etk A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) l ve ll. D) II ve III. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konulmaktadır. Buna göre; I. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. Il. X kabındaki sıvı basınç kuweti Y kabından fazla olur. III. Kapların düzleme uyguladığı basınç kuweti eşit olur. yargılarından hangileri kesi ikle doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C)lve ll. D) I ve III. E) I, II ve III. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı Pgaz, ka- bın tabanına uygulanan sıvı basıncı PSM ve kabın zemi- ne uyguladığı basınç Pkap dır. naz Sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun eri- mesi sağlanırsa, verilen hüyüklüklerden hangilerı azalır? A) Yalnız PSM B) Yalnız Pgaz C Yalnız Php D› pw ve Pgaz E› Pgaz ve Pm Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta basıncı P olan gaz ve basıcı PO olan açık hava basıncı dengecşedir. Buna göre; ı. p >P0dır. gaz Il. M musluğu açılıp bir miktar sıvı akıiılırsa P azalır. gaz III. Ağzı açık b' 'mden bir miktar sıvı eklenirse gazın özkütlesi azalır. yargılarından hangileri duğrudun A) Yalnız II B) Yalnız III C I ve Il D) Ilve III E) I, Ilve III Deniz seviyesinde yapılan şekildeki deneyde cam tüp içindeki gazın basıncı P931, açık hava basıncı PO ve kap tabanındaki basınç P dir. Gaz Buna göre, Pm, PD ve P arasındaki ilişki nedir? A)Pgaz>Pu>P a)pgaz>p>po c)ız›>po›pgaz D)P>Pgaz>P0 E) PU > vga > P Şekildeki açık uçlu manometrede civa düzeyleri arasın- daki fark h dır. Buna göre X, Y ve Z noktalarının hasınçlan Px, Pv ve PZ arasındaki ilışki nedir? A)PX>PY>PZ B)PY>PZ>PX c)pz>pY>px D)PZ>PX>PV E)PY>PX>PZ Şekildeki açık uçlu manometre aynı sıcaklıkta deniz se- viyesinden daha yüksek bir yere götürülmektedir. Pn Buna göre, l. h seviyesi artar. ll. Gazın özkütlesi azalır. III. K noktasındaki basınç azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E)I,IIveIII. ŞekiIdekiXcismininaltveüstyüzeyine etki eden sıvı basınç kuwetleri F1, F2 ve cisme sıvının uyguladığı kal- dırma kuvveti FKdir. Buna göre; ı. F2 > F1 dir. ıı. FK = F2 - F1 dir. ııı. F1 > F2 dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D) Ive ıı. E) ıı ve ııı. Özkütleleri dX, dY, ve dZ olan X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şe- kildeki gibi dengededir. Buna göre sıvıların özkütlele- ri arasındaki i ışki nasıldır! N#0 A)dX>dY>dZ B)dX=dY=dZ C)dY=dZ>dX D)dZ>dY>dX E)dx>dy=dz ÖzkütlelerisırayIadXAYoIanXve Y cisimleri dSM özkütleli sıvı için- de gerilme kuwetleri sıfırdan farklı iplerle şekildeki gibi denge- dedir. Buna göre; sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili; ı. ax› ::SM dır. II. dY = dSM dır. ııı. dY = dXdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız Il. C) I ve ll. D) I ve III. E) II ve III. Özkütleleri dX, dY ve dx olan X, Y, Z y cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi den- x gededir. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir? A) dX=dY=dZ B)dX>dY=dZ C)dZ>dY>dX D)dZ>dX>dY E)dY>dX>dZ K, L ve M sıvılarında şekildeki gibi dengede olan X cismi verilmiştir. B a göre, sıvıların öıkütleleri dK, dı_ ve dM arasında- k nedir? A)dK=dL=dM B)dM>dK=dL C)dK>dL>dM D)dK=dL>dM E)dM>dL>dK Hacimleri sırasıyla 2V, V ve 2V olan X, Y, Z cı nde şekildeki gibi dengededir. Néü Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri mx, my ve mz arasındaki işki nedir? A)mx>my>mz B)mY>mX>mZ C)mX=mY=mZ D)mZ>mY>mX E)mZ>mX>mV X, Y ve Z sıvılarında şekildeki gibi dengede olan K cis- mine sıvıların uyguladığı kaldırma kuwetleri FX, FY ve FZ'dir. K Buna göre; ı. FX=FY II.FY>FZ ııı.ı=X>ı=Z yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)I|ve III. E)I, Ilve III. Eşit hacim bölmeli X cismi şekillerde verilen durumda dengede olup, X cismine ilk durumda sıvı tarafından uy- gulanan kaldırma kuweti 15 N dur. x X cismi bir ip ile tamamı sıv nde olacak biçimde bağlanırsa, ipteki gerilme kuweti kaç N olur? A) 15 B) 20 c) 25 D) 30 E) 45 X cisminin havadaki ağırlığı 50 N olup, cismin ağırlığı d1 özkütleli sıvıda 40 N, dz özkütleli sıvıda 30 N ölçülmekte- dir. sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sırasıyla F1 ve F1 olduğuna göre, ;L oranı kaçtır? 2 A) % B)% mâ D) 1 5)& Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cismin önce yarısı sonıa ta- mamı sıvı içine konulup dinamometre ile ölçüm yapılıyor. 40 7 Dinamometre ilk durumda 40 N ölçtüğüne göre, son du- rumda kaç N ölçen A) 10 B) 20 c) 30 D) 40 E) 50 Sıvı içinde şekildeki gibidengede olan X, Y ::isimlerinin ve sıvının özkütleleri dx, dy ve dSM dır. ı.>< Buna göre; dx, dv ve dsm ara- sındaki ilişki nedir? A) ay > ax > am' a) dY › am' > d c) d x sıvı: dx > dv D) dsıvı > dv > dx E) dx > dsıvı > dv Şekildeki düzenekte cisim 2d öz 'tleli sıvı içinde yay ve iple dengededir. Buna göre kaba musluk- tan 2d özkütleli sıvı ile karışahilen d özk tleli sıvı akıtıldığında ip geril- mesi T ve yayın gerilme kuweti F nasıl değişir? (İp esnemesizdir.) Fvav A) Arter B) Arter C) Değişmez D) Azalır E) Değişmez Artar Değişmez Artar Artar Azal ı r ıp ay Mekanik dalgalarla ilgı ı, I. İlerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. II. Hızları kaynağa bağlıdır. III. Sadece boyuna dalgalardan oluşur yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Dalgaların genel özellikleri ıle ilgılı verilen; I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir. II. Bir lam dalga oluşması için geçen süreye periyot de- nir. III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I, Il ve III. E) I ve II. Aynı esnek yay üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırayla a ,a vea ıı ı ııı Buna göre a1, az ve a: arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A)a1=a2=a3 B)a1=a2>a3 C)a3>a2>a1 D)a2>a1=a3 E)a2>a1>a3 Periyodik bir yay dalgası esnek unamda ilerlerken or- tamın esneklik özelliği değiştirilirse, bu dalganın; I. periyot (T), II. hız (v), III. dalga boyu (m) niceliklerinden hangileri değ A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIve III. E) I, Ilve III. Aynı yay üzerindeki K ve L atmalarının dalgaların dalga- boyları mK, mL; hızları vK, vL ve genlikleri ise ak, aL dir. Buna göre, I. vK>vL ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IveII. E) llve ııı. Dalgalarla ilgili; I. Mekanik dalgalar hem enine hem de boyuna dalga- Iardır. II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgala- ra enine dalgalar denir. III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dal- galara boyuna dalgalar denir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. Dalgaların sınıflandırılması ile ılgılı aşağıdaki tablo verili- yor. Buna göre tablodaki I, II ve III numaralı boşluklar nasıl doldurulmalıdır? I II III A) Titrşim Deprem Ses B) Hız Ses Elektromanyetik C) Titrşim Elektromanyetik Enine D) Dalgaboyu Titreşim Işık E) Hız Dalgaboyu Enine Aşağıda verilen, I. deprem, II. su, III. ses dalgalarından hangileri hem enine hem de boyuna dalgalardır? A) Yalnız l. B)YaInız Il. C) Yalnız III. D)Ive II. E) I, Ilve III. Bir kenarı 2 cm olan eş karelerden oluşan düzlemde dört saniyede oluşturulan dalganın g mü şekildeki gibidir. Zcm Zcm Buna göre; I. Dalga boyu m=B cm dir. II. Genliği a = 4 cm dir. III. Frekansı 1% S" dir. ifadelerinden hangileri duğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II C) Yalnız III. D) I ve II. E) I, II ve III. Ses dalgaları ile ilgı ı; I. Mekanik dalgalardır. Il. Enine dalgalardır. III. Yoğun ortama geçince hızı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive Il. E)I, II veIII. Eş karelerden oluşan düzlemde +x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 54 dir. 16 m Buna göre dalganın hızı haç mls dir? A) s B) 16 c) 13 D) 24 E) 32 Periyodik K1 ve K2 dalga kaynaklarından yayılan dalgala- rın eşit sürede aldığı yollar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyotları oranı :L kaçtır? 15 s 3 TZ 4 Aıî B)g m? m? ag Gerilmiş lürdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üret- mektedir. Dalgaların bu unamdaki yayılma hızı 20 cmls olduğu- na göre, ardışık dön dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm dir? A)6 B)12 c)15 :n24 E)32 Eş kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyudu 2 saniye ulduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmls dir! A)20 a) 15 c)10 D)5 E)1 İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K, L ve M aimaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. K M L Buna göre almaların ilerleme yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmiştir? K L M A) 4› 4 .4 B) 4 4 4› c) 4› 4› 4› D) 4 4 4 E) 4 4› 4 X, Y ve Z periyodik dalga- Iarının hızları (v) ile dalga- boyları (m) arasındaki iliş- kiyi gösteren graük şekil- deki gibidir. X, Y ve Z dalgalarının periyutları Tx, Tv, TZ ol- duğuna gö e; periyotlar arasındaki ılişki nedir? A) TX > TV > TZ C) TZ > TV > Tv E)TX>TZ>TV B)TZ>TY>TX D)TX=TV>TZ Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tara- fından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibi- dır. 24 cm »aa Kaynak Kaynağın frekansı 0,5 s” olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cmlskîir? A)3 B)4 c)e :n12 E)1B Serbest ve sabit uçlar arasına gerilmiş türdeş bir yay üze- rinde oluşturulan K ve L almaları şekildeki yönlerde sani- yede 0,5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır? (Düzlem birim kare bölmelidir.) A)6 B)7 0)& m9 E)10 Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey ke- siti şekildeki gibidir. Yay dalgası üzerinde bulunan X, Y ve Z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde duğru verilmı ir? A) 5) C) D) E) akakax <-›<~<`4›|' <~4›~›<~4›ğ Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucu- na bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Kaynak Yay dalgaların yayılma hızını azaltmak için; I. kaynağın frekansını arttırmak, II. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak, III. daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D)IIyada III. E)Iya da III. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları i = O anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor. Her iki atma da bir bölmeyi i sürede alıyor. Serbes! uç Buna g" e kaç t süre sonra, bu iki atma birb kez söndürür? A)2 B)4 0)& ms E)10 K - L nuklaları arasında ilerleyen şekildeki dal- gayı söndürebilecek dalganın şekli aşağıda- kilerden hangisi olmalıdır? (Kareler ozdeştir.) A) B) c) Aynı yay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan 0 noktasına geldiği anda ye- ni aşağıdakilerden hang olur? (KL = LM = x, (Kare- ler özdeş )) A) r c Aynı metalden yapılmış üç farklı kalınlıktaki K, Lve M ya- yındaki atmaların hızları sırayla vK, vL ve vM dir. K '- M Ham Ağır çok Ağır Buna göre bu hızlar arasındaki büyüklük ilişkısi na- sıldır? A)vK>vL>vM B)vM>vL>vK C)vK=vL=vM D)vL>vK>vM E) vM > vK > vL Derinliğin sabit olduğu ortamdaki bir su dalgasının görü- nümü şekilde verilmiştir. Buna giıre bu dalgayla ilgılı; I. Frekansı zamanla azalmıştır. II. Dalga boyu zamanla artmıştır. III. Dalganın hızı zamanla artmıştır. yargılarından hangileri kes' ' le doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) l ve ll. E) l, ll ve III. Bir dalga Ieğeninde K noktasındaki doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre; I. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır. II. Kaynaktan uzaklaştıkça, suyun derinliği artmakiadır. II. Dalgaların dalgaboyu artmakiadır. yargılarından hangisi doğru alabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D) I ve ll. E) I, II ve III. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şe- kildeki gibi engeller vardır. Kaynak Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldı- ğında K, L ve M bölgelerinde yayılan dalga boyları sırasıyla mK, mL, m" ulduguna göre, bu dalga boyları arasındaki ilişki nedir? A)mK>mM>mL B)mK>mL>mM C)mM>mK>mL D)mL>mK>mM E) mM > mL > mk Bir dalga Ieğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üs(- ten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre I, Il ve III bölgelerinin derinlikleri için ne söylenebi r: A) Derin Çok derin Sığ B) Derin Sığ Çok derin C) Sığ Derin Çok derin D) Çok derin Sığ Derin E) Sığ Çok derin Derin Derinliği şekildeki gibi kay- KßvMk naktan uzaklaştıkça azalan bir dalga Ieğenindeki dalga kaynağı sabit frekanslı dal- galar oluşturuyor. Buna göre ilerleyen dalgalara ait; I. yayılma hızı (v), II. dalga boyu (m), III. periyot (T) niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) Yalnız III. D) ı ve ıı. E)|ve ııı. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgaların dalga boyu; I. dalganın doğrusal veya dairesel olması, II. dalga Ieğenindeki suyun derinliği, III. dalga kaynağının periyodu niceliklerinden hangilerine bağlı değildir! A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı ve ııı. Sabit frekanslı KL dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalgaların üstten görünümü şekildeki gıbıdir. K Kaynak Dalga L Sondümcu Kaynağın frekansı 4 s”, ard arda gelen 9 dalga tepe- si arası uzaklık 40 cm olduğuna göre, su dalgalarının yayılma hızı kaç cmls'dir? A)20 B)16 c) 12 D)8 E)4 Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga Ieğeninde X noktasın- daki noklasal dalga kaynağın- dan yayılan dalgalar düz engel- den yansıyor. Buna göre yansıyan dalgala- rın merkezi hangi noktada hu- lunur? A) K a) L c) M Duz engel D)N E)P Düşey kesiti şekildeki gibi ”Masal dal a olan kare biçimindeki dalga K T Kavşağı. Ieğeninde, sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı ça- Su Iıştırılıyor. Buna göre, su yüzeyine yukarıdan bakan gözlem- ci dalga tepelerini nasıl görür? A) s) c) D) E) Doğrusal bir su dalgası şekil- K deki gibi I. engele doğru gön- deriliyor. Buna göre dalganın ll. en- L gelden yansıdıktan sonraki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş- tir. ı duz engel ıı duz engel Sabit frekanslı bir dalga kaynağının dalga Ieğeninde oluş- turduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. L=hM B)hM>hL>hK C)hK>hL>hM D)hL>hK>hM E)hK>hM>hL Şekildeki engelin odak noktasından gelen dai- resel dalgalar şekildeki gibidir. Çukur engele gelen dalgaların yansıması nasıl olur? .ş B) e.. ”l ll A) Elektrik akımı ile ılgıli, I. Birimi Amper'dir. II. Temel bir büyüklüktür. III. İletkenin kesiiinden birim zamanda geçen yük mikta- rıdır. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) Il ve III. E) l, II ve III. Elektrik akımının iletimı ıle ılgılı, I. Metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. II. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanır. III. Plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D)llvelll. E) I, Ilve III. Bir devrede oluşan elektrik akımıyla il I. Serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. II. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğ- rudur. III. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edi- Iir. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|veIII. E) I, Ilve III. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Direnç Pil Buna göre I. Pil devredeki yükler& hareket enerjisi sağlar. Il. 1 yönünde elektrik akımı oluşur. III. Elekironlar 2 yönünde hareket eder. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve II. D) ll ve III. E) I, II ve III. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanına - - - - denir. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçe- bilmesi içim Iambanın uçları arasında - - olması gerekir. - - - - malzemelerde serbest elektronlar olmadığından elektrik akımının ileiilmesine izin vermezler. Yukarıdaki cümlelerin fizik açısından doğru olabilme- ' in boş bırakılan yerler sırasıyla nasıl doldurulma- lıdır? A) Akım - Gerilim - İleiken B) Direnç - Potansiyel Fark - Yalıtkan C) Direnç -Akım - Yalıtkan D) Gerilim -Akım - İleiken E) Gerilim - Potansiyel Fark - Yalıtkan Aşağıda verilen; I. Tuzlu su Il. Bakırtel III. Plastik eldiven örneklerinden hangileri yalıtkan sınıfına girer? A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III. İyon içeren sıvı dolu şekildeki cam iüpten 0,4 5'de katoda doğru q1 = 4.1045 c, anoda doğru q2= 42.104 c yük geçiyor. f kalol [anın 414? ki «fe oş. Cam tup Buna göre oluşan elektrik akımı kaç Ndin A) 2.104 504.104 c) 2.104 D)4.10'5 E) 8.10** Aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. 2L L X R Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı R* kaçtır? v A) e B)4 c)3 D)2 E) 1 5!] 59 1011 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A)5 3)& c)12 :n15 E)20 95! 95! şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 5 B) 7 c) 9 D) 12 E) 15 69 69 49 ww» 39 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 1 B) 2 c) 3 D) e E) 12 39 eıwwve A 29 29 B 39 şekildeki devre parçasındaA- B uçları arasındaki eş- değer direnç kaç uhmdur? A) 7 B) a c) 9 D) 10 E) 12 12!) 89 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer dırenç kaç ohmdur? A)20 a) 16 c)12 me E)4 Bir iletken telin kesitinden 2 dakikada 6.102* tane elekt- ron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç Amperdir? (qe = 154049 c) A)5 me c)a D)10 E)15 Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili, I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansi- yele doğru akar. III. İk` özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büy k olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 39 69 şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) e B)7 c) 9 D) 11 E) 14 en «w L 9D şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 11 B)14 c)17 D)26 E)35 4!) 120. şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç ohmdur? A) 12 ama c)19 :n20 E)22 40 69 ö!) şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A) 10 B)14 c)15 ona E)24 Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K - L arası eşdeğer direnç R1, M - N arası eşdeğer direnç R2 dir. R KRRLM N R Buna göre ğ oranı kaçtır? 2 A) 1î BN? c) 1 D)2 E)4 69 69 K 49 69» 12:: 49 L şekildeki devre parçasında K - L uçları arasındaki eş- değer direnç kaç n dur? A)1 B)3 c)4 0)& E)12 Şekildeki devre parçasında K - L arası eşdeğer direnç R1, K - M arası eşdeğer direnç R2, L - M arası eşdeğer direnç R3 tür. 251 1251 251 651 451 251 L Buna göre eşdeğer dirençler arasındaki ilişki nedir? A)R1>R2>R3 B)R2>R1=R3 C)R1=R2=R3 D)R3>R2>R1 E) R2 > R3 › R1