Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

AOL Kimya test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Kimya dersiAOL Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması

AOL Kimya dersi test çözmeAOL Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması

AOL Kimya testi çözAOL Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması

AOL Kimya testi çözAOL Kimya test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Kimya test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması Aşağıda verilen kovalent bileşik- lerden hangisinin adı yanlıştır? Bileşik Bileşik formülü adı A) S02 Kükün dioksit B) 8203 Dikükün trioksit C) N2O4 Diazot pentaoksit D) N20 Diazot monoksit Aşağıda verilen iyon çiftlerinden oluşan kararlı bileşiğin formülü hangi seçenekte hatalı verilmiştir? - B'l 'k 'V°"'a' roırıîışiıııü A) Mgz* ve cı- MgClz B) Ph*** ve 02- PbOZ o) Fe3* ve OH' FegOH D) Na* ve soğ- Na2SO4 K2CO3 iyonik bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Potasyum karbür B) Potasyum karbonat C) Kalsiyum karbonat D) Kalsiyum oksit Aşağıda verilen anyon isimlerin- den hangisi yanlıştır? Anyon Anyonun ismi A) H' Hidrür B) F" Fosfür C) Br' Bromür D) s?- Sülfür Apolar moleküller arasında anlık olu- şan çekim kuwetlerine indüklenmiş dipol denir. Buna göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır? A)H2 B) HCI cmzo D) HF Hidrojen bağı, elektronegatifliği yük- sek bazı atomlarla elektronegatif ato- ma bağlı hidrojen atomu vasıtasıyla oluşan moleküller arası etkileşimdir. E E Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen elementlerin H ile oluşturduğu kararlı bileşikler seçeneklerde verilmiştir. Buna göre sıvı halde kendi mole- külleri arasında hidrojen bağları oluşturan bileşiklerin tümü hangi seçenekte verilmiştir? A) NH3, PH3 B) HF, Hcı c) PH3, HZS, Hcı D) NH3, H2O, HF Aşağıdaki olaylardan hangisinde yalnızca fiziksel bir değişim ger- çekleşmiştir? A) Demir metalinin elektriği iletmesi B) Gümüş metalinin Kararması C) Sütten yoğurt elde edilmesi D) Metan gazının yanması Gazların genel özellikleriyle ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. o Gazlar sıcaklıkla genleşebilir. o Gazların yoğunluğu katı ve sıvı hâllerine göre daha düşüktür. o Tanecikleri arasındaki boşluk sıvı hâllerine göre azdır. o Gazlar bulunduğu kabın hacmini alır. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B)2 ms D)4 Maddenin gaz ve plazma hâllerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. I. Akışkandırlar. II. Isıyı iyi iletirler. II|. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. Buna göre hangiler' ' fiziksel hâl için de ortak özelliktır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C)|ve|II. D)I|ve|II. Maddenin 4. fiziksel hâli olan plazmaya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak Verilemez? A) Kar taneleri B) Yıldırım C) Mum alevi D) Güneş Karbon atomlarından oluşan elmas ve grafit aşağıdaki katı tür- lerinden hangisine örnek olarak verilebilir? A) İyonik B) Moleküler C) Kovalent D) Metalik Ametal atomları arasında oluşmuş aşağıdaki bileşiklerden hangisi sayıca en çok polar kovalent bağ içerir? A)H2O B)HC| C)NH3 D)CH4 Aşağıda verilen atom ve iyonlardan hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? (zHev ac» sOı 12M9) A) -He- B) Aşağıda verilen taneciklerden han- gisi çok atomlu iyonlara örnektir? A)Na+ B)Ca2+ cm2- D)OH' Aşağıda Lewis sembolleri verilen atomlardan hangisinin oluşturaca- ğı kovalent bağ sayısı en fazladır? A) H. B) ..iğ- c) :°c_3. D) Bir öğrenci sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin geçirdiği hal deği- şim olaylarını gösteren şekli aşağıda- ki gibi hazırlamıştır. Erime Yoğuşma l III Katı a Sıvı (î Gaz ll IV Donma Buharlaşma Buna göre numaralar ile gösterilen hal değişim olaylarından hangi ikisi yer değiştirirse şekil doğru olur? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ıv. D) ııı ve ıv. Saf bir maddeye ait sıcaklık-zaman graüği aşağıda verilmiştir. Sıcaklık (°C) Zaman Bu grafiğe göre numaralandırılmış hangi iki bölgede taneciklerin ki- netik enerjisi artmaktadır? A)|ve|I. B)Ive||I. C)IIveI||. D) ıı ve ıv. Sıvıların buhar basıncı ile ilgili; l. Sıvı molekülleri arasındaki etkile- şim fazlaysa sıvının buhar basıncı düşük olur. ll. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça buhar basıncı da artar. lll. Buhar basıncı sadece sıvı kayna- maya başladığı zaman oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A)YaInız||. B)Ive ll. C)IveII|. D) II ve II|. Aşağıda verilenlerden hangisi yu- muşak suyun sert suya göre avan- tajlarından biri değildir? A) İçimi daha iyidir. B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır. C) Makinelerin ömrünü uzatır. D) Kaynatıldığında daha çok kireç toıtusu bırakır. Aşağıda verilenlerden hangisi küre- sel ısınmanın bir sonucu değildir? A) Besin çeşitliliğinin anması B) Buzulların erimesi C) Deniz seviyesinin yükselmesi D) Bazı canlı türlerinin azalması