Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 1
 • Pratik Bilgi
  Hükümet işlerine ait bilgi, fikir ve tutumları yaymak için oluşturulmuş bazı uzman kuruluşların uğraşlarına Siyasal iletişim denir
  Aşağıdakilerden hangisi medya dışı sermayenin medyaya doğru akışının nedenleri arasında ver almaz?
  A) Kişisel merak ve yatırım isteği

  B) Medyanın güç olduğu düşüncesi

  C) Siyasal çevrelerde itibar kazanma

  D) Toplumsal denetim

  E) Diğer sektörlerdeki riskin azaltılması
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 3

 • Yasalar aracılığıyla medya kuruluşlarının mülk sahipliğinin, frekans tahsisinin ve yayın içeriklerinin biçimlendirilmesine Medya Düzenlemesi denir
  Propaganda konusu gerek siyasal yaşamda bir etken olarak gerekse akademik inceleme konusu olarak tam anlamıyla ne zaman ortaya çıkmıştır?
  A) 20. yüzyılda

  B) 1 yüzyılda

  C) 1 yüzyılda

  D) 1 yüzyılda

  E) 1 yüzyılda
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 4

 • Gazete, televizyon, radyo gibi çeşitli alanlardaki faaliyetlerin bir kişi ya da grubun bünyesinde toplanması ve bu faaliyet alanlarının denetim altına alınması hangi tür tekelleşmeye örnek olarak gösterilebilir?
  A) Çapraz tekelleşme

  B) Dikey tekelleşme

  C) Sıralı tekelleşme

  D) Yatay tekelleşme

  E) Küresel tekelleşme
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 5


 • Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere ya da ülkelere kabul ettirmek üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmalarına Siyasal iletişim denir
  Aşağıdakilerden hangisi medya sektöründeki tekelleşme motorlarından birisi olarak görülen yakınsamanın düzeylerinden birisidir?
  A) Sınırlayıcı yakınsama

  B) Toplumsal yakınsama

  C) Düzenleyici yakınsama

  D) Hızlandırıcı yakınsama

  E) Geliştirici yakınsama
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 6

 • Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere ya da ülkelere kabul ettirmek üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmalarına ne ad verilir?
  A) Siyasal iletişim

  B) İletişim türleri

  C) İletişim etkinlikleri

  D) Kamuoyu oluşturma

  E) Yakınsama
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 7

 • Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere ya da ülkelere kabul ettirmek üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmalarına Siyasal iletişim denir
  Aşağıdakilerden hangisi medya dışı sermayenin medyaya doğru akışının nedenleri arasında yer almaz?
  A) Medyanın güç olduğu düşüncesi

  B) Kişisel merak ve yatırım isteği

  C) Siyasal çevrelerde itibar kazanma

  D) Toplumsal denetim

  E) Diğer sektörlerdeki riskin azaltılması
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 8

 • Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere ya da ülkelere kabul ettirmek üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmalarına ne ad verilir?
  A) Siyasal iletişim

  B) iletişim türleri

  C) iletişim etkinlikleri

  D) Kamuoyu oluşturma

  E) Yakınsama
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 9

 • Bilgisayar, görsel-işitsel medya, telekomünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve ekonomik olarak birleşmesi, yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarmalarına Yakınsama denir
  Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti yayıncılığında olması gereken özelliklerden birisi değildir?
  A) Erişimde evrensellik

  B) Finansmanın kamusal olarak yapılması

  C) Kurumsal işleyişte demokrasi

  D) Siyasal iktidar yanlısı yayıncılık

  E) Kamusal alana hizmet
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 13


 • İnternet ağlarının insan ve bilgiyi birbirine bağlaması ile sayısal temsillerden oluşan medyanın 20. Yüzyıldaki adı Yeni Medya'dır.

  Aşağıdakilerden hangisi kuruculuğunu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gazetelerden biridir?
  A) Vekay-i Mısriye

  B) Ayine-i Vatan

  C) Hakimiyet-i Milliye

  D) Tercüman-ı Hakikat

  E) Tevhidi Efkar
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 14

 • Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasında sıralanan basın hak ve özgürlüklerine ilişkin haklardan biri değildir?
  A) Basın hürdür, sansür edilemez.

  B) Yayın yasağı konamaz.

  C) Gazete ve dergiler gerektiğinde toplatılabilir.

  D) Gazete ve dergiler kapatılamaz.

  E) Haber, düşünce ve kanıların yayınlanması engellenemez.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 15


 • Alıcının, kaynaktan gelen iletiye verdiği karşılığa Yansıma denir
  En az iki kişi arasında duygu, düşünce ve bilginin farklı araç ve yöntemler kullanılarak paylaşılması sürecine ne ad verilir?
  A) Kanal

  B) Mesaj

  C) İletişim

  D) Yansıma

  E) Kodaçma
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 16
 • I. iyi söyleyiş II. Söz dizimi serbestliği III. Sözcük zenginliği IV. Basit sözcüklerin seçimi V. iyi tümce kuruluşu İletişim sürecinde, kaynak kişi iletiyi hedefe gönderdiğinde ve bunu sözel olarak gerçekleştirdiğinde yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmelidir?
  A) I, II ve III

  B) I, III ve V

  C) I, IV ve V

  D) II, III ve IV

  E) III, IV ve V
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 20

 • Aşağıdakilerden hangisi iletinin dilini ifade etmektedir?
  A) İletide karmaşık ifadeler kullanma

  B) İletinin ulaştırılmasında kullanılan yansıma

  C) İletişim ortamındaki gürültünün yoğunluğu

  D) İletinin ulaştırılmasında kullanılan kanal

  E) İletinin ulaştırılmasında yararlanılan herhangi bir kodlama
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 21 • Alıcının kaynaktan gelen iletiye verdiği karşılığa Yansıma denir
  I. Alıcının bilgi düzeyindeki değişme II. Alıcının tutumunda görülen değişme III. Alıcıda oluşturulan geribesleme isteği IV. Alıcının açık davranışlarında görülen değişme Yukarıdakilerden hangileri iletişimde kaynak tarafından amaçlanan davranış değişikliğinin alıcıda yarattığı etkilerdendir?
  A) II ve IV

  B) III ve IV

  C) I, II ve III

  D) I, II ve IV

  E) I, III ve IV
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 23

 • Alıcı/Hedef tarafından gönderilen iletiye yüklenen anlam ve yorumlamaya Kodaçma denir
  En az iki kişi arasında duygu, düşünce ve bilginin farklı araç ve yöntemler kullanılarak paylaşılması sürecine ne ad verilir?
  A) İletişim

  B) Kanal

  C) Mesaj

  D) Yansıma

  E) Kodaçma
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 24
 • İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlar arasında duygu ve fikirlerin akışıdır.

  B) Kişinin düşünce ve duygularını açık olarak belirtmesi sürecidir.

  C) Bireylerarası anlamları ortak kılma sürecidir.

  D) Seçilmiş bir haberin, bir haber kaynağından belli bir mesafeye iletilmesi sürecidir.

  E) Mesajın en az iki kişiye aktarılması sürecidir.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 27


 • "Döngüsel ifadelerde bulunmak" bireyin iletişim ihtiyacının temelinde yatan nedenlerden değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi bireyin iletişim ihtiyacının temelinde yatan nedenlerden biri değildir?
  A) Karşıdakini anlamak

  B) Diğer bireyleri etkilemek

  C) Kendini ifade etmek

  D) Döngüsel ifadelerde bulunmak

  E) Kendini anlatmak
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 28

 • Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkin kılan temel ölçütlerinden biri değildir?
  A) Alıcıya ulaşmada en uygun kanalın seçilmesi

  B) iletilecek mesajın, alıcının dikkatini çekmesi

  C) iletinin alıcı gereksinimlerine seslenebilmesi

  D) Alıcıda istenilen tutum değişikliğini yapmaması

  E) iletinin kodlanmasında iletiyi gönderen kaynak kadar, onu alacak alıcı tarafından da bilinmesi
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 31 • Alıcı/Hedef tarafından gönderilen iletiye yüklenen anlam ve yorumlamaya Kodaçma denir
  İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlar arasında duygu ve fikirlerin akışıdır.

  B) Kişinin düşünce ve duygularını açık olarak belirtmesi sürecidir.

  C) Bireylerarası anlamları ortak kılma sürecidir.

  D) Seçilmiş bir haberin, bir haber kaynağından belli bir mesafeye iletilmesi sürecidir.

  E) Mesajın en az iki kişiye aktarılması sürecidir.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 35

 • Alıcı/hedef tarafından gönderilen iletiye yüklenen anlam ve yorumlamaya Kodaçma denir
  Aşağıdakilerden hangisi iletinin/mesajın dilini tanımlamaktadır?
  A) Mesaj

  B) İletinin ulaştırılmasında yararlanılan herhangi bir koddur.

  C) Alıcı

  D) Yansıma

  E) Süreç
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 37
 • Alıcının, kaynaktan gelen iletiye verdiği karşılığa Yansıma denir
  I. Alıcının bilgi düzeyindeki değişme II. Alıcının tutumunda görülen değişme III. Alıcıda oluşturulan geribesleme isteği IV. Alıcının açık davranışlarında görülen değişme Yukarıdakilerden hangileri iletişimde kaynak tarafından amaçlanan davranış değişikliğinin alıcıda yarattığı etkilerdendir?
  A) II ve IV

  B) III ve IV

  C) I, II ve III

  D) I, II ve IV

  E) I, III ve IV
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 39

 • En az iki kişi arasında duygu, düşünce ve bilginin farklı araç ve yöntemler kullanılarak paylaşılması sürecine iletişim denir
  Alıcının, kaynaktan gelen iletiye verdiği karşılığa ne ad verilir?
  A) Kanal

  B) Kaynak kişi

  C) Yansıma

  D) Süreç

  E) Hedef
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 41
 • Alıcı/hedef tarafından gönderilen iletiye yüklenen anlam ve yorumlamaya Kodaçma denir
  Aşağıdakilerden hangisi bireyin iletişim ihtiyacının temelinde yatan nedenlerden biri değildir?
  A) Karşıdakini anlamak

  B) Diğer bireyleri etkilemek

  C) Kendini ifade etmek

  D) Döngüsel ifadelerde bulunmak

  E) Kendini anlatmak
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 45

 • Alıcının, kaynaktan gelen iletiye verdiği karşılığa Yansıma denir
  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin etkilerinin toplandığı üç ana gruptan biridir?
  A) Alıcının hatırlama düzeyinde değişme

  B) Alıcının tartışma düzeyinde değişme

  C) Alıcının anlama düzeyinde değişme

  D) Alıcının bilgi düzeyinde değişme

  E) Alıcının geribildirim düzeyinde değişme
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 53

 • Özet Bilgi ( Ünite)
  İnsanoğlu, toplumsal bir varlık olarak çevresiyle iletişim kurma ihtiyacı ve mücadelesi içindedir. Bu nedenle birey, içinde bulunduğu zaman, mekan ve fiziki koşullara uygun olarak farklı yöntem, araç ve sistemler geliştirmiş ve bunun sonucunda da bugün 2 yüzyılın uzağı yakın eden modern iletişim teknolojilerine sahip olmayı başarmıştır. İnsanoğlunun dumanla ve mağara duvarlarına basit figürler çizmesiyle başlayan haberleşme macerası aslında her dönemde ve kullanılan her yöntem ve teknikte bireyin kendini anlatma, duygu ve düşüncelerini dile getirme, görüş ve kanaatlerini paylaşma ve diğerlerini anlama ihtiyacının doğal bir sonucudur. Bireyin iletişim ihtiyacının temelinde yatan nedenlerden önemli biri olarak; kendini anlatmak, duygu ve düşüncelerini ifade etmek, karşısındakini anlamak ve diğer bireyleri etkilemek ve ikna etmek arzusunun olduğunu söylemek mümkündür. Bu, aynı zamanda, bireyin toplumsallaşması için de bir gerekliliktir. Bu bağlamda iletişimin dairesel; diğer bir deyişle, çift yönlü, döngüsel/dönüşümsel özelliği olan bir süreç olması önemlidir.
  Alıcının, kaynaktan gelen iletiye verdiği karşılığa ne ad verilir?
  A) Kanal

  B) Kaynak kişi

  C) Yansıma

  D) Süreç

  E) Hedef
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 57
 • "Alıcıda istenilen tutum değişikliğini yapmaması" iletişimi etkin kılan temel ölçütlerinden sayılmaz.
  I. Alıcının bilgi düzeyindeki değişme II. Alıcının tutumunda görülen değişme III. Alıcıda oluşturulan geribesleme isteği IV. Alıcının açık davranışlarında görülen değişme Yukarıdakilerden hangileri iletişimde kaynak tarafından amaçlanan davranış değişikliğinin alıcıda yarattığı etkilerdendir?
  A) II ve IV

  B) III ve IV

  C) I, II ve III

  D) I, II ve IV

  E) I, III ve IV
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 61


 • En az iki kişi arasında duygu, düşünce ve bilginin farklı araç ve yöntemler kullanılarak paylaşılması sürecine İletişim denir
  Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkin, başarılı kılan özelliklerden biridir?
  A) Alıcının gereksinimlerine seslenmek

  B) Sıklıkla susmak

  C) Tartışmak

  D) Bencil olmak

  E) Alıcının gereksinimlerini dikkate almamak
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 67


 • "Beden diline gerek duymaması" iyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir.
  Kitle iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İletişim tek yönlüdür.

  B) Hedef kitlesi dardır.

  C) Hedef kitledeki bireyler birbirini tanımaz.

  D) Ürünlerinin bireylere maliyetleri düşüktür.

  E) İletişimin örgütlü ve kurumsal bir halidir.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 69


 • "Beden diline gerek duymaması" iyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
  A) Çift anlamlı olması

  B) Etkili olması

  C) Sözcük anlamlı olması

  D) Belirsiz olması

  E) Duyguları belirtmesi
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 70

 • Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin özelliklerinden biri değildir?
  A) Aynı anda iletinin birden çok kişiye ulaştırılmasını sağlaması

  B) Bilginin değişmeden aktarılmasını sağlaması

  C) Uzun iletilerin aktarılmasında en ideal yol olması

  D) Sözsüz iletişim öğelerinin aktarılmasını sağlaması

  E) Bilginin kalıcı olmasını sağlaması
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 71


 • El kol hareketleri, jest-mimikler ve beden dili kullanarak gerçekleştirilen iletişime Sözsü z iletişim denir
  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir?
  A) Bir amacı oluşu

  B) Beden diline gerek duymaması

  C) Bilgiye dayalı oluşu

  D) İlgi çekici oluşu

  E) Hedef kitleyi dikkate alması
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 73


 • "Sözsüz iletişim öğelerinin aktarılmasını sağlaması" yazılı iletişimin özelliklerinden biri olarak gösterilemez.
  Sağlıklı bir sözlü iletişim aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  A) Anlamda uzlaşmayı sağlamak

  B) Kendi görüşünü inatla kabul ettirmek

  C) Vurgulamaya hakim olmak

  D) Söz sırası alabilmeyi becermek

  E) Dilsel öğeleri doğru seslemek
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 75

 • Aşağıdakilerden hangisi iletişim modellerinin yararlarından biri değildir?
  A) İletişimi çözümleme ve açılımlarda bulunma

  B) İletişim süreçlerini anlama

  C) İletişim süreçlerini modelleme

  D) İletilerini desenlemede eleştirel düşünme alışkanlığı yaratma

  E) İletişimle uğraşanların amaçlarına ulaşmada yardımcı olma
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 77

 • "Riley Modeli" en yaygın olarak bilinen, doğrusal iletişim modellerinden biri değildir.
  Modelleme sürecinde iletişimcinin, hedeflenen alıcının iletiyi gerçekten istenildiği gibi alıp almadığı hakkında bilgi edinme durumuna ne ad verilir?
  A) Süreç

  B) Geri besleme

  C) İleti

  D) Kod açımı

  E) Kodlama
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 79

 • İki kişi arasındaki iletişim ilişkilerindeki dinamiği soran, uyum ve uyumsuzluk çalışmaları üzerine formüle edilmiş doğrusal olmayan iletişim modeli Newcomb ABX Öncü Model
  Shannon ve Weaver modelinde aşağıdaki sorunlardan hangisi üzerinde durulmaktadır?
  A) Geri bildirim sıklığı

  B) Sinyal üretimi

  C) Enformasyon kaynağı

  D) İleti gönderimi

  E) Kaynak becerisi
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 81

 • Modelleme sürecinde İletişimcinin, hedeflenen alıcının iletiyi gerçekten istenildiği gibi alıp almadığı hakkında bilgi edinme durumuna Geri besleme denir
  “Dance’in Spiral (Helical) Modeli iletişim sürecine şunları katmıştır”. denildiğinde aşağıdakilerden hangi seçeneğe katılırsınız?
  A) Dance’in Spiral (Helical) Modeli Osgood ve Schramm modelinin gelişmiş bir sürümü olarak bilinir.

  B) Dance’in Spiral (Helical) Modeli, doğrusal modeller ile doğrusal olmayan modellerin karşı karşıya getirildiği en net ve temel bir modeldir.

  C) Dance’in Spiral (Helical) Modeli, iletişim sürecinin devingen bir yapıya sahip olduğunun altını çizmektedir.

  D) Dance’in Spiral (Helical) Modeli, sürecin zamanla nasıl değiştiğini, boyutların nasıl farklılaştığını tanımlar.

  E) Yukarıda belirtilenlerin hepsi doğrudur.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 82

 • Sizce “Gürültü” denildiğinde aşağıdakilerden hangi seçeneğe katılırsınız?
  A) Gürültünün sadece bilinen fiziksel bir kavram olmadığın

  B) DeFleur gürültü öğesinin kaynak ya da hedeflenen alıcı tarafından da kaynaklanabileceği.

  C) Gürültü öğesinin kaynak, alıcı ya da iletişim ortamından kaynaklanacağın

  D) Kaynak ya da alıcının, o anda herhangi bir nedenden dolayı etkili ve kavrayıcı iletişim de bulunamadığını.

  E) Yukarıda belirtilenlerin hepsi doğrudur.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 83


 • Konuşmacı ve dinleyici arasındaki basit iletişim sürecini açıklayan model Aristo Modeli
  Aşağıdakilerden hangisi en yaygın olarak bilinen, doğrusal iletişim modellerinden biri değildir?
  A) Aristo modeli

  B) Laswell modeli

  C) Shannon ve Weaver Modeli

  D) Berlo Modeli

  E) Riley Modeli
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 84

 • İleti gönderimi ile ortaya çıkan sorunlar üzerinde duran, 'hangi kanal en çok sinyal iletir? iletilen bu sinyallerin ne kadarı gürültü öğesi tarafından zarar görür?' soruları üzerine yoğunlaşan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Osgood ve Schramm Modeli

  B) Berlo Modeli

  C) Shannon ve Weaver Modeli

  D) Riley-Riley Modeli

  E) Aristo Modeli
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 85
 • Amerikalı psikolog Elihu Katz’ın, “Medya insanlara ne yapar sorusuna alternatif olarak “İnsanlar medya ile ne yapar” sorusunu çıkış noktası alan çalışmalarını kapsayan kuram Kullanımlar ve Doyumlar
  Medyanın bir kültürde var olan egemen değer ve tutumları ektiğini öne süren Gerbner’in geliştirdiği iletişim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gündem Belirleme

  B) Yetiştirme/Ekme

  C) Suskunluk Sarmalı

  D) Aktifleme

  E) Kullanımlar ve Doyumlar
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 86

 • 1960’lar ve daha sonraki zaman diliminde televizyonunda etkisiyle, iletişim araştırmalarının önemli oranda gelişme gösterdiği dönemin adı nedir?
  A) Sınırsız etkiler dönemi

  B) Güçlü etkiler dönemi

  C) Yeniden etkiler dönemi

  D) Kitlesel iletişim dönemi

  E) Doğrusal bağlantı dönemi
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 87 • "İş yaşamındaki güç figürü olarak kadın" feminist çalışmalar kapsamında Türkiye’deki medyada kadınların sunumunda tespit edilen dört kategoriden biri değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarında Güçlü Etkiler Döneminin medyanın çok güçlü etkilere sahip olduğu düşüncesinin nedenlerinden biri değildir?
  A) İnsanların medyadan korkması

  B) Medya ile bir kitle izleyicisinin yaratıldığı düşüncesi

  C) Kentlere göçle insanların geleneksel bağlarından koptuğu ve savunmasız olduğunun düşünülmesi

  D) Savunmasız insanların medya etkilerine daha açık hale geldiğine inanılması

  E) Propagandalarla insanların beyinlerinin yıkandığının düşünülmesi
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 88

 • Aşağıdakilerden hangisi Suskunluk Sarmalı Kuramının ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?
  A) Toplum, genel kabul görmüş değerler ve düşüncelerin dışında davrananları tehdit eder.

  B) Bireyler sürekli olarak dışlanma korkusu duyarlar.

  C) Dışlanma korkusuyla bireyler, sürekli çevrelerindeki tutum ve düşünceleri gözlemleyip öğrenmeye çalışırlar.

  D) İnsanlar görüşlerini ifade ederken toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önüne alırlar.

  E) İnsanlar gözlemleri doğrultusunda görüşlerini ifade ederler.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 89


 • Hangi olayların haber yapılarak halka duyurulacağına karar veren kişilere Eşik bekçileri denir
  Aşağıdakilerden hangisi yeniden etkiler döneminde ortaya çıkan temel iletişim kuramlarından biri değildir?
  A) Kullanımlar ve Doyumlar

  B) Gündem Belirleme

  C) Suskunluk Sarmalı

  D) Yetiştirme/Ekme Kuramı

  E) Basitlik/Rassallık Kuramı
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 90
 • Ortak çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplara Baskı grubu denir

  Sınırlı Etkiler Döneminin varsayımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanların toplumsal konumlarından kaynaklanan tercihlerini gerçekleştirmek için teşvik eder.

  B) İnsanların var olan tutumlarını pekiştirir.

  C) İnsanların var olan fikirlerini güçlendirir.

  D) İnsanlar kendi yönelimlerine uygun içerikleri seçerler.

  E) İnsanların tutumlarını değiştirmek kolaydır.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 91

 • Alvin Toffler’in Üçüncü Dalga adını verdiği sanayi sonrası toplumun dönüşümü ardından ortaya çıkan topluma Enformasyon toplumu denir

  Bir kişi ya da kuruluşun bir araç ortam veya kanal kullanarak hızlı ve sürekli bir biçimde iletiler yayarak geniş kitlelere ulaşmasına ne ad verilir?
  A) Sosyal medya ağı

  B) Bilgi çağı

  C) Kitle iletişimi

  D) Etkileşimli iletişim

  E) Bireylerarası iletişim
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 92
 • Marshall McLuhan radyoyu neden sıcak iletişim aracı olarak tanımlamıştır?
  A) Birden fazla kanal ile çok sayıda iletiyi aktarabildiği için

  B) İletişimin sıcak bir ortamda olmasına izin verdiği için

  C) Kolayca taşınabilir olup her yerde kullanılabildiği için

  D) Dinlenilene yakın olma hissi verdiği için

  E) Alıcısının tek bir duyusuna yüksek düzeyde hitap ettiği için
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 93
 • Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin üç temel unsurudur?
  A) Alıcı çevre - Yansıtıcı - Ayrıştırıcı örgütler

  B) Kamuoyu - Sınıflandırıcılar - Kod açıcılar

  C) Siyasal aktörler - Alıcı hedef kitle - Medya

  D) Sosyal medya - Hükümet - Sivil toplum kuruluşları

  E) Meclis - Denetleyici Kurumlar - Halk
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 94

 • Kamuoyu görüşlerinin anket çalışmalarıyla anlaşılabileceğini ileri süren model Yığın Modeli
  Kamuoyunu karşılıklı etkileşimin ve iletişimin bir ürünü olarak gören model hangisidir?
  A) Yığın modeli

  B) Birikim modeli

  C) Kamuoyu modeli

  D) Bireysel model

  E) Sosyolojik model
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 97

 • Araştırma dernekleri, sonuçları medyada yayınlanan kamuoyu araştırmalarında aşağıdakilerden hangi bilgiye yer vermezler?
  A) Anketi finansal olarak üstlenen kuruluşun ismi

  B) Soruların tam listesi

  C) Anketörlerin kim olduğu

  D) Araştırma yöntemi

  E) Örneklem alınan kitlenin tanımı
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 98


 • "Bireysel çıkarlarını gözetecek insanların birbirleriyle en az bir kere iletişim kurması" bir kanaatin kamuoyu görüşü olarak ifade edilebilmesi için gerekli koşullardan biri olarak gösterilemez.

  Belirli bir sorun ile karşılaşmış, bu sorun etrafında toplanmış bireylerden oluşan gruba ne ad verilir?
  A) Grup

  B) Kamu

  C) Sivil toplum

  D) Siyasi parti

  E) Topluluk
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz
 • AOF Medya ve İletişim test çöz
 • 101

 • Totaliter rejimlerde kamuoyu oluşumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Siyasi iktidara muhalif örtülü kamuoyu vardır.

  B) Medya siyasi iktidarın tekeli ve kontrolü altındadır.

  C) Yönetici kadrolar medya sayesinde istedikleri yönde propaganda yaparlar.

  D) Yönetici kadrolar sistemli ve yoğun bir propaganda yaparak kamuoyunu istedikleri yönde oluşturma olanağına sahiptir.

  E) Tek yönlü propaganda ile güdümlü bir kamuoyu söz konusudur.
 • AOF Medya ve İletişim Test Çöz

AOF Medya ve İletişim test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Medya ve İletişim dersiAOF Medya ve İletişim test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Medya ve İletişim test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Medya ve İletişim dersi test çözmeAOF Medya ve İletişim test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Medya ve İletişim test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Medya ve İletişim testi çözAOF Medya ve İletişim test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Medya ve İletişim test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Medya ve İletişim testi çözAOF Medya ve İletişim test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Medya ve İletişim test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı