Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

AOL Biyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOL Biyoloji dersiAOL Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over

AOL Biyoloji dersi test çözmeAOL Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over

AOL Biyoloji testi çözAOL Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over

AOL Biyoloji testi çözAOL Biyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOL Biyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over Organizmalardaki yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının tamamına metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi yıkım olaylarından birisidir? A) Protein sentezi B) Yağ sentezi C) Sindirim D) Fotosentez Canlıların bulunduğu çevrede ha- yatta kalma şansını artıran kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişik- liklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Üreme B) Uyum C) Hücresel yapı D) Solunum Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşikler için anlıştır? A) Enerji elde etmede kullanılır. B) Metabolizmada düzenleyici olarak görev alır. C) Hücre zarından geçebilirler. D) Doğadan hazır olarak alınırlar. Su ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Sindirim tepkimelerinde su kulla- nıIır. B) Metabolik artıkların uzaklaştırılması su varlığında olur. C) Su etkili bir soğutma sağlar. D) Sucul ortamlarda yaşam yoktur. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi baziktir? A)2 B)4,8 c)7 D)9 Tiroit bezi hormonlarının sentezi için gerekli olan ve eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Potasyum B) İyot C) Magnezyum D) Demir Aşağıdaki karbonhidratlardan han- gisine bitkilerde rastlanmaz? A) Sükroz B) Laktoz C) Maltoz D) Nişasta “Hangi besinlerde karbonhidrat var- dır?" isimli deneyde patates, ekmek, yumurta akı ve tereyağı kullanılmış- tır. Kullanılan malzemelerden alınan küçük parçaların üzerine iyot çözel- tisi damlatılmış ve renk değişimleri gözlenmiştir. (İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi-mor renk verir.) Buna göre hangi maddelerde renk değişimi gözlenmiş olabilir? A) Patates - ekmek B) Patates -tereyağı C) Ekmek - yumurta akı D) Tereyağı - yumurta akı Aşağıdakilerden hangisi Iipitlerin canlılarda kullanım amaçlarından birisi değildir? A) Organları darbelerden korurlar. B) Enerji elde etmek için kullanılır. C) Vücudun ısı kaybını önler. D) Suda çözünen vitaminlerin emili- mini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi sentezle- nen proteinlerin birbirinden farklı olmasında etki ı olan faktörlerden birisi değildir? A) Aminoasitlerin çeşitliliği B) Aminoasitlerin dizilimi C) Aminoasitler arasındaki bağlar D) Protein zincirinin uzunluğu Aşağıda enzim-substrat ilişkisi gös- terilmiştir. Aktif bölge @ığeeea Enzim + Subsiıai Enzim + Subsirat Enzim + Ürün Kompleksi Verilen şekle göre enzim substrat ' işkisi için aşağıdakilerden hangisi söyleneb r? A) Enzimler, tek sefer kullanılabilir. B) Enzimler, sadece yapım tepkime- lerinde kullanılır. C) Substratlar, enzime herhangi bir noktadan bağlanabilir. D) Enzimle substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. Aşağıdakilerden hangisi hormon- ların özelliklerinden birisi değildir? A) Vücutta su yoluyla taşınırlar. B) Düzenleyici olarak görev yaparlar. C) Özel bezler tarafından salgılanırlar. D) Aminoasit, protein ya da steroid yapılı olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi suda çö- zünen vitaminlerdendir? A)A B)B cm D)E Canlılar oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon ile ATP üretirler ve bu ATPleri bazı olaylarda kullanırlar. Aşağıdakilerden hangisi ATP kul- lanılarak gerçekleştirilen olaylar- dan birisi de“ildir? A) Sinirsel iletim B) Aktivasyon enerjisi C) Difüzyon D) Biyosentez reaksiyonları Aşağıdaki yapılardan hangisi pro- karyot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur? A) Hücre zarı B) Mitokondri C) Kapsül D) Çekirdek Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreler için yanlıştır? A) Zarla çevrili organelleri bulunur. B) Çekirdek bulunur. C) Yumuna akı kıvamında sitoplaz- ma içerirler. D) Bakteri ve arkeler bu grupta bu- Iunur. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan tek zarlı kanalcıklar ' temi olan, granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılan organel aşağı- dakilerden hangisidir? A) Golgi aygıtı B) Endoplazmik retikulum C) Kloroplast D) Lizozom Aşağıda mitokondri şematize edil- miştir. Ribozom A Matriks 1 Kıısıa Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitokondri için yanlıştır? A) Kendine ait bir DNA'sı vardır. B) Çift zarlıdır. C) Stroma ve granum bölümleri vardır. D) Kendine ait ribozomları vardır. Hücrede organeller dışında hücre iskeleti adı verilen sitoplazmadaki proteinlerden oluşan yapılar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yapı- lardan birisi değildir? A) Krista B) Ara ülament C) Mikrotübül D) Mikroûlament Aşağıda verilen hücre zarından madde taşıma yöntemlerinden hangisinde enerji harcanır? A) Difüzyon B) Kolaylaştırılmış difüzyon C) Aktif taşıma D) Osmoz Aşağıdakilerden hangisi hücre bö- lünmesiyle gerçekleşen olaylardan birisi değildir? A) Yavru filin tonlarca ağırlığa ulaş- ması B) Küçük bir tohumun kocaman bir ağaca dönüşmesi C) Yeni doğan bir bebeğin yetişkin bir insan haline gelmesi D) Biyolojik çeşitliliğin azalması Hücre bölünmesiyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) Prokan/ot hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. B) Doğadaki tüm hücreler bölünme yeteneklerini Korurlar. C) Ökaryot hücrelerde bölünme çe- Kirdek tarafından kontrol edilir. D) Bitki hücreleri bölünemez. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bö- lünme ile gerçekleşen olaylardan birisi deg"ildir? A) Bir hücrelilerde doku onarımı B) Çok hücrelilerde doku onarımı C) Bazı çok hücrelilerde eşeysiz üreme D) Bölünme sonunda iki hücre oluş- ması Mitozun ilk evresi olan ve DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan kardeş kromatitlerin kısalıp kalınlaşarak kromozom halini aldıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıda mitoz bölünmeye ait bir evre verilmiştir. Verilen evre aşağıdakilerden han- gisidir? A) Profaz B) Metafaz C) Anafaz D) Telofaz Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme esnasında bitki hücresinde görülürken hayvan hücresinde görülmez? A) DNA'nın kendini eşlemesi B) Ona Iamel oluşması C) Kardeş kromatitlerin ayrılması D) İki yavru hücre oluşması Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitle- rinden hangisinde genetik çeşitli- lik görülür? A) Tomurcuklanma ile üreme B) Rejenerasyon ile üreme C) Panenogenez D) Vejetatif üreme Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar- dan birisi değildir? A) Üreme hücrelerinin oluşması B) Tür içinde Kromozom sayısının sabit tutulması C) Yaraların iyileşmesi D) Genetik çeşitliliğin sağlanması Mayoz bölünme esnasında tetrat, sinaps ve cross - over olaylarının meydana geld"i evre aşağıdaki- lerden hangi r? A) Telofaz |I B) Metafaz I C) Anafaz l D) Profaz I Şekilde mayoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. `ıfı"x .ı 4 Verilen bu evre aşağıdakilerden hangisidir? A) Anafaz I B) Metafaz I C) Telofaz I D) Metafaz Il Aşağıdakilerden hangisi eşe li üre- menin avantajlarından birisıdir? A) Kromozom sayısı artar. B) Değişen çevre koşullarına uyum şansı artar. C) Başka türlere ait olan özellikler onaya çıkar. D) Birbirinin kopyası bireyler meyda- na gelir. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özellikle- rindendir? A) DNA eşlenmesi olur. B) Kromozom sayısı yarıya iner. C) Vücut hücrelerinde görülür. D) Genetik çeşitlilik görülmez. Kalıtımın esaslarını ortaya koyan ilk çalışmaları yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Albert Einstein B) Rosalind Franklin C) Marie Curie D) Gregor Mendel İnsanda dişi bireyler XX Kromozom çiftine, erkek bireyler ise XY kromo- zom çiftine sahiptir. Buna göre bir çiftin erkek çocuk- ları olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/3 c)1/4 D)1/9 AabbEe genotipli bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini olugturamaz? A) Abe B) abE c) ABE D) Abe Heterozigot sarı ve düz tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu yeşil ve buruşuk bezelye oluşma olasılığı kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline, düz tohum aleli buruşuk tohum aleline baskındır.) A)0 anne C)3/16 D)9/16 A kan gruplu anne ile B kan gruplu babanın ilk çocukları 0 kan grubu doğmuştur. Buna göre bu ailenin ikinci çocuk- Iarının A karı grubu olma olasılığı kaçtır? A)1 B)1/2 c)1/3 D)1/4 Hemofili bakımından taşıyıcı anne ile sağlıklı babanın çocukları aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Hemoûli aIeIi X kromozomu üzerin- de taşınan çekinik bir hastalıktır.) A) Sağlıklı erkek B) Taşıyıcı erkek C) Taşıyıcı dişi D) Sağlıklı dişi Aşağıda X kromozomunda taşınan çekinik bir hastalığa ait soy ağacı verilmiştir. 50 Soyağacında ? ile gösterilen bi- reyin bu özelliği taşıma olasılığı kaçtır? ? A)1/9 B)1/4 c)1/s D)2/3 Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olan olaylar- dan birisi değildir? A) Mutasyon B) Kromozomların rastgele dağılması C) Mitoz bölünme D) Cross - over