Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOL Felsefe test çöz
 • 1
 • Bilgiyi seven ve bilgelik arayışı içinde bilginin peşinde koşan kişiler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

  A) Sanatçı B) Filozof
  C) Psikolog D) Sosyolog
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 2
 • İbni Sina’ya göre felsefenin amacı; “Bir insanın nesnelerin hakikatlerini kavrayabileceği kadar kavramasıdır.”
  Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) İnsan aklı sınırlıdır

  B) İnsan nesnelere dair her şeyi bilebilir
  C) Tüm bilgi deneyimle elde edilebilir
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 3
 • D) Nesnelerin hakikati bilinebilir

  Özne olarak insanın nesne olarak var olanla karşılaşması sonucu ortaya çıkardığı ürün aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Merak B) İhtiyaç

  C) Sevgi D) Bilgi
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 4
 • İleri sürülen düşüncelerin derinlemesine sorgulanarak, doğru ve yanlış yanlarının belli ölçütlere göre değerlendirilmesi demektir.

  Verilen tanım felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine aittir?

  A) Evrensel olma

  B) Çelişkili olma

  C) Eleştirel olma
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 5
 • D) Yığılımlı ilerleme

  Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?

  A) İyi bir araban var mı?

  B) Özgürlük nedir?

  C) Film saat kaçta başlayacak?
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 6
 • D) Yarın hava nasıl olacak?

  Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?

  A) Bildiğimizle yetinmemizi sağlama

  B) Bilme ve anlama merakını doyurma

  C) Eleştirel bakış açısı kazandırma
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 7
 • D) Akılsal kararlar vermeye yardımcı olma

  Felsefede düşüncelerin birbirini geliştirecek, zenginleştirecek şekilde sürekli çoğalması aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

  A) Sorgulayıcılık B) Evrensellik

  C) Öznellik D) Birikimlilik
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 8
 • Jean Jacques Rousseau ve Voltaire’in Fransız demokrasisinin doğuşunda önemli katkıları olmuştur.

  Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Felsefe sayesinde insan, peşin hüküm ve önyargılarının farkına varır

  B) Felsefe insana, doğru yaşamın nasıl olması gerektiğini düşündürür

  C) Felsefi görüşler toplumsal hayatın dönüşümü üzerinde etkilidir
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 9
 • D) Felsefi düşünme kavramların doğru kullanılmasını gerektirir

  Aşağıdakilerden hangisi felsefe yapmak için gerekli yetilerden biri değildir?

  A) Merak etme

  B) Şüphe duyma

  C) Ezberci bakış
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 10
 • D) Sorgulayıcı olma

  Her türden eleştiri ya da tartışmaya kapalı olmak, öne sürülen ilkeleri, öğretileri eleştirmeden, sorgulamadan olduğu gibi benimsemek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

  A) Dogmatiklik B) Şüphecilik

  C) Gerçekçilik D) Deneycilik
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 11
 • Felsefi düşünmede akıl yürütürken bazı kuralları kullanarak bir fikirden başka fikirlere ulaşırız.

  Verilen ifadede felsefeyle aşağıdaki alanların hangisi arasındaki bağlantıdan söz edilmiştir?

  A) Mantık B) Tarih

  C) Coğrafya D) Sosyoloji
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 12

 • Önerme: Birinci atın yelesi var.

  Önerme: İkinci atın yelesi var.

  Önerme: Üçüncü atın yelesi var.  Önerme: Yüzüncü atın yelesi

  var

  Sonuç: Öyleyse tüm atların yelesi var

  Verilen örnekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

  A) Genelden özele yapılmış bir akıl yürütmedir
  B) Özelden genele akıl yürütülerek sonuca ulaşılmıştır
  C) Sadece bir örnek incelenerek genelleme yapılmıştır
  D) Benzer bir durumun ortaklığından hareketle yanlış bir sonuca ulaşılmıştır
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 13
 • Eğer birisi “Denizde bir gemi var.” derse ve o anda denize bakıp geminin var olduğunu görürsek doğru söylediğini düşünürüz.

  Verilen ifade aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

  A) Benzerlik B) Çelişiklik

  C) Evrensellik D) Doğruluk
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 14
 • Tutarlılık; mantıklı bir bütünün parçaları arasındaki karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesidir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi tutarlılık örneğidir?

  A) Zayıflamak isteyen Aylin’in daha çok yemek yemesi
  B) Kitap okumanın önemini dile getiren Ayça öğretmenin her fırsatta kitap okuması

  C) Yardımlaşmanın önemiyle ilgili proje hazırlayan Erdem’in kendisinden yardım isteyenleri geri çevirmesi
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 15
 • D) Çalışmadan sınıfı geçemeyeceğini düşünen Emre’nin ders çalışmaması

  Doğru veya yanlış değeri alabilen cümleler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

  A) Hakikat B) Temellendirme

  C) Önerme D) Akıl yürütme
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 16
 • Aşağıdakilerden hangisi felsefi temellendirmeyle ilgili doğru bir bilgidir?

  A) Ortaya konan düşüncelerin faydalı olanları seçilir
  B) Birbirinden bağımsız konular bir araya getirilir
  C) Aynı konudaki çelişik fikirler bağlantılandırılır
  D) Konu edinilen gerçeklik üzerine elde edilen bilgilerin dayanakları ortaya konulur
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 17
 • Aşağıdakilerden hangisi felsefi tartışmanın amaçları arasında yer almaz?

  A) Öne sürülen her tür görüşü felsefi görüş olarak değerlendirmek
  B) Savunulan görüşleri geliştirmeye çalışmak
  C) Aranılan gerçeğin doğru bilgisine ulaşmaya çabalamak
  D) Düşüncelerin çelişkisizce birbirlerini destekleyip desteklemediğine dikkat etmek
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 19
 • D) Eleştirilebilirdir  Felsefi sorularla aranılan, kavramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
  Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi “teknoloji” konusunda sorulabilecek felsefi bir sorudur?

  A) Teknolojik ürün alırken hangi markayı tercih etmeliyim?
  B) Teknoloji nedir ve yaşamımızı nasıl etkilemektedir?
  C) Cep telefonu teknolojik bir alet midir?
  D) Tıbbi cihazlar modern teknolojiye uygun mudur?
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 20
 • Aşağıdakilerden hangisi kavramları doğru kullanmamız sonucunda yaşanacak durumlar arasında

  yer almaz?

  A) Doğru ve temellendirilmiş fikirler üretilmesi
  B) Doğru düşünmenin gerçekleşmesi

  C) Anlaşılabilir bir iletişimin sağlanması
  D) Bir düşüncenin yanlış anlaşılması
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 21


 • Herakleitos “Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” diyerek aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?

  A) Her şeyin aynı ilk nedenden kaynaklandığını
  B) Doğaya uyum sağlamanın önemli olduğunu
  C) Hiçbir şeyin aynı kalmadığını; değiştiğini
  D) Doğada özgürlüğün var olduğunu
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 22
 • Kendisini ziyarete gelen Makedonya Kralı Büyük İskender’in “Benden

  bir isteğin var mı?” sözüne karşılık “Gölge etme başka ihsan istemez” sözüyle düşüncelerini açıkça ortaya koyan ve rıhtımda bir küfenin içinde yaşayan bir filozoftur Sinoplu Diogenes

  Diogenes’le ilgili verilen örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Mal ve mülk sahibi olmanın önemli olmadığına
  B) İnsanın daima daha fazlasını istemesi gerektiğine
  C) İnsanın doğaya uygun yaşaması gerektiğine
  D) İnsanın az şeyle yetinebileceğine
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 23
 • Aşağıdakilerden hangisi varlığın tek bir maddeden meydana gelmediğini savunur?

  A) Varlığın sudan meydana geldiğini söyleyen Thales
  B) Varlığın atomdan meydana geldiğini söyleyen Demokritos
  C) Varlığın ateşten meydana geldiğini söyleyen Herakleitos
  D) Varlığın su, toprak, hava ve ateşten meydana geldiğini söyleyen Empedokles
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 25
 • Sokrates’e göre bilgi, ahlaklı ve erdemli olmayı getirir. Kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranışlar göstermesine neden olur. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz.

  Parçadan hareketle Sokrates’e göre aşağıdakilerden hangisi kötülük yapmanın nedenidir?

  A) Atılganlık B) Bilgelik

  C) Cehalet D) Cesaret
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 26
 • Aristoteles’e göre maddi neden; bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren ve değişimden bağımsız olan nedendir.

  Buna göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi maddi nedendir?

  A) Alçının vazoya dönüşmesini sağlayan sanatçı
  B) Vazonun bir demet çiçek için yapılması
  C) Alçının vazo görünüşünü alması
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 27
 • D) Vazonun yapıldığı alçı

  MÖ 300 civarlarında kurulan Stoa felsefe okulu bünyesinde, Marcus Aurelius gibi bir imparator filozof ile Epiktetos gibi bir köle filozof birlikte bulunur.

  Bu bilgide Stoa okuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İnsanın iyiyi seçme özgürlüğü vardır
  B) Felsefe yapmak belli bir konuma özgü değildir
  C) Doğanın kendi yasaları içinde bir işleyişi vardır
  D) İnsanların kendi dışındaki olayları değiştirebilme gücü yoktur
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 28
 • Augustinus, Tanrı’nın her zaman iyiyi emrettiğini ama insana irade vermek suretiyle iyiyi veya kötüyü seçme özgürlüğünü de tanıdığını belirtir.

  Augustinus’un bu ifadesi Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

  A) Tümeller problemi

  B) Ruhun ölümsüzlüğü problemi

  C) Kötülük problemi
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 29
 • D) Tanrı’nın varlığının kanıtı problemi

  Maturidi kelamcılarına göre Allah, insanları İslam inancına davet etmiştir. Bazı kişiler, inancı bozacak nitelikte hurafeler uydurmuştur. Allah’ın varlığına yönelik delil sunma biçimlerinden biri de akılla yapılandır ve bu hurafelerin kaldırılmasında akla başvurmak önemlidir.

  Parçada Maturidilere göre inanç için aşağıdakilerden hangisinin önemi ele alınmıştır?

  A) Akıl B) Hayal gücü

  C) Deney D) Duygu
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 31
 • D) Aquinalı Thomas

  İslam düşünürlerinin Antik Yunan felsefesi üzerine düşünme ürünleri oluşturması, Batı’nın tekrar Antik Yunan felsefesinden etkilenmesine neden olmuş ve bu durum, zamanla Batı’da Rönesans’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır.

  Parçadan hareketle İslam felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) İslam coğrafyasında çeşitli felsefi görüşler ve bunların etrafında şekillenen okullar vardır

  B) Antik Yunan felsefesinden etkilenilmiştir
  C) Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmıştır
  D) Çeviri faaliyetleri yapılmıştır
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 32


 • İnsan eğer iradesine dayalı olarak seçimler yapıyor ve bu seçimlerine bağlı olarak davranışlarda bulunuyorsa özgürdür. Özgürce seçtiği ve yerine getirdiği davranışlardan ötürü de sorumludur. İnsanın seçme özgürlüğünün olmadığı yerde davranışlarından sorumlu olması da beklenemez.

  Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk konusunda diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

  A) Cebriye kelamcılarına göre davranışı tercih eden ve insana yaptıran Allah’tır

  B) Maturidi kelamcılarına göre birden fazla davranışı yaratan Allah, seçen ve yapan insandır

  C) Mu’tezile kelamcılarına göre davranışın imkânını yaratan Allah, seçen ve yapan insandır
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 33
 • D) Eş’arriye kelamcılarına göre insanın seçmesi ve eylemesi için davranışları yaratan Allah’tır

  Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Erdemli Şehir’inin yöneticisinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

  A) Hafızası kuvvetli olmalıdır

  B) Adaleti ve adalet ehlini sevmesi lazımdır
  C) Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmesi lazımdır
  D) Aklını devreye koymadan duygularıyla karar vermelidir
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 34
 • Aklınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun bu güvenin daha önce duyu organlarınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun o güven gibi olmadığından nasıl emin olabilirsin? (…) Öyleyse akıl hakemi ortaya çıkarak duyu organlarının verdiği bilgilerin yanlışlığına nasıl hükmettiyse akıl idrakinin ötesinde başka bir hakem doğabilir ve onun sağladığı bilgilerin yanlış olduğuna hükmedebilir.

  Gazali’nin verilen düşüncelerinde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

  A) İnsan ruhundaki kötülük

  B) Evrene hâkim olan düzen

  C) Aklın ortaya koyduğu bilgi
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 35
 • D) Duyguların davranışlar üzerindeki etkisi

  Devleti canlı organizma gibi doğan, büyüyen, ölen bir varlık olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yunus Emre

  B) İbni Haldun

  C) Hacı Bektaş Veli
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 36
 • D) El Kindi  Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele alan düşünce sistemidir. Birey ve bireyin düşüncesi tüm yönleriyle öne çıkarılmıştır. Aklın bilimsel yöntemi kendine kılavuz etmesi beklenmektedir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi modern düşünceye ait bir özellik olamaz?

  A) Felsefenin konusu dindir

  B) Birey ön plana çıkmıştır

  C) İnsan merkezli bir düşüncedir
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 37
 • D) Doğa, deney ve akılla açıklanabilir

  “İnsan hakları” , “adalet” gibi kavramlar 15 yy. düşüncesinde öne çıkan aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

  A) Doğayı anlama

  B) Bilimsel yöntem

  C) Kartezyen felsefe
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 39
 • D) A Huxley - Cesur Yeni Dünya

  Francis Bacon’a göre doğru düşüncenin önünde bazı idoller vardır. Onlardan biri de bazı düşüncelerin otorite olarak kabul edilmesinden kaynaklanan tiyatro idolleridir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro idolüne uygun bir örnektir?

  A) Ürün reklamlarında bilim insanlarının yer alması
  B) Fırtınanın öfkeli olarak algılanması

  C) “Canavar” kelimesinin herkes için farklı anlamlar içermesi
  D) Kişinin kendi beğenilerinden hareketle “En güzel müzik sanat müziğidir” demesi
 • AOL Felsefe Test Çöz
 • AOL Felsefe test çöz
 • 40
 • • “Yer Çekim Yasası”nı keşfetmiştir.

  • 27 yaşında Cambridge Üniversitesi’nde profesör olmuş ve bilime katkısı nedeniyle kraliyet adına şövalye ilan edilmiştir.

  • “Prensipler” ve “Optik” adlı eserleri kaleme almıştır

  Bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Galileo Galilei

  B) Isaac Newton

  C) Francis Bacon
 • AOL Felsefe Test Çöz

AOL Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Felsefe dersiAOL Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Felsefe dersi test çözmeAOL Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Felsefe testi çözAOL Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Felsefe testi çözAOL Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı