Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 2

 • Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet’in amaçlarından biri değildir?
  A) Siyasi konularda fikir alışverişini önleyici tedbirler almak

  B) Katılımcı yurttaşlığın önünü açmak

  C) Devlet kurumlarının daha verimli işlemesini sağlamak

  D) Kamusal hizmetleri yaygın ve erişilebilir hale getirmek

  E) Vatandaşların isteklerini daha etkin değerlendirmek
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 4


 • "Arşivleme" Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) güvenliği sağlayan unsurlardan değildir.

  Enformasyon kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Çoğunlukla deneyim yoluyla insanların akıllarında ortaya çıkar.

  B) işlenmiş veridir.

  C) Basit gözlemlerdir.

  D) Kelimelerle ve açıklamalarla anlatılması zordur.

  E) Sebep-sonuç ilişkileri kurulmasına yardım eder.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 7

 • ....., mevcut fiziksel belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da belgelerin doğrudan elektronik ortamda üretilmesi, bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi işlemleri olarak tanımlanabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
  A) Kayıtlı elektronik posta

  B) Elektronik yazışma

  C) Elektronik belge

  D) Elektronik imza

  E) Elektronik belge yönetimi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 10 • Bilgi toplumu tanımlarında verimliliğin öne çıktığı üretim ilişkileri, üretim araçları, işgücü ve çalışma koşullarındaki değişimi vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyo-ekonomik yaklaşım

  B) Ekonomik yaklaşım

  C) Davranışsal yaklaşım

  D) Eğitimsel yaklaşım

  E) Endüstriyel yaklaşım
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 11

 • Düşük yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileşimi ile hızlı alınıp bırakılabilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının paylaşılan havuzuna, istendiğinde en uygun bir biçimde ağ erişimi sağlayan model..... olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
  A) Sunucu

  B) Ağ

  C) Sosyal Medya

  D) Bulut Bilişim

  E) Web
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 18

 • GSM SİM kartları kullanılarak güvenli bir biçimde 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulama.... olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
  A) Mobil imza

  B) Kart sürücü

  C) Applet

  D) e-Bülten

  E) e-imza
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 23

 • e-Avrupa Girişiminin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa ülkeleri arasında ekonomik işbirliği oluşturmak

  B) Avrupa’yı bilgi toplumuna dönüştürmek

  C) Avrupa’daki firmalar arasında iletişimi güçlendirmek

  D) Avrupa’daki eğitim faaliyetlerini organize etmek

  E) Avrupa’da bir ticaret bölgesi kurmak
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 26

 • e-Devletin gelişimine ilişkin önerilen Layne ve Lee’nin (2001) modelinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  A) Dokümantasyon - Sınıflama - Bütünleşme -Hizmet sunma

  B) Kataloglama - işlem - Dikey bütünleşme -Yatay bütünleşme

  C) Bilgi sunma - iletişim - Bilgi depolama -Kalite kontrol

  D) Normalizasyon - işlem - Bilgi sunma - Belge yönetimi

  E) Kataloglama - Belge üretimi - Dağıtım -Bütünleşme
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 27

 • Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Yazışmayı ifade eder?
  A) Belgelerin kurumsal web sayfalarından sunulmasıdır.

  B) iletişim için e-postanın kullanılmasıdır.

  C) Belgelerin şifrelenerek kullanıcı yetkilerinin farkl ı laştı rı İması dı r.

  D) Kamu kurumlarının birbirleriyle elektronik ortamda resmi belge paylaşımı yapabilmeleridir.

  E) Belge onay işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 30

 • Bürokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bürokrasi, özellikleri gereği bir örgütlenme ve yönetim şekli olarak düşünülemez.

  B) Devletin işleyişini düzenleyen mekanizma olarak tanımlanabilir.

  C) Devlet-vatandaş ilişkisinde köprü görevi görmektedir.

  D) Yazılı kuralları bulunan hiyerarşik örgütlenme tarzında bir yapıdır.

  E) Önceden belirlenmiş kurallarla devletin görevlerini yürüten uygulamalar bütünüdür.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 34

 • e-Devlet portalı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Güvenliği elektronik imza, mobil imza ve şifrelerle sağlanır.

  B) Bakanlıklar, kurullar ve dairelerin bilgi ve hizmetlerine erişim sağlar.

  C) Tek bir noktada bilgi ve hizmetlere erişim sağlar.

  D) Ödeme işlemlerini kapsamaz.

  E) Bireyselleştirilebilir bir arayüze sahiptir.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 35

 • Aşağıdakilerden hangisi Singapur’da e-devlet sisteminin başarılı olmasının nedenlerinden biridir?
  A) Ülkenin gelişmiş ülkeler arasında yer alması

  B) Ülkenin kamu hizmetlerini tek bir çatı altında toplaması

  C) E-devlet sisteminin benimsenmesi

  D) Ülkenin zengin olması

  E) Ülke nüfusunun az olması
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 38

 • 10/08/2006 tarih ve 26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla aşağıdaki kurumların hangisi tarafından yürütülmektedir?
  A) Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği

  B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  C) Rekabet Kurulu

  D) TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve işletme A.Ş.

  E) Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 40


 • Adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu, bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) UYAP

  B) KBS

  C) SBSGM

  D) MAKS

  E) EKAP
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 43
 • 40.
  Aşağıdakilerden hangisi e-Avrupa 2002 Eylem Planı kapsamında belirlenen üç ana amaçtan “İnternetin kullanımını teşvik etmek “ alt başlığında yer almaz?
  A) E-ticarete ivme kazandırmak

  B) E-sağlık

  C) Akıllı taşıma sistemleri

  D) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği

  E) Bilgi temelli ekonomide çalışmak
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 44
 • Aşağıdakilerden hangisi veri, enformasyon ve bilgi arasında yanlış bir karşılaştırmadır?
  A) Veriler henüz yorumlanmamış sembollerdir. Enformasyon, işlenmiş veridir. Bilgi kullanılabilir enformasyondur.

  B) Veriler basit gözlemlerdir. Enformasyon basitçe gerekçeler sunar. Bilgi ise tahminde bulunmamıza, sebep sonuç ilişkileri kurmamıza yardımcı olur.

  C) Veri yapılandırılabilir veya kodlanabilir. Enformasyon yapılandırılmış, açık ve basittir. Bilgi ise karışık ve kısmen yapılandırılmıştır.

  D) Veriler yazılı bir şekilde anlatılamaz. Enformasyon yazılı olarak kısmen anlatılabilir. Bilginin ise kelimelerle ve açıklamalarla anlatılması kolaydır.

  E) Çeşitli teknoloji sistemlerinde depolanır. Bilgi sistemlerince ele alınır. Biçimsel olmayan konulara ihtiyaç duyar.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 45
 • Alvin Toffler’a göre birinci, ikinci ve üçüncü dalga bilgi toplumumun gelişimi açısından sırasıyla neyi sembolize etmektedir?
  A) İnsanların avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım toplumuna geçişini- endüstri toplumuna geçişibilgi toplumunu

  B) Endüstri toplumuna geçişi- bilgi toplumunuinsanların avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım toplumuna geçişini

  C) Bilgi toplumunu- insanların avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım toplumuna geçişini- endüstri toplumuna geçişi

  D) İnsanların avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım toplumuna geçişini- bilgi toplumunu-endüstri toplumuna geçişi

  E) Endüstri toplumuna geçişi-insanların avcıtoplayıcı yaşam biçiminden tarım toplumuna geçişini- bilgi toplumunu
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 46 • E-okul, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİ S) projesi kapsamında 2007 yılında kullanıma açılmıştır

  Aşağıdakilerden hangisi farklı yaklaşımlara bağlı olarak endüstri toplumu kavramının yerine, ortaya çıkmakta olan yeni toplumu tanımlamayı amaçlayan kavramlardan değildir?
  A) post-modern çağ

  B) endüstri sonrası toplum

  C) Kapitalizm öncesi toplum

  D) kişisel hizmet toplumu

  E) ağ toplumu
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 47 • 4
  I. Bilgi toplumunun paradigması kuramsal bilgidir. II. Bilgi toplumunda bilgi önemli bir kaynaktır. III. Bilgi toplumunda bilgi teknolojilerinin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. IV. Bilgi toplumunda ekonomik hayatın bir parçası olan bilgi, iş hayatını da büyük ölçüde etkileyerek ticaretin ve işlerin yapılış yöntemlerini değiştirmiştir. Yukarıdakilerden hangileri bilgi toplumunun özelliklerindendir?
  A) I ve II

  B) II ve IV

  C) I, II ve III

  D) II, III ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 48 • Aşağıda endüstri ve bilgi toplumuna dair yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  A) Endüstri toplumlarındaki toplumsal sorunlar işsizlik, tekelcilik ve savaş; bilgi toplumlarındaki sorunlar terör ve bilişim suçlarıdır.

  B) Endüstri toplumlarındaki üretim ortamı fabrika; bilgi toplumlarında ev ve bürodur.

  C) Endüstri toplumlarında devlet yönetim biçimi parlementer demokrasi; bilgi toplumlarında katılımcı demokrasidir.

  D) Endüstri toplumlarında yaşam ortamı doğayla bütünleşen evlerden oluşan çevresel/kırsal yeni yerleşim alanları; bilgi toplumunda ise kentlerdir.

  E) Endüstri toplumunda temel ürünler mallar, makineler, hizmetler; bilgi toplumunda ise bilgidir.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 49

 • "BİMER" Türkiye’de bilimsel etkinlikler planlandığı, sürdürüldüğü ve sonuçlarının paylaşıldığı kurumlardan biri olarak sayılmaz.

  I. Avrupa’daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması II. Özürlüler için e-katılım III. Kısıtlı internet erişimi IV. Akıllı ulaşım Yukarıdakilerden hangileri e-Avrupa Girişiminin temel amaçlarındandır?
  A) I ve II

  B) II ve III

  C) I, II ve III

  D) I, II ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 50
 • I. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması II. Daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli internet erişimi III. İnternet kullanımının canlandırılması IV. İnsan kaynağına yatırım Yukarıdakilerden hangileri e-Avrupa+ kapsamda AB’ye aday tüm ülkeler için getirilen yükümlülüklerdendir?
  A) Yalnız I

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) I, II ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 51
 • Aşağıdakilerden hangisi e-devletin tanımlarından değildir?
  A) Devlet ile vatandaşların birbirine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetlerin elektronik ortamda hızlı, kolay erişilebilir, güvenilir ve kesintisiz gerçekleşmesini sağlayan bir mekanizma

  B) Daha iyi bir yönetişim amacına ulaşabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle de İnternetin bir araç olarak kullanılması

  C) Devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.

  D) Yönetimin yeniden yapılandırılması çabalarıyla önem kazanmaya başlamış olup bütünleşmiş strateji, süreç, organizasyon ve teknolojiyi ifade eder

  E) Vatandaşa bilgisayar ağları üzerinden, dijital ortamda hizmet sunan kurum.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 52
 • E-Devlet hizmetinin, geleneksel devlette özellikle ‘hiyerarşik’ düzenden kaynaklı bürokratik sorunlara karşılık faydası Gerektiğinde devletin en üst makamlarıyla doğrudan iletişim kurulabilmesi

  I. Kamu kurumları II. Sivil toplum kuruluşları III. Üniversiteler IV. Özel sektör V. Fabrikalar Yukarıdakilerden hangileri e-devletin ana paydaşlarındandır?
  A) I, II ve III

  B) I, II ve IV

  C) II, III, IV ve V

  D) I, II, III ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 53

 • Aşağıda bürokratik paradigma ve e-Devlet paradigmasına dair yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  A) Bürokratik paradigmanın yönelimi üretim maliyet etkinliği; e-devlet paradigmasının ise kullanıcı memnuniyeti ve kontrolüdür.

  B) Bürokratik paradigmanın yönetim ilkesi esnek yönetim; e-devlet paradigmasının ise kural ve yetki ile yönetimdir.

  C) Bürokratik paradigmanın liderlik tarzı komuta ve kontrol; e-devlet paradigmasının ise kolaylaştırma ve koordinasyondur.

  D) Bürokratik paradigmanın iç iletişimi yukarıdan aşağıya doğru yani hiyerarşik; e-devlet paradigmasının ise merkezi koordinasyon ile çok yönlü ağır.

  E) Bürokratik paradigmanın hizmet sunum ilkeleri standardizasyon, tarafsızlık, eşitlik; e-devlet paradigmasının ise kullanıcı özelleştirme kişiselleştirmedir.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 55
 • “Bir doğal afet sonrasında devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bilgi ve faaliyet eşgüdümünün İnternet üzerinden yapılması” Yukarıdaki örnek e-devlet etkileşim türlerinden hangisini açıklamaktadır?
  A) Devletten devlete

  B) Devletten vatandaşa

  C) Devletten özel sektöre/iş dünyasına

  D) Vatandaştan vatandaşa

  E) Sivil toplumdan vatandaşa
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 56
 • Aşağıda bürokratik paradigma ve e-Devlet paradigmasına dair yapılan karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
  A) Bürokratik paradigmanın yönelimi üretim maliyet etkinliği; e-devlet paradigmasının ise kullanıcı memnuniyeti ve kontrolüdür.

  B) Bürokratik paradigmanın yönetim ilkesi esnek yönetim; e-devlet paradigmasının ise kural ve yetki ile yönetimdir.

  C) Bürokratik paradigmanın liderlik tarzı komuta ve kontrol; e-devlet paradigmasının ise kolaylaştırma ve koordinasyondur.

  D) Bürokratik paradigmanın iç iletişimi yukarıdan aşağıya doğru yani hiyerarşik; e-devlet paradigmasının ise merkezi koordinasyon ile çok yönlü ağır.

  E) Bürokratik paradigmanın hizmet sunum ilkeleri standardizasyon, tarafsızlık, eşitlik; e-devlet paradigmasının ise kullanıcı özelleştirme kişiselleştirmedir.
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 57

 • Vatandaşların bankacılık sektöründe elektronik hizmetler yerine banka şubelerinde gitmeyi tercih etmeleri, dijital ortamlara ilişkin kültürel bakış açısının bir sonucudur. Bu örnekteki kültürel bakış açısının altında yatan en belirgin neden Hata yapma korkusu ve güven sorunu

  “Kullanıcıların internet üzerinden hizmet alabildiği, çift yönlü iletişimin söz konusu olduğu aşamadır.” Yukarıda verilen bilgi E-devletin gelişimine ilişkin teknik, örgütsel ve yönetsel unsurlara dayanarak önerilen Layne ve Lee’nin (2001) modelindeki hangi aşamayı açıklamaktadır?
  A) Kataloglama

  B) İşlem

  C) Dikey bütünleşme

  D) Yatay bütünleşme

  E) Süreç
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 58
 • I. güncel karar verme ihtiyaçlarına cevap verilmesi, II. kurumsal kaynakların nasıl sağlandığının ve kullanıldığının belgelenmesi, III. kurumun, kurum çalışanlarının ve hizmet sunulan kitlelerin haklarının korunması, IV. tarihsel süreç içerisinde kurumsal devamlılığın izlenebilmesi. Kurumlarda kayıt tutma ve belge yönetimi fonksiyonu yukarıdaki kurumsal amaçlardan hangilerine hizmet etmektedir?
  A) I ve II

  B) II ve IV

  C) I, II ve III

  D) II, III ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 59
 • “Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle elektronik ortamda resmî belge paylaşımı ya da iletimi yapabilmelerini ifade etmektedir.” Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
  A) Elektronik yazışma (e-yazışma)

  B) Elektronik imza (e-imza)

  C) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

  D) Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS)

  E) e-Devlet
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 60
 • 5
  “Kullanıcıların internet üzerinden hizmet alabildiği, çift yönlü iletişimin söz konusu olduğu aşamadır.” Yukarıda verilen bilgi E-devletin gelişimine ilişkin teknik, örgütsel ve yönetsel unsurlara dayanarak önerilen Layne ve Lee’nin (2001) modelindeki hangi aşamayı açıklamaktadır?
  A) Kataloglama

  B) İşlem

  C) Dikey bütünleşme

  D) Yatay bütünleşme

  E) Süreç
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 61
 • I. güncel karar verme ihtiyaçlarına cevap verilmesi, II. kurumsal kaynakların nasıl sağlandığının ve kullanıldığının belgelenmesi, III. kurumun, kurum çalışanlarının ve hizmet sunulan kitlelerin haklarının korunması, IV. tarihsel süreç içerisinde kurumsal devamlılığın izlenebilmesi. Kurumlarda kayıt tutma ve belge yönetimi fonksiyonu yukarıdaki kurumsal amaçlardan hangilerine hizmet etmektedir?
  A) I ve II

  B) II ve IV

  C) I, II ve III

  D) II, III ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 62
 • “Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirleriyle elektronik ortamda resmî belge paylaşımı ya da iletimi yapabilmelerini ifade etmektedir.” Yukarıda verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
  A) Elektronik yazışma (e-yazışma)

  B) Elektronik imza (e-imza)

  C) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

  D) Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS)

  E) e-Devlet
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 65
 • Aşağıdaki şekillerden hangisi e-devlet bürokrasisinin işleyişindeki hizmet döngüsünü doğru bir şekilde göstermektedir?
  A) E-vatandaş › hizmet ‹ kamu kurumu

  B) E-vatandaş › kamu kurumu › hizmet

  C) Kamu kurumu › hizmet › e-vatandaş

  D) Hizmet › e-vatandaş ‹ kamu kurumu

  E) Kamu kurumu ‹ e-vatandaş ‹ hizmet
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 67
 • I. Lambalı teknolojiye dayanan ENIAC benzeri bilgisayarlar II. Transistör teknolojisine dayanan bilgisayarlar III. Tümdevre olarak da bilinen entegre devre teknolojilerine dayanan ve kendi aralarında iletişim kurabilen bilgisayarlar IV. mikroçip teknolojilerine dayanan bilgisayarlar Yukarıdaki bilgisayarların gelişim dönemlerine göre birinci kuşaktan günümüze kadar doğru şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I, II, III, IV

  B) I, II, IV, III

  C) II, III, IV, I

  D) III, II, I, IV

  E) IV, III, II, I
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 69
 • I. Ödeme işlemleri, II. Kurum ve kuruluşlara kısa yollar, III. Bilgilendirme hizmetleri, IV. Entegre elektronik hizmetler, V. Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı Yukarıdakilerden hangileri e-devlet portalı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetlerdendir?
  A) I, II ve III

  B) II, III ve V

  C) I, II, III ve IV

  D) I, II, III ve V

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 70
 • e-Devlet uygulamalarının bilgi yönetiminde temelde dört dijital etkileşimin kontrolü sağlanmaya çalışılır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkileşimlerden biri değildir?
  A) Devlet ile devlet arasındaki etkileşimi

  B) Vatandaş ile devlet arasındaki dijital etkileşim,

  C) Çalışan ile devlet arasındaki dijital etkileşim

  D) İşveren ile devlet arasındaki etkileşimdir.

  E) Devlet ve diğer devletler arasındaki etkileşim
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 72
 • Kent Bilgi Sistemi (KBS) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) tarafından oluşturulan bir bütündür. Aşağıdakilerden hangisi CBS veritabanının fonsiyonlarından biridir?
  A) Halkla ilişkiler

  B) Altyapı bilgileri

  C) Belge yönetimi

  D) Yetkilendirme sistemi

  E) e-belediye
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 73
 • I. kullanıcı adı ve parola II. e-posta ve parola III. e-Devlet Kapısı IV. e-imza V. mobil imza VI. e-ihale e-Devlet hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarını doğrulanması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar ve teknolojiler bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri bu araç ve teknolojilerdendir?
  A) I, II, III ve IV

  B) II, III, IV ve VI

  C) I, II, III, IV ve V

  D) I, II, III, IV ve VI

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 80

 • “Bir doğal afet sonrasında devlet ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bilgi ve faaliyet eşgüdümünün İnternet üzerinden yapılması” Yukarıdaki örnek e-devlet etkileşim türlerinden hangisini açıklamaktadır?
  A) Devletten devlete

  B) Devletten vatandaşa

  C) Devletten özel sektöre/iş dünyasına

  D) Vatandaştan vatandaşa

  E) Sivil toplumdan vatandaşa
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 81


 • I. İnternetin bilgi paylaşımı amacıyla kullanılması II. Online olarak işlem yapılması ve hizmet sunulması III. Web sitelerinin bütünleşmesi E-devlete giden yolda bugüne kadar kaydedilen aşamaları uzak tarihten yakın tarihe yani aşama 1’den 3’e doğru sıralanışı alttakilerden hangisidir?
  A) I, II, III

  B) II, III, I

  C) III, II, I

  D) II, I, III

  E) III, I, II
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 83
 • I. Devletin finansal yardım programları hakkındaki her türlü işlem ağdan yapılabilmektedir. II. Belirli şirketlerin mal ve hizmet vergileri ile satış vergilerini internet üzerinden beyan etmesini sağlayan bir hizmet ağdan verilmektedir. III. Ağ ortamında şirketlerin kurumsal işlemleri ile ilgili olarak beyan, bilgi verme, istatistik gönderme, danışmanlık sağlayan hizmetler ağdan verilmektedir. IV. Özel hak ve kazanımlar hakkında genel bilgi edinilmesini sağlayan bir sitenin hizmet vermektedir. V. Vergi beyanları web üzerine verilmektedir. Kanada’daki toplumun çok büyük bir kısmı devletin kamu hizmetlerini ağ ortamından vermesini desteklemekte ve bu uygulamaları yakından takip etmektedir. Yukarıdakilerden hangileri ağ ortamından vatandaşların aldığı hizmetler arasında yer almaktadır?
  A) I, II ve III

  B) II, III ve V

  C) I, II, III ve IV

  D) I, II, III ve V

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 85
 • I. Yaşamın çeşitli safhalarında hangi süreçlerin bilinmesi ve uygulanması gerektiği, II. Daha geniş ve detaylı bilgi için nereye ve kime başvurulması gerektiği, III. Çeşitli online hizmetler, IV. Ticari işletmelerin hizmetleri ile ilgili bilgiler. V. İmar ve yapı bilgileri Singapur tek-duraklı vatandaş portalı ile yukarıdaki işlemlerden hangileri yapılabilmektedir?
  A) II, III ve IV

  B) I, II, III ve V

  C) II, III , IV ve V

  D) I, II, III ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 86
 • I. Kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeyde web tabanlı olmasının sağlanması II. Devletin özel sektörle olan ilişkilerinin web tabanlı olmasının sağlanması, III. Internet aracılığıyla kamusal bilgilerin yayınlanması ve kullanımının desteklenmesi, IV. Yerel yönetimlerin e-dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için desteklenmesi Japonya’da geniş anlamda bir birlik sağlanarak iş dünyasının ve yurttaşların büyük bir bölümü e-devlet uygulamalarından yararlanır hâle gelmelidir. 2003 Mali yılı sonunda Japonya’da tüm idari işlerde kâğıt tabanlı işlemenin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Yukarıdakilerden hangileri tüm bu hedefler doğrultusunda Japonya’da yapılacak işlerdendir?
  A) I ve II

  B) II ve III

  C) I, II ve III

  D) II, III ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 87 • Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da e-Devlet uygulamaları kapsamında vatandaş ve şirketlere elektronik olarak sunulan hizmetlerden değildir?
  A) Elektronik ihale ve e-hizmet tedariki

  B) Sosyal medya

  C) Vergi ödeme ilmühaberleri

  D) Gelir vergisi beyanı

  E) Uzaktan örgenim programları
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 88
 • I. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek için ulusal program ve kamu eğitim alanında bilişim iletişim teknolojileri uygulamaları için sektör programları gibi belgeler II. Bilgi toplumunun gelişimi için strateji belgesi, III. İleri teknoloji aktivitelerin bilişimi için strateji belgesi IV. e-ticaret için ulusal strateji belgesi V. Bulgaristan’da bilgi toplumunun gelişimi için ulusal program 1997 yılında, Bulgaristan’da bilgi toplumu ve e-devlet çalışmaları başlamıştır. Bulgaristan 1997-2001 yılları arasında gerekli stratejik planlamayı yapmış, bunları vatandaşlarıyla paylaşıp uygulama aşamasına geçmiştir. Yukarıda verilen stratejik planlamalar aşağıda hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?
  A) I, II, III, IV ve V

  B) II, III, IV, V ve I

  C) III, IV, V, I ve II

  D) IV, V, I, II ve III

  E) V, II, III, I ve IV
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 89
 • I. Performansa dayalı bütçeleme, II. Toplam kalite yönetimi, III. E-Devlet, IV. Hesap verebilirlik, V. Kamu kesiminde yönetişim, Ülkemizin geleceğini ilgilendirmesi ve dünya standartlarının üzerine çıkması idealimiz nedeniyle stratejik yönetim ilkeleri ön plana çıkmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de kamuda stratejik yönetim kapsamında dile getirilen kavramlar arasında yer almaktadır?
  A) I, II ve III

  B) II, III ve IV

  C) I, II, III ve IV

  D) I, II, III ve V

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 90


 • I. Web-esaslı siyasal katılımı teşvik etmeyi içeren etkileşimli demokrasi aşamasıdır. II. Farklı nitelikte devlet hizmetleri bir arada verilmeye çalışılmaktadır. III. Kamu görevlilerinin yerine geçecek şekilde mali işlemler ve hizmetler çevrimiçi olarak sunulmaktadır. IV. İki yönlü iletişimin sağlanmasıdır. Devlet, bilgi ve veri transfer teknolojileri kadar e-posta sistemlerini de kullanmaktadır. V. Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgiyi yaymak için kullanılmaktadır. Yukarıda e-devlet sürecindeki 5 aşama verilmiştir. Bu aşamaların aşamadan aşamaya doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir?
  A) I, II, III, IV, V

  B) II, III, IV, V, I

  C) III, IV, V, I, II

  D) IV, V, I, II, III

  E) V, IV, III, II, I
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 92
 • I. Kamu bilişim personeli politikalarının oluşturulması. II. İnsan gücü planlaması ve hizmetiçi eğitimin sağlanması. III. Ulusal ağın oluşturulması. IV. Kamu ile kamuoyu arasında saydamlığı temel alan sağlıklı iletişim sağlanması. V. Kamu bilişim projelerinin koordinasyonunun ve izlenmesinin sağlanması. Yukarıdakilerden hangisi T.C. Başbakanlık Kamu Net Üst Kurulu ana görevlerindendir?
  A) I, II ve III

  B) II, III ve V

  C) I, II, III ve IV

  D) I, II, III ve V

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 93


 • Aşağıdakilerden hangisi KamuNet içerisinde yer alan ve bilgi güvenlik altyapısı, mesaj sistemi, sayısal haritaları, ara yüzleri, veri bankaları, veri sözlüğü ve işlevleri olan projelerden değildir?
  A) Nüfus ve Vatandaşlık Bilgi Sistemi

  B) Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemi,

  C) Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemi,

  D) Orman Bakanlığı Bilgi Sistemi

  E) Eğitim Bilgi Sistemleri
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 94
 • I. Türkiye’de internetin altyapıdan başlayarak tüm boyutları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, II. Bu hedeflere erişmek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararların alınması ve uygulanması sürecinde danışmanlık görevini yürütmek, III. Uygulamada gözlenen aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi için öneriler oluşturmak, IV. Konu ile ilgili birimler arasında eşgüdüm sağlama ve gelişme, yaygınlaştırma, hizmet üretimi konularında düzenleyici öneriler oluşturmak. V. İnternetteki bazı zararlı programlara erişimi engellemek Yukarıdakilerden hangileri İnternet Üst Kurulu’nun görevlerindendir?
  A) I ve II

  B) I, II ve III

  C) I, II ve IV

  D) I, II, III ve IV

  E) I, II, III ve V
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 96
 • Aşağıdakilerden hangisi TUENA projesi ile yanıt aranan sorulardan değildir?
  A) Enformasyon teknolojisi alanındaki konumumuz, birikimimiz nedir?

  B) Dünyadaki teknolojik/kurumsal eğilimler ve gelişimin yönü nedir?

  C) Enformasyon teknolojisi alanında çalıştırılacak kişiler kimler olmalıdır?

  D) Dünyadaki gelişimler ışığında gelecekte ülkemizde gereksinim ve talep ne olacaktır, nasıl karşılanabilir?

  E) Enformasyon teknolojisi alanında nasıl bir kurumsal yapılanma ile öngörülen hedeflere ulaşılabilir?
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 97
 • I. Vergi Dairesi Otomasyonu II. Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Sistemi III. e-beyanname IV. e-ticaret V. e-posta VEDOP Projesi, ayrı ayrı bileşenlerden oluşan e- Devlet uygulamaları veya sistemlerini içermektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu bileşenlerdendir?
  A) I, II ve III

  B) IV ve V

  C) I, II, III ve IV

  D) II, III, IV ve V

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 98
 • Aşağıdakilerden hangisinde e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulan çalışma grupları ve koordinasyondan sorumlu kuruluşlar ikilisi yanlış verilmiştir?
  A) Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı

  B) Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu: Enerji Bakanlığı

  C) Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı

  D) e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı

  E) e-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlık Bakanlığı
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 99
 • I. Bilgi ekonomisinde önemli bir rol üstlenme misyonu II. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip edebilme III. kaynak kullanımında tasarruf sağlama IV. kamu kurumlarına olan güveni arttırma çabaları Yukarıdakilerden hangileri tüm kamu örgütleri için edönüşüm sürecini hayata geçirmeyi gerektiren etmenlerdendir?
  A) I ve II

  B) III ve IV

  C) I, II ve III

  D) I, II ve IV

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 101

 • I. Güvenlik ve kişilerin bilgilerinin gizliliği II. Erişilebilirlik III. Web sayfasının arşivlenmesi IV. Web sayfasının arama özelliği: V. Verimlilik E-devlet hizmetlerinin beklenilen amaçlara ulaşabilmesinin temel kriterlerinden biri de kullanıcı odaklı bir web tasarımı aracılığıyla bu hizmetlerin bireylere ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Bir başka deyişle kamu hizmetlerini web ortamında sunacak olan kamu kurumlarının web sayfası tasarımında bazı temel kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu kriterlerdendir?
  A) I, II ve III

  B) II, III ve V

  C) I, II, III ve IV

  D) I, II, III ve V

  E) Hepsi
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz
 • 102

 • I. Yolsuzlukların azalması, II. Entegre sistemlerle gereksiz yatırım yapılmasının önlenmesi, III. Hizmet alanların zaman tasarrufu, Yukarıda sıralanan maddeler e-Devlet’in kamu açısından faydalarından sırasıyla hangi başlık altına girmektedir?
  A) Doğrudan sağlanan mali faydalar, hizmetlerde etkinlik yolu ile sağlanan faydalar, vatandaş açısından sağlanan faydalar

  B) Hizmetlerde etkinlik yolu ile sağlanan faydalar, vatandaş açısından sağlanan faydalar, doğrudan sağlanan mali faydalar

  C) Vatandaş açısından sağlanan faydalar, doğrudan sağlanan mali faydalar, hizmetlerde etkinlik yolu ile sağlanan faydalar

  D) Doğrudan sağlanan mali faydalar, vatandaş açısından sağlanan faydalar, hizmetlerde etkinlik yolu ile sağlanan faydalar

  E) Vatandaş açısından sağlanan faydalar, hizmetlerde etkinlik yolu ile sağlanan faydalar, doğrudan sağlanan mali faydalar
 • AOF Bilgi Toplumu E Devlet Test Çöz

AOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

AOF Bilgi Toplumu E Devlet dersiAOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bilgi Toplumu E Devlet test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

AOF Bilgi Toplumu E Devlet dersi test çözmeAOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bilgi Toplumu E Devlet test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

AOF Bilgi Toplumu E Devlet testi çözAOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bilgi Toplumu E Devlet test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

AOF Bilgi Toplumu E Devlet testi çözAOF Bilgi Toplumu E Devlet test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. AOF Bilgi Toplumu E Devlet test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur