Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

11.Sınıf Coğrafya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Coğrafya dersi11.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII. Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII.

11.Sınıf Coğrafya dersi test çözme11.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII. Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII.

11.Sınıf Coğrafya testi çöz11.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII. Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII.

11.Sınıf Coğrafya testi çöz11.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII. Yuğvıvuı . ıvruvıh: . evvıpavvce Yukarıdakı savas arda bır bıyurnun ba rgırı hıtkı ve m* van ıarlorlndın baxıları Qbsıorllrvılsur a.. ııııkı y. hayvan türleri haritada rıuıvınrıılıınırllş alanluruan hangisinde uöruıur? A)I. sıvı onu Dııv Enz. - 70° - 80° enlemlerinde görulur. - Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan Iikenler ve kısa boylu otlardır. - Ren geyiği, misk öküzü, yer faresi, kutup tilkisi, karibu gibi hayvanlar yaşar. Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangi r? A) Akdeniz B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Yeryüzünde biyoçeşii ği tehdit eden en önemli biyolojik faktör insandır. Buna göre; I. Baiaklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürül- mesi II. Akarsu üzerine kurulan barajlara yeni balık türleri- nin bırakılması III. Tarımsal üretimi artırmak için bilinçsiz ilaç kullanılması faaliyetlerinden hangileri yukarıda bahsedilen duru- ma örnek alarak gösterilebilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. - Yıllık yağış miktarı fazla ve yağış rejimi düzenlidir - En fazla canlı türü barındıran karasal biyomdur - Bitki örtüsü her mevsim yeşil kalan geniş yapraklı ağaç- lardan oluşan orrnanlardır Yukarıda özellikleri verilen biyum har' "zerinde nu- maralanmış alanlardan hangisinde görülmektedir 7 A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. »saman göraıldı ıkvalavaan kutuDlaru doğru bıtkı lap. Iuluklarının dağı şı güstari mış." 90" Karma yayım" mı :m sekılde aaa ıs Qbslerrnesıııue :sıgıuıkı unsurlardan nangısının etkisi daha fazladır? A) Nar" a› en. c) ›<-r...ıı.k D) Yuksalıı E) Enlem Türkiye'de aşağıda verilen biyumlardan hangisine rastlanır? A) Çalı B) Savan C) Tundra D) Çöl E) Kutup Aşağıda v nlerden hangisinin oluşumunda beşeri unsurlar etkılı olmuştur? A) Ekvator çevresinin çok sıcak ve yağışlı olması canlı çeşitliliğini artırmıştır. B) Güney Amerika Kıtası'nın doğusundaki tosiller ile Afrika Kıtası'nın batısındaki fosiller benzerlik göster- mektedir. C) Tropikal İklim Bölgesi bitkisi olan muz, XX. yy da Anamur çevresinde yetiştirilmeye başlanmıştır. D) Tundra biyomuna ait olan hayvanların yağ tabaka- sı, Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda yaşayan hayvanlara göre daha kalındır. E) Dağların denize bakan yamaçlarında biyoçeşitlilik di- ğer yamaçlara göre daha zengindir. Yıl içerisinde sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak bazı hayvanlargöç ederek yaşamlarına devam etmektedirler. Buna göre aşağıda verilen biyomların hangisinde ya- şayan hayvanların diğerlerine göre daha az göç et- mesi beklenir? A) Tropikal yağmur ormanları biyomu B) İğne yapraklı orman biyomu C) Çalı biyomu D) Step biyomu E) Savan biyomu Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle canlı tür ve çşitliliği bakımından da zengindir. Buna göre haritada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeşit! ğinin daha zengin olması beklenir? A)Ive|I. B)lveIll. C)llveIll. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda bazı biyom türleri verilmiştir. l. Savan ll. Çalı III. Tundra ıv. Çöl Bu biyomlardan hangi ikisi biyulujik çeşitlilik bakımın- dan daha zengindir! A)IveI|. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıdakilerden hangisi paleucografyanın ilgilendiği konular arasındadır? A) Yüksek ve engebeli alanlarda canlı çeşilliliğinin az olması B) Anavatanı Brezilya olan kahvenin Afrika Kılası'nda yaygın olarak üretilmesi C) Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler ile kıyı- larda yaşayan bazı canlı türlerinin yok olması D) İklim değişiklikleri sonucunda bazı canlı türlerinin neslinin yok olması E) Sıcak ve nemli bölgelerde biyolojik çeşitliliğin fazla olması Aşağıdaki harita üzerinde biyolojik çeşı ıık bakımından fakir olan bir biyomun dağılışı gösterilmiştir. *Y 'x v.) Bu biyom aşağıdakilerden hangisidir? A) Çöl B) Tundra C) Çalılık D) Geniş Yapraklı Orman E) Savan Step biyomu içerisinde bulunan bir ekosistemde yılan sa- yısının artış göstermesi sonucunda; I. fare, II. bitki, III. şahin verilen canlı popülasyonlarından hangilerinin azal- ması beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Yuknrıdnkl &amına boş bırakılan ı, ıı v. Yerlere yazı rııası gerekenler aşagıaaxııeraen hangı Cu nngaı gîevre L 0;... g' t slnde doğru verllnılstlr? A) s› o› n› s› !î Sıcaklık Yağız Baki& er Işık Kakıus ıı Karga vaııı bıtkılsr Alaler !x/Ianlarlar eunaş ııı TavŞau Aslan mm Serçe Gay: k Besin zincirinin ilk halkasını oluşturan üreticiler, inorganik maddeleri organik maddelere çevirerek canlı yaşamı için gerekli olan enerji ve besin maddelerini üretirler. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi doğal çev- rede üretici konumundadır? A) Mantarlar B) Kuşlar C) Bakteriler D) Bitkiler E) Sürüngenler Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özel- liklerinden biri değildir? A) Zamanla değişikliğe uğrar. B) İçerisinde bir hareketlilik vardır. C) Canlı ve cansız Varlıklardan oluşur. D) Diğer ekosistemlerle çevrilidir. E) Sınırları sabit ve kesindir. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde ener- ji akışı hızlıdır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Enerji akışının genel özellikleri göz ' ne alındığın- da canlılar arasında enerji akışının hangi yolla ger- çekleş 'ylenebilirî' A) Canlıların solunum yapması B) Canlıların birbirleriyle beslenmesi C) Ayrıştırıcılar tarafından ısı yayılması D) Ayrıştırıcıların atmosfere karbondioksit vermesi E) Güneş enerjisinin doğrudan bütün canlılara geçmesi I. Hafta sonu arkadaşlar ile yerleşim yerimizin yakı- nındaki kent ormanına gittik. Il. Yürüyüş esnasında derin nefes alarak kendimizi rahatlatmaya çalıştık. III. Sonrasında dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturduk. IV. Arkadaşlarımdan birisi armuda benzeyen ahlat ağacının biz farkına varmasak da şu anda fotosen- lez ile meyve üre ` isöyledi. V. Yürüyüşümüz bittiğinde eve dönerken kent orma- nında yasak olduğu halde mangal yakanlar dikkati- mizi çekti. "mlelerin hangi- ylenir? Yukarıda verilen numaralandırılm lerinde karbon üretimi gerçekleşl A)IveII. B)IveIV. C)llvelll. D)llve V. E)|V ve V. Canlılar yaşamlarını s dürebilmek i 'n doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar. Aşağıda v lenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? A) Kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları B) Çöl bitkilerinin kısa boylu ve dikenli olması C) Fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası ol- ması D) Develerin kirpiklerinin gözlerini kapatacak kadar uzun olması E) Kuzey Yarım Küre'de kuşların kış aylarında güneye göç etmesi Hava kırlılıgı, ekosisiemler üzerinde olumsuz etki yapan unsurlardan biridir. Enerji üretiminde hammadde kaynağı olarak fosil yakıtların seçimi hava kirliliği üzerinde olduk- ça etkili olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki enerji lürle inden hangisinin kullanımının artması ekusistemler üzerinde daha fazla olumsuz etki yapacaktıı? A) Rüzgar enerjisi B) Dalga enerjisi C) Hidroelektrik enerji D) Termik enerjisi E) Jeotermal enerji Ucûncül Tûkııtıcv .ı Yukarıdaki heıln nlrıııııldlne göre ı ve ıı nunıarıı ile nası.: an Yanar: aşaqıdakııaruan hanglsı Yazı ırsıı dosıru olur? A) !Vlsşa ağacı Gayık s) Nlıı-ııır Tıvoın c› Aslan Gaylk n› Knvık ığacı mm s› Dave Seren Aqua-daki Hamam& EZGİ annuus:: Qßuıerılnubtlr, Avvıazvırfxnv o. . anna göre .ımouer ::olunan (eprağı xarumuına.: vı Agu ı oxçuı nunallerının g... A) Yılrıı: ı. a› v-ını: n. c› Vılnır ııı n› ı ve ı. s› ı ve I. Bitkilerin foiosentezi II. Orman yangınları III. Fosil yakıtların yanması Yukarıdaki durumlardan hangileri sonucunda karbon tüketimi gerçekleşmektedir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Tuzlu su ekosistemlerinde bulunan canlılar genellikle 100 metre derinliğe kadar olan kısımda yaşamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıcaklığın düşük olması B) Basıncın daha az olması C) Besinlerin bu bölümde bulunması D) Mineral maddelerin bu bölümde bulunması E) Güneş ışığının bu derinliğe kadar ulaşılabilmesi Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde su kaynakları- nın etkilı olduğu söylenemez? A) Ekosistemlerin işleyişi B) Biyoçeşitliliğin dağılışı C) Kayaçların kimyasal ayrışması D) Bitkilerin kök yapıları E) Volkanik faaliyetlerin oluşumu Aşağıda verilen unsurlardan hangileri göl ekosiste- minde yer alan cansız ögelerden biridir? A) Yosun B) Kurbağa C) Su D) Ağaç E) Mantar Kuraklığın hız kazanması sonucunda aşağıdakilerin hangis de verilen canlı türlerinin popülasyonunda azalmanın daha yavaş alması beklenir? A) Ceylan, geyik gibi otobur hayvanlar B) Bataklık biyomunda yaşayan canlılar C) Göl biyomunda yaşayan canlılar D) Akbaba gibi ölmüş organizmalarla beslenen canlılar E) Akarsu biyomu içerisinde yaşayan canlılar Akarsuların buyuna profili üzerinde canlı sayısı ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır? A) Eğimin fazla olduğu yerler B) Akarsuyun kaynağına yakın yerler C) Akarsuyun denize döküldüğü yerler D) Ana akarsu ile yan kolların birleştiği yerler E) Akarsuyun kuruyarak kaybolduğu yerler Su kaynakları bakımından zengin olan yerler genellikle Buna göre ha tada verilen yerlerin hangilerinde can- lı tür ve çeş nin daha zengin olması beklenir? A)|ve|I. B)lveIll. C)llveIIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. s.. kaynaklarını ı.. v5 tuzlu .u kıynnkları alarak sınıf. .-.mn-..-x rnorrıkurıaduıı Dunya'dakı gulaıırı %973... lux- .: n _n_ g... unun en buyuk m... su knynıûı ııs-gıug. k urln hannlsldır? s) . anını... a› D) Birçok ülke tarafından 1971 yılında sulak alanları koru- mak amacıyla Ramsar Sözleşmesi imzalanmışlır. Bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisinin amaç- landıgı söylenebıl' 7 A) Göl ekosislemlerinin bozulmasını önlemek B) Bataklık alanları kurulup tarım yapmak C) Kıyı turizminin gelişmesine katkı sağlamak D) Akarsu ekosistemlerinden sulama amaçlı yararlanmak E) Akarsular üzerine hidroelektrik üretimi için barajlar yapmak Suların yüzeyinde dalgaların etkisiyle hava kabarcıkları- nın patlaması sonucunda atmosfere tuz zerrecikleri karı- şır. Bu tuz zerreciklerine aerosol denir. Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde at- mosfere karışan aerosul miktarı daha fazladır? A) Baraj gölleri B) Akarsular C) Okyanuslar D) Bataklıklar E) Ormanlar Aeuğıdu au uengusu a ıgı ::so kavrurrı va bu kuvrarn. lardan aan tarlası a . g. açıklama var rrıışlır kıvrımlı! Acıklını r - Havadakı g... buharının SIVI mı. gg. - vıgıs çarak bulutları uluşturvuagı ulayıdır . auıuııamak. suyun kan ya a: SIVI . Tarlarvıa »ama yeryüzüne gen .::games olıyıdır . Yağusrna . Kar_ m.: erırnası va yıgıslı omur. sulırın yı a.. kaynak sulırının oğlrn doğrultusunda :kw-a aoîmosıdır . Güneş enarjısı &ayasınua suyun avı halden gaz halına ;açmam - vuxoy .kışı ıDIaykıE/ıhrgâtrıéusfsîıßakı ;larvıırl yak_ aşı 0 -. u yı: . sa unır - Euharlaşrwa au:: ;ŞİŞ bu kavrarrılardzırı hınglsl Ile Ilglll ıcıklaıvıı k A) Yağız s› Tarlan-ın o› Yoğusmı o› BuharlaşVua s› Yüzey akışı enernlı bır 'ıaıava sahtýıır s... alanlar. yslvuzı› ssk srırıs b-ğlı elırık :Mısın auıgun, ş uxarv I-xîırlı n.: VG akıntının yeıaraız olduğu au ırıkın erıdır am.. am: ışığına vcrllzn Qürsellcrucn rıııngııı ı... uıklık -knslslırvılnu nrnakllr? a› A) Ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları ara- sında, I. Nüfusun eğitim düzeyini artırmak II. Nüfusun sağlık durumunu kontrol altında tutmak III. Ülke dışına göçleri teşvik etmek verilenlerin hangileri gösterilemeı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E)IveI|I. Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde, eğitim, sağlık, ulaşım vb. hizmetlerde aksamalar yaşanmaktadır. Kıtaların nüfus artış hızları düşünüldüğünde bu aksa- maların hangisinde daha fazla yaşanması beklenir? A) Asya B) Afrika C) Güney Amerika D)Avrupa E) Avustralya Nüfus anış hızının azaldığı ülkelerde, I. Yaşlı nüfus oranı artar. II. Çalışma çağındaki nüfus oranı azalır. III. İş gücünü karşılamak için diğer ülkelerden göç alır. verilen durumların hangil n gerçekleşmesi beklenir? A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D) Ilve III. E) I, Ilve III. 1963 yılına kadar ülkemizde uygulanan nüfus anış hı- zı rltırmaya yönelik politika uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Vergi muaüyeli B) Ücretsiz sağlık hizmetleri C) Göçmenlere gümrük muaüyeti D) Allı çocuktan fazla çocuk sahibi olan ailelerin ödüllen- dirilmesi E) Tarım sektöründe çalışan ailelerin şehirlere göç etmesi- ni engellemek Aaığıdıkı _ama_ ›< ûlknıının bazı yı nufus rn ktarları verılın am, 2012 acı 425 s23 2011 51 757 s73 2010 31.716.930 zucıa 51302307 zona 524111097 2007 azzesar: -ı rık- rıhıaaıxı ı, .ı . bıkı sığınan K mk... n- a ı unun,... .artış mg... yük; ..uk pellılkalar uyanış. m... gımkm ı Nufusu gıdarak ::almaktadır , uıkeaa cırıuıyat dangsaız g. anaya Cıkrnıetır, Vertleulerden hıngllerl aoaruqur› G)Ive ı A) Yalnız a› Yalnız ı vall E)|.Iva Asağıuu mm., plrnınıılerı veri en numune.. nnngısı. rıln ..ama ını: hızının :url y ardı azaldığı ştßylenş. blllr? A) a› aaazozaaa c› D) gadzßzAss 554202455 z› Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinin, nüfus artış hı- zını azaltmaya yönelik politikalar uygulaması gerekir? A) Hindistan B) Japonya C) İsveç D) Kanada E) Danimarka Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yüksek ol- du u ülkelerde urtaya çıkan olumsuz durumlardan hi r A) Mal ve hizmetlere olan talep artar. B) Üretim maliyetleri azalır. C) İş gücü potansiyeli artar. D) Yeni iş imkânları oluşur. E) Demograük yatırımlar artar. Türkiye 1960 yılına kadar uyguladığı nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalardan vazgeçmiştir. 1960 yılından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik yeni politikalar uygulamaya koyulmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Nüfusun hızlı artışı nedeniyle tüketim miktarının artması B) Askeri güç üzerinde nüfusun etkisinin azalması C) Tarımda makine kullanımının artış göstermesi D) Nüfus artışının kalkınma hızını yavaşlatması E) Sanayi üretiminin azalması Almanya, Fransa ve Japonya'nın yıllara göre nüfus dağı- Iımına bakıldığında, nüfus artış hızlarının özellikle 1950 - 1970 yılları arasında çok yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda verilen durumun onaya çıkmasının temel nedeni nedir? A) Sağlık koşullarının iyileşmesi B) Çocuğu çok olan ailelere maddi yardımların yapılması C) İkinci Dünya Savaşı nedeni ile doğum oranlarının çok azalması D) Sanayi ile birlikte iş gücü açığının ortaya çıkması E) Eğitim seviyesinin düşük olması m ..-am .-.........r, Nm..- «mm Atnüıdn ' E* g* â i î E â S S â a.. ya..- ncı- cm.- ww..- 2030 www-. m..-" :::In-ın _mumu_ ......-.. mm..." -........<....r, ;Jnîîîîğîğ wa.-- -....... yaya-v.: .:r..I...... ' .J.".".-.`İ'.'.Z`.....-....... -::IT 32.731. .Lylîîîlhuv » v....._. a› Y-..” .. a› . v_ ı n› .ı v: s› Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin aşağı- daki politikalardan hangisini uygulaması duğm değ A) Sağlık koşullarının iyileştirilmesi B) Kreşlerin yaygınlaştırılması ve ücretsiz hizmet ver- mesi C) Çocuk sayısına paralel olarak vergi artırımı yapılması D) Çalışan kadınlar için doğum izinlerinin uzatılması E) Dış göçle gelen nüfus için yatırımların yapılması - Marsilya - Barcelona - Rotterdam Yukarıda verilen şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Tarım B) Eğitim C) Turizm D Din E) Maden Almanya'nın önemli kentlerinden biri ulan Essen'nin gelişmeshdeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangis' ir? A) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması B) Tarihi dokusu ile çok sayıda turist çekmesi C) Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması D) Verimli tarım alanları üzerine kurulmuş olması E) Büyük kültür merkezlerine sahip olması Aşağıda verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş bir elki alanına sahiptir? A) Roma B) Bakü C) Antalya D) Jakarta E) 'Fran Aşağıda şehirlerin büyüyüp gelişmesinde etkili olan bazı fonksiyonlar verilmiştir. - Din - Eğitim - Teknoloji - Bankacılık verilen şehirlerin gelişmesinde en fazla etkili olan fonsiyon eşleştirildiğinde hangi şehir dışarıda kalır? A) Kudüs B) Tokyo C) Şam D) New York E) Oxford Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehir- Ieşme oranı daha fazladır. I. OrlaAfrika Il. Batı Avrupa III. KuzeyAmerika IV. Orta Doğu Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı diğerlerinden daha fazladır? A)|veII. B)|veIII. C)llveIll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda verilen şehırlerin ekonomik yapıları düşü- nüldüğünde hangi n diğerlerine göre daha az fonksiyuna sahip olduğu söylenir? A) Paris B) Nairobi C) İstanbul D) Pekin E) New York Aşağıda, şehirlerin kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyon eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir Fonksiyon A) Sidney İdari B) Hamburg Liman C) Paris Moda D) Musul Maden E) Mekke Din Tarihtekı ılk kent yerleşmelerinin kurulduğu yerlerin özellikleri olarak, I. akarsulara yakın yerlerdir, Il. verimli tarım alanlarına yakın alanlardır, III. kış aylarının ılık geçtiği yerlerdir verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) Lllvelll. Aşağıda verilen kentlerden hangisi uzun süre baş- kenl olduğu için “Dünya'nın Başkenti" olarak adlandı- rılmaktadır? A) Paris B) Londra C) New York D) Roma E) Moskova - M.Ö 7000 yıllarında Dicle lrmağfnın yakınında kurulmuştur. - Kuruluşundan günümüze kadar bir çok medeniyetin hakimiyetine girmiştir. - 1950'li yıllara kadar bir köy yerleşmesi olan kent 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuştur. - Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfu- su 400 bini aşmıştır. Yukarıda özellikleri verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi funksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili ol- muştur! A) Tarım B) Turizm C) Maden D) 'Iîcaret E) Sanayi Haritada verilen taralı alanlardan hangi rı ilk yerleş- melerin kurulduğu yerler arasındadır? A) ı ve ıı. B) ı ve ııı. c) ıı ve ııı. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Şehirleşme oranı özellikle 1850'li yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun urtaya çıkmasının temel nedeni aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sanayi inkılabı B) Hızlı nüfus artışı C) Madencilik faaliyetlerinin artması D) Kırsal kesimde güvenlik sorunu E) Kırsal alanlarda tarımsal üretimin azalması I. Ekonomik faaliyetler II. Nüfus miktarı III. Etki alanı Yerleşme faaliyetlerinin kır veya şehir yerleşmesi olarak sınıflandırılmasında yukarıda verilenlerden hangileri ıkkate alınır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I.ve ıı. E) ıı. veIII. Aşağıdaki şehirlerden hangi n kurulup gelişme- sinde madencılık faaliyetleri dıgerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) Seydişehir B) Nevşehir C) Akşehir D) Kırşehir E) Viranşehir Harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde toplu kırsal yerleşme örnekleri daha azdır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Yayla, genellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yüksek kesimlerdeki gür ot topluluklarından hayvancılık faaliyet- lerinde yararlanmak amacıyla oluşturulan geçici kır yer- Ieşmeleridir IE Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde yaylacılık faaliyetleri yaygındır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda köyaltı yerleşmelerinden bazıları ile ilgili açıkla- ma verilmiştir. - Küçükbaş hayvanlar için çevresi taş duvar yada çiilerle çevrili olan barınaktır. - Genellikle ekip biçme ve hayvancılık yapılan, bir veya birkaç aileye ait olan yerleşmelere denir. - Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmakamacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelere denir. - Birbirine uzak birden fazla mahallenin birleşmesiyle oluşmuş yerleşmelere denir. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili açıklama verilme- miştir? A) Ağıl B) Mezra C) Oba D) Divan E) Çiftlik Yerleşim yerlerinin etki alanları yerel, bölgesel ve küre- sel olarak sınıflandırılmaktadır. Yerleşim yerlerinin etki alanı üzerinde şehirde yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen şehirlerden hangisi in etki alanı diğerlerine göre daha dardır? A) Konya B) Antalya C) Bursa D) İzmit E) Ağrı Türkiye'de bazı şehirlerin gelişmesi önemli yolların kesiş- tiği alanda yer alması önemli bir etken olmuştur. Bu özel- liğine bağlı olarak gelişen şehirlere ulaşım şehirleri denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek gös- lerilemez? A) Afyon B) Eskişehir C)Ankara D)Artvin E) Konya Bir yerleşim yerinin geçici veya kalıcı olması üzerin- de aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edile- mez? A) Turizm faaliyetleri B) Tarım faaliyetleri C) Eğitim faaliyetleri D) Sanayi faaliyetleri E) Nüfus miktarı Aşağıdaki şemada K şehrinin gelişmiş bazı fonksiyonel özellikleri gösterilmiştir. f& Buna göre K şehri aşağıdakilerden hangisi olab A) Ankara B) Sinop C) İzmir D) Kırklareli E) Kastamonu Türkiye'de Bolu, Kastamanu, Sinup, Zonguldak çev- relerinde yaygın olan ve aç mahallenin bir muh- tarlık tarafından yönetild kır yerleşmelerine ne ad verilir? A) Kom B) Oba C) Divan D) Mezra E) Yayla Aşağıdaki şehirlerden hang nin kurulup gelişme- sinde, turizm faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla elkili olmuştur? A) İnegöl B) Söke C) Adapazarı D) Çorlu E) Fethiye s., n1anırı ar! hblgssının gsnış veya dar Dlrrıası .ş lirrıanın ızaralhacrnı aza as so( ulrnaktadır Buna bağ alarak a- .arı bolgıgı sını: ı... lıı-rıaı-ıın Cıvrıgındn :ıhıııısm- ç.. Yadan hız kazanır ama.: Zonguldak snmı-m nun,, Iznur -f Buna am. harun uzarındı gasıırl .n Iırı-ınn sırıırıg. rlrıden hunglslnln ..n hßlyesl dlğerlerlne gam mı... Qerılsllr? A) Zonguldak s› Tralzzurı a› Sıvvısurı m SıncP :ı \:nvır Aşağıdakilerden hangisi dogal koşulların üretim fa- aliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilir? A) Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde zeytin tarımının ya- pılması B) Zeytin tüketiminin artması sebebiyle zeytin tarımının yaygınlaşması C) Nüfusun kalabalık olduğu yerlerde gıda tüketiminin fazla olması D) Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde işgücü ihtiya- cının tazla olması E) Üretim tesislerinin yer seçiminde iş edildiği yerlerin tercih edilmesi 'nün temin (I) Türkiye'de ilkbahar yağışlarının gerçekleştiği dönem- de süt üretiminde artış görülmektedir. (Il) Yaz aylarında ise yağışların azalması ve sıcaklığın artmasına bağlı ola- rak sül üretimi azalmaktadır. (III) Sülün çabuk bozulabilir olması, tüketim alanlarına hızlı ulaştırılmasını gerektir- mekledir. (IV) Bu sebeple süt üretiminin tüketim alanları- na yakın yerlerde yapılması daha uygundur. Numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri da- ğıtım faaliyetleri ile ilgilidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) ı ve ıv. E) ııı ve ıv. I. Güneydoğu Asya ülkelerinin iklim özellikleri çeltik tarımı için elverişlidir. Bu yüzden pirinç tüketimi faz- Iadır. II. Rize ve çevresinde iklim koşulları buğday üretimi için uygun değildir. Bu bölgede buğday yerine daha çok mısır tüketilmektedir. III. Çukurova üzerinde ekonomik değeri yüksek tarım- sal ürünlerin üretilmesi sebebiyle buğday üretim alanları dardır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal koşulların faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek alarak A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III. E)IIve III. Aşağıdakilerden hang üretim tük m ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden hirı degı ır? A) Yer şekilleri B) Su kaynakları C) İklim koşulları D) Bitki örtüsü E) Nüfus miktarı Aşağıdakilerin hangis beşeri faaliyetlerin üretim fa- aliyetleri üzerindeki el e örnek olarak gösterilir? A) Tropikal İklim Bölgesi içerisinde muz tarımının yaygın olması B) Sanayi Devrimi'nin zengin kömür ve demir yatakları çevresinde gerçekleşmesi C) Kağıt sanayisinin orman alanları çevresinde gelişme göstermesi D) İş gücünün ucuz olduğu ülkelerde sanayi üretiminin artış göstermesi E) Güneşli gün sayısının fazla olduğu deniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin gelişmesi I. Teknolojik gelişmeler sayesinde birim alandan alı- nan 'n miktarının artış göstermesi Il. Reklam ve pazarlama sektörlerinin gelişme göster- mesi III. Okyanus aşırı olarak yapılan ticari faaliyetlerde de- niz yolu ulaşımının ekonomik olması Verilenlerin hangileri dağıtım faaliyetleri ile ilgi durum de dir? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde insan etkisinden söz ed mez? A) Seracılık faaliyetleri ile kış aylarında sebze üretiminin yapılması B) Tarımsal üretim üzerinde tüketim faaliyetlerinin belir- leyici olması C) Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlarda balık çeşidinin fazla olması D) Mısır ve pamuk üretiminin sulama imkânları ile artış göstermesi E) Gıda tüketiminde reklamcılık faaliyetlerinin etkili ol- ması Aşağıda veri nlerin hangisinin ülkemizde iç ticaretin gelişmesi üzerinde olumlu katkı yaptı öylenemez? A) Sanayi üretiminin artış göstermesi B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi C) Ekonomik gelişmişliğin sağlanması D) Hammadde ihracatı yapılması E) Hızlı nüfus artışı Ülkemizde yaz turizmi faali etler rinde aşağıdakilerin hangisinin etk gelişmesi üze- ı daha fazladır? A) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi B) Tarım ürünlerine olan talebin artış göstermesi C) Madencilik faaliyetlerinin artış göstermesi D) İnşaat sektörünün gelişmesi E) Ekonomik çeşitliliğin sağlanması Aşağıdakilerden hang faaliyetlerine olan etk ne örnek alarak gösterilir? A) Hazar Denizi'nden elde edilen doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması B) Kuş gribinin yaşandığı dönemlerde beyaz et üretimi- nin azalması C) Sebze üretiminin fazla olduğu yıllarda sebze üyatları- nın düşürülmesi D) Kış aylarının uzun ve soğuk geçtiği yıllarda doğalgaz ithalatının arlması E) Kırmızı et üretiminin yetersiz olduğu yıllarda canlı hayvan ilhalatının artması l. İletişim sitemlerinin gelişmesi dağıtım üzerinde et- kili olmaktadır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yapmıştır. III. Günümüzde ulaşım faaliyetleri üzerinde doğal çev- re koşulları etkili olmamaktadır. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)Yalnız II. C) l ve ll. D)|veIII. E)I|ve|II. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gıda tüketiminin diğerlerine göre daha fazla ulduğu söylenir? A) GüneydoğuAsya B) İskandinavya Yarımadası C) Avustralya D) Orta Asya E) Kuzey Afrika Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller- den karşılanmakiadır. Bu sanlrallerde enerji kaynağı alarak aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü D) Su gücü E) Linyit Aşağıda verilenlerden hangisi lükenehilen duğal kaynaklar arasında yer alır? A) Su B) Rüzgâr C) Dalga D) Güneş E) Linyit Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt- Ieleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar- lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir. le çalı- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerııs şan santrallerin varlığından söz edilemez? A) Çin B)ABD c) İtalya D) Fransa E) İngiltere Türkiye'nin enerji uretim ve tüketim alanları arasında bir konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile- mektedir. Bu durum üzerinde; I. Su Il. Kömür III. Doğalgaz IV. Petrol verilen duğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye sahiptir? A)|veII. B)|veIII. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. l Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- narak gelişmelerini sağlamışlardır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş- miş ülkelerden b r? A) Almanya B) Japonya C) Nijerya D) Hindistan E) Cezayir Enerji üretimi yapan bazı Santraller atmosferde kirliliğe neden olmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola- rak gösterilir? A) Jeotermal enerji santrali B) Termik enerji santrali C) Hidroelektrik enerji santrali D) Güneş enerji santrali E) Rüzgar enerji santrali Sanayi ürel ve nüfusun fazla olduğu yerierde doğal kaynakların tüketimi daha fazladır. Buna göre, 'ı Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü- ketiminin fazla olduğu söylenir? A)Ive|I. B)lveIIl. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobı- ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde daha fazladır? A)Ive|I. B)lveIIl. B)I|veIII. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. llıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil- lerinin engebeli ulduğu bir alanda enerji üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma- sı beklenir? A) Nükleer enerji B) Hidroelektrik enerji C) Jeotermal enerji D) Güneş enerjisi E) Biyokütle enerjisi Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan du- ğal kaynaklar arasında yer almaz? A) Hawaii'de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol- ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur- ması B) İsviçre'nin Dünya'nın en gelişmiş bankacılık sistemle- rine sahip olması C) Almanya'da akarsuların yatak eğiminin az olmasına bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi D) Norveç'te ilginç buzul şekilleri ve üyortların turizm la- aliyetlerine neden olması E) Nil Nehri Havzası'nın tarımsal yönden verimli olması sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer- leşim merkezi durumunda olması Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla- namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla- rından elde etiiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler geniş yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak gösteri n A) Kanada B) Güney Kore C) Çin D) Nijerya E) Japonya Aşağ dakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi yoktur? A) Azerbaycan'ın ihracatında doğalgazın geniş yertutması B) Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması C) Sibirya'da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi- sinde önemli yere sahip olması D) Orta kuşaklaki karaların balı kıyılarında rüzgâr ener- jisi potansiyelinin yüksek olması E) Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması Türkiye'de coğraü konum, yerşekilleri, üç tarafının deniz- lerle çevrili olması vb. özellikler dolayısıyla iklim çeşitlili- ğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangi etkilediği söylenir? ni daha az A) Hayvancılık faaliyetleri B) Tarım ürünü çeşitl C) Ulaşım imkânları D) Maden çeşitliliği E) Turizm etkinlikleri Aşağıda Türkiye'de yapılması planlanan 4 demiryolu hat- tı gösterilmiştir. coğrafi kunum özellikleri düş"nüldüğünde aynı uzunlukta ve aynı özelliklere sahip ulan bu hatlardan hangi ikisinin maliyetinin diğer ikisine göre daha faz- la alması beklenir? A)lvell. B)lvelll. C)llvelIl. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Türkiye'de 1927 yılında çalışan nüfusun yaklaşık %75'i ta- rım sektöründe çalışıyor iken günümüzde bu oran %25'e kadar düşmüştür. Yalnızca bu bilgiye bakılarak, I. tarımsal verimliliğin azaldığı, II. tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürüldüğü, III. hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışanların oranı- nın arttığı verilen çıkarımlardan hangileri yapılır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E) ıı velll. Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisid ? A) Sermaye B) Siyasi otorite C) İş gücü D) Kültürel özellikler E) Coğraü konum Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye ekunomisi üze- rinde olumlu kalkı yapacağı söylenemez? A) İşsizliğin azalması B) Kalkınma hızının artması C) Kaynakların verimli kullanılması D) Tarımda insan gücünün artırılması E) Dış ticaret açığının azalması Aşağıdaki tabloda Türkiye gelirlerinin bazı yıllara ait sek- törel dağılımı gösterilmiştir. Sektör 1970 1990 1995 Sanayi %16,6 %24,B %32 Hizmet %46,7 %5B,4 %56 Tarım %36,7 %16,B %12 Tahludaki bilgiler kullanılarak bu yıllar ile gili aşağı- dakilerden hangisi hakkında çıkarım yapıla ? A) Dış ticaret açığı B) Turizm geliri C) Ticaret potansiyeli D) Doğal kaynak verimliliği E) Ekonomik gelişme Türkiye'de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? A) Sivas Kongresi B) Mudanya Mütarekesi C) Erzurum Kongresi D) İzmir İktisat Kongresi E) Amasya Görüşmeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik kalkınmanın sağ- lanması için tarımsal alanda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde tarımsal alan- da kalkınmayı arttırmak amacıyla alınan önlemler arasında göslerılemez? A) Toprak reformu yapılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C) Karabük demir-çelik fabrikasının kurulması D) Tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verilmesi E) Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi imkanı sağ- Ianması Türki e'de1950 -1960 dönemindeki ekonomik geliş- melerı n aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir. B) Sanayi sektörüne olan yatırımlar azalmıştır. C) All yapı hizmetlerine önemli yatırımlar yapılmıştır. D) Milli Ekonomiyi Koruma Kanunu çıkarılmıştır. E) Ekonomik kalkınma hızlanmıştır. 1929 yılında bütün dünyayı sarsan ekonomik bunalım nedeniyle devleiçilik politikası uygulanmaya başlanmış, yabancı rekabete karşı korunmak için bazı tedbirler alın- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye' bu dönemde ya- bancı rekabete karşı korunmak ıçın aldığı tedbirler- dendir? A) Ekonomide devletin etkisi azaliılmıştır. B) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir. C) Özel sektör desteklenmiştir. D) Tarıma sanayiden daha çok öne E) Gümrük vergileri arttırılmışiır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan eku- nomi politikalarının amaçlarından biri değildır? A) Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak B) İslikrarlı kalkınmayı sağlamak C) Gelir dağılımını dengelemek D) Ucuz iş gü ü sağlamak E) Büyümeyi hızlandırmak Bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için; - Karın yerde kalma süresi - Yer şekilleri özellikleri - Ulaşım imkânları - Kar kalınlığı - Sermaye gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür! A) Bolu B)AntaIya C) Kayseri D) Bursa E) Erzurum Türkiye'de tarım alanlarında verimi antırmak ıçın aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış ulur? A) Yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde sulama olanakla- rının artlırılması B) Otlak ve mera alanlarının larım alanlarına d' rülmesi C) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması D) Tarım ' edilmesi Ierine zarar veren böceklerle mücadele E) Toprakta eksik olan minerallerin gübre kullanımı ile arttırılması Yer şekillerinin dağlık ve engebeli, eğimin fazla olduğu yer- lerde tarım alanları dardır. ıv ı Buna göre haritada verilen taralı alanlardan hangi sinde tarım alanlarının daha dar olması beklenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Ülkemizde tarımda makine kullanımının artış göster- mesi sonucunda; I. kırsal kesimdeki işsizlik oranı, II. insan gücüne duyulan ihtiyaç, III. ürünlerin hasat süresi verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir! A)Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve III. A)|Ive III. B) I, Ilve III. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitli ini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülke- mizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğü- ne kanıt gösterile r? A) Çay - Fındık B) Buğday -Arpa C) Zeytin - Fındık D) Turunçgil- İncir E) Mercimek -Arpa Nadas tarımı ile ilgili olarak; I. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Il. Karadeniz İklim Bölgesinde ihtiyaç duyulmaz. III. GAP sonucunda Şanlıurfa'da nadasa bırakılan alanlar azalmıştır. verilenlerden hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve III. D) II veIII. E) I, Ilve III. Yukarıda anlat arı Uretırrı sürecıuda dcğanın damgasını bozacak ve ınsan sağlığına zararlı olabılıcık kımyaıal maddı kuııanmaqan yandan hırtarım Şekhdır. Yığısırı az. sulnrrıının yaıarsız olduğu alnnlırda ıarıaıarın bıryıl .u ı›. bır yıı dınlındvrılması Şükhnde uygulanan bır larını yüntarrııdır ı. Kış :vcaklık orlalamasvnın o `C'nıı\ altın: ınruıdlğv yerlerde uygulanan (arırn yüntarnıdır Bu yßntsrvı tarım ürünlerinin mevsim] dışında yatlştlrllmaslne olanak sağlar ıarımsaı faallyeller hangisinde dogru ver rrı sur? A) a› c› a› s› organ k Nadas Seracılık İntansıf Organik Ekstansıl Sıracılık Nana: Organık Organik Eksıarıslf Seracılık Ekstansvf Nadas orgaruk I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması Il. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0"C'nin altına düşmemesi III. Her mevsimin yağışlı olması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden degildir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen bir tarım ürünün dağılışı verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangis ir? A) Ayçiçeği B) Çeltik C) Zeytin D) Üzüm E) Fındık Bazı tarım ürünleri devlet kontrolünde sınırlı alanlarda üre- tilmekiedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlere örnektir? A) Zeytin B) Muz C) Haşhaş D) İncir E) Fındık Türkiye'de sebze üretim le ılgılı olarak, l. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkânla- rının olduğu yerlerde yapılır. ll. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi ile sebzenin tüketi- ciye ulaşması kolaylaşmışiır. III. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Çukurova'da yıl içinde birden fazla tarım ür ü yetişti- rilmektedir. Buğday hasadı yapıldıktan sonra genellikle mısır veya soya üretimi yapılmaktadır. Bu durum üzerinde Çukuruvdnın; l. verimli alüvyal topraklara sahip olması, ll. iklim koşullarının uygun olması, III. yer şekillerinin sade olması 'zelliklerinden hangileri etkili olmuştur? A)Yalnız l. B)YaInız II. C) l ve ll. D)|Ive III. E)I,IIVeIII. Bir yerde doğal koşulların etkisiyle en çok yetiştirilen ta- rım ürününe o yer için mono kültür bitki denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen tarım ürünü -yer eşleştirmesi bu duruma örnek oluşturmaz? A) Ayçiçeği- Edirne B) Fındık - Ordu C) Muz - Anamur D) Buğday - Artvin E) Çay - Rize Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğu- nu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Buna göre, canlı hayv aşağıdakilerden hang ve et ithalatını azaltmak için n yapılması yanlıştır? A) Hayvan soylarının ıslah edilmesi B) Besi hayvancılığının teşvik edilmesi C) Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi D) Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması E) çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi Aşağıdaki hırılıda Torkıydda kumaş hayvıncılığının ga_ Hurltaya bakıldığınua künıes ııayvııncı Şrv\a güsterısığı yerler ışaratlarırvuşlır gımn geılstlgl yerlerin !ernel axe gı olarak aşagıdakllerden hangisi Bösterlllr? A) a› a) n› z› Kış ruevsvrwıuıu ı x yacmısı v.: Q-kvllı ıuıu ::dı olması s.. kaynaklarına yakın ßlrı1ası Tûkatırn alanlarına yakın ulrrıası Tan Llratırn alanlarına yakın nlrrıası I. Büyükbaş besi hayvancılığı II. Kümes Hayvancılığı III. İpek böcekciliği IV. Arıcılık Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangi ikisi üzerinde doğal koşulların daha fazla etkili olduğu söylenir? A)lvell. B)lvelll. c) llve ııı. D) II ve IV. E) III ve IV. .u yvııık Aşagıqakı graükıo ulkorvvlxdo bulunan bkr y ..mum ve yağı: “g ıeı sesten' rnıâtır, 5.... krc) v... (Nun) :ı: yaran: ı. ..gm kıeı. ı koyun mı-.. Iıayvınızı ınıeıl beklenir? AJY-ılrıı: ı. a› v nıx ıı c› ı v. ıı. D)Iva VE ı ı. ıuneıinuen hırlalslrılrı ıı-... !uzl- uç. Balıklar, mevsim değişimleri sonucunda soğuk yerlerden sıcak yerlere doğru göç etmektedirler. Bu nedenle balık- ların göç yolları üzerinde bulunan yerlerde balıkçılık faa- liyetleri yoğundur. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde balık- çılık faaliyetlerinin daha yoğun olması beklenir? A) Balı Anadolu kıyıları B) Çanakkale Boğazı C) Karaburun Yarımadası D) Antalya Körfezi E) Çukurova Deltası a.: Yarın kanunu Bzal klenne hakıarak m.. yerde yaya-n o _x yıını ın hıyvıncı ıx mm hıkkındı çıkırırndıı mn... nulnb ır Bun- am.: A) İncik ..gam a. Duyukuuş K....._., s, Ipek bocekcllıal K v keçısı Buvukuaâ c› sayı-kan? Koyun ı m Ksm. n› Koyun Anı: x Ipek booekclhcıı s; Kurnas İpek .ecem 9- Kayurı Türkiye'de aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin pupülasyonu daha fazladır? A) Sığır B) Manda C) Koyun D) Kıl keçisi E) Tifiik keçisi Ülkemizde sünger avcılığı daha çok aşağıdaki kıyılar- dan hangisinde yapılmaktadır? A) Çarşamba B) Silifke C) Bodrum D) Sinop E) Adapazarı Tarımsal nülusumuzun önemli bir kısmı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bu hayvancılık faaliyetleri çeşitli sanayi kollarına hammadde kaynağı sağlamaktadır. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangis in ham madde ihtiyacı küçükbaş hayvancı- lıktan sağlanır? A) Yünlü dokuma B) İpekli dokuma C) Kendir dokuma D) Pamuklu dokuma E) Keten dokuma Ulkemiz doğal bitki ortusunün çeşitlılıgine bağlı olarak arı- cılık bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. Çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının varlığı arıcılık faaliyetlerini olumlu yönde eikilemiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık fa- aliyetlerinin gelişmesi ıçin gerekli olan doğal koşulla- rın en az olduğu söylenebilir? A) Muğla ve çevresi B) Rize ve çevresi C) Hakkari ve çevresi D) Ordu ve çevresi E) Konya ve çevresi Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesi aşağıdakiler- den hangisine kanıt oluşturur? A) Doğal koşullara bağlı yapıldığına B) İç tüketimin fazla olduğuna C) Dış piyasada çok fazla talep görmediğine D) Hayvan soylarının ıslah edilemediğine E) Elde edilen verimin düşük olduğuna Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ayrı alan taranmıştır. Bu alanların hangisinde maden çeşit! ği daha faz- ladır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V - Elyaf, ısıya dayanıklı cam, ilaç, jet yakıtı gibi birçok alan- da kullanılır. -Bu madenin toplam ruervinin yaklaşık %72'si Türkiye'de bulunur. Özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisi n A) Demir B) Krum C) Bor mineralleri D) Allın E) Boksit ı Havran I Üiwiğl oKangaı *' .Tomah , ıHekırrıhan Haritada gbsterilen yerlerde çıkarılan maden aşağı- dakilerden hangisidir? A) Demir E!) Bakır C› Krom Di Kurşun E) Feidspat - Seydişehir - Susurluk - Hasançelebi - Mazıdağı Yukarıda gelişiminde maden k faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiş ır. Bu şehirler ile üretimi yapılan maden türleri eşleşliril- diğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? A) Bor mineralleri B) Boksil C) Fosfal D) Tuz E) Demir Alüminyumun ham maddesidir. İnşaat, otomotiv, elektrik ve elektronik sektöründen mutfak malzemelerine, amba- lajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yukanda haz den hangisidir? llikleri verilen maden aşağıdakiler- A) Barit B) Bor C) Boksil D) Mermer E) Asbest - Guleman, Köyceğiz, Fethiye, Kopdağı, Orhaneli ilçele- rinden çıkarılmakîadır. - Demire sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı daya- nıklılık kazandırır. - Demiri oksillenmeye karşı korur. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? A) Lülelaşı B)Asbest C) Bari( D) Krom E) Feldspat I. Tunçbilek Il. Yatağan III. Keban IV. Karakaya erden hangı nın bulunduğu in diğerlerine g e daha az olma- sı beklenir? A)lvell. B)|IveI||. C)IvellI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağidaki Türkiye Haritasfnda bazı eneni üretim tesisieri işaretienmiştir. ş "ıHamııabap JV.. _ 4' '. Çataiağzı x ., î ıı \ ısınma ı ,Kggan ııı osaraykoy - ım . / . . Ä/ k r Bu tesislerden hangisi doğalgaz ile çalışmaktadır? A) ı. Bm onu. D) iV. E)V. Hidroelektrik, Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim miktarı iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: I. Oymapınar Il. Yatağan III. Alaçatı IV. Hamitabat verilen enerji üretim tesislerinden hangilerinin üre- tim miktarı yıldan yıla daha çok değişiklik göstennek- tedir? A)Ive|I. B)|ve|I|. C)IlveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yerin derinliklerinden gelen sıcak sular kullanılarak enerji üretmek mümkündür. Haritada verilen taralı alanların hangisinde bu tür enerji tesisi bulunmaktadır? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Ülkemizde bu enerji sisteminden verimli bir şekilde faydalanılacak yerler mevcuttur. Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisi güneş enerjısı ıçin verimli değildir? A)I B) ıı c)ııı D) ıv E)V Ülkemizde bulunan petrol amma tesislerinden hangi- si hammadde kaynağının yakınına kurulmuştur! A) Batman B) Orla Anadolu C) İpraş D) Ataş E) Aliağa Türkiye'de sanayi sekti› aşağıda verilenlerden tıangısı soylenemeı? A) Cumhuriyet'in ilk yıllarında fabrika kurulumunda ge- rekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi mu- alîyeti sağlanmıştır. B) Sanayi üretiminin miI|i elir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi'nden gün müze kadar artış gös- terrniştir. C) Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâ- ğıt, kumaş g anayi kuruluşları kurulmuştur. D) 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir. E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan dev- let tarafından kurulmakîadır. kurulmas çın gerekli olan şartlardan biri deg dır A) Yelerli sermaye birikiminin olması ? B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması C) Ham madde kaynaklarının yelerli olması D) İş gücü potansiyelinin fazla olması E) Yer şekillerinin engebeli olması Ikemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmişlir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazJadır. Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangi- si gösterilemeı? A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirlılıgı, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha laz- Iadır. Yalnızca bu bilgiye bakılarak rimizden hangisinde hava kir daha az olması beklenir! “ da verilen şehirle- rı diğerlerine göre A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşul- larına bağlı olarak değişmez? A) Pamuklu dokuma sanayi B) Çay sanayi C) Şeker sanayi D) Un sanayi E) Lastik sanayi Tü iye'nin doğusunda sanayi te 'sle 'nin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangis etkisi diğerle- rine göre daha azdır? A) Enerji üretiminin yetersiz olması B) Pazar alanlarına uzak olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması E) İklim koşullarının uygun olmaması Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulun- duğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir. Aşağıdaki illerden hang' ' de organize sanayi bölge- lerinin sayısı daha fazladır! A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari Tarım, sanayi ve hizmel sektörleri şehirierin gelişmesin- de etkili olan ekonomik faaliyederdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hang n gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır! A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray l. İpekli dokuma ll. Yünlü dokuma III. Keten dokuma I\I. Pamuklu dokuma Yukarıda verilen sanayi kollanndan hangileri hayvan- cılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır! A)lvell. B)|ve|I| C)IlveIII. D) ı ve ıv. E) ıı ve ıv. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir. Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde: l. İş gücüne ulaşılabilir olması, ll. tüketim alanlanna ulaşım için uygun konumda olması, III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası verilenlerden hangileri etki olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)|ve III. E)|IveI|I. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi'nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. ' e bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı C) Ülkemızın ekonomik alanda gelişme gösterdiği D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğ l. Samsun - bakır sanayi ll. Karabük - demir-çelik tesisleri III. Yatağan - termik santral Yukarıda verilen sanayi tesi erinden hangileri ham- madde kaynağına yakın değ n A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)|ve III. E)I|ve III. ısıya-us hıriıoda lk ııvodoniyotiorln kurulduğu yon.:- koyu rank ı. Qßsı-rıınılşuı, - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. - Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. - Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler ku- rulmuştur. Yukarıda genel özelliklerinden bazıları v rilen ilk me- deniyet merkeıi aşağıdakilerden hangisidir! A) Mezopolamya B) Hint C) Anadolu D) Çin E) Orta Amerika Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetleıinin bu özelli kazanmasında- ki temel faktör aşağıdakilerden hang dir! A) Tarım alanlarının dariığı B) Akarsuların azJığı C) Yerüstü ve yeraliı kaynakların azlığı D) Doğal liman sayısının fazlalığı E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan mede- niyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur! indi A) Maya B) Mısır c) Hint D) Mısır E) Maya NiI Mısır Muopotamya Mısır Maya Mısır Sarı ırmak Mezopotamya Maya Çin Mezopotamya Çin arıları:: kur A) a› o› n› E) Mısır Akdeniz Maya Hint cı.. ın medeniyet es ş Irnıesl ışını-sını› Muupummy- e... Akdeniz Nlaıya İnka Aşağıdakilerden lıangis ilk medeniyetlerin kurulma- sında ve gelişmesinde dığerleıine göre daha az etkili olmuştur? A) İklim koşulları B) Hidrograük yapı C) Toprak özellikleri D) Yer şekilleri E) Bitki örtüsü - Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. - Sulama kanallarını yapmışlardır. - Drenaj sistemiyle babaklıkları drene elmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezleri nin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterıl- miştir! A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ı\ı. E)\I. - Önce Meksika, zamanla Orta Amerika'ya hakim olmuştur. - XIII - XV|.yy arasında yaşamıştır. - Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır. - Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada nu- maralandırılmış yerlerin hangısinde yaşamıştır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Nil nehrinin !aşması mısır medeniyetinin hangi alan- da ilerlemesine katkı sağlamıştır! A) Astronomi B) Tıp C) Denizcilik D) Tarım E) Ulaşım Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetin özellik- lerinden biri değildir! A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazJadır. B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıllara ayrılmıştır. C) Uygun mğraü koşullar nedeniyle pek çok kez iailaya uğramıştır. D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli ge- lişmeler göstermişlerdir. E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında ku- rulup gelişmiştir. l. Gelişmiş Iarım yöntemleri uygulamışlardır. ll. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. I\I. İpekli dokumada ileriemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik dgildil? A)|ve||. B)|veI|I. C)llveIll. D) II ve IV. E) III ve |\I. - Nil nehri çevresinde kurulmuştur. - Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurul- muşmr. - Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç larımı yapmıştır. - Gemi yapımında uaalaşmış ve liızret kolonileri kunnuşîur. Yukanda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştır! A) Akdeniz medeniyederi B) Mısır medeniyeti C) Çin medeniyeti D) İnka medeniyeti E) Mezopotamya medeniyederi Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde kuşaktan ku- şağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümü olarak ifade edilebilir. Bu öıelli erin oluşmasında; l. ekonomik faaliyetler, II. doğal çevre özellikleri, III. diğer k' ürlerle olan etkileşim verilenlerden hangileri etkili olmaktadır! A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)|IveI|I. E) I, II velll. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir: l. Çadırda yaşama II. Kilim dokumacılığı III. Uzun süreli hapis cezalarının bulunmaması Bu özelliklerden hangileri Türklerin göçebe yaşam tarzına sahip olduğunu göstermektedir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D)|veII|. E) II velll. Aşağıdaki Türk kültürüne ait özel lerden hangisi, Türk kültüründe ticaretin önemli bir yer tuttuğunu gösterir? A) Tahıl üretimi yapmaları B) Kervansaraylar inşa etmeleri C) Kilim dokumacılığı yapmaları D) Nalbantlık mesleğinin gelişmesi E) Küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaları I. Heykel Il. Lokum III. Ebru sanatı Yukanda verilenlerden hangileri Türk kültürüne ait simgeler arasında gösterilir! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve ll. D)IIve III. E) I, IIVeIII. Aşağıda verilen ü ' n kültür özellikleri üze ' de Türk k " ' söylenir! A) Suriye B) Mısır C) Bulgaristan D) Arnavutluk E) Danimarka I. Savaşlar Il. 'Iîcari faaliyetler III. Tarımsal faaliyetler Yukanda verilenlerden hangileri kültürlerin etkileşim kurmasında etkili olmuştur! A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D)IIve III. E)I, II velll. Aşağıdakilerden hangi likleri arasında göste emel? 'rünün genel özel- A) Çok köklü ve eski bir küllür olması B) Denizcilik faaliyetlerinin gelişmiş olması C) Dünya barışını ve insan sevgisini esas alması D) Göçebe ve yerleşik özellik taşıması E) Deniz etkisine kapalı karasallık etkisinin fazla olması Aşağıdaki ulkelerin iıangısı Latin Amerika Kiıltur Bölgesi'nde yer almaz? A) Portekiz B) Brezilya C) Meksika D) Arjantin E) Şili l. Barınak türleri ll. Ahlak kuralları III. nanç sistemi I\I. Giyinme bardan Yukarıda verilenlerden hangileri kültürlerin maddi unsurları arasında göster ? A)lvell. B)|ve|V. C)IlveIII. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Ahilik, Selçuklular Dönemi'nde, Anadolu'da halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek kollarında yelişmesini sağlayan, hem de bu işlerle uğraşan insanların ahlaki yönden geliş- mesini amaçlayan bir teşkilaltır. Ahilik iyi ahlakın, doğm- Iuğun, kardeşi ve yardımseverliğin birleştiği sosyal ve ekonomik bir duzendir. Bu 'lg' r doğrultusunda Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu üzerindeki etkileri arasında, l. Üretim faaliyetlerini doğrudan elkilemiştir. ll. Asayiş olaylarının azalmaşında etkili olmuştur. III. Türk kültürünün gelişmesine kalkı sağlamıştır. verilenlerden hangileri söylenir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) l ve II. D) II velll. E)I, Ilve III. Kültürü oluşturan unsurlardan mad unsurlara oranla daha hızJı değ Buna göre aşağıda verilen unsurlardan lıangisı di- ğerlerine göre daha hızlı değişmektedir! A) Dil B) Giyim larzı C) İnanç sistemi D) Ahlak kuralları E) Örf ve adetler Kültür bölgelerinin oluşturulmasında dil ve din, ön plana çıkan iki önemli küllür ögesidir. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri oluşmrulduğunda; l. Kanada ll. Arjantin III. Cezayir I\I. Libya ülkelerden hangileri aynı kültür bölgesi ' yer alır! A)IveI|. B)IveI||. c) ıı velll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda Dünya üzerinde dörl Iarklı alan işaredenmiştir. Bu alanlardan hang' si küresel ölçekte önemli sa- nayi üretim alanları içindedir? A)Ive||. B)|ve||I. C)IIveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Lırn-rıdu ıyı' am... m,... an -z yad r... uiıruyle ama.. a. k: ı› avlanma y-şauııın. uvlıdıkl balıkları rvıuhıfq. m. mkauıann. ..ı-ıp com n. kanı sularının ama:: ya› nn balıkcı kfaallyoı m. :ışık am: ı.. uç. ı :ı .s-nıınnxuaıı. a.. ı. kcı ı. mm. Nüfus arlış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üreliminin fazJa olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak, haritada işaretlenen yeı1erin hangisi gösterilir! A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E)V K ve Z ülkelerinin - iklim özellikleri, - yer şekilleri, - üzyolojik nüfus yoğunluğu, - çalışan nüfusun ekonomik faaliyel kollarına dağılışları- nın benzer olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşag da verilen sektörlerden hang n ti- cari potansiyelinin daha az olması beklenir! A) Tarımsal ürünler B) Elektronik eşya C) Motorlu taşıt D) Fosil yakıl E) Demir-çelik Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır? A) Çin B) İsveç C)AImanya D) Japonya E) İngiltere Bir urunun tanıtılması ve tüketiciye ulaşlırılması ticari fa- aliyetler için oldukça önemlidir. Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangi- sin n önem olduğuna deg A) Doğal çevre özellikleri B) Pazarlama faaliyelleri C) Hammadde lemini D) Ürelim miktarı E) İş gücü l. Katar ll. Rusya III. Türkiye N. İran V. Cezayir Yukarıda verilen ülkele çinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hang A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v Pakistan, Mısır ve Venuuella ülkeleri daha çok ham- madde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederier. Bu durumun nedeni olarak; l. iş gücü olanaklarının sınırlı olması, ll. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması, III. sennaye birikiminin yetersiz olması verilenlerden hangileri gösterilemeı? A) Yalnız l. B) Yalnız ll. C) I ve ll. D)IveI||. E)|IveI|I. Aşağıda harila üzerinde dört farklı alan laranmıştır. Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün di- ğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söyle ı? A)lvell. B)|ve||I. C)IIvellI. D) ı ve ıv. E) ııı ve ı\ı. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında ta- nmsal ürünlerin payı daha fazladır! A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya 'Iîcari faaliyetler Kuzey Yarım Küre'de, Güney Yarım Küre'ye oranla daha fazJa gelişmiştir. Bu durum üzerinde; l. nüfusun alansal dağılışı, ll. kara ve denizlerin dağılışı, III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve Il. D) II velll. E)I, IIVeIII.