Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 7

 • Kullanıcıların demografik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) ihtiyacın hissettirilmesi ve etkileşim için farkındalık yaratma boyutunda kadın ve erkek açısından farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

  B) Gelir düzeyi kullanıcının sadece işlevsel ve estetik kaygılarına hitap eder, yansıtıcı deneyimlerine hitap etmez.

  C) Kişinin mesleği, öğrenim durumu ve içinde yer aldığı çevre şartları yaşam biçimini şekillendirmede önemli rol oynayan faktörlerdir.

  D) Kullanıcının yaşı ilerledikçe deneyimleri değişime uğrayarak inanç, tutum, duygu ve kişiliğindeki farklılaşmalar yaşanır.

  E) Medeni durum doğrudan olmasa da dolaylı olarak kullanıcının tercihlerini ve davranışlarını etkileyen bir özelliktir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 10 • Gezinim tasarımının amacı Bilgiyi konumlandırma'dır
  Aşağıdaki kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerden hangisi insanların ihtiyaçlarını tanımlamaya yönelik olarak ihtiyaçların tasarım tarafından karşılanmasını deneyimin gerçekleşmesi adına yeterli görülmektedir?
  A) Kullanıcı merkezli görüşler

  B) Ürün merkezli görüşler

  C) Etkileşim merkezli görüşler

  D) Estetik merkezli görüşler

  E) İşlev merkezli görüşler
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 11

 • Aşağıdaki kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerden hangisi kullanıcıların deneyimlerini içgüdüsel, davranışsal ve yansıtıcı tasarımlarla duygusal düzeyde şekillendirmeye çalışmaktadır?
  A) Kullanıcı merkezli görüşler

  B) Etkileşim merkezli görüşler

  C) Ürün merkezli görüşler

  D) Estetik merkezli görüşler

  E) Duygu merkezli görüşler
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 20

 • Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında, belli sayıda katılımcının bir araya getirilerek bir moderator öncülüğünde tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak uzlaşma yoluyla kararların alındığı ve kullanıcının özelliklerinin ve gereksinimlerinin tespitinde avantajlı olan bir yöntemdir?
  A) Odak Grup Çalışması

  B) Kullanıcı Anketi

  C) Paydaş Analizi

  D) Katılımcı Gözlemi

  E) Kullanıcı Mülakatları
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 21

 • I. Kullanıcının ürün/hizmete gereksinim duyma sebebi II. Kullanıcının ürün/hizmeti ne amaçla kullanmak istediği III. Kullanıcının sosyal ve fiziksel çevresi Yukarıdaki ifadelerden hangileri kullanıcı deneyimi açısından kullanıcıların etkileşim düzeyini ve algılamasını farklılaştırmaktadır?
  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) I, II ve III
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 22

 • "Kişilik" kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan demografik özelliklerden biri değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan beş temel kategoriden biri değildir?
  A) Fizyolojik gereksinimler

  B) Sahip olma gereksinimleri

  C) Ait olma ve sevgi gereksinimi

  D) Saygınlık gereksinimi

  E) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 25


 • "Memex sistemi" 1990’lı yıllarda ortaya çıkan gelişmelerden biri olarak gösterilemez.
  Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan beş temel kategoriden biri değildir?
  A) Fizyolojik gereksinimler

  B) Sahip olma gereksinimleri

  C) Ait olma ve sevgi gereksinimi

  D) Saygınlık gereksinimi

  E) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 28


 • "Kültür" kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan psikolojik özelliklerden biri olarak sayılmaz.
  Kontrol edilmesi bakımından incelendiğinde etkileşim aşağıdaki hangi başlık altında yer alır?
  A) İnsan-insan etkileşimi

  B) İnsan-içerik etkileşimi

  C) İnsan-sistem etkileşimi

  D) İnsan-içerik etkileşimi

  E) İçerik-sistem etkileşimi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 29
 • Etkileşim tasarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Etkileşim tasarımı, sadece sayısal teknolojilere odaklanır.

  B) Etkileşim tasarımının kavramsal tanımlaması 1830’ da yapılmıştır.

  C) Etkileşim tasarımı, bünyesinde pek çok disiplini barındırır.

  D) Etkileşim tasarımının fikir babası Samuel Morse’tur.

  E) Etkileşim tasarımının ilk örneği Memex sistemidir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 31

 • Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında kullanıcı ihtiyaçları ve gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak doğrudan kullanıcı ile çalışmak yerine, tasarım amacına yönelik hedef kullanıcı kitlesini tanımlayan temsili bir kişilik tanımlanarak yürütülen çalışmadır?
  A) Günlük çalışması

  B) Gölge çalışması

  C) Kişilik kartları

  D) Saha çalışması

  E) Kullanım senaryosu
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 32

 • Kullanıcı deneyimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmektedir?
  A) Ürünün/hizmetin kullanım sırasında yaşanan sorunlara görsel olarak neler sağladığıyla

  B) Kullanıcı ve tasarım arasındaki etkileşime yönelik deneyimleriyle

  C) Ürünün/hizmetin rekabet açısından nasıl bir fayda sağlayabileceğiyle

  D) Tasarlanan ürünün/hizmetin zamansal ve inançsal karakteristik özellikleriyle

  E) Ürün/hizmet tasarlayan uzmanın geliştirirken duygusal olarak neler hissettiğiyle
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 33
 • Aşağıdakilerden hangisi bağlamsal gezinimi ifade eder?
  A) Bağlantıların içeriğin içine gömüldüğü gezinimdir.

  B) Son noktadaki bir düğümden sadece o düğümün bağlantılı olduğu düğümlere gidilebilen gezinimdir.

  C) En son noktadaki bir düğümden ilgili düğümlere bağlantı verilen gezinimdir.

  D) Son noktadaki bir düğümden sistem içerisindeki diğer bütün ana düğümlere gidilebilen gezinimdir.

  E) Hiyerarşik yapılarda olan gezinimdir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 36 • Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisindeki kritik anlardan biri değildir?
  A) ilk kritik an: Fark edilme/Dikkat çekme

  B) ikinci kritik an sonrası: Kullandıktan sonra hissettirdikleri

  C) ikinci kritik an: Kullanma/Etkileşime girme

  D) ilk kritik an öncesi: ihtiyaç hissetme

  E) ilk kritik an sonrası: Düşünmeye başlama
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 39
 • "Memex sistemi" 1990’lı yıllarda ortaya çıkan gelişmelerden değildir.
  Kullanıcı deneyimi tasarımı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?
  A) Kullanıcının tasarım ile ilişki içinde bulunduğu anlar

  B) Kullanıcının etkileşebileceği somut bir arayüz tasarımı

  C) Etkileşimin ardından kullanıcının nasıl hissettiği

  D) Deneyimlerden yola çıkan insan odaklı tasarımlar

  E) Etkileşim anlarının kullanıcıda yarattığı fikirler
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 42


 • "Kullanıcının sistem hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması" kullanıcı merkezli tasarımın temel prensibinden sayılmaz.
  Aşağıdakilerden hangisi tasarımın olası kullanıcılarının sosyal gruplarına dâhil olarak gözlemlerde bulunma ve bu gözlemleri kayıt altına alma yöntemidir?
  A) Paydaş Analizi

  B) Saha Çalışması

  C) Odak Grup Çalışması

  D) Katılımcı Gözlemi

  E) Günlük Çalışması
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 44


 • "Tüm elemanların aynı ekran içerisinde birlikte gösterilmesi" arayüz tasarımında sadeliği sağlayabilmek için kullanılan çözümlerden değildir.

  Aşağıdakilerden hangisi bir tasarım belgesinde yer alan özelliklerden biri değildir?
  A) Kullanılabilirlik testleri

  B) İçindekiler ve giriş

  C) Tasarım özellikleri

  D) Proje mimarisi

  E) Uygulama planı
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 46

 • "Kullanıcıları sistemden uzaklaştırmak" arayüz tasarımında metaforların kullanım amaçlarından biri olarak gösterilemez.
  Arayüz tasarımı tarihinde 1984’ten günümüze kadar olan süreci kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Elektronik Dönem (Batch Interface Era)

  B) Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

  C) Dokunsal Arayüz Dönemi

  D) Komut Satırı Arayüzü

  E) İşitsel Arayüz Dönemi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 47

 • Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı merkezli tasarımın temel prensibinden biri değildir?
  A) Kullanıcı ve sistem arasında görevin uygun dağılımı

  B) Kullanıcının aktif katılımı

  C) Kullanıcının sistem hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması

  D) Disiplinler arası bir tasarım ekibinin bulunması

  E) Tasarım çözümlerinin kendini yenilemesi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 48

 • Aşağıdakilerden hangisi arayüz tasarımında sadeliği sağlayabilmek için kullanılan çözümlerden biri değildir?
  A) Tüm elemanların aynı ekran içerisinde birlikte gösterilmesi

  B) Sık kullanılan ve gerekli özelliklerin önce sunulması

  C) Gereksiz elemanların çıkarılması

  D) Açık bir görsel hiyerarşinin sunulması

  E) Daha sofistike ve daha az kullanılan fonksiyonların gizlenmesi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 49


 • Aşağıdaki grafik tasarımı kavramlarından hangisi, tasarımda diğer kavramların birbirleri arasındaki büyüklükler ve kapladıkları alan ile ilişkilidir: Ölçü
  Aşağıdakilerden hangisi arayüz tasarımında metaforların kullanım amaçlarından biri değildir?
  A) Kullanıcıların gerçekleştirmekte oldukları eylemler ile ilgili herhangi bir karmaşa yaşamalarını engellemek

  B) Kullanıcıların sisteme daha kolay alışmalarını

  C) Arayüzleri gerçek dünya ile bütünleştirmek

  D) Fiziksel dünyadaki deneyimlerimizi kullanarak daha kolay adapte olabilmek

  E) Kullanıcıları sistemden uzaklaştırmak
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 52

 • Her türlü olası ekran genişliğine göre sürekli kendini uyarlayabilen tasarımlara Akışkan tasarım denir
  Aşağıdakilerden hangisi kullanıcılara ait verilerin elde edilmesi ve gereksinimlerin tespiti için yapılan araştırmalardır?
  A) Tüketici Araştırmaları

  B) Pazar Araştırmaları

  C) Fiyat Araştırmaları

  D) Marka Araştırmaları

  E) Kullanıcı Araştırmaları
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 55
 • "Programlanın ilk evreleri" 1940-1960 yılları arasındaki dönemin özelliklerinden değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi sayfa düzeni tasarımında odak noktası oluşumlarına örnek oluşturmaz?
  A) Düzensiz organik biçimde bir elemanın geometrik olanın yanında yer alması

  B) Küçük izole bir elemanın daha büyük birkaç elemanın yanına yerleştirilmesi

  C) Dokulu alanların düz alanların yanında yer alması

  D) Sayfa genelinde tek bir rengin kullanılması

  E) Güçlü siyah bir değerin gri ya da beyaz bir alana yerleştirilmesi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 56
 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi “kullanıcı” kavramını tanımlamaktadır?
  A) Bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişi

  B) Bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen kişi

  C) Bir mal ya da hizmeti satan gerçek ya da tüzel kişi

  D) Ürün veya hizmeti satın alma ya da kullanma kararını veren kişi

  E) Ürün veya hizmeti tasarlayan ya da üreten kişi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 62

 • Etkileşim tasarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Etkileşim tasarımı, sadece sayısal teknolojilere odaklanır.

  B) Etkileşim tasarımının kavramsal tanımlaması 1830’ da yapılmıştır.

  C) Etkileşim tasarımı, bünyesinde pek çok disiplini barındırır.

  D) Etkileşim tasarımının fikir babası Samuel Morse’tur.

  E) Etkileşim tasarımının ilk örneği Memex sistemidir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 64


 • Kullanıcıların duyusal algı ve kavrama üzerine temellenen ve kullanıcının dikkatini çekerek etkileşime girmeyi amaçlayan deneyim türü Estetik deneyim
  Aşağıdakilerden hangisi 1940-1960 yılları arasındaki dönemin özelliklerinden biri değildir?
  A) İlk bilgisayarın ortaya çıkması

  B) Kişisel verilerin depolanması

  C) Programlanın ilk evreleri

  D) Sistemlerde performans arttırmaya odaklanma

  E) Kullanıcıların sistemle nasıl etkileşeceğine odaklanma
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 66

 • Etkileşim tasarımının teknoloji merkezli görüşe göre yapılmış tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) insan ve ürün arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.

  B) Sistemlerin, çevrenin ve ürünlerin davranışlarını tasarlamaktır.

  C) Mühendis ve programcıların geliştirdiği ham tasarımı alıp, insanların kullanmaktan hoşlanacağı ürünlere dönüştürmektir.

  D) Ürünün bileşenleri arasındaki etkileşimi tasarlamaktır.

  E) Kullanıcıların olası davranış ve tepkilerini ortaya koyarak tanımlamaktır.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 67


 • "Vaatler" bir marka yaratırken görsel kimlik öğelerinden biri olarak gösterilemez.
  I. Ürünlerle etkileşimin anlık niteliklerinden olan estetik çağrışımlar, keyif ve heyecan gibi insan deneyimleriyle ilgili durumlar ürünü ifade etmede yeterlidir. II. Deneyimin duygusal yönlerinden çok bilişsel ve işlevsel yönlerine odaklanmaktadır. III. Ürünün kullanıcısının psikolojik ihtiyaçların dan ziyade kullanılabilirliği daha önemlidir. Kullanılabilirlik ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) I ve III
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 69
 • I. Günümüzde yoğun bir şekilde hissedilen rekabet kullanıcıların beklentilerinden etkilenmez. II. iyi deneyimler hayat kalitesine olumlu yönde katkı sağlarken, olumsuz deneyimler bir sonraki tercihlerimizi etkiler. III. Kötü sonuçlanan bir deneyim iyi olanına göre daha uzun süre hatırlanır ve çok kullanıcı ile paylaşılır. Kullanıcı deneyimi ve tasarımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ?
  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) II ve III
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 72

 • Deneyim türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Estetik deneyim kullanıcıların bir ya da daha fazla duyusuna hitap eden duyusal algı ve kavramadır.

  B) Yansıtıcı deneyim merkezine kişinin öz imajını yani kendisi hakkında hissettikleri ve düşündüklerini alır.

  C) Fiziksel deneyim kullanıcıya nasıl bir his sunduğu ve görevleri ne derecede yerine getirdiğidir.

  D) Duygusal deneyim günlük hayatımızda son derece önemli bir rol oynayan duygularımıza yöneliktir.

  E) Davranışsal deneyim kullanımla ilgilidir ve görünümden çok ilk kritik anda vaat edilen işlevlere odaklanmaktadır.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 73


 • "ilk kritik an sonrası: Düşünmeye başlama" kullanıcının ürün/hizmet ile olan ilişkisindeki kritik anlardan biri değildir.
  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir etkileşim tasarımının özelliklerinden biri değildir?
  A) Tekrar kullanmaya başladığı zaman kullanıcının gerekli olan adımları hatırlayabileceği şekilde etkileşimlerin tasarlanması

  B) Kullanıcının öğrenme sürecinin uzun olmasının sağlanması

  C) Kullanıcının sistem veya ürünü hızlı ve pratik olarak öğrenilebileceği şekilde tasarım yapılması

  D) Hata durumunda kullanıcının kaldığı yerden devam edebilmesine imkan sağlanması

  E) Kullanırken oluşabilecek hata durumlarında kullanıcının hata konusunda bilgilendirilmesi
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 76


 • Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında tasarım amacına yönelik olarak hedeflenen kullanıcıların günlük yaşamlarının gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalar Etnografi
  “Kullanıcı işlevlere nasıl erişecek?” sorusu kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinin hangi aşamasında cevaplanır?
  A) Bilgi tasarımı

  B) Gezinim tasarımı

  C) Görsel tasarım

  D) Arayüz tasarımı

  E) Etkileşim tasarımı
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 77
 • Kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kullanıcı deneyimi ürün veya hizmet sağlayan firmalar için karlılığı artırıcı bir unsurdur.

  B) Tasarım geliştirme sürecinde yapılan kullanıcı deneyimi yatırımları sonrasında ortaya çıkacak değişiklik, bakım ve eğitim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.

  C) Kullanıcı deneyimi tasarım sürecine ürün ya da hizmetin hedef kitlesinin dâhil edilmesiyle ortaya doğru tasarım kararlarının çıkması sağlanmaktadır.

  D) Sürdürülebilir kullanıcı memnuniyeti sağlamanın yanında uzun süreli değer algısı yaratmak için kullanıcı deneyimi önemlidir.

  E) Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcının ihtiyacı ve çevrenin talebi doğrultusunda sadece ürünün görünüşü ve hissettirdiği ile ilgilenmektedir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 83

 • Aşağıdakilerden hangisi “kullanıcı” kavramını ifade eder?
  A) Bir mal ya da hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen kişidir.

  B) Bir mal ya da hizmetten mesleki olmayan amaçlarla yararlanan kişidir.

  C) Bir mal ya da hizmeti ticari olmayan amaçlarla kullanan kişidir.

  D) Bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişidir.

  E) Bir ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını veren kişidir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 84
 • Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında hedef kullanıcıların bilgilerinin yanında bağlamsal araştırmada elde edilen bilgilerin toplanan çevresel ve teknik verilerle birlikte analiz edildiği çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ilişkiler Haritası

  B) Kullanım Bağlamı Analizi

  C) Bağlamsal Araştırma

  D) Kullanım Senaryosu

  E) Günlük Çalışması
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 86

 • I. Yaşamak için gerekli olan beslenme ve güvenlikle ilgili ihtiyaçlar zarurî ihtiyaçlardır. II. Zaruri olmayan ama mevcudiyetiyle insanı rahatlatan unsurlara duyulan ihtiyaçlar hâcî ihtiyaçlardır. III. Temel ve asli ihtiyaçların ötesinde insanların düşünce kaygılarını ve estetik beklentilerini karşılayan kemalî ihtiyaçlardır. Kullanıcı gereksinimlerinde İbn Haldun’un yaptığı ihtiyaçlar sınıflaması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) I, II ve III
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz
 • 90


 • Aşağıdakilerden hangisi etkileşim tasarımının sosyal etkileşim tasarımı görüşüne göre yapılmış tanımıdır?
  A) Etkileşim tasarımı, ürün veya hizmetin ne yapacağını tanımlamaktır.

  B) Etkileşim tasarımı, insan ve ürün arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır.

  C) Etkileşim tasarımı, mühendis ve programcıların geliştirdiği ham tasarımı alıp, insanların kullanmaktan hoşlanacağı ürünlere dönüştürmektir.

  D) Etkileşim tasarımı; sistemlerin, çevrenin ve ürünlerin davranışlarını tasarlamaktır.

  E) Etkileşim tasarımı, içerik organizasyonu ve kullanıcının bu içerikle nasıl etkileşime geçeceğinin belirlenmesidir.
 • AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Test Çöz

AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı dersiAOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı dersi test çözmeAOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı testi çözAOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı testi çözAOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Kullanıcı Deneyimi Tasarımı test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur etkileşim tasarımının ilk örneği mors alfabesi davranışçı görüşe göre etkileşimci tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur