Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

10.Sınıf Kimya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

10.Sınıf Kimya dersi10.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III.

10.Sınıf Kimya dersi test çözme10.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III.

10.Sınıf Kimya testi çöz10.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III.

10.Sınıf Kimya testi çöz10.Sınıf Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 10.Sınıf Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. pb(no3)2+na2cro4=pbcro4+nano3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor pb(no3)2(suda)+2kl(suda) XYZ bileşiğinin kütlece "Aı 60'ı Y elementidir. Buna göre 30 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir! A) 9 B) 15 c) 13 :n20 E)21 XYZ bileşiğinde kütlece birleşme oranı T îtür. v Buna göre 28 gram XYZ bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A)7 B)12 c) 14 one E)1B 14 gram X ile B gram Y elementleri ariansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor. 42 gram X ile yeterince Y artansız tepkimeye girdiğinde kaç gram XY hileşiği oluşur? A) 22 B) 24 c) se D) 50 E) ee 40 gram kalsiyum, yeterli miktardaki oksijen ile tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede kaç gram oksijen kullanılmıştır? A) 96 B) 36 c) 26 D) 16 E) e X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi küt- Iece "Aı 30 Y, ikincisi kütlece % 40 X içermektedir. Buna göre ' ' bileşikteki X elementleri arasındaki katlı aran aşagıdakilerden hangisi olabilir? 7 3 4 4 7 A)î B)î C)î D)î E)î ı. KMnO4 K2Mno4 ıı. NaCI-KCI ııı. NO-NOZ Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanab r? A)Yalnız I. B)Yalnız III. C) l ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikieki kütleler tabloda verilmiştir. Bileşik X(g) Y(g) xzvb 7 2 x3v4 21 e Buna göre XaYb bileşiğindeki a ve b değerleri aşağı- dakilerden hangisidir? ı L A)1 2 B)2 3 c)3 4 m1 1 E)4 5 X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y ele- mentlerinin, küilece birleşme oranları graükte verilmiştir. x kutlesı (g) ı bıleşık ıı bıleşık `2 Ykullesı(g) Buna göre, l. bileşiğin formu ' X Y. ise ll. bileşiğin furmülü aşağıdakilerden hangısıdır? A) xav B) X4Y6 c) xavz D) x v E) x Aşağıdaki iepkimede girenlerin ve ürünlerin miktarları ve- rilmiştir. 2K + L ~› M + 2N X g 10 g Bg 14 g Buna göre tepkimeye giren K maddesi kaç gramdır? A)5 me c)12 D) 14 E)16 CuO bileşiğinde küilece % 20 oksijen atomu bulunmak- tadır. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepki- mesinden kaç gram CuO bileşiği elde edılebılir? A) 65 B) 70 c) 75 D) so E) as III Nzos bileşiğinde kütlece birleşme oranı "T" kaçtır? o (N: 14 g l mol, O: 16 g l mol) 2 7 14 14 7 A) î B) E C) E D) E E) g ı. HCIO-HCIOZ ıı. 502-503 ııı. CH4-C H Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine Katlı Oranlar Kanunu uygulanabilir? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. mCa ms îtür. Eşi! miktarda Ca ve S'den en fazla 45 gram Cas hileşiği elde edildığine göre hangi elemenlten kaç gram artar? A)4gCa B)4gS C)5gCa D) 5 g s E) e g Ca CaS bileşiğinde kütlece birleşme oranı XYZ ve X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre XYZ bileşiğinin uluşumunda 5,6 gram Y ele- menti kullanıldığına göre, XİY: hileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır? A)2,8 B)4,2 c)s,4 D)11,2 E)16,8 mc; mo cao bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? (Ca: 40 g l mol, O: 16 g l mol) 40 10 20 4 5 A) E B) T C) î D) g E) î . .. . "hı 9 , AIZSS bıleşıgınde kutlece bırleşme oranı T : E dır. s Buna göre 48 gram S ile yeterince Al'nin tepkimesin- den kaç gram AIZSS bileşiği oluşur? A) 50 B)75 c)100 D)125 E)150 X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşiğin kütleleri- nin, X'in küileşine bağlı değişim graüği verilmiştir. Bıleşığın kullesı (g) ı bıleşık X'ın kutlesı (g) formülü XZY: olduğuna göre, ikinci formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) X3Y4 C) XZY D) X4Ys E) XZY X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme Buna göre X ve Y'den eşit miktarda alınarak 40 gram XY hı eşiği elde edildıgine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? A)16 B)2O c) 24 :n32 E) 43 ı. xvz-xva ıı. xav- XZY ııı. XY-XZYS Yukarıdaki bileşik çiftlerinin hangilerinde eşil miktar- da X ile birleşen Y'nin kütleleri arasındaki katlı oran 2 îtür? A) Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) II ve III. E) I, Il ve III. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine Katlı Oranlar Kanunu uygulanamaz? A) HZO - HZOZ B) co - coz c) Pcıa - PCIS D) C2H4 - CSH1U E) NZOS - NO 2 mol N02 gazı ıçın; I. 2.NA tane molekül içerir. II. 6.NAiane atom içerir. III. 60 gramdır. yargılarından hangileri duğrudur? (N:14 g/mol, 0:16 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D) Il ve III. E) l, II ve III. Nurmal kuşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C0 gazı kaç tane atam içerir? (NA = Avogadro sayısı) A) NA B) O,5.NA C)1,5.NA D) 2.NA E) 4.NA I. 1 tane C atomu 12 akb'dir. II. NAtane S atomu 1 moldür. III. 2 mol AI atomu 54 gramdır. Verilen yargılardan hangileri duğrudur? (C:12 g/mol, AI:27 g/mol, 8:32 g/mol, NA= Avogadro sayısı) A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D)IIveIII. E) I, Ilve III. 2408.10” tane molekül içeren CZH. gazı kaç moldür? (Avagodro sayısı :6,02.1O23) A) 0,25 B) 0,4 c) 1,2 D) 2,5 E) 4 22 gram COZ bileşiği ile ilgili; ı. 3,0110” tane coz molekülü içerir. Il. 0,5 mol moleküldür. III. N.K'da11,2Iiire hacim kaplar. yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, Avagodrc sayısı :6,02.1O23) A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)IIve III. E) I, live III. 0,5 mol CHHIHHOH bileşiği 23 gram olduğuna göre n kaçtır? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Aynı şanlarda bulunan 4 gram Hz, 8 gram He, 32 gram CH4 gazları için; I. N.K'da hacimleri, Il. atom sayıları, III. mol sayıları niceliklerinden hangileri eşittir? (H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız l. B) Yalnız III. C) I ve Il. D)Ive III. E) Ilve III. 0,25 mol HZXOA bileşiği 24,5 gram ulduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gImoPdür? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) 32 B) 34 c) 64 D) 76 E) eo ı. 3,0110” tane s03 molekülü Il. 1 mol CO? gazı III. 54 gram HZO molekülü Verilen maddelerde bulunan uksijen atomlarının mol sayısının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıda- kilerden hangisidir? (H:1 g/mol, 0:16 g/moLAvogadro sayısı : 6921023) A)I>II>III B)I>III>II C)II>IIl>I D)III>I>II E)III>Il>I mgsornHîo bile n 0,01 molü 2,46 gram ulduğu- na göre kristal suyunu gösteren formüldeki n sayısı kaçtır? (MgSO4:120 g/mol, H2O:18 g/mol) A)3 B)4 c) 5 D) e E) 7 6 mol atom içerir. 2N tane atom içerir. "\' V 2 mol HZO molekülü /v um 4 g H atomu içerir. ıv se N akb'dir. 36 gramdır. Yukarıda 2 mol HZO molekülü için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, NAzAvogadro sayısı) A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Rubidyum (Rb) elementinin doğada “Rh ve ”Rh olmak üzere iki izotopu vardır. Rh elementi n urtalama atom kütlesi 85,5 akb olduğuna göre, doğadaki Rh atomlarının % kaçı “Rh izulopudur? A) 20 B) 25 c) 50 D) 75 E) so Toplam 6,0210” tane atom içeren CH. gazı ile ilg I. 0,2 moldür. II. 2,4 gram C atomu içerir. III. 0,8 gram H atomu içerir. yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, C:12 g/mol) A) Yalnız Il. B) l ve II. C) I ve III. D)IIve|II. E) I, Ilve III. 12,8 gram S02 hıleşıgı ile ılgılı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (S52 g/mol, 0:16 g/mol, NA=Avogadro sayısı ) A) 6,4 gram kükürt atomu içerir. B) 0,2 moldür. C) Toplam 0,6 mol atom içerir. D) 6,4 gram oksijen atomu içerir. E) 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. “Cl ve ”Cl izotoplarının unalama atom kütlesi 35,5 olduğuna göre “Cl izutupunun doğada bulunma yüzdesi kaçtır? A) eo a) 75 c) 35 D) 25 E) 20 I. 90 gram HZO II. 96 gram OZ III. 150 gram CZHS IV. 220 gram COZ Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir? (Hz1glmol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A)IveII. B)IveI|I. C)lIveIV. D) ı, ııı ve ıv. E) ıı, ııı ve ıv. 256 gram X203 bileşiğinde 3,2 mol X atomu olduğuna göre, X'in atom kütlesi kaç glmordür? (O:16 g/mol) A) 160 B) 144 c)12s D) 112 E) se 3,0110” tane XSHS male 21 gramdır. Buna göre 0,3 mal XHA bile (H:1 g/moLAvogadro sayısı:6,02.1023) A) 2,4 B)4,a c) 9,6 D) 12 E) 24 gı kaç gramdır? 22 gram (:02 gazı ile aynı sayıda atom içeren S02 gazı kaç gramdır? (C:12 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) 16 B) 32 c) 64 D) 128 E) 256 0,3 mol CHA ile 0,6 mal CZHS gazlarının karışımında tuplam kaç tane H atomu vardır? (NA=Avogadro sayısı ) A) 0,9. NA B)1,2.NA C)3,6.NA D)4,B.NA E)54NA ı. 1204.10” tane 002 gazı Il. N.K'da 3,36 litre CH4 gazı III. 19,2 gram S02 gazı Verilen maddelerin mol sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (Avogadro sayısı:6,02.1023, S:32 g/mcl, 0:16 g/mol) Â)I>İİ>Iİİ B)II>I>Iİİ C)II>Iİİ>İ D)İİI>İI>İ \)İII>I>Iİ 8 gram CH. ve 0,2 mol XYI gazlarından oluşan karı- şım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atam kütlesi kaçlır? (Y:16 g/mcl) A) 44 B) 32 c) 22 D) 12 E) s 0,3 mol HZS ve 3,4 gram XH; bı şikl şit miktarda hidrujen içerdiğine göre X elementinin atam kütlesi kaçtır? (H:1 g/mol) A)17 B) 14 c) 12 D)10 E)7 N.K'da 11,2 litre hacim kaplayan S02 ve S03 gazlarının karışımı 36 gramdır. Buna göre, karışımdaki S02 gazı kaç gramdır? (S:32 g/mol, 0:16 g/mol) A) a B) 10 c) 16 D) 20 E) 32 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit baz tepkimesinde ---- oluşmayabilir. her asit baz tepkimesinde ne oluşmayabilir - Sentez iepkimeleri - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma AI 4C3(k) + H2O(s) »AI(OH)3(suda) + CH4(g) lepkimesi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? A)6 m7 c)12 :n13 E)24 xCa(OH)2 + 2H3PO4 4› Ca3(PO4)2 + yHZO Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük lam sayılarla denkleştirildiğine göre x ve y katsayıları se- çeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? L L A)3 e m1 e c)2 5 m4 7 as 3 - CaCO3(k) ~› CaO(k) + cozg) - I2(k) 9 I2(s) - NH3(g) + H2O(s) 4› NH:(suda) + OH'(suda) - C6H1ZO6(k) + H2O(s) ~›C6H12O6(suda) - Mgw› + ğogg› a M9O(k) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkime- dir? A)1 m2 c)3 m4 E)5 Yandaki kapalı kapta, 1 Zn(k) + 5049) a ZnO(k) tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Buna göre; I. Katı kütlesi azalır. Il. Kaplaki toplam kütle değişmez. III. Toplam atom sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Yalnız Il. C) I ve II. D)|Ive III. E) I, Ilve III. Şekildeki kaplara deney tüple- Hcıısuda) rinde bulunan çözeltiler ekle- AQNOWKİZ' niyor. Buna göre; î ı. 1. kapta asit-baz tepki- *â* mesi gerçekleşir. 1 z Il. Her iki kapta da kimya- sal tepkime gerçekleşir. ııı. Zkapla KI(suda)+AgNO3(sııda) ~›Agl(k)+KNü3(suda) çökelme tepkimesi gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? (Agl suda çözünmez.) A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III. ı. N2y>z B)z>y>x C)y>z>x D)x>z>y E)y=z>x CZHA + 302 ~› zcoz + 2H2o Verilen tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yanma tepkimesidir. B) C2H4 ve OZ reaksiyona giren maddelerdir. C) Ürünler CO? ve H2O'dur. D) Toplam atom sayısı korunmuşlur. E) Toplam molekül sayısı değişmiştir. Pb(NO3)2(suda) + 2Kl(suda) ~› PbIZ(k)+ 2KNO3(suda) Yukarıda verilen tepkime ile ilgili; l. Çözünme-çökelmetepkimesidir. II. İyon değişimi ile gerçekleşir. III. Net iyon denklemi; Pbî* (suda) + 2I'(suda) ~› PbI2(k) şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız I. B)YaInız II. C) I ve II. D)|veIII. E)I, II velll. CH4+2O24›CO2+2X CO2+X~›Y Y+2KOH~›Z+2H2O Yukarıdaki lepkimelere göre X, Y ve Z maddeleri se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? L L L A) HZO HZCOS K2CO3 B) HZOZ Hco; K2CO3 c) HZO Hco; KZO D) HZOZ HZCOS KZO E) HZO HCO3 K2CO3 - Maddelerin oksijen ile verdikleri tepkimeler --l-- tepkimeleri denir. - Her asit- baz tepkimesinde - -It - oluşmayabilir. - Sentez iepkimeleri - - - tepkimeleridir. Yukarıdaki numaralı boşluklara seçeneklerdeki kav- ramlardan hangisinin yerleştirilmesi en uygun olur! A) yanma su B) oksitlenme tuz C) analiz su D) çökelme tuz E) yanma su III oluşum ayrışma bozunma oluşum ayrışma İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bile- şik oluşiurmasına sentez tepkimesi denir. Buna göre; İ- N49) + 3H;(9) â 2NH3(9) ıı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ııı. 2BaO2(k) ~› 2BaO(k) + O2(g) lepkimelerinden hangileri sentez tepkimesidir? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)lvell. E)|IveII|. Al(k) + O2(g) AAIZOJK) tepkimesi ile ılgılı; I. Yanma iepkimesidir. II. Tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. III. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse AI'nin kat sa- yısı 4 olur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B)YaInız II. C) I. ve II. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. Bir miktar CaCoa katısı HCI çözeliisine atılınca iyi çözü- nen CaCIZ tuzunun yanı sıra COZ gazı ve HZO oluşur. Bu tepkimeyi ifade eden denkleştirilmiş denklem se- çeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCIZ(k) + CO2(g) + H2O(s) B) CaCO3(k) + 2HCI(suda) 4› CaCI2(suda) + CO2(g) + H2O(s) c) CaCO3(k) + HCI(g) ~› CaCI2(suda) + COZ(g) + H2O(s) D) CaCO3(k) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(k) + 3CO2(g) + H2O(s) E) CaCO3(k) + 2HCI(g) 4› CaCIZ(suda) + CO2(g) + 2H2O(s) Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesıdır? A) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) B) 2KCIO3(k) ~› 2KCI(k) + 3059) c) Pbîîsuda) + zcnsuda) ~› PbCI2(k) D) 2Fe(k) + O2(g) 4› 2FeO(k) E) N59) + 3H2(9) â 2NH3(9) x + 4049) ~› 30059) + 4H2O(s) verilen denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir Verilen denkleştirilmiş lepkimede X ile gösterilen bi- leşik aşağıdakilerden hangis ir" A) CSHG B) caHg c) caHso D) CZHSOH E) CSHEOZ Ca(OH)2 çözelt' i ile HCI çözeltisinin karıştırılmasıyla oluşan lepkimeyi ifade eden denklem aşağıdakiler- den hangisıdir? A) HCI(g) + Ca(OH)2(suda)» CaCI2(suda) + H2O(suda) B) caîwsuda) + zcıîsuda) ~› CaCI2(suda) c) Ca(OH)2(suda) + 2HCI(suda) ~› CaCI2(suda) + 2H2O(s) D) H*(suda) + OH7(suda) ~› H2O(s) E) Ca(OH)2(k) + 2HCI(g) ~› CaCI2(k) + 2H2O(s) Cu(k) + HNO3(suda) ~› Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s) tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiril- diğinde HNOJÜn katsayısı kaç olur? A)2 B)4 c)e 0)& E)12 Aşağıdakilerden hangisi asil- baz tepkimesidir? A) NH3(suda) + HCI(suda) ~› NH4CI(suda) B) cazîsuda) + zcıîsuda) 4› CaCI2(suda) c) 2H2(g) + O2(g) ~› 2H2O(s) D) Cu(k)+2H2SO4(suda) ~› cuso4 (suda) +SO2(g)+2H2O(s) E) AgNO3(suda) + NaCI(suda) ~›AgCI(k) + NaNO3(suda) CZHSOH + 02 ~› 002 + HZO tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleşti ürünlerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 7 B)6 c) 5 m4 E) 3 H2SO4(suda) + 2KOH(suda) ~› X(suda) + 2H2O(s) Verilen denkleştiri iş tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum oksit B) Potasyum sülfat C) Dipoiasyum sülfat D) Potasyum (Il) sülfat E) Potasyum peroksit ı. 4Fe(k) + 3059) ~› 2Fe2O3(k) ıı. 2NO2(g) a 2NO(g) + O2(g) ııı. CH 4(g) + 2059) 4› co2(g) + 2H2O(g) Verilen lepkimelerden hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir? A)Yalnız III. B) I ve Il. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. HCI(suda) + NaOH(suda) 4› NaCI(suda) + H2O(s) ı ııı ıı Verilen tepkimede l, ll ve III ile gösterilen bileşiklerin cinsi aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır! ı L ııı A) Asit Baz Tuz B) Baz Asit Tuz C) Tuz Asit Baz D) Asit Tuz Baz E) Baz Tuz Asit AI(k) + 059) »Aızogm lepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metalinin yeteri kadar uksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram AIZOS bileşiği oluşur? (one g/mol, AI:27 g/mol) A)5,1 a)1o,2 c)20,4 D)30,6 E)40,8 CH Ag) + 2059) 4› 0059) + 2H2O(s) lepkimesine göre 48 gram CH. gazının tamamen yanması sonucu kaç gram HIO oluşur? (H:1g/mcI,C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 108 a) 72 c) 54 D) se E) 18 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol OZ gazı ile tam yandığında 1,2 mol COZ ve 1,6 mol HZO oluşmaktadır. Buna göre CxHy bileşiği aşağıdakilerden hangisidir? A) C3H6 B) C2H4 c) C4H8 D) C4HG E) CaHg H2SO4(suda) + 2NaOH(suda) 4› Na2SO4(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre 98 gram Hzsoı ile 40 gram NaOH tepkimesinden kaç gram Nazso. oluşur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, Naz23 g/mol, 8:32 g/mol) A) 35 B) 71 c) 93 D) 124 E) 142 2AI(k) + 6HCI(suda) a 2AICI3(k) + 3H2(g) tepkimesine göre 5,4 gram Al'nin, yeteri kadar HCI ile tepkimesi sunucu NK'da kaç litre Hz elde edilir? (AI:27 g/mcl) A)3,36 B)6,72 c)11,2 D)22,4 E)44,a H2X(suda) + 2LiOH (suda) a Li2X(k) + 2H2O(s) tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol LiOH çözel- tisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre X'in mol ağırlığı kaçtır? (H : 1 g/mol) A) 23 B) 40 c) 43 D) 50 E) 56 0,25 mol CSHEO" bileşı nin lam yanması için NK'da 112 L hacim kaplayan hava harcandığına göre formül- deki n sayısı kaçlır? 1 (Havanın hacimce ?i O2'dir.) A) 1 B)2 c) 3 m4 E) 5 MgCO3(k) + 2HCI(suda) Q MgCI2(suda) + cozg) + H2O(s) 168 gram MQCOS katısından yukarıdaki tepkime denkle- mine göre 66 gram COZ oluşmaktadır. Buna göre bu tepkimenin verimi "A, kaçtır? (Mgz24 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol, H:1 g/mcl) A) 75 B) ee c) 52 D) 43 E) 25 C ve H'den oluşan organik bir bileşiğin 5,8 gramı yakıldı- ğında NK'da 8,96 litre COZ oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağı- dakilerden hangisidir? (O:16 g/mol, C:12 g/mol, H:1 g/mcl) A) CHZ B) cHa c) CZH5 D) C3H4 E) C4H10 2AgNO3 (suda) + K2S(suda) -› Ag2S(k) + 2KNO3(suda) 34 gram AgNOa ile 22 gram KZS lam verimle iepkimeye giriyor. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur! (AgNO3:170 g/mol, K2S:110 g/mcl) A) Sınırlayıcı bileşen AgNO3'tür. B) 0,1 mol KNOS oluşur. C) 12 gram KZS artar. D) 12 gram AgNoa artar. E) Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. CaC2(k) + 2H2O(s) a Ca(OH)2(suda) + C2H2(g) 2 mol su içine CaCZ ilave edildiğinde iepkimeden NK'da 4,48 litre CZHZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre tepkimede kaç gram su anmıştır? (H2O:18 g/mol) A)7, 2 B) 14,4 c) 23,3 D) 36 E) 56 N2(9) + 3H2(9) » 2NH3(9) iepkimesine göre 14 gram NZ ile 6 gram HZ gazları ka- palı bir kapta tepkimeye giriyor. Buna göre; l. NZ sınırlayıcı bileşendir. II. 3 gram HZ artar. III. Tepkime sonunda 17 gram NH3 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (H:1g/moI,N:14 g/mol) A)Yalnız I. B)YaInız III. C) I ve III. D) Ilve III. E)I, II velll. Kapalı kapta 10'ar litre S02 ve OZ gazlarının tepkimesin- den S03 gazı oluşmaktadır. Aynı koşullarda tepkime sonunda kapta kaç litre gaz bulunur! A) 5 a) 10 c) 15 D) 20 E) 25 M9(k) + 049) 9 M9O(k) tepkimesine göre eşit kütlede Mg ve OZ elementi alınarak 0,4 mol MgO elde ediliyor. Buna göre hangi elementin kaç gramı tepkimeye ğ memiştir? (O:16 g/mol, Mg:24 g/mol) A) 2,4 g Mg B) 6,4 g 02 C) 4,8 g Mg D) 3,2 g 02 E) 9,6 g Mg KCI(k) + %059» KCIO3(k) tepkimesi 3'er mol KCI ve OZ alınarak gerçekleştiriliyor. Buna göre; I. OZ sınırlayıcı maddedir. II. KCI artan maddedir. III. 2 mol KCIOS maddesi oluşur. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnız I. B) l ve II. C) I ve III. D)I|ve|II. E) I, Ilve III. 6,8 gram NH3'ün tamamı; 4NH3 + 7)( ~› 4Y + GZ tepkime denklemine göre 22,4 gram X ile tepkimeye girerek bir miktar Y ve 10,8 gram Z oluşuyor. Buna göre oluşan Y maddesinin mal kütlesi kaç gİmuFdür? (N:14 g/mol, H:1 g/mol) A) 46 &n40 c) 24 D)18 E)10 S(k) + 2H2SO4(suda)»3SO2(g) + 2H2O(g) iepkimesine göre 6,4 gram S ve 19,6 gram H2SO4'den 1,8 gram HZO oluşmaktadır. Buna göre; I. Sınırlayıcı bileşen H2SO4'tür. II. Tepkime verimi %50'dir. III. 0,1 mol S artar yargılarından hangileri duğrudur? (H:1 g/mol, 0:16 g/mol, 8:32 g/mol) A) Yalnız I. B)YaInız III. C) l ve II. D) IIveIII. E)I, Ilve III. 8 g CH4 gazının tamamının yakılması için harcanan 02 gazının NK'da hacmi kaç Iitredir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol) A)1,12 B)2,24 c)4,4s D)22,4 E)67,2 Fe metalinin 400 gramı açık havada bırakıldığında top- lam kütle 96 gram artarak FeZOS bileşiği oluşuyor. Başlangıçtaki Fe melıalinin "A, kaçı oksitlenmemiştir? (Fe:56 g/mol, 0:16 g/mol) A) 70 B) eo c) 56 D) 44 E) 40 CaCO3(k) 5 CaO(k) + CO2(g) Tepkimesine göre 40 gram kireç taşı (CaCoa) ısıtıldığında 13,2 gram COZ gazı açığa çıkıyor. Buna göre bu tepkimenin V.. verimi kaçtır? (Ca:4O g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) 35 B) so c) 75 D) eo E) 55 AI ve 12 arasında 2AI(k) + 3I2(k)»2AII3(k)lepkimesi gerçekleşir. 16,2 gram Al ile 76,2 gram Iz tepkime vermek üzere bir kapta bulunuyor. Gerçekleşen tepkime sonucun- da 40,8 gram Alla oluştuğuna göre, tepkimenin verimi % kaçtır? (AI:27 g/mol, 1:127 g/mol) A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) eo 1 mol C H O bileşiği, 6 mol OZ ile tamamen yandığında xyz 5 mol COZ ve 4 mol HZO oluşuyor. Buna göre bu hileşıgın formülü aşağıdakilerden han- gis r? A) cuzo B) czHaoz c) CH4O D) CSHEOZ E) car-go Pb(NO3)2 + Na2CrO4» PbCrOA + 2NaNO3 tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Tepkime sonrası kapta 1,2 mol NaNOS ve 1 mol Pb(NO3)Z bulunduğu görülüyor. Buna göre, l. Sınırlayıcı bileşen NazCrOjiür. ll. Başlangıçta 1,4 mol Pb(NO3)Z vardır. III. Oluşan PbCrO4 1,2 mol atom içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D)|ve III. E) Ilve III. C3HB ve 02 gazları eşit hacimde olup gaz karışımı NK'da 8,96 Iitredir. Kapalı bir kapta bu gazların sabit sıcaklıkta tam ve- rimle tepkimesi gerçekleşliriliyur. Buna göre; I. 02 sınırlayıcı bileşendir. Il. Tepkimede oluşan su 2,88 gramdır. III. Tepkimeye giren OZ gazı 0,2 moldür yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 g/mcl, H:1 g/mol, 0:16 g/mol) A) Yalnız I. B) Ive II. C) Ive III. D) Ilve III. E) I,IIveIII. Bilgi ı› Y I Her yerinde aynı özelliği gösteren ve tek görünüme sahip karışımlara homojen ka- x rışımlar denir. Il Gaz- gaz karışımları daima homojendir. x III Çözeltide genellikle miktarı daha fazla olan madde çözücüdür. IV Katı- sıvı heterojen karışımlara süspan- siyon denir. V Sıvı- sıvı heterojen karışımlara örnek alkollü su verilebilir. X Tahluyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır? A) ı. a) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Çözellilerle i alarak; I. Saf maddelerdir. II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler. III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar. yargılarından hangileri duğrudur? A) Yalnızll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) l, II ve III. Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çözeltilede çözünen maddenin ianecik boyutu 104 m'den küçüktür. B) Tanecik boyutu 1O'9 m ile 1045 m arasında olan karı- şımlar, kolloid karışımlardır. C) Süspansiyonların ıanecik boyutu 1045 m'den büyüktür. D) Kolloidlerin içerisinden ışık geçirildiğinde ışığın saçıl- dığı görülür. E) Çözeltilerin diğer karışımlardan farkı çözünen tane- ciklerin ancak mikroskopla görülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi humojen bir karışım deği r? A) Lehim B) Kolonya C) Duman D) Oksijenli su E) Temiz hava - Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir. - Zeytinyağı ve su karışımı- - - - örneğidir. - Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir. - Katı- sıvı heterojen karışımlara - - - - denir. Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelime- lerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açık- ta kalır? A) çözünen B) çöz cü C) heterojen D) süspansiyon E) emülsiyon Tabloda maddelerin sınıflandırılması gösterilmiştir. Maddeler Buna göre X ve Y ile gösterilen buşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Sa! maddeler - Çözelti B) Homojen - Süspansiyon C) Arı maddeler - Emülsiyon D) Süspansiyon - Çözelti E) Sa! maddeler -Adi karışım Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağıl- ma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmişlir. Buna göre hangisinde hata yapılmıştır? Madde Dağ ılan madde Dağılma ortamı A) Şekerli su Katı Sıvı B) Hava Gaz Gaz C) Alkollü su Sıvı Sıvı D) Bronz Katı Gaz E) Gazoz Gaz Sıvı Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? A) şerbet B) Kumlu su C) Deodorant D) sm E) Zeytinyağı - su X, Y ve Z maddeleri bir miktar su ile karışiırılıyor. Oluşan karışımların görünümleri; X * su Y * su Z * su karışımı karışımı karışımı şeklinde oluyor. Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştıı? A) x + su karışımı çözeltidir. B) Y + su karışımı emülsiyondur. C) Z + su karışımı heterojendir. D) Z'nin yoğunluğu sudan fazladır. E) Y'nin yoğunluğu sudan fazladır. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğer- lerinden farklı bir sınıfa aittir? A) Kumlu su B) Türk kahvesi C) Gazoz D) Ayran E) Talaş su I. Asit II. Tuz III. Cıva IV. Kum Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti uluşmaz? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) III ve IV. E) I, III ve IV. Her yeıınde aynı azellığı gas_ (eren karışımlaız homojen kaıışımlar dem , Çözellının krıııesı çozıîcu Benzın ve su kanşımı elen , Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar? A)1 B)2 c) 3 m4 E) 5 Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve mo- leküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturması- na çözünme denir. Buna göre, I. etil alkolün su ile karışması, II. benzinin su ile karışması, III. şekerin su ile karışması olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D)Ive III. E)|Ive III. - Çözünme olayı “benzer, benzeri çözer." ilke- siyle açıklanır. - Molekül yapısı birbirine benzeyen tanecikler birbiri içerisinde iyi çözünür. - Çözünme olayı moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetlerine dayanır. Yukarıda verilen bilgiler doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A)Y aıY c)D D)D E)D D v v D D D D v v D ı. KOH(k) i› KîsudanoHîsuda) ıı. C6H12O6(k) ı C6H12O6(suda) Verilen tepkimelerle ilgili alarak aşağıdakilerden han- gisi soylenemez? A) I. tepkimede madde iyonlarına ayrışarak çözünmüştür. B) II. tepkimede madde moleküler olarak çözünmüştür. C) I. tepkimede oluşan sulu çözelti elektrik akımını ileiir- ken ll.'si ileimez. D) I. iepkimede madde homojen karışmıştır. E) II. tepkimede madde heterojen karışmıştır. Suda iyonlaşarak çözünen maddeler elektrik akımını iletirler. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını ilelmez? A) NaCI B) c2ı-ı5oı-ı c) Nazcoa D) HCI E) cı-ıacooı-ı Madde üp I Çözünmeme Durumu H2SO4 + CH4 - CZHSOH + KNOS + NHa - Tabloda bazı maddelerin suda çözünüp / çözünmeme du- rumları (+ / -) gösterilmiştir. Buna göre hangi maddede hata yapılmıştır? A) Hzso,, B) CH4 c) NH3 D) KNO3 E) CZHSOH Şekilde NaCI kristalinin suda çözünmesi gösterilmiştir. Buna göre, I. İlk aşamada NaCI bileşiğinin kendi iyonları arasın- daki etkileşimi zayıflar. Il. Su moleküllerinin ö_ kısmı tuz yapısının (+) ucuna yönelmiştir. III. Na* ve CF iyonları su molekülleri tarafından sarılmışiır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ll. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. - Su, hidrojen bağları ve dipcl - dipol bağları içerir. - Bir maddenin başka bir madde içerisinde çözüne- bilmesi için moleküler yapılarının benzer olması gerekir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki maddelerden hangisi- nin aynı şartlarda suda daha iyı çözünmesi beklenir? A) OZ B) CH4 C) CZHB D) 002 E) NH3 A: CZHSOH B: ccı4 c; Kcı A, B ve C madde örnekleri bir miktar suda ç' Buna göre, I. A maddesi ve su molekülleri arasında hidrojen bağı oluşiuğundanAmaddesi suda i ` ' " Il. B maddesi apolar bir molekül, su ise polar bir mole- kül olduğundan B maddesi suda iyi çözünür. III. C maddesi iyonik bir bileşik olduğundan suda iyon- Iaşarak çözünür. yargılarından hangileri duğrudur? A)Yalnızl. B) Ivell. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı çözeltilerin çözucü ve çözünen türleri gös- terilmişlir. Buna göre hangi çözellide hata yapılmıştır? A) B) C) D) E) Çözelti Alkollü su Tuzlu su Temiz hava Gazoz 18 ayar altın Çözünen Sıvı Katı Gaz Sıvı Katı Çözücü Sıvı Sıvı Gaz Gaz Katı ıse - İyonik bileşikler maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler cülerde daha iyi ç" ...III .... .. çözücülerde iyi çözünürler. " rler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdıı? A) Polar apolar B) Polar polar C) Apolar apolar D) Apolar polar E) Polar polar polar polar polar apolar apolar Çözünme olayı ıle Ilgili verilen bilgilerden hangı yanlıştır? A) Polar moleküller dipol - dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içinde iyi çözünürler. B) Apolar moleküller polar çözücülerde iyi çözünürler. C) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülleri ile sarılmasına hidratasyon denir. D) Benzer moleküller benzer çözücülerde iyi çözünürler. E) İyonik bileşiklerdeki iyonların etrafının su molekülle- rinden başka moleküller tarafından sarılmasına sol- vatasyon denir. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? A) HZO- NH3 B) ccı4-ı2 c) HZO-CZHSOH D) HZO - NaCI E) CH4- HZO çözünen madde oranının diğerlerinden daha fazla oldu- ğu çözeltilere derişik çözeltiler denir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi diğerleri- ne göre daha deriş tir? A) 'L _ş B) __ _J C) __ _J D) 't ,ş E) 't ,ş I II III Eşit miktarlarda su içeren kaplara sırasıyla 1, 2 ve 3 hane küp şeker atılıp bu şekerlerin tamamen çözünmeleri sağ- Ianıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiml karşılaş- tırılması aşağıdakilerden hang de doğru verilmiştir? A)I>Il>IIl B)III>II>I %)I>III>II D) III>l>II E)|=Il=IIl Kütlece % 20'lik 600 gram şekerli su çözeltisi hazırla- mak için kaç gram şeker kullanılmalıdır? A) 120 a) 150 c) 180 D) 200 E) 250 160 mL etil alkol kullanılarak hazırlanan 400 mL çözel- tinin hacimce etil alkol yüzde derişimi kaçtır? A) 20 B) 28 c) 35 D) 40 E) 55 300 g çozellı Şekildeki kaba 45 g KNOS ve 155 g su ilave edilip, ekle- nen KNO3'ün tamamının çözünmesi sağlanıycr. Buna göre, I. Son karışımın küilece yüzde derişimi ilk çözeltiden daha küçüktür. Il. Son durumda toplam kütle 500 gramdır. III. İlk çözelti küilece % 20'Iiktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. 50°C'ta 100 gram suda çözünebilecek olan X maddesinin kütlesi 80 gramdır. Buna göre 150 gram su ve 50 g X maddesi içeren çö- zeltiyi duygun hale getirmek için kaç gram X maddesi eklenmelidir? A) 30 B) 50 c) 70 D) 90 E) 120 Markeden alınan 200 gramlık bir bal kavanozunun etike- tinde % 21 fruktoz içermekte olduğu yazılmıştır. Buna göre bu kavanozda kaç gram frukloz bulunur? A) 42 B) 36 c) 25 D) 21 E) 10,5 Bir şişe portakal suyunun eiiketinde 300 ppm C vitami- ni bulunduğu yazmakiadır. Bir şişe taze sıkılmış portakal suyunda ise 400 ppm C vitamini bulunduğu biliniyor. Buna göre, I. Taze sıkılmış portakal suyu daha derişiktir. Il. C vitamini derişimi her iki portakal suyunda da az miktardadır. III. 1 şişe portakal suyunun 1 kilogramında 300 mg C vitamini bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Şekilde bulunan kaba sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz ilave edildiğinde bir kısmının çözündüğü bir kısmının ise dibe çökiüğü görülüyor. Buna göre, I. İlk çözelti doymamışiır. Il. Son çözelti doymuştur. III. Son çözelti daha derişiktir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive ll. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. 20°C'ia 100 gram suda en fazla 58 g NaCI çözünmektedir. Buna göre; ı. 200 gram su + 53 g NaCI ıı. 50 gram su + 29 g NaCI ııı. 300 gram su + 100 g NaCI ıv. 150 gram su + 90 g NaCI verilen su ve luz miktarları 20°C'ta karıştırılırsa hangi- leri doymuş çözelti oluşturur? A) Ivell. B) Ivelll. c) IIveIII. D) II ve IV. E) I, II ve IV. Kütlece %20'Iik 200 gram NaOH çözeltisi ile kütlece %60'Iık 300 gram NaOH çözeltisi çökelme olmadan ka- rışiırılıyör. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçlır! A) 30 B) 40 c) 44 D) 45 E) 52 Küllece % 36'Iık 500 gram şekerli su hazırlamak iste- yen bir öğrencinin kullanması gereken şeker ve su miktarları aşağıdakilerden hangisidir? ğ' ß A) 50 450 B) 100 400 C) 120 380 D) 180 320 E) 200 300 Çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime nok- tası, kaynama noktası gibi özelliklerin değişmesine ne- den olur. Buna göre, I. kışın karlı yollara tuz serpilmesi, II. su dolu cam şişenin buzlukta çatlaması, III. otomobil radyatörlerine antiüriz konulması durumlarından hangileri derişimin erime veya kaynama noktasına etkisinden kaynaklanır! A) Yalnızl. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Tuzlu suyun 1 atm basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık - zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık cc) Zaman (dakika) Buna göre, I. i1 > 100 olmalıdır. II. 10. dakikada çözelti kaynamaya başlamıştır. III. iz “C'ta doymuş çözelti kaynamaya başlamıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızlll. B) Ive Il. C) lvelll. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdaki çözeltilerden hangi nin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? M?, 4 5)?, 4 9)?, 4 9)?, 4 5)?, 4 25°C'ta şekildeki kaplara belirtilen miktarlarda NaCI tuzu ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. 10 g NaCI 10 g NaCI 10 g NaCI Buna göre, oluşan çözeltilerin dunmaya haşlama sı- caklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı- dakilerden hangisidir? A)l>II>Ill B)I>llI>II C)II>III>I D) IlI>II>I E)II>I>III Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. A B Buna göre, I. Kaynama noktası A› B'dir. Il. Donma noktaları B >A'dır. III. Çözelti derişimleri A= 'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) Ive II. D) II ve III. E) I, II ve III. Doymamış şekerli su çözeltisi için, I. Kaynarken sıcaklığı artar. II. Donma noktası saf sudan düşüktür. III. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. şekildeki tuzlu su çözeltisine aynı şanlarda; I. 10 g NaCI ilave etmek, Il. 20 g HZO buharlaştırmak, III. 10 g HZO ilave etmek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözelti- nin kaynamaya başlama sıcaklığı artar? (Uygulanan işlemler sonucunda çökme olmamaktadır.) A) Yalnız l. B) Ive II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıda bazı olaylar ve nedenleri verilmiştir. Olay Neden Kışın karlı yolların tuzlanması u a) Kaynama noktası Kaynayan suya tuz alıldıgında yükselmesi kaynamanın durması . Kışın araba radyatörlerine antifriz eklenmesi Uçak gövdelerine elilen glikol içeren su püskürtülmesi b) Donma noktası alçalması Buna göre bu olaylar ile nedenleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? A) I-a B)|-a C)I-a II-b II-a II-b III-a III-a III-b IV-b IV-b IV-b D) I-b E)I-b Il-a II-a III-b III-a IV-b IV-b Aşağıdakilerden hangisi çözellilerin koligalif özellik- lerine örnek göslerilemez? A) Arabalarda radyatöre antiüriz konulması B) Kışın yollara luz dökülmesi C) Uçakların kışın alkol ile yıkanması D) Dondurmalara bir miktar tuz ilave edilmesi E) Bardaktaki suya buz konulması Şekildeki çözeltilerin aynı dış basınçla kaynama ve donma nuklaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktası Donma noktası A) I>Il I>Il B) I=I| I>Il C) II>I II>I D) II>I I=I| E) II>I I>Il Aşağıda farklı miktarlarda şeker kullanılarak hazırlanan A, B ve C çözeltilerinin altlarında aynı ortamdaki donma noktaları verilmiştir. _10 °c _5 °c Buna göre hu çözeltilerin kütlece % derişimleri seçe- neklerden hangisi olabilir? A L L A) “Az 10 “Az 20 % 30 B) “Az 80 “Az 40 % 50 C) “Az 20 “Az 10 % S0 D) “Az 80 “Az 60 % 40 E)%1O %30 %5 Aşağıdaki gratîklerden hangisi 1 atm basınç altında doymamış tuzlu su çözeltisine ait olabilir? çuınnnııau (g/mn q ..u çaznnmınu (gunu g ıul çazıınıınnu (gunu g ...ı A) B) c) sıcıkhk mı Sicıklık ı-c› ;sıklık ı-cı cnmnnımuyım g m› Çözıirıümik (gunu g m› D) E) k sıcıkhk rc› Sıcıkhk rc› Karışım Ayırma yöntemi I Kalay - kurşun karışımı Erime noktası farkı Il Kumlu su Süzme III Tuzlu su Buharlaştırma IV Kum - çakıl karışımı Eleme V Alkol su karışımı Ayırma hunisi Yukarıdaki kar mları bileşenlerine ayırmak için karşı- larında verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir? A) ı. B) ıı. c) ııı. D) ıv. E) v. Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? A) Tanecik boyutu B) Çözünürlük C) Yoğunluk D) Kimyasal bağ türü E) Uçuculuk Üre, kreatin gibi S” "mıeküıü atık maddeler VÜCUİ ' için yararlı madde = İ “x” i . . Kan hücreleri Membm" Şekilde yarı geçirgen bir zarın (membran) bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti do- Iaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Buna göre anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Damıtma B) Diyaliz C) Santrilüjleme D) Koagülasyon E)Aktarma Aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak ıçın veri- len yöntemlerden hangisi yanlıştır? Kam Ayımıa yöntemi A) Birb inde ç nmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım Ayırma hunisi 5) Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım Ayrımsal damıtma C) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu homojen karışım Yüzdürme D) Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım Süzme E) Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım Eleme Kaptaki karışımı ayırmak ıçın; I. mıknatıs kullanma, II. süzme uygulama, III. sıvı yüzeyinden toplama yöntemlerinden hangileri kul- lanılır? Nikel tozu A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) II ve III. E) I, II ve III. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir. Madde Yoğunluk (g ı cm3) Glikoz 1,54 İyot 4,93 Kil 1,3 Naftalin 1,14 Buna göre, I. iyot- kil, II. iyot- naftalin, III. kil - nafialin katı-katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? A)Yalnız I. B)Yalnız Il. C) I ve Il. D)IveI|I. E) IIveIII. X, Y, Z, T ve Q sıvılarının birbiri içinde çözündugu bilin- mektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde X Y Z T G KaynamanoktasıÜC) 56 112 78 100 81 Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ay- rımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? A)X-Y B)X-Z C)Y-T D)T-Q E)Z-Q Aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılamaz? A) Naftalin B) Yemek tuzu C) Demir tozu D) Talaş E) Kömür tozu Aşağıda X, Yve Z sıvıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ayın edici özellikler x Y z Yoğunluk (g/mL) 0,8 1,2 0,5 Kaynama noktası m› 70 95 110 .. .. Y'de X'de X ve Y'de Çoz luk .. .. .. .. .. .. .. .. çozunur. çozunur. çozunmez. Buna göre, I. Yve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Il. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir. III. X ve Y karışımı ayrımsal damıima ile ayrılabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. C) l ve III. D) Ilve III. E) I, Ilve III. A sıvısı; B sıvısında çözünmekte, C ve D sıvılarında çö- zünmemektedir. C ve D sıvıları ise birbiri içerinde çözün- memektedir. sıvıların yoğunlukları arasında D < c < B < Ai olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunis deki g nümleri aşağıdakilerden hangısınde doğru verilmiştir? kı' A) Aşağıda bazı karışımlar verilmiştir. I. Demir tozu - bakır tozu II. Kobalt tozu - demir tozu III. Nikel tozu - gümüş tozu Buna göre hangileri mıknatıs ile ayırahiliı? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Ive III. D) II ve III. E) I, II ve III. Aşağıdakilerden hangısınde özütleme yöntemi kulla- nılmaz? A) Şeker pancarından şeker eldesi B) se C) Zeytinden yağ eldesi ağacından salisilik asit eldesi D) Deniz suyundan yemek tuzu eldesi E) Bitkilerden parlüm ham maddesinin eldesi Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. 1.A. Lavoisier a. Kütlenin korunumu 2. J. Proust b. Katlı oranlar 3. J. Dalton c. Sabit oranlar Buna göre bilim insanı-kanun eşleştirilmesi hangisin- de doğru olarak yapılmıştır! A) 1-a, 2-b, 3-c B) ı-a, 2-c, 3-b c) 1-b, 2-c, 3-a D) 1-b, 2-a, 3-c E) 1-c, 2-b, 3-a Aşağıdaki tepkimede, iepkimeye giren ve tepkime sonu- cunda oluşan maddelerin küileleri verilmiştir. C3H4 + 402 ş scoz + 2H2O Xg 12,89 13,29 3,69 Buna göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A) 4 B) 5 c) e D) 7 E) a m HZO bileşiğinde kütlece birleşme oranı i : Ldir. m0 8 Buna göre 54 gram HIO bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? IIIH "lo A) 12 42 B) 43 e c) 9 45 D) e 48 E) 42 12 mFe 7, .. : -tur. m0 3 FezOa bileşiğinde kütlece birleşme oranı Buna göre; I. 14 g Fe ile 6 g O'nun tepkimesinde 20 g FeZOS bi- Ieşiği oluşur. Il. 40 g Fe2O3 bileşiği elde etmek için 28 g Fe yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. Il. 21 g Fe ile 21 g O'nun iepkimesinden 42 g FezOa bileşiği oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız l. B) I ve II. C) I ve III. D)|Ive III. E) I, Ilve III.