Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

2.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

2.Sınıf Türkçe dersi2.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar

2.Sınıf Türkçe dersi test çözme2.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar

2.Sınıf Türkçe testi çöz2.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar

2.Sınıf Türkçe testi çöz2.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 2.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar KIRMIZİ ELMALAR Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma, ağaçtan agrılmak zorunda kalıgordu. Arkadaşların- dan agrıldıkları için üzgünlerdi. İnsanların gararına koparıl- dıkları için mutlulardı. Sonraki 2 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın Kırmızı elmalar ne zaman ağaç- tan agrılmak zorunda kalıgordu? A. Olgunlaştıkları zaman B. Ağladıkları zaman C. Mutlu oldukları zaman Kırmızı elmaların üzgün olması- nın nedeni nedir? A. Koparılmaları B. İnsanlara gitmeleri C. Arkadaşlarından agrılmaları Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kara - sigah B. çok - az C. ganıt - cevap Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa kogdu. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soru- lardan hangisinin cevabı goktur? A. Kim B. Nerege C. Neden gH//AİGİÜFVÜH dogumý i: geri ve tarihini i `i sögier misin? \ / \/ \ 9 [w ıı Z ı. -ş Anılîn sorusuna Filiiin verdiği ce- vcıptoki gazım gonlışı hangisidir? A. 1881 B. Selonikte C. doğdu @î »ß A E KİTAB|M Kiîap en igi arkadaş. Bana negi sorsam sögler. Ne anlatsam en sonunda, Çalış, igi, doğru oi der. Geceleri ugumaz 0. Beni kaldırır erkenden. Okuium kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Fınl Hüıııü DAĞLAR& Sonraki 3 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluş- muştur? A. 2 B. 4 C. 8 Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplann sıkıcı olması B. Kitaplann yararı C, Kitaplann hugsuz olması Şiirin yazarı kimdir? Â. Kiîobım B. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA C. Öğretmen Aşcığıd melerden hanglsl satır sonuna ş gqzılmıştır? A 147 B' 147 C- z& İM 1 Babamla eve döndük. ormanların çok fagdası vardır. 3 Sınıf kurallarına ugmahgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisl, bir metnin una düşüncesi olamaz? A1 B( C3 At. aslan ve agı garışma gapmaga karar vermişler. Yarışma şanunda adlarının şözlükteki sıraşına göre birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Buna göre hangisi ganşmada Ildncl olmuştur? Â. Aslan B. Agı g C. At M İSİM K' N ÖZEL İSİM CİNS isiıvı J J Ali kitap İzmir ......... .. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan gere aşağıdakilerden hangisi ga- zılumaz? Â. Baran B. Bilgisagar C. Sınıf Perşenbe günü için bir pilanım vur. Cümledeki kelimelerden kaç 'ıcı- nesi yanlış yazılmıştır? A1 B.2 C3 Aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı goktur? Â. kalem B. uzun C. itmek i KALIN c E Yukarıdaki bulmacadu kelimelerin zıî anlamlısı guzılmışîır. Boş bırakılan gere aşağıdakiler- den hangisi yazılabilir? A. AYNI B. BOŞ C. AĞ|R HAFİ SİNEK KUŞU Sinek kuşları ciünüanın en küçük kuşlarıclır. Aürıça en hızlı kanat çırpan kuşlarciır. Hızlı kanat çırptıkları için ka- r natlarını göremeüiz. Uzun, iğne gibi gagaları vardır. Çi- çeklerin içindeki sıvıüı gagaları saüesincie olabilirler. Sonraki 2 soruyu metne göre CGVOPlOHOlIm. Aşağıdakilerden hangisi sinek kuşları ile ilgili degildir? A. Hızlı kanat çırpmaları B. Çok küçük olmaları C. Kalın gagalarının olması Çiçeklerin içindeki sıvıgı nasıl alır- lar? Â. Gcıgcılcırı scıgesinde B. Kcıncıtlcırı ile C. Boglcırı küçük olduğu için uL' harfinden önce ve sonra gelen horFler hangi seçenekte verilmiştir? A.K-l\/| B. M-N CJ-K /z/Kîğiiiğîğrîitiiğ kşğîîûozioniepıe Berndnın söylediği cümlede han- gi kelime iki kelimenin birleşmesigle oluşmuştur? `x \ ß / A. Gaziantep B. birlikte C. gittik Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır? A. Yarın parka gidecek misin B. Kitap akumagı sevigarum C. HES, canım CICIdI İstanbul'da dün akşam çok şiddetli bir gağmur guğdı. Yukarıdaki cümlede aşağıdakiler- den hangisinin cevabı yoktur? A. Nerede B. Ne zaman C. Kim M adam parkta ga- w zete okugordu. ` `\\ y Yulıandald dlımlede altı çizili Leli- menin eş anlamlısı aşağıdaki dilm- lelerîn hangisinde kullanılmıştır? Â. Genç çocuk hızlı gürügordu. B. Yaşlı kadın eve geçti. C. Yavaş gavaş ilededi. Aşağıdakilerden hangisinde kesme Işcıretl yanlış kullanılmıştır? A Aliler B. Sinan'ın C. İstanbul'a Aşağıdakl öğrencllerden hangi- sl 'güz' kellmeslnl “surat, çehre' anlamında kullanmıştır? Smavdan E uz uLdxm ı_ _ ß avuzda J> B. ?î C, I smlce var .ı Yukarıda cılh çizili kelimelerle ilgili verilen eşlestirmelerden hangisinde hata gapılmıştr? A- Özlem ?P Cins ad B. kuşlarına ?D Çoğul ad C. kitap ?b Tekil adı Yukarıdaki bulmacudu her sırada kelimeler verilmiştir. Kelimelerin eksik harflerini tu- mcımladığınızda hangi kelime bulmoccıdu ger almaz? A. ATKI B. AYAK C. AKAR 1. Annem. babam, ben ve kardeşim sinemayı gideceğiz. 2. Kiîap okumak kelime haz- nemizi güçlendirir. 3. Çervremizdeki insanlara suggılı duvranrnalıgız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi alo- muz? A.1 B. 2 C3 Aşağıdaki özel isimlerden hangi- sine gelen noktalama işaretinde yanlışlık gapılmıştır? Â. Ankaralı arkadaşım bize geldi. B. Sabri'nin köpeği var. C Adanaya gidelim mi? Aşağıdaki cümlelerin hunglslnde özel ad kullanılmıştır? A Sokaktaki kedige gemek verdim. B. Filler zıplagamaz. C. Arda kaplumbağa besligor. Eş anlamlı 2D Al ~ kırmızı Zıt anlamlı :D Eş sesli -D İgi e kötü Hangi renklerde guzılı kelimelerin geri değişime tablo doğru olur? A B. co Yönler Öğretmenimiz "Yönler" konusunu işlemişti. Herkesten gönünü nasıl bulabileceği ile ilgili bir sunum gapmasını istedi. Yönler ile ilgili bir kitap okumuştum. Kitapta karınca guvalarının ağzının günege baktığı gazıgor- du. Bu, gön bulmaga garagan bir bilgigdi. Agrıntılı bir şekilde karınca- larla ilgili araştırma gaptım ve sınıtta sundum. Öğretmenleri hangi konugu işle- mıştı? A. Yönler B. Hagvanlar C. Karıncalar Karınca guvalarının ağzı hangi göne bakar? A. Kuzeg B. Güneg C. Batı Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? A. Hugvunlar Alemi B. Karınculur C. Yönler Aşağıdaki cümlelerden hanglsl 'güzel konuşmak' anlamında kul- lanılır? A. Etekleri zil çalmak B. Çam devirmek C. Ağzından bal akmak Yukarıda tavukların en sevdiği meyve ve sebzeler harf sırasına göre sırala- nırken bir gerde hata yapılmıştır. Hangi ild megvenin geri değistirilirse hata düzeltilmiş olur? Â. Elma Erik . Enginar Erik B. Enginar Elma 9# lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu I, r- \ Türkçe'de kelimelej k /k/ rin başında hiçbir zaman ger almam; Yukarıda kendini tanıtan harF aşağıdakilerden hangisidir? As 5.63 C.K ”Yarın ablam ile okuîa gwdeceğım. Cümleslnde tel( başına anlamı olan kaç lcellme vardır? A4 B.5 C6 'Dakika' kelimesinin sırosıgla her bir hurFi bir daire ile gösterildib ten sonra ünlü harflerle gösteri- len daireler boganmuldadır. Bogamu bittikten sonra oluşan Şekil hangisidir? AOOOOOO BOCOOOO ÇOOOOOO îfıeşildir rengim Usîümde evim Hem denizde Hüzerim Hem karada gezerim Yukarıda anlatılan görsel aşa- ğıdaldlerden hamglsldir? A 5% ı C. Yukandaki kağıdın sol tarafına mürekkep ile bir kelime gazılıgor. Daha sonra kağıt, şekildeki gibi soldan sağa katlanıgor. Katlanan kağıt tekrar açıldığında solunda ve sağında agnı kelime gazıldığı görülüyor. Kağıftu yazılı olan kelime hangisi olabilir? A. ASA B. ANA C. AYA l. Teker teker suglaları çevirdim. 2. Sevdiğim kitabı elime aldım. 3. Kitabı bitirdiğimde mutlu oldum. 4. Çevirdiğim sogfolurı okudum. Yukandaltl cümleleri oluş sırası- ncı göre sımludığımızda sıralama nasıl olur? A2-1r4r3 B.1-3r4r2 C.3-4~1r2 w iLk: güldü. Yukundold cümlede altı çizili söz- cükler sırasıyla hangi sorunun gunıîıdır?  Kim ~ Nerede ~ Nasıl B. Kim ~ Neden ~ Nerede C. Kim ~ Kac_ ~ Niçin Satır sonunu sığmcgan 'atışhrınalc' Icellmesı' aşağıdakilerden hangisi gibl bölünemez? _ tır OL_ _ tıştı ik_ c_ ma eğiîim penbe qram süpriz Yukandald tabloda gazımı ganlış olan sözcülderîn bulunduğu ku- tular boganırsa hangi görüntü oluşur? A: 8-3 G:: Sınıt Kitaplığı iVierhaba benim aclım sude. Öğretmenimiz, her cuma oldugu gibi hatta şonu okumamız için kitap vermişti. Sınıtımızın kütüphanesi oldukça zengincli. Kitaplar şageşincle hem kegitli zaman geçirigor hem cle ögrenigorduk. Bu hat- ta "Güneş Sitemi" adlı kitabı almıştım. Güneş, Dünga ve gezegenler hakkında birçok bilgi ögrenmiştim. Gelecek hatta okugacagım kitabı hegecanla bekligor- cium. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayın Öğretmenleri kitabı hangi gün verigormuş? A. PCIZOT B. Salı C. Cuma Sudenin bu hafta aldığı kitabın adı nedir? A. Güneş Sistemi B. Dünya ve Güneş C. Gezegenler Metnin başlığı uşağıdukllerden hanglsldlr? Â. Kiîuplar Dostumuz B. Sınıf Kitaplığı C. Kitap okumanın Fugdulurı. Fhnglslnln adında daha çok harf vardır? A B. c› %2 süsü& pişman hatalı üzgün Yukarıdaki sözcükler harf sırasına göre sıralonırken bir gerde hata 90- pı mıştır. Â. pişman üzgün uzg ü n hatalı Hangi ila' sözcüğün geri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? B. pişman hatalı [İ] [Zi Ö Ğ İ! R  /ı Alfabetik sıralamada gukarıdalri sagılara karşılık gelen harfieri gun gana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. erik B. elma C. eski Aşağıda verilen vadıklann han- gisinde sessiz (ünsüz) harf sajsı diğerlerinden fazladır? Yukanda verilen heceler Ile aşa- ğıdaki sözcüklerden hanglsl gazıla- muz? Â. Zımba B. lazım C. bazı Mert aşağıda verilen sözcüklerden bir heceli olanları sarı kovaga, iki heceli olanları mavi kovaga, üç heceli olanları pembe kovaga aİa~ caktır. İİ "at 'arkadaş 'muz ýloýkanta **dost 'saaî :î İ İ Yukarıda anlatılan ifadeye göre en az sözcük olan kova ile en fazla sözcük olan kova aşağıda- kilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? AÇŞ B._ _ 'îİ İİ Cİ .ı m -ilL/ #i Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gukanda verilen görselin ilıinci hecesigle başlar? A. notu B. kagık C. Hawk îomlagu damlaya göl olur. Yukundaki atusözünde kac_ hece vardır? A 9 B. 10 C. 11 Agçdnın sögiediği kelimelerin zıt aniamlıiurı sırusıgiu hangi seçe- nekte verilmiştir? A Genc ~ kuru ~ gec B. Ycışli ~ kuru ~ zaman C. Genc ~ &aş r geç kola hah uvuş Zor taze bu uî Yukcındaki zıt anlamlı sözcülderi eşleştirirsek hangi şeldl elde ede- Hz? >î Ià % Annem önume fazla pasîu kogdu Yukundaki cümlede kaç tane söz- cüğün zıt anlamlısı vardır? A1 B. 2 C3 acı taîii Yukandalıi sözcük er arasındaki anlam iişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A, qeşi ihtiqar B, kirin temiz C, ruqo düş ASLHNİN EN SEVDlĞl DERS Aslı pazartesi sabahı çok mutlu ugandı. Haftanın ilk günügdü ve görsel sanat~ lar dersi vardı. Diğer dersleri de sevigordu ama resim gapmak el sanatları& la uğraşmak onu bir başka mutlu edigardu. Aslı ve arkadaşlannın a haftaki etkinlikleri kalemlik kutusu gapmaktı. Bu kalem kutusu, benzerlerinden farklı olarak tümügle termuarlar birleştirilerek hazırlanıgardu. Ders sonunda renga- renk kalemlik hazırdı. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Aslıyı en çok mutlu eden ders hanglsgmlş? Â. Matematik B. Tü rkçe C. Görsel sanatlar Aslı ve arkadaşlan hangi etkinliği yapmışlar? A. Kalem kutusu B. Serbest etkinlik C. Kara kalem çalışmaları Aslı ve arkadaşları etklnlll( IçIn hangl malzemegl kullunmışlur? A. Renkli kağıtlar B. Fermuarlur C. Boga kalemleri Hınglslnln adında daha çok harf vardır? AL s. “f Yukarıda verilen sözcük IçIn aşağıda- kilerden hangisi sögenemez? A. Harf sugısı 8Adİr. B. 3 heceden oluşmakîadır. C. Ünsüz hurF sogısı 4°rür. 24 18 14 1 Alfabetik sıralamada gukarıdaki sagılara karşılık gelen harfieri gun yana gazdığımızda oluşan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Â. Roka B. Taka C. Soda Aşağıda verilen sözcüklerin hangi- sinde sesli (ünlü) harf saJısı di- ğerlerinden fazladır? A. 9;& kalemlik B_ w ilkokul Ç_ m bilgisagar Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin hece sagısı ganlış veril- miştlr? A- cevap i: â ;i B. ~r` Huîuk kâr/i C- notu i/ 2 \i / `\ enım gaşadıgım ılın san ecesi iki seslidir. l Ela enım gaşa ıgım ıın ılk î F: ecesi alfabemizin 12 ve -"~ 9. harFlerînden oluş~ ' m ktedır-n... Yukanda anlatılan ifadeye göre Suat Seda ve Eldnın gaşadı- ğı iller sırasıgla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Â. Adana, Küîahga, lzmir B. Adıgaman. Bursa, Muş C. Ağn, İstanbul, Ankara ,Aşağıdo verilen varlıklun oluştu- ran hecelerden hangisi hem söz- cük hem de hecedlr? A' î B- (sf. C ::ı- Annem eve erken geldi. Yukondald cümlede altı çlzlll söz-İ cüğün zıt anlamlısı aşağıdakiler- den hangisidir? A @Et 5- C› Yukarıdaki görseller arasındaki anlam ilişldsi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? A. yaş ~ kuru B. zaman ~ vakit C. gaşlı ~ ihîigar kola l ı ne basit anı hatıra Yukarıdaki eş anlamlı sözcükleri eşleştldrsel: hangi şeldl elde ede- rlz? >î D: X Yukandalci bulmaoada verilen söz- cüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur? A. Öz B. Bügük C. Vazife mektep. he, okuldoor. otlak g u › Yukundald sözcükler eş un- lcımlılan Ile eşleştlrillme hanglsl dışcındcı kalır? Â. mektep B. hekim C otlok ROBÖTLARLA TANİSMA Arif geni bilgiler öğrenmegi, araştırmagı seven bir öğrencigdi. Öğretmeni ders sonunda robatlarla ilgili araştırma ödevi vermişti. Robot hakkında edinilen bil~ giler sınıf ortamında pagloşılacakiı. Arif, anne ve babasının gardımını do ala~ rak birçok bilgi edindi. Robot hakkında öğrendikleri onu çok hegeconlandırmıştı. O günden sonra bir raboî îasarlamanın hayalini kuran Ariıcin hegecanı ve mutluluğu gözlerinden okunugordu. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız Öğretmenin ArfFe verdiği ödev nedir? Â. Eldeli Toplama İşlemi B. Eş Anlamlı Kelimeler C. Robotlarla ilgili Araştırma Arif ödevini gupurken ldmlerden yardım almıştır? A. Ablosından B. Anne ve babasından C. Kuzeninden Ödevini gapan ArfFIn hcıgall ne- dir? A. Mühendis olmak B. Öğretmen olmak C. Robot tasodumok #KN Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sı- rada 'H' ve 'M' sesleri arasında ger almaz? A. K B. P C.L i) 5 2 :ß 4 Yukarıdaki gömell verilen kelimeler hece sagılan Ile eşleştlrlllrse hcıngl şeldl elde ederiz? ß Yanımızdan geçen arcıbcp E' cok a agiiordui J Yukarıdaki cümlede altı çizili söz- cük gerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini gazursak cümlenin anlamı değişmez? Â. hız B. kuzu C. tehlike îokut ) Yukanda verilen sözcülder eş an- lamlılarıgla eşleştldllrse hangileri dışunda kalır? A. O &CO CCC Yukundu görseli verilen nesnenin ismine ait sözcükle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi söglenemez? A' 3 heceden oluşur. B- Ünsüz hurF sogısı /Âtün C. 6 sesten oluşmuştur. Yukarıdaki çiçeğin gopraklonndu gezen sözcüklerle anlamlı ve ku~ rollı cümle oluşturulacokîır. Seçilen sözcüklerin gazılı olduğu yapraklar koponldıktan sonra çiçeğin son gö- rüntüsü hangisidir? A. B. ý” ;â \ m9 yavaş öğüt cömerî gök hızlı nasihat Yukarıda verilen sözcüklerle llglll uşağıdakllerden hangisi ganlıştır? A. Pembe kutucuklardu ger ulan sözcükler zıt unlamlıdır. B- Sarı kuîucuklarda ger olan sözcükler es anlamlıdır. C. Yesil kutucuklurda ger olan sözcüklerin es anlamlıları goktur. ğ Of l ) Yoruldum ( ) Yukandold cümlede agac ( ) içinde sımsıga hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. nokta ~ noldu B. ünlem ~ virgül C. ünlem ~ nokta Sıla, pomuğu mama aldı. Bu hafta izmire gideceğiz. Okulda eğitim devam edigor. Yukanduld cümlelerin hangllerlnde bügûık hurfln gazımı Ile Ilglll gan- lışlık gapılmıştır? AOL BA C- O Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gazımında gunlışlılt gupılmamışhr? A. B. Bir [wc herkez c. es. sürpriz ve ç ifadeleri birbiri ile eş anlamlıdır. ve ifadeleri birbiri ile zıî anlamlıdır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcükler bu açıklamayı uggun dü- zenlenmistir. A. goksul fakir zengin B. zar kalag basit C. kuru ıslak gaş * I Annemin gemeklerini severim. Öğretmenimiz bizim İçin emek eden o Arkodoşlarımla ogun oxJnamogı severim. + Defterimi evde Yukarıdaki ifudelerden hangileri anlamlı ve kurullı cümledir? A-I+ B-IC C. 4 KAR Kış gelmişti. Enes sabırsızlıkla kar gağmasını bekiigordu. Sabah ugandığında etraf bembegazdı. Atkısını ve beresini alıp dışarı çıktı. Karia ognadıktan sonra hemen içeri girdi. Çünkü hava çok soğukta. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Metinde hangi mevsim anlatıl- mıştır? A. YCIZ B. SOhbOiîCiT C. Kış Enes ne zaman etrofın bembe- yaz olduğunu fark etti? A. Sabah B. Öğlen C. Alşam Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. kura ~ sigah B. kalın ~ ince C. uzun ~ kısa A İnişli çıkışlı gol bizi zorlamıştı. o Al: saçlı, beyaz tenli dede çok şirin görünügordu. I Kazağımın önü ve arkası kirlendi. Hıngi sembolle gösîerilen cümlede eş anlamlı sözcükler bir arada kul- lunılmıştır? A.I 3.0 CA ğ) gaşlı Q al % genç Ç uzun Ã? kırmızı kısa Yultandaki sözcüklerden eş anlamlı olanlar eşleşîirîleceldir. Buna göre aşağıdaki hangi eşleştîr- me doğrudur? A3_ş}% B. 0-# C. Ü_ .ş Yemekten önce 7 ellerimi ............ .. V ükalkhm Kardeşimle _ ogun ............ .. “r üognmûk Sabah erken ` IIIIIIIIIIII u Li [jgıkarım Yukanduki cümleler ile cümleleri tumamlugan kelimeler hangisinde doğru eşleştirîlmiştir? A. şş B.: G& OH (1) hava çok soğukmuş (2) Yukunduld cümlde (omvğ (i) numaralı gerlere sımsığu hangi noktalama isuretîeri gelmelidir? A› (.) (-) 5- (.) (İ) C- (-) (?) Aşağıdaklerden hanglsl cümle Içinde her zaman küçük harFle başlanaral: gazılır? Â. Ülke adları B. İnsan adları C. Eşga adları @î @w N11& SGD men Yukarıdaki satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisinin gazımı ganlışhr? A. J B. Ç] C. .Deniz kitap okumak İçin oda: sıncı gitti. Yukarıda verilen cümlede aşağı- daki sorulardan hangisinin cevabı golctur? A. Nerede gitti? B. Nerege gitti? C. Niçin gitti? Yazmak çizmek gibi işlerde kullanı- lan uraçîır. Yukarıda tanımı verilen varlık aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi keli- megi doğru telaFFuz etmişîir? A C. m (a: G go olur damlaya dumlaga Yukundald sözcüklerle anlamlı ve kumllı blr cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olmalıdır? A-@J @(13 @E B. s?) ?J G) c. @I ç?) @z (g: Kelime Eş anlam Zıt anlam Lyoşlı ihtiuor | qenc uzu ıro “Çââêğl .külü Yukondoki tabloda l .A ı .O A I O @havuç 2 O @karpuz 3 O @fare 4 O Yulnandakl kellmeleri. harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızdcı hangi kelimeye ulaşımı? A. TAKI B. ATKI C. KITA GUZEL UÇURTMAM İpek babasından uzun zamandır uçurtma istiuorý vdu. Babası is dönüşü kızına güzel bir uçurtma aldı. Ipek uçurtmauı çok beğendi. Babası ile birlikte dışarı çıktılar. Uçurtmauı uçurup eğlendiler. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Ipek kimden uzun zamandır uçurtma Istyordu? A. Babasından B. Annesinden C. Ablasından Babası iş dönüşü lazına ne getir- di? A. Bebek B. Uçurtma C. Oguncok ugı Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etnıelrte- dir? Â. kuşlar B, kiler C. siler Yuslı adam bunlda 0îu~ ı rup gazete okugordu. Tahtudald cümlede altı çizlll söz- cüğün gerîne hanglsl yazılıma cümlenin anlamı değişmez? Â. genç B. ihtigor C. amca â Yukarıdaki görselde hangi soru- nun cevabı goldur? A. Ağacın gövdesi hangi renkîir? B. Akarsu nereden geçigar? C. Kuşlar nasıl uçugar? SözcüHer 3395111 Eşleşme KA* 213 312 YAK 'â AYK 321 132 YKA Her sözcük bir sag ile sifrelen- miştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir? A. 132 B. 321 C. 213 Ağaçları su~ [adı Markete gi? medi Nerede atu~ rugorsunuz Yukarıdaki cümleler, tüderigle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştlrme nasıl olmalıdır? Aî B.>< ç& dalına kondu serçe ağacın Yultondoki ke kurollı cümle imelerle anlamlı ve er oluşturulucalrtır. Buna göre baştan Ildnci sözcük hanglsl olur? A. ağacın C. B. serçe kondu Nisa, evin bohcesinde tovsun gördü. Yukandaki cümlede altı çizili söz- cükler sımsıgla hcıngl sorulann yanıtıdır? A :e Km? ğ :e Ne7 ğ :ENasıWâ B. ğfKwm? ğNereaevğ C. ğNev ğkımvğ ğNağ ê Nwcwn? Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir? Â. Kaç? B. Ne? C. Niçin? Minik köpek çok tatlı Ağaç kenannda saklı Karnı acıkmış belli Havlamakta çok haklı Yulıanduld Şiirin başlığı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? A Aguçtaki Kedi B. Minik Köpek C. Yavaş Kaplumbağa yanlız gonlış plan Deniz. gozım gun ışı olmagan sözcükleri seçerek bir şekil oluş~ tu rucaktır. Flunglsl bu şeldllerden blrl olabl- llr? A. B. C. r \ v o W\ AOC çegrek gurım bütün Çekjrek karpuz bir hecegi, garım karpuz iki hecegi ifade etmektedir. Bunu göre büîün karpuz aşağı- dald kelimelerden hangisini İfade ediyor olabillr? Â. Karadeniz B. Akdeniz C. Ege Hangi cümlede noktalama işareti ganlış kullanılmıştır? A. Gittin mı? B. Üşügorum. C. Filmi izledin mil 'Güzel' kelimesinin zıtiı aşağıdaki- lerden hangisidir? Â. Tembel B, Çirkin C. Tuîiı ANNELER GÜNÜ ß o CC Annem huzur kokuuor. Beni kucağına aidı- «_ ğında uumusacık uüreğini hissediuorum. O cia #ı öuie hisseciiuor, biiiuorum. Anne sevgisi en gü- ` zei sevgidir. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Çocuğun annesi ne kokugor? A. Huzur B. Gül C. Mutluluk Meine göre hangisi en güzel servgidir? Â. Baba sevgisi B. Anne sevgisi C. Kardeş sevgisi "Sanem ucıldığı için makarna guptı." cümlesinde 5N1K sorula- nndun hangisinin cevabı goktur? A. Kim? B. Ne? C, Nerege? Âşuğıdald degirnlerden hangisinin anlamı gukundald görsellerden herhangi birini gunsıtınaz? A. Ağzı kulcıldonnu varmak B. Sinir küpüne dönmek C. sağı solu belli olmamak ;jî l E HGPWTİ kıtabıma agraç kırmızı Numaralandınlmış kelimeler- den Icurallı ve anlamlı bir cümle olusturursak sıralama nasıl olur? A.'I-2r3r4 B. 3~4_2r1 C.2-1r4r3 6 ünsüz harfi vardır. 4 ünlü harfi vardır. Bir taşıt ismidir. Yukunduld bilgileri verilen varlığın ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaplumbağa B. Helikopter C. Saggıdeğer ke_ bel( lebek 'kelebek' sözcüğünün satıra sığ- madığınduld gazımlann hanglsl ganlışîır? A. 1 B. 2 C. 3 Aşağıdaki öğrencilerden hanglsl sözcüğü doğru telaffuz etmlştlr? A 5' 32?) B. 93552 II c. ;w 9:13) D Kişi ve ger adları bügül: horFle a& Bunu göre gıkanduld adlurdan kaç tanesi bügük hurFle başlar? A. 1 B. 2 C3 öğö& ünlem soru virgül nokia işareti işa reîi Tabloda bazı noktalama işaretleri megve ve sebzelerle eşleşîirilmiş- tir. Buna göre aşağıdaki cümle erden hangisinde noktalama İşaretleri ganlış kullanılmıştır? A. Babam pazardan nar 6 ar~ mut ve kivi aldı ğ B. Heew 0 canım acıdı Ö C. Benimle gelir misin 113 Yukandala' görsellerin isimleri söz- lüktelq' sıragla gazıldığında hangi sıralama doğru olur? A1 3 B. İİ. 3 c. 3 İİ. silgi *rahim musa l cilek sevgi guziık Tahtuda guzılan kelimelerden kaç tanesi el: olarak anlam değişikliği- ne uğramıştır? A3 5.4 C5 Uzun' sözcüğünün zrt unlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? A. Kısa kollu tişört gigdim. B. Bügük bir postu aldım. C. Güçlü durmak lazım. Yukarıdaki sözcükler arasındaki un- lcım ilişkisi aşağıdakilerden hangisin- de golttur? A. öğrenci ~ talebe B. doktor ~ hekim C. bügük - küçük Uzun zamandır görmediğim abl0~ mı göreceğim için çok mutlugum. Yukandald cümle hangi duyguyu içerir? A. üzüntü B. Öfke C. Sevinç BEYAZ PAPAĞAN Her sabah pencereme begaz bir kuş konardı. Ona gem verir, onunla sohbet ederdim. Kuş sadece benimle sohbet ederdi. Başkası gelince uçar giderdi. İnternette araştırdım. Kuşun türünün ne olduğunu meral: edigardum. Sonunda onun begaz papağan olduğunu öğrendim. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız . Beyaz papağan her sabah nere- ge konurmış? Â. Dala B. Pencerede C. Çatıga Kuşun türünü öğrenmek için ne- rede araştırma gapmış? Â. Ormanda B. Kitapta C. İnternet'te "Elif parkta ogun agnadı.' Yukandald cümlege göre Elif ne- rede ognumış? A. ogun B. parkta C. Elif Hıngl cümlede ganlış gazılmış blr kelime vardır? A. Puzurdan seven aldım. B. Berberde tıraş oldum. C. Ormanda GHI gördüm. Uzun ~ kısa ok ~ begaz al ~ kırmızı İnce ~ kalın Yulcandald kelime gruplanndun kaç tanesi zıt unlamlıdır? A. 2 B. 3 C4 CC b" ,E ,D Öğrenciler eş sesli sözcüklerin 90- zılı olduğu balonları puîiuîucalrtır. Öğrenciler bolonlardan lraç ta- nesini patlaîır? A2 3.3 C.1 Agça, anne ve babası ile film izlegeceldir. Televizgonun şiıcre~ li olduğunu fark edince, babası şifrenin iki rakamdan oluştuğunu sögler. 1! Rakam: "G" harfinin alfabedeki Sırası 2 Rakam: "Aile" kelimesindeki ünlü harf sagısı Televlzgonun şifresi aşağıdakiler- den hangisidir? A 84 B. 38 C. 83 Yandaki görseli kul- lanan öğrenci hangi konu hakkında ödev gapmıştır? Â. Kış mevsimi B. Yaz mevsimi C. İlkbahar mevsimi Aşağıdald görselleri verilen hag- vanlardan hangisini karşılayan sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? A. B. W c. a: K? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ve ünsüz harf sogısı birbirine eşittir? A. Harf B. Kelime C. Cümle ”Okiara dikimi ederek çocuğu istenilen Here ulaşîıruiım. Uzee rinden geçtiği harfleri sırasıgla Hazıp şiiregi oluşîuraiım. u i R K ı M K s J ı A Oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir? A. MERAK B. MÜKEMMEL C. MLHTEŞEM Z Ünlü harfler ünsüz harf- ler Ile gösterillrse 'fare' söz- cüğünün kodlaması, aşağıdaki- lerden hangisi olur? A- İ* Si? Si? İ? B. Si? SL? C- î* ası? 3 sı? Numarulanmış sözcüklerden hangileri hecelerine ganlış ayrıl- mıştır? A1-2 B.2-3 CIS-lı Asağıdaldlerîn hanglslnde zıt anlamlı sözcükler blrllltte veril- mlştlr? A. bügül( ~ kocaman B. küçük ~ ufak C. alt 7 ust “UzaV Ile Ürek' arasındaki Illşldsl aşağıdakiler-In hangisinde vardır? A. kalın 7 ince B. al ~ kırmızı C. sigah ~ begcız ORMANİN ŞARKlSi Vedat gitarını alıp ormana gitti. Su lJ>I7UJ> -7u7u;ı>zr >IOJ>I Çocukların definege ulaşabilmesi için ellerindeki haritada bulunan şifreyi çözme er1' gerekigor. Şifre- ge göre; şeklin simetrişini çizdikten sonra oluşan geni şekil sırasıyla bazı harflerin üzerinden geçmek~ tedir. HarFleri sırasıgla gazdıktan sonra iki kelime çıkmaktadır. Çıkan kelimelerin eş anlamlıları haritanın şifresini vermektedir. Buna göre haritanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir? A. HEDİYE _ ANİ B. ARMAĞAN _ HATİRA c. HARİTA _ DEFİNE SEVİMLİ FARE Sevimli farenin adı Famcagdı. Fanıca, lıaldınm kenannda gürügardu. Karşısında bügül: bir parça pegnir dumgardu. Çal: mutğh olmuştu. PekJnin' eline aldı ve eve doğru şarkı~ lar söglekjerel: gürümege devam etti. Sonraki 2 soruyu metne göre cevaplayınız. Fanfa nerede gürüyordu? A. Kaldırım kenarında B. Yolun ortasında C. Evde Fanfa şarkılar söglegerek nerege doğru gürüdü? A. Okulu B, Eve C. Sokağa Merhaba benim adım .......... .. Korku, hegecan ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulunurum. Yukarıdaki noktalı gere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? A. Nokta B, Soru İşareti C. Ünlem İşareti Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunu farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A. Nerede kaldın B. Kac_ gaşında olduğunu biligorum C. Nusılsın Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Â. uzun ~ kısa B. kırmızı ~ al C. siguh ~ begaz Aaa! Arkadaşım _Ek_ dışarı çıkmış. SInem'In cümleslne aşağıdaki duggulardan hanglsl haldmdlr? A. Mutluluk B. Şaşırma C. Kızgınlık Aşağıdaki kesme lşaretlerlnden Ö hangisi yanlış kullanılmıştır? Â. Aliller evde kaldı. B. Umufun kalemi kırıldı. C, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Özel adlordan ve ru- kamlcırdan sonra ge~ len ekleri ogırmok için kullanılırım. Yukarıda hangi noktalama işareti kendini tunıîmıştır? A. kısa çizgi F) B. ünlem işareti (İ) C. kesme işareti (A) vvuxmvvuxmvuuu) Havanın sıcak olması, terleme* sıne neden oldu. /\/\4\/\4\ Yukarıdaki altı çizili sözcüğün zıt anlumlısı hangisidir? A. uîeş B. ılıl: C. soğuk .Şişman-zagrf' arasındaki anlam Illşklsl aşuğıdakl sözcük çlfderin- den hangisinde goldur? Â. uzun ~ kısa B. çok ~ fazla C. ince ~ kalın M göre 3 agağın uzat A yorgunına Yukandah sözcüklerle anlamlı ve Iturallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? A665& a$NAÖ cüçöö Hangi seçenekte verîlen adlar ganlış gruplanmıştır? Tekil Adlar Çoğul Adlar Â. kil kiler B. kapı kapılar C. tavuk tavuklar , Islak zemin, güvenliğimizi İ, tehlikeye sokar. Köpeğimle gürügüş 90;›- __J magı sevigorum. (N Babam buna mor balon A aldı. Yukarıda söjenen cümlelerden hangisinde varlığın bir özelliği be- lirtilmemiştir? Aw B. ;(24 Ö -n İ? o a Sarı elbisesini gigdikîen sonra kahverengi saçlanna renkli toka taktı. Yukandald cümlede varlılrlann özelliklerini belirten sözcüklerin tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?  elbise ~ saç ~ toka B. gigdikîen ~ renkli ~ taktı C. sarı ~ kahverengi ~ renkli Yukandald verilen kelimelerden hanglslnl kullanmadan cümle oluşîuramagız? CUMHURİYET BAYRAM Cumhuriueîimizin kurulduğu 29 Ekim tüm ülkede coşkuula kutlanır. Okullarda sınıflar ve panolar süslenir. Öğrencilerin hazırladığı prog~ ramla şarkılar söulenir, şiirler akunur. Çocuklar okulda ve sokaklarda ellerinde Türk baurakları ile dolaşırlar. Yalnızca sokaklarda değil evlerde de al baurağımız dalgalanır. Sonraki 3 soruyu metne göre cevaplayınız. Cumhurget BOJFOmI ne zaman kutlanır? A. 19 Mauıs B. 23 Nisan C. 29 Ekim Okullarda nasıl bir hazırlık yapı- lır? A. Sadece şiir okunur. B. Yarışmalar düzenlenir. C. Sınıflar, Panolar süslenir. Cumhurget Bajrumı okul dışında nerelerde kLrHcınır? A. Sokaklarda, evlerde B. Okul servisinde C. Marketlerde Aşağıdakilerden hangisinin ismin- de daha çok harf vardır? A?ı s. g, cm ll' ile 'An' arasındaki harl: lt' ile nü' arasındaki harf: “H” harfinden sonraki hurF: ...... Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken harflerle hangi gömelin adını oluşturunız? A. B. ?ha ç ş: C- :'11 lküçüki lkondaf lağacai l kusljl Yukandaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle olusturmak ister- sek hangi iki kelimenin gerini değiş- tirmemiz gerekir? A. küçük ~ ağaca B. kondu ~ kuş C. küçük ~ kondu / r\ Türkçe'de kelimelej 3\ ß,, rin başında hiçbir 'r zaman ger almam. x / Yukundu kendini tanıtan harf aşağıdakilerden hangisidir? AS 5.53 co Aşağıdaki öğrencilerden hangisi zıt anlamlı kelimeleri bir arada Imllanmıştır? Aw Annemle bahçede ogun 0 nadık çok elendilı. Okul Servisinden iner ß @ ev __ ?__ Yukandulci kelimeler arasındaki anlam ilişkisi agııdır. Son: isareti olan gere hangi kelime gelmelidir? A. begaz B. ol C. mavi İ `ı. ' ..a î' l E› Ãgça Sud; Sema Auça, Sude ve Sema arasındaki ko- nuşma aşağıdaki gibidir; Auça, Sudeye alışveriş merkezinden neler aldığını sorar. Sude neler aldı- ğını tek tek şöuler. Sema da şaşkınlı~ ğını ifade eden bir cümle kurar. Yukandald bilgilere göre Ayça, Suda ve Semdnın kurdukları cümlelere uygun noktalama işaretleri aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? _Agçg__Sude__&=.m.a_ Yarışmada 5( ) mi oldu( ) Aşağıdakilerden hangisi bu cüm- ede agraçla belirtilen gerlerin herhangi birinde kullanılamaz? Â. virgul B. nokta C. soru işa reîi Âşağıdaki sözcüklerden hangisi sa- tır sonunda yanlış bölünmüştür? A. B. sa~ at sa L aîa Yaslı adam bankta 0tu~ ı rup gcızeîe okugordu. Tahtadald cümlede altı çizili söz- cüğün gerine hangisi gazılırsu cümlenin anlamı değişmez? A. genc B, ihtigar C. cımccı öreîmen portakal . siper care Kutu urla veri en sözcüklerin 50- zımlunna göre doğru-ganlış olu- mk sınıFlandın ışı hangi seçenekte verilmiştir? Dog ru Yaniıs A. ı B. . C. . eğiîim penbe plan süpriz Yukundaki tabloda uazımı uanlış olan sözcüklerin bulunduğu ku- tular bogonırsa hangi görüntü oluşur? A: 3-3 G:: -DılLınizde sözcüklerin başında hangi harf bulunmaz? A)G 13)) C)Ğ -DılLınizde kaç harf (ses)vardı.r? A)29 B)8 C2 l Aşağıdaki sözcüklerden hangısı ismin önüne gelince. o İsmin anlamını arttuır? A)ihtıyar B)bebek C)adam Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi ad durum ekleILnden birini almamıştır? A)m0da B)sınıfta C)kapıyı Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, birden çok Varlığı anlatır? A)balık C)ki.remit C)ulus “Aman :maya basma" cüınlesınin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? A)! B)7 C). Aşağıdaki sözcüklerden hangısı, sözlükîe son sayfalarda aıanu? A)kalem B)Jılel C)vazo “Buraya koşarak geldim." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisıdir? A)geldim B)buraya C)koşarak Aşağıdaki sözcüklerden hangısınLn birden çok anlamı Vardır? A)zeyti.n B)çay C)peymr “Uçak” ıle “hava alanı" aıasında bır ilişki vaıdır. "Tren" ile hangi sözcüğün ilişkisi VardLr? A)iskeie B)ıslasyon Cmogar