Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

AOL Seçmeli Coğrafya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Seçmeli Coğrafya dersiAOL Seçmeli Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek

AOL Seçmeli Coğrafya dersi test çözmeAOL Seçmeli Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek

AOL Seçmeli Coğrafya testi çözAOL Seçmeli Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek

AOL Seçmeli Coğrafya testi çözAOL Seçmeli Coğrafya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Seçmeli Coğrafya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek Ekosistemde su, besin maddesi ve enerjinin bir canlıdan diğerine geç- mesine - - - - denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi gelmelidir? A) Habitat B) Şesin zinciri C) Ayrıştırıcılar D) Ureticiler Kaktüs gibi kurakçıl bitkiler ile deve ve Sürüngen hayvanların yaygın olduğu çöl biyomu harita üzerinde numaralanmış alanların hangisinde görülür? A)I B)II c)ııı D)IV Canlıların yeryüzünde dağılışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çöller bitki ve hayvan türleri bakı- mından zengin bölgelerdir. B) İklim, canlıların dağılışını etkileyen önemli bir faktördür. C) Sıcaklık, yağış, nem ve ışık kay- nağı zengin bölgelerde bitki türleri ve yoğunlukları daha fazladır. D) Bir bölgede iklimin değişmesi, bitki ve hayvan türlerini göçe veya adaptasyona zorlar. Bitkiler fotosentezle oksijen üretir Hayvanlar ve bitkiler Kalbim' solunum yapar dioksit s& Görseldeki canlılar için yaşamsal öneme sahip olan döngü aşağıda- kilerden hangisidir? A) Oksijen döngüsü B) Karbon döngüsü C) Azot döngüsü D) Su döngüsü Ülkelerin nüfus projeksiyonları hazırlama amaçları arasında aşağı- dakilerden hangisi yoktur? A) Ülke nüfusunun gelecekteki duru- mu hakkında tahminler yapmak B) Geçmişteki nüfus miktarını tespit etmek C) Alt yapı planlarında tutarlılığı ar- tırmak D) Ekonomi politikalarında istikrar sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz- de nüfusun ikiye katlanma hızını artıran faktörlerden biridir? A) Aile planlaması yapmak B) Kadının iş olanaklarının çeşitlen- mesi C) Kırsala göre kentli sayısının daha fazla olması D) Çok çocuklu ailelere vergi muaü- yeti sağlamak Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha geniştir? A) Şam B) Hartum C) Istanbul D) Bakü Aşağıdakilerden hangisi liman şehirlerimizden biridir? A) Mersin B) Ankara C) Kayseri D) Malatya Aşağıdakilerden hangisi köylerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. B) İşbirliği ve sosyal dayanışma kuv- vetlidir. C) Nüfusları az kapladıkları alan Küçüktür. D) Hizmet sektörü gelişmiştir. Yağışın bol, su kaynaklarının ye- terli olduğu verimli sahalarda üre- timi, kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelen aksamalar dağı- tımı, çok soğuk veya çok sıcak kurak alanlarda nüfusun seyrek olmasıyla tüketimi etkileyen doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal afetler B) Bitki örtüsü C) lklim D) Toprak yapısı Sanayi tesislerinin kurulmasından gerekli araç gereçlerin teminine ve çalışanların ücretlerinin ödenme- sine kadar birçok alanda üretimi etkileyen beşe 'faktör aşağıdaki- lerden hangisi r? A) Sermaye birikimi B) Teknolojik gelişmeler C) Tarımsal faaliyetler D) Kitle İletişim araçları Aşağıdakilerden hangisi tükenebi- len doğal kaynaklardandır? A) Güneş B) Rüzgâr C) Petrol D) Dalga Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa- mında yer alan illerden biridir? A) Çorum B) Trabzon C) Bartın D) Zonguldak Ürünlerin Üretiminde sıcaklık orta- lamasının yüksekliği olgunlaşma süresini kısaltır. Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyvelere ise tuıfanda denir. Bu bilgilere göre turfanda tarımında harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi ilk sırada yer alır? A)| B) ıı c) ııı D) ıv Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımda sulama imkânlarının yay- gınlaşması aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalmaya neden olur? A) Tarımsal verimlilikte B) Tarımsal ürün çeşitliliğinde C) Tarımda çalışan kişi sayısında D) Nadasa bırakılan alanda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı desteklemek amacıyla kuru- lan kamuya ait bankalardan biridir? A) Vakıf Bank B) _Ziraat Bankası C) Halk Bank D) Iş Bankası Harita üzerinde numaralanmış alanların hangisi bor rezervleri bakımından zengindir? A)I B)II c)ııı D)IV Yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kaynaklarıyla ilgili verilen bilgiler- den hangisi anlıştır? A) Hidroelektrik santraller, temiz bir enerji kaynağıdır. B) Gelgit enerjisi, Dünya ve Ay ara- sındaki çekim kuvvetine bağlı oluşur. C) Türkiye'de ilk rüzgâr santrali İzmirde kurulmuştur. D) Doğu Karadeniz”de güneş enerjisi potansiyeli yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sanayisinin genel özelliklerinden biri değildir? A) Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük işletmelerden oluşmaktadır. B) 1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu ile önemli yatırımlar yapılmıştır. C) Günümüzde çalışanların 3/4`ü sa- nayi alanında istihdam edilmektedir. D) Ülkemizde son yıllarda savunma sanayisinde yerlilik oranı artmıştır. Ülkemizde, sanayi tesisleri genelde nüfusu fazla olan, önemli ulaşım yolları ve limanlara yakın yerlere ku- rulmuştur. Aşağıdaki illerden hangisinde yukarıda bahsedilen durum söz konusudur? A) Bartın B) İzmir C) Sinop D) Bayburt 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorların- da içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir? A) Tsunami B) Orman yangını C) Kuraklık D) Asteroit çarpması Aşağıdakilerden hangisi bir böl- gede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalar- dan biridir? A) Turizm faaliyetlerini durdurmak B) Bilinçli su tüketimini sağlamak C) Tarım gübresi kullanımından vaz- geçmek D) Enerji Üretiminde fosil yakıt kul- Ianmak Herhangi bir dayanıklı tüketim malı- nın üretim aşamalarından (ham mad- desinin üretimi, nakliyesi, malın üre- timi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırı- cı etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir? A) Geri dönüşüm B) Ağaçlandırma C) Biyoçeşitliliği koruma D) Damla sulama yöntemi Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yer- leşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir? A) Sosyokültürel gelişme B) Ekonomik gelirlerin artması C) Üretilen Ürünlerin tanıtılması D) Kentlere göçü teşvik etmesi Aşağıdaki tabloda bazı kıtaların geç- miş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir. Kıta 1990 2014 2050 KuzeyAmerika 75 81 87 Avrupa 70 73 82 Afrika 31 40 56 Asya 32 48 64 Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kentsel nüfus Avrupada en faz- Iadır. B) En kalabalık şehirler Afrika kıta- sındadır. C) Asya kentsel nüfusun en hızlı art- tığı kıtadır. D) Kuzey Amerika nüfus artış hızı en yüksek yerdir. Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayan- dırdığı söylenebilir? A) Küreselleşmeye bağlı olarak işsiz- liğin artmasına B) Robot teknolojisinde kaydedilen gelişmelere C) Mülteci durumuna düşen kişi sayı- sının artmasına D) Ekonomik yapının gelecekte hiz- met ağırlıklı olmasına Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir? A) İstanbul Valiliği B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Devlet İstatistik Kurumu D) Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bölgeler arasında gelişmişlik sevi- yesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir? A) Kentlere göç B) Tarımda verim amşı C) Modern yapılaşma D) Çevre koruma bilincinin gelişmesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin gene- linde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söy- Ienebilir? A) Balıkçılık B) Orman C) Taş kömürü D) Çay-fındık Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan- ların gayrisaû yurtiçi hasılası (GSYH) içindeki payı 1923'te %37 iken bu değer 2016'da %709 ulaşmıştır. Bu veri artışında Türkiye'de kay- dedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur? A) Okul ve öğretmen sayısının art- ması B) Turistik konaklama tesislerinin artması C) Dağıtım ve ulaşım hizmetlerinin gelişmesi D) Tarımda ekilebilir alan yüzölçümü- nün artması Ticaret; üreticiden tüketiciye ka- dar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, tica- ret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölge- de üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur. EGEDEN IZI Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür? A)I B)II c)ııı D)IV Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi s_öy_- lenemez? A) Enerji tüketimi yüksektir B) Nüfus yoğunluğu yüksektir C) Turizm sektörü geri kalmıştır D) Ekonomik faaliyetler yoğundur Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun Iimanlarının ülkemiz eko- nomisi açısından önem taşımaktadır. Verilen bilgiye göre aşağıdakiler- den hangisinin etkisi daha fazladır? A) Boru hatları ağının yetersiz kal- masının B) Ülkemiz istihdamında payının olmasının C) Ülke nüfusunun çoğunun kıyılarda yaşamasının D) Uluslararası ticaretimizin %65`inin buralardan yapılmasının Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünül- meksizin akışı ve aktarımına ne ad verilır? A) Ulaştırma B) Ticaret C) Küreselleşme D) Pazar Dünya ticaretinin %90'a yakın kıs- mı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesi- nin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluklarının yüksek olması B) Ekonomilerinin güçlü olması C) İklim şanlarının uygun olması D) Yenilenebilir enerji kaynakların yaygınlığı Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üre- tilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu'nun kara yolları ve Iimanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu'ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ticaret yolları zamanla önemini kaybedebilir. B) Eski çağlarda en fazla mal kara- dan taşınıyordu. C) Osmanlı'nın yıkılmasına coğraü Keşifler neden olmuştur. D) İpek yolu kuzey-güney yönünde işleyen bir ticari güzergahtı. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir? A) Antalya B) Balıkesir C) Muğla D) lzmir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin somut olmayan kültü- rel miraslarından biridir? A) Selimiye Camii B) Ani Harabeleri C) İshakpaşa Sarayı D) Kukla oyunu Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı ara- sında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Zeytin - Gemlik B) Tantuni - Mersin C) Baklava - Ezine D) Çibörek - Eskişehir Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerin- den biri olamaz? A) Yabancı turist sayısını arttırmak B) Yerli turist sayısını düşürmek C) Turistik işletmeleri arttırmak D) Turizm gelirlerini yükseltmek