Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

AOL Fizik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Fizik dersiAOL Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma

AOL Fizik dersi test çözmeAOL Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma

AOL Fizik testi çözAOL Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma

AOL Fizik testi çözAOL Fizik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Fizik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma Yalnızca sayı ve birimin yeterli oldu- ğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangi- si skaler bir büyüklüktür? A) Hız B) Yer değiştirme C) Kütle D) Kuvvet Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1: 6 N, F2: 3 N'|uk kuwetlerle çekilmektedir. . FW=GN Yatay Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton'dur? (Sününme kuvveti önemsenmiyor) A)3 B)9 c)12 D)18 Bazı çalışma alanları aşağıda veril- miştir. I. Mühendislik, uzay teknolojileri II. Tıp, meteoroloji III. Savunma sanayi Bu alanlardan hangileri bilim araş- tırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır? A) Yalnız I. B) II ve Ill. C)Ive ll. D) I, II velll. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim- sel araştırma ve yayımlarda uyul- ması gereken etik ilkeler arasında yer almaz? A) Dürüstlük B) Yüksek ahlâk C) Taraflı olma D) Ozgünlük “Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kütle B) Hacim C) Yoğunluk D) Akım şiddeti Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır? A)0,4 B)4 c)40 D)400 Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kita- bın hacmi kaç cm3'tür? (V=a.b.c) A) 930 B) 1240 c) 1320 D) 1645 Aynı maddeden yapılmış üç kÜpÜn kütle-hacim değerleri tabloda veril- miştir. Hacim (cm3) Buna göre aşağıdakilerden han- gisi tabloya ait kütle-hacim grafi- ğidir? A› Kütle (g) s40 270 70 Hacim (cm3) “727 SA C) Kütle (g) Hacim (cm3) Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili: I. Bütün maddelerin öz kütleleri ay- nıdır. II. Maddenin ayın edici özelliklerin- den biridir. III. Maddenin kütlesi ve hacmi değiş- se bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) II velll. C)|ve|II. D) I, II velll. Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küple- rin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3'tür. Buna göre D1, Dz ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)D1>D2> DS B)D3> D2> D1 C)D2>D1> DS D)D1=D2=D3 l. Kağıt havlunun suyu emmesi ll. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi ||I. Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine Konulduğunda renginin değişmesi İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir? A)|ve|I. B)Ive||I. c) ıı ve ııı. D) ı, ıı ve ııı. Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun: l. Sıcaklığını artırmak ll. Deterjan eklemek ||I. Tuz eklemek işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır? A) Yalnız l. B) Yalnız ||I. C) Ive II. D) II ve II|. Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlı; işaretlen- miştir? A) B) C) D) Cisim öteleme hareketi Dönme hareketi Titreşim hareketi Sauanan sahncak Hareket halindeki araba tekerleği Arının kanatları Çalışan saann akrep ve yelkovanı Nm) s P N K L M *X(m) -30 -20 -10 0 10 20 30 Yukarıdaki şekilde doğrusal -x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldi- ğinde kaç metre yer değiştirmiştir? A)30 B)40 c)50 D)60 Aşağıda bir araca ait hız-zaman gra- üği verilmiştir. Hız (m/s) @IU-bm Zaman (s) 51015 Buna göre aracın (0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir? A)20 B)30 c)90 D)120 I. Elektromanyetik kuvvet II. Güçlü nükleer kuwet III. Zayıf nükleer kuvvet IV. Kütle çekim kuweti Yukarıdakilerden hangileri doğa- daki temel kuvvetlerdendir? A) I ve II. B) I, II ve III. C)II,IIIVe IV. D) I, II, III ve IV. Sününmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuwet tarafından çekiliyor. F2: N Yer Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder? A) F1 yönünde 20 N B) F2 yönünde 5 N C) F1 yönünde 25 N D) F2 yönünde 10 N Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlı- ğı kaç newton'dur? (g=1O m/s2) A)0,95 B)9,5 c)95 D)950 I. Archimedes Il. Galileo Galilei I||.Aristo Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisin- de yer almıştır? A) Yalnız l. B)Ive ll. C) II velll. D) I, llve III. lsının madde içinde nasıl yayıl- dığını ve iletimi ı inceleyen fizik bilim alt dalı aşağıdakilerden hang r? A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği C) Nükleer fizik D) Manyetizma