Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1
 • I. Filozoflar aynı zamanda din adamıdır.


  II. İnsanın özü ile bu dünyadaki yerini araştırır.

  III. Felsefenin ana teması dinidir.

  IV. Düşünce, kendisini tarihi otoritelerden bağımsız kılmıştır.

  Verilenlerden hangileri modern düşüncenin ortaya çıktığı
  Rönesans felsefesi için söylendiğinde doğru olur?

  A) Yalnız II.

  B) Yalnız IV.

  C) I ve II.

  D) I ve III.

  E) II ve IV.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Spinoza’ya göre var olan tek şey Tanrı’dır. Tanrı, kendi kendisi
  tarafından belirlenmiştir. O hâlde, Tanrı’da özgürlük zorunlulukla
  aynı şeydir. Böylece insan, evreni tanıyıp evrenin
  içinde meydana gelen her olayın zorunlu olduğunu bilmek
  ve bu zorunluluğu kabul etmek suretiyle mutlu olur. Ona
  göre insan çoğu zaman tutkularının etkisi altındadır. Bu tutkular
  ruhun bulanık ve karmaşık yanını oluşturur. Ahlakın
  amacı insanın tutkularını yenmesine yardımcı olmaktır. Bu
  da Tanrı’yı bilmek ve onun yasalarını kabul etmekle olur.


  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) İnsan için en iyi şey, ne aşırıya kaçmak ne de azla
  yetinmektir, ahlaklı olmak ölçülü olmaktır.

  B) İnsanın tutkularını yenmesi, Tanrı’nın yasalarını kabul
  etmekle olur.

  C) Evrendeki her olayın zorunlu olduğunu bilmek ve bu
  zorunluluğu kabul etmek insanı mutlu eder.

  D) Tanrı’nın yasalarına uygun olan iyidir, uygun olmayan
  kötüdür.

  E) Mutluluk, insanın kendisini Tanrı’nın yasalarına tam
  bir gönül rahatlığıyla bırakmasıdır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Her şeyin ortak olduğu Güneş Ülkesinde zenginlik ya da
  yoksulluk söz konusu değildir. Ülkede herkesin ihtiyaçları
  karşılanır. Kimsenin özel mülkiyeti yoktur, her şey ortaktır.
  Güneş Ülkesinde yaşayanlar mala mülke önem vermezler,
  sadece ihtiyacı kadarını alırlar.


  Campenella’nın bu görüşleri siyaset felsefesinde
  aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  A) Sivil toplum

  B) İstenilen ütopya

  C) Karizmatik egemenlik

  D) Güçler ayrılığı

  E) Bürokrasi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Descartes’a göre var olmasaydık şüphe edemezdik. Bu bizim
  edinmiş olduğumuz ilk doğru bilgidir. Öyle ki şüphe etmek
  düşünmeye, düşünmek ise var olmaya yeter bir kanıttır.


  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Descartes’ın varlıkların
  var olabileceği düşüncesine ulaşmasını sağlayan
  çıkarımın nedeni olarak düşünülebilir?

  A) Araştırmalarını bilimsel verilerle desteklemesi

  B) Düşünmeye dayalı ispat ve akla dayalı kanıt tarzını
  kullanması

  C) Elde ettiği verileri doğaüstü güçlere dayandırması

  D) Bilinen akıl yürütme yöntemlerini kullanması

  E) Düşünme yetisi ile duyu verilerini yorumlaması
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Galileo’nun Güneş merkezli evren kuramı ölümünden yıllar
  sonra bile kiliseyi huzursuz etmeye devam etmiştir. 1 yüzyılın
  ortalarında, ancak 100 yılı aşkın bir süre sonra Galileo’nun
  kuramı onaylanmış ve kabul görmeye başlamıştır.


  Bu açıklamadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan
  hangisi yapılabilir?

  A) Bilimsel kuramların doğrusal bir hızla ilerlediği

  B) Bilimsel gelişmelerin ortaya çıktığı çağda ön yargı ile
  karşılanabileceği

  C) Bilimde ölçütün doğrulanabilirlik olduğu

  D) Bilimsel gelişmelere yeni buluşların ivme kazandırdığı

  E) Bilim insanlarının mantık ilkelerine göre hareket ettiği
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Hobbes’a göre doğa durumunda birbirinin kurdu olan insanlar
  bir sözleşmeyle hak ve özgürlüklerini kendilerini
  yönetmesi için, kendi iradeleriyle oluşturdukları bir güce
  devrederler. Bu şekilde kargaşa ve savaşa son verip güvenlik
  içinde yaşarlar.


  Buna göre Hobbes, devletin ortaya çıkmasını aşağıdakilerden
  hangisine bağlamıştır?

  A) Uzlaşmak

  B) Cesaret

  C) Özgürlük

  D) Duygusallık

  E) Dürüstlük
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Descartes mutlak doru bilgiye ak ve seik bir biimde
  bilinmeyen her eyden phe ederek ve adm adm ilerleyerek
  ulalabileceini syler. Bu tr bir bilgiye ulamak
  iin her eyden kuku duymaya, kendini ak seik duyurmayan
  her eyi reddetmeye karar verir. Bu noktada
  kuku duymayaca tek bir ey olduunu syler: Kuku
  duyduumdan kuku duymadm gerektir.


  Bu paradan hareketle Descartes ile ilgili aadakilerden
  hangisi sylenebilir?

  A) Kukuyu ama edindii

  B) ki farkl tz kabul ettii

  C) Ak seik mutlak bilgiye ulaabildii

  D) Apriori bilgilerin varln kabul ettii

  E) Nesneler dnyasnn varln aratrd
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Spinoza’ya göre aşağı doğru akan su düşünebilen bir varlık
  olsaydı, kendi özgür istenci ve iradesiyle neden aşağı
  doğru aktığını düşünebilirdi. İnsan da kararlarında ve eylemlerinde
  hep bir zorunluluğun etkisi altında kalmıştır.


  Bu görüş aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?

  A) İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak tüm etkilerden
  bağımsız hareket eder.

  B) Her varlık gibi insan da nedenselliğe tabidir.

  C) İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak özgür istenç ve
  iradeye sahiptir.

  D) Doğada gerçekleşen olaylar yine doğal olan faktörler
  tarafından belirlenmiştir.

  E) İnsan davranışlarının nedenlerini düşünebilir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Ben Aristoteles gibi taşların niçin düştüğünü değil, nasıl
  düştüğünü merak ediyorum.


  Galileo’nun bu düşüncesine göre aşağıdakilerden
  hangisi söylenebilir?

  A) Bilim var olanların özünü araştırır.

  B) Felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır.

  C) Felsefe ve bilim varlık kavramını sorgular.

  D) Bilim ve felsefe varlığı idea olarak düşünmez.

  E) Felsefeyle bilimin varlığa yaklaşımı aynı değildir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Hobbes’a göre insan doğası gereği bencil bir varlıktır.
  Sürekli kendi çıkarları peşinde koşar. Durum böyle olunca
  güçlü zayıfı ezmeye başlar ve bazı bireylerin mal ve
  can emniyeti tehlike altına girer. Bunun sonucunda ise
  insanların birbirlerine zarar vermelerini engellemek için
  ortak uzlaşı ile devlet kurulmuştur.


  Hobbes’un bu düşüncesine göre aşağıdakilerden
  hangisine ulaşılabilir?

  A) Devlet yapay bir kurumdur.

  B) İktidar olmak için her yol denenebilir.

  C) Devlet güçlülerin egemenliğindeki bir kurumdur.

  D) Ekonomik çıkarlar toplumun huzurunu bozmaktadır.

  E) İnsan öncelikli olarak toplumun çıkarlarını düşünen
  bir varlıktır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Descartes’ın “Ne biliyorum? Ne kadar bilebilirim? Hangi
  bilgilere güvenebilirim?” şeklindeki sorularına karşılık;
  Spinoza “İnsan için iyi yaşam nedir? Bu yaşamı en iyi
  şekilde yaşamamı sağlayacak olan nedir? Yaşamımı sürekli
  mutlu ve kutlu yüce bir sevinç içinde sürdürmemi
  sağlayacak olan şeyler nelerdir? Bunu nasıl elde edebilirim?”
  gibi sorular olmuştur.


  Buna göre Descartes ve Spinoza’nın sırasıyla aşağıdaki
  felsefe alanlarından hangisiyle ilgilendiği söylenebilir?

  A) Siyaset felsefesi – din felsefesi

  B) Bilgi felsefesi – ahlak felsefesi

  C) Bilgi felsefesi – siyaset felsefesi

  D) Ahlak felsefesi – bilgi felsefesi

  E) Varlık felsefesi – ahlak felsefesi
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 F. Bacon’a göre düşünce kendi başına bırakılırsa doğruya
  ulaşamaz. Nasıl kullanılan araçlar, elin gücünü artırıyorsa
  kullanılan akıl yürütme tarzları da aklın gücünü artırır.


  Bu açıklamadan hareketle F. Bacon’un felsefenin aşağıdaki
  konularından hangisi ile ilgilendiği söylenebilir?

  A) Ahlaki yargıların yapısı

  B) Güzelin kaynağı

  C) En iyi yönetim biçimi

  D) Vahyin imkanı

  E) Bilimsel yöntemin doğası
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir