Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

9.Sınıf Coğrafya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

9.Sınıf Coğrafya dersi9.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)IIIbuna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)III

9.Sınıf Coğrafya dersi test çözme9.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)IIIbuna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)III

9.Sınıf Coğrafya testi çöz9.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)IIIbuna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)III

9.Sınıf Coğrafya testi çöz9.Sınıf Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 9.Sınıf Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)IIIbuna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir İnsan yaşamını zora sokan en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır. Haritadaki taralı alanlardan hangisinde böyle bir du- rum söz konusu de`ildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dik- kate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destek- ler niteliktedir? A) İstanbul ve çevresinde sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması B) Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması C) Fay hatları üzerine sanayi tesislerinin kurulması D) Ormanlık alanların tarıma açılması E) Alüvyal topraklarda tarım yapılması Duğal çevre ve insan etkileşi da verilen ifadelerden hangis e ilg i olarak aşağı- yanlıştır! A) Doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir. B) Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemek- tedir. C) İnsan zaman zaman doğal çevreyi olumlu yönde et- kilemiştir. D) Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlara neden olmuştur. E) İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevre ile in- san arasındaki etkileşim devam edecektir. Insınoğlunun, doğayla uyumlu v0 sorduraloblllr pm.. ..ı mu... maçı.-. m-.. yaşadığı ..gm Csvrayı y.ı.....-- ı.. ............-.. gaçrnakıau , ı..- bu noktada. ınsanuğlunun karşısı... coğrıfyn ..ıımı eıkrrııklıdır Ceğrıîyı hllırrıını. m... . ..gm cm.. .........k. . şklyı kendı ılkslarıyle ....ı...... .....ı.y-... -ı.. .mgı sunucu :enkaz ...ı.... .u..... ı... ı. rn u... alarak ........ı.y.. ırız Coğrafya ı. rnırıırı .ıu. .maı buYguIarın .......ı..... günde k hayatına sı kım. g... lalhık . rnoıı durumunda ..km ı... arazı kulanırnı a. ..gı.... ...ış ulur sayı-.., dağa! Kaynak. ı.. ...m arnacı doğrultusunda kullanı ı..., n... u. 9..... sız kullauvrnın onu... g.: ..ıımıs olur Verilen memnu... :ışığını-kı yırgııaru... ...uyısıne ulnsı anını? A) İnsanoğlunun n... cavrayı yatarınce ı..ıı..ı... g-. rsktlğına a› coğrafyanın ....-.. ıı- uug.. Cevre ........-kı inceleyen anı... alsuğuna a› İnsarınğlurıun mg.. ..wayı ı.........ı..ı.. y.ı...... ceğrafyı bnımlyle mumkun olduğuna D) nug.. ı..y...›<ı..... ....... dağrultusunua kul -... m... garaktığına e› so... araz kullanırnı ıç... coğrafya u ......... .uıguı... :kıyı Aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin coğrafi bilgi mirasına katkısı diğerlerinden daha sunraki bir zamana denk gelmektedir? A) Platon B) Sirabon C) Herodci D) Humboldt E) Eratosthenes l. Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır? ll. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır? Yukarıdaki surulara verilecek cevapların coğrafyanın hangiprensibi ileilg lduğu seçeneklerin hangisin- de doğru olarak verılmışlir? I A) Nedensellik B) Dağılış C) Nedensellik D) Dağılış E) İlişki kurma İlişki kurma İlişki kurma Dağılış Nedensellik Nedensellik Yukanda verilen görsel insan-doğa etkileşimi açısından; l. İnsanın doğaya bağımlı olduğuna ll. İnsanın doğaya uyum sağladığına III. İnsanın doğayı değiştirdiğine durumlardan hangilerine örnektir? A)Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Yalnız III . D)lvell. E) ıı velll. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceledi- ği konular arasında yer almaz? A) Doğal afetler B) Yeryüzü şekilleri C) Bitkilerin genetikyapısı D) Ekonomik faaliyetler E) Yerin şekli ve hareketleri Dünya'nın kuiuplardan basık Ekvatofdan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir. Dünya'nın bu şekle sahip olmasının sunuçları arasında; I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması, II. Ekvaior'da yerçekimi kuvvetinin kutuplara doğru gi- dildikçe artması, III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında ka- lan noktalara dik açıyla düşmesi verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. Yerküre geuil şekilde değil de küre şeklinde uluşmuş ulsaydı aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleş- mesi beklenirdi? A) Sıcaklık orlalamasının Dünya'nın her yerinde aynı olması B) Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin daha uzun ya- şanması C) Yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın her yerinde aynı de- ğerde olması D) Güneş görmeyen yerlerin de aydınlık olması E) Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketini daha uzun sürede tamamlaması Aşağıda, 23 Eylul Larıhında öğlen yaktı ık farklı nokta- da yatık duzlamq yurlaşf ılrn' aş' boyutta ' 'ıvılara aıı geıga boyu uzunlukları ve ırnişı . ı. NOKTA ıı› NOKTA eoıga hcyu eoıga boyu Buna gam. hu nnkıaıar Ile llgl den hangısıne ulaşılamaz? olarak asagıdaklle A) ı numara! nokta, Ekvamr-a daha yakınd a) ıı numaralı naklada, gıaaı hız daha fazladır o) !numaralı noktada. gurup ve :an süresı daha kısadır. D) ı numaralı noktanın, üzerinde bulunduğu parala boyu daha uzundur. E› ıı numaralı noktada. rnenayan arası uıakıık daha azdır. Faralellerarasvndakı mesafe heryense 111 km vkerı, merıdyenr ıer arasındakı mesafe ekvatordarı kumpıara Qıdıldıkce dar-alır. KuıuP noktalarında mendyenler arasındakı mesele sırınenır. scı- 7cı' m- ...- ea› m- scı- 2n- 75' ıs* :m- m- v5' zu' 25. ıu' Buna göre Yukarıda numaraıanaırı mış huıgeıerın ız› dusum alanlarının huyukluk sıralaması hangı seçe. nekle aogru ver mıŞlır? A›ıı ıv>ııı>ı E›ıı>ıv>ı>ııı c›ı>ııı>ıı>ıv D)I\/>III>II>I 57ı>ııı>ıv ıı Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerler- den hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki merid- yen arası uzaklık daha kısadır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Paralellerin boyu Ekvahofdan kutuplara doğru gidildikçe kı- salmakîadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir! A) Dünya'nın günlük hareketi B) Eksen eğikliği C) Yer şekilleri D) Dünya'nın şekli E) Dünya'nın yıllık hareketi a" dag yamacında karların srırrıadarı yerde kalrnaya başladığı sınıra ka cı kar au sınvrı darıilrnakta s... sınır anlar" daracesına yara fark x Qüslerrrıaktsdv 2uoc m 500 m A ı: c Buna göre Yukarıda nı cı kar sınırı gosterllen dağlar ile Ilglll umran. ı s dağının bulunduğu yarın ;ıcaklık urlzlarnası dıger_ Iarirıa göre daha duşuktur_ ıı A. a ve c dağlarının .ıçu de aynı Yarım Kürede yer almaktadır_ ııı, Adağı Kuzey Yarın-ı Kan-eda ıse c dağı Guney Varırrı Kurededı lfanelerden hangllerl söxlenerııeı? A) Yalnız ı. B)Yalrıız ıı c› ı ve ıı. p› ı ve ııı E› ıı VE ııı Dünya kutup noktalarından basık Ekvator'dan şişkin ken- dine özgü bir şekle sahiptir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? A) Gece-Gündüz süresinin yıl içerisinde farklılık göstermesi B) Gece ve gündüzün düzenli bir şekilde birbirini izlemesi C) Yer kürenin Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlaması D) Yer çekimi kuwetinin yer kürenin değişik yerlerinde farklılık göstermesi E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde de- ğişiklik göstermesi Bir gözlemci güneşin doğuş ve balış anını gözlemlemek istemektedir. V Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine gi- derse daha uzun bir gözlem yapma imkanı bulur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuz- luluk oranlarının az olandan çok olana doğru sırala- nışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I, Il ve III. B) l, III ve Il. C) II, III ve l. D) III, IIve l. E) III, Ive II. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı Ekvator'dan kutup- lara doğru gidildikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir! A) Beslendikleri akarsuların farklı olması B) Çevresindeki kayaç yapılarının farklı olması C) Kutuplara yaklaştıkça yağış miktarının artış göster- mesi D) Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orta- lamasının azalması E) Toprak türlerinin Ekvator ve kutuplar arasında deği- şiklik göstermesi I. Sürekli rüzgarlar II. Muson rüzgarları III. Okyanus akıntıları IV. Fön rüzgarları Dünya'nın ekseni etrafındaki hareketi yukarıdaki olu- şumlardan hangilerinin yönlerinde sapmaya neden ulur? A)IveII. B)IveIII. C)IIvelII. D) ıı ve ıv. E) ıv ve v. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğu- ya doğru 24 saatte tamamlamaktadır. Aşağıda verilen durumlardan hangisi üzerinde Dün- ya'nın bu hareketinin etkisinden söz edilemez? A) Daha doğudaki noktalarda günşin daha erken doğması B) Bir binanın gölgesinin gün içinde yön değiştirmesi C) Londra'da yerel saatin İstanbul'a göre daha geride olması D) Çanakkale ilinde ifiar vaktinin, Iğdır iline göre daha geç olması E) Hatay'da grup ve tan süresinin Sinop'a göre daha kısa olması Aşağıda bir ağacın günün farklı saatlerindeki gölge uzun- lukları verilmiştir. LQLL Bu ağacın gün içerisinde gölge b yu uzunluğunun değişmesi aşağıdakilerden hangi e açıklanabilir? A) Doğuda yerel saatin ileri olmasıyla B) Gün içerisinde meltem rüzgârlarının oluşmasıyla C) Gün içerisinde sıcaklık farklarının oluşmaşıyla D) Gün içerisinde güneşin ufuktaki konumunun değiş- mesiyle E) Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutup- lara doğru azalmasıyla I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması Il. Dünya'nın biryarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması III. Kuzey Yarım Küre'de okyanus akıntılarının akış yö- nünün sağına doğru sapması IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi Dünya'nın günlük hareketi yukarıdakilerden hangile- rinin uluşmasında etk e dir? A)IveII. B)lvelll. C)llvelll. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Aşağıda aynı enlem üzerinde yer alan beş farklı merkez- de aynı anda, Güneşin ufuk düzlemindeki konumu gös- terilmiştir. Batı K Doğu Batı ı_ Doğußatı p Doğu Balı 1- Doğu Balı z Doğu Buna göre bu merkezlerden hangisi daha duğuda yer alır? A) K B) L c) P D)T E)Z Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam ter önde olması durumunda aşağıdakilerden han- gisının gerçekleşmesi beklenir? A) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızının artış gös- termesi B) Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkının azal- ması C) Güneş ışınlarının Ekvator çizgisi üzerine sürekli dik açıyla düşmesi D) Sürekli rüzgârların Yarım Küredeki sapma yönlerinin şimdikinden farklı olması E) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini şimdikinden daha kısa sürede tamamlaması Kayaçların üziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan faktörlerden biri de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır. Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde; I. Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi, Il. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin de- ğişmemesi III. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olması verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 10° 0° 10° 20° 40° -nı "o 20° ııı._ Ü., ıv 9 10° Yukarıda kourdinat sislemi üzerinde verilen nuklalar ile ilgıli aşağıdakilerden hangıs suylenemez? A) Yerel saat en ileri olan III' tür. B) II ve IV' ün yerel saatleri aynıdır. C) Verilen noktaların açısal hızları aynıdır. D) l, II ve IV' ün çizgisel hızları birbirine eşittir. E) l ve II arasında 80 dakikalık yerel saat farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin uluşumu üzerinde Dünya'nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etk lmamıştır? A) Yerel saat farklarının oluşması B) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi C) Kara ve deniz meltemlerinin oluşması D) Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar oluşması E) Gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısının de- ğişmesi Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerin- de herhangi bir noktada Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişiklik göstermektedir. Buna göre Dünya üzerinde herhangi bir noktada; l. sıcaklık, ll. gölge boyu, III. gece ve gündüz süresi verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bah- sedilen duruma örnek oluşturur? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutup- lara doğru hareket etmektedir. Bu kütleler Dünya'nın eksen hareketine bağlı olarak 30° enlemleri çevresinde birikir. Bu birikme sonucunda 30° enlemleri çevresinde dinamik yük- sek basınç alanları ve buna bağlı olarak çöller oluşur. Buna göre; l. Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir. ll. Dünya'nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. III. Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır. verilenlerden hangileri söylenir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|ve III. E)|Ive III. Aşağıda, 21 Mart tarihinde aynı enlemde yer alan K ve L merkezlerinde Güneş'in aynı andaki konumu verilmiştir. Batı K Doğu Balı ı_ Doğu l. K'da öğle vakti yaşandığına, ll. L'nin K'ya göre daha batıda yer aldığına, III. L'de yerel saatin daha ileri olduğuna, IV. K'nın başlangıç meridyenin doğusunda yer aldığına, K ve L merkezleri için yukarıdakilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A)I.veII. B) l.ve ııı. C)ll.velll. D) ıı. ve ıv. E) ııı. ve ıv. Aşağıdakilerden hangı Dünya'nın yörüngesının elips olmasının sonuçlarından biri değildir? A) Yıllık sıcaklık larklarının oluşması B) Eylül ekinoksunun gecikmeli yaşanması C) Dünya'nın yörüngedeki hızının değişmesi D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi E) Mevsim sürelerinin yarım kürelerde larklılıkgöstermesi Dönenceler 23° 27' enlemlerinden geçmekiedir. 23° 27' Kuzey enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre Dönencelerin 30°45' enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hang nin gerçekleşmesi gerekir' A) Dünya'nın şeklinin tam küre olması B) Dünya'nın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması C) Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının sabit olması E) Yörünge düzlemi ile Ekvator arasındaki açının artması Gun ışınları yıl ıçerısınde dönencelere bır kez dönenceler arasına ıse ıkı ke: dık düşer suna göre :sağına verılen :ılzınlzırdzın hıngısıne yı ıç ııue gunes ısınıarı u x açıyla düşmez? A) a› m' c› 10' s› ıu' _ıy ı7- 11' Dünya Güneş etrafında elips bir yörüngede hareket el- mektedir. Dünya'nın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde ulduğu düşünülürse; I. mevsim sürelerinin eşit olması, Il. yeryüzünde sıcaklık ortalamasının her yerde aynı olması, III. Dünya'nın yörüngede Güneş'e olan uzaklığının sa- bit kalması verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveIII. E)IIve|II. Haritada numaralandınlarak verilen yerlerden hang de 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aynı meridyen üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri ve- rilmiştir. Şehirler K L M N P Gündüz Süresi 18 8 14 13 7 Gece Süresi 6 16 10 11 17 Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tahluda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? A)K B)L C)M D)N E)P Aydınlanma çemberi kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yıl boyunca hareket eder. Bu durum üzerinde I. Dünya'nın yıllık hareketi, Il. Dünya'nın günlük hareketi, ııı. Eksen eğikliği, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. 21 Hazivarı tauhi Kuzıy Varım Kurıfda yaz gun dönümü. dar_ e.. urıhm Kuııy Yırırvı Kum-a. y lîorlılndakı -n uzun :anda: ıurııl y-ıımı. ıv/ Buna göre rıırını uzerinde rıunıaralııınııs noktalar- aıııı 21 Hıızlrııı nırllııııue en uzun v: g.. kısı! günuuı şurası yaşının yener ısıüıuıkııeruen rıınqlsında :mum ver mısın-ı s.. uzun En ı. g.. A) ı ı a› ı ıv o› ıı ıı D) ı ıv e› ıv ı - Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. - Güney Kutup Noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekle tarih hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)21 Haziran B)21 Mart C) 21 Aralık D) 23 Eylül E) 4 Temmuz Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 pa- ralel farkı vardır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucun- da bu farkın azalması beklenir! A) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının artması B) Dünya'nın yörüngesinin çember şeklinde olması C) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması D) Dünya'nın günlük hareketi esnasındaki hızının artış göstermesi E) Dünya'nın yıllık hareketini şimdikinden daha kısa sü- rede tamamlaması Aşağıda verilen durumların hangis in onaya çıkma- sında Dünya'nın yıllık hareketi elkılı de ir? A) Herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının düşme açısı- nın değişmesi B) Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece-gündüz sü- resinin değişiklik göstermesi C) Herhangi bir noktada Güneş'in doğduğu ve battığı yerin değişmesi D) Dünya'nın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının ka- ranlık olması E) Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23" 27' açı !arkı vardır. Aşağ a verilen durumlarda hang bu açı ile ilgili A) Güneş ışınlarının dik açıyla düş ca değişmesi ' yerler yıl boyun- B) Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi C) Yıl içerisinde Ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi D) Güneş'in gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açı- sının değişmesi E) Dönenceler arasında bulunan yerlerde, cisimlerin gölge yönünün yıl içerisinde değişiklik göstermesi Coğraü koordinat sistemi, dünya üzerindeki bir yerin konumunu belirleyebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem, teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırmış ve insanların yaşamına yenilikler katmıştır. Buna göre numaralanmış leknulojik gelişmelerden han- gilerinde coğrafi koordinat sistemi kullanılmaktadır! A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E) I, Ilve III. en» ı. ıv > 30° D.. ı , v 3D- 35' Dnau rnarıdyarıı ıle 22- Kuzey Daraıeı nın kssıaxıüı M ncktııvndın rıırıxıt ..nu bır ...çu M noklııınıw yunan haııgında bulunan N aşkının-ın harıka( ..mısın :una yarı ıvı v. u noktaları harun nzorında rıurrınrıı- ıqmm; arı ıklavın hangisinde ye! .ı n » ı ı a› ı c› v n› ı ı e› Türkiye 36°- 42°kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu merid- yenleri arasında yer alır. Buna göre haritada numaralanmış aralıkların hangisi Türkiye'nin batısında yer almaktadır? A) ı B) ıı c) ııı D) ıv E) v »şağıdakı konrdinat sistami uzarinda K. ı.. M, N va nuktalarv göslarıl acı-za' cı- - ıu- o› ›< 2D. ı› m. ı D. u m. M 2D. au nokuıır Ile ııgııı ısığıuıkllerden hangisi soxle› namaz? A) s› o) D› s) N ve ı: noklalarında gunes yıı boyu aynı anda batar L noktasının yara! saalı N nakıasına gere en' geridıı K va M naktalarında aynı anda larklv mevsimler yar Şanır Ekınnks tarihlerinde Güneş F'ds dıgerlerından daha once ıepe noktasına ulasır M va N noktalarında yıl ıcınde ın uzun gunduz suresi aynı Iarıhla yaşanır. Aşağıda E merkezi ilgili bilgi verilmiştir, - Başlangıç meridyeninin batısındadır. - Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralel- den uzundur. Buna göre E merkez aşağıda koordinatları verilen alanlardan hangis ç de yer almaktadır? A) 25° B) 75° 15° 65° 45° 60° 30° 45° C) 40° D) 30° 50° 20° 45° 30° 10° 25° E) 45° 35° 12° 27° Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan üç farklı merkez için aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumu verilmiştir. @mâ Balı A DOĞU Ball E Doğu Batı Y Doğu Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) Yerel saati erı geri olan Y merkezidir. B) E merkezinde öğlen vakti yaşanmakiadır. C) A merkezinde akşam vakti yaşanmaktadır. D) Y merkezi başlangıç meridyenine daha uzaktır. E) Verilen merkezlerin gece-gündüz süreleri eşittir. Kuordinat sistemi üzerinde gösterilen A, E ve Y nuk- laları gili olarak verilenlerden hang anlışlır? A) Y ve E noktalarının çizgisel hızları aynıdır. B) Noktaların üçü de aynı yarımkürede yer alır. C) E noktası A noktasına göre kuzeydoğu yönündedir. D) A noktasının yerel saati, Y noktasına göre 60' geridir. E) AiIeYnoktaIarı arasındaki kuşuçuşu uzakIıkAiIe E nok- taları arasındaki uzaklığa eşittir. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri ara- sında yer almaz? A) Toplam 180 tane paralel vardır. B) Başlangıç paraleli Ekvalor'dur. C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır. E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır. 10° Kuzey paralelinden aynı meridyen üzerinde ku- zey yönünde 1887 km gidildiğinde, aşağıdaki paralel- lerden hangisine ulaşılır? A) 7” Kuzey paraleli B) 10” Güney paraleli C) 27” Kuzey paraleli D) 7° Güney paraleli E) 27” Güney paraleli Meridyenler ile il Ii olarak aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Meridyen boyları birbirine eşittir. B) Toplam 180 tane meridyen vardır. C) Ardışık iki meridyen arasında 4 dakika zaman !arkı vardır. D) Ardışık iki meridyen arası uzaklık yalnızca Ekvator üzerinde 111 km'dir. E) Başlangıç meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarım küre olarak ikiye ayırır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator çizgisi zerinde 111 km iken; bu mesafe kutuplara doğru gidil- dikçe azalmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir' A) Dünya'nın günlük hareketi B) Dünya'nın şeklinin küresel olması C) Meridyenlerin boylarının eşit olması D) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olması E) Paralel çemberleri arasındaki mesafenin her yerde eşit olması Ahmet Bey 34° doğu meridyeninde bulunan Mersin'e gitmek için 33° doğu meridyeninde yer alan Ankara'dan sabah saat 05.45' ie yola çıkmıştır. Karayolu ile yapılan bu yolculuk altı saat sürmüştür. Buna göre Ahmet Bey saat kaçta Mersin'e ulaşmıştır? A)11.41 a)11.45 c)11.49 D)11.59 512.04 Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre'de yer almasıyla açıklanabilir! A) 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması B) Ortalama yükseliisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması E) Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması Sarğ\}r\,` / a E Van& ./\İ ~ m5 Konya `~\'f'î'î›'V~?,r\ / »r Harita uıerinde gösterilen lerin konumları umuma alındığında aşağıdakilerden hang si söyleneb n› A) Nlsr rıın Samsun .ı ndan sıcak olmasında danı- zallık etkısı fazladır_ Konya'dan sıcak olmasında öncalliklq anıam c› n Konya'dan sıcak olmasında enlem ve aanır :ellık elkısı vardır D) Van'da gece gunau: süreleri arasındaki :aman farkı Samsun'a gore aana fazladır s) Maraan ve Samsun'da yıl boyu gunaş aynı anda dağar Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hang ürkiye'nin matematik ko- numunun sonuçları arasında yer almaz? A) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması B) Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması C) En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı olması D) 3. jeolojik zamanda epirojenik hareketlerle yüksel- meye uğraması E) Güneyinden esen rüzgârların sıcaklığı artırıcı yönde etkilemesi AııQıdı Yürkıyı' uç maktu rırıdırı g mııidyıu darııcılırı Qöıûınlmııtir. zs- 35' vı ııııcıı par rak Turkiye ııe qııı aşı-mama sorularının hıınglslnln cevabını u g muz? A) Hangi sound rnlarîrlda yer .ı a› Kuuyaagumnun ya; uxııı." rııı ıaır7 o) v.: mavılmlnln yısırıdığı ıy ır hıngllaııdır? o) En doğusu ı. baslangic mındyını aıraıııudakı zaman farkı kaç ...n n e› sun.: Ilırılırırıı ın büyük ıeıy ııııırr ııaıgı tırıh hırıQ I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi ara- sındaki zaman farkı artar. Il. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almak- ladır. III. Çok sayıda farklı medeniyellere ait kültürel değer- Iere sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumu ile açıklanabilir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)I|ve|II. E)I, II veIII. I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin ola- rak yaşanması Il. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer alması ile açıklanahilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)I|ve|II. E)I, II veIII. Türkiye'ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı ari- tırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı dü şürmekiedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? A) Asya kıiasında yer alması B) Ortalama yükseltisinin fazla olması C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması E) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında yer alması vmß/ 'W I 5%? ııı W Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sunucunda ortaya çıkmıştır? A) III numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması B) IV numaralı yerde della ovasının bulunması C) l numaralı yerde dağların kıyıya dik uzanması D) V numaralı yerde yerel saatin daha ileride olması E) II numaralı yerde sanayi tesislerinin daha yoğun ol- ması İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır. Buna göre bu şehirl il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangısı bakımından benzer olması beklenir? A) Enlem dereceleri B) Boylam dereceleri C) Toprak özellikleri D) Yıllık ortalama yağış miktarı E) Ortalama yükselti değerleri Türkiye as” r 42” kuzey paraıaıısn ıle 25" r 45" duğu merıdyanları arasında yar almaktadır_ 45° 75° m sn› 50° 55- 45° :5- 25- 15" Buna gore koordinat s sleminde numaralanmıs ura- ı kların hang sınde Turk ye Türkiye topraklarının bır kısmı bulunur? A)l a) ıı. o› ııı. D) ıv› av. Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey ya- maçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Enlem C) Yükselti D) Eğim E) Karasallık Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde ol- saydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi degişmezdi? A) Yer aldığı saat dilimleri B) Kış mevsiminin yaşandığı aylar C) En uzun gecenin yaşandığı tarih D) En kuzeyinden geçen paralel derecesi E) 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı Aşağıda Aîrika Kıtası 5.,--. Hun... var ıvıişlır, :- -ı n) Eırafırıdak denizle rıdarirıllği e› Ulkalarıu bırbıviua yöre konumları Bir ülkenin farklı ölçeklerle çızılmiş olan ıkı farklı ha- ritasında; I. harita alanı, II. gerçek alan, III. koordinatları, IV. ayrıntıyı gösterme gücü zelliklerinden hangileri aynıdır? A)IveII. B)IIveIII. C)IveIlI. D) ıı ve ıv. E) ııı ve ıv. Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 15 cm ve kesir ölçek alarak değeri 11500000 olduğu düşünülürse E harf in bulunduğu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir! A) 15 B) 30 c) 45 D) eo E) 75 Aşağıdaki yerlerin aynı boyuttaki kağıtlara siyasi harita- ları çizilecektir. Bu haritalardan hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü daha yüksek olur? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Amerika Kıiası C) Orta Doğu Siyasi Bölgesi D) Avrupa Birliği Bölgesi E) İskandinavya Yarımadası Yukarıdaki haritada Şanlıurfa-Mardin arası kuş uçu- mu mesafe yaklaşık kaç kilometredir? A)100 B)12D cnao ı:›)22o E)24D Renklendirme yöntemiyle çizılmış bir renk ve tonlarının geniş yer kapladığı gör ürse hari- tası çizilen yer hakkında aşağıdaki yorumlardan han- gisi yapılabilir? A) Ormanların geniş yer kapladığı B) Ortalama yükseltinin fazla olduğu C) Yıllık yağış miktarının fazla olduğu D) Hayvancılık faaliyetleri için uygun olduğu E) Deniz seviyesine yakın yerlerin fazla olduğu 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- gisidir! A) 1/100000 B) 1/2000PO C) 1/500000 D) 1/1500000 E) 1/8000000 Aşağıda Avrupa Kııaa. Fızıkı Harılası varılmışlır Bu ha kaya hakı arak asagıdak lerden hanglslne uıa. sııanııın A) B) O) D) E› lka sınırlarına Ulkelerın baskentlerıne Derıızle rı ortalama der llğıne Yüksekliği a: olan yerlere Kılanın ı ıım özallıklarına Haritalar üzerinde gösterilen yerler arasındaki uzaklık hesaplanabilirken, krokiler üzerinde gösterilen yerler ara- sındaki uzaklık hesaplanamaz. Bu durum krokilerde, I. Ölçek Il. Kuşbakışı görünüm III. Düzlem üzerine aktarma özelliklerinden hangilerinin bulunmamasından kay- naklanır? A) Yalnız l. B)YaInız III. C) I ve III. D)I|ve III. E)I, II velll. 10 0 10 20 30 40 km Yukarıda verilen çizik ölçeğin, kesir ölçek karşılığı aşağıdakilerden hangısıdir? (Her aralık değeri 1 cm dir) A) 1/ 100.000 B) 1/ 500.000 C) 1/ 1.000.000 D) 1/5.000.000 E) 1/4.000.000 Konularına göre haritalar, üziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fı ziki haritalardan elde edilmektedir! A) İdari sınırların belirlenebilmesi B) Coğrafi koordinatların belirlenebilmesi C) Alan hesaplamalarının yapılabilmesi D) Uzunluk hesaplamalarının yapılabilmesi E) Eğim hesaplamalarının yapılabilmesi Dünya'nın ukıınaan uaıayı nanıaıar garçagın. uygun olarak çızılerrıez_ En nedenle, gerçagına yakın nanıaıaı cıaaaıımax arrıacvyla Proieksvycın leknıklsrı kullanılvr. nur-ya haritasında. rıurnııuılarıdı :ırak verllen alırı- ıama hangi Dralekslyun Yöntemi ku an ırsa nan. Day daha :Iz olur? ıı Duzlern Kanık Sılındır Kanık Kanık Duzlırn Sılındır Duzlem Kanık s ınııır Aşağıdaki mekansal veriler kullanılarak coğraü bilgi sis- iemleri üzerinde bir harita hazırlanacakiır. I. Ülke sınırları II. Volkan konileri III. Milli parklar Bu verileri haritaya aktarırken kullanılacak olan yön- temler aşağıdakilerden hangisinde duğru eşleşliril- miştir? I II III A) Nokiasal Çizgisel Alansal B) Çizgisel Noktasal Alansal C) Nokiasal Alansal Çizgisel D) Çizgisel Alansal Nokiasal E) Alansal Çizgisel Nokiasal Bir haritada enlem ve hoylam dereceleri ver iş ise, bu veriler kullanılarak aşağıdakilerden hangısı hak- kında çıkarımda bulunulabilir? A) Haritada bulunan bir akarsuyun hangi yöne doğru akış gösterdi ` B) Haritada görülen yer şekillerinin nasıl oluştuğu C) Harita alanının gerçek alana göre oranı D) Haritada kullanılan işaretlerin anlamı E) Yer şekillerinin eğim derecesi Yeryüzündeki üziki ve beşeri unsurlara ait verileri elde etme, depolama, işleme, analiz etme üretilen bilgiler- den yeni bilgiler elde etme ve sunma amacıyla dona- nım, yazılım ve kullanıcılardan oluşan sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) denilmektedir. Bu sistem yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü veriyi haritaya aktarmaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. Bu sistemin aşamaları arasında; I. veri girişi, II. veri toplama ve saklama, III. veri idaresi ve analizi hangileri yer alır? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C)|ve ll. D)Ive III. E) Ilve III. Aşağıda, haritalarda yeryü şekillerini göstermek için kullanılan farklı yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. I. Eğımın az olduğu yerlerde çizgiler seyrek ve uzundur. Il. Bu yöntem yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. III. Bu yöntemde yer şekillerine 45” açı ile ışık verildiği düşünülür. Işık alan yerler açık, almayan yerler ise koyu renk ionlarıyla gösterilir. Bu açıklamaların hangi yömem olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İzohips Kabartma Gölgelendirme B) Tarama İzohips Renklendirme C) İzohips Renklendirme Tarama D) Tarama Kabartma Gölgelendirme E) Gölgelendirme Renklendirme Tarama I. Akarsular Il. Karayolları III. Orman bölgeleri Yukarıda verilen unsurlardan hangileri haritalarda Çizgisel yöntem kullanılarak gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve II. D)IveI|I. E) I, II veIII. Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması aşağıdakilerden hangisi hakkında duğrudan bilgi verir? A) Yükselii değeri B) Toprak yapısı C) Eğim derecesi D) Haritanın ölçeği E) Kayaç yapısı Aşağıdakilerden hangi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları arasında gösterilemez? A) Bilgi akışını hızlandırır. B) Zaman kaybı oluşturur. C) İş verimliliğini arttırır. D) Etkili ve doğru analizler sağlar. E) Veri güncelleme kolaylığı sağlar. Haritayı krukiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçek kullanılması B) Düzleme aktarılması C) Kuşbakışı görünüm elde edilmesi D) Yön oku kullanılması E) Başlık kullanılması Aşağıda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait bazı özel- likler verilmiştir. - Ölçek paydasındaki sayı daha büyüktür. - Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. - Haritada hata oranı daha azdır. - Haritada iki nokta arası uzaklık daha azdır. - Haritanın kapladığı alan daha fazladır. Bu özelliklerden kaç tanesi büyük ölçekli haritalar için söylenebilir? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir haritanın ölçeğinin de ışmesi durumunda aşağı- dakilerden hangisinde değişme n? A) Ölçek paydasındaki sayıda B) Ayrıntıyı gösterme gücünde C) Haritadaki hala oranında D) Haritanın kapladığı alanda E) Bölgenin coğrafi koordinallarında Aoaaıaa Dunya slyaıı VE m... vırIIn-ılQHr a.. rıırıı- .r u n; m.” A) ı. hırvûının am-: ısıtı- kosoktur. a› ı mm- -. yükııllı .ürünü yırdırvuy - :ıalvvwııhn c) ı. ...au-u uynn( -n pßrvvvû( ama...” :Ort :ııııı gunun a› ııııvt-dıkı qéruntuyu yık ıvıık ıcın ışını yükııık_ ı-.. ;ıkvnık ..nun s› ı hırvlıdı nı(- urun! :ını ...sm - 1513'te Dünya haritası çizmiştir. - Osmanlı döneminin önemli denizci ve haritacısıdır. - Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı önemli eseridir. Yukarıda özellikleri verilen Türk denizci ve haritacı kimdir? A) Piri Reis B) Katip Çelebi C) Evliya Çelebi D) Kaşgarlı Mahmut E) Harezmi Verilen topografya haritasına bakıldığında aşağıdaki- lerden hangisi söxlenemez? A) T noktasının yükseltisi 1000 m dir. B) Z noktası boyun üzerinde bulunur. C) Akarsu ağzında haliç oluşmuştur. D) En yüksek noktanın yükseltisi 1750 m den fazladır. E) Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermektedir. Bir topografya haritasında, X bölgesindeki izohipsler ara- sı mesafe, Y bölgesine göre daha azdır. Buna göre X bölgesinde, Y bölgesine göre; I. akarsuların akış hızı, II. akarsuların derine aşındırması, III. gerçek alan ile izd" "m alan arasındaki fark verilenlerden hangilerinin fazla olması beklenir? A) Yalnız I. B)YaInız ll. C) I ve ll. D)Ive III. E) I, Ilve III. Yukarıdaki izuhips haritasında aşağıdaki yer şekille- rinden hangisi yoktur? A) Vadi B) Tepe C) Delta D) Çukur E) Boyun Akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde hidroelektrik potansiyeli artış göstermektedir. KC? Buna göre yukarıdaki topoğrafya haritasında numa- ralandırılarak verilen yerlerin hangı hidruelektrik santral kurulması için daha uygundur? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda aan ayn balgaya aıt ızahıpı harıtalurı vanVmIŞlır sun rrı s00 ııı- mn m '_\ î-mo m_ \ ı harıka ıı harııa son m °° m* °°° _îğsm m` ııı nama ıv. harııa Buna gare vauı ve sırı oluşumunun goruıı-.ıugu yerler asağıuakııeraen hanglslnde dnğru VerlIIIHSIlr? î Aşağıda seri karasal `kIım bölgesine ait bir yerin topoğ- rafya haritası verilmiştir. frîvi Bu haritaya bakıldı nda verilen noktaların hang de çığ uluşma ihlımali diğerlerine göre daha fazladır? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıda verilen topoğrafya haritaları aynı bölgelere aittir. 20:00_ 700 L \ Deniz Buna rağmen bazı farklılıkların görülmesinin nedeni olarak; I. haritaların ölçeklerinin farklı olması, Il. farklı yöntemlerle çizilmiş olmaları, III. farklı kişiler tarafından çizilmiş olmaları verilenlerden hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)Ive|I. E)I|ve|II. Aşağıda bir alana ait izohips haritası verilmiştir. haritadaki noktalardan hangileri aynı yükselliye sa- hiptir? A)aveb B)bvec C)dvee D)bvee E)cved l. Yüksellısi fazla olan eğri, az olan eğriyi çevreler. II. Aynı ızohıps üzerinde bulunan tüm noktaların yük- sellisi aynıdır. III. Tüm göllerin yüksellisi D m dir. ili alarak verilen bilgilerden A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)Ive III E)IIveIIl. Aıağıda atmosfer &sunumları Ieorısındokı ..çu ıı< doğısı. rnl Gßutarllınlaıır, Mü... fa› mm. sınırını am.. sonuna( kulıııınıudu . unu. ba bır yuksek De ne." a-g..m.m.kı.a.r. !Vloaeafor . tropoıfordokı :uzaklık doğlsımv bırhır. ua berızaıdkr, Aınuznfar ıcarlaınua yukaalulkca sıcak! g." yak... Cllvıll Kısa bir süre içerisinde görülen atmosfer olaylarını hangi bılım dalı ıncelemektedir? A) Klimatoloji B) Hidrografya C) Jeomorfoloji D) Oseonografya E) Meteoroloji - Atmosferin en kalın katmanıdır. - Yer çekiminin en az olduğu katmandır. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisi- dil? A) Termosfer B) Troposfer C) Stratosler D) Mezosfer E) İyonosfer Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı tropos- fer katmanı içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun sonuçları arasında; I. iklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması, Il. iroposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması, III. iroposferde alçaldıkça basıncın artması verilenlerin hangileri gösterilir? A) Yalnız l. B)YaInız II. C) I ve ll. D)IveIII. E)I|ve|II. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca hava özelliklerinin ortalama durumuna iklim adı verilmektedir. Buna göre aşa da verilen ifadelerden hangisi bir ye- rin iklim özelligını tarif etmektedir? A) Konya çevresinde bugün en düşük ve en yüksek sı- caklık arasında 25 “C fark var. B) Konya Havzası'nda en fazla yağış ilkbahar mevsi- minde gerçekleşmektedir. C) Karadeniz'in doğu kıyılarında öğleden sonra yağış görülecekiir. D) Marmara Denizi çevresinde yoğun sis oluşumu gö- rülmektedir. E) Erzurum çevresinde gece sıcaklığı 0 “C nin altına dü- şecekiir. Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 mel- rede 0,5 ”C azalmaktadır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir? A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması C) Dünya'nın geoit şekle sahip olması D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması Aşağıda verilenlerin hangisi bir yerin iklim özellikleri- nin sunucu olarak gösterilemeı? A) Anadolu'nun iç kesimlerinde tahıl iarımının yaygın olması B) Ekvator çevresinin ince giysiler için uygun bir pazar olması C) Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması D) Eızurum ve çevresinde muz tarımının yapılamaması E) Kutuplar çevresinde iglc meskenlerin yaygın olması Aşağıda verilen haritada beş farklı iklim bölgesi işaret- Ienmiştir. İklim özellikleri düşünüldüğünde bu yerlerden han- gisinde insan yaşamının daha güç olduğu söylenir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Bir yerin iklim özellikleri tarif edilirken aşağıdaki ifa- delerden hangisi kullanılmaz? A) Yaz sıcaklık ortalaması B) En fazla yağışın hangi mevsimde yaşandığı C) Kış yağışlarının genellikle hangi şekilde oluştuğu D) Gün içerisinde en sıcak vaktin hangi saatte yaşandığı E) Kış aylarında hangi basınç sisteminin etkisinde kal- dığı Hava durumu hakkında aşağıdakilerin hangısı daha doğru bir tanımdır? A) Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği orta- Iamalardır. B) Hava durumu bir yerdeki hava parsellerinin hareke- tidir. C) Dar bir alanda görülen kısa süreli hava olaylarıdır. D) Bir yerin günlük sıcaklık değişimidir. E) Bir yerin bağıl nem özellikleridir. Karasal iklim genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise soğuk ve kar yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre'de Karasal İkl'm Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıda lerden hangis in yaşanması i min genel karakteri ile uyuşmamaktadır? A) Ocak ayında gece sıcaklığının O “C nin altına düş- mesi B) İlkbahar aylarında yükselim yağışlarının oluşması C) Bitki örtüsünün kısa boylu ot topluluklarından oluş- ması D) Nisan ayı içerisinde güneşli bir günün yaşanması E) Haziran ayı içerisinde kar yağışının görülmesi Almosferin insan yaşamına sağladığı yararlar arasın- da; l. Canlı yaşamı için gerekli gazları barındırır. II. Güneşten gelen zararlı ışınları filtreler. III. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. verilenlerden hangileri gösterilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E)I,I|ve|II. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvaiofdan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık orlalamalarının azaldığını söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak; I. Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu bir deniz olması, II. Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldaklan yüksek olması, III. Toros Dağları'nda yükseldikçe sıcaklığın azalması verilenlerden hangileri gösterilemez? A) Yalnız I. B) Yalnız ll. C) Yalnız III. D)IveII. E)I|ve|II. Aşağıdakı namaaa Atlas Okyanusu kıyısında, aynı ama". darııcasına sahin ıkı yar goaıaraımiııır au Yerlerln sıcaklık oruııamaıaıının fıııkl oıması uze› rlnde: dınizal k. yükıatı. ııı, okyanus akıntıları vevilevılsvvdan Iıııngllarlrılu etklll oıauğu söylenir? o) Yalnız ııı, A) Yalnız ı a) Yalnız ıı, D) ı ve E) ıı ve I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bilki örtüsü- nün değişiklik göstermesi II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık or- talamalarının farklı olması Yukarıdakilerden hangileri yüksel! in sıcaklık üze- rindeki etkisine örnek olarak göslerilmez? A) Yalnız I. B)Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveII. E) Ilve ııı. Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisiolarak adlandırılmaktadır. 64° Şekilde verilen yerl içinde yer değiştird hangisinde bakı yönünün yıl A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneş- Ienme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak biryerin sıcaklık ortalama- sının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düş ktür. Buna göre kuluplarda sıcaklığın düşük olmasında; I. yer şekillerinin sade olması, Il. su kaynakları bakımından zengin olması, III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması, verilenlerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)IIve|II. Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek Sıcaklık indirgenmiş Memme' (°c) Sıcaklık (°c) K 10 22 N -6 B P 2 18 Tabloya bakıldığında bu yerlerin urlalama yükselt n doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir! A)P>N>K B)N=K>P C)P=N>K D)K>N>P E)P>K>N I. Nem Il. Bakı III. Enlem IV. Bitki örtüsü Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) Ive ıı. B) IveIII. c) Ive ıv. D) II ve III. E) II ve IV. Gara a. a.. dağın ıkı farki yamaamm Guna9'o karşı kor nuınlarl güalanlrnıştır, suaanıaıu ı olırık aaaaıuaxı lrıdelerdeu hınylsl sßxlenerııex? A) a› c› n› s› Gana: -rırn- :Dr-sı aaam ku:oY yamazma aan au. rınY yırnacırıdı am. fızladı Sıcıklık enılırnııı maçta aa..- yuksek( kuzey yanma.- yarı ııunıy y. K: cı ı... aırı rı gunay yarı-ıncı: kuzey yamaaa ama nın- yükıektır, Aynı m. bni( arırı ıılgurılnıına :Orası gunay yunıactq kuzey yama.: ama daha kıuudır suna; .a-nıanu... yav. anam. aş... QUnOY yamaç.. kuzBY yamaaa yara daha cam", Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvatofdan kutuplara doğru gidildikçe azalır. sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum d'k kate alın gında aşağıda verilen paralell ' üzerinde bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir? A) 20° Kuzey paraleli B) 44° Güney paraleli C) 65° Kuzey paraleli D) 35° Kuzey paraleli E) 10° Güney paraleli wma 40.1”, 25°KP Sıcaklık değ i üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etk lduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Merkez °e'°°(k,ğ;°ak"k Yükselti (m) ›< 10 200 Y s 700 z 12 400 T 13 200 Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sı- ralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril ş tir? A)T>X>Y>Z B)T>Z>Y>X cw>x>z>r D)Z>T>Y>X E) T>Z>X>Y 45° ş IV a 25» ğ ı o, ııı 35, 60° Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangıleri- nin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir? A)lvell. B)IveIII. C)IveIV. D)|IveII|. E)|IveIV. Almosferde bulunan gazların yeryüzüne yaptığı kuwete atmosfer basıncı denilmekledir. Atmnsfer basıncı ıle l. Eş basınca sahip noktaların biıleşlirilmesiyle izobar eğrileri elde edilir. II. Normal atmosfer basıncı 1013 mb olarak kabul edilmiştir. III. Basınç, iklim elemanları üzerinde bir etkiye sahip değil . verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)IveI|. E)|IveI||. l. Yer çekimi II. Yükselti III. Yoğunluk IV. Sıcaklık Yukarıda verilenlerden hangilerı ile basınç arasında ters orantı vardır? A)lvell. B)IveI||. C)IIvellI. D)IIveIV. E)|I|ve|V. Meltem rüzgâriarı gün içerisinde yön değişlirmekîedirler. Bu durum üz inde; l. kara ve denizJerin farklı ısınma özellikleri, II. Dünya'nın yıllık hareketi, III. günlük sıcaklık farkı verilenlerden hangi ri et ' 'olmaktadırl A) Yalnız I. B) Yalnız Il. C) Ive ll. D)|veII|. E)I|ve III. alçak basınç merkezlerinin Aşağıdakilerden hangi " ' değ f! genel oze erınden A) Havanın yatay yöndeki harekeli çevreden merkue doğrudur. B) Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. C) Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. D) Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. E) Bululluluk oranı daha fazladır. a ııı göre hırlmdn num ılnnd k ve en ılnn- ıı n ııııııgısıııue yı k onnlımı sıcnkl ııı yuksek olmasını ııııgıı olarak surekli Ierııılk ılçnk basınç ıılnnıd A) ı B)I c) ı D) ıv E)V Aaağıda Gunayuağu A”. ı. rıı Ettlgarufnirı Taınınuz Ayı 5....: I-Iarilaıuı varilrniu r, a.. hııitıy- ı... nığııu-ı- ışıüınıkllgıden hınylsl ıaxleneıııeı? » ıaaaan-. ;ı ...a ...ı klar a) c› ç.: ınişlır_ I-I rıtYurırn-dnuı amma. ne.. ulııurn- mm.: yakasını: sss rrıb a.- ..na anam. b-uırıc- uahiF yanar ...mm rwııkladır. n› Hlrıı Okyanusu &zorladı basınç e. ıa ..m yüksektir, z› 5...-.." m. .a ı.. a... a amman... ongılarvuaları Mklll aoaııaır. n kaıaıaıa oran. aa sıcaklık Aşağıda Qöısaldı bir dağ yaınaa. ııuyunaa havanın çıIı-nııırıı ı-.agıı nlııık aıuaan İbn mzgınırı gßsmrimişıı a.. rllzgjr !Ipl ı a gl uınmk; ı. uıasıığ. yama sıcaklık amaına neden olur. ı Hıvırıın ...ın I-ıırıı: xapaanaaının amnaama nodın olur ı . zu. ' aıauğu Yarlsıdak' larını rrıaııııı: olurnlu katkı ..ag n., vmıanıaman hııııg :rl .ıagruuun rıleri 'u olyurılaş* A) Yalnız ı, a› Yalnız ıı, c) ı va D) ııvaııı_ E) ı. Ilvell Aşağıda A merkezine ait rüzgar Irekans gulu verllrrılşlir_ K K ım B n sa G en A mamuının ıopogıaıyı hırıuısı ısııgıuıııııeıuaıı nınulsı oııbııırr îğêêğêğyê a a -A . r\\ Aşağıdaki gaışaııaa surum rüzgârların asiş yßıiari gßslaril- mişûir? Bu rüıgirlardnn hangisinin :sis yönü ya ş: n A) Kuzey Yarım Kazı-aus kutup rüzgârları a) Güney varım Kuru'd9 ham rozgarıarı c) Güney Varım Kargaşa aıiza rüzgârlan D) Kuzey Varım Kore'de batı ruzgßrıarı E) Güney varım Küre'de kutup rnzgarıarı if Şekı ae ve len basınç ınerkeı çın- ı_ KYK' de yüksek basınç alanı olduğuna, merkezden çevreye hava herekeıı' nlduğurıa, sını( ğırı düşük olduğuna_ hangi rlııe kesln olarak uI s abı A) Yalnız ı B) vaınız ı C) ı ve ıı. D) Iı ve ııı. E) ı. ıı. ve ııı. Rüz ârlann esma h hang etk üzerinde aşağıda verilenlerden dgıldın A) Yerşekilleri B) Basınç farkı C) Toprak özellikleri D) Bilki örtüsü özellikleri E) Yerleşme faaliyederi Ekvator çevresinde mullak nem miktannın yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde; l. buhariaşma miktarının fazJa olması, II. yıllık sıcaklık değişiminin az olması, III. kar yağışlarının görülmemesi verilenlerden hangileri etkili olmuştur! A) Yalnız l. B) Yalnız II. C) I ve Il. D)IveI||. E)|IveI|I. Su moleküllerinin sıvı halden gaz haline dönüşmesi ola- yına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? A) 0 “C'nin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçek- Ieşebilmektedir. B) Yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış gös- termektedir. C) Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. D) Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde eîldlidir. E) Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Aşağıda Türkiye Haritası üzerinde beş farklı nokta işa- retlenmişlir. *WM â: ıII ` Vı away_ Temmuz ayında verilen noktalardan hangisinde bu- harlaşma miktarının daha fazla olması beklenir? A)I B) ıı c›ııı D) ıv av Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yü n- de ve 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşmaktadır? A) Yağmur B) Dolu C) Kar D) Kırağı E) Çiy Aşağıdaki tabloda maksimum nem mikları aynı olan dört farklı hava kütlesinin bağıl nem oranları verilmiştir. Merkez Bağıl Nem (%) I 54 II 69 III 19 IV 96 Tabloya göre bu hava kütlelerinin su buharı basıncı (mutlak nem) az olandan fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir! A)III