Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOL Edebiyat test çöz
 • 1
 • – Efendim, dikkat edin, onlar dev

  değil Sizin kol zannettikleriniz de yel değirmeninin kanatları

  – Senin, maceralarda hiç tecrüben yok Eğer korkuyorsan çekilip dua etmeye başla Ben de eşit şartlar içinde bulunmadığım hâlde bu tehlikeli savaşa girişeceğim, dedi Rosinante’yi mahmuzlayıp tepedeki değirmenlere saldırdı

  Bu parçada romanın yapı unsurla-rından hangisine yer verilmemiştir?

  A) Olay B) Kişi

  C) Zaman D) Mekân
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 2
 • İlk yerli roman Şemsettin Sami’ye ait “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eser

  I

  dir İlk edebî roman “İntibah” Namık

  II

  Kemal’indir “Sergüzeşt” adlı romanı

  III

  Recaizade Mahmut Ekrem kaleme almıştır Samipaşazade Sezai’nin “Araba Sevdası” realist bir anlayışla

  IV

  yazılmış bir romandır

  Bu parçada numaralanmış eser-lerin hangileri yer değiştirdiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 3
 • Odaya girip de esirci, “Git, hanımın eteğini öp!” dediği zaman küçük esir gidip kadına sarılmak isteyince hanım, gayet sert bir tavırla onu geriye doğru itti. Kız mahzun mahzun geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle “Senin, mindere oturmak haddin mi? Sen esirsin! Kalk, ayakta dur!” dedikten sonra hanımına doğru dönerek “Kusura bakmayın, daha acemidir.” dedi.

  Bu parça konu bakımından ince-lendiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisinden alınmış olabilir?

  A) Tanzimat B) Servetifünun

  C) Millî Edebiyat D) Cumhuriyet
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 4
 • Konularını tarihten ve günlük yaşam-dan alır. İnsan tek yönlü ele alınır; iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Bu akımı benimseyen sanatçılar, eser-lerinde kişiliklerini gizlemez, araya girerek olaylar karşısında kendi duy-gu ve düşüncelerini aktarırlar. Dünya edebiyatında Schiller, Türk edebiya-tında Ahmet Mithat Efendi bu akımın temsilcileri arasında yer alır.

  Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Klasisizm B) Romantizm

  C) Realizm D) Natüralizm
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 5
 • Servetifünun Dönemi’nin başarılı romancılarındandır. Deniz subayı olarak bir süre görev yaptıktan sonra görevinden ayrıldı ve hayatını yazı yazarak sürdürmeye başladı. Ona bü-yük şöhret sağlayan eseri “Eylül”dür. Bu romanda ahlaki bağlar ve sosyal düzen önünde ümitsizleşen bir aşkın hikâyesi anlatılır. Genç Kız Kalbi, Siyah İnciler eserlerinden birkaçıdır.

  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil

  B) Mehmet Rauf

  C) Hüseyin Cahit Yalçın
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 6
 • D) Hüseyin Rahmi Gürpınar

  HACİVAT : (Gelir.)Vay,Karagöz’üm,

  maşallah! Efendim, vakt-i şerîfler hayırlar olsun!
  KARAGÖZ : Hı?

  HACİVAT : Vakt-i şerîfler hayırlar olsun!

  KARAGÖZ : Senin silsileni tavşanlar boğsun! (Vurur)

  HACİVAT : Aman, Karagöz’üm, bendeniz şuraya gelirken güzel güzel gazeller okuyaraktan geldim Sen bana vuruyorsun

  KARAGÖZ : Ben de öyle yaptım HACİVAT : Sen ne yaptın? KARAGÖZ : Ben de tencereyi

  okuttum, geldim

  Bu parça aşağıdaki bölümlerin hangisinden alınmıştır?

  A) Mukaddime B) Muhavere

  C) Fasıl D) Bitiş
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 7
 • Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirme-lerinden hangisi yanlıştır?

  A) Ateşten Gömlek – Reşat Nuri Güntekin
  B) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  C) Cezmi – Namık Kemal
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 8
 • D) Zehra – Nabizade Nazım

  Geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alan tek kişilik bir oyundur. Önceden hazırlanmış bir metni yoktur. Basit aksesuarlar kullanılır. Bir iskemle ya da tabure, bazen bir baston, bir men-dil… Taklit ve canlandırma üzerine kuruludur.

  Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Meddah

  B) Karagöz

  C) Orta oyunu
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 9
 • D) Köy seyirlik oyunu

  Bir akşam Mühürdar’da Haldun Bey’e rastladım. Senaryo yazıyor-muşsunuz, dedi Yeşilçam’a. Evet, diye yanıtladım. Ben henüz yirmi bir yaşımdaydım. Otuz üç yaş büyük Haldun Taner bana “siz” demekte ısrarlıydı. Ayrılıncaya kadar o akşam, sonra, her zaman “siz” dedi.

  Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

  A) Biyografi B) Gezi yazısı

  C) Anı D) Günlük
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 10
 • MÜŞTAK BEY : Alamam, efen-
  dim Bunda bir
  yanlışlık var
  Zira bana nikâh
  ettiğiniz kız bu
  değildir Bunun
  küçüğüdür
  EBÜL-LAKLAKA : Hayır, sana
  nikâh ettiğim,
  büyük kızdır
  MÜŞTAK BEY : Değildir
  EBÜL-LAKLAKA : Vay! Sen beni yalancı mı çıkarıyorsun? Bu ne yüzsüzlük!

  Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Tarihî bir konu işlenmiştir

  B) Bir orta oyunundan alınmıştır

  C) Kişiler ağız özellikleriyle verilmiştir
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 11
 • D) Tanzimat Dönemi’ne ait bir metindir  Taç Mahal bir anıt değil, bir yaşantı, mu-cizeye akraba bir olay. İçiniz sıkılmışsa buraya gelince içinize güneş doğuverir. Türbenin konumu öyle ferah, öyle rahat. Işıklı avlunun orta yerinde, iki yanında serviler sıralı su kanalının çiz-gisi sizi türbenin cephe kapısına, onu çevreleyen cephe duvarına ve onun iki katlı zarif nişlerine çekiyor. Türbe, buradan görünümüyle gerçekten çok, düşsel bir varlığa benziyor.

  Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Açık, sade, anlaşılır bir dil kulla-nılmıştır
  B) Gözlem ve değerlendirmelerde bulunulmuştur

  C) Kişi ve mekân, bir olay örgüsü içinde verilmiştir
  D) Gezilen yerin dikkat çekici özellik-leri anlatılmıştır
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 12
 • Türk edebiyatının Batılı tarzda yazıl-mış (1860) ilk tiyatro örneğidir. Tek perdeden oluşan eser, Türk tiyatrosu-nun tarihsel gelişim süreci içinde haklı ve önemli bir yere sahiptir. Daha ya-zıldığı tarihlerde etkisini göstermiş ve Zavallı Çocuk, Sabr u Sebat, İçli Kız gibi bazı piyeslere örneklik etmiştir.

  Bu parçada sözü edilen eser aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  A) Ayyar Hamza

  B) Vuslat

  C) Vatan yahut Silistre
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 13
 • D) Şair Evlenmesi

  Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir?

  A) Kuşkularımızı her zaman gözaltın-da bulundurmalıyız
  B) İnsanı, az bilmek kadar kuşkulan-dıran hiçbir şey yoktur
  C) İnsanın, içinde kendiliğinden do-ğan kuşkular çok can yakar
  D) Bir konuda kuşkuya kapılmamalı-yız haklı bir nedenimiz olmadıkça
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 14
 • Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit cümledir?

  A) İstanbul, baharı seyir için kurul-muş bir köşk gibidir
  B) Her tarafta taze mevsimin gülüşü duyuluyordu
  C) Güneş henüz yakmıyor, hava daha boğmuyordu
  D) Hepimiz kendi gözlerimizle baka-rız bu dünyaya
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 15
 • Ev hanımlığı yapacak robot almamı-za az kaldı. Japonya’nın Tokyo ken-tinde düzenlenen bir fuarda evinizi tertemiz tutacak, tozları alıp yerleri silecek, bulaşık ve çamaşırları yıka-yacak, ütü yapacak ve hiç yorulma-yıp şikâyet etmeyecek robotlar sergi-lendi. Bu robotların seri üretimine üç yıl içinde geçileceği planlanıyor. İlk ev robotlarının fiyatı yaklaşık 4 mil-yon lira olacak.

  Bu parça aşağıdakilerin hangisin-den alınmıştır?

  A) Haber yazısı B) Makale

  C) Gezi D) Anı
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 16
 • Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden değildir?

  A) Romantizmin etkileri görülür

  B) Mekân genellikle İstanbul’dur

  C) Sade bir dil kullanılmıştır
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 17
 • D) Genellikle sosyal konular işlenmiştir

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

  A) Silifke’de 20 milyon yıllık balık fosilleri bulundu.
  B) Dağın zirvesi Haziran ortalarına kadar karlıdır
  C) Akdeniz dağlarında çok sayıda karaca vardır
  D) Burası şehrin en büyük yaylaların-dan biridir
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 18
 • Doğayı ve insanı yok edecekse varsın olmayıversin endüstri ( ; ) Amaç insanın
  I

  mutluluğu değil mi ( ? ) Makinesiz, mo-

  II

  torsuz ( : ) fabrikasız da yaşayabiliriz

  III

  Peki ya ekmeksiz ( ! ) havasız, susuz…

  IV

  Bu parçada numaralanmış nokta-lama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır?

  A) I B) II C) III D) IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 19
 • Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?

  A) Daha fazla tereddüte artık lüzum yoktu Bu kesin ifade üzerine, oğ-lunun o beladan yakasını sıyırdı-ğına iyice inanmıştı İçi ferahladı Coşkun bir sevinç tufanı içinde, gözyaşlarını zapt edemeyerek “Yarabbi, şükürler olsun, bana bu mutlu günü de gösterdin” dedi

  B) Nihayet onu bulduğu zaman, “Suat, o nerede?” diye haykırdı Süreyya deli gibi idi İşitemiyordu; bilmiyor, görmüyor gibi “Beraberdik, çıkıyor-du… Fakat bilmem…” diye inliyordu Sonra bu acı sayha ile “Suat, Suat!” diye çağırmaya, oraya buraya ser-sem sersem koşmaya başladı

  C) Ellerim buz gibi, yarım bacaklarım sürekli donuyor Karadağ’ın sert rüzgârı bugün hastanede esiyor Fakat öyle içimde bir Karadağ öz-lemi var ki Orada gözlerimi kapa-yıp siyah kayalarının gölgelerinde uyuyanlara gıpta ediyorum
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 20
 • D) Kapı açıldı, içeri bir adam girdi Bu, o garip yolcu idi Kapıyı iterek girdi içeri fakat daha fazla ilerlemeden eşikte durdu Heybesini sırtına atmıştı Elinde sopası, gözlerinde bezgin, korkunç bir ifade, ocaktan etrafa yayılan aydınlıkta korkunç görünüyordu

  “Bir şey söyleyeceğim ama kızma, si-nirlenme sakın! Sana gücendim san-dın, değil mi? Ben sana gücenmedim, oğlum. Bir ana, evladına gücenir mi hiç? Fakat çok acıdım. Çünkü hâlin neydi oğlum? Bilsen ne hâldeydin? Aklın başında değildi. Âdeta deli gi-biydin. Gençlikte insanın başına böyle şeyler gelebilir, bundan dolayı seni ayıplamak hatırımdan bile geçmez.” diyecek oldu. Ali Bey’in yüzü, müthiş bir tokat yemiş gibi kıpkırmızı kesildi.

  Bu parçada kullanılan anlatım biçi-mi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öyküleyici B) Betimleyici

  C) Tartışmacı D) Açıklayıcı
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 21
 • Gönül ister senin ile gitmeyi

  I

  Çimenler üstünde oğlak gütmeyi

  II

  Severim yaylada sohbet etmeyi

  III

  Dertlerini bana aç Yörük kızı

  IV

  Bu dizelerde altı çizili sözcükler-den hangileri soyuttur?

  A) I ve II B) I ve IV

  C) II ve III D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 22
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde te-rim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

  A) Kendini bu açıdan da değerlendir-meni inan ki çok isterdim

  B) Düşüncelerini aktardığı her bir yazısını uyaklı bir şiirle bitirirdi

  C) Pencereden muhteşem manzara-yı izlerken annem perdeyi birden kapattı
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 23
 • D) İşte tam da bu noktada fikirlerimiz kesişiyor seninle

  Aşağıdakilerin hangisinde “yumuşak” sözcüğü mecaz anlamda kullanıl-mıştır?

  A) Yerde yumuşak kilimler serili geniş bir odada sohbet ettik
  B) Annem, dişleri olmadığı için yu-muşak ekmek yiyebiliyordu
  C) Kirpiklerinin arasından bana yu-muşak, tatlı, sonsuz şefkati ile bakıyordu
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 24
 • D) Bu kuş uzun gagasını yumuşak topraklara sokup oradaki bitki kök-leriyle beslenir

  Kimi gözlemcilere göre kış ayları göz-lem için en uygun ve en keyifli zaman-dır. Çünkü geceler uzundur, gözlem için çok zaman vardır. Havanın soğuk olmasının etkisiyle de gökyüzü daha temiz ve yıldızlar bu sebeple daha parlak görünür. Kışın ilk zamanlarının bir diğer güzel yanı da gökyüzünün en parlak yaz ve kış yıldızlarının aynı anda gökyüzünde olmalarıdır.

  Bu parçanın başlığı aşağıdakiler-den hangisi olabilir?

  A) Kışın Parlak Yıldızları

  B) Yıldızların Yapısı

  C) Parlak Yıldızların Oluşumu
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 25
 • D) Yıldızların Keşfi

  (I) İsveç’teki bir üniversiteden araştır-macılar iki farklı katı hâli olan suyun iki farklı sıvı hâlinin de olabileceğini dü-şünerek bir araştırma yaptı. (II) Daha önce yapılan araştırmalarda suyun farklı yoğunluklara sahip iki katı hâlinin olduğu keşfedilmişti. (III) Maddeler genellikle katı, sıvı ya da gaz hâlinde bulunur ve en önemli yaşam kaynakla-rımızdan biri olan su da bir maddedir. (IV) Araştırmanın sonucunda suyun düşük sıcaklıklarda farklı yapıda ve yoğunlukta iki sıvı hâlinin bulunduğu ortaya çıktı.

  Bu parçada numaralanmış cümle-lerden anlamlı bir bütün oluştur-mak için cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 26


 • I. Günlük hayatta konuşurken yaklaşık dört yüz sözcük kullanıyoruz
  II. ve herbir sözcüğün bir
  III. simgesi olduğunu düşünürsek bunları akılımızda tutmamız ve
  IV. gerektiğinde yazmamız zor olurdu

  Bu cümlede altı çizili yerlerden hangilerinde yazım yanlışı vardır?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 27
 • Bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan hikâyelerde;

  İ kahramanların iç dünyası, tüm çıplaklığıyla esere yansır

  II yazar dış dünyayı olduğu gibi anlatır

  İİİ bunalımlara ve iç çatışmalara yer verilir

  IV realist bir anlatım ağır basar ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 30
 • Aşağıdakilerin hangisinde “büyük” sözcüğü nicel bir anlamda kulla-nılmıştır?

  A) Büyük ağaçların altında, köye doğru yürürdük
  B) Bırak büyüklük sende kalsın, al-dırma bunlara
  C) Büyük adammışsın gerçekten, diyecek lafım yok sana
  D) Büyük düşünen kişiler başarılı olur bu hayatta
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 31
 • Okuduğu kitabı bir yana bırakıp ıssız odada yatağa sırtüstü uzanarak tava-na dalıyor. Köyünü, meşelik tepeleri, dere boylarını, çayırları, köpeğini, kır kuşlarının seslerini düşünüyor. Keklik kokulu rüzgârın iniltisi ile ferahlıyor.

  İnsanın ait olduğu yerden kopması nasıl da zor Ekşi elmadan, keklik sesinden, pınar suyundan ayrılması; apartmanlara, üstüne üstüne gelen arabalara alışması nasıl zor

  Bu parçada hikâyenin yapı unsurla-rından hangisine yer verilmemiştir?

  A) Mekân B) Zaman

  C) Olay D) Kişi
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 32
 • Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi, Öz cenneti gönlümle seyr ettim ben bu akşam;

  Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanad sesi;
  Uludağ etekleri al ipekten bu akşam!

  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yurt güzelliği teması işlenmiştir

  B) Garip şiir anlayışına göre yazılmıştır

  C) Sade bir dille kaleme alınmıştır
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 33
 • D) Halk şiirinin imkânlarından yarar-lanılmıştır


    • Ömrümde Sükût

  • Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

  • Vazgeçemediğim

  Aşağıdaki sanatçılar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  A) Orhan Veli Kanık

  B) Cahit Sıtkı Tarancı

  C) Arif Nihat Asya
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 34
 • D) Necip Fazıl Kısakürek

  Bilmem ki nasıl anlatsam; Nasıl, nasıl, size derdimi! Bir dert ki yürekler acısı, Bir dert ki düşman başına. Gönül yarası desem… Değil!

  Ekmek parası desem… Değil!
  Bir dert ki…

  Dayanılır şey değil

  Bu dizeler, biçim ve içerik bakımın-dan değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

  A) Mehmet Âkif Ersoy

  B) Turgut Uyar

  C) Orhan Veli Kanık
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 35
 • D) Ziya Gökalp

  Bir gün Eleni’nin elleri geliyor Her şey değişiyor.
  İlk İstanbul şiirden çıkıp yerini alıyor Bir çocuk ilk gülüyor
  Bir ağaç çiçek açıyor

  Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışla-rından hangisine ait olabilir?

  A) II Yeni şiiri

  B) Halk şiiri

  C) Toplumcu gerçekçi şiir
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 36
 • D) Saf şiir

  Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirme-lerinden hangisi yanlıştır?

  A) Cahit Zarifoğlu ― İşaret Çocukları

  B) İlhan Berk ― Şifalı Otlar Kitabı

  C) Ataol Behramoğlu ― Bebeklerin
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 37
 • Ulusu Yok

  D) Faruk Nafiz Çamlıbel ― Dostlar Beni Hatırlasın

  Sen aklıma geldiğinde bir tanem Ağzımın içinde dilim titriyor Gönül sarayımda sensin nişanem Yaprağım üşüyor, dalım titriyor

  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

  A) Metafizik ve mistik bir konu işlenmiştir

  B) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır

  C) Kafiye ve rediften yararlanılmıştır
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 38
 • D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır

  Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatın-da saf şiir denince akla - - - -, - - - -

  ve - - - - gelir

  Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?

  A) Ziya Osman Saba

  B) Âsaf Hâlet Çelebi

  C) Behçet Necatigil
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 39
 • D) Nâzım Hikmet

  “Oğlan” sözcüğü eskiden “çocuk, evlat” anlamlarını taşırken günümüz Türkçesinde “erkek çocuk” anlamına gelmektedir.

  Bu cümlede “oğlan” sözcüğündeki anlam değişmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anlam genişlemesi

  B) Anlam daralması

  C) Anlam iyileşmesi
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 40
 • D) Anlam kötüleşmesi

  Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, Gözünün yaşına bakmadan gider.

  Altı çizili dizedeki edebî sanat aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  A) Kinaye B) Telmih

  C) İstifham D) İstiare
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 41


 • Geldiği ilk günlerde kimseyle konuş-mak istemiyordu. İş gösterilmediği zamanlar uzaklara doğru bakar, bu-lutların arka tarafından bir şeyler gör-mek ister fakat içeri birisi girer girmez derhâl başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu.

  Bu parçada romanın yapı unsurla-rından hangisi yoktur?

  A) Olay B) Zaman

  C) Kişi D) Mekân
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 42
 • Cumhuriyet Dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eser-ler veren sanatçılardan en tanınmış olanları; Peyami Safa,

  I

  Sabahattin Ali, Sâmiha Ayverdi ve

  II III

  Tarık Buğra’dır

  IV

  Bu cümlede numaralanmış yerle-rin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I B) II C) III D) IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 43
 •   • Orhan Pamuk

  • Hasan Ali Toptaş

  • Bilge Karasu

  Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlar-dan hangisinin temsilcileridir?

  A) Modernizmi esas alan

  B) Toplumcu gerçekçi

  C) Postmodernizmi esas alan
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 44
 • D) Gelenekçi

  “İstanbul Hatırası” adlı eser 2010 yılında yayımlanmıştır. İstanbul hakkında tarihî pek çok bilgi içeren “İstanbul Hatırası”, son dönem Türk romanında, polisiye roman türünün geçirdiği değişimi göstermesi bakı-mından önemlidir.

  Bu parçada sözü edilen eser aşağı-daki sanatçılardan hangisine aittir?

  A) Ahmet Ümit B) Celil Oker

  C) Pınar Kür D) Osman Aysu
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 45


 •   • İlk telif polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin yayımladığı “Esrârı Cinayât” adlı eserdir.

  • 1980 sonrası Türk romanında post-modernizmin etkileri görülür.

  • Cengiz Aytmatov, “Bir Bilim Adamının Romanı”nda kendi kültü-ründen, gelenek ve göreneklerin-den sıkça bahseder

  Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşa-ğıdakilerden hangisi olur?

  A) D – D – Y B) Y – D – Y

  C) D – Y – D D) Y – Y – D
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 46
 • Uzun zamandır rüyasında bir çocu-ğun kendisini Mısır Piramitleri’ne gö-türdüğünü, ona hazinenin yerini gös-terdiğini görür Santiago. Bu rüyanın anlamını öğrenmek üzere Tarifa’da yaşayan bir falcı kadının yanına gi-der. Falcı kadın, rüyayı yorumlayarak Mısır’da bir hazine olduğunu ve bu hazineyi orada bulabileceğini söyler.

  Aşağıdakilerden hangisi bu ro-mandan alınmış olamaz?

  A) Melkisedek ona menkıbesini gerçekleştirmesi gerektiğini, on koyun karşılığında hazinenin ora-da piramitlerin yanında olduğunu söyler

  B) Atlarına bindiler Bu kez, delikanlı izliyordu Simyacı’yı Rüzgâr, vaha-nın gürültüsünü taşıyordu kulak-larına Delikanlı Fatima’nın sesini duymaya çalışıyordu O gün savaş yüzünden kuyuya gitmemişti

  C) Bana düşlerini, yaşlı kralı ve ha-zineyi anlattın Bana işaretlerden söz ettin İşte bu yüzden hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü seni bana bu işaretler getirdi
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 47
 • D) Delikanlı olayın heyecanını yaşı-yordu: “Peki iyileşebildi mi Mustafa İnan?” dedi Profesör mahzunlaştı: “Kim bilir? Belki de ömrü boyunca bu sarsıntının izlerini taşımıştır

  Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

  A) Çünkü söz konusu yıllarda üretilen saatin bir kopyası niteliğindeki günü-müz sürümü üç yılda tamamlanabildi
  B) Dünya modasının önde gelen markaları yeni koleksiyonlarında yer alan modelleri ile geceye şıklık kattı

  C) Hâlbuki festivalde kış spor şovla-rını izlemenin yanında değişik kış etkinliklerine de dâhil olabilirsiniz
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 48
 • D) Bunun için yatıştırıcı etkisi bulu-nan bu çayı içerken onlar sizin hikâyelerinizi dinliyor siz de onla-rın hikâyesini

  I. Makale II. Fıkra

  III Tiyatro

  IV Roman

  Numaralanmış türlerin hangilerin-

  de öyküleyici anlatım kullanılır?

  A) I ve II B) II ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 50
 • D) Turgut Özakman

  TEVFİK – Hayır, efendim, hayır,
  Meftun’dan bahsedi-
  yorduk Neden yüzünü
  buruşturuyorsun?
  SABRİ – Vezan, size ters
  söylemiş
  SELVİ – (Çıkarken) İkisi de bir
  SABRİ – kapıya çıkar
  (Selvi çıktıktan sonra,
  Tevfik’e) Ayıkla pirincin
  taşını!

  Bu parça için aşağıdakilerden han-gisi söylenemez?

  A) Açıklamalar ayraç içinde veril-miştir
  B) Dekorlara yer verilmiştir

  C) Günlük konuşma dilinden yararla-nılmıştır
  D) Mimik kullanılmıştır
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 51
 • Bizde hemen bütün okuryazarlar düşünür ki kültür sadece bilgidir. Bilgi ne demek? İnsan kafasının her gün ve her şubede meçhuller âleminden fethedip çerçeveleştirdiği şeyleri baştanbaşa bilmeye imkân mı var? O hâlde kültürlü olmak yeterli değildir.

  Bu parça aşağıdaki metin türleri-nin hangisinden alınmıştır?

  A) Deneme B) Makale

  C) Anı D) Biyografi
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 52
 • I. Bize Göre

  II Karalama Defteri III Beş Şehir
  IV Günlerin Getirdiği

  Numaralanmış eserlerin hangileri Nurullah Ataç’a aittir?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 53
 • Bu türün konusu incelenen eserle sı-nırlanmışken denemede herhangi bir konu sınırlaması da yoktur. Bu türde ele alınan eserin değerli ya da değer-siz yönleri örneklerle ortaya konur.

  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makale B) Biyografi

  C) Hikâye D) Eleştiri
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 54
 • İyi bir hatip;

  Ikonuşmasında sanatlı ve süslü ifadeler kullanmalıdır

  İİ söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahiptir
  İİİ konuşma sırasında sık sık metne bakmalıdır

  IV ses tonu, vurgu ve tonlamayı us-taca kullanır

  Numaralanmış cümlelerin hangile-rinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 55
 • Hanımlar! Bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, kurtuluş günleri geldi. Siz, bu kur-tuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, arka-daşları, kız kardeşleri! Artık sevinin, sevinmek hakkınızdır; bayram edin, en büyük bayrama erdiniz. Büyük bayramınız mübarek olsun!

  Bu parça aşağıdakilerin hangisin-den alınmış olabilir?

  A) Röportaj B) Eleştiri

  C) Söylev D) Anı
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 56


 • Haziran ayında bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyve-leri pişirirken toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde tâ kışa kadar uzanıp giderdi.

  Bu parçanın anlatım biçimi aşağı-dakilerden hangisidir?

  A) Öyküleme B) Betimleme

  C) Tartışma D) Açıklama
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 57
 • I. Ömer Naci II. Ahmet Haşim

  III Hamdullah Suphi Tanrıöver

  IV Cahit Sıtkı Tarancı

  Bu sanatçılardan hangilerinin söylev

  türünde eseri vardır?

  A) I ve II B) I ve III

  C) II ve IV D) III ve IV
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 58
 • Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerindendir?

  A) Ele alınan konular ispatlanarak anlatılır
  B) Okur etkilenmeye ve yönlendiril-meye çalışılır
  C) Gazete çevresinde gelişen öğreti-ci metinlerdendir
  D) Ele alınan konular resmî ve ciddi bir hava içinde sunulur
 • AOL Edebiyat Test Çöz
 • AOL Edebiyat test çöz
 • 60
 • D) Attila İlhan ― Hürrem Sultan

  Resim mi yapmak istiyorsunuz ( ) Dünyada renkten ve boyadan çok ne var ( ) Hakiki bir ressam konu bakı-mından da sıkıntı çekmez ( ) Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Önemli olan ( ) herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu oluşturabilmektir.

  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) ( ? ) ( ? ) () ( , )

  B) () ( ? ) ( … ) ( , )

  C) ( ? ) ( ! ) ( ! ) ( ; )
 • AOL Edebiyat Test Çöz

AOL Edebiyat test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Edebiyat dersiAOL Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Edebiyat dersi test çözmeAOL Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Edebiyat testi çözAOL Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOL Edebiyat testi çözAOL Edebiyat test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Edebiyat test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı