Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 8
 • Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Meclisin kabul ettiği kanunlar
  Cumhurbaşkanı’nın incelemesine sunulur.
  B) Kanunlar Mecliste toplantıya katılanların salt
  çoğunluğu ile kabul edilir.
  C) Cumhurbaşkanı incelemek üzere kendisine
  gönderilen kanunları 15 gün içerisinde
  inceleyerek kararını verir.
  D) Meclisin oybirliğiyle kabul ettiği kanunlar
  Cumhurbaşkanı’na sunulmaz.
  E) Kabul oylarının sayısı 139’dan az olamaz.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 9
 • Olağanüstü hal kanun hükmünde
  kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
  hangisi yanlıştır?
  A) Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek
  yoktur.
  B) Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılırlar.
  C) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme
  yapabilirler.
  D) Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.
  E) Sadece siyasi denetime tabidirler.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 11
 • 1 Fıkhın kaynaklarından “istihsan” ne anlama
  gelmektedir?
  A) Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar
  bulunan bir güçlüğü kaldırmak için
  hükmolunan çözümdür.
  B) Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya
  çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve
  genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm
  kurmasıdır.
  C) Toplumunun benimsediği, alışageldiği ve
  günlük yaşayışında uymak zorunda hissettiği
  davranış tarzlarıdır.
  D) Belirli bir sorunu çözmek için, ona çok
  benzeyen başka bir sorunun çözümüne
  uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır.
  E) Bir sorun karşısında aynı çözüme
  ulaşmalarıdır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 12
 • 1 İngiliz hukuk sisteminde bulunan "Statute
  Law" ne anlama gelmektedir?
  A) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı
  anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve
  esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
  B) Uluslararası alanda ortak bir hukuk sistemi
  ailesini ifade eder.
  C) İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet
  hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları
  gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci
  hukuku ifade eder.
  D) Sayısı birkaç yüz bini bulan örnek kararların
  oluşturduğu İngiliz içtihadi hukukunu
  tanımlar.
  E) Birbirlerinden ayrı kararlar veren yargıçların
  arasındaki birliğin sağlanması çabasıdır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 13
 • 1 Pandekt Hukukunu geliştiren hümanist okul
  ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
  yanlıştır?
  A) Hümanist okul, her memleketin kendi
  hukukunu uygulamasını öngörmüş ama
  bunu yaparken de Roma hukukunun zengin
  bir hukuki düşünce hazinesi olduğu fikrini
  yaymıştır.
  B) Hümanist okul yalnızca Fransa’da etkili olmuştur.
  C) Hümanist okul 1 yüzyıldan itibaren içerisinde
  yorumlanarak tahrif edilmiş Roma Hukuku metinlerinin
  özgün ifadesinde ne anlama geldiğini araştırmaya
  koyulmuşlardır.
  D) Hümanist okulun özgün Roma Hukuku
  arayışı hukuk uygulamasının istemlerine
  yabancılaşacak kadar aşırı filolojik bir
  incelemeye dönüşmüştür.
  E) Hümanist okulun çabaları bir süre sonra
  hukuki gereksinimlerin karşılanmasında
  yetersiz kalmıştır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 14
 • 1 Roma hukukçusu Gaius’un kişiler hukuku
  bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili
  aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İmparatorluk döneminde köleler Roma
  vatandaşlarının malıdırlar ve borç yüklenmek
  anlamında hak ehliyetleri yoktur.
  B) Kölelerin efendileri adına yaptıkları iktisap
  dahil tüm işlemler geçersizdir.
  C) Roma vatandaşlığı doğum, azat etme ile
  tevcih yoluyla elde edilebilir.
  D) Roma şehir devletinde, aile içinde hak
  ehliyetine sahip olanlar, egemenlik altında
  olanlar değil, aile reisidir.
  E) Özgür bir kimsenin Roma hukukuna göre
  hak sahibi olabilmesinin koşulu, onun aynı
  zamanda Roma vatandaşı da olmasıdır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 15
 • 1 Federal devlet yapısının Hukuk düzenine
  etkisi nedir?
  A) Hem federe devletin hukuku hem de federal
  devletin hukuku söz konusudur.
  B) Federe devlet yalnızca özel hukuk
  ilişkilerinde federal devlete bağlıdır.
  C) Özel hukuk ya da kamu hukuku ayrımı söz
  konusu değildir.
  D) Federe devlet yalnızca kamu hukuku
  ilişkilerinde federal devlete bağlıdır.
  E) Federe devlet yalnızca yasa yapım
  sürecinde federal devlete bağlıdır.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 17
 • 1 Adli yargı hukuk mahkemeleri ile ilgili
  aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde hukuk
  mahkemelerinin birden fazla dairesi
  kurulabilir.
  B) Hukuk mahkemeleri genel mahkemeler ve
  özel mahkemeler olarak ikiye ayrılır.
  C) Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi,
  bulundukları il veya ilçe merkezi ile bunlara
  adli yönden bağlanan ilçelerin idari
  sınırlarına göre belirlenir.
  D) Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına ve
  yargı çevresinin değiştirilmesine Adalet
  Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve
  Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
  E) Hukuk mahkemeleri nüfusu yüz binin
  üzerinde olan il ve ilçelerde kurulabilir.
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 18
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet
  savcısının görevlerinden biri değildir?
  A) Kamu davasının açılmasına yer olup
  olmadığına karar vermek üzere soruşturma
  yapmak
  B) Yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek
  C) Ceza davalarında gerektiğinde kanun yoluna
  başvurmak
  D) Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine
  getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak
  E) Ceza davalarında sanığın suçlu olup
  olmadığı hakkında hüküm vermek
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz
 • AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz
 • 19
 • 1 Aşağıdakilerden hangisi Anayasa
  Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
  A) Kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla
  açılan iptal davalarına bakmak
  B) Meclis iç tüzüğünün anayasaya aykırılığı
  iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak
  C) Siyasi partilerin kapatılması davalarına
  bakmak
  D) Bakanlar Kurulunca çıkarılan tüzüklerin
  Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal
  davalarına bakmak
  E) Bakanlar kurulu üyelerini görevleriyle ilgili
  işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan
  sıfatıyla yargılamak
 • AOF Hukukun Temel Kavramları Test Çöz

AOF Hukukun Temel Kavramları test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Hukukun Temel Kavramları dersiAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları dersi test çözmeAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

AOF Hukukun Temel Kavramları testi çözAOF Hukukun Temel Kavramları test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Hukukun Temel Kavramları test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı