Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

3.Sınıf Türkçe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

3.Sınıf Türkçe dersi3.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metnin una fikri nınııiıin /Lçevremizdekilere iyi dav- ranırsak kötülük gömmz. &Çevremizdekilere iyi davran mrsak onlar da bize sevgi duyar. cHayvanları her zaman iple gezdirmeliyiz, Aşağıdaki kelim: şiirlerinden hangisi "Okul bıze hem . hem . . verir." cümlesini an- lamlı olarak tamamlar? A. sevgi › para B kitap - saygı C. sevgi ~ bilgi Aşağıdakilerden hangisi cümle ßgğilğir? A Gecen sene Çay toplamak. a. Seneye dördüncü sınıfmyım. c. Arkadasımla ders çalıştık. "kardeşine - mavi halonunu - verdi v Suat" keljmelerigle un› ıamıi ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek aşağıda- kilerden hangisi doğru nlıır? A. Suat, mavi bulonunu verdi kardeşine. B› kardeşine mai/I biılonunu verdisumt. c. suai, mavi balonunu km'de* sine verdi. Aşağıdaki kelimelerden hangi› si dnğru yazılmıştır? A. sevinc B. cicek C. domatcz "Bugün arkadaslarin pikmğe gideceğiz( y' cümlesinin sonu› na aşağıdaki nuktalamu işa- retlerinden hangisi konul- malıdıı? A. ünlem (ı) 5. nokta (.) C. soru isareti (2) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ukumaaıa yapılan yanlışlar› danrlur? A. Dudakları kıpırdatmadan okumak a. Gvzlcriyle takip ederek aku- mak c. Basını sağa sola cevırmek "Okuldan Çıkıp servise bindîm. Eve ulastığımda akşam ezanı okunuyordu. Annem yine mis gibi yemekler pisirmisti.” Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? A.l 5.3 C.5 “kelime hazinesi, para kesesi gibidir. üstune eklendikce sar yısı artar, zmginlesir." Cümlelarinde büyük harfle yazılması gerekcn kelimeler aşağıdakilerden hangileriıiiırl A. kelime - üstüne s. para - zenginlesir C. hazine r artar "sürmek" kılimesi aşağıdaki cünıleleıin hangisinde diğer: lerinden farklı anlamda kul- lamlmıstxr? A. Cocuk. ablasının baya kale- mim' duvara sürmüş. B Çiftçi, truktörle turlasmı sür- müş. C. Bebek, mamasmı yüzüne gö- züne sürmüş. Hasan, ukuduğu metinde unlu- mını bilmediği kelimeler olan "buhar, runzıı, ektep" kelime- lerini defterine yazdı. Sözlükte, bu kelimelerden hangisi m( sırada yer almak- ındır? A buhar 5. mnza c. mektep Aşağıdaki cünılelerin hangi* sinde yazım yanlışı gunun A Arkadaşım buruk hasta olmuş. s. Kedisi takın' çok severdi. C. İstanbul, ülkemizin en kala~ balık şehridir. Aşağıdakilerden hangisi ses- lerin yazıdaki işaretlerine verilen acıdır? A. hece E. kelime C. harf "vcL-ci" eki aşağıdaki kelimeı lerden hangisine eklenirse ke- lime anlamlı alnı/l A. öğretmen ıs. itfaiye C. doktor "Depremzedelere yazdım kam~ panyasına sen de kanldm mı H" cümlesinin sonun/ı hangi nuk- tulumu işareti geririlmelidir? A. soru isareti (7) s. virgul r.) C nokta t.) Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin hane Sayısı diğerlerin- den amir: A. elbise B. denizaltı c. matematik “Bir buğday tarlası olmak isterdim. Kimsesiz. aç çocuklara Ekmek sunmak icin." Şiire göre şair niçin buğday tarlası olmak istemektğdir? A. Herkese giyecek vermek icin B. Kimsesiz, ac çocukları dogurr mak için c. Ekmek olmayı sevdiği için Hangi seçenekte, farklı anlam 'zellikleıi taşıyan kclimelar Ayleştirilmistir? A. ihtiyar ~› yaşlı B. taze ~› baya! c. sene a yıl Aşağıdaki cürrıleleıin hangı'- sinde şuşırmıı anlamı vardır? A. sınavdan en yüksek puanı demek sen nldm! rs Akşamki macı hangi takım kazanır? C. Bir daha anncnden izinsiz dışarı cxkayım deme! Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlığın rengini belir- ten bir kelime vardır? A. İki bayrak ile bes balon ala› Iım. B. Kücük topu kardeşine verdi. c. Akvaryumumda sarı balık- lar coğurılukmydı. Aşağıdakilerden hungim', cüm- lenin sonunu konan noktala- ma işaretlerinden biri dýilûiş? A. nakm (.) B. virgül L) C. soru isareti (Y) Aşağıdaki sözcüklerden hım- gisinîn es seslisi vardır? A. demet B. kemik C. ekmek Aşağıdakilerden hangisi cins (tür) isnıidir? A. harimcı ıs. Trabzon c. Ayhan Plansız agac kesimleri aman- Iarımıza büyük zarar vermekte› dir. Bir tek kıvılcım, tüm ormanı yok edebilir. Hayvan oılatmak ve mrıa uçmak için ağaç kesimi de ormanlarımızın yak olması* mn sebeplerindendir." Paragrafta, urmıınlarımızu zarar verenler arasında aşı:- ğıdukilerıien hangisinıien m edilmemğtir? A. hayvan otlarııması s. yangınlar C. tarlalann sulanması Sabah güneş doğmadan. ÇiIIi homz ötüyor. Başluyınca yeni g n. Tüm hocalar tütüyor. Dörtlü göre çilli horoz m: zıt& tüyo" A. günes doğduğunda B. günes doğmadan önce c. bacalcır tüttüğünde “BİR GÜN YANILMIŞIM!” 25 Ağusms 1922 günü Mustafa Kerrıai, Keçiören 'de yakın arkadaşlarıy- ia bir arada idi. Çok yorgundu. Gece yarısı ropıaaadaa ayrılacağı sırada arkadaşlarına: e Taarruz haberini aldığınız zaman hesap ediniz. On beşinci gün İz- mir'e ı/uramğız, dadı: ısıı kadar kısa zamanda hem düşmanın yenileceğine hem de ta izmire Varılacağıniz kimse inanmiyordu. Dudak aıikenier, gulumseyeııler oldu. 25 Ağustos sabahı Gazı', Iaıihîb y emri 'varda 4 Ordu/ar! İlk hedefiniz Akdenizîiir, iIErı' :mir yerine getirildi. Türk araaıarı, 9 Eylül de İzmir'e girdiler. Ankara ya dön iişıe caşan, kaburun halkla birlikte arkadaşları da Gaziyi karşılamaya gelmiş/erdi. Onlara döndü.' e Bir gün yamlmışım, dedı: cdrıka İzmir'e nn beş güı-ıde değil, ım dim günde Varılmıştı. Falih Rıfkı ATAY senmkıasoruyu meme göre ce- vaplagınız. Mustafa Kemal'in arkndııslnn neden dudak lrüknıüştür? A.Mustafa Kemahn söyledik- lerini kabul sttikleri için B. Mustafa Kemal'in söyledikl& rinin gerçekıeşecegine manz madıkları için C. Mustafa Kemal'e kızdıklan için Gazi Mustafa Kemal niçin ya- nıldığını söylımiştir? A İzmir'e bir gıin once vardık- ları için B. İzmifc bir gün sonra vurd1k~ lan icin c. İzmir'e gidemedikleri için Okuduğunuz metinde, Mustnr fa Kemal'in hangi özelliği ön plana çıkmıştıı/.İ A, yardımseverlik B. ileri gorüshılük C. vatanseverlik "Çünkü İzmir'e en be; günde değil un am gunde vunlmıstı." cümlesinde kaç tane kelime vardır? A. 6 B. 8 C. 10 "Kapıyı açtığımda öğretmenimi görünce elim ayağımın dolaştı." diyen bir öğrenci, hangi duy- gularını anlntmaktadır? A. Merak B Şaşkınlık ve telaş C. Sevinc "Cocuklar sokak... top oynama' malıdırlur." cümlesindeki “sar kak" kelimesine aşağıdaki ek- lerden hangisi getiriliıse cüm- le anlamlı olur? A -ın B. -tan C. *m Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde ggzım ggnlışı vardır? A. Kımp okumayı seviyor musun? B. sizin cagmız sıcakmı? c. kardeşimi öğretmen mi cu- ğırdı? "Kasap, gg liraya koyunun de- risini gggeceginı' soglaii." cüm- lesindekı' altı çizili kelimeler urusındnki anlam ilişkisine ne ad verilir? A. es seslilik n. e; anlamlılık C. zıt anlamlılık Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonuna nokta t.! konma- lıdıI? /\. Mustafa'ya, "Kemal" adını öğretmeni verdi hangı' tarihte acıldı c. Bayramda Ali de şiir okudu mu "oltanın ucunda büyük Imr balık vardı." cûınlcsindeld hangi kı:- Lime, varlığın özellik ya da m_ teliğinı' belirtmekledir? A. olta ıs. vardı r. büyük Aşağıdakilerden hangisi 111615 ile ilgili bir kelime e'ildı'r? A, sürücü s. ayakkabı c. bisiklet .Aşağıda verilen özel isimler- den hangisi doğru yazılmıştır? /\. Yunusnn s. Kagseriye c. ugasaryaua araj - basak - balta" kelime- lerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır? A. baraj - balta ~ başak B. başak ~ baraj ~ balta c. balta v bara' r başak "Atatürk, nem bilgi edinmek hem de zevk için kitap akurau, Ayrıca bazen sevdiği şiirleri ez* bere okurdu." Yukarıdaki metinden aşağıda- ıaıeı-aan hangisi çxkanlamaz? A. Atatürk, okumaktan zevk uhrdı. B Atatürk, sadece bilgi edin- mek için ukurdu. C. Atatürk, ezberlediği siirleri da akurdu. "Sevgi, gğg çanmyı tmsıyuma- dı.' cümlßinûeki altı çizili ke- limenin @m (m) ımlumlm aşağıdakilerden hangisidir? A. hafif s zorluk Cyüksek "cocuklari - Atatürk - severdi _ çok" kelimelerîyle oluşturula- cak kurulh ve anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir? A Atatürk çok severdi çocukları. s. Çocukları cak severdi Atatürk. c. Atatürk, Çocukları çok severdi. "Çocuğun sarı &en bir gbrmelisiniz!" cümlesinıieki al- tı çizili kelimenin hangi özel- liği belirtilmektediû A. şekil B. renk C. sayı Aşağıdaki kelimelerin hangi› sine m :kimin eklenmesiyle anlamlı bir kelime vlusur? A. sevgi s. geldi c. tuzlu Aşağıdaki kelimelerden hım- yisi hiç ek &m7 A. demirci s. Çiçeğim c. pencere Bir hayat var çalışmakta. Bir sevinc var başarmakta. En' ciceğiz şu toplumda. Amacımız hep ileri, Biz yarının büyükleri. sonraki ı samyu şllre gm cevaplayırııı Şiirdeki "Biz yarının büyük- leri.” mlsrdslndd sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? A. aile büyükleri s. cocuklar c. kıiçııkçicekler Şiire göre yarının büyükleri- nin hedefi nedir? A. mutlu almak B. uzun yıllar yaşamak C. çalışarak sürekli ileri gitmek “Çocuk sevgisi, insan için bir Atatürk'ün bu sö- zunde ıksik bırakılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. ihtiyaçnr. B. mecburigenir. C. fıızlalıktir. "vurmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.' A. sm teyze, elindeki sopayla halıyn vurmaya başladı. B. Adamın sıkıntısı yüzüne vur ruyan karateci, tahmlara eliyle vur tarak onları kırdı. Ü Aşağıdakilerden hangisi bir ııtusözüıiür? A. Gulme konısuna, gelir basımı. 5 Komşu komşu hu! C. Gülersin komşunun ağlana› mk hâline. A. cicekler B. bilgisayar C. Adana "üstündür r akıl r akıldan" Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve lcıuullı bir cümle oluşturul- duğunda hangisi doğru olur? A. Akıl akıldan üstündür. B. Akıldan akı] üsfündür. C. üstündür akıl akıldan. "Arkadaşımlu Oyun parkın:: gideceğim." cümlesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı Dlılbilif.? A. kardeşime nereye gideceksin? B. Arkadaşınla nereye gidecek* sin? c. Oyun parkmu ne zaman gideceksin? kanda verilen resimden çıkar rılabilecek bi! sonuç dý ildir? A. Bando takımı bir törende gecit yapmaktadır. B. Çevredeki insanlar onları sev~ gi ve coşkuyla izlemektedir. C. Törende geçit yapan öğren* ciler mutsuzdur. Yağmur çamur demeden Karlı dağları asardım. Tatil bitince hemen Durmaz sana kosardım. Şimdi neşe doluyum, okuyup yazıyorum. Masalların içinde. Dolaşıp geziyamm. r sonraki ı samyu şllre göre cevap- lagımz.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi alabilir? A. Okulum B. Masal C. Dağlar Aşıığıdnki dörtlüklerden han- gisı', şiirin devamı olabilir? A Güz mevsimi geldi. Sarardı yapraklar. Hava seıinledi. Gitti göçmen kuslar. B. Sınıfları doldurduk, Hep arkadaş olduk. Çalışnk hiç durmadan, Yürüdük yorulmadan. Bahar gelince hemen. Beyaz çiçek açursm. Dallarının ucunda Bize meyve sunarsın. "uzun sure sonra ablamı ağabeyımı ve arkadaşım Husegirfi ziyaret ettim." hangi kelime- dınsonm virgül (Jkuıımııınaıım A. sure B. ablamı C. arkadaşım "İlkbahar" kelimesi aşağıdaki- 'Erden ? A* Ev CF* “Arkadaş, bu yolun nereye git- tiğini hiliyar musun ( ) Bu yol: derin sulardan ( J yü ksek dağlar dun gecer U Mehmet (Jim bunu bilerek yala cıkmalısm ( V' met› ninde, hangi noktalama işaıre› tiııi kullanmaya gerek e? A. kısa çizgi (e) B. kesme işareti (') C. soru isareti (7) ikı grup öğrenci yarışma yap- maktadır, Yarışmada verilen kelimenin önce m, sonra es anlumlısının söylsnmesı' gerek* mektedir. Aşağıdaki seçenek- lerden hııngisini söyleyen grup yanlıs yapmış olur? A. siyah - beyaz ~ kum B. neşe - uzuntıi › sevinc c. ufuk - küçük ~ büyük 'Saf' kelimesi, hangi cümlede farklı anlamda lcullaııılınıştır? A, Bu sazı, ana babası arma- ğan etmis. E. Elinde saz. köy köy dolaşmış. c. Gölün etrafında Sazlar büyü; muş. 1. Buğduylar fabrikada ım hd- Iine getirildi. z. Tarladaki buğduylar bicer- döverle bicildi. 3. undnn. lezzetli ekmekler pi- şirildi. Yukarıda, ekmeğin oluş aşa- maları anlatılıyor. Bunu göre ekmeğin oluş aşaması, sırasıy- la hangi seçenekte doğru anı- mk verilmiştir.! A. 2-1-3 B. 1-2-3 C. 3-2-1 ATATÜRK Yurdun her kösesini, Doıasti bastan basa. Kurtuluş caresini Anlattı bütün halka. Güclük nedir bilmedi. Çalıştı hiç durmadan. Kurdu cumhuriyeti, Bize etti armağan. n ana duygusu, aşağıda- kiıerııen hangisidir? A› Atatürk'ün gılmııdan çalışması B. Atatürk'ün. güclükleri bilme* mesi (`. Atatürk'ün, yurdun her kö~ şesmı gezrnesı "Bir kunuyu görüşmek ve konuşmak için yapılan tuplnntı ve bu tüplantının yapıldığı yer." anlamına gelen kelime. aşağıdakilerden hangisidir? A. meclis B, salon C. . evimizdir, armağanım olsun. Uzaktan, uzun süre .. ., seyrettim." :ihalelerin- de boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin yazılgymısı uygun almaz? A bizim E, beni C, sana Genel olarak. ilkbahıın ve sunbahan temsil eden renkler hangi seçenekte dnğru olarak verilmiştir? A. beyaz - mavi B. yeşil - san C. turuncu - mor “Kimse, eğitim ve öğretim hak- kından yoksun bırakılamaz." ifadesi, hangi hak Ve hıîrri~ yeııe ilgilidir? A düşünczııürııyetı B. seyahat hürriyeti C. E itim hakkı ama' eki, aşağıdaki hangi kelimeye eklenerek bir meslek aıiı nıuşıuxmuşzurz A. nğaçlık s. askerlik c. sözlük ufuk, balkondan Yıldırım'a seslendi: _ Yıldırım, gsısêne. bak sana nı: göster . receğim! Yıldırım telaşla balkona fırladı. , - Ne oldu? Bir sey mi' var› - Hayır canım. şu fenerlere bak. İ Ne feneri? - Isıl ısıl mılyonlarca feneri görmüyor musun? Gökyüzüne bak. Yıldırım. bunun uzerine gülmeye başladı. İ İlahi Ufuk, amma da fener bulmussun. Onlar yıldız, yıldız... r Biliyorum ama baksana nasıl da parlıyor, bize göz kırpıp duruyorlar. Bütün gökyüzü onlarla gam, ışıl ışıl. Snnrakı 3 soruyu meme göre ce* vaplauımz. ufuk, Yıldırmû niçin çağırıyor? A. Dışarıda kaldığı için 5 korktuğu için c. Gükgüziınu gasrarmek için ufuk, neyi feımre benıetmek- tedir? A. yıldızları B. ateş büceklerini C. lambaları Ylaldınmî güldüren nedir? A. Ufuk`uh kendisini balkona çağırması B, Ufukhn söyledikleri C. Gdkyüziıniın güzelliği Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir knnuşmanın kuralların- dan değildir? A. Dinleyicilerle göz teması kur- mamalıyız. B İsitilebilir bir ses tohnylu konusmalıyız. c. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kacmmalıyız. “Fatma ( ) doktoru garûnce se~ vindi." cümlesindelu' paran- (elli yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdaki* lerden hangisidir? A ünlem (1) B. nokta (.) C. virgül (.) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışlığı namı; mgmışgır? A. Osman'ın ailesi almanyada oruruyur. B İlimizdeki menderes cad- desini genişletiyorlar. C. Milletce, Cumhuriyet Bayrar mim kutladık. Aşağıdaki kelime gmplanndan hangisi anlam ilişkisi balumınr dan diğerlerinden farklıdır? A. büyük - kocaman B. ince - kalın c. boş - dolu "Rüzgâr, bahcemizdski uzun ağacı devirmis cümlesindeld "ağaç" kelimesmîn hangi özel* liği veya niteliği belinilmiştir? A. rengi B. sayısı C. boyutu Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde bir iş- ten söz edilmektedir? A. Yarmki dsrslerime çalışıyo_ mm. B. Bayramda dedemler kurban kastı. C. Tatilde akrabalarımızı ziym rate gideceğiz. 7... "kestim" kelimnsi hangi cüm- lede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Renkli kâğıtları makaslu kestim. B. Yaprıklarmdan dolayi arka' dasımla ilişkilerimi kestim. c. Büyük kurpuzu bıçakla kes* tim. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkte yazılan kelimelerden hangisi ismin "İda" hâlinıiedir? A. Ali'yi akgla babası götürdü. s. Kardesimle _ıggkmn gsliyvrızz. c. Kar yağışı nedeniyle ank bulur m& kalmış. "Annem () kardesimle beraber parka gitti r ›" Cümlesindekı' parantez içlerine sırayla !ım-r gi ımktnlama işaretleri yazık malıdır? A. (Jve (.) s. unu.) c. (.)ve(?) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde zıt (luırsıt) anlamlı keli- meler bir arada kullanıhnıştır? A. İyilik eden iyilık bulur. ıs. Dost başa bakar, düsman ayaga. C. kork, Allah'tan korkmayam dan. “Zeynep, bayramda en . . . . . . elbisesini giyecek." cümlesini ıznhımcn tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. eski B. guzel c. kırmızı Yeşil rengi ormanın, Sararmuyu başladı. Tepesini dağların Beyaz örtu kapludı. Yukarıdaki dörtlükte geçen "beyaz örtü" kelimeleriyle ım- [atılmak istenen nedir? A. kar s› bulut c. Çiçek Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı el( nedeniyle bir meslek adı olmuştur? /\. boyalı B. adunluk c. tamirci Aşağıda verilen megvelzrden hangisinin sayısı mm olarak belli ğgğjıLix? A. on beş erik a. sekiz karpuz c. birkac elma Aşağıdaki cümlelerle bir pa› ragmf oluşturmak istiyoruz. Hangisi pıırııgmfın j k jırıle- si olabilir? A. Yolda, derslerde öğrendikle- rimizi tartışmaya başladık. ıs. Okuldan çıkmış eve gidiyor- duk. c. Birden bastıran sağnak gag- mur keyfimizi kaçırdı. Gunes dağduğu zaman Kuşlar hep cıvıldasır. Işık vurduğu zaman Meyveler olgunluşır. Dönlüýe göre aşağıdakilerden hangisi ? A. Meyvelerin oıgunıasması için güneş gerekıımr. B. Güneşin dnğusuylu kuslar hüzıinlenir. c Kuşlar. güneş duğduğunda neselenir. Aşağıdaki tarihlerden hangi* sinin yazımı doğru değildir? A. zZ subat 2000 B. 27 Kasım 1993 C. 05. 05. 1968 “Cocuk yavaşca balkona çıktı." cümlesinde, aşağıdaki sorular* dan hangisinin cevabı yoktur? A ne zaman B. nasıl C. kim "Evlerinin ;Mg bir görüntüsü Vardı." cümlesindakî altı çizili kelimenin eş nnlqmlısı. hangi cümlede vardır? A Meydanda gösterişli bir hayr ram kutlaması yapılıynrdu. B. Herkes süslü kÖpEği. uzun süre seyretti. C, Göstsrissiz bi! törenle göre- vine başladı. Aşağıdakilerden hangisi ha- yal ürünü bir ifadedir? A. yemi altında yürürken yedi başlı devle karşılaşn. ıs üç saatlik bir yalculuktan sonra mola verdiler. C. Evin bahçesinde her renkten cicckler vardı. Cam dalları eğilmiş. Karlar yağmış bu gece. Çocuklar kışlıklannı giymiş, Oynamışlar güzelce. Dörtlüğün ana teması aşağı- dakilerden hangisidir? A. cam B. kıs C. gece Aşağıda bir elbisenin meydana geliş aşamaları sırasıyla veril- mistir. Bu sırnlamalardarı han- gisi doğrudur? A› Pamuğun toplanması, pa- muğurı ip hâline gelmesi. ip~ ıen kumaş yapılması, kur maştah elbise dikilmesi . ipten kumaş dokunması. pa› muğım toplanması, pamuk- tan ip yapılması. kumaştan elbise dikilmesi Pamuktpn ip yapılması, pa- muğunîoplannıası. kurmas- mn elbise dikilmesi. ipten kumaş dakunması Cocuklar öğleye doğru k meydanında taplanrmslar. Hep birlikte öğretmenlerini ziyarete gideceklermiş. Aşağıdakilerden hangisi yuka- rıdııkı' ifadelere uygundur? A. Olayın kahramanı yaşlılar dır. s Olay. Şehir meydanında gec- mektedir. C. Olay bir öğle vakti geçmek- tedir. Aşağıdakilerden hangisi "Sor kağa çıktıktan bir sure sonra yagmur yağmaya başlnd " ifa- desinin bir sonucu olabüı /\ Pııltosunuçıkardı. a. Şemsiyesininctı. c. Gölgede yürümeye basladı. KUŞ AĞACI Çicek açan bir ağaca. Ormandaki ağaçların en büyüğüydü. Dallarına _ kuşlar kanar, türküler söylerlerdi. Yıllarca kuş türküleri dinleyerek günleri- m' geçirmiş ve yaşlanrnıştı. o yıı, bahar, Mal/ı' ülkeye erken geldi. Tapmk, kış uykusundan uyanınca de› relere kar suları kanşn. Ağaçlar tomur- culdızndı. Kırları paparyaıar sasıeaı". Urrnanın en büyük ağacı diğer ağaclardan sonra yaprak am. Bütün ağaçların yaprakları yemyesildi. Çiçek açan ağacın yaprakları bembeyazdı. ilk defa dallarında beyaz yaprak acıyardu. Urmanın icinde beyaz bir davaya bmziyordıı. Kuşlar. yine dallarına konuyor, ağaca türküler sâylüyardu. Mustafa Ruhi ŞİRİN Guguklu Saatin Kumrusu Sıınraki 4 saruyu ııınııe göre ce- vapıayınız. Kuş ağacı, nasıl bir ıığaçtır? A. Kuru bir ağaçtır. s. Kücük bir ağaçnr. c. Yaşlı ve çiçek açan bir agaçur. Aşağıdakilerden hangisi, Ma- vi Ülkeye bahar gelince olu- şan değişikliklcrden dağilıür? A Ağaçlar Çiçek uçmamış. B. Kar suları derslere karışmış. c Fapatyalar kırlan süslemis. Bütün ağaçların yaprak- larının rengi nasıldı? A. bembeyaz ıs yemyeşil C. masmavi Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metinden çıkanla- mal? A. Kuşlar artık türküler söyle- miyar. B. 0 sene bahar erken gelmiş. c. Kuş ağacırıda ilk defa beyaz yapraklar açmış. Aşağıdakilerden hangisi cüm- le ;ama A. Geçen sene derslerimde çok buşanllydım. n. Sanbaharın gelişiyle ağaçlar rln yaprakları. C. Çocuklar huzur evini zıyıır rate gitti. Aşağıdaki kelimelerden han- gisi "vatan" kelimesinin yeni.: kullanılabilir? A. millet B. devlet c. yurt U Nereye gidiyarsunuz? (ı Pamuk tarlasınn gidiyoruz. Yulmrııiaki cümlelerde paran- tezle gösterilen yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A, iki nokta i:) ıs konuşma çizgisi (r) c. ünlem (ı) 'Hafta sonundaki tiyatro oyu* nuna gelemeyeceğim . . . . . . . . niıemıe pikniğe gideceğim." Yukarıdaki naktqlı yere gel~ mesi gereken kelime hangisi- dir? A. çünkü ıs. fakat Cveya Eyvah, cocuk anune bakma* dan bisiklet sürüyor ()" c' Iesirıin sunum: aşağıdaki nok- tulama işıızctlerinden hangisi getirilmalidir? A. nokta (J B. soru isareti (7) c ünlemişaretiu) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sır rusma göre dizmğimizde 3/11 ;anda hangisi bulunur? A. defter B. kalem C. silgi İlçemızde okullar arası satranç turnuvası yapıiıyordu. Arkada- sim Fehmi, uciıncü sınıflar ura- smda birinci uidu. Ben de Feh- mi`ye yaklaşmak. . "dedim Yukarıdaki noktalı yere gel- mesi uygun olan cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Sana mutluluklar dilerim. ıs. Senı tebrik ederım. c. Suna teşekkür ederim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş nnlıımlıdır? A. siyah - kara ıs. genç -İhtiyar c. güzel 'cirkin Temiz olursa eller. Mikroplar burınumuz. Sağlıklı olmayanlar. Mutluluğu bulamaz. Dörtlüğe göre mutluluk ne ile kazanım/E A, eller ile B. Sağlık ile C mikroplar ile "Bilgi yarışmasında ikinci ol* dum." cümlesindeki altı çizili kelimelerin ralmmla doğru yu- zılışı aşağıdakilerden hangi- sidiı? A. Z. B. 2 C. 2.El' "Bugünkü aklım olsaydı daha çok kitap okurdum." cümlesin- de aşağıdnld duygulardan harı- gisi belirtilmektedir? A. sevinç B. pişmanlık C, kıskançlık "doğrunun - gardımcısıdır r Allah" kelimeleriyle oluşturu- lalıilecek kıırallı cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Doğmnun gardlmasıdır Allah. B. Allah yqrdımcısıdır doğrunun. C. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangiı sinde yazım yanlışı vardır! A. Semiha. Matematik Dersim daha çuk seviyor. B, İzmir, ülkemizin üçüncü büyük ilidir. C Yılın ilk karı uludağh yağı mış. "Bu kütüphanede ders çalışmak . . . . . . . . . . kitap okumalısınız." cümlesindeki boşluğa getiriler bilecek en uygun kelime han- gisidir? A. fakat B. veya C. yani Aşağıdaki mlelerden hangi- si huyu] ürünüdür! A. Martılar, gökyüzünde süzü- lerek ucuyur. B. Acı haber sonrasında ada- mın saçları beyazlaştı. Pastadan evlerinin olmasını çok istiyordu. f`ı Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı ek nedeniyle farklı bir kişiyi anlatmaktııdır? A. kitabımız B. babamı: C. kuzumuz Yukarıda verilen resme göre aşağıdakilerden hangisi doğ- mdur? A. Aile bireyleri, bes kişidir. B. Aile bireyleri, piknik sort rasmda etrafta biriken çöp~ leri topluyor. C. Aile bireyleri, yağmurlu bır günde gezmeye gitmistir. Aşağıdakilerin hangisinde "Yeni bir gözl "ik aldım." cümle- sindeki altı çizili kelimenin al- dığı ekin benzeri vardır? A. Gölde yakaladığım bglık 0l~ dukça büyüktü. B. Sabahçı öğrenciler servislere hindi. C. Kimseyi rahatsız etmemek için bir &Ağs aldım. "Büyükler, küçüklere masal ve hikâye unlnttılar." cümlesindeı ki hangı' kelimenin zıt (karşıt) ıınlumlısı aynı cümlede yer ul- muktudır? A. küçükler B. hikâye C. anlattılıır daha başarılı olmak için çalışıyoruz." cümlesindeld nnktalı yere aşağıdaki kelime- lerin hangisinin getirilmesi anlamlı almaz? A. Hepimiz B. Bizler C. Sizler "Bir elin nesi var. iki elin sesi var." atasözüyle anlatılmak istenen nedir? A çalışmanın önemi B. eğitimin önemi C. is birliğinin önemi Aşağıdaki kelimelerden han~ gisinin lıecelerine agnlışı doğ- rudur? A.o-ku›yo-rum B. gü ~ neş ~ le ~ ndik C kar- ış - mış ~ lar "Ödevlerimi yapmaya geç baş~ ladığım için gec yatmak zorunda kalmıştım. . sabahleyin uykudan uyunmam güç oldu." Aşağıdakilerden hangisi yu- karıdaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlar? A. Bunun nedeni B. Bu yüzden C. Çünkü Burası bizim yaylamız, Obasmda çocuklar aynaşır. Kaval çalar çobanımız. Cagırında kuzular meleşir. Tertemiz akar' dersler. Kelebeklerle yarışın Ilık ılık esen yeller, Camların kokusunu taşır. Sonraki 3 soruyu şiire göre cevııpiayınız.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A. Bizim Yaylamız B. Dereler C. Kaval Sesi Şiirde, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Obada kimler oynasır? B. Yaglanın dereleri nasıl akar? C Derenin şırılnsı nereden duyulur? Şiirin ana duygusu. "Sağdaki lerden hangisi olabilir? A. Yaylanın birçok güzellikleri vardır. B. Yaylada sadece kuzular me* leşir. C, Yagluda çam ağaçlarının kokusu hissedilir. "ç,ç,k,e,i" harflerini kulla- narak ıışağıduld kelimelerden hangisini oluşturamayız? A. çekiç B. çiçek C. kepçe Hangisi, hayal ününü olan bir ifadedir? A. Evimizin bahçesinde iki tane kümes var. B. Babam yeni bir araba aldı. C. Gökyüzünde kuşlar gibi uc- mngı çok istiyorum. “Bu mevsimde kar () fırtına (J soğuk hepsini yaşadım ( ) Anladım ki her mevsi ` ayrı bir güzelliği var ( )" sandal& rinde boş bırakılan yerlere sı- rasıyla haı-ıyi noktalama işa- retleri yazılımın-hr? A. virgülß). nokta (J, virgül (J, nokta (J B. virgül (J. virgül (J, nokta (.), nokta (J C. nokmt), virgülß), noktaß), virgül (,) "YEP" kBLlIl' ISS!' CIII_ 111318 'Karnı acıkmca ne bulursa yer." cümlesiudeki anlamıyla kul- Iaıulmıştıı? A. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. B. Burası, benim çocukluğu- mun geçtiği yerdir. f" İnsanları yermek. onların kalplerini kırar. “Her gün . . olarak kitap okur." cumlesini en iyi tamam- [ayan kelime, aşağıdakilerden hangisidir? A. biraz B. düzenli C. masada "Her, tazelenir, bayramda, yeniden, dostluklar" kelime- leriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsm cümlenin ilk ve son kelimeleri aşağıda- kilerden hangisi olur? A. bayramda - dostluklar B. her ~ tazelenir C. her ~ yeniden Hangi seçenekte verilen ifa- deler arasında sebep-sonuç ilişkisi a:: A. Başarılı oldu ama başarısına sevinemedi. B. Mevsim şartlarına göre giy- inmedi ve hasta oldu. C. Hava kamrdığı için lam- baları yaktık. Aşağıdaki cümlelerin hangı'- sinde varlıkların rengini be~ lirten bir kelime vardır? A Bu ağıza buraya dedem dikmiş. B, İki kilo san elma aldık. C. Pınarın başında iki kuğu vardı. "Öğrenciler az önce sınıfa girdi." cümlesinde geçen "öğrenciler" kelimesi yerine aşağıdakiler*- den hangisi getirilebiliı? A. onlar B, biz C. sen "İnek" ile "süt" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi "tavuk" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. yumurta B. et C. tüy Hangi kelime. aldığı ek nede- niyle olumsuz bir anlam kar zanmısrır? A. kömürlük &yolcu C. susuz Çocuklar, küçük havuzda yüzdü. Bu bisikleti güz YTL'ye almışlar. üzüntüyü bırak da biraz yüzün gülsün. Çocuğun solgun bir ü vardı." cüm- Ielerinde "güz" kelimmi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A.3 3.2 C.1 "Atatürk'ün en büyük gggçş', Türk milletini esııretten kur- tarmaktı." cümlesindeki altı çizili kelimelerin es aıılamlısı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. amaç - özg' ük B. maksat - ama.: C. amaç - tutsaklık YURT SEVGİSİ Güzel yurdum, ben seni Canım kadar severim. Vamnımsın, yüzümü Cennet 9151 h” !Jimm- Toprağlna Sürerimw Buğm, bahçen, ormanın. Gururu var içimde Türk çocuğu olmanın... i. Hakkı suNAT Sonraki 3 soruyu şiire göre cevap- lagmız. Şair. yuniunu ne kadar seviyor? A. Çocuğu kadar seviyar. B. Cennet kadar seviyor. C. Canı kadar seviyor. Şair, şiirde kime sacleniyor? A. vatanın& B. çncuğuna C. kendisine Şair, yurduna neye mektedir? A. ormana B. cennete C. Türk çocuğuna benzet- Aynı türden varlıklara verilen isimlere "cins ismi" veya "tür adı" denir. Verilen tanıma göre aşağıda- kilerden hangisi cins ümidi!! A. Şanlıurfa a. Hüseyin C. kitaplık Aşağıdaki özel isimlerden han› gisi doğru yazılmıştır? A. Yakut/u B. fatmuyı C. Osman'ın "Aslı, Emine kadar .... .. . lesinı' aşağıdakilerden hangisi ile mmıımlızrsak anlamlı bir cümle olmaz? A. çekingen değildir. B. Çalıskandır. C. birtakım problemler vardır. "Küçük kelebek, önce sevgiyle gu umsedi çocuklara. kendini belli belirsiz rüzgâra bıraktı." Yukarıdaki noktalı yere nşnğb ıiuki kelimelerden hangisinin knnulması uygun olur? A. sonra B. ilk önce C. fakat Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım ve noktalama yanlışı vardır? A Halil'in dedasiyle tanışıımz mı? B. Tatilde erzuruma gideceğiz? C. Arkadaşı, Merveden özür diledi. "Öğretmenimiz hastalandığı icin ders.." boş geçti." cümle- sindeki noktalı yere hangi ek gelmelidîr? A ~imiz B. »iniz C. -te Rüzgârlar ılık eser. Dokurıur yapraklar::. Açmca tüm çiçekler, Renk verir kırlaru. Mehmet Azim Yukarıdaki dönlükte kaç tane çoğul isim vardır? /LZ 8.4 T' cı "İstanbul'a hafta sonu kar ya* ğabileceğini söylediler. Peki ben ne yapacağım şimdi? Arka- daşım Zeki ile Topkapı Sara- yrnı gezmeye gidecektik. Bütün planlarım suya düştü." Yukarıdaki paragrafta kaç tane özel isim vardır? A.3 5.5 C7 "Sema manavdan soğan ( ) pa- (ates ve liman aldı." cümlesin- de yay rxyraç içine konulması gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? A. nokta U B virgül L) C, kesme işareti (W Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı an ? A. Atatürk Lisesi B Kunya Valiliği C. Kazım Karabekir mahallesi “Benzini biten otomobil gol... kaldı." cümlesinde noktalı ye- re hangi ek gelmelidir? A. -ıı B ›da C. dan Aşağıdaki kelimelerin hangi- sinde kesme işaretinin kulla- nımıyla ilgili yanlışlık yapıl› mıştır? A. Serdarîn B. Ankaradaki C, Karadeniz'e Aşağıdaki altı çizili kelimeler- den hangisi birden çok varlığı anlatmaz? A. Vitrindeki oyuncak husuma gıttı. B. Kırlardaki gnpaggaları seg- rediyarum. C. Sokak kedilerini beslemeye çalışıyor. "Sandalyeler" kelimesinin teki- li aşağıdakilerden hangisidir? A. sandal B. sandalyeci C. sandalye "Pazardan .. .. . bir kavun aldım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. büyükçe B. iki tane C. biraz "Kuş" ile "kuşlar" kelimeleri am- sınduki ilişki, aşağıdaki hangi kelimıeler arasında ygğug? A. çiçek - çiçekler B. yolcu ~ yolculuk C. saç ~ saçlar “Yemeklerdan önce bir tas ç0r~ ba içmeyi severim. mer~ cimek çorbası olursa çok iyi olur." cümlesinde noktalı gere hangı' kelime getirilmeliıiir? A. Özellikle B. Sonra C. Dolayısıyla Aşağıdakilerden hangisi elle tutulur, gözle görülür bir vızr- lık ismi değildir? A. un s. yağmur C. sevinç Aşağıdaki kelimelerden gisinin yazımı yanlıştır? A. patılcan B. değirmen C biber han* yala çıkacağız." cumlesindeld nnktalı gere aşağıdakilerden hangisi Lg; zilgmg? /\. Dün B. Arkadaşlarla C. Yarın sabah “Kü `k güvercin. demir par maklıklı pencereden odaya gir- misti." Aşağıdaki soruılurduıı hangı'- sinin cevabı yuknndaki cüınlede yıkım? A. Küçük güvercin nereye gir* miştî? B. Kücük güvercin nicin gir mişti? C. Küçük güvercin nereden gir› mişti? "Cicek" kelimesine i! ekini ek- lersek kelimenin doğru yazılı- şı hangisi ıılur? A. çiçeke B, Çiçege C. çiçeğe “Çocuk, sessizce okula gidiyor- du." cümlasinıie, “çocuk” keli- mesi yerine hangisi getirilirse anlamı mzuhmız? A. ben B. sen C. o Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlıkların sırasını bil- diren bir kelime vardır? A› Teyzemin ikiz bebekleri doğ~ du. B. Ben, şiirimi ikinci sırada oku- dum. C. İki gün sonra Ramazan Eayr ramfnı kutlagacağız. "Leyla ile çok iyi arkadaştılç Aynı sınıfta akuyorduk. Bir gün ikimizi de çok üzen bir haber aldık. Ailesi. başka bir ilçeye taşınmak zorundaymış. Ama olsun. Çünkü ben. asla unutmayacağım. Sonraki 2 soruyu yukandaki paragrafa göre cevaplayınız.) Paragraftaki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hanv sıisismiıiıcmeı? A. unu B. Leylagı C. bizi Parugrııfın konusu nedir? A. okumak B. arkadaşlık C. aile Hiçbir fark gözetmeden. İnsana hizmet eder. Gece gündüz demeden. Yardıma koşar hemen. Sağlık merkezi açar, Vatandaşa kan verir. Aç durumda alana. Sıcak yemek pisirir. KIZILAYIN YARDIMLARI Hastalık yayılınca. Kampanyalar başlatır. Doğal afet ulıımca, Karar binlerce çadır. Kımsesiz muhtaclara. Kucak açar Kızılay. Hasta ve sakatlara. Yardım eder Kızılay. Mehmet AZİM sonraki Ssoruyu şiire göre cevap- layınız. Kızılay. kimlere yardım eder? A. Sadece zengin olanlara B. Sadece fakir Olanlara C, İhtiyacı olan herkese Aşağıdakilerden hangisi Kızı- layuı yurdumun arasında gg almaz? A. Kitap kampanyalan baslamak B. Kana ihtiyacı olana kım vermek C. Doğa] afetlerde çadır kurmak Okuduğunuz şiirin ana duygu- su aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılaym bizi hastalıklara karsı koruması B. Kızılagm insanlara yardımcı olması C. Kızılagm Çadır üretip satması Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "açmak" kelimai, diğer› lerinden farklı anlamda kul- Iaııılmıştır? A. Kapıyı, misafirlere evin ha- nımı açtı. B. Pencereyi açınca musadaki kıîığıtlar uçusm. C. Kardeşim. kursun kalemini kalemtıraşln acn. Aşağıdakilerden hangisi ülke- mizdeki yardım kuruluşlarur dan biridir? A. TEMA B. Kızılay C. ÇEVKO Aşağdald Ş han- unlam balammdm farklıdır? A. öykü › hikâye B. sert ~ yumuşak C. yukarı - aşağı Aşağıda verilen kelimelerden hangisi daha geniş ıırılamlıdır? A. şehir B. ülke C. kasaba Aşağıda verilen özel isiınlerdan hangisinin yazımı doğrudur? A. Kongahmısın? B. Konycfdamısın? C, Konya'dan mısın? Aşağıdaki hangisin- de vız-m yanlışı yazma# A. Sabaha öğrenciler toplandı. B. Kilapçıya uğramadan yapa- maz. C. Sınıfta gürültü yapılmaz. "Kalem" isminin önüne aşağı- daki kelimelerden hangisi ge- lirse kalemin bir özelliğini k; Erime? A. kırmızı E. uzun C. kitap ı. Fr " eki aşağıdaki kelimeler- den hungisine eklenirse an» lamlı bir kelime oluşmag? A. köy B. gece C. kalem "Yunus Erdem. Antalya Kayseri.. gittiler." cümlesi-u aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz? A. ile, ya, ~de B. ve. -dan, vga C. ama, -dan, -e ."Derslerinde başarılı olmak is› tiyorsan düzenli calışmalısın." cünılesiyle ayın anların taşıyan cümle uşağıdııkilerden han- gisidir? A. Düzenli çalışarak derslerin- de başarıya ulaşırsın. B. Başarılı alrrıanın tek şartı dü- zenli çalısmaktır. C. Başarılı olmak icin ailenizle calısmalısınız. Aşağıdaki hangi cüınlenin so› nundakî noktalama işareti Emu? A. Çcıcuğım durumuna en çok annesi üzüldü. B. Eyvah. kardeşim uyandı! C. Kar yağdı mı cocuklar sevinir? !Grup ile kitapçı kelimelerinde- ld anlam ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde vardır? A. yol - yolcu B. süt ~ Sütçü C. göz - gözcü "Bir dilim ekmek verir misin?" "Sıcak sütten dilim gandı." Yakındaki cümlelerde geçen "dilim" kelimeleri arasında nıısıl bir anlam ilişkisi vardır? A. zıt anlamlılık B. es anlamlılık C. eş seslxlık Çocuk ~ susuz ~ kitapsız ağaca ~ benzer v büyüyen Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı ve kuralı: bir cümle kurduğumuzda hangi seçenek doğru ulur? A. Susuz büyüyen ÇDCUk, kitap- sız ağaca benzer. B. Susuz ağaca benzer kimpsız büyüyen Çacuk. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. F7 Sesinde ciceklenen Ninniler. şiirler, türküler... Sevgi sevgi ;ağlıyor damarla- rımda Ne içten sözlerin var anne! Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime. birden fazla var- ııgı anlatmaktudır? A.5 5.6 C.7 Aşağıdaki cünıleleıîn hangisi bir paragrafın ilk cümlesi ola- bilir? A. Öyleyse herkes her yerde ter mizliğe önem vermelidir. B. Temizlik, sağlığın en önemli şartlarından biridir. (îcünkü hastalıkların birçoğu kirlilikten kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sırasını belirtmek için kullıuulıt? A. üçüncü B. üç C. uçar Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde zıt anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir? A. okul - mektep B. hassas - gamsız C sınıf- dershane "Yaz" kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştıfl A. Duyguların/u yazı ile anlam› mam. Bu yaz, çok kısa sürdü. C. Herkes konuşur ama iyi ya- zamaz. 97 ilik" eki hangi cümlede. bir eşya adı oluşturmuştur? A. Sorumluluk almak, insanı cesaretlendirir. B. Duşmanlık en büyük tehli› kelerden biridir. C. Dairenin girişinde küçük bir ayakkabılık vardı. "~cı" eki, hangi seçenekte mes- lek adı oluşturmustıu? A. boyacı B. kinci C. yolcu "Say" kelimesi hangı' Cümlede farklı anlamda kullıımhnıştır? A. B. Armudu say ye, elmayı soy ye. Bir elde beş parmak, inan- mazsan say da bak. Büyüklerini saymayı sana öğretemedim. Çocuk, babasına () ( ) Bana marketten horozlu şe- ker al () dedi () Yukarıdaki cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi nokta› lama işaretleri kunulmalıdır? A. soru işareti, kısa Çizgi, vir- gül, soru isareti B. iki nokta, uzun çizgi, virgül. nokta C. iki nokta, kısa cizgi, virgül. ünlem Aşağıdaki altı çizili adlarının hangisinin gazıiışı doğrudur? A. Tatilde @ama gideceğiz. B. Teyzemler ankarada oturuyor. C. kediye "rakip" adını ver- misler. Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonunu diğerlerinden farklı bir noktalama işareti yazılmalıdıı? A. Havalar ısmclı m1 artık bu- rada durulmaz () B. Mehmet bu kitabı satır satır okudu ( ) C. Bu güzel mem/alan' kendı' bah~ çenden mi ropladm () "buhcnnin, gülü, çiçekler, da gülüdür, cocuklar, aileni kelimelerigle düzgün bir cüm- le kurulduğunda en sonda han- gi kalime bulunur? A. gülüdür B. gülü C. bahçenin "Odamızdan kırık sandalgeyi ger tir de tamir edelim." cüınlesinde hangi kelime, bir varlığın duru- munu niteleınelctedir? A. sandalyeyi B. kırık C. getir KARA KARGA Hoca ile karısı, bir gün. gö] kıyısına Çamaşır yıkamaya gitmişler. Kazanı kurup tam işe başlayacak- ları sırada bir karga "Gakl" demis, sabunu kaymış ve havalanmış. Hoca'nın karısı: - Yetiş efendi, yetiş! Sabun gidiyor, diye bağırmaya aş Hoca, karganın arkasından bakmış. _GA r üzülme karıcığım. Baksana üstü başı kapkara. O bizden WWF/atsın temizlensin, demis. Sonraki 3 soruyu fıkmya göre cevap layınız. Hoca ile karısı nereye, niçin gitmjsler? A. Göl kıyısına. piknik yapmak için B. Göl kıyısına çamaşır yıkamak için C. Tarlaya, ekin biçmek için Karya. aşağıdakilerden han› gisini yapmış? A. Sabunu alıp havalunmış. B. Sabunu alıp gölde yıkunmıs. C. Ağacın dalından Hoca ile karısını izlemiş. Hoca, karısına ne söylemiş? A. ”Sana yeni sabun alırım." demiş. B. "O bizden kirli, varsın remiz~ lensiıı." demis. C. "Ben onu yakalanm, üzülme." demis. G_ül bülbüle. dedi. cüm- lesinde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir anlam ilis- kisi vardır? A. es anlamlılık B. zıt anlamlılık C. eş ssslilik Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlunmızdun biridir.? A. Cumhuriyet Bayramı B. Kurban Bayramı C. Okuma Bayramı Aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin hecelerine nyrılışında ı yapılmıştır? A. öğ - ren - ci B. sı - mf - ım C. çu - Iış - karı Elim sensin, kolum sen, Doğrulukta yolum sen. Sen birazcık üzülsen, Dayanamam ben annem. M.Nejat SEFERCİOĞLU Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? A. anne sevgisi s. doğruluk C. üzüntü "Yağmur" kelimesi hangi cüm› lede özel isim olarak kullanıl- mıştır? A. uzun zamandır yağan yağ- mur, sele neden oldu. B. Yağmur, hastalandığı için okula gelemedi. C. Yağmur altında fazla kalın› ca hastalanmış. Aşağıdaki kelimelerden hangi- sine "-cı" eki gelirse, bir mes- lek adı oluşur? A. para B. yol C. tamir Aşağıdakilerden hangisi uta- sözü değjlğiı? A. Damlaya damlaya göl olur. B. Ağaç yaş iken eğilir. C. Saçlarını güzelce taradı. Saygı görmek İstersen. Saygı göster atana. Atasmı sevmeyen, Sevgi duymaz vatana. Şiire göre başkalarından say- gı görmek isteyen kisi hangi~ sini yapılmalıdır? A. Dedelerine, ninelerine ve bü- yüklerine saygılı olmalıdır. B. Tanımaclığı insanlara saygı göstermelîdir. C. Çevresindeki bütün canlıları sevmelidir. Nazlı nazlı dalgaları. Llfkunda güzel yurdun. Seni önde taşıyor, Şehit torunu ordun. Şiirde, aşağıdakilerden hangi- sinden söz edilmektedir? A. vatan B. bayrak C. silah "Çocuklar, gürültü etmeyin( )" cümlesindeki yay ııyrııç olan yere aşağıdaki nnktuluma işa- retlerinden hangisi getirilme~ lidir? A. ünlem (t) B. virgül (.) C. soru işareti (7) z" eki aşağıdaki kelimeler› den hangisine ? A. hava B. ağaç C. misketli Aşağıdakilerden hangisi Kü- çük cocuk. minik tavşanı yaka- lamaya çalışıyordu." ümlesin- de geçen tavşıınm özelliğini belirtmekteıiir? A. çcıcuk B. küçük C. minik 'Oduıf' ıle “0dunluk" kelimele- ri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki kelime çiftleriııden hangisinde vardır? A. Çöp ~ Çöplük B. gece ~ gecelik C. hasta - hastalık Aşağıdaki kelimelerden harı- gisi coğuı akı' gıınamısıır? A. masallanm B. yıldızlarda C. çiçekçi “Fakir" kelimesinin anlamdası (es unlamlısı) aşağıdakilerden hangisidir? A. zengin B. güçsüz C. yoksul "Beyaz" kelimesi hangi cüm- lede. cansız bir varlığın özel- liğini belirtmektediır? A. Beyaz taşları üst üste diz- mjşler. Beyaz kuzu çok sevimliydi. C. Beyaz balina, kıyıda uzun sure cııpındı. F” Bir şürdeki satırlara ne ad ve› rilir? A. dörtlük B. mısra C. şair "Okulda ve smıfımızda coşkulu bir şekilde bayram hazırlıkları- na başladık. Herkes üzerine aldığı görevi yerine getirmek için çalışıyardu." Paragrafta anlatılanlar, aşağıv ünlülerden hangisine ömektir? A. bayramlaşma B. vedalasma C. dayanışma "Havalar ısmınca ., cünılesı' aşağıdakilerin hangısi ile tar mumlızndığmda anlamlı glmaz? A. ağaçlar cicek açtı. B. kazağını ve paltasunu giydi, C. göçmen kuslar geldi. Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin nıiktan tam ala- rak belli ğğildir? A. yarım elma B. üç Şefuıli c. birçnk karpuz "Ben de canım vatanımı senin ...... .. seviyorum." cümlesindekî boşluğa aşağıdaki kelimeler- den han 'sinin getirilmesi uygun dağılım? A. Çünku B. kadar C. gibi Kapı hafifçe Çalındı () Annem () ~ Seda kapıya bak (J Okuduğum kitabı bıraktım. Kapıyı açtım. Yukarıdaki paragrafta ( ) par rantez içlerine yazılması ge- reken noktalama işaretleri nelerdir? A. (.) nokta. (,) virgül, (I) ünlem B. (J virgül. (:) iki nokta, (l) unlem C. (J nokta, (z) iki nokm. (J) ün- lam Aşağıdaki keliıııelarden han- gileri ğğrenci ile ilgilidir? A. önlük, kitap, öğretmen B. ayakkabı, terlik. dondurma C. defter, anne, radyo Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde büyük harflerin kullanı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapıl- mıştır? A. Begüm, kitap okumayı seviyor. B. Hasan'ın kuşu maviş çok se~ vimli. C. Ailesiyle birlikte Edimeyc ıasınacakmış. "Gözler az günlüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gü artar." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıknnlgmaz? A. Hayal gücünün artması göz; lerin az görmesi ile ilgılidir. B. Hayal gücü, kulaklar az du~ yunca azalır. C. Gözler vc kulaklar, hayal gücünün artması veya azal- masında etkilidir. Kardesimle beraber annemize cicek tupladık." ciimlesindeki hangi kelime hiç ek nlmıımıştır? A kardeşimlc B. çiçek C. topladık Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin yazımı ;Emu A. penbe B spor C. kibrit IIÇURTMA Fatih, ilköğretim üçüncü sınıfa giden bir bğrencigdi. Ailenin en küçük cocuğuydu. Fatihler beş kardeştiler. Fatih, çalışkan bir öğreneiydi. Derslerini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla kırlarda uyna~ mayı çok severdi. Fatih ve arkadaşları, bitki ve hayvanlara zarar vermezlcrdi. Onları korurlardı. Fatıh ve arkadaşlarının en büyük zevklerinden biri de uçurtma uçuymaktı. Aralarında yarışmalar yaparlardı. En yükseğe kimin ucurtması çıkarsa ona ödül verirlerdi. Bir gun yine uçurtmalar gökyüzüne ucuruldu. Fatih, yük- k b' ge d olduğunu çoktan unutmuştu. Gökyüz 'n bas döndü ' ' karsısında kendinden geçmişti. Tam 0 sırada uçurtması alçalmaya başladı. uçurrmasının düşmemesi icin farkında olmadan geri geri giderken. bulunduğu yerden asağıya düştu. Düştüğü yer epeyce yüksek olmasına rağmen Fatihe bir sey olmamıştı. Ailesi, bundan sonra daha dikkatli alması için Fatihi uyardı. Arkadaşları ve Fatih, bu olaydan sonra oyunlarını daha dikkatli bir sekil* de ounadılar. Kadin' TeKGûL Sonrakissaruyu metne göre ce- vaplagınız. Meme göre Fatih ve arkadaş› Ian ne yarışı yapıyorlar? A. uçurtma yarısı B. Koşu garışı C. Bilgiyarışması Aşağıdakilerden hangisi. Fa- tih'in özellikleri arasında ugı: %2 A. Çalışkan olması B. Arkadaşlarıyla iyi gecinmesi C. Bitki ve hayvanlara zarar vermesi Fatih ve arkadaşları kime ödül verirlerdi? A. ödevlerini yapanlara B. Kahvaltısını yapanlara C. uçurtması en yükseğe çıkana Fatih neden kendinden geç- mişti? A. Llcuırtmalar çok yükseğe uçr mğu için B. Gökyüzünıîın baş döndürücü büyüklüğünü fark ettiği için C. Arkadaşlarının konuşmaları yüzünden Metinden çıkarııcağımız ders aşağıdakilerden hangisidir? A. Oyun oynarken her zaman çok dikkatli olmalıyız. B. uçurtmalarla oyun oyna- mamalıgız. C. Arkadaşlarlıı birlikte ogun oynamamahyız. Aşağıdaki cümlelerde bulu- nan altı çizili kelimelerden hangisi ek ? A. Kapıda biri mı' var? B. Akşam anneme sürpriz ya- pacagıırn. C. Yeni aldığı n çok güzelmiş. Aşağıdaki kelimelerden han- gisinde yazım yanlışı vardır? A. bahkı B. ağaçtan C. yurdum "dağına ~ göre - verir - Allah - kar" kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? A. Allah B. verir C. kar "Okullarda birinci devre, 18 Ocak'ta sona eriyor." cümlesin- deki "devre" kelimesinin yeri- ne aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A. karne B. dönem C. ders "Hasan babasına yardım ettikv ten sonra kitap okudu." cümle- sinde hangi kelimeden sonra virgül (,) konulmalıdır? A, babasına B. sonra C. Hasan Bir gün buğday. hacca gidecek olmuş. Arpayı çağırmış ve: "Be- nim yokluğumu belli etme, ye- rimi tutmaya çalış!" demiş. Bu vazifeden pek memnun kalan arpa, buğdaya ne olacağını sormuş. Paragrafta hangi varlık insa- na benzetilmemiştir? A. hac B. arpa C. buğday “Annem ici& yapmayacağım bir şey yoktur." "Doktor amca cocuklara; 'Bol bol süt dedi." cümlelerin; de geçen "için" kelimeleri am- sındaki anlam ilişkisi hangi- sidir? A. eş anlamlı B. eş sesli C, zıt anlamlı Aşağıdaki kelimeler sözlük sı- rasına konulduğuuda hangisi en sonda yer alır? A. lokomotif B. lokma C, lojman "Erkan, Cumhuriyet koşusunda oldu." cümlesini anlam- ca tamamlayan kelime han- gisidir? A. üçüncü B. birkaç C. sekiz “Çocuk, düştüğü yerden kalktı. yardım istercesi- ne etrafına bakmdı." cümlesin- deki noktalı yerlere getirilme- sı' gereken kelimeler aşağıda- kilerden hangisidir? A. daha - Önce B önce - Sonra C. ilk önce - Sonunda “Vazife" kelimesinin eş anlam- lısı aşağıdakilerden hangi› sidir? A. görev B. mutluluk C. paylaşmak Aşağıdaki kelimelerden hun- gisi "gülmek" kelimesinin zıt (karşıt) anlamhsıdır? A. sevinmek B. acımak C. ağlamak Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımın- dan diğerlerinden farklıdır? A. bayat - taze B. mutlu - neşeli C. eğri ~ doğru "Kara" sözcüğü aşağıdaki cüınlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? A. Gemi yulculuğumuz bitmiş, karaya ayak basmıstık. B. Adam "Kara göründü!" diye bağırıyordu. C. Karlar üstünde oynayan kara kediyi seyrediyorduk. geniş ~ hızlı › büyük r kuzey - küçük - dar - yavaş Yukarıdaki kelimeler karşıt (zıt) anlamlılan ile birlikte verilmiştir. Zıt anlamı veril- meyen kelime hangisidir? A. hızlı B. kuzey C. dar "Misafirlere, konuklara saygı göstermeli ve sıcak davranma- lıgız." cümlesindeki hangi keli- meyi çıkunrsak cümlenin arı- lıımı bozulmaz? A. konuklara B. saygı C. sıcak Seninle bütünleşir. Bu doğa. Seninle güzelleşir, üzerinde yaşadığımız dünya. Yeşil yapraklarını uzat bana. Canlan, neşe getir dünyama. Asena Baktır Şiirde sözü edilen aşağıdaki- lerden hangisidir? A. bulutlar B. dünya C. ağaçlar "Dik" sözcüğü aşağıdaki cüm- lelerin hangisinde farklı an- lamda kullanılmıştır? A. Getirdiği fidanları bahçeye dikti. Kaleci, topu havaya dikti. C. Saksıya limon diktim. F' Aşağıdaki altı çizili kelimele- rin hangisi birden çok varlığı anlatmaktadır? A. Fırından aldığım mis gibi kokuyor. B. Çocuklar kilerirı kapısını açık bırakmışlar. C. Annesi gavmsuna süt vermiş. Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde eş anlamlı kelimeler bir- likte verilmiştir? A. çürük -› sağlam B. cirkin -› güzel C. zengin a varlıklı . Yaramazlık değil ya Gülmek, koşmak, oynamak. Bunlar biz çocuklara. Tatilde en büyük hak. Dörtlüğe göre aşağıdakiler- den hangisi çocukların hakla- nndan biri değildir? A. oynamak B. ycıramazlık C. koşmak Yukarıda verilen resimlerdeki çocukların oynadıkları oyun- ların adları nedir? A. basketbol - futbol - ip atlama B. futbol - ip atlama - voleybol C. futbol - ip atlama - basketbol Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de bir abartı söz konusudur? A. Mahalle maçında rakip m- kıma dünya kadar gol attık. B, Hastalığmdan dolayı ÇOCU- ğun ateşi iyice yükselmiş. C. Elbisenin rengi kıpkırmızıydı. MİNİK Kuzu Geçenlerde kım Cıkmıştım. Sevimli bir köylü Çocuğu gûrdûm. Minik bir kuzuyu, ince bir iple cekip götüriiyordu. Kuzu, kücük küçük adım- larla ana yetişmeye Calışiyardu. ünumnıen geçerken: İ Yavrum senin adm ne? - Ümit, efendim. ~ Ya kuzummki? - Kuzumun adı da Kıvırcık. r Ümit, Kivımkn yazık değilmi. Bak, nasıl yarulmuş... ipini cüz de biraz dinlensin, dedim. cocuk, hemen kuzunun ipini çözdü. Ağaçların arasında koşup zıpIamaya başladı. Kuzu ondan yine ayrılmıyoıf, ardı Slrü, soluk soluğu kaşuyardu. Biraz sonra _yanıma geldiler. Çoruk, kuzuyu kum “ma aldı. ~ Amca, ona ben her gün 01 veriyorum, :u icirıyorum. (yıliklerimi bildi için peşimdeıı uyrılmıyar. Bnynuna ıp :akşam da rakmasam da o yine ;resimden koşacaktın dedi. Sadî (Bostan) sunmkınsoruyu meme göre cevap/uyum. Yazar kırdı: dolaşırken kimi görüyor? A. arkadaşını ıs. bir çocuğu c. ihtiyar bir adamı İ Cocuk ipi çözdükten sonra kuzu ne yapıyor? A. Ağaçların arasından koşup kaybaluycrr. ıs Çevredeki atları yemeye baş- lıgar. LİAğaclar arasında koşup Z1p~ lumuga başlıyor. Yazar. çocuktan ne yapmasını istiyor.: A. Kuzunımipini cıjzmesim eriyor. s. Biraz yavas gürumesinı ısuycr. &kuzuyu ot vc su vermesini istiyor. Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metnin una fikri nınııiıin /Lçevremizdekilere iyi dav- ranırsak kötülük gömmz. &Çevremizdekilere iyi davran mrsak onlar da bize sevgi duyar. cHayvanları her zaman iple gezdirmeliyiz, Aşağıdaki kelim: şiirlerinden hangisi "Okul bıze hem . hem . . verir." cümlesini an- lamlı olarak tamamlar? A. sevgi › para B kitap - saygı C. sevgi ~ bilgi Aşağıdakilerden hangisi cümle ßgğilğir? A Gecen sene Çay toplamak. a. Seneye dördüncü sınıfmyım. c. Arkadasımla ders çalıştık. "kardeşine - mavi halonunu - verdi v Suat" keljmelerigle un› ıamıi ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek aşağıda- kilerden hangisi doğru nlıır? A. Suat, mavi bulonunu verdi kardeşine. B› kardeşine mai/I biılonunu verdisumt. c. suai, mavi balonunu km'de* sine verdi. Aşağıdaki kelimelerden hangi› si dnğru yazılmıştır? A. sevinc B. cicek C. domatcz "Bugün arkadaslarin pikmğe gideceğiz( y' cümlesinin sonu› na aşağıdaki nuktalamu işa- retlerinden hangisi konul- malıdıı? A. ünlem (ı) 5. nokta (.) C. soru isareti (2) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ukumaaıa yapılan yanlışlar› danrlur? A. Dudakları kıpırdatmadan okumak a. Gvzlcriyle takip ederek aku- mak c. Basını sağa sola cevırmek "Okuldan Çıkıp servise bindîm. Eve ulastığımda akşam ezanı okunuyordu. Annem yine mis gibi yemekler pisirmisti.” Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? A.l 5.3 C.5 “kelime hazinesi, para kesesi gibidir. üstune eklendikce sar yısı artar, zmginlesir." Cümlelarinde büyük harfle yazılması gerekcn kelimeler aşağıdakilerden hangileriıiiırl A. kelime - üstüne s. para - zenginlesir C. hazine r artar "sürmek" kılimesi aşağıdaki cünıleleıin hangisinde diğer: lerinden farklı anlamda kul- lamlmıstxr? A. Cocuk. ablasının baya kale- mim' duvara sürmüş. B Çiftçi, truktörle turlasmı sür- müş. C. Bebek, mamasmı yüzüne gö- züne sürmüş. Hasan, ukuduğu metinde unlu- mını bilmediği kelimeler olan "buhar, runzıı, ektep" kelime- lerini defterine yazdı. Sözlükte, bu kelimelerden hangisi m( sırada yer almak- ındır? A buhar 5. mnza c. mektep Aşağıdaki cünılelerin hangi* sinde yazım yanlışı gunun A Arkadaşım buruk hasta olmuş. s. Kedisi takın' çok severdi. C. İstanbul, ülkemizin en kala~ balık şehridir. Aşağıdakilerden hangisi ses- lerin yazıdaki işaretlerine verilen acıdır? A. hece E. kelime C. harf "vcL-ci" eki aşağıdaki kelimeı lerden hangisine eklenirse ke- lime anlamlı alnı/l A. öğretmen ıs. itfaiye C. doktor "Depremzedelere yazdım kam~ panyasına sen de kanldm mı H" cümlesinin sonun/ı hangi nuk- tulumu işareti geririlmelidir? A. soru isareti (7) s. virgul r.) C nokta t.) Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin hane Sayısı diğerlerin- den amir: A. elbise B. denizaltı c. matematik “Bir buğday tarlası olmak isterdim. Kimsesiz. aç çocuklara Ekmek sunmak icin." Şiire göre şair niçin buğday tarlası olmak istemektğdir? A. Herkese giyecek vermek icin B. Kimsesiz, ac çocukları dogurr mak için c. Ekmek olmayı sevdiği için Hangi seçenekte, farklı anlam 'zellikleıi taşıyan kclimelar Ayleştirilmistir? A. ihtiyar ~› yaşlı B. taze ~› baya! c. sene a yıl Aşağıdaki cürrıleleıin hangı'- sinde şuşırmıı anlamı vardır? A. sınavdan en yüksek puanı demek sen nldm! rs Akşamki macı hangi takım kazanır? C. Bir daha anncnden izinsiz dışarı cxkayım deme! Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlığın rengini belir- ten bir kelime vardır? A. İki bayrak ile bes balon ala› Iım. B. Kücük topu kardeşine verdi. c. Akvaryumumda sarı balık- lar coğurılukmydı. Aşağıdakilerden hungim', cüm- lenin sonunu konan noktala- ma işaretlerinden biri dýilûiş? A. nakm (.) B. virgül L) C. soru isareti (Y) Aşağıdaki sözcüklerden hım- gisinîn es seslisi vardır? A. demet B. kemik C. ekmek Aşağıdakilerden hangisi cins (tür) isnıidir? A. harimcı ıs. Trabzon c. Ayhan Plansız agac kesimleri aman- Iarımıza büyük zarar vermekte› dir. Bir tek kıvılcım, tüm ormanı yok edebilir. Hayvan oılatmak ve mrıa uçmak için ağaç kesimi de ormanlarımızın yak olması* mn sebeplerindendir." Paragrafta, urmıınlarımızu zarar verenler arasında aşı:- ğıdukilerıien hangisinıien m edilmemğtir? A. hayvan otlarııması s. yangınlar C. tarlalann sulanması Sabah güneş doğmadan. ÇiIIi homz ötüyor. Başluyınca yeni g n. Tüm hocalar tütüyor. Dörtlü göre çilli horoz m: zıt& tüyo" A. günes doğduğunda B. günes doğmadan önce c. bacalcır tüttüğünde “BİR GÜN YANILMIŞIM!” 25 Ağusms 1922 günü Mustafa Kerrıai, Keçiören 'de yakın arkadaşlarıy- ia bir arada idi. Çok yorgundu. Gece yarısı ropıaaadaa ayrılacağı sırada arkadaşlarına: e Taarruz haberini aldığınız zaman hesap ediniz. On beşinci gün İz- mir'e ı/uramğız, dadı: ısıı kadar kısa zamanda hem düşmanın yenileceğine hem de ta izmire Varılacağıniz kimse inanmiyordu. Dudak aıikenier, gulumseyeııler oldu. 25 Ağustos sabahı Gazı', Iaıihîb y emri 'varda 4 Ordu/ar! İlk hedefiniz Akdenizîiir, iIErı' :mir yerine getirildi. Türk araaıarı, 9 Eylül de İzmir'e girdiler. Ankara ya dön iişıe caşan, kaburun halkla birlikte arkadaşları da Gaziyi karşılamaya gelmiş/erdi. Onlara döndü.' e Bir gün yamlmışım, dedı: cdrıka İzmir'e nn beş güı-ıde değil, ım dim günde Varılmıştı. Falih Rıfkı ATAY senmkıasoruyu meme göre ce- vaplagınız. Mustafa Kemal'in arkndııslnn neden dudak lrüknıüştür? A.Mustafa Kemahn söyledik- lerini kabul sttikleri için B. Mustafa Kemal'in söyledikl& rinin gerçekıeşecegine manz madıkları için C. Mustafa Kemal'e kızdıklan için Gazi Mustafa Kemal niçin ya- nıldığını söylımiştir? A İzmir'e bir gıin once vardık- ları için B. İzmifc bir gün sonra vurd1k~ lan icin c. İzmir'e gidemedikleri için Okuduğunuz metinde, Mustnr fa Kemal'in hangi özelliği ön plana çıkmıştıı/.İ A, yardımseverlik B. ileri gorüshılük C. vatanseverlik "Çünkü İzmir'e en be; günde değil un am gunde vunlmıstı." cümlesinde kaç tane kelime vardır? A. 6 B. 8 C. 10 "Kapıyı açtığımda öğretmenimi görünce elim ayağımın dolaştı." diyen bir öğrenci, hangi duy- gularını anlntmaktadır? A. Merak B Şaşkınlık ve telaş C. Sevinc "Cocuklar sokak... top oynama' malıdırlur." cümlesindeki “sar kak" kelimesine aşağıdaki ek- lerden hangisi getiriliıse cüm- le anlamlı olur? A -ın B. -tan C. *m Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde ggzım ggnlışı vardır? A. Kımp okumayı seviyor musun? B. sizin cagmız sıcakmı? c. kardeşimi öğretmen mi cu- ğırdı? "Kasap, gg liraya koyunun de- risini gggeceginı' soglaii." cüm- lesindekı' altı çizili kelimeler urusındnki anlam ilişkisine ne ad verilir? A. es seslilik n. e; anlamlılık C. zıt anlamlılık Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonuna nokta t.! konma- lıdıI? /\. Mustafa'ya, "Kemal" adını öğretmeni verdi hangı' tarihte acıldı c. Bayramda Ali de şiir okudu mu "oltanın ucunda büyük Imr balık vardı." cûınlcsindeld hangi kı:- Lime, varlığın özellik ya da m_ teliğinı' belirtmekledir? A. olta ıs. vardı r. büyük Aşağıdakilerden hangisi 111615 ile ilgili bir kelime e'ildı'r? A, sürücü s. ayakkabı c. bisiklet .Aşağıda verilen özel isimler- den hangisi doğru yazılmıştır? /\. Yunusnn s. Kagseriye c. ugasaryaua araj - basak - balta" kelime- lerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır? A. baraj - balta ~ başak B. başak ~ baraj ~ balta c. balta v bara' r başak "Atatürk, nem bilgi edinmek hem de zevk için kitap akurau, Ayrıca bazen sevdiği şiirleri ez* bere okurdu." Yukarıdaki metinden aşağıda- ıaıeı-aan hangisi çxkanlamaz? A. Atatürk, okumaktan zevk uhrdı. B Atatürk, sadece bilgi edin- mek için ukurdu. C. Atatürk, ezberlediği siirleri da akurdu. "Sevgi, gğg çanmyı tmsıyuma- dı.' cümlßinûeki altı çizili ke- limenin @m (m) ımlumlm aşağıdakilerden hangisidir? A. hafif s zorluk Cyüksek "cocuklari - Atatürk - severdi _ çok" kelimelerîyle oluşturula- cak kurulh ve anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir? A Atatürk çok severdi çocukları. s. Çocukları cak severdi Atatürk. c. Atatürk, Çocukları çok severdi. "Çocuğun sarı &en bir gbrmelisiniz!" cümlesinıieki al- tı çizili kelimenin hangi özel- liği belirtilmektediû A. şekil B. renk C. sayı Aşağıdaki kelimelerin hangi› sine m :kimin eklenmesiyle anlamlı bir kelime vlusur? A. sevgi s. geldi c. tuzlu Aşağıdaki kelimelerden hım- yisi hiç ek &m7 A. demirci s. Çiçeğim c. pencere Bir hayat var çalışmakta. Bir sevinc var başarmakta. En' ciceğiz şu toplumda. Amacımız hep ileri, Biz yarının büyükleri. sonraki ı samyu şllre gm cevaplayırııı Şiirdeki "Biz yarının büyük- leri.” mlsrdslndd sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? A. aile büyükleri s. cocuklar c. kıiçııkçicekler Şiire göre yarının büyükleri- nin hedefi nedir? A. mutlu almak B. uzun yıllar yaşamak C. çalışarak sürekli ileri gitmek “Çocuk sevgisi, insan için bir Atatürk'ün bu sö- zunde ıksik bırakılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. ihtiyaçnr. B. mecburigenir. C. fıızlalıktir. "vurmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.' A. sm teyze, elindeki sopayla halıyn vurmaya başladı. B. Adamın sıkıntısı yüzüne vur ruyan karateci, tahmlara eliyle vur tarak onları kırdı. Ü Aşağıdakilerden hangisi bir ııtusözüıiür? A. Gulme konısuna, gelir basımı. 5 Komşu komşu hu! C. Gülersin komşunun ağlana› mk hâline. A. cicekler B. bilgisayar C. Adana "üstündür r akıl r akıldan" Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve lcıuullı bir cümle oluşturul- duğunda hangisi doğru olur? A. Akıl akıldan üstündür. B. Akıldan akı] üsfündür. C. üstündür akıl akıldan. "Arkadaşımlu Oyun parkın:: gideceğim." cümlesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı Dlılbilif.? A. kardeşime nereye gideceksin? B. Arkadaşınla nereye gidecek* sin? c. Oyun parkmu ne zaman gideceksin? kanda verilen resimden çıkar rılabilecek bi! sonuç dý ildir? A. Bando takımı bir törende gecit yapmaktadır. B. Çevredeki insanlar onları sev~ gi ve coşkuyla izlemektedir. C. Törende geçit yapan öğren* ciler mutsuzdur. Yağmur çamur demeden Karlı dağları asardım. Tatil bitince hemen Durmaz sana kosardım. Şimdi neşe doluyum, okuyup yazıyorum. Masalların içinde. Dolaşıp geziyamm. r sonraki ı samyu şllre göre cevap- lagımz.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi alabilir? A. Okulum B. Masal C. Dağlar Aşıığıdnki dörtlüklerden han- gisı', şiirin devamı olabilir? A Güz mevsimi geldi. Sarardı yapraklar. Hava seıinledi. Gitti göçmen kuslar. B. Sınıfları doldurduk, Hep arkadaş olduk. Çalışnk hiç durmadan, Yürüdük yorulmadan. Bahar gelince hemen. Beyaz çiçek açursm. Dallarının ucunda Bize meyve sunarsın. "uzun sure sonra ablamı ağabeyımı ve arkadaşım Husegirfi ziyaret ettim." hangi kelime- dınsonm virgül (Jkuıımııınaıım A. sure B. ablamı C. arkadaşım "İlkbahar" kelimesi aşağıdaki- 'Erden ? A* Ev CF* “Arkadaş, bu yolun nereye git- tiğini hiliyar musun ( ) Bu yol: derin sulardan ( J yü ksek dağlar dun gecer U Mehmet (Jim bunu bilerek yala cıkmalısm ( V' met› ninde, hangi noktalama işaıre› tiııi kullanmaya gerek e? A. kısa çizgi (e) B. kesme işareti (') C. soru isareti (7) ikı grup öğrenci yarışma yap- maktadır, Yarışmada verilen kelimenin önce m, sonra es anlumlısının söylsnmesı' gerek* mektedir. Aşağıdaki seçenek- lerden hııngisini söyleyen grup yanlıs yapmış olur? A. siyah - beyaz ~ kum B. neşe - uzuntıi › sevinc c. ufuk - küçük ~ büyük 'Saf' kelimesi, hangi cümlede farklı anlamda lcullaııılınıştır? A, Bu sazı, ana babası arma- ğan etmis. E. Elinde saz. köy köy dolaşmış. c. Gölün etrafında Sazlar büyü; muş. 1. Buğduylar fabrikada ım hd- Iine getirildi. z. Tarladaki buğduylar bicer- döverle bicildi. 3. undnn. lezzetli ekmekler pi- şirildi. Yukarıda, ekmeğin oluş aşa- maları anlatılıyor. Bunu göre ekmeğin oluş aşaması, sırasıy- la hangi seçenekte doğru anı- mk verilmiştir.! A. 2-1-3 B. 1-2-3 C. 3-2-1 ATATÜRK Yurdun her kösesini, Doıasti bastan basa. Kurtuluş caresini Anlattı bütün halka. Güclük nedir bilmedi. Çalıştı hiç durmadan. Kurdu cumhuriyeti, Bize etti armağan. n ana duygusu, aşağıda- kiıerııen hangisidir? A› Atatürk'ün gılmııdan çalışması B. Atatürk'ün. güclükleri bilme* mesi (`. Atatürk'ün, yurdun her kö~ şesmı gezrnesı "Bir kunuyu görüşmek ve konuşmak için yapılan tuplnntı ve bu tüplantının yapıldığı yer." anlamına gelen kelime. aşağıdakilerden hangisidir? A. meclis B, salon C. . evimizdir, armağanım olsun. Uzaktan, uzun süre .. ., seyrettim." :ihalelerin- de boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin yazılgymısı uygun almaz? A bizim E, beni C, sana Genel olarak. ilkbahıın ve sunbahan temsil eden renkler hangi seçenekte dnğru olarak verilmiştir? A. beyaz - mavi B. yeşil - san C. turuncu - mor “Kimse, eğitim ve öğretim hak- kından yoksun bırakılamaz." ifadesi, hangi hak Ve hıîrri~ yeııe ilgilidir? A düşünczııürııyetı B. seyahat hürriyeti C. E itim hakkı ama' eki, aşağıdaki hangi kelimeye eklenerek bir meslek aıiı nıuşıuxmuşzurz A. nğaçlık s. askerlik c. sözlük ufuk, balkondan Yıldırım'a seslendi: _ Yıldırım, gsısêne. bak sana nı: göster . receğim! Yıldırım telaşla balkona fırladı. , - Ne oldu? Bir sey mi' var› - Hayır canım. şu fenerlere bak. İ Ne feneri? - Isıl ısıl mılyonlarca feneri görmüyor musun? Gökyüzüne bak. Yıldırım. bunun uzerine gülmeye başladı. İ İlahi Ufuk, amma da fener bulmussun. Onlar yıldız, yıldız... r Biliyorum ama baksana nasıl da parlıyor, bize göz kırpıp duruyorlar. Bütün gökyüzü onlarla gam, ışıl ışıl. Snnrakı 3 soruyu meme göre ce* vaplauımz. ufuk, Yıldırmû niçin çağırıyor? A. Dışarıda kaldığı için 5 korktuğu için c. Gükgüziınu gasrarmek için ufuk, neyi feımre benıetmek- tedir? A. yıldızları B. ateş büceklerini C. lambaları Ylaldınmî güldüren nedir? A. Ufuk`uh kendisini balkona çağırması B, Ufukhn söyledikleri C. Gdkyüziıniın güzelliği Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir knnuşmanın kuralların- dan değildir? A. Dinleyicilerle göz teması kur- mamalıyız. B İsitilebilir bir ses tohnylu konusmalıyız. c. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kacmmalıyız. “Fatma ( ) doktoru garûnce se~ vindi." cümlesindelu' paran- (elli yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdaki* lerden hangisidir? A ünlem (1) B. nokta (.) C. virgül (.) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışlığı namı; mgmışgır? A. Osman'ın ailesi almanyada oruruyur. B İlimizdeki menderes cad- desini genişletiyorlar. C. Milletce, Cumhuriyet Bayrar mim kutladık. Aşağıdaki kelime gmplanndan hangisi anlam ilişkisi balumınr dan diğerlerinden farklıdır? A. büyük - kocaman B. ince - kalın c. boş - dolu "Rüzgâr, bahcemizdski uzun ağacı devirmis cümlesindeld "ağaç" kelimesmîn hangi özel* liği veya niteliği belinilmiştir? A. rengi B. sayısı C. boyutu Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde bir iş- ten söz edilmektedir? A. Yarmki dsrslerime çalışıyo_ mm. B. Bayramda dedemler kurban kastı. C. Tatilde akrabalarımızı ziym rate gideceğiz. 7... "kestim" kelimnsi hangi cüm- lede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Renkli kâğıtları makaslu kestim. B. Yaprıklarmdan dolayi arka' dasımla ilişkilerimi kestim. c. Büyük kurpuzu bıçakla kes* tim. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkte yazılan kelimelerden hangisi ismin "İda" hâlinıiedir? A. Ali'yi akgla babası götürdü. s. Kardesimle _ıggkmn gsliyvrızz. c. Kar yağışı nedeniyle ank bulur m& kalmış. "Annem () kardesimle beraber parka gitti r ›" Cümlesindekı' parantez içlerine sırayla !ım-r gi ımktnlama işaretleri yazık malıdır? A. (Jve (.) s. unu.) c. (.)ve(?) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde zıt (luırsıt) anlamlı keli- meler bir arada kullanıhnıştır? A. İyilik eden iyilık bulur. ıs. Dost başa bakar, düsman ayaga. C. kork, Allah'tan korkmayam dan. “Zeynep, bayramda en . . . . . . elbisesini giyecek." cümlesini ıznhımcn tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. eski B. guzel c. kırmızı Yeşil rengi ormanın, Sararmuyu başladı. Tepesini dağların Beyaz örtu kapludı. Yukarıdaki dörtlükte geçen "beyaz örtü" kelimeleriyle ım- [atılmak istenen nedir? A. kar s› bulut c. Çiçek Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı el( nedeniyle bir meslek adı olmuştur? /\. boyalı B. adunluk c. tamirci Aşağıda verilen megvelzrden hangisinin sayısı mm olarak belli ğgğjıLix? A. on beş erik a. sekiz karpuz c. birkac elma Aşağıdaki cümlelerle bir pa› ragmf oluşturmak istiyoruz. Hangisi pıırııgmfın j k jırıle- si olabilir? A. Yolda, derslerde öğrendikle- rimizi tartışmaya başladık. ıs. Okuldan çıkmış eve gidiyor- duk. c. Birden bastıran sağnak gag- mur keyfimizi kaçırdı. Gunes dağduğu zaman Kuşlar hep cıvıldasır. Işık vurduğu zaman Meyveler olgunluşır. Dönlüýe göre aşağıdakilerden hangisi ? A. Meyvelerin oıgunıasması için güneş gerekıımr. B. Güneşin dnğusuylu kuslar hüzıinlenir. c Kuşlar. güneş duğduğunda neselenir. Aşağıdaki tarihlerden hangi* sinin yazımı doğru değildir? A. zZ subat 2000 B. 27 Kasım 1993 C. 05. 05. 1968 “Cocuk yavaşca balkona çıktı." cümlesinde, aşağıdaki sorular* dan hangisinin cevabı yoktur? A ne zaman B. nasıl C. kim "Evlerinin ;Mg bir görüntüsü Vardı." cümlesindakî altı çizili kelimenin eş nnlqmlısı. hangi cümlede vardır? A Meydanda gösterişli bir hayr ram kutlaması yapılıynrdu. B. Herkes süslü kÖpEği. uzun süre seyretti. C, Göstsrissiz bi! törenle göre- vine başladı. Aşağıdakilerden hangisi ha- yal ürünü bir ifadedir? A. yemi altında yürürken yedi başlı devle karşılaşn. ıs üç saatlik bir yalculuktan sonra mola verdiler. C. Evin bahçesinde her renkten cicckler vardı. Cam dalları eğilmiş. Karlar yağmış bu gece. Çocuklar kışlıklannı giymiş, Oynamışlar güzelce. Dörtlüğün ana teması aşağı- dakilerden hangisidir? A. cam B. kıs C. gece Aşağıda bir elbisenin meydana geliş aşamaları sırasıyla veril- mistir. Bu sırnlamalardarı han- gisi doğrudur? A› Pamuğun toplanması, pa- muğurı ip hâline gelmesi. ip~ ıen kumaş yapılması, kur maştah elbise dikilmesi . ipten kumaş dokunması. pa› muğım toplanması, pamuk- tan ip yapılması. kumaştan elbise dikilmesi Pamuktpn ip yapılması, pa- muğunîoplannıası. kurmas- mn elbise dikilmesi. ipten kumaş dakunması Cocuklar öğleye doğru k meydanında taplanrmslar. Hep birlikte öğretmenlerini ziyarete gideceklermiş. Aşağıdakilerden hangisi yuka- rıdııkı' ifadelere uygundur? A. Olayın kahramanı yaşlılar dır. s Olay. Şehir meydanında gec- mektedir. C. Olay bir öğle vakti geçmek- tedir. Aşağıdakilerden hangisi "Sor kağa çıktıktan bir sure sonra yagmur yağmaya başlnd " ifa- desinin bir sonucu olabüı /\ Pııltosunuçıkardı. a. Şemsiyesininctı. c. Gölgede yürümeye basladı. KUŞ AĞACI Çicek açan bir ağaca. Ormandaki ağaçların en büyüğüydü. Dallarına _ kuşlar kanar, türküler söylerlerdi. Yıllarca kuş türküleri dinleyerek günleri- m' geçirmiş ve yaşlanrnıştı. o yıı, bahar, Mal/ı' ülkeye erken geldi. Tapmk, kış uykusundan uyanınca de› relere kar suları kanşn. Ağaçlar tomur- culdızndı. Kırları paparyaıar sasıeaı". Urrnanın en büyük ağacı diğer ağaclardan sonra yaprak am. Bütün ağaçların yaprakları yemyesildi. Çiçek açan ağacın yaprakları bembeyazdı. ilk defa dallarında beyaz yaprak acıyardu. Urmanın icinde beyaz bir davaya bmziyordıı. Kuşlar. yine dallarına konuyor, ağaca türküler sâylüyardu. Mustafa Ruhi ŞİRİN Guguklu Saatin Kumrusu Sıınraki 4 saruyu ııınııe göre ce- vapıayınız. Kuş ağacı, nasıl bir ıığaçtır? A. Kuru bir ağaçtır. s. Kücük bir ağaçnr. c. Yaşlı ve çiçek açan bir agaçur. Aşağıdakilerden hangisi, Ma- vi Ülkeye bahar gelince olu- şan değişikliklcrden dağilıür? A Ağaçlar Çiçek uçmamış. B. Kar suları derslere karışmış. c Fapatyalar kırlan süslemis. Bütün ağaçların yaprak- larının rengi nasıldı? A. bembeyaz ıs yemyeşil C. masmavi Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metinden çıkanla- mal? A. Kuşlar artık türküler söyle- miyar. B. 0 sene bahar erken gelmiş. c. Kuş ağacırıda ilk defa beyaz yapraklar açmış. Aşağıdakilerden hangisi cüm- le ;ama A. Geçen sene derslerimde çok buşanllydım. n. Sanbaharın gelişiyle ağaçlar rln yaprakları. C. Çocuklar huzur evini zıyıır rate gitti. Aşağıdaki kelimelerden han- gisi "vatan" kelimesinin yeni.: kullanılabilir? A. millet B. devlet c. yurt U Nereye gidiyarsunuz? (ı Pamuk tarlasınn gidiyoruz. Yulmrııiaki cümlelerde paran- tezle gösterilen yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A, iki nokta i:) ıs konuşma çizgisi (r) c. ünlem (ı) 'Hafta sonundaki tiyatro oyu* nuna gelemeyeceğim . . . . . . . . niıemıe pikniğe gideceğim." Yukarıdaki naktqlı yere gel~ mesi gereken kelime hangisi- dir? A. çünkü ıs. fakat Cveya Eyvah, cocuk anune bakma* dan bisiklet sürüyor ()" c' Iesirıin sunum: aşağıdaki nok- tulama işıızctlerinden hangisi getirilmalidir? A. nokta (J B. soru isareti (7) c ünlemişaretiu) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sır rusma göre dizmğimizde 3/11 ;anda hangisi bulunur? A. defter B. kalem C. silgi İlçemızde okullar arası satranç turnuvası yapıiıyordu. Arkada- sim Fehmi, uciıncü sınıflar ura- smda birinci uidu. Ben de Feh- mi`ye yaklaşmak. . "dedim Yukarıdaki noktalı yere gel- mesi uygun olan cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Sana mutluluklar dilerim. ıs. Senı tebrik ederım. c. Suna teşekkür ederim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş nnlıımlıdır? A. siyah - kara ıs. genç -İhtiyar c. güzel 'cirkin Temiz olursa eller. Mikroplar burınumuz. Sağlıklı olmayanlar. Mutluluğu bulamaz. Dörtlüğe göre mutluluk ne ile kazanım/E A, eller ile B. Sağlık ile C mikroplar ile "Bilgi yarışmasında ikinci ol* dum." cümlesindeki altı çizili kelimelerin ralmmla doğru yu- zılışı aşağıdakilerden hangi- sidiı? A. Z. B. 2 C. 2.El' "Bugünkü aklım olsaydı daha çok kitap okurdum." cümlesin- de aşağıdnld duygulardan harı- gisi belirtilmektedir? A. sevinç B. pişmanlık C, kıskançlık "doğrunun - gardımcısıdır r Allah" kelimeleriyle oluşturu- lalıilecek kıırallı cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Doğmnun gardlmasıdır Allah. B. Allah yqrdımcısıdır doğrunun. C. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangiı sinde yazım yanlışı vardır! A. Semiha. Matematik Dersim daha çuk seviyor. B, İzmir, ülkemizin üçüncü büyük ilidir. C Yılın ilk karı uludağh yağı mış. "Bu kütüphanede ders çalışmak . . . . . . . . . . kitap okumalısınız." cümlesindeki boşluğa getiriler bilecek en uygun kelime han- gisidir? A. fakat B. veya C. yani Aşağıdaki mlelerden hangi- si huyu] ürünüdür! A. Martılar, gökyüzünde süzü- lerek ucuyur. B. Acı haber sonrasında ada- mın saçları beyazlaştı. Pastadan evlerinin olmasını çok istiyordu. f`ı Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı ek nedeniyle farklı bir kişiyi anlatmaktııdır? A. kitabımız B. babamı: C. kuzumuz Yukarıda verilen resme göre aşağıdakilerden hangisi doğ- mdur? A. Aile bireyleri, bes kişidir. B. Aile bireyleri, piknik sort rasmda etrafta biriken çöp~ leri topluyor. C. Aile bireyleri, yağmurlu bır günde gezmeye gitmistir. Aşağıdakilerin hangisinde "Yeni bir gözl "ik aldım." cümle- sindeki altı çizili kelimenin al- dığı ekin benzeri vardır? A. Gölde yakaladığım bglık 0l~ dukça büyüktü. B. Sabahçı öğrenciler servislere hindi. C. Kimseyi rahatsız etmemek için bir &Ağs aldım. "Büyükler, küçüklere masal ve hikâye unlnttılar." cümlesindeı ki hangı' kelimenin zıt (karşıt) ıınlumlısı aynı cümlede yer ul- muktudır? A. küçükler B. hikâye C. anlattılıır daha başarılı olmak için çalışıyoruz." cümlesindeld nnktalı yere aşağıdaki kelime- lerin hangisinin getirilmesi anlamlı almaz? A. Hepimiz B. Bizler C. Sizler "Bir elin nesi var. iki elin sesi var." atasözüyle anlatılmak istenen nedir? A çalışmanın önemi B. eğitimin önemi C. is birliğinin önemi Aşağıdaki kelimelerden han~ gisinin lıecelerine agnlışı doğ- rudur? A.o-ku›yo-rum B. gü ~ neş ~ le ~ ndik C kar- ış - mış ~ lar "Ödevlerimi yapmaya geç baş~ ladığım için gec yatmak zorunda kalmıştım. . sabahleyin uykudan uyunmam güç oldu." Aşağıdakilerden hangisi yu- karıdaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlar? A. Bunun nedeni B. Bu yüzden C. Çünkü Burası bizim yaylamız, Obasmda çocuklar aynaşır. Kaval çalar çobanımız. Cagırında kuzular meleşir. Tertemiz akar' dersler. Kelebeklerle yarışın Ilık ılık esen yeller, Camların kokusunu taşır. Sonraki 3 soruyu şiire göre cevııpiayınız.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A. Bizim Yaylamız B. Dereler C. Kaval Sesi Şiirde, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Obada kimler oynasır? B. Yaglanın dereleri nasıl akar? C Derenin şırılnsı nereden duyulur? Şiirin ana duygusu. "Sağdaki lerden hangisi olabilir? A. Yaylanın birçok güzellikleri vardır. B. Yaylada sadece kuzular me* leşir. C, Yagluda çam ağaçlarının kokusu hissedilir. "ç,ç,k,e,i" harflerini kulla- narak ıışağıduld kelimelerden hangisini oluşturamayız? A. çekiç B. çiçek C. kepçe Hangisi, hayal ününü olan bir ifadedir? A. Evimizin bahçesinde iki tane kümes var. B. Babam yeni bir araba aldı. C. Gökyüzünde kuşlar gibi uc- mngı çok istiyorum. “Bu mevsimde kar () fırtına (J soğuk hepsini yaşadım ( ) Anladım ki her mevsi ` ayrı bir güzelliği var ( )" sandal& rinde boş bırakılan yerlere sı- rasıyla haı-ıyi noktalama işa- retleri yazılımın-hr? A. virgülß). nokta (J, virgül (J, nokta (J B. virgül (J. virgül (J, nokta (.), nokta (J C. nokmt), virgülß), noktaß), virgül (,) "YEP" kBLlIl' ISS!' CIII_ 111318 'Karnı acıkmca ne bulursa yer." cümlesiudeki anlamıyla kul- Iaıulmıştıı? A. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. B. Burası, benim çocukluğu- mun geçtiği yerdir. f" İnsanları yermek. onların kalplerini kırar. “Her gün . . olarak kitap okur." cumlesini en iyi tamam- [ayan kelime, aşağıdakilerden hangisidir? A. biraz B. düzenli C. masada "Her, tazelenir, bayramda, yeniden, dostluklar" kelime- leriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsm cümlenin ilk ve son kelimeleri aşağıda- kilerden hangisi olur? A. bayramda - dostluklar B. her ~ tazelenir C. her ~ yeniden Hangi seçenekte verilen ifa- deler arasında sebep-sonuç ilişkisi a:: A. Başarılı oldu ama başarısına sevinemedi. B. Mevsim şartlarına göre giy- inmedi ve hasta oldu. C. Hava kamrdığı için lam- baları yaktık. Aşağıdaki cümlelerin hangı'- sinde varlıkların rengini be~ lirten bir kelime vardır? A Bu ağıza buraya dedem dikmiş. B, İki kilo san elma aldık. C. Pınarın başında iki kuğu vardı. "Öğrenciler az önce sınıfa girdi." cümlesinde geçen "öğrenciler" kelimesi yerine aşağıdakiler*- den hangisi getirilebiliı? A. onlar B, biz C. sen "İnek" ile "süt" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi "tavuk" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. yumurta B. et C. tüy Hangi kelime. aldığı ek nede- niyle olumsuz bir anlam kar zanmısrır? A. kömürlük &yolcu C. susuz Çocuklar, küçük havuzda yüzdü. Bu bisikleti güz YTL'ye almışlar. üzüntüyü bırak da biraz yüzün gülsün. Çocuğun solgun bir ü vardı." cüm- Ielerinde "güz" kelimmi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A.3 3.2 C.1 "Atatürk'ün en büyük gggçş', Türk milletini esııretten kur- tarmaktı." cümlesindeki altı çizili kelimelerin es aıılamlısı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. amaç - özg' ük B. maksat - ama.: C. amaç - tutsaklık YURT SEVGİSİ Güzel yurdum, ben seni Canım kadar severim. Vamnımsın, yüzümü Cennet 9151 h” !Jimm- Toprağlna Sürerimw Buğm, bahçen, ormanın. Gururu var içimde Türk çocuğu olmanın... i. Hakkı suNAT Sonraki 3 soruyu şiire göre cevap- lagmız. Şair. yuniunu ne kadar seviyor? A. Çocuğu kadar seviyar. B. Cennet kadar seviyor. C. Canı kadar seviyor. Şair, şiirde kime sacleniyor? A. vatanın& B. çncuğuna C. kendisine Şair, yurduna neye mektedir? A. ormana B. cennete C. Türk çocuğuna benzet- Aynı türden varlıklara verilen isimlere "cins ismi" veya "tür adı" denir. Verilen tanıma göre aşağıda- kilerden hangisi cins ümidi!! A. Şanlıurfa a. Hüseyin C. kitaplık Aşağıdaki özel isimlerden han› gisi doğru yazılmıştır? A. Yakut/u B. fatmuyı C. Osman'ın "Aslı, Emine kadar .... .. . lesinı' aşağıdakilerden hangisi ile mmıımlızrsak anlamlı bir cümle olmaz? A. çekingen değildir. B. Çalıskandır. C. birtakım problemler vardır. "Küçük kelebek, önce sevgiyle gu umsedi çocuklara. kendini belli belirsiz rüzgâra bıraktı." Yukarıdaki noktalı yere nşnğb ıiuki kelimelerden hangisinin knnulması uygun olur? A. sonra B. ilk önce C. fakat Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım ve noktalama yanlışı vardır? A Halil'in dedasiyle tanışıımz mı? B. Tatilde erzuruma gideceğiz? C. Arkadaşı, Merveden özür diledi. "Öğretmenimiz hastalandığı icin ders.." boş geçti." cümle- sindeki noktalı yere hangi ek gelmelidîr? A ~imiz B. »iniz C. -te Rüzgârlar ılık eser. Dokurıur yapraklar::. Açmca tüm çiçekler, Renk verir kırlaru. Mehmet Azim Yukarıdaki dönlükte kaç tane çoğul isim vardır? /LZ 8.4 T' cı "İstanbul'a hafta sonu kar ya* ğabileceğini söylediler. Peki ben ne yapacağım şimdi? Arka- daşım Zeki ile Topkapı Sara- yrnı gezmeye gidecektik. Bütün planlarım suya düştü." Yukarıdaki paragrafta kaç tane özel isim vardır? A.3 5.5 C7 "Sema manavdan soğan ( ) pa- (ates ve liman aldı." cümlesin- de yay rxyraç içine konulması gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? A. nokta U B virgül L) C, kesme işareti (W Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı an ? A. Atatürk Lisesi B Kunya Valiliği C. Kazım Karabekir mahallesi “Benzini biten otomobil gol... kaldı." cümlesinde noktalı ye- re hangi ek gelmelidir? A. -ıı B ›da C. dan Aşağıdaki kelimelerin hangi- sinde kesme işaretinin kulla- nımıyla ilgili yanlışlık yapıl› mıştır? A. Serdarîn B. Ankaradaki C, Karadeniz'e Aşağıdaki altı çizili kelimeler- den hangisi birden çok varlığı anlatmaz? A. Vitrindeki oyuncak husuma gıttı. B. Kırlardaki gnpaggaları seg- rediyarum. C. Sokak kedilerini beslemeye çalışıyor. "Sandalyeler" kelimesinin teki- li aşağıdakilerden hangisidir? A. sandal B. sandalyeci C. sandalye "Pazardan .. .. . bir kavun aldım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. büyükçe B. iki tane C. biraz "Kuş" ile "kuşlar" kelimeleri am- sınduki ilişki, aşağıdaki hangi kelimıeler arasında ygğug? A. çiçek - çiçekler B. yolcu ~ yolculuk C. saç ~ saçlar “Yemeklerdan önce bir tas ç0r~ ba içmeyi severim. mer~ cimek çorbası olursa çok iyi olur." cümlesinde noktalı gere hangı' kelime getirilmeliıiir? A. Özellikle B. Sonra C. Dolayısıyla Aşağıdakilerden hangisi elle tutulur, gözle görülür bir vızr- lık ismi değildir? A. un s. yağmur C. sevinç Aşağıdaki kelimelerden gisinin yazımı yanlıştır? A. patılcan B. değirmen C biber han* yala çıkacağız." cumlesindeld nnktalı gere aşağıdakilerden hangisi Lg; zilgmg? /\. Dün B. Arkadaşlarla C. Yarın sabah “Kü `k güvercin. demir par maklıklı pencereden odaya gir- misti." Aşağıdaki soruılurduıı hangı'- sinin cevabı yuknndaki cüınlede yıkım? A. Küçük güvercin nereye gir* miştî? B. Kücük güvercin nicin gir mişti? C. Küçük güvercin nereden gir› mişti? "Cicek" kelimesine i! ekini ek- lersek kelimenin doğru yazılı- şı hangisi ıılur? A. çiçeke B, Çiçege C. çiçeğe “Çocuk, sessizce okula gidiyor- du." cümlasinıie, “çocuk” keli- mesi yerine hangisi getirilirse anlamı mzuhmız? A. ben B. sen C. o Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlıkların sırasını bil- diren bir kelime vardır? A› Teyzemin ikiz bebekleri doğ~ du. B. Ben, şiirimi ikinci sırada oku- dum. C. İki gün sonra Ramazan Eayr ramfnı kutlagacağız. "Leyla ile çok iyi arkadaştılç Aynı sınıfta akuyorduk. Bir gün ikimizi de çok üzen bir haber aldık. Ailesi. başka bir ilçeye taşınmak zorundaymış. Ama olsun. Çünkü ben. asla unutmayacağım. Sonraki 2 soruyu yukandaki paragrafa göre cevaplayınız.) Paragraftaki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hanv sıisismiıiıcmeı? A. unu B. Leylagı C. bizi Parugrııfın konusu nedir? A. okumak B. arkadaşlık C. aile Hiçbir fark gözetmeden. İnsana hizmet eder. Gece gündüz demeden. Yardıma koşar hemen. Sağlık merkezi açar, Vatandaşa kan verir. Aç durumda alana. Sıcak yemek pisirir. KIZILAYIN YARDIMLARI Hastalık yayılınca. Kampanyalar başlatır. Doğal afet ulıımca, Karar binlerce çadır. Kımsesiz muhtaclara. Kucak açar Kızılay. Hasta ve sakatlara. Yardım eder Kızılay. Mehmet AZİM sonraki Ssoruyu şiire göre cevap- layınız. Kızılay. kimlere yardım eder? A. Sadece zengin olanlara B. Sadece fakir Olanlara C, İhtiyacı olan herkese Aşağıdakilerden hangisi Kızı- layuı yurdumun arasında gg almaz? A. Kitap kampanyalan baslamak B. Kana ihtiyacı olana kım vermek C. Doğa] afetlerde çadır kurmak Okuduğunuz şiirin ana duygu- su aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılaym bizi hastalıklara karsı koruması B. Kızılagm insanlara yardımcı olması C. Kızılagm Çadır üretip satması Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "açmak" kelimai, diğer› lerinden farklı anlamda kul- Iaııılmıştır? A. Kapıyı, misafirlere evin ha- nımı açtı. B. Pencereyi açınca musadaki kıîığıtlar uçusm. C. Kardeşim. kursun kalemini kalemtıraşln acn. Aşağıdakilerden hangisi ülke- mizdeki yardım kuruluşlarur dan biridir? A. TEMA B. Kızılay C. ÇEVKO Aşağdald Ş han- unlam balammdm farklıdır? A. öykü › hikâye B. sert ~ yumuşak C. yukarı - aşağı Aşağıda verilen kelimelerden hangisi daha geniş ıırılamlıdır? A. şehir B. ülke C. kasaba Aşağıda verilen özel isiınlerdan hangisinin yazımı doğrudur? A. Kongahmısın? B. Konycfdamısın? C, Konya'dan mısın? Aşağıdaki hangisin- de vız-m yanlışı yazma# A. Sabaha öğrenciler toplandı. B. Kilapçıya uğramadan yapa- maz. C. Sınıfta gürültü yapılmaz. "Kalem" isminin önüne aşağı- daki kelimelerden hangisi ge- lirse kalemin bir özelliğini k; Erime? A. kırmızı E. uzun C. kitap ı. Fr " eki aşağıdaki kelimeler- den hungisine eklenirse an» lamlı bir kelime oluşmag? A. köy B. gece C. kalem "Yunus Erdem. Antalya Kayseri.. gittiler." cümlesi-u aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz? A. ile, ya, ~de B. ve. -dan, vga C. ama, -dan, -e ."Derslerinde başarılı olmak is› tiyorsan düzenli calışmalısın." cünılesiyle ayın anların taşıyan cümle uşağıdııkilerden han- gisidir? A. Düzenli çalışarak derslerin- de başarıya ulaşırsın. B. Başarılı alrrıanın tek şartı dü- zenli çalısmaktır. C. Başarılı olmak icin ailenizle calısmalısınız. Aşağıdaki hangi cüınlenin so› nundakî noktalama işareti Emu? A. Çcıcuğım durumuna en çok annesi üzüldü. B. Eyvah. kardeşim uyandı! C. Kar yağdı mı cocuklar sevinir? !Grup ile kitapçı kelimelerinde- ld anlam ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde vardır? A. yol - yolcu B. süt ~ Sütçü C. göz - gözcü "Bir dilim ekmek verir misin?" "Sıcak sütten dilim gandı." Yakındaki cümlelerde geçen "dilim" kelimeleri arasında nıısıl bir anlam ilişkisi vardır? A. zıt anlamlılık B. es anlamlılık C. eş seslxlık Çocuk ~ susuz ~ kitapsız ağaca ~ benzer v büyüyen Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı ve kuralı: bir cümle kurduğumuzda hangi seçenek doğru ulur? A. Susuz büyüyen ÇDCUk, kitap- sız ağaca benzer. B. Susuz ağaca benzer kimpsız büyüyen Çacuk. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. F7 Sesinde ciceklenen Ninniler. şiirler, türküler... Sevgi sevgi ;ağlıyor damarla- rımda Ne içten sözlerin var anne! Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime. birden fazla var- ııgı anlatmaktudır? A.5 5.6 C.7 Aşağıdaki cünıleleıîn hangisi bir paragrafın ilk cümlesi ola- bilir? A. Öyleyse herkes her yerde ter mizliğe önem vermelidir. B. Temizlik, sağlığın en önemli şartlarından biridir. (îcünkü hastalıkların birçoğu kirlilikten kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sırasını belirtmek için kullıuulıt? A. üçüncü B. üç C. uçar Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde zıt anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir? A. okul - mektep B. hassas - gamsız C sınıf- dershane "Yaz" kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştıfl A. Duyguların/u yazı ile anlam› mam. Bu yaz, çok kısa sürdü. C. Herkes konuşur ama iyi ya- zamaz. 97 ilik" eki hangi cümlede. bir eşya adı oluşturmuştur? A. Sorumluluk almak, insanı cesaretlendirir. B. Duşmanlık en büyük tehli› kelerden biridir. C. Dairenin girişinde küçük bir ayakkabılık vardı. "~cı" eki, hangi seçenekte mes- lek adı oluşturmustıu? A. boyacı B. kinci C. yolcu "Say" kelimesi hangı' Cümlede farklı anlamda kullıımhnıştır? A. B. Armudu say ye, elmayı soy ye. Bir elde beş parmak, inan- mazsan say da bak. Büyüklerini saymayı sana öğretemedim. Çocuk, babasına () ( ) Bana marketten horozlu şe- ker al () dedi () Yukarıdaki cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi nokta› lama işaretleri kunulmalıdır? A. soru işareti, kısa Çizgi, vir- gül, soru isareti B. iki nokta, uzun çizgi, virgül. nokta C. iki nokta, kısa cizgi, virgül. ünlem Aşağıdaki altı çizili adlarının hangisinin gazıiışı doğrudur? A. Tatilde @ama gideceğiz. B. Teyzemler ankarada oturuyor. C. kediye "rakip" adını ver- misler. Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonunu diğerlerinden farklı bir noktalama işareti yazılmalıdıı? A. Havalar ısmclı m1 artık bu- rada durulmaz () B. Mehmet bu kitabı satır satır okudu ( ) C. Bu güzel mem/alan' kendı' bah~ çenden mi ropladm () "buhcnnin, gülü, çiçekler, da gülüdür, cocuklar, aileni kelimelerigle düzgün bir cüm- le kurulduğunda en sonda han- gi kalime bulunur? A. gülüdür B. gülü C. bahçenin "Odamızdan kırık sandalgeyi ger tir de tamir edelim." cüınlesinde hangi kelime, bir varlığın duru- munu niteleınelctedir? A. sandalyeyi B. kırık C. getir KARA KARGA Hoca ile karısı, bir gün. gö] kıyısına Çamaşır yıkamaya gitmişler. Kazanı kurup tam işe başlayacak- ları sırada bir karga "Gakl" demis, sabunu kaymış ve havalanmış. Hoca'nın karısı: - Yetiş efendi, yetiş! Sabun gidiyor, diye bağırmaya aş Hoca, karganın arkasından bakmış. _GA r üzülme karıcığım. Baksana üstü başı kapkara. O bizden WWF/atsın temizlensin, demis. Sonraki 3 soruyu fıkmya göre cevap layınız. Hoca ile karısı nereye, niçin gitmjsler? A. Göl kıyısına. piknik yapmak için B. Göl kıyısına çamaşır yıkamak için C. Tarlaya, ekin biçmek için Karya. aşağıdakilerden han› gisini yapmış? A. Sabunu alıp havalunmış. B. Sabunu alıp gölde yıkunmıs. C. Ağacın dalından Hoca ile karısını izlemiş. Hoca, karısına ne söylemiş? A. ”Sana yeni sabun alırım." demiş. B. "O bizden kirli, varsın remiz~ lensiıı." demis. C. "Ben onu yakalanm, üzülme." demis. G_ül bülbüle. dedi. cüm- lesinde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir anlam ilis- kisi vardır? A. es anlamlılık B. zıt anlamlılık C. eş ssslilik Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlunmızdun biridir.? A. Cumhuriyet Bayramı B. Kurban Bayramı C. Okuma Bayramı Aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin hecelerine nyrılışında ı yapılmıştır? A. öğ - ren - ci B. sı - mf - ım C. çu - Iış - karı Elim sensin, kolum sen, Doğrulukta yolum sen. Sen birazcık üzülsen, Dayanamam ben annem. M.Nejat SEFERCİOĞLU Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? A. anne sevgisi s. doğruluk C. üzüntü "Yağmur" kelimesi hangi cüm› lede özel isim olarak kullanıl- mıştır? A. uzun zamandır yağan yağ- mur, sele neden oldu. B. Yağmur, hastalandığı için okula gelemedi. C. Yağmur altında fazla kalın› ca hastalanmış. Aşağıdaki kelimelerden hangi- sine "-cı" eki gelirse, bir mes- lek adı oluşur? A. para B. yol C. tamir Aşağıdakilerden hangisi uta- sözü değjlğiı? A. Damlaya damlaya göl olur. B. Ağaç yaş iken eğilir. C. Saçlarını güzelce taradı. Saygı görmek İstersen. Saygı göster atana. Atasmı sevmeyen, Sevgi duymaz vatana. Şiire göre başkalarından say- gı görmek isteyen kisi hangi~ sini yapılmalıdır? A. Dedelerine, ninelerine ve bü- yüklerine saygılı olmalıdır. B. Tanımaclığı insanlara saygı göstermelîdir. C. Çevresindeki bütün canlıları sevmelidir. Nazlı nazlı dalgaları. Llfkunda güzel yurdun. Seni önde taşıyor, Şehit torunu ordun. Şiirde, aşağıdakilerden hangi- sinden söz edilmektedir? A. vatan B. bayrak C. silah "Çocuklar, gürültü etmeyin( )" cümlesindeki yay ııyrııç olan yere aşağıdaki nnktuluma işa- retlerinden hangisi getirilme~ lidir? A. ünlem (t) B. virgül (.) C. soru işareti (7) z" eki aşağıdaki kelimeler› den hangisine ? A. hava B. ağaç C. misketli Aşağıdakilerden hangisi Kü- çük cocuk. minik tavşanı yaka- lamaya çalışıyordu." ümlesin- de geçen tavşıınm özelliğini belirtmekteıiir? A. çcıcuk B. küçük C. minik 'Oduıf' ıle “0dunluk" kelimele- ri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki kelime çiftleriııden hangisinde vardır? A. Çöp ~ Çöplük B. gece ~ gecelik C. hasta - hastalık Aşağıdaki kelimelerden harı- gisi coğuı akı' gıınamısıır? A. masallanm B. yıldızlarda C. çiçekçi “Fakir" kelimesinin anlamdası (es unlamlısı) aşağıdakilerden hangisidir? A. zengin B. güçsüz C. yoksul "Beyaz" kelimesi hangi cüm- lede. cansız bir varlığın özel- liğini belirtmektediır? A. Beyaz taşları üst üste diz- mjşler. Beyaz kuzu çok sevimliydi. C. Beyaz balina, kıyıda uzun sure cııpındı. F” Bir şürdeki satırlara ne ad ve› rilir? A. dörtlük B. mısra C. şair "Okulda ve smıfımızda coşkulu bir şekilde bayram hazırlıkları- na başladık. Herkes üzerine aldığı görevi yerine getirmek için çalışıyardu." Paragrafta anlatılanlar, aşağıv ünlülerden hangisine ömektir? A. bayramlaşma B. vedalasma C. dayanışma "Havalar ısmınca ., cünılesı' aşağıdakilerin hangısi ile tar mumlızndığmda anlamlı glmaz? A. ağaçlar cicek açtı. B. kazağını ve paltasunu giydi, C. göçmen kuslar geldi. Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin nıiktan tam ala- rak belli ğğildir? A. yarım elma B. üç Şefuıli c. birçnk karpuz "Ben de canım vatanımı senin ...... .. seviyorum." cümlesindekî boşluğa aşağıdaki kelimeler- den han 'sinin getirilmesi uygun dağılım? A. Çünku B. kadar C. gibi Kapı hafifçe Çalındı () Annem () ~ Seda kapıya bak (J Okuduğum kitabı bıraktım. Kapıyı açtım. Yukarıdaki paragrafta ( ) par rantez içlerine yazılması ge- reken noktalama işaretleri nelerdir? A. (.) nokta. (,) virgül, (I) ünlem B. (J virgül. (:) iki nokta, (l) unlem C. (J nokta, (z) iki nokm. (J) ün- lam Aşağıdaki keliıııelarden han- gileri ğğrenci ile ilgilidir? A. önlük, kitap, öğretmen B. ayakkabı, terlik. dondurma C. defter, anne, radyo Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde büyük harflerin kullanı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapıl- mıştır? A. Begüm, kitap okumayı seviyor. B. Hasan'ın kuşu maviş çok se~ vimli. C. Ailesiyle birlikte Edimeyc ıasınacakmış. "Gözler az günlüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gü artar." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıknnlgmaz? A. Hayal gücünün artması göz; lerin az görmesi ile ilgılidir. B. Hayal gücü, kulaklar az du~ yunca azalır. C. Gözler vc kulaklar, hayal gücünün artması veya azal- masında etkilidir. Kardesimle beraber annemize cicek tupladık." ciimlesindeki hangi kelime hiç ek nlmıımıştır? A kardeşimlc B. çiçek C. topladık Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin yazımı ;Emu A. penbe B spor C. kibrit IIÇURTMA Fatih, ilköğretim üçüncü sınıfa giden bir bğrencigdi. Ailenin en küçük cocuğuydu. Fatihler beş kardeştiler. Fatih, çalışkan bir öğreneiydi. Derslerini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla kırlarda uyna~ mayı çok severdi. Fatih ve arkadaşları, bitki ve hayvanlara zarar vermezlcrdi. Onları korurlardı. Fatıh ve arkadaşlarının en büyük zevklerinden biri de uçurtma uçuymaktı. Aralarında yarışmalar yaparlardı. En yükseğe kimin ucurtması çıkarsa ona ödül verirlerdi. Bir gun yine uçurtmalar gökyüzüne ucuruldu. Fatih, yük- k b' ge d olduğunu çoktan unutmuştu. Gökyüz 'n bas döndü ' ' karsısında kendinden geçmişti. Tam 0 sırada uçurtması alçalmaya başladı. uçurrmasının düşmemesi icin farkında olmadan geri geri giderken. bulunduğu yerden asağıya düştu. Düştüğü yer epeyce yüksek olmasına rağmen Fatihe bir sey olmamıştı. Ailesi, bundan sonra daha dikkatli alması için Fatihi uyardı. Arkadaşları ve Fatih, bu olaydan sonra oyunlarını daha dikkatli bir sekil* de ounadılar. Kadin' TeKGûL Sonrakissaruyu metne göre ce- vaplagınız. Meme göre Fatih ve arkadaş› Ian ne yarışı yapıyorlar? A. uçurtma yarısı B. Koşu garışı C. Bilgiyarışması Aşağıdakilerden hangisi. Fa- tih'in özellikleri arasında ugı: %2 A. Çalışkan olması B. Arkadaşlarıyla iyi gecinmesi C. Bitki ve hayvanlara zarar vermesi Fatih ve arkadaşları kime ödül verirlerdi? A. ödevlerini yapanlara B. Kahvaltısını yapanlara C. uçurtması en yükseğe çıkana Fatih neden kendinden geç- mişti? A. Llcuırtmalar çok yükseğe uçr mğu için B. Gökyüzünıîın baş döndürücü büyüklüğünü fark ettiği için C. Arkadaşlarının konuşmaları yüzünden Metinden çıkarııcağımız ders aşağıdakilerden hangisidir? A. Oyun oynarken her zaman çok dikkatli olmalıyız. B. uçurtmalarla oyun oyna- mamalıgız. C. Arkadaşlarlıı birlikte ogun oynamamahyız. Aşağıdaki cümlelerde bulu- nan altı çizili kelimelerden hangisi ek ? A. Kapıda biri mı' var? B. Akşam anneme sürpriz ya- pacagıırn. C. Yeni aldığı n çok güzelmiş. Aşağıdaki kelimelerden han- gisinde yazım yanlışı vardır? A. bahkı B. ağaçtan C. yurdum "dağına ~ göre - verir - Allah - kar" kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? A. Allah B. verir C. kar "Okullarda birinci devre, 18 Ocak'ta sona eriyor." cümlesin- deki "devre" kelimesinin yeri- ne aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A. karne B. dönem C. ders "Hasan babasına yardım ettikv ten sonra kitap okudu." cümle- sinde hangi kelimeden sonra virgül (,) konulmalıdır? A, babasına B. sonra C. Hasan Bir gün buğday. hacca gidecek olmuş. Arpayı çağırmış ve: "Be- nim yokluğumu belli etme, ye- rimi tutmaya çalış!" demiş. Bu vazifeden pek memnun kalan arpa, buğdaya ne olacağını sormuş. Paragrafta hangi varlık insa- na benzetilmemiştir? A. hac B. arpa C. buğday “Annem ici& yapmayacağım bir şey yoktur." "Doktor amca cocuklara; 'Bol bol süt dedi." cümlelerin; de geçen "için" kelimeleri am- sındaki anlam ilişkisi hangi- sidir? A. eş anlamlı B. eş sesli C, zıt anlamlı Aşağıdaki kelimeler sözlük sı- rasına konulduğuuda hangisi en sonda yer alır? A. lokomotif B. lokma C, lojman "Erkan, Cumhuriyet koşusunda oldu." cümlesini anlam- ca tamamlayan kelime han- gisidir? A. üçüncü B. birkaç C. sekiz “Çocuk, düştüğü yerden kalktı. yardım istercesi- ne etrafına bakmdı." cümlesin- deki noktalı yerlere getirilme- sı' gereken kelimeler aşağıda- kilerden hangisidir? A. daha - Önce B önce - Sonra C. ilk önce - Sonunda “Vazife" kelimesinin eş anlam- lısı aşağıdakilerden hangi› sidir? A. görev B. mutluluk C. paylaşmak Aşağıdaki kelimelerden hun- gisi "gülmek" kelimesinin zıt (karşıt) anlamhsıdır? A. sevinmek B. acımak C. ağlamak Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımın- dan diğerlerinden farklıdır? A. bayat - taze B. mutlu - neşeli C. eğri ~ doğru "Kara" sözcüğü aşağıdaki cüınlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? A. Gemi yulculuğumuz bitmiş, karaya ayak basmıstık. B. Adam "Kara göründü!" diye bağırıyordu. C. Karlar üstünde oynayan kara kediyi seyrediyorduk. geniş ~ hızlı › büyük r kuzey - küçük - dar - yavaş Yukarıdaki kelimeler karşıt (zıt) anlamlılan ile birlikte verilmiştir. Zıt anlamı veril- meyen kelime hangisidir? A. hızlı B. kuzey C. dar "Misafirlere, konuklara saygı göstermeli ve sıcak davranma- lıgız." cümlesindeki hangi keli- meyi çıkunrsak cümlenin arı- lıımı bozulmaz? A. konuklara B. saygı C. sıcak Seninle bütünleşir. Bu doğa. Seninle güzelleşir, üzerinde yaşadığımız dünya. Yeşil yapraklarını uzat bana. Canlan, neşe getir dünyama. Asena Baktır Şiirde sözü edilen aşağıdaki- lerden hangisidir? A. bulutlar B. dünya C. ağaçlar "Dik" sözcüğü aşağıdaki cüm- lelerin hangisinde farklı an- lamda kullanılmıştır? A. Getirdiği fidanları bahçeye dikti. Kaleci, topu havaya dikti. C. Saksıya limon diktim. F' Aşağıdaki altı çizili kelimele- rin hangisi birden çok varlığı anlatmaktadır? A. Fırından aldığım mis gibi kokuyor. B. Çocuklar kilerirı kapısını açık bırakmışlar. C. Annesi gavmsuna süt vermiş. Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde eş anlamlı kelimeler bir- likte verilmiştir? A. çürük -› sağlam B. cirkin -› güzel C. zengin a varlıklı . Yaramazlık değil ya Gülmek, koşmak, oynamak. Bunlar biz çocuklara. Tatilde en büyük hak. Dörtlüğe göre aşağıdakiler- den hangisi çocukların hakla- nndan biri değildir? A. oynamak B. ycıramazlık C. koşmak Yukarıda verilen resimlerdeki çocukların oynadıkları oyun- ların adları nedir? A. basketbol - futbol - ip atlama B. futbol - ip atlama - voleybol C. futbol - ip atlama - basketbol Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de bir abartı söz konusudur? A. Mahalle maçında rakip m- kıma dünya kadar gol attık. B, Hastalığmdan dolayı ÇOCU- ğun ateşi iyice yükselmiş. C. Elbisenin rengi kıpkırmızıydı. MİNİK Kuzu Geçenlerde kım Cıkmıştım. Sevimli bir köylü Çocuğu gûrdûm. Minik bir kuzuyu, ince bir iple cekip götüriiyordu. Kuzu, kücük küçük adım- larla ana yetişmeye Calışiyardu. ünumnıen geçerken: İ Yavrum senin adm ne? - Ümit, efendim. ~ Ya kuzummki? - Kuzumun adı da Kıvırcık. r Ümit, Kivımkn yazık değilmi. Bak, nasıl yarulmuş... ipini cüz de biraz dinlensin, dedim. cocuk, hemen kuzunun ipini çözdü. Ağaçların arasında koşup zıpIamaya başladı. Kuzu ondan yine ayrılmıyoıf, ardı Slrü, soluk soluğu kaşuyardu. Biraz sonra _yanıma geldiler. Çoruk, kuzuyu kum “ma aldı. ~ Amca, ona ben her gün 01 veriyorum, :u icirıyorum. (yıliklerimi bildi için peşimdeıı uyrılmıyar. Bnynuna ıp :akşam da rakmasam da o yine ;resimden koşacaktın dedi. Sadî (Bostan) sunmkınsoruyu meme göre cevap/uyum. Yazar kırdı: dolaşırken kimi görüyor? A. arkadaşını ıs. bir çocuğu c. ihtiyar bir adamı İ Cocuk ipi çözdükten sonra kuzu ne yapıyor? A. Ağaçların arasından koşup kaybaluycrr. ıs Çevredeki atları yemeye baş- lıgar. LİAğaclar arasında koşup Z1p~ lumuga başlıyor. Yazar. çocuktan ne yapmasını istiyor.: A. Kuzunımipini cıjzmesim eriyor. s. Biraz yavas gürumesinı ısuycr. &kuzuyu ot vc su vermesini istiyor.

3.Sınıf Türkçe dersi test çözme3.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metnin una fikri nınııiıin /Lçevremizdekilere iyi dav- ranırsak kötülük gömmz. &Çevremizdekilere iyi davran mrsak onlar da bize sevgi duyar. cHayvanları her zaman iple gezdirmeliyiz, Aşağıdaki kelim: şiirlerinden hangisi "Okul bıze hem . hem . . verir." cümlesini an- lamlı olarak tamamlar? A. sevgi › para B kitap - saygı C. sevgi ~ bilgi Aşağıdakilerden hangisi cümle ßgğilğir? A Gecen sene Çay toplamak. a. Seneye dördüncü sınıfmyım. c. Arkadasımla ders çalıştık. "kardeşine - mavi halonunu - verdi v Suat" keljmelerigle un› ıamıi ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek aşağıda- kilerden hangisi doğru nlıır? A. Suat, mavi bulonunu verdi kardeşine. B› kardeşine mai/I biılonunu verdisumt. c. suai, mavi balonunu km'de* sine verdi. Aşağıdaki kelimelerden hangi› si dnğru yazılmıştır? A. sevinc B. cicek C. domatcz "Bugün arkadaslarin pikmğe gideceğiz( y' cümlesinin sonu› na aşağıdaki nuktalamu işa- retlerinden hangisi konul- malıdıı? A. ünlem (ı) 5. nokta (.) C. soru isareti (2) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ukumaaıa yapılan yanlışlar› danrlur? A. Dudakları kıpırdatmadan okumak a. Gvzlcriyle takip ederek aku- mak c. Basını sağa sola cevırmek "Okuldan Çıkıp servise bindîm. Eve ulastığımda akşam ezanı okunuyordu. Annem yine mis gibi yemekler pisirmisti.” Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? A.l 5.3 C.5 “kelime hazinesi, para kesesi gibidir. üstune eklendikce sar yısı artar, zmginlesir." Cümlelarinde büyük harfle yazılması gerekcn kelimeler aşağıdakilerden hangileriıiiırl A. kelime - üstüne s. para - zenginlesir C. hazine r artar "sürmek" kılimesi aşağıdaki cünıleleıin hangisinde diğer: lerinden farklı anlamda kul- lamlmıstxr? A. Cocuk. ablasının baya kale- mim' duvara sürmüş. B Çiftçi, truktörle turlasmı sür- müş. C. Bebek, mamasmı yüzüne gö- züne sürmüş. Hasan, ukuduğu metinde unlu- mını bilmediği kelimeler olan "buhar, runzıı, ektep" kelime- lerini defterine yazdı. Sözlükte, bu kelimelerden hangisi m( sırada yer almak- ındır? A buhar 5. mnza c. mektep Aşağıdaki cünılelerin hangi* sinde yazım yanlışı gunun A Arkadaşım buruk hasta olmuş. s. Kedisi takın' çok severdi. C. İstanbul, ülkemizin en kala~ balık şehridir. Aşağıdakilerden hangisi ses- lerin yazıdaki işaretlerine verilen acıdır? A. hece E. kelime C. harf "vcL-ci" eki aşağıdaki kelimeı lerden hangisine eklenirse ke- lime anlamlı alnı/l A. öğretmen ıs. itfaiye C. doktor "Depremzedelere yazdım kam~ panyasına sen de kanldm mı H" cümlesinin sonun/ı hangi nuk- tulumu işareti geririlmelidir? A. soru isareti (7) s. virgul r.) C nokta t.) Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin hane Sayısı diğerlerin- den amir: A. elbise B. denizaltı c. matematik “Bir buğday tarlası olmak isterdim. Kimsesiz. aç çocuklara Ekmek sunmak icin." Şiire göre şair niçin buğday tarlası olmak istemektğdir? A. Herkese giyecek vermek icin B. Kimsesiz, ac çocukları dogurr mak için c. Ekmek olmayı sevdiği için Hangi seçenekte, farklı anlam 'zellikleıi taşıyan kclimelar Ayleştirilmistir? A. ihtiyar ~› yaşlı B. taze ~› baya! c. sene a yıl Aşağıdaki cürrıleleıin hangı'- sinde şuşırmıı anlamı vardır? A. sınavdan en yüksek puanı demek sen nldm! rs Akşamki macı hangi takım kazanır? C. Bir daha anncnden izinsiz dışarı cxkayım deme! Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlığın rengini belir- ten bir kelime vardır? A. İki bayrak ile bes balon ala› Iım. B. Kücük topu kardeşine verdi. c. Akvaryumumda sarı balık- lar coğurılukmydı. Aşağıdakilerden hungim', cüm- lenin sonunu konan noktala- ma işaretlerinden biri dýilûiş? A. nakm (.) B. virgül L) C. soru isareti (Y) Aşağıdaki sözcüklerden hım- gisinîn es seslisi vardır? A. demet B. kemik C. ekmek Aşağıdakilerden hangisi cins (tür) isnıidir? A. harimcı ıs. Trabzon c. Ayhan Plansız agac kesimleri aman- Iarımıza büyük zarar vermekte› dir. Bir tek kıvılcım, tüm ormanı yok edebilir. Hayvan oılatmak ve mrıa uçmak için ağaç kesimi de ormanlarımızın yak olması* mn sebeplerindendir." Paragrafta, urmıınlarımızu zarar verenler arasında aşı:- ğıdukilerıien hangisinıien m edilmemğtir? A. hayvan otlarııması s. yangınlar C. tarlalann sulanması Sabah güneş doğmadan. ÇiIIi homz ötüyor. Başluyınca yeni g n. Tüm hocalar tütüyor. Dörtlü göre çilli horoz m: zıt& tüyo" A. günes doğduğunda B. günes doğmadan önce c. bacalcır tüttüğünde “BİR GÜN YANILMIŞIM!” 25 Ağusms 1922 günü Mustafa Kerrıai, Keçiören 'de yakın arkadaşlarıy- ia bir arada idi. Çok yorgundu. Gece yarısı ropıaaadaa ayrılacağı sırada arkadaşlarına: e Taarruz haberini aldığınız zaman hesap ediniz. On beşinci gün İz- mir'e ı/uramğız, dadı: ısıı kadar kısa zamanda hem düşmanın yenileceğine hem de ta izmire Varılacağıniz kimse inanmiyordu. Dudak aıikenier, gulumseyeııler oldu. 25 Ağustos sabahı Gazı', Iaıihîb y emri 'varda 4 Ordu/ar! İlk hedefiniz Akdenizîiir, iIErı' :mir yerine getirildi. Türk araaıarı, 9 Eylül de İzmir'e girdiler. Ankara ya dön iişıe caşan, kaburun halkla birlikte arkadaşları da Gaziyi karşılamaya gelmiş/erdi. Onlara döndü.' e Bir gün yamlmışım, dedı: cdrıka İzmir'e nn beş güı-ıde değil, ım dim günde Varılmıştı. Falih Rıfkı ATAY senmkıasoruyu meme göre ce- vaplagınız. Mustafa Kemal'in arkndııslnn neden dudak lrüknıüştür? A.Mustafa Kemahn söyledik- lerini kabul sttikleri için B. Mustafa Kemal'in söyledikl& rinin gerçekıeşecegine manz madıkları için C. Mustafa Kemal'e kızdıklan için Gazi Mustafa Kemal niçin ya- nıldığını söylımiştir? A İzmir'e bir gıin once vardık- ları için B. İzmifc bir gün sonra vurd1k~ lan icin c. İzmir'e gidemedikleri için Okuduğunuz metinde, Mustnr fa Kemal'in hangi özelliği ön plana çıkmıştıı/.İ A, yardımseverlik B. ileri gorüshılük C. vatanseverlik "Çünkü İzmir'e en be; günde değil un am gunde vunlmıstı." cümlesinde kaç tane kelime vardır? A. 6 B. 8 C. 10 "Kapıyı açtığımda öğretmenimi görünce elim ayağımın dolaştı." diyen bir öğrenci, hangi duy- gularını anlntmaktadır? A. Merak B Şaşkınlık ve telaş C. Sevinc "Cocuklar sokak... top oynama' malıdırlur." cümlesindeki “sar kak" kelimesine aşağıdaki ek- lerden hangisi getiriliıse cüm- le anlamlı olur? A -ın B. -tan C. *m Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde ggzım ggnlışı vardır? A. Kımp okumayı seviyor musun? B. sizin cagmız sıcakmı? c. kardeşimi öğretmen mi cu- ğırdı? "Kasap, gg liraya koyunun de- risini gggeceginı' soglaii." cüm- lesindekı' altı çizili kelimeler urusındnki anlam ilişkisine ne ad verilir? A. es seslilik n. e; anlamlılık C. zıt anlamlılık Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonuna nokta t.! konma- lıdıI? /\. Mustafa'ya, "Kemal" adını öğretmeni verdi hangı' tarihte acıldı c. Bayramda Ali de şiir okudu mu "oltanın ucunda büyük Imr balık vardı." cûınlcsindeld hangi kı:- Lime, varlığın özellik ya da m_ teliğinı' belirtmekledir? A. olta ıs. vardı r. büyük Aşağıdakilerden hangisi 111615 ile ilgili bir kelime e'ildı'r? A, sürücü s. ayakkabı c. bisiklet .Aşağıda verilen özel isimler- den hangisi doğru yazılmıştır? /\. Yunusnn s. Kagseriye c. ugasaryaua araj - basak - balta" kelime- lerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır? A. baraj - balta ~ başak B. başak ~ baraj ~ balta c. balta v bara' r başak "Atatürk, nem bilgi edinmek hem de zevk için kitap akurau, Ayrıca bazen sevdiği şiirleri ez* bere okurdu." Yukarıdaki metinden aşağıda- ıaıeı-aan hangisi çxkanlamaz? A. Atatürk, okumaktan zevk uhrdı. B Atatürk, sadece bilgi edin- mek için ukurdu. C. Atatürk, ezberlediği siirleri da akurdu. "Sevgi, gğg çanmyı tmsıyuma- dı.' cümlßinûeki altı çizili ke- limenin @m (m) ımlumlm aşağıdakilerden hangisidir? A. hafif s zorluk Cyüksek "cocuklari - Atatürk - severdi _ çok" kelimelerîyle oluşturula- cak kurulh ve anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir? A Atatürk çok severdi çocukları. s. Çocukları cak severdi Atatürk. c. Atatürk, Çocukları çok severdi. "Çocuğun sarı &en bir gbrmelisiniz!" cümlesinıieki al- tı çizili kelimenin hangi özel- liği belirtilmektediû A. şekil B. renk C. sayı Aşağıdaki kelimelerin hangi› sine m :kimin eklenmesiyle anlamlı bir kelime vlusur? A. sevgi s. geldi c. tuzlu Aşağıdaki kelimelerden hım- yisi hiç ek &m7 A. demirci s. Çiçeğim c. pencere Bir hayat var çalışmakta. Bir sevinc var başarmakta. En' ciceğiz şu toplumda. Amacımız hep ileri, Biz yarının büyükleri. sonraki ı samyu şllre gm cevaplayırııı Şiirdeki "Biz yarının büyük- leri.” mlsrdslndd sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? A. aile büyükleri s. cocuklar c. kıiçııkçicekler Şiire göre yarının büyükleri- nin hedefi nedir? A. mutlu almak B. uzun yıllar yaşamak C. çalışarak sürekli ileri gitmek “Çocuk sevgisi, insan için bir Atatürk'ün bu sö- zunde ıksik bırakılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. ihtiyaçnr. B. mecburigenir. C. fıızlalıktir. "vurmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.' A. sm teyze, elindeki sopayla halıyn vurmaya başladı. B. Adamın sıkıntısı yüzüne vur ruyan karateci, tahmlara eliyle vur tarak onları kırdı. Ü Aşağıdakilerden hangisi bir ııtusözüıiür? A. Gulme konısuna, gelir basımı. 5 Komşu komşu hu! C. Gülersin komşunun ağlana› mk hâline. A. cicekler B. bilgisayar C. Adana "üstündür r akıl r akıldan" Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve lcıuullı bir cümle oluşturul- duğunda hangisi doğru olur? A. Akıl akıldan üstündür. B. Akıldan akı] üsfündür. C. üstündür akıl akıldan. "Arkadaşımlu Oyun parkın:: gideceğim." cümlesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı Dlılbilif.? A. kardeşime nereye gideceksin? B. Arkadaşınla nereye gidecek* sin? c. Oyun parkmu ne zaman gideceksin? kanda verilen resimden çıkar rılabilecek bi! sonuç dý ildir? A. Bando takımı bir törende gecit yapmaktadır. B. Çevredeki insanlar onları sev~ gi ve coşkuyla izlemektedir. C. Törende geçit yapan öğren* ciler mutsuzdur. Yağmur çamur demeden Karlı dağları asardım. Tatil bitince hemen Durmaz sana kosardım. Şimdi neşe doluyum, okuyup yazıyorum. Masalların içinde. Dolaşıp geziyamm. r sonraki ı samyu şllre göre cevap- lagımz.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi alabilir? A. Okulum B. Masal C. Dağlar Aşıığıdnki dörtlüklerden han- gisı', şiirin devamı olabilir? A Güz mevsimi geldi. Sarardı yapraklar. Hava seıinledi. Gitti göçmen kuslar. B. Sınıfları doldurduk, Hep arkadaş olduk. Çalışnk hiç durmadan, Yürüdük yorulmadan. Bahar gelince hemen. Beyaz çiçek açursm. Dallarının ucunda Bize meyve sunarsın. "uzun sure sonra ablamı ağabeyımı ve arkadaşım Husegirfi ziyaret ettim." hangi kelime- dınsonm virgül (Jkuıımııınaıım A. sure B. ablamı C. arkadaşım "İlkbahar" kelimesi aşağıdaki- 'Erden ? A* Ev CF* “Arkadaş, bu yolun nereye git- tiğini hiliyar musun ( ) Bu yol: derin sulardan ( J yü ksek dağlar dun gecer U Mehmet (Jim bunu bilerek yala cıkmalısm ( V' met› ninde, hangi noktalama işaıre› tiııi kullanmaya gerek e? A. kısa çizgi (e) B. kesme işareti (') C. soru isareti (7) ikı grup öğrenci yarışma yap- maktadır, Yarışmada verilen kelimenin önce m, sonra es anlumlısının söylsnmesı' gerek* mektedir. Aşağıdaki seçenek- lerden hııngisini söyleyen grup yanlıs yapmış olur? A. siyah - beyaz ~ kum B. neşe - uzuntıi › sevinc c. ufuk - küçük ~ büyük 'Saf' kelimesi, hangi cümlede farklı anlamda lcullaııılınıştır? A, Bu sazı, ana babası arma- ğan etmis. E. Elinde saz. köy köy dolaşmış. c. Gölün etrafında Sazlar büyü; muş. 1. Buğduylar fabrikada ım hd- Iine getirildi. z. Tarladaki buğduylar bicer- döverle bicildi. 3. undnn. lezzetli ekmekler pi- şirildi. Yukarıda, ekmeğin oluş aşa- maları anlatılıyor. Bunu göre ekmeğin oluş aşaması, sırasıy- la hangi seçenekte doğru anı- mk verilmiştir.! A. 2-1-3 B. 1-2-3 C. 3-2-1 ATATÜRK Yurdun her kösesini, Doıasti bastan basa. Kurtuluş caresini Anlattı bütün halka. Güclük nedir bilmedi. Çalıştı hiç durmadan. Kurdu cumhuriyeti, Bize etti armağan. n ana duygusu, aşağıda- kiıerııen hangisidir? A› Atatürk'ün gılmııdan çalışması B. Atatürk'ün. güclükleri bilme* mesi (`. Atatürk'ün, yurdun her kö~ şesmı gezrnesı "Bir kunuyu görüşmek ve konuşmak için yapılan tuplnntı ve bu tüplantının yapıldığı yer." anlamına gelen kelime. aşağıdakilerden hangisidir? A. meclis B, salon C. . evimizdir, armağanım olsun. Uzaktan, uzun süre .. ., seyrettim." :ihalelerin- de boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin yazılgymısı uygun almaz? A bizim E, beni C, sana Genel olarak. ilkbahıın ve sunbahan temsil eden renkler hangi seçenekte dnğru olarak verilmiştir? A. beyaz - mavi B. yeşil - san C. turuncu - mor “Kimse, eğitim ve öğretim hak- kından yoksun bırakılamaz." ifadesi, hangi hak Ve hıîrri~ yeııe ilgilidir? A düşünczııürııyetı B. seyahat hürriyeti C. E itim hakkı ama' eki, aşağıdaki hangi kelimeye eklenerek bir meslek aıiı nıuşıuxmuşzurz A. nğaçlık s. askerlik c. sözlük ufuk, balkondan Yıldırım'a seslendi: _ Yıldırım, gsısêne. bak sana nı: göster . receğim! Yıldırım telaşla balkona fırladı. , - Ne oldu? Bir sey mi' var› - Hayır canım. şu fenerlere bak. İ Ne feneri? - Isıl ısıl mılyonlarca feneri görmüyor musun? Gökyüzüne bak. Yıldırım. bunun uzerine gülmeye başladı. İ İlahi Ufuk, amma da fener bulmussun. Onlar yıldız, yıldız... r Biliyorum ama baksana nasıl da parlıyor, bize göz kırpıp duruyorlar. Bütün gökyüzü onlarla gam, ışıl ışıl. Snnrakı 3 soruyu meme göre ce* vaplauımz. ufuk, Yıldırmû niçin çağırıyor? A. Dışarıda kaldığı için 5 korktuğu için c. Gükgüziınu gasrarmek için ufuk, neyi feımre benıetmek- tedir? A. yıldızları B. ateş büceklerini C. lambaları Ylaldınmî güldüren nedir? A. Ufuk`uh kendisini balkona çağırması B, Ufukhn söyledikleri C. Gdkyüziıniın güzelliği Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir knnuşmanın kuralların- dan değildir? A. Dinleyicilerle göz teması kur- mamalıyız. B İsitilebilir bir ses tohnylu konusmalıyız. c. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kacmmalıyız. “Fatma ( ) doktoru garûnce se~ vindi." cümlesindelu' paran- (elli yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdaki* lerden hangisidir? A ünlem (1) B. nokta (.) C. virgül (.) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışlığı namı; mgmışgır? A. Osman'ın ailesi almanyada oruruyur. B İlimizdeki menderes cad- desini genişletiyorlar. C. Milletce, Cumhuriyet Bayrar mim kutladık. Aşağıdaki kelime gmplanndan hangisi anlam ilişkisi balumınr dan diğerlerinden farklıdır? A. büyük - kocaman B. ince - kalın c. boş - dolu "Rüzgâr, bahcemizdski uzun ağacı devirmis cümlesindeld "ağaç" kelimesmîn hangi özel* liği veya niteliği belinilmiştir? A. rengi B. sayısı C. boyutu Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde bir iş- ten söz edilmektedir? A. Yarmki dsrslerime çalışıyo_ mm. B. Bayramda dedemler kurban kastı. C. Tatilde akrabalarımızı ziym rate gideceğiz. 7... "kestim" kelimnsi hangi cüm- lede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Renkli kâğıtları makaslu kestim. B. Yaprıklarmdan dolayi arka' dasımla ilişkilerimi kestim. c. Büyük kurpuzu bıçakla kes* tim. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkte yazılan kelimelerden hangisi ismin "İda" hâlinıiedir? A. Ali'yi akgla babası götürdü. s. Kardesimle _ıggkmn gsliyvrızz. c. Kar yağışı nedeniyle ank bulur m& kalmış. "Annem () kardesimle beraber parka gitti r ›" Cümlesindekı' parantez içlerine sırayla !ım-r gi ımktnlama işaretleri yazık malıdır? A. (Jve (.) s. unu.) c. (.)ve(?) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde zıt (luırsıt) anlamlı keli- meler bir arada kullanıhnıştır? A. İyilik eden iyilık bulur. ıs. Dost başa bakar, düsman ayaga. C. kork, Allah'tan korkmayam dan. “Zeynep, bayramda en . . . . . . elbisesini giyecek." cümlesini ıznhımcn tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. eski B. guzel c. kırmızı Yeşil rengi ormanın, Sararmuyu başladı. Tepesini dağların Beyaz örtu kapludı. Yukarıdaki dörtlükte geçen "beyaz örtü" kelimeleriyle ım- [atılmak istenen nedir? A. kar s› bulut c. Çiçek Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı el( nedeniyle bir meslek adı olmuştur? /\. boyalı B. adunluk c. tamirci Aşağıda verilen megvelzrden hangisinin sayısı mm olarak belli ğgğjıLix? A. on beş erik a. sekiz karpuz c. birkac elma Aşağıdaki cümlelerle bir pa› ragmf oluşturmak istiyoruz. Hangisi pıırııgmfın j k jırıle- si olabilir? A. Yolda, derslerde öğrendikle- rimizi tartışmaya başladık. ıs. Okuldan çıkmış eve gidiyor- duk. c. Birden bastıran sağnak gag- mur keyfimizi kaçırdı. Gunes dağduğu zaman Kuşlar hep cıvıldasır. Işık vurduğu zaman Meyveler olgunluşır. Dönlüýe göre aşağıdakilerden hangisi ? A. Meyvelerin oıgunıasması için güneş gerekıımr. B. Güneşin dnğusuylu kuslar hüzıinlenir. c Kuşlar. güneş duğduğunda neselenir. Aşağıdaki tarihlerden hangi* sinin yazımı doğru değildir? A. zZ subat 2000 B. 27 Kasım 1993 C. 05. 05. 1968 “Cocuk yavaşca balkona çıktı." cümlesinde, aşağıdaki sorular* dan hangisinin cevabı yoktur? A ne zaman B. nasıl C. kim "Evlerinin ;Mg bir görüntüsü Vardı." cümlesindakî altı çizili kelimenin eş nnlqmlısı. hangi cümlede vardır? A Meydanda gösterişli bir hayr ram kutlaması yapılıynrdu. B. Herkes süslü kÖpEği. uzun süre seyretti. C, Göstsrissiz bi! törenle göre- vine başladı. Aşağıdakilerden hangisi ha- yal ürünü bir ifadedir? A. yemi altında yürürken yedi başlı devle karşılaşn. ıs üç saatlik bir yalculuktan sonra mola verdiler. C. Evin bahçesinde her renkten cicckler vardı. Cam dalları eğilmiş. Karlar yağmış bu gece. Çocuklar kışlıklannı giymiş, Oynamışlar güzelce. Dörtlüğün ana teması aşağı- dakilerden hangisidir? A. cam B. kıs C. gece Aşağıda bir elbisenin meydana geliş aşamaları sırasıyla veril- mistir. Bu sırnlamalardarı han- gisi doğrudur? A› Pamuğun toplanması, pa- muğurı ip hâline gelmesi. ip~ ıen kumaş yapılması, kur maştah elbise dikilmesi . ipten kumaş dokunması. pa› muğım toplanması, pamuk- tan ip yapılması. kumaştan elbise dikilmesi Pamuktpn ip yapılması, pa- muğunîoplannıası. kurmas- mn elbise dikilmesi. ipten kumaş dakunması Cocuklar öğleye doğru k meydanında taplanrmslar. Hep birlikte öğretmenlerini ziyarete gideceklermiş. Aşağıdakilerden hangisi yuka- rıdııkı' ifadelere uygundur? A. Olayın kahramanı yaşlılar dır. s Olay. Şehir meydanında gec- mektedir. C. Olay bir öğle vakti geçmek- tedir. Aşağıdakilerden hangisi "Sor kağa çıktıktan bir sure sonra yagmur yağmaya başlnd " ifa- desinin bir sonucu olabüı /\ Pııltosunuçıkardı. a. Şemsiyesininctı. c. Gölgede yürümeye basladı. KUŞ AĞACI Çicek açan bir ağaca. Ormandaki ağaçların en büyüğüydü. Dallarına _ kuşlar kanar, türküler söylerlerdi. Yıllarca kuş türküleri dinleyerek günleri- m' geçirmiş ve yaşlanrnıştı. o yıı, bahar, Mal/ı' ülkeye erken geldi. Tapmk, kış uykusundan uyanınca de› relere kar suları kanşn. Ağaçlar tomur- culdızndı. Kırları paparyaıar sasıeaı". Urrnanın en büyük ağacı diğer ağaclardan sonra yaprak am. Bütün ağaçların yaprakları yemyesildi. Çiçek açan ağacın yaprakları bembeyazdı. ilk defa dallarında beyaz yaprak acıyardu. Urmanın icinde beyaz bir davaya bmziyordıı. Kuşlar. yine dallarına konuyor, ağaca türküler sâylüyardu. Mustafa Ruhi ŞİRİN Guguklu Saatin Kumrusu Sıınraki 4 saruyu ııınııe göre ce- vapıayınız. Kuş ağacı, nasıl bir ıığaçtır? A. Kuru bir ağaçtır. s. Kücük bir ağaçnr. c. Yaşlı ve çiçek açan bir agaçur. Aşağıdakilerden hangisi, Ma- vi Ülkeye bahar gelince olu- şan değişikliklcrden dağilıür? A Ağaçlar Çiçek uçmamış. B. Kar suları derslere karışmış. c Fapatyalar kırlan süslemis. Bütün ağaçların yaprak- larının rengi nasıldı? A. bembeyaz ıs yemyeşil C. masmavi Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metinden çıkanla- mal? A. Kuşlar artık türküler söyle- miyar. B. 0 sene bahar erken gelmiş. c. Kuş ağacırıda ilk defa beyaz yapraklar açmış. Aşağıdakilerden hangisi cüm- le ;ama A. Geçen sene derslerimde çok buşanllydım. n. Sanbaharın gelişiyle ağaçlar rln yaprakları. C. Çocuklar huzur evini zıyıır rate gitti. Aşağıdaki kelimelerden han- gisi "vatan" kelimesinin yeni.: kullanılabilir? A. millet B. devlet c. yurt U Nereye gidiyarsunuz? (ı Pamuk tarlasınn gidiyoruz. Yulmrııiaki cümlelerde paran- tezle gösterilen yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A, iki nokta i:) ıs konuşma çizgisi (r) c. ünlem (ı) 'Hafta sonundaki tiyatro oyu* nuna gelemeyeceğim . . . . . . . . niıemıe pikniğe gideceğim." Yukarıdaki naktqlı yere gel~ mesi gereken kelime hangisi- dir? A. çünkü ıs. fakat Cveya Eyvah, cocuk anune bakma* dan bisiklet sürüyor ()" c' Iesirıin sunum: aşağıdaki nok- tulama işıızctlerinden hangisi getirilmalidir? A. nokta (J B. soru isareti (7) c ünlemişaretiu) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sır rusma göre dizmğimizde 3/11 ;anda hangisi bulunur? A. defter B. kalem C. silgi İlçemızde okullar arası satranç turnuvası yapıiıyordu. Arkada- sim Fehmi, uciıncü sınıflar ura- smda birinci uidu. Ben de Feh- mi`ye yaklaşmak. . "dedim Yukarıdaki noktalı yere gel- mesi uygun olan cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Sana mutluluklar dilerim. ıs. Senı tebrik ederım. c. Suna teşekkür ederim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş nnlıımlıdır? A. siyah - kara ıs. genç -İhtiyar c. güzel 'cirkin Temiz olursa eller. Mikroplar burınumuz. Sağlıklı olmayanlar. Mutluluğu bulamaz. Dörtlüğe göre mutluluk ne ile kazanım/E A, eller ile B. Sağlık ile C mikroplar ile "Bilgi yarışmasında ikinci ol* dum." cümlesindeki altı çizili kelimelerin ralmmla doğru yu- zılışı aşağıdakilerden hangi- sidiı? A. Z. B. 2 C. 2.El' "Bugünkü aklım olsaydı daha çok kitap okurdum." cümlesin- de aşağıdnld duygulardan harı- gisi belirtilmektedir? A. sevinç B. pişmanlık C, kıskançlık "doğrunun - gardımcısıdır r Allah" kelimeleriyle oluşturu- lalıilecek kıırallı cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Doğmnun gardlmasıdır Allah. B. Allah yqrdımcısıdır doğrunun. C. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangiı sinde yazım yanlışı vardır! A. Semiha. Matematik Dersim daha çuk seviyor. B, İzmir, ülkemizin üçüncü büyük ilidir. C Yılın ilk karı uludağh yağı mış. "Bu kütüphanede ders çalışmak . . . . . . . . . . kitap okumalısınız." cümlesindeki boşluğa getiriler bilecek en uygun kelime han- gisidir? A. fakat B. veya C. yani Aşağıdaki mlelerden hangi- si huyu] ürünüdür! A. Martılar, gökyüzünde süzü- lerek ucuyur. B. Acı haber sonrasında ada- mın saçları beyazlaştı. Pastadan evlerinin olmasını çok istiyordu. f`ı Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı ek nedeniyle farklı bir kişiyi anlatmaktııdır? A. kitabımız B. babamı: C. kuzumuz Yukarıda verilen resme göre aşağıdakilerden hangisi doğ- mdur? A. Aile bireyleri, bes kişidir. B. Aile bireyleri, piknik sort rasmda etrafta biriken çöp~ leri topluyor. C. Aile bireyleri, yağmurlu bır günde gezmeye gitmistir. Aşağıdakilerin hangisinde "Yeni bir gözl "ik aldım." cümle- sindeki altı çizili kelimenin al- dığı ekin benzeri vardır? A. Gölde yakaladığım bglık 0l~ dukça büyüktü. B. Sabahçı öğrenciler servislere hindi. C. Kimseyi rahatsız etmemek için bir &Ağs aldım. "Büyükler, küçüklere masal ve hikâye unlnttılar." cümlesindeı ki hangı' kelimenin zıt (karşıt) ıınlumlısı aynı cümlede yer ul- muktudır? A. küçükler B. hikâye C. anlattılıır daha başarılı olmak için çalışıyoruz." cümlesindeld nnktalı yere aşağıdaki kelime- lerin hangisinin getirilmesi anlamlı almaz? A. Hepimiz B. Bizler C. Sizler "Bir elin nesi var. iki elin sesi var." atasözüyle anlatılmak istenen nedir? A çalışmanın önemi B. eğitimin önemi C. is birliğinin önemi Aşağıdaki kelimelerden han~ gisinin lıecelerine agnlışı doğ- rudur? A.o-ku›yo-rum B. gü ~ neş ~ le ~ ndik C kar- ış - mış ~ lar "Ödevlerimi yapmaya geç baş~ ladığım için gec yatmak zorunda kalmıştım. . sabahleyin uykudan uyunmam güç oldu." Aşağıdakilerden hangisi yu- karıdaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlar? A. Bunun nedeni B. Bu yüzden C. Çünkü Burası bizim yaylamız, Obasmda çocuklar aynaşır. Kaval çalar çobanımız. Cagırında kuzular meleşir. Tertemiz akar' dersler. Kelebeklerle yarışın Ilık ılık esen yeller, Camların kokusunu taşır. Sonraki 3 soruyu şiire göre cevııpiayınız.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A. Bizim Yaylamız B. Dereler C. Kaval Sesi Şiirde, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Obada kimler oynasır? B. Yaglanın dereleri nasıl akar? C Derenin şırılnsı nereden duyulur? Şiirin ana duygusu. "Sağdaki lerden hangisi olabilir? A. Yaylanın birçok güzellikleri vardır. B. Yaylada sadece kuzular me* leşir. C, Yagluda çam ağaçlarının kokusu hissedilir. "ç,ç,k,e,i" harflerini kulla- narak ıışağıduld kelimelerden hangisini oluşturamayız? A. çekiç B. çiçek C. kepçe Hangisi, hayal ününü olan bir ifadedir? A. Evimizin bahçesinde iki tane kümes var. B. Babam yeni bir araba aldı. C. Gökyüzünde kuşlar gibi uc- mngı çok istiyorum. “Bu mevsimde kar () fırtına (J soğuk hepsini yaşadım ( ) Anladım ki her mevsi ` ayrı bir güzelliği var ( )" sandal& rinde boş bırakılan yerlere sı- rasıyla haı-ıyi noktalama işa- retleri yazılımın-hr? A. virgülß). nokta (J, virgül (J, nokta (J B. virgül (J. virgül (J, nokta (.), nokta (J C. nokmt), virgülß), noktaß), virgül (,) "YEP" kBLlIl' ISS!' CIII_ 111318 'Karnı acıkmca ne bulursa yer." cümlesiudeki anlamıyla kul- Iaıulmıştıı? A. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. B. Burası, benim çocukluğu- mun geçtiği yerdir. f" İnsanları yermek. onların kalplerini kırar. “Her gün . . olarak kitap okur." cumlesini en iyi tamam- [ayan kelime, aşağıdakilerden hangisidir? A. biraz B. düzenli C. masada "Her, tazelenir, bayramda, yeniden, dostluklar" kelime- leriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsm cümlenin ilk ve son kelimeleri aşağıda- kilerden hangisi olur? A. bayramda - dostluklar B. her ~ tazelenir C. her ~ yeniden Hangi seçenekte verilen ifa- deler arasında sebep-sonuç ilişkisi a:: A. Başarılı oldu ama başarısına sevinemedi. B. Mevsim şartlarına göre giy- inmedi ve hasta oldu. C. Hava kamrdığı için lam- baları yaktık. Aşağıdaki cümlelerin hangı'- sinde varlıkların rengini be~ lirten bir kelime vardır? A Bu ağıza buraya dedem dikmiş. B, İki kilo san elma aldık. C. Pınarın başında iki kuğu vardı. "Öğrenciler az önce sınıfa girdi." cümlesinde geçen "öğrenciler" kelimesi yerine aşağıdakiler*- den hangisi getirilebiliı? A. onlar B, biz C. sen "İnek" ile "süt" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi "tavuk" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. yumurta B. et C. tüy Hangi kelime. aldığı ek nede- niyle olumsuz bir anlam kar zanmısrır? A. kömürlük &yolcu C. susuz Çocuklar, küçük havuzda yüzdü. Bu bisikleti güz YTL'ye almışlar. üzüntüyü bırak da biraz yüzün gülsün. Çocuğun solgun bir ü vardı." cüm- Ielerinde "güz" kelimmi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A.3 3.2 C.1 "Atatürk'ün en büyük gggçş', Türk milletini esııretten kur- tarmaktı." cümlesindeki altı çizili kelimelerin es aıılamlısı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. amaç - özg' ük B. maksat - ama.: C. amaç - tutsaklık YURT SEVGİSİ Güzel yurdum, ben seni Canım kadar severim. Vamnımsın, yüzümü Cennet 9151 h” !Jimm- Toprağlna Sürerimw Buğm, bahçen, ormanın. Gururu var içimde Türk çocuğu olmanın... i. Hakkı suNAT Sonraki 3 soruyu şiire göre cevap- lagmız. Şair. yuniunu ne kadar seviyor? A. Çocuğu kadar seviyar. B. Cennet kadar seviyor. C. Canı kadar seviyor. Şair, şiirde kime sacleniyor? A. vatanın& B. çncuğuna C. kendisine Şair, yurduna neye mektedir? A. ormana B. cennete C. Türk çocuğuna benzet- Aynı türden varlıklara verilen isimlere "cins ismi" veya "tür adı" denir. Verilen tanıma göre aşağıda- kilerden hangisi cins ümidi!! A. Şanlıurfa a. Hüseyin C. kitaplık Aşağıdaki özel isimlerden han› gisi doğru yazılmıştır? A. Yakut/u B. fatmuyı C. Osman'ın "Aslı, Emine kadar .... .. . lesinı' aşağıdakilerden hangisi ile mmıımlızrsak anlamlı bir cümle olmaz? A. çekingen değildir. B. Çalıskandır. C. birtakım problemler vardır. "Küçük kelebek, önce sevgiyle gu umsedi çocuklara. kendini belli belirsiz rüzgâra bıraktı." Yukarıdaki noktalı yere nşnğb ıiuki kelimelerden hangisinin knnulması uygun olur? A. sonra B. ilk önce C. fakat Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım ve noktalama yanlışı vardır? A Halil'in dedasiyle tanışıımz mı? B. Tatilde erzuruma gideceğiz? C. Arkadaşı, Merveden özür diledi. "Öğretmenimiz hastalandığı icin ders.." boş geçti." cümle- sindeki noktalı yere hangi ek gelmelidîr? A ~imiz B. »iniz C. -te Rüzgârlar ılık eser. Dokurıur yapraklar::. Açmca tüm çiçekler, Renk verir kırlaru. Mehmet Azim Yukarıdaki dönlükte kaç tane çoğul isim vardır? /LZ 8.4 T' cı "İstanbul'a hafta sonu kar ya* ğabileceğini söylediler. Peki ben ne yapacağım şimdi? Arka- daşım Zeki ile Topkapı Sara- yrnı gezmeye gidecektik. Bütün planlarım suya düştü." Yukarıdaki paragrafta kaç tane özel isim vardır? A.3 5.5 C7 "Sema manavdan soğan ( ) pa- (ates ve liman aldı." cümlesin- de yay rxyraç içine konulması gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? A. nokta U B virgül L) C, kesme işareti (W Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı an ? A. Atatürk Lisesi B Kunya Valiliği C. Kazım Karabekir mahallesi “Benzini biten otomobil gol... kaldı." cümlesinde noktalı ye- re hangi ek gelmelidir? A. -ıı B ›da C. dan Aşağıdaki kelimelerin hangi- sinde kesme işaretinin kulla- nımıyla ilgili yanlışlık yapıl› mıştır? A. Serdarîn B. Ankaradaki C, Karadeniz'e Aşağıdaki altı çizili kelimeler- den hangisi birden çok varlığı anlatmaz? A. Vitrindeki oyuncak husuma gıttı. B. Kırlardaki gnpaggaları seg- rediyarum. C. Sokak kedilerini beslemeye çalışıyor. "Sandalyeler" kelimesinin teki- li aşağıdakilerden hangisidir? A. sandal B. sandalyeci C. sandalye "Pazardan .. .. . bir kavun aldım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. büyükçe B. iki tane C. biraz "Kuş" ile "kuşlar" kelimeleri am- sınduki ilişki, aşağıdaki hangi kelimıeler arasında ygğug? A. çiçek - çiçekler B. yolcu ~ yolculuk C. saç ~ saçlar “Yemeklerdan önce bir tas ç0r~ ba içmeyi severim. mer~ cimek çorbası olursa çok iyi olur." cümlesinde noktalı gere hangı' kelime getirilmeliıiir? A. Özellikle B. Sonra C. Dolayısıyla Aşağıdakilerden hangisi elle tutulur, gözle görülür bir vızr- lık ismi değildir? A. un s. yağmur C. sevinç Aşağıdaki kelimelerden gisinin yazımı yanlıştır? A. patılcan B. değirmen C biber han* yala çıkacağız." cumlesindeld nnktalı gere aşağıdakilerden hangisi Lg; zilgmg? /\. Dün B. Arkadaşlarla C. Yarın sabah “Kü `k güvercin. demir par maklıklı pencereden odaya gir- misti." Aşağıdaki soruılurduıı hangı'- sinin cevabı yuknndaki cüınlede yıkım? A. Küçük güvercin nereye gir* miştî? B. Kücük güvercin nicin gir mişti? C. Küçük güvercin nereden gir› mişti? "Cicek" kelimesine i! ekini ek- lersek kelimenin doğru yazılı- şı hangisi ıılur? A. çiçeke B, Çiçege C. çiçeğe “Çocuk, sessizce okula gidiyor- du." cümlasinıie, “çocuk” keli- mesi yerine hangisi getirilirse anlamı mzuhmız? A. ben B. sen C. o Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlıkların sırasını bil- diren bir kelime vardır? A› Teyzemin ikiz bebekleri doğ~ du. B. Ben, şiirimi ikinci sırada oku- dum. C. İki gün sonra Ramazan Eayr ramfnı kutlagacağız. "Leyla ile çok iyi arkadaştılç Aynı sınıfta akuyorduk. Bir gün ikimizi de çok üzen bir haber aldık. Ailesi. başka bir ilçeye taşınmak zorundaymış. Ama olsun. Çünkü ben. asla unutmayacağım. Sonraki 2 soruyu yukandaki paragrafa göre cevaplayınız.) Paragraftaki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hanv sıisismiıiıcmeı? A. unu B. Leylagı C. bizi Parugrııfın konusu nedir? A. okumak B. arkadaşlık C. aile Hiçbir fark gözetmeden. İnsana hizmet eder. Gece gündüz demeden. Yardıma koşar hemen. Sağlık merkezi açar, Vatandaşa kan verir. Aç durumda alana. Sıcak yemek pisirir. KIZILAYIN YARDIMLARI Hastalık yayılınca. Kampanyalar başlatır. Doğal afet ulıımca, Karar binlerce çadır. Kımsesiz muhtaclara. Kucak açar Kızılay. Hasta ve sakatlara. Yardım eder Kızılay. Mehmet AZİM sonraki Ssoruyu şiire göre cevap- layınız. Kızılay. kimlere yardım eder? A. Sadece zengin olanlara B. Sadece fakir Olanlara C, İhtiyacı olan herkese Aşağıdakilerden hangisi Kızı- layuı yurdumun arasında gg almaz? A. Kitap kampanyalan baslamak B. Kana ihtiyacı olana kım vermek C. Doğa] afetlerde çadır kurmak Okuduğunuz şiirin ana duygu- su aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılaym bizi hastalıklara karsı koruması B. Kızılagm insanlara yardımcı olması C. Kızılagm Çadır üretip satması Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "açmak" kelimai, diğer› lerinden farklı anlamda kul- Iaııılmıştır? A. Kapıyı, misafirlere evin ha- nımı açtı. B. Pencereyi açınca musadaki kıîığıtlar uçusm. C. Kardeşim. kursun kalemini kalemtıraşln acn. Aşağıdakilerden hangisi ülke- mizdeki yardım kuruluşlarur dan biridir? A. TEMA B. Kızılay C. ÇEVKO Aşağdald Ş han- unlam balammdm farklıdır? A. öykü › hikâye B. sert ~ yumuşak C. yukarı - aşağı Aşağıda verilen kelimelerden hangisi daha geniş ıırılamlıdır? A. şehir B. ülke C. kasaba Aşağıda verilen özel isiınlerdan hangisinin yazımı doğrudur? A. Kongahmısın? B. Konycfdamısın? C, Konya'dan mısın? Aşağıdaki hangisin- de vız-m yanlışı yazma# A. Sabaha öğrenciler toplandı. B. Kilapçıya uğramadan yapa- maz. C. Sınıfta gürültü yapılmaz. "Kalem" isminin önüne aşağı- daki kelimelerden hangisi ge- lirse kalemin bir özelliğini k; Erime? A. kırmızı E. uzun C. kitap ı. Fr " eki aşağıdaki kelimeler- den hungisine eklenirse an» lamlı bir kelime oluşmag? A. köy B. gece C. kalem "Yunus Erdem. Antalya Kayseri.. gittiler." cümlesi-u aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz? A. ile, ya, ~de B. ve. -dan, vga C. ama, -dan, -e ."Derslerinde başarılı olmak is› tiyorsan düzenli calışmalısın." cünılesiyle ayın anların taşıyan cümle uşağıdııkilerden han- gisidir? A. Düzenli çalışarak derslerin- de başarıya ulaşırsın. B. Başarılı alrrıanın tek şartı dü- zenli çalısmaktır. C. Başarılı olmak icin ailenizle calısmalısınız. Aşağıdaki hangi cüınlenin so› nundakî noktalama işareti Emu? A. Çcıcuğım durumuna en çok annesi üzüldü. B. Eyvah. kardeşim uyandı! C. Kar yağdı mı cocuklar sevinir? !Grup ile kitapçı kelimelerinde- ld anlam ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde vardır? A. yol - yolcu B. süt ~ Sütçü C. göz - gözcü "Bir dilim ekmek verir misin?" "Sıcak sütten dilim gandı." Yakındaki cümlelerde geçen "dilim" kelimeleri arasında nıısıl bir anlam ilişkisi vardır? A. zıt anlamlılık B. es anlamlılık C. eş seslxlık Çocuk ~ susuz ~ kitapsız ağaca ~ benzer v büyüyen Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı ve kuralı: bir cümle kurduğumuzda hangi seçenek doğru ulur? A. Susuz büyüyen ÇDCUk, kitap- sız ağaca benzer. B. Susuz ağaca benzer kimpsız büyüyen Çacuk. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. F7 Sesinde ciceklenen Ninniler. şiirler, türküler... Sevgi sevgi ;ağlıyor damarla- rımda Ne içten sözlerin var anne! Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime. birden fazla var- ııgı anlatmaktudır? A.5 5.6 C.7 Aşağıdaki cünıleleıîn hangisi bir paragrafın ilk cümlesi ola- bilir? A. Öyleyse herkes her yerde ter mizliğe önem vermelidir. B. Temizlik, sağlığın en önemli şartlarından biridir. (îcünkü hastalıkların birçoğu kirlilikten kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sırasını belirtmek için kullıuulıt? A. üçüncü B. üç C. uçar Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde zıt anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir? A. okul - mektep B. hassas - gamsız C sınıf- dershane "Yaz" kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştıfl A. Duyguların/u yazı ile anlam› mam. Bu yaz, çok kısa sürdü. C. Herkes konuşur ama iyi ya- zamaz. 97 ilik" eki hangi cümlede. bir eşya adı oluşturmuştur? A. Sorumluluk almak, insanı cesaretlendirir. B. Duşmanlık en büyük tehli› kelerden biridir. C. Dairenin girişinde küçük bir ayakkabılık vardı. "~cı" eki, hangi seçenekte mes- lek adı oluşturmustıu? A. boyacı B. kinci C. yolcu "Say" kelimesi hangı' Cümlede farklı anlamda kullıımhnıştır? A. B. Armudu say ye, elmayı soy ye. Bir elde beş parmak, inan- mazsan say da bak. Büyüklerini saymayı sana öğretemedim. Çocuk, babasına () ( ) Bana marketten horozlu şe- ker al () dedi () Yukarıdaki cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi nokta› lama işaretleri kunulmalıdır? A. soru işareti, kısa Çizgi, vir- gül, soru isareti B. iki nokta, uzun çizgi, virgül. nokta C. iki nokta, kısa cizgi, virgül. ünlem Aşağıdaki altı çizili adlarının hangisinin gazıiışı doğrudur? A. Tatilde @ama gideceğiz. B. Teyzemler ankarada oturuyor. C. kediye "rakip" adını ver- misler. Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonunu diğerlerinden farklı bir noktalama işareti yazılmalıdıı? A. Havalar ısmclı m1 artık bu- rada durulmaz () B. Mehmet bu kitabı satır satır okudu ( ) C. Bu güzel mem/alan' kendı' bah~ çenden mi ropladm () "buhcnnin, gülü, çiçekler, da gülüdür, cocuklar, aileni kelimelerigle düzgün bir cüm- le kurulduğunda en sonda han- gi kalime bulunur? A. gülüdür B. gülü C. bahçenin "Odamızdan kırık sandalgeyi ger tir de tamir edelim." cüınlesinde hangi kelime, bir varlığın duru- munu niteleınelctedir? A. sandalyeyi B. kırık C. getir KARA KARGA Hoca ile karısı, bir gün. gö] kıyısına Çamaşır yıkamaya gitmişler. Kazanı kurup tam işe başlayacak- ları sırada bir karga "Gakl" demis, sabunu kaymış ve havalanmış. Hoca'nın karısı: - Yetiş efendi, yetiş! Sabun gidiyor, diye bağırmaya aş Hoca, karganın arkasından bakmış. _GA r üzülme karıcığım. Baksana üstü başı kapkara. O bizden WWF/atsın temizlensin, demis. Sonraki 3 soruyu fıkmya göre cevap layınız. Hoca ile karısı nereye, niçin gitmjsler? A. Göl kıyısına. piknik yapmak için B. Göl kıyısına çamaşır yıkamak için C. Tarlaya, ekin biçmek için Karya. aşağıdakilerden han› gisini yapmış? A. Sabunu alıp havalunmış. B. Sabunu alıp gölde yıkunmıs. C. Ağacın dalından Hoca ile karısını izlemiş. Hoca, karısına ne söylemiş? A. ”Sana yeni sabun alırım." demiş. B. "O bizden kirli, varsın remiz~ lensiıı." demis. C. "Ben onu yakalanm, üzülme." demis. G_ül bülbüle. dedi. cüm- lesinde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir anlam ilis- kisi vardır? A. es anlamlılık B. zıt anlamlılık C. eş ssslilik Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlunmızdun biridir.? A. Cumhuriyet Bayramı B. Kurban Bayramı C. Okuma Bayramı Aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin hecelerine nyrılışında ı yapılmıştır? A. öğ - ren - ci B. sı - mf - ım C. çu - Iış - karı Elim sensin, kolum sen, Doğrulukta yolum sen. Sen birazcık üzülsen, Dayanamam ben annem. M.Nejat SEFERCİOĞLU Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? A. anne sevgisi s. doğruluk C. üzüntü "Yağmur" kelimesi hangi cüm› lede özel isim olarak kullanıl- mıştır? A. uzun zamandır yağan yağ- mur, sele neden oldu. B. Yağmur, hastalandığı için okula gelemedi. C. Yağmur altında fazla kalın› ca hastalanmış. Aşağıdaki kelimelerden hangi- sine "-cı" eki gelirse, bir mes- lek adı oluşur? A. para B. yol C. tamir Aşağıdakilerden hangisi uta- sözü değjlğiı? A. Damlaya damlaya göl olur. B. Ağaç yaş iken eğilir. C. Saçlarını güzelce taradı. Saygı görmek İstersen. Saygı göster atana. Atasmı sevmeyen, Sevgi duymaz vatana. Şiire göre başkalarından say- gı görmek isteyen kisi hangi~ sini yapılmalıdır? A. Dedelerine, ninelerine ve bü- yüklerine saygılı olmalıdır. B. Tanımaclığı insanlara saygı göstermelîdir. C. Çevresindeki bütün canlıları sevmelidir. Nazlı nazlı dalgaları. Llfkunda güzel yurdun. Seni önde taşıyor, Şehit torunu ordun. Şiirde, aşağıdakilerden hangi- sinden söz edilmektedir? A. vatan B. bayrak C. silah "Çocuklar, gürültü etmeyin( )" cümlesindeki yay ııyrııç olan yere aşağıdaki nnktuluma işa- retlerinden hangisi getirilme~ lidir? A. ünlem (t) B. virgül (.) C. soru işareti (7) z" eki aşağıdaki kelimeler› den hangisine ? A. hava B. ağaç C. misketli Aşağıdakilerden hangisi Kü- çük cocuk. minik tavşanı yaka- lamaya çalışıyordu." ümlesin- de geçen tavşıınm özelliğini belirtmekteıiir? A. çcıcuk B. küçük C. minik 'Oduıf' ıle “0dunluk" kelimele- ri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki kelime çiftleriııden hangisinde vardır? A. Çöp ~ Çöplük B. gece ~ gecelik C. hasta - hastalık Aşağıdaki kelimelerden harı- gisi coğuı akı' gıınamısıır? A. masallanm B. yıldızlarda C. çiçekçi “Fakir" kelimesinin anlamdası (es unlamlısı) aşağıdakilerden hangisidir? A. zengin B. güçsüz C. yoksul "Beyaz" kelimesi hangi cüm- lede. cansız bir varlığın özel- liğini belirtmektediır? A. Beyaz taşları üst üste diz- mjşler. Beyaz kuzu çok sevimliydi. C. Beyaz balina, kıyıda uzun sure cııpındı. F” Bir şürdeki satırlara ne ad ve› rilir? A. dörtlük B. mısra C. şair "Okulda ve smıfımızda coşkulu bir şekilde bayram hazırlıkları- na başladık. Herkes üzerine aldığı görevi yerine getirmek için çalışıyardu." Paragrafta anlatılanlar, aşağıv ünlülerden hangisine ömektir? A. bayramlaşma B. vedalasma C. dayanışma "Havalar ısmınca ., cünılesı' aşağıdakilerin hangısi ile tar mumlızndığmda anlamlı glmaz? A. ağaçlar cicek açtı. B. kazağını ve paltasunu giydi, C. göçmen kuslar geldi. Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin nıiktan tam ala- rak belli ğğildir? A. yarım elma B. üç Şefuıli c. birçnk karpuz "Ben de canım vatanımı senin ...... .. seviyorum." cümlesindekî boşluğa aşağıdaki kelimeler- den han 'sinin getirilmesi uygun dağılım? A. Çünku B. kadar C. gibi Kapı hafifçe Çalındı () Annem () ~ Seda kapıya bak (J Okuduğum kitabı bıraktım. Kapıyı açtım. Yukarıdaki paragrafta ( ) par rantez içlerine yazılması ge- reken noktalama işaretleri nelerdir? A. (.) nokta. (,) virgül, (I) ünlem B. (J virgül. (:) iki nokta, (l) unlem C. (J nokta, (z) iki nokm. (J) ün- lam Aşağıdaki keliıııelarden han- gileri ğğrenci ile ilgilidir? A. önlük, kitap, öğretmen B. ayakkabı, terlik. dondurma C. defter, anne, radyo Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde büyük harflerin kullanı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapıl- mıştır? A. Begüm, kitap okumayı seviyor. B. Hasan'ın kuşu maviş çok se~ vimli. C. Ailesiyle birlikte Edimeyc ıasınacakmış. "Gözler az günlüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gü artar." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıknnlgmaz? A. Hayal gücünün artması göz; lerin az görmesi ile ilgılidir. B. Hayal gücü, kulaklar az du~ yunca azalır. C. Gözler vc kulaklar, hayal gücünün artması veya azal- masında etkilidir. Kardesimle beraber annemize cicek tupladık." ciimlesindeki hangi kelime hiç ek nlmıımıştır? A kardeşimlc B. çiçek C. topladık Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin yazımı ;Emu A. penbe B spor C. kibrit IIÇURTMA Fatih, ilköğretim üçüncü sınıfa giden bir bğrencigdi. Ailenin en küçük cocuğuydu. Fatihler beş kardeştiler. Fatih, çalışkan bir öğreneiydi. Derslerini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla kırlarda uyna~ mayı çok severdi. Fatih ve arkadaşları, bitki ve hayvanlara zarar vermezlcrdi. Onları korurlardı. Fatıh ve arkadaşlarının en büyük zevklerinden biri de uçurtma uçuymaktı. Aralarında yarışmalar yaparlardı. En yükseğe kimin ucurtması çıkarsa ona ödül verirlerdi. Bir gun yine uçurtmalar gökyüzüne ucuruldu. Fatih, yük- k b' ge d olduğunu çoktan unutmuştu. Gökyüz 'n bas döndü ' ' karsısında kendinden geçmişti. Tam 0 sırada uçurtması alçalmaya başladı. uçurrmasının düşmemesi icin farkında olmadan geri geri giderken. bulunduğu yerden asağıya düştu. Düştüğü yer epeyce yüksek olmasına rağmen Fatihe bir sey olmamıştı. Ailesi, bundan sonra daha dikkatli alması için Fatihi uyardı. Arkadaşları ve Fatih, bu olaydan sonra oyunlarını daha dikkatli bir sekil* de ounadılar. Kadin' TeKGûL Sonrakissaruyu metne göre ce- vaplagınız. Meme göre Fatih ve arkadaş› Ian ne yarışı yapıyorlar? A. uçurtma yarısı B. Koşu garışı C. Bilgiyarışması Aşağıdakilerden hangisi. Fa- tih'in özellikleri arasında ugı: %2 A. Çalışkan olması B. Arkadaşlarıyla iyi gecinmesi C. Bitki ve hayvanlara zarar vermesi Fatih ve arkadaşları kime ödül verirlerdi? A. ödevlerini yapanlara B. Kahvaltısını yapanlara C. uçurtması en yükseğe çıkana Fatih neden kendinden geç- mişti? A. Llcuırtmalar çok yükseğe uçr mğu için B. Gökyüzünıîın baş döndürücü büyüklüğünü fark ettiği için C. Arkadaşlarının konuşmaları yüzünden Metinden çıkarııcağımız ders aşağıdakilerden hangisidir? A. Oyun oynarken her zaman çok dikkatli olmalıyız. B. uçurtmalarla oyun oyna- mamalıgız. C. Arkadaşlarlıı birlikte ogun oynamamahyız. Aşağıdaki cümlelerde bulu- nan altı çizili kelimelerden hangisi ek ? A. Kapıda biri mı' var? B. Akşam anneme sürpriz ya- pacagıırn. C. Yeni aldığı n çok güzelmiş. Aşağıdaki kelimelerden han- gisinde yazım yanlışı vardır? A. bahkı B. ağaçtan C. yurdum "dağına ~ göre - verir - Allah - kar" kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? A. Allah B. verir C. kar "Okullarda birinci devre, 18 Ocak'ta sona eriyor." cümlesin- deki "devre" kelimesinin yeri- ne aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A. karne B. dönem C. ders "Hasan babasına yardım ettikv ten sonra kitap okudu." cümle- sinde hangi kelimeden sonra virgül (,) konulmalıdır? A, babasına B. sonra C. Hasan Bir gün buğday. hacca gidecek olmuş. Arpayı çağırmış ve: "Be- nim yokluğumu belli etme, ye- rimi tutmaya çalış!" demiş. Bu vazifeden pek memnun kalan arpa, buğdaya ne olacağını sormuş. Paragrafta hangi varlık insa- na benzetilmemiştir? A. hac B. arpa C. buğday “Annem ici& yapmayacağım bir şey yoktur." "Doktor amca cocuklara; 'Bol bol süt dedi." cümlelerin; de geçen "için" kelimeleri am- sındaki anlam ilişkisi hangi- sidir? A. eş anlamlı B. eş sesli C, zıt anlamlı Aşağıdaki kelimeler sözlük sı- rasına konulduğuuda hangisi en sonda yer alır? A. lokomotif B. lokma C, lojman "Erkan, Cumhuriyet koşusunda oldu." cümlesini anlam- ca tamamlayan kelime han- gisidir? A. üçüncü B. birkaç C. sekiz “Çocuk, düştüğü yerden kalktı. yardım istercesi- ne etrafına bakmdı." cümlesin- deki noktalı yerlere getirilme- sı' gereken kelimeler aşağıda- kilerden hangisidir? A. daha - Önce B önce - Sonra C. ilk önce - Sonunda “Vazife" kelimesinin eş anlam- lısı aşağıdakilerden hangi› sidir? A. görev B. mutluluk C. paylaşmak Aşağıdaki kelimelerden hun- gisi "gülmek" kelimesinin zıt (karşıt) anlamhsıdır? A. sevinmek B. acımak C. ağlamak Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımın- dan diğerlerinden farklıdır? A. bayat - taze B. mutlu - neşeli C. eğri ~ doğru "Kara" sözcüğü aşağıdaki cüınlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? A. Gemi yulculuğumuz bitmiş, karaya ayak basmıstık. B. Adam "Kara göründü!" diye bağırıyordu. C. Karlar üstünde oynayan kara kediyi seyrediyorduk. geniş ~ hızlı › büyük r kuzey - küçük - dar - yavaş Yukarıdaki kelimeler karşıt (zıt) anlamlılan ile birlikte verilmiştir. Zıt anlamı veril- meyen kelime hangisidir? A. hızlı B. kuzey C. dar "Misafirlere, konuklara saygı göstermeli ve sıcak davranma- lıgız." cümlesindeki hangi keli- meyi çıkunrsak cümlenin arı- lıımı bozulmaz? A. konuklara B. saygı C. sıcak Seninle bütünleşir. Bu doğa. Seninle güzelleşir, üzerinde yaşadığımız dünya. Yeşil yapraklarını uzat bana. Canlan, neşe getir dünyama. Asena Baktır Şiirde sözü edilen aşağıdaki- lerden hangisidir? A. bulutlar B. dünya C. ağaçlar "Dik" sözcüğü aşağıdaki cüm- lelerin hangisinde farklı an- lamda kullanılmıştır? A. Getirdiği fidanları bahçeye dikti. Kaleci, topu havaya dikti. C. Saksıya limon diktim. F' Aşağıdaki altı çizili kelimele- rin hangisi birden çok varlığı anlatmaktadır? A. Fırından aldığım mis gibi kokuyor. B. Çocuklar kilerirı kapısını açık bırakmışlar. C. Annesi gavmsuna süt vermiş. Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde eş anlamlı kelimeler bir- likte verilmiştir? A. çürük -› sağlam B. cirkin -› güzel C. zengin a varlıklı . Yaramazlık değil ya Gülmek, koşmak, oynamak. Bunlar biz çocuklara. Tatilde en büyük hak. Dörtlüğe göre aşağıdakiler- den hangisi çocukların hakla- nndan biri değildir? A. oynamak B. ycıramazlık C. koşmak Yukarıda verilen resimlerdeki çocukların oynadıkları oyun- ların adları nedir? A. basketbol - futbol - ip atlama B. futbol - ip atlama - voleybol C. futbol - ip atlama - basketbol Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de bir abartı söz konusudur? A. Mahalle maçında rakip m- kıma dünya kadar gol attık. B, Hastalığmdan dolayı ÇOCU- ğun ateşi iyice yükselmiş. C. Elbisenin rengi kıpkırmızıydı. MİNİK Kuzu Geçenlerde kım Cıkmıştım. Sevimli bir köylü Çocuğu gûrdûm. Minik bir kuzuyu, ince bir iple cekip götüriiyordu. Kuzu, kücük küçük adım- larla ana yetişmeye Calışiyardu. ünumnıen geçerken: İ Yavrum senin adm ne? - Ümit, efendim. ~ Ya kuzummki? - Kuzumun adı da Kıvırcık. r Ümit, Kivımkn yazık değilmi. Bak, nasıl yarulmuş... ipini cüz de biraz dinlensin, dedim. cocuk, hemen kuzunun ipini çözdü. Ağaçların arasında koşup zıpIamaya başladı. Kuzu ondan yine ayrılmıyoıf, ardı Slrü, soluk soluğu kaşuyardu. Biraz sonra _yanıma geldiler. Çoruk, kuzuyu kum “ma aldı. ~ Amca, ona ben her gün 01 veriyorum, :u icirıyorum. (yıliklerimi bildi için peşimdeıı uyrılmıyar. Bnynuna ıp :akşam da rakmasam da o yine ;resimden koşacaktın dedi. Sadî (Bostan) sunmkınsoruyu meme göre cevap/uyum. Yazar kırdı: dolaşırken kimi görüyor? A. arkadaşını ıs. bir çocuğu c. ihtiyar bir adamı İ Cocuk ipi çözdükten sonra kuzu ne yapıyor? A. Ağaçların arasından koşup kaybaluycrr. ıs Çevredeki atları yemeye baş- lıgar. LİAğaclar arasında koşup Z1p~ lumuga başlıyor. Yazar. çocuktan ne yapmasını istiyor.: A. Kuzunımipini cıjzmesim eriyor. s. Biraz yavas gürumesinı ısuycr. &kuzuyu ot vc su vermesini istiyor. Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metnin una fikri nınııiıin /Lçevremizdekilere iyi dav- ranırsak kötülük gömmz. &Çevremizdekilere iyi davran mrsak onlar da bize sevgi duyar. cHayvanları her zaman iple gezdirmeliyiz, Aşağıdaki kelim: şiirlerinden hangisi "Okul bıze hem . hem . . verir." cümlesini an- lamlı olarak tamamlar? A. sevgi › para B kitap - saygı C. sevgi ~ bilgi Aşağıdakilerden hangisi cümle ßgğilğir? A Gecen sene Çay toplamak. a. Seneye dördüncü sınıfmyım. c. Arkadasımla ders çalıştık. "kardeşine - mavi halonunu - verdi v Suat" keljmelerigle un› ıamıi ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek aşağıda- kilerden hangisi doğru nlıır? A. Suat, mavi bulonunu verdi kardeşine. B› kardeşine mai/I biılonunu verdisumt. c. suai, mavi balonunu km'de* sine verdi. Aşağıdaki kelimelerden hangi› si dnğru yazılmıştır? A. sevinc B. cicek C. domatcz "Bugün arkadaslarin pikmğe gideceğiz( y' cümlesinin sonu› na aşağıdaki nuktalamu işa- retlerinden hangisi konul- malıdıı? A. ünlem (ı) 5. nokta (.) C. soru isareti (2) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ukumaaıa yapılan yanlışlar› danrlur? A. Dudakları kıpırdatmadan okumak a. Gvzlcriyle takip ederek aku- mak c. Basını sağa sola cevırmek "Okuldan Çıkıp servise bindîm. Eve ulastığımda akşam ezanı okunuyordu. Annem yine mis gibi yemekler pisirmisti.” Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? A.l 5.3 C.5 “kelime hazinesi, para kesesi gibidir. üstune eklendikce sar yısı artar, zmginlesir." Cümlelarinde büyük harfle yazılması gerekcn kelimeler aşağıdakilerden hangileriıiiırl A. kelime - üstüne s. para - zenginlesir C. hazine r artar "sürmek" kılimesi aşağıdaki cünıleleıin hangisinde diğer: lerinden farklı anlamda kul- lamlmıstxr? A. Cocuk. ablasının baya kale- mim' duvara sürmüş. B Çiftçi, truktörle turlasmı sür- müş. C. Bebek, mamasmı yüzüne gö- züne sürmüş. Hasan, ukuduğu metinde unlu- mını bilmediği kelimeler olan "buhar, runzıı, ektep" kelime- lerini defterine yazdı. Sözlükte, bu kelimelerden hangisi m( sırada yer almak- ındır? A buhar 5. mnza c. mektep Aşağıdaki cünılelerin hangi* sinde yazım yanlışı gunun A Arkadaşım buruk hasta olmuş. s. Kedisi takın' çok severdi. C. İstanbul, ülkemizin en kala~ balık şehridir. Aşağıdakilerden hangisi ses- lerin yazıdaki işaretlerine verilen acıdır? A. hece E. kelime C. harf "vcL-ci" eki aşağıdaki kelimeı lerden hangisine eklenirse ke- lime anlamlı alnı/l A. öğretmen ıs. itfaiye C. doktor "Depremzedelere yazdım kam~ panyasına sen de kanldm mı H" cümlesinin sonun/ı hangi nuk- tulumu işareti geririlmelidir? A. soru isareti (7) s. virgul r.) C nokta t.) Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin hane Sayısı diğerlerin- den amir: A. elbise B. denizaltı c. matematik “Bir buğday tarlası olmak isterdim. Kimsesiz. aç çocuklara Ekmek sunmak icin." Şiire göre şair niçin buğday tarlası olmak istemektğdir? A. Herkese giyecek vermek icin B. Kimsesiz, ac çocukları dogurr mak için c. Ekmek olmayı sevdiği için Hangi seçenekte, farklı anlam 'zellikleıi taşıyan kclimelar Ayleştirilmistir? A. ihtiyar ~› yaşlı B. taze ~› baya! c. sene a yıl Aşağıdaki cürrıleleıin hangı'- sinde şuşırmıı anlamı vardır? A. sınavdan en yüksek puanı demek sen nldm! rs Akşamki macı hangi takım kazanır? C. Bir daha anncnden izinsiz dışarı cxkayım deme! Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlığın rengini belir- ten bir kelime vardır? A. İki bayrak ile bes balon ala› Iım. B. Kücük topu kardeşine verdi. c. Akvaryumumda sarı balık- lar coğurılukmydı. Aşağıdakilerden hungim', cüm- lenin sonunu konan noktala- ma işaretlerinden biri dýilûiş? A. nakm (.) B. virgül L) C. soru isareti (Y) Aşağıdaki sözcüklerden hım- gisinîn es seslisi vardır? A. demet B. kemik C. ekmek Aşağıdakilerden hangisi cins (tür) isnıidir? A. harimcı ıs. Trabzon c. Ayhan Plansız agac kesimleri aman- Iarımıza büyük zarar vermekte› dir. Bir tek kıvılcım, tüm ormanı yok edebilir. Hayvan oılatmak ve mrıa uçmak için ağaç kesimi de ormanlarımızın yak olması* mn sebeplerindendir." Paragrafta, urmıınlarımızu zarar verenler arasında aşı:- ğıdukilerıien hangisinıien m edilmemğtir? A. hayvan otlarııması s. yangınlar C. tarlalann sulanması Sabah güneş doğmadan. ÇiIIi homz ötüyor. Başluyınca yeni g n. Tüm hocalar tütüyor. Dörtlü göre çilli horoz m: zıt& tüyo" A. günes doğduğunda B. günes doğmadan önce c. bacalcır tüttüğünde “BİR GÜN YANILMIŞIM!” 25 Ağusms 1922 günü Mustafa Kerrıai, Keçiören 'de yakın arkadaşlarıy- ia bir arada idi. Çok yorgundu. Gece yarısı ropıaaadaa ayrılacağı sırada arkadaşlarına: e Taarruz haberini aldığınız zaman hesap ediniz. On beşinci gün İz- mir'e ı/uramğız, dadı: ısıı kadar kısa zamanda hem düşmanın yenileceğine hem de ta izmire Varılacağıniz kimse inanmiyordu. Dudak aıikenier, gulumseyeııler oldu. 25 Ağustos sabahı Gazı', Iaıihîb y emri 'varda 4 Ordu/ar! İlk hedefiniz Akdenizîiir, iIErı' :mir yerine getirildi. Türk araaıarı, 9 Eylül de İzmir'e girdiler. Ankara ya dön iişıe caşan, kaburun halkla birlikte arkadaşları da Gaziyi karşılamaya gelmiş/erdi. Onlara döndü.' e Bir gün yamlmışım, dedı: cdrıka İzmir'e nn beş güı-ıde değil, ım dim günde Varılmıştı. Falih Rıfkı ATAY senmkıasoruyu meme göre ce- vaplagınız. Mustafa Kemal'in arkndııslnn neden dudak lrüknıüştür? A.Mustafa Kemahn söyledik- lerini kabul sttikleri için B. Mustafa Kemal'in söyledikl& rinin gerçekıeşecegine manz madıkları için C. Mustafa Kemal'e kızdıklan için Gazi Mustafa Kemal niçin ya- nıldığını söylımiştir? A İzmir'e bir gıin once vardık- ları için B. İzmifc bir gün sonra vurd1k~ lan icin c. İzmir'e gidemedikleri için Okuduğunuz metinde, Mustnr fa Kemal'in hangi özelliği ön plana çıkmıştıı/.İ A, yardımseverlik B. ileri gorüshılük C. vatanseverlik "Çünkü İzmir'e en be; günde değil un am gunde vunlmıstı." cümlesinde kaç tane kelime vardır? A. 6 B. 8 C. 10 "Kapıyı açtığımda öğretmenimi görünce elim ayağımın dolaştı." diyen bir öğrenci, hangi duy- gularını anlntmaktadır? A. Merak B Şaşkınlık ve telaş C. Sevinc "Cocuklar sokak... top oynama' malıdırlur." cümlesindeki “sar kak" kelimesine aşağıdaki ek- lerden hangisi getiriliıse cüm- le anlamlı olur? A -ın B. -tan C. *m Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde ggzım ggnlışı vardır? A. Kımp okumayı seviyor musun? B. sizin cagmız sıcakmı? c. kardeşimi öğretmen mi cu- ğırdı? "Kasap, gg liraya koyunun de- risini gggeceginı' soglaii." cüm- lesindekı' altı çizili kelimeler urusındnki anlam ilişkisine ne ad verilir? A. es seslilik n. e; anlamlılık C. zıt anlamlılık Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonuna nokta t.! konma- lıdıI? /\. Mustafa'ya, "Kemal" adını öğretmeni verdi hangı' tarihte acıldı c. Bayramda Ali de şiir okudu mu "oltanın ucunda büyük Imr balık vardı." cûınlcsindeld hangi kı:- Lime, varlığın özellik ya da m_ teliğinı' belirtmekledir? A. olta ıs. vardı r. büyük Aşağıdakilerden hangisi 111615 ile ilgili bir kelime e'ildı'r? A, sürücü s. ayakkabı c. bisiklet .Aşağıda verilen özel isimler- den hangisi doğru yazılmıştır? /\. Yunusnn s. Kagseriye c. ugasaryaua araj - basak - balta" kelime- lerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır? A. baraj - balta ~ başak B. başak ~ baraj ~ balta c. balta v bara' r başak "Atatürk, nem bilgi edinmek hem de zevk için kitap akurau, Ayrıca bazen sevdiği şiirleri ez* bere okurdu." Yukarıdaki metinden aşağıda- ıaıeı-aan hangisi çxkanlamaz? A. Atatürk, okumaktan zevk uhrdı. B Atatürk, sadece bilgi edin- mek için ukurdu. C. Atatürk, ezberlediği siirleri da akurdu. "Sevgi, gğg çanmyı tmsıyuma- dı.' cümlßinûeki altı çizili ke- limenin @m (m) ımlumlm aşağıdakilerden hangisidir? A. hafif s zorluk Cyüksek "cocuklari - Atatürk - severdi _ çok" kelimelerîyle oluşturula- cak kurulh ve anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir? A Atatürk çok severdi çocukları. s. Çocukları cak severdi Atatürk. c. Atatürk, Çocukları çok severdi. "Çocuğun sarı &en bir gbrmelisiniz!" cümlesinıieki al- tı çizili kelimenin hangi özel- liği belirtilmektediû A. şekil B. renk C. sayı Aşağıdaki kelimelerin hangi› sine m :kimin eklenmesiyle anlamlı bir kelime vlusur? A. sevgi s. geldi c. tuzlu Aşağıdaki kelimelerden hım- yisi hiç ek &m7 A. demirci s. Çiçeğim c. pencere Bir hayat var çalışmakta. Bir sevinc var başarmakta. En' ciceğiz şu toplumda. Amacımız hep ileri, Biz yarının büyükleri. sonraki ı samyu şllre gm cevaplayırııı Şiirdeki "Biz yarının büyük- leri.” mlsrdslndd sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? A. aile büyükleri s. cocuklar c. kıiçııkçicekler Şiire göre yarının büyükleri- nin hedefi nedir? A. mutlu almak B. uzun yıllar yaşamak C. çalışarak sürekli ileri gitmek “Çocuk sevgisi, insan için bir Atatürk'ün bu sö- zunde ıksik bırakılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. ihtiyaçnr. B. mecburigenir. C. fıızlalıktir. "vurmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.' A. sm teyze, elindeki sopayla halıyn vurmaya başladı. B. Adamın sıkıntısı yüzüne vur ruyan karateci, tahmlara eliyle vur tarak onları kırdı. Ü Aşağıdakilerden hangisi bir ııtusözüıiür? A. Gulme konısuna, gelir basımı. 5 Komşu komşu hu! C. Gülersin komşunun ağlana› mk hâline. A. cicekler B. bilgisayar C. Adana "üstündür r akıl r akıldan" Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve lcıuullı bir cümle oluşturul- duğunda hangisi doğru olur? A. Akıl akıldan üstündür. B. Akıldan akı] üsfündür. C. üstündür akıl akıldan. "Arkadaşımlu Oyun parkın:: gideceğim." cümlesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı Dlılbilif.? A. kardeşime nereye gideceksin? B. Arkadaşınla nereye gidecek* sin? c. Oyun parkmu ne zaman gideceksin? kanda verilen resimden çıkar rılabilecek bi! sonuç dý ildir? A. Bando takımı bir törende gecit yapmaktadır. B. Çevredeki insanlar onları sev~ gi ve coşkuyla izlemektedir. C. Törende geçit yapan öğren* ciler mutsuzdur. Yağmur çamur demeden Karlı dağları asardım. Tatil bitince hemen Durmaz sana kosardım. Şimdi neşe doluyum, okuyup yazıyorum. Masalların içinde. Dolaşıp geziyamm. r sonraki ı samyu şllre göre cevap- lagımz.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi alabilir? A. Okulum B. Masal C. Dağlar Aşıığıdnki dörtlüklerden han- gisı', şiirin devamı olabilir? A Güz mevsimi geldi. Sarardı yapraklar. Hava seıinledi. Gitti göçmen kuslar. B. Sınıfları doldurduk, Hep arkadaş olduk. Çalışnk hiç durmadan, Yürüdük yorulmadan. Bahar gelince hemen. Beyaz çiçek açursm. Dallarının ucunda Bize meyve sunarsın. "uzun sure sonra ablamı ağabeyımı ve arkadaşım Husegirfi ziyaret ettim." hangi kelime- dınsonm virgül (Jkuıımııınaıım A. sure B. ablamı C. arkadaşım "İlkbahar" kelimesi aşağıdaki- 'Erden ? A* Ev CF* “Arkadaş, bu yolun nereye git- tiğini hiliyar musun ( ) Bu yol: derin sulardan ( J yü ksek dağlar dun gecer U Mehmet (Jim bunu bilerek yala cıkmalısm ( V' met› ninde, hangi noktalama işaıre› tiııi kullanmaya gerek e? A. kısa çizgi (e) B. kesme işareti (') C. soru isareti (7) ikı grup öğrenci yarışma yap- maktadır, Yarışmada verilen kelimenin önce m, sonra es anlumlısının söylsnmesı' gerek* mektedir. Aşağıdaki seçenek- lerden hııngisini söyleyen grup yanlıs yapmış olur? A. siyah - beyaz ~ kum B. neşe - uzuntıi › sevinc c. ufuk - küçük ~ büyük 'Saf' kelimesi, hangi cümlede farklı anlamda lcullaııılınıştır? A, Bu sazı, ana babası arma- ğan etmis. E. Elinde saz. köy köy dolaşmış. c. Gölün etrafında Sazlar büyü; muş. 1. Buğduylar fabrikada ım hd- Iine getirildi. z. Tarladaki buğduylar bicer- döverle bicildi. 3. undnn. lezzetli ekmekler pi- şirildi. Yukarıda, ekmeğin oluş aşa- maları anlatılıyor. Bunu göre ekmeğin oluş aşaması, sırasıy- la hangi seçenekte doğru anı- mk verilmiştir.! A. 2-1-3 B. 1-2-3 C. 3-2-1 ATATÜRK Yurdun her kösesini, Doıasti bastan basa. Kurtuluş caresini Anlattı bütün halka. Güclük nedir bilmedi. Çalıştı hiç durmadan. Kurdu cumhuriyeti, Bize etti armağan. n ana duygusu, aşağıda- kiıerııen hangisidir? A› Atatürk'ün gılmııdan çalışması B. Atatürk'ün. güclükleri bilme* mesi (`. Atatürk'ün, yurdun her kö~ şesmı gezrnesı "Bir kunuyu görüşmek ve konuşmak için yapılan tuplnntı ve bu tüplantının yapıldığı yer." anlamına gelen kelime. aşağıdakilerden hangisidir? A. meclis B, salon C. . evimizdir, armağanım olsun. Uzaktan, uzun süre .. ., seyrettim." :ihalelerin- de boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin yazılgymısı uygun almaz? A bizim E, beni C, sana Genel olarak. ilkbahıın ve sunbahan temsil eden renkler hangi seçenekte dnğru olarak verilmiştir? A. beyaz - mavi B. yeşil - san C. turuncu - mor “Kimse, eğitim ve öğretim hak- kından yoksun bırakılamaz." ifadesi, hangi hak Ve hıîrri~ yeııe ilgilidir? A düşünczııürııyetı B. seyahat hürriyeti C. E itim hakkı ama' eki, aşağıdaki hangi kelimeye eklenerek bir meslek aıiı nıuşıuxmuşzurz A. nğaçlık s. askerlik c. sözlük ufuk, balkondan Yıldırım'a seslendi: _ Yıldırım, gsısêne. bak sana nı: göster . receğim! Yıldırım telaşla balkona fırladı. , - Ne oldu? Bir sey mi' var› - Hayır canım. şu fenerlere bak. İ Ne feneri? - Isıl ısıl mılyonlarca feneri görmüyor musun? Gökyüzüne bak. Yıldırım. bunun uzerine gülmeye başladı. İ İlahi Ufuk, amma da fener bulmussun. Onlar yıldız, yıldız... r Biliyorum ama baksana nasıl da parlıyor, bize göz kırpıp duruyorlar. Bütün gökyüzü onlarla gam, ışıl ışıl. Snnrakı 3 soruyu meme göre ce* vaplauımz. ufuk, Yıldırmû niçin çağırıyor? A. Dışarıda kaldığı için 5 korktuğu için c. Gükgüziınu gasrarmek için ufuk, neyi feımre benıetmek- tedir? A. yıldızları B. ateş büceklerini C. lambaları Ylaldınmî güldüren nedir? A. Ufuk`uh kendisini balkona çağırması B, Ufukhn söyledikleri C. Gdkyüziıniın güzelliği Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir knnuşmanın kuralların- dan değildir? A. Dinleyicilerle göz teması kur- mamalıyız. B İsitilebilir bir ses tohnylu konusmalıyız. c. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kacmmalıyız. “Fatma ( ) doktoru garûnce se~ vindi." cümlesindelu' paran- (elli yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdaki* lerden hangisidir? A ünlem (1) B. nokta (.) C. virgül (.) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışlığı namı; mgmışgır? A. Osman'ın ailesi almanyada oruruyur. B İlimizdeki menderes cad- desini genişletiyorlar. C. Milletce, Cumhuriyet Bayrar mim kutladık. Aşağıdaki kelime gmplanndan hangisi anlam ilişkisi balumınr dan diğerlerinden farklıdır? A. büyük - kocaman B. ince - kalın c. boş - dolu "Rüzgâr, bahcemizdski uzun ağacı devirmis cümlesindeld "ağaç" kelimesmîn hangi özel* liği veya niteliği belinilmiştir? A. rengi B. sayısı C. boyutu Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde bir iş- ten söz edilmektedir? A. Yarmki dsrslerime çalışıyo_ mm. B. Bayramda dedemler kurban kastı. C. Tatilde akrabalarımızı ziym rate gideceğiz. 7... "kestim" kelimnsi hangi cüm- lede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Renkli kâğıtları makaslu kestim. B. Yaprıklarmdan dolayi arka' dasımla ilişkilerimi kestim. c. Büyük kurpuzu bıçakla kes* tim. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkte yazılan kelimelerden hangisi ismin "İda" hâlinıiedir? A. Ali'yi akgla babası götürdü. s. Kardesimle _ıggkmn gsliyvrızz. c. Kar yağışı nedeniyle ank bulur m& kalmış. "Annem () kardesimle beraber parka gitti r ›" Cümlesindekı' parantez içlerine sırayla !ım-r gi ımktnlama işaretleri yazık malıdır? A. (Jve (.) s. unu.) c. (.)ve(?) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde zıt (luırsıt) anlamlı keli- meler bir arada kullanıhnıştır? A. İyilik eden iyilık bulur. ıs. Dost başa bakar, düsman ayaga. C. kork, Allah'tan korkmayam dan. “Zeynep, bayramda en . . . . . . elbisesini giyecek." cümlesini ıznhımcn tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. eski B. guzel c. kırmızı Yeşil rengi ormanın, Sararmuyu başladı. Tepesini dağların Beyaz örtu kapludı. Yukarıdaki dörtlükte geçen "beyaz örtü" kelimeleriyle ım- [atılmak istenen nedir? A. kar s› bulut c. Çiçek Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı el( nedeniyle bir meslek adı olmuştur? /\. boyalı B. adunluk c. tamirci Aşağıda verilen megvelzrden hangisinin sayısı mm olarak belli ğgğjıLix? A. on beş erik a. sekiz karpuz c. birkac elma Aşağıdaki cümlelerle bir pa› ragmf oluşturmak istiyoruz. Hangisi pıırııgmfın j k jırıle- si olabilir? A. Yolda, derslerde öğrendikle- rimizi tartışmaya başladık. ıs. Okuldan çıkmış eve gidiyor- duk. c. Birden bastıran sağnak gag- mur keyfimizi kaçırdı. Gunes dağduğu zaman Kuşlar hep cıvıldasır. Işık vurduğu zaman Meyveler olgunluşır. Dönlüýe göre aşağıdakilerden hangisi ? A. Meyvelerin oıgunıasması için güneş gerekıımr. B. Güneşin dnğusuylu kuslar hüzıinlenir. c Kuşlar. güneş duğduğunda neselenir. Aşağıdaki tarihlerden hangi* sinin yazımı doğru değildir? A. zZ subat 2000 B. 27 Kasım 1993 C. 05. 05. 1968 “Cocuk yavaşca balkona çıktı." cümlesinde, aşağıdaki sorular* dan hangisinin cevabı yoktur? A ne zaman B. nasıl C. kim "Evlerinin ;Mg bir görüntüsü Vardı." cümlesindakî altı çizili kelimenin eş nnlqmlısı. hangi cümlede vardır? A Meydanda gösterişli bir hayr ram kutlaması yapılıynrdu. B. Herkes süslü kÖpEği. uzun süre seyretti. C, Göstsrissiz bi! törenle göre- vine başladı. Aşağıdakilerden hangisi ha- yal ürünü bir ifadedir? A. yemi altında yürürken yedi başlı devle karşılaşn. ıs üç saatlik bir yalculuktan sonra mola verdiler. C. Evin bahçesinde her renkten cicckler vardı. Cam dalları eğilmiş. Karlar yağmış bu gece. Çocuklar kışlıklannı giymiş, Oynamışlar güzelce. Dörtlüğün ana teması aşağı- dakilerden hangisidir? A. cam B. kıs C. gece Aşağıda bir elbisenin meydana geliş aşamaları sırasıyla veril- mistir. Bu sırnlamalardarı han- gisi doğrudur? A› Pamuğun toplanması, pa- muğurı ip hâline gelmesi. ip~ ıen kumaş yapılması, kur maştah elbise dikilmesi . ipten kumaş dokunması. pa› muğım toplanması, pamuk- tan ip yapılması. kumaştan elbise dikilmesi Pamuktpn ip yapılması, pa- muğunîoplannıası. kurmas- mn elbise dikilmesi. ipten kumaş dakunması Cocuklar öğleye doğru k meydanında taplanrmslar. Hep birlikte öğretmenlerini ziyarete gideceklermiş. Aşağıdakilerden hangisi yuka- rıdııkı' ifadelere uygundur? A. Olayın kahramanı yaşlılar dır. s Olay. Şehir meydanında gec- mektedir. C. Olay bir öğle vakti geçmek- tedir. Aşağıdakilerden hangisi "Sor kağa çıktıktan bir sure sonra yagmur yağmaya başlnd " ifa- desinin bir sonucu olabüı /\ Pııltosunuçıkardı. a. Şemsiyesininctı. c. Gölgede yürümeye basladı. KUŞ AĞACI Çicek açan bir ağaca. Ormandaki ağaçların en büyüğüydü. Dallarına _ kuşlar kanar, türküler söylerlerdi. Yıllarca kuş türküleri dinleyerek günleri- m' geçirmiş ve yaşlanrnıştı. o yıı, bahar, Mal/ı' ülkeye erken geldi. Tapmk, kış uykusundan uyanınca de› relere kar suları kanşn. Ağaçlar tomur- culdızndı. Kırları paparyaıar sasıeaı". Urrnanın en büyük ağacı diğer ağaclardan sonra yaprak am. Bütün ağaçların yaprakları yemyesildi. Çiçek açan ağacın yaprakları bembeyazdı. ilk defa dallarında beyaz yaprak acıyardu. Urmanın icinde beyaz bir davaya bmziyordıı. Kuşlar. yine dallarına konuyor, ağaca türküler sâylüyardu. Mustafa Ruhi ŞİRİN Guguklu Saatin Kumrusu Sıınraki 4 saruyu ııınııe göre ce- vapıayınız. Kuş ağacı, nasıl bir ıığaçtır? A. Kuru bir ağaçtır. s. Kücük bir ağaçnr. c. Yaşlı ve çiçek açan bir agaçur. Aşağıdakilerden hangisi, Ma- vi Ülkeye bahar gelince olu- şan değişikliklcrden dağilıür? A Ağaçlar Çiçek uçmamış. B. Kar suları derslere karışmış. c Fapatyalar kırlan süslemis. Bütün ağaçların yaprak- larının rengi nasıldı? A. bembeyaz ıs yemyeşil C. masmavi Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metinden çıkanla- mal? A. Kuşlar artık türküler söyle- miyar. B. 0 sene bahar erken gelmiş. c. Kuş ağacırıda ilk defa beyaz yapraklar açmış. Aşağıdakilerden hangisi cüm- le ;ama A. Geçen sene derslerimde çok buşanllydım. n. Sanbaharın gelişiyle ağaçlar rln yaprakları. C. Çocuklar huzur evini zıyıır rate gitti. Aşağıdaki kelimelerden han- gisi "vatan" kelimesinin yeni.: kullanılabilir? A. millet B. devlet c. yurt U Nereye gidiyarsunuz? (ı Pamuk tarlasınn gidiyoruz. Yulmrııiaki cümlelerde paran- tezle gösterilen yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A, iki nokta i:) ıs konuşma çizgisi (r) c. ünlem (ı) 'Hafta sonundaki tiyatro oyu* nuna gelemeyeceğim . . . . . . . . niıemıe pikniğe gideceğim." Yukarıdaki naktqlı yere gel~ mesi gereken kelime hangisi- dir? A. çünkü ıs. fakat Cveya Eyvah, cocuk anune bakma* dan bisiklet sürüyor ()" c' Iesirıin sunum: aşağıdaki nok- tulama işıızctlerinden hangisi getirilmalidir? A. nokta (J B. soru isareti (7) c ünlemişaretiu) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sır rusma göre dizmğimizde 3/11 ;anda hangisi bulunur? A. defter B. kalem C. silgi İlçemızde okullar arası satranç turnuvası yapıiıyordu. Arkada- sim Fehmi, uciıncü sınıflar ura- smda birinci uidu. Ben de Feh- mi`ye yaklaşmak. . "dedim Yukarıdaki noktalı yere gel- mesi uygun olan cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Sana mutluluklar dilerim. ıs. Senı tebrik ederım. c. Suna teşekkür ederim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş nnlıımlıdır? A. siyah - kara ıs. genç -İhtiyar c. güzel 'cirkin Temiz olursa eller. Mikroplar burınumuz. Sağlıklı olmayanlar. Mutluluğu bulamaz. Dörtlüğe göre mutluluk ne ile kazanım/E A, eller ile B. Sağlık ile C mikroplar ile "Bilgi yarışmasında ikinci ol* dum." cümlesindeki altı çizili kelimelerin ralmmla doğru yu- zılışı aşağıdakilerden hangi- sidiı? A. Z. B. 2 C. 2.El' "Bugünkü aklım olsaydı daha çok kitap okurdum." cümlesin- de aşağıdnld duygulardan harı- gisi belirtilmektedir? A. sevinç B. pişmanlık C, kıskançlık "doğrunun - gardımcısıdır r Allah" kelimeleriyle oluşturu- lalıilecek kıırallı cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Doğmnun gardlmasıdır Allah. B. Allah yqrdımcısıdır doğrunun. C. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangiı sinde yazım yanlışı vardır! A. Semiha. Matematik Dersim daha çuk seviyor. B, İzmir, ülkemizin üçüncü büyük ilidir. C Yılın ilk karı uludağh yağı mış. "Bu kütüphanede ders çalışmak . . . . . . . . . . kitap okumalısınız." cümlesindeki boşluğa getiriler bilecek en uygun kelime han- gisidir? A. fakat B. veya C. yani Aşağıdaki mlelerden hangi- si huyu] ürünüdür! A. Martılar, gökyüzünde süzü- lerek ucuyur. B. Acı haber sonrasında ada- mın saçları beyazlaştı. Pastadan evlerinin olmasını çok istiyordu. f`ı Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı ek nedeniyle farklı bir kişiyi anlatmaktııdır? A. kitabımız B. babamı: C. kuzumuz Yukarıda verilen resme göre aşağıdakilerden hangisi doğ- mdur? A. Aile bireyleri, bes kişidir. B. Aile bireyleri, piknik sort rasmda etrafta biriken çöp~ leri topluyor. C. Aile bireyleri, yağmurlu bır günde gezmeye gitmistir. Aşağıdakilerin hangisinde "Yeni bir gözl "ik aldım." cümle- sindeki altı çizili kelimenin al- dığı ekin benzeri vardır? A. Gölde yakaladığım bglık 0l~ dukça büyüktü. B. Sabahçı öğrenciler servislere hindi. C. Kimseyi rahatsız etmemek için bir &Ağs aldım. "Büyükler, küçüklere masal ve hikâye unlnttılar." cümlesindeı ki hangı' kelimenin zıt (karşıt) ıınlumlısı aynı cümlede yer ul- muktudır? A. küçükler B. hikâye C. anlattılıır daha başarılı olmak için çalışıyoruz." cümlesindeld nnktalı yere aşağıdaki kelime- lerin hangisinin getirilmesi anlamlı almaz? A. Hepimiz B. Bizler C. Sizler "Bir elin nesi var. iki elin sesi var." atasözüyle anlatılmak istenen nedir? A çalışmanın önemi B. eğitimin önemi C. is birliğinin önemi Aşağıdaki kelimelerden han~ gisinin lıecelerine agnlışı doğ- rudur? A.o-ku›yo-rum B. gü ~ neş ~ le ~ ndik C kar- ış - mış ~ lar "Ödevlerimi yapmaya geç baş~ ladığım için gec yatmak zorunda kalmıştım. . sabahleyin uykudan uyunmam güç oldu." Aşağıdakilerden hangisi yu- karıdaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlar? A. Bunun nedeni B. Bu yüzden C. Çünkü Burası bizim yaylamız, Obasmda çocuklar aynaşır. Kaval çalar çobanımız. Cagırında kuzular meleşir. Tertemiz akar' dersler. Kelebeklerle yarışın Ilık ılık esen yeller, Camların kokusunu taşır. Sonraki 3 soruyu şiire göre cevııpiayınız.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A. Bizim Yaylamız B. Dereler C. Kaval Sesi Şiirde, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Obada kimler oynasır? B. Yaglanın dereleri nasıl akar? C Derenin şırılnsı nereden duyulur? Şiirin ana duygusu. "Sağdaki lerden hangisi olabilir? A. Yaylanın birçok güzellikleri vardır. B. Yaylada sadece kuzular me* leşir. C, Yagluda çam ağaçlarının kokusu hissedilir. "ç,ç,k,e,i" harflerini kulla- narak ıışağıduld kelimelerden hangisini oluşturamayız? A. çekiç B. çiçek C. kepçe Hangisi, hayal ününü olan bir ifadedir? A. Evimizin bahçesinde iki tane kümes var. B. Babam yeni bir araba aldı. C. Gökyüzünde kuşlar gibi uc- mngı çok istiyorum. “Bu mevsimde kar () fırtına (J soğuk hepsini yaşadım ( ) Anladım ki her mevsi ` ayrı bir güzelliği var ( )" sandal& rinde boş bırakılan yerlere sı- rasıyla haı-ıyi noktalama işa- retleri yazılımın-hr? A. virgülß). nokta (J, virgül (J, nokta (J B. virgül (J. virgül (J, nokta (.), nokta (J C. nokmt), virgülß), noktaß), virgül (,) "YEP" kBLlIl' ISS!' CIII_ 111318 'Karnı acıkmca ne bulursa yer." cümlesiudeki anlamıyla kul- Iaıulmıştıı? A. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. B. Burası, benim çocukluğu- mun geçtiği yerdir. f" İnsanları yermek. onların kalplerini kırar. “Her gün . . olarak kitap okur." cumlesini en iyi tamam- [ayan kelime, aşağıdakilerden hangisidir? A. biraz B. düzenli C. masada "Her, tazelenir, bayramda, yeniden, dostluklar" kelime- leriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsm cümlenin ilk ve son kelimeleri aşağıda- kilerden hangisi olur? A. bayramda - dostluklar B. her ~ tazelenir C. her ~ yeniden Hangi seçenekte verilen ifa- deler arasında sebep-sonuç ilişkisi a:: A. Başarılı oldu ama başarısına sevinemedi. B. Mevsim şartlarına göre giy- inmedi ve hasta oldu. C. Hava kamrdığı için lam- baları yaktık. Aşağıdaki cümlelerin hangı'- sinde varlıkların rengini be~ lirten bir kelime vardır? A Bu ağıza buraya dedem dikmiş. B, İki kilo san elma aldık. C. Pınarın başında iki kuğu vardı. "Öğrenciler az önce sınıfa girdi." cümlesinde geçen "öğrenciler" kelimesi yerine aşağıdakiler*- den hangisi getirilebiliı? A. onlar B, biz C. sen "İnek" ile "süt" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi "tavuk" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. yumurta B. et C. tüy Hangi kelime. aldığı ek nede- niyle olumsuz bir anlam kar zanmısrır? A. kömürlük &yolcu C. susuz Çocuklar, küçük havuzda yüzdü. Bu bisikleti güz YTL'ye almışlar. üzüntüyü bırak da biraz yüzün gülsün. Çocuğun solgun bir ü vardı." cüm- Ielerinde "güz" kelimmi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A.3 3.2 C.1 "Atatürk'ün en büyük gggçş', Türk milletini esııretten kur- tarmaktı." cümlesindeki altı çizili kelimelerin es aıılamlısı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. amaç - özg' ük B. maksat - ama.: C. amaç - tutsaklık YURT SEVGİSİ Güzel yurdum, ben seni Canım kadar severim. Vamnımsın, yüzümü Cennet 9151 h” !Jimm- Toprağlna Sürerimw Buğm, bahçen, ormanın. Gururu var içimde Türk çocuğu olmanın... i. Hakkı suNAT Sonraki 3 soruyu şiire göre cevap- lagmız. Şair. yuniunu ne kadar seviyor? A. Çocuğu kadar seviyar. B. Cennet kadar seviyor. C. Canı kadar seviyor. Şair, şiirde kime sacleniyor? A. vatanın& B. çncuğuna C. kendisine Şair, yurduna neye mektedir? A. ormana B. cennete C. Türk çocuğuna benzet- Aynı türden varlıklara verilen isimlere "cins ismi" veya "tür adı" denir. Verilen tanıma göre aşağıda- kilerden hangisi cins ümidi!! A. Şanlıurfa a. Hüseyin C. kitaplık Aşağıdaki özel isimlerden han› gisi doğru yazılmıştır? A. Yakut/u B. fatmuyı C. Osman'ın "Aslı, Emine kadar .... .. . lesinı' aşağıdakilerden hangisi ile mmıımlızrsak anlamlı bir cümle olmaz? A. çekingen değildir. B. Çalıskandır. C. birtakım problemler vardır. "Küçük kelebek, önce sevgiyle gu umsedi çocuklara. kendini belli belirsiz rüzgâra bıraktı." Yukarıdaki noktalı yere nşnğb ıiuki kelimelerden hangisinin knnulması uygun olur? A. sonra B. ilk önce C. fakat Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım ve noktalama yanlışı vardır? A Halil'in dedasiyle tanışıımz mı? B. Tatilde erzuruma gideceğiz? C. Arkadaşı, Merveden özür diledi. "Öğretmenimiz hastalandığı icin ders.." boş geçti." cümle- sindeki noktalı yere hangi ek gelmelidîr? A ~imiz B. »iniz C. -te Rüzgârlar ılık eser. Dokurıur yapraklar::. Açmca tüm çiçekler, Renk verir kırlaru. Mehmet Azim Yukarıdaki dönlükte kaç tane çoğul isim vardır? /LZ 8.4 T' cı "İstanbul'a hafta sonu kar ya* ğabileceğini söylediler. Peki ben ne yapacağım şimdi? Arka- daşım Zeki ile Topkapı Sara- yrnı gezmeye gidecektik. Bütün planlarım suya düştü." Yukarıdaki paragrafta kaç tane özel isim vardır? A.3 5.5 C7 "Sema manavdan soğan ( ) pa- (ates ve liman aldı." cümlesin- de yay rxyraç içine konulması gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? A. nokta U B virgül L) C, kesme işareti (W Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı an ? A. Atatürk Lisesi B Kunya Valiliği C. Kazım Karabekir mahallesi “Benzini biten otomobil gol... kaldı." cümlesinde noktalı ye- re hangi ek gelmelidir? A. -ıı B ›da C. dan Aşağıdaki kelimelerin hangi- sinde kesme işaretinin kulla- nımıyla ilgili yanlışlık yapıl› mıştır? A. Serdarîn B. Ankaradaki C, Karadeniz'e Aşağıdaki altı çizili kelimeler- den hangisi birden çok varlığı anlatmaz? A. Vitrindeki oyuncak husuma gıttı. B. Kırlardaki gnpaggaları seg- rediyarum. C. Sokak kedilerini beslemeye çalışıyor. "Sandalyeler" kelimesinin teki- li aşağıdakilerden hangisidir? A. sandal B. sandalyeci C. sandalye "Pazardan .. .. . bir kavun aldım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. büyükçe B. iki tane C. biraz "Kuş" ile "kuşlar" kelimeleri am- sınduki ilişki, aşağıdaki hangi kelimıeler arasında ygğug? A. çiçek - çiçekler B. yolcu ~ yolculuk C. saç ~ saçlar “Yemeklerdan önce bir tas ç0r~ ba içmeyi severim. mer~ cimek çorbası olursa çok iyi olur." cümlesinde noktalı gere hangı' kelime getirilmeliıiir? A. Özellikle B. Sonra C. Dolayısıyla Aşağıdakilerden hangisi elle tutulur, gözle görülür bir vızr- lık ismi değildir? A. un s. yağmur C. sevinç Aşağıdaki kelimelerden gisinin yazımı yanlıştır? A. patılcan B. değirmen C biber han* yala çıkacağız." cumlesindeld nnktalı gere aşağıdakilerden hangisi Lg; zilgmg? /\. Dün B. Arkadaşlarla C. Yarın sabah “Kü `k güvercin. demir par maklıklı pencereden odaya gir- misti." Aşağıdaki soruılurduıı hangı'- sinin cevabı yuknndaki cüınlede yıkım? A. Küçük güvercin nereye gir* miştî? B. Kücük güvercin nicin gir mişti? C. Küçük güvercin nereden gir› mişti? "Cicek" kelimesine i! ekini ek- lersek kelimenin doğru yazılı- şı hangisi ıılur? A. çiçeke B, Çiçege C. çiçeğe “Çocuk, sessizce okula gidiyor- du." cümlasinıie, “çocuk” keli- mesi yerine hangisi getirilirse anlamı mzuhmız? A. ben B. sen C. o Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlıkların sırasını bil- diren bir kelime vardır? A› Teyzemin ikiz bebekleri doğ~ du. B. Ben, şiirimi ikinci sırada oku- dum. C. İki gün sonra Ramazan Eayr ramfnı kutlagacağız. "Leyla ile çok iyi arkadaştılç Aynı sınıfta akuyorduk. Bir gün ikimizi de çok üzen bir haber aldık. Ailesi. başka bir ilçeye taşınmak zorundaymış. Ama olsun. Çünkü ben. asla unutmayacağım. Sonraki 2 soruyu yukandaki paragrafa göre cevaplayınız.) Paragraftaki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hanv sıisismiıiıcmeı? A. unu B. Leylagı C. bizi Parugrııfın konusu nedir? A. okumak B. arkadaşlık C. aile Hiçbir fark gözetmeden. İnsana hizmet eder. Gece gündüz demeden. Yardıma koşar hemen. Sağlık merkezi açar, Vatandaşa kan verir. Aç durumda alana. Sıcak yemek pisirir. KIZILAYIN YARDIMLARI Hastalık yayılınca. Kampanyalar başlatır. Doğal afet ulıımca, Karar binlerce çadır. Kımsesiz muhtaclara. Kucak açar Kızılay. Hasta ve sakatlara. Yardım eder Kızılay. Mehmet AZİM sonraki Ssoruyu şiire göre cevap- layınız. Kızılay. kimlere yardım eder? A. Sadece zengin olanlara B. Sadece fakir Olanlara C, İhtiyacı olan herkese Aşağıdakilerden hangisi Kızı- layuı yurdumun arasında gg almaz? A. Kitap kampanyalan baslamak B. Kana ihtiyacı olana kım vermek C. Doğa] afetlerde çadır kurmak Okuduğunuz şiirin ana duygu- su aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılaym bizi hastalıklara karsı koruması B. Kızılagm insanlara yardımcı olması C. Kızılagm Çadır üretip satması Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "açmak" kelimai, diğer› lerinden farklı anlamda kul- Iaııılmıştır? A. Kapıyı, misafirlere evin ha- nımı açtı. B. Pencereyi açınca musadaki kıîığıtlar uçusm. C. Kardeşim. kursun kalemini kalemtıraşln acn. Aşağıdakilerden hangisi ülke- mizdeki yardım kuruluşlarur dan biridir? A. TEMA B. Kızılay C. ÇEVKO Aşağdald Ş han- unlam balammdm farklıdır? A. öykü › hikâye B. sert ~ yumuşak C. yukarı - aşağı Aşağıda verilen kelimelerden hangisi daha geniş ıırılamlıdır? A. şehir B. ülke C. kasaba Aşağıda verilen özel isiınlerdan hangisinin yazımı doğrudur? A. Kongahmısın? B. Konycfdamısın? C, Konya'dan mısın? Aşağıdaki hangisin- de vız-m yanlışı yazma# A. Sabaha öğrenciler toplandı. B. Kilapçıya uğramadan yapa- maz. C. Sınıfta gürültü yapılmaz. "Kalem" isminin önüne aşağı- daki kelimelerden hangisi ge- lirse kalemin bir özelliğini k; Erime? A. kırmızı E. uzun C. kitap ı. Fr " eki aşağıdaki kelimeler- den hungisine eklenirse an» lamlı bir kelime oluşmag? A. köy B. gece C. kalem "Yunus Erdem. Antalya Kayseri.. gittiler." cümlesi-u aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz? A. ile, ya, ~de B. ve. -dan, vga C. ama, -dan, -e ."Derslerinde başarılı olmak is› tiyorsan düzenli calışmalısın." cünılesiyle ayın anların taşıyan cümle uşağıdııkilerden han- gisidir? A. Düzenli çalışarak derslerin- de başarıya ulaşırsın. B. Başarılı alrrıanın tek şartı dü- zenli çalısmaktır. C. Başarılı olmak icin ailenizle calısmalısınız. Aşağıdaki hangi cüınlenin so› nundakî noktalama işareti Emu? A. Çcıcuğım durumuna en çok annesi üzüldü. B. Eyvah. kardeşim uyandı! C. Kar yağdı mı cocuklar sevinir? !Grup ile kitapçı kelimelerinde- ld anlam ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde vardır? A. yol - yolcu B. süt ~ Sütçü C. göz - gözcü "Bir dilim ekmek verir misin?" "Sıcak sütten dilim gandı." Yakındaki cümlelerde geçen "dilim" kelimeleri arasında nıısıl bir anlam ilişkisi vardır? A. zıt anlamlılık B. es anlamlılık C. eş seslxlık Çocuk ~ susuz ~ kitapsız ağaca ~ benzer v büyüyen Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı ve kuralı: bir cümle kurduğumuzda hangi seçenek doğru ulur? A. Susuz büyüyen ÇDCUk, kitap- sız ağaca benzer. B. Susuz ağaca benzer kimpsız büyüyen Çacuk. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. F7 Sesinde ciceklenen Ninniler. şiirler, türküler... Sevgi sevgi ;ağlıyor damarla- rımda Ne içten sözlerin var anne! Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime. birden fazla var- ııgı anlatmaktudır? A.5 5.6 C.7 Aşağıdaki cünıleleıîn hangisi bir paragrafın ilk cümlesi ola- bilir? A. Öyleyse herkes her yerde ter mizliğe önem vermelidir. B. Temizlik, sağlığın en önemli şartlarından biridir. (îcünkü hastalıkların birçoğu kirlilikten kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sırasını belirtmek için kullıuulıt? A. üçüncü B. üç C. uçar Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde zıt anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir? A. okul - mektep B. hassas - gamsız C sınıf- dershane "Yaz" kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştıfl A. Duyguların/u yazı ile anlam› mam. Bu yaz, çok kısa sürdü. C. Herkes konuşur ama iyi ya- zamaz. 97 ilik" eki hangi cümlede. bir eşya adı oluşturmuştur? A. Sorumluluk almak, insanı cesaretlendirir. B. Duşmanlık en büyük tehli› kelerden biridir. C. Dairenin girişinde küçük bir ayakkabılık vardı. "~cı" eki, hangi seçenekte mes- lek adı oluşturmustıu? A. boyacı B. kinci C. yolcu "Say" kelimesi hangı' Cümlede farklı anlamda kullıımhnıştır? A. B. Armudu say ye, elmayı soy ye. Bir elde beş parmak, inan- mazsan say da bak. Büyüklerini saymayı sana öğretemedim. Çocuk, babasına () ( ) Bana marketten horozlu şe- ker al () dedi () Yukarıdaki cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi nokta› lama işaretleri kunulmalıdır? A. soru işareti, kısa Çizgi, vir- gül, soru isareti B. iki nokta, uzun çizgi, virgül. nokta C. iki nokta, kısa cizgi, virgül. ünlem Aşağıdaki altı çizili adlarının hangisinin gazıiışı doğrudur? A. Tatilde @ama gideceğiz. B. Teyzemler ankarada oturuyor. C. kediye "rakip" adını ver- misler. Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonunu diğerlerinden farklı bir noktalama işareti yazılmalıdıı? A. Havalar ısmclı m1 artık bu- rada durulmaz () B. Mehmet bu kitabı satır satır okudu ( ) C. Bu güzel mem/alan' kendı' bah~ çenden mi ropladm () "buhcnnin, gülü, çiçekler, da gülüdür, cocuklar, aileni kelimelerigle düzgün bir cüm- le kurulduğunda en sonda han- gi kalime bulunur? A. gülüdür B. gülü C. bahçenin "Odamızdan kırık sandalgeyi ger tir de tamir edelim." cüınlesinde hangi kelime, bir varlığın duru- munu niteleınelctedir? A. sandalyeyi B. kırık C. getir KARA KARGA Hoca ile karısı, bir gün. gö] kıyısına Çamaşır yıkamaya gitmişler. Kazanı kurup tam işe başlayacak- ları sırada bir karga "Gakl" demis, sabunu kaymış ve havalanmış. Hoca'nın karısı: - Yetiş efendi, yetiş! Sabun gidiyor, diye bağırmaya aş Hoca, karganın arkasından bakmış. _GA r üzülme karıcığım. Baksana üstü başı kapkara. O bizden WWF/atsın temizlensin, demis. Sonraki 3 soruyu fıkmya göre cevap layınız. Hoca ile karısı nereye, niçin gitmjsler? A. Göl kıyısına. piknik yapmak için B. Göl kıyısına çamaşır yıkamak için C. Tarlaya, ekin biçmek için Karya. aşağıdakilerden han› gisini yapmış? A. Sabunu alıp havalunmış. B. Sabunu alıp gölde yıkunmıs. C. Ağacın dalından Hoca ile karısını izlemiş. Hoca, karısına ne söylemiş? A. ”Sana yeni sabun alırım." demiş. B. "O bizden kirli, varsın remiz~ lensiıı." demis. C. "Ben onu yakalanm, üzülme." demis. G_ül bülbüle. dedi. cüm- lesinde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir anlam ilis- kisi vardır? A. es anlamlılık B. zıt anlamlılık C. eş ssslilik Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlunmızdun biridir.? A. Cumhuriyet Bayramı B. Kurban Bayramı C. Okuma Bayramı Aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin hecelerine nyrılışında ı yapılmıştır? A. öğ - ren - ci B. sı - mf - ım C. çu - Iış - karı Elim sensin, kolum sen, Doğrulukta yolum sen. Sen birazcık üzülsen, Dayanamam ben annem. M.Nejat SEFERCİOĞLU Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? A. anne sevgisi s. doğruluk C. üzüntü "Yağmur" kelimesi hangi cüm› lede özel isim olarak kullanıl- mıştır? A. uzun zamandır yağan yağ- mur, sele neden oldu. B. Yağmur, hastalandığı için okula gelemedi. C. Yağmur altında fazla kalın› ca hastalanmış. Aşağıdaki kelimelerden hangi- sine "-cı" eki gelirse, bir mes- lek adı oluşur? A. para B. yol C. tamir Aşağıdakilerden hangisi uta- sözü değjlğiı? A. Damlaya damlaya göl olur. B. Ağaç yaş iken eğilir. C. Saçlarını güzelce taradı. Saygı görmek İstersen. Saygı göster atana. Atasmı sevmeyen, Sevgi duymaz vatana. Şiire göre başkalarından say- gı görmek isteyen kisi hangi~ sini yapılmalıdır? A. Dedelerine, ninelerine ve bü- yüklerine saygılı olmalıdır. B. Tanımaclığı insanlara saygı göstermelîdir. C. Çevresindeki bütün canlıları sevmelidir. Nazlı nazlı dalgaları. Llfkunda güzel yurdun. Seni önde taşıyor, Şehit torunu ordun. Şiirde, aşağıdakilerden hangi- sinden söz edilmektedir? A. vatan B. bayrak C. silah "Çocuklar, gürültü etmeyin( )" cümlesindeki yay ııyrııç olan yere aşağıdaki nnktuluma işa- retlerinden hangisi getirilme~ lidir? A. ünlem (t) B. virgül (.) C. soru işareti (7) z" eki aşağıdaki kelimeler› den hangisine ? A. hava B. ağaç C. misketli Aşağıdakilerden hangisi Kü- çük cocuk. minik tavşanı yaka- lamaya çalışıyordu." ümlesin- de geçen tavşıınm özelliğini belirtmekteıiir? A. çcıcuk B. küçük C. minik 'Oduıf' ıle “0dunluk" kelimele- ri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki kelime çiftleriııden hangisinde vardır? A. Çöp ~ Çöplük B. gece ~ gecelik C. hasta - hastalık Aşağıdaki kelimelerden harı- gisi coğuı akı' gıınamısıır? A. masallanm B. yıldızlarda C. çiçekçi “Fakir" kelimesinin anlamdası (es unlamlısı) aşağıdakilerden hangisidir? A. zengin B. güçsüz C. yoksul "Beyaz" kelimesi hangi cüm- lede. cansız bir varlığın özel- liğini belirtmektediır? A. Beyaz taşları üst üste diz- mjşler. Beyaz kuzu çok sevimliydi. C. Beyaz balina, kıyıda uzun sure cııpındı. F” Bir şürdeki satırlara ne ad ve› rilir? A. dörtlük B. mısra C. şair "Okulda ve smıfımızda coşkulu bir şekilde bayram hazırlıkları- na başladık. Herkes üzerine aldığı görevi yerine getirmek için çalışıyardu." Paragrafta anlatılanlar, aşağıv ünlülerden hangisine ömektir? A. bayramlaşma B. vedalasma C. dayanışma "Havalar ısmınca ., cünılesı' aşağıdakilerin hangısi ile tar mumlızndığmda anlamlı glmaz? A. ağaçlar cicek açtı. B. kazağını ve paltasunu giydi, C. göçmen kuslar geldi. Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin nıiktan tam ala- rak belli ğğildir? A. yarım elma B. üç Şefuıli c. birçnk karpuz "Ben de canım vatanımı senin ...... .. seviyorum." cümlesindekî boşluğa aşağıdaki kelimeler- den han 'sinin getirilmesi uygun dağılım? A. Çünku B. kadar C. gibi Kapı hafifçe Çalındı () Annem () ~ Seda kapıya bak (J Okuduğum kitabı bıraktım. Kapıyı açtım. Yukarıdaki paragrafta ( ) par rantez içlerine yazılması ge- reken noktalama işaretleri nelerdir? A. (.) nokta. (,) virgül, (I) ünlem B. (J virgül. (:) iki nokta, (l) unlem C. (J nokta, (z) iki nokm. (J) ün- lam Aşağıdaki keliıııelarden han- gileri ğğrenci ile ilgilidir? A. önlük, kitap, öğretmen B. ayakkabı, terlik. dondurma C. defter, anne, radyo Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde büyük harflerin kullanı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapıl- mıştır? A. Begüm, kitap okumayı seviyor. B. Hasan'ın kuşu maviş çok se~ vimli. C. Ailesiyle birlikte Edimeyc ıasınacakmış. "Gözler az günlüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gü artar." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıknnlgmaz? A. Hayal gücünün artması göz; lerin az görmesi ile ilgılidir. B. Hayal gücü, kulaklar az du~ yunca azalır. C. Gözler vc kulaklar, hayal gücünün artması veya azal- masında etkilidir. Kardesimle beraber annemize cicek tupladık." ciimlesindeki hangi kelime hiç ek nlmıımıştır? A kardeşimlc B. çiçek C. topladık Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin yazımı ;Emu A. penbe B spor C. kibrit IIÇURTMA Fatih, ilköğretim üçüncü sınıfa giden bir bğrencigdi. Ailenin en küçük cocuğuydu. Fatihler beş kardeştiler. Fatih, çalışkan bir öğreneiydi. Derslerini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla kırlarda uyna~ mayı çok severdi. Fatih ve arkadaşları, bitki ve hayvanlara zarar vermezlcrdi. Onları korurlardı. Fatıh ve arkadaşlarının en büyük zevklerinden biri de uçurtma uçuymaktı. Aralarında yarışmalar yaparlardı. En yükseğe kimin ucurtması çıkarsa ona ödül verirlerdi. Bir gun yine uçurtmalar gökyüzüne ucuruldu. Fatih, yük- k b' ge d olduğunu çoktan unutmuştu. Gökyüz 'n bas döndü ' ' karsısında kendinden geçmişti. Tam 0 sırada uçurtması alçalmaya başladı. uçurrmasının düşmemesi icin farkında olmadan geri geri giderken. bulunduğu yerden asağıya düştu. Düştüğü yer epeyce yüksek olmasına rağmen Fatihe bir sey olmamıştı. Ailesi, bundan sonra daha dikkatli alması için Fatihi uyardı. Arkadaşları ve Fatih, bu olaydan sonra oyunlarını daha dikkatli bir sekil* de ounadılar. Kadin' TeKGûL Sonrakissaruyu metne göre ce- vaplagınız. Meme göre Fatih ve arkadaş› Ian ne yarışı yapıyorlar? A. uçurtma yarısı B. Koşu garışı C. Bilgiyarışması Aşağıdakilerden hangisi. Fa- tih'in özellikleri arasında ugı: %2 A. Çalışkan olması B. Arkadaşlarıyla iyi gecinmesi C. Bitki ve hayvanlara zarar vermesi Fatih ve arkadaşları kime ödül verirlerdi? A. ödevlerini yapanlara B. Kahvaltısını yapanlara C. uçurtması en yükseğe çıkana Fatih neden kendinden geç- mişti? A. Llcuırtmalar çok yükseğe uçr mğu için B. Gökyüzünıîın baş döndürücü büyüklüğünü fark ettiği için C. Arkadaşlarının konuşmaları yüzünden Metinden çıkarııcağımız ders aşağıdakilerden hangisidir? A. Oyun oynarken her zaman çok dikkatli olmalıyız. B. uçurtmalarla oyun oyna- mamalıgız. C. Arkadaşlarlıı birlikte ogun oynamamahyız. Aşağıdaki cümlelerde bulu- nan altı çizili kelimelerden hangisi ek ? A. Kapıda biri mı' var? B. Akşam anneme sürpriz ya- pacagıırn. C. Yeni aldığı n çok güzelmiş. Aşağıdaki kelimelerden han- gisinde yazım yanlışı vardır? A. bahkı B. ağaçtan C. yurdum "dağına ~ göre - verir - Allah - kar" kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? A. Allah B. verir C. kar "Okullarda birinci devre, 18 Ocak'ta sona eriyor." cümlesin- deki "devre" kelimesinin yeri- ne aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? A. karne B. dönem C. ders "Hasan babasına yardım ettikv ten sonra kitap okudu." cümle- sinde hangi kelimeden sonra virgül (,) konulmalıdır? A, babasına B. sonra C. Hasan Bir gün buğday. hacca gidecek olmuş. Arpayı çağırmış ve: "Be- nim yokluğumu belli etme, ye- rimi tutmaya çalış!" demiş. Bu vazifeden pek memnun kalan arpa, buğdaya ne olacağını sormuş. Paragrafta hangi varlık insa- na benzetilmemiştir? A. hac B. arpa C. buğday “Annem ici& yapmayacağım bir şey yoktur." "Doktor amca cocuklara; 'Bol bol süt dedi." cümlelerin; de geçen "için" kelimeleri am- sındaki anlam ilişkisi hangi- sidir? A. eş anlamlı B. eş sesli C, zıt anlamlı Aşağıdaki kelimeler sözlük sı- rasına konulduğuuda hangisi en sonda yer alır? A. lokomotif B. lokma C, lojman "Erkan, Cumhuriyet koşusunda oldu." cümlesini anlam- ca tamamlayan kelime han- gisidir? A. üçüncü B. birkaç C. sekiz “Çocuk, düştüğü yerden kalktı. yardım istercesi- ne etrafına bakmdı." cümlesin- deki noktalı yerlere getirilme- sı' gereken kelimeler aşağıda- kilerden hangisidir? A. daha - Önce B önce - Sonra C. ilk önce - Sonunda “Vazife" kelimesinin eş anlam- lısı aşağıdakilerden hangi› sidir? A. görev B. mutluluk C. paylaşmak Aşağıdaki kelimelerden hun- gisi "gülmek" kelimesinin zıt (karşıt) anlamhsıdır? A. sevinmek B. acımak C. ağlamak Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bakımın- dan diğerlerinden farklıdır? A. bayat - taze B. mutlu - neşeli C. eğri ~ doğru "Kara" sözcüğü aşağıdaki cüınlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? A. Gemi yulculuğumuz bitmiş, karaya ayak basmıstık. B. Adam "Kara göründü!" diye bağırıyordu. C. Karlar üstünde oynayan kara kediyi seyrediyorduk. geniş ~ hızlı › büyük r kuzey - küçük - dar - yavaş Yukarıdaki kelimeler karşıt (zıt) anlamlılan ile birlikte verilmiştir. Zıt anlamı veril- meyen kelime hangisidir? A. hızlı B. kuzey C. dar "Misafirlere, konuklara saygı göstermeli ve sıcak davranma- lıgız." cümlesindeki hangi keli- meyi çıkunrsak cümlenin arı- lıımı bozulmaz? A. konuklara B. saygı C. sıcak Seninle bütünleşir. Bu doğa. Seninle güzelleşir, üzerinde yaşadığımız dünya. Yeşil yapraklarını uzat bana. Canlan, neşe getir dünyama. Asena Baktır Şiirde sözü edilen aşağıdaki- lerden hangisidir? A. bulutlar B. dünya C. ağaçlar "Dik" sözcüğü aşağıdaki cüm- lelerin hangisinde farklı an- lamda kullanılmıştır? A. Getirdiği fidanları bahçeye dikti. Kaleci, topu havaya dikti. C. Saksıya limon diktim. F' Aşağıdaki altı çizili kelimele- rin hangisi birden çok varlığı anlatmaktadır? A. Fırından aldığım mis gibi kokuyor. B. Çocuklar kilerirı kapısını açık bırakmışlar. C. Annesi gavmsuna süt vermiş. Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde eş anlamlı kelimeler bir- likte verilmiştir? A. çürük -› sağlam B. cirkin -› güzel C. zengin a varlıklı . Yaramazlık değil ya Gülmek, koşmak, oynamak. Bunlar biz çocuklara. Tatilde en büyük hak. Dörtlüğe göre aşağıdakiler- den hangisi çocukların hakla- nndan biri değildir? A. oynamak B. ycıramazlık C. koşmak Yukarıda verilen resimlerdeki çocukların oynadıkları oyun- ların adları nedir? A. basketbol - futbol - ip atlama B. futbol - ip atlama - voleybol C. futbol - ip atlama - basketbol Aşağıdaki cümlelerin hangisin- de bir abartı söz konusudur? A. Mahalle maçında rakip m- kıma dünya kadar gol attık. B, Hastalığmdan dolayı ÇOCU- ğun ateşi iyice yükselmiş. C. Elbisenin rengi kıpkırmızıydı. MİNİK Kuzu Geçenlerde kım Cıkmıştım. Sevimli bir köylü Çocuğu gûrdûm. Minik bir kuzuyu, ince bir iple cekip götüriiyordu. Kuzu, kücük küçük adım- larla ana yetişmeye Calışiyardu. ünumnıen geçerken: İ Yavrum senin adm ne? - Ümit, efendim. ~ Ya kuzummki? - Kuzumun adı da Kıvırcık. r Ümit, Kivımkn yazık değilmi. Bak, nasıl yarulmuş... ipini cüz de biraz dinlensin, dedim. cocuk, hemen kuzunun ipini çözdü. Ağaçların arasında koşup zıpIamaya başladı. Kuzu ondan yine ayrılmıyoıf, ardı Slrü, soluk soluğu kaşuyardu. Biraz sonra _yanıma geldiler. Çoruk, kuzuyu kum “ma aldı. ~ Amca, ona ben her gün 01 veriyorum, :u icirıyorum. (yıliklerimi bildi için peşimdeıı uyrılmıyar. Bnynuna ıp :akşam da rakmasam da o yine ;resimden koşacaktın dedi. Sadî (Bostan) sunmkınsoruyu meme göre cevap/uyum. Yazar kırdı: dolaşırken kimi görüyor? A. arkadaşını ıs. bir çocuğu c. ihtiyar bir adamı İ Cocuk ipi çözdükten sonra kuzu ne yapıyor? A. Ağaçların arasından koşup kaybaluycrr. ıs Çevredeki atları yemeye baş- lıgar. LİAğaclar arasında koşup Z1p~ lumuga başlıyor. Yazar. çocuktan ne yapmasını istiyor.: A. Kuzunımipini cıjzmesim eriyor. s. Biraz yavas gürumesinı ısuycr. &kuzuyu ot vc su vermesini istiyor.

3.Sınıf Türkçe testi çöz3.Sınıf Türkçe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Türkçe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metnin una fikri nınııiıin /Lçevremizdekilere iyi dav- ranırsak kötülük gömmz. &Çevremizdekilere iyi davran mrsak onlar da bize sevgi duyar. cHayvanları her zaman iple gezdirmeliyiz, Aşağıdaki kelim: şiirlerinden hangisi "Okul bıze hem . hem . . verir." cümlesini an- lamlı olarak tamamlar? A. sevgi › para B kitap - saygı C. sevgi ~ bilgi Aşağıdakilerden hangisi cümle ßgğilğir? A Gecen sene Çay toplamak. a. Seneye dördüncü sınıfmyım. c. Arkadasımla ders çalıştık. "kardeşine - mavi halonunu - verdi v Suat" keljmelerigle un› ıamıi ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek aşağıda- kilerden hangisi doğru nlıır? A. Suat, mavi bulonunu verdi kardeşine. B› kardeşine mai/I biılonunu verdisumt. c. suai, mavi balonunu km'de* sine verdi. Aşağıdaki kelimelerden hangi› si dnğru yazılmıştır? A. sevinc B. cicek C. domatcz "Bugün arkadaslarin pikmğe gideceğiz( y' cümlesinin sonu› na aşağıdaki nuktalamu işa- retlerinden hangisi konul- malıdıı? A. ünlem (ı) 5. nokta (.) C. soru isareti (2) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ukumaaıa yapılan yanlışlar› danrlur? A. Dudakları kıpırdatmadan okumak a. Gvzlcriyle takip ederek aku- mak c. Basını sağa sola cevırmek "Okuldan Çıkıp servise bindîm. Eve ulastığımda akşam ezanı okunuyordu. Annem yine mis gibi yemekler pisirmisti.” Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? A.l 5.3 C.5 “kelime hazinesi, para kesesi gibidir. üstune eklendikce sar yısı artar, zmginlesir." Cümlelarinde büyük harfle yazılması gerekcn kelimeler aşağıdakilerden hangileriıiiırl A. kelime - üstüne s. para - zenginlesir C. hazine r artar "sürmek" kılimesi aşağıdaki cünıleleıin hangisinde diğer: lerinden farklı anlamda kul- lamlmıstxr? A. Cocuk. ablasının baya kale- mim' duvara sürmüş. B Çiftçi, truktörle turlasmı sür- müş. C. Bebek, mamasmı yüzüne gö- züne sürmüş. Hasan, ukuduğu metinde unlu- mını bilmediği kelimeler olan "buhar, runzıı, ektep" kelime- lerini defterine yazdı. Sözlükte, bu kelimelerden hangisi m( sırada yer almak- ındır? A buhar 5. mnza c. mektep Aşağıdaki cünılelerin hangi* sinde yazım yanlışı gunun A Arkadaşım buruk hasta olmuş. s. Kedisi takın' çok severdi. C. İstanbul, ülkemizin en kala~ balık şehridir. Aşağıdakilerden hangisi ses- lerin yazıdaki işaretlerine verilen acıdır? A. hece E. kelime C. harf "vcL-ci" eki aşağıdaki kelimeı lerden hangisine eklenirse ke- lime anlamlı alnı/l A. öğretmen ıs. itfaiye C. doktor "Depremzedelere yazdım kam~ panyasına sen de kanldm mı H" cümlesinin sonun/ı hangi nuk- tulumu işareti geririlmelidir? A. soru isareti (7) s. virgul r.) C nokta t.) Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin hane Sayısı diğerlerin- den amir: A. elbise B. denizaltı c. matematik “Bir buğday tarlası olmak isterdim. Kimsesiz. aç çocuklara Ekmek sunmak icin." Şiire göre şair niçin buğday tarlası olmak istemektğdir? A. Herkese giyecek vermek icin B. Kimsesiz, ac çocukları dogurr mak için c. Ekmek olmayı sevdiği için Hangi seçenekte, farklı anlam 'zellikleıi taşıyan kclimelar Ayleştirilmistir? A. ihtiyar ~› yaşlı B. taze ~› baya! c. sene a yıl Aşağıdaki cürrıleleıin hangı'- sinde şuşırmıı anlamı vardır? A. sınavdan en yüksek puanı demek sen nldm! rs Akşamki macı hangi takım kazanır? C. Bir daha anncnden izinsiz dışarı cxkayım deme! Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlığın rengini belir- ten bir kelime vardır? A. İki bayrak ile bes balon ala› Iım. B. Kücük topu kardeşine verdi. c. Akvaryumumda sarı balık- lar coğurılukmydı. Aşağıdakilerden hungim', cüm- lenin sonunu konan noktala- ma işaretlerinden biri dýilûiş? A. nakm (.) B. virgül L) C. soru isareti (Y) Aşağıdaki sözcüklerden hım- gisinîn es seslisi vardır? A. demet B. kemik C. ekmek Aşağıdakilerden hangisi cins (tür) isnıidir? A. harimcı ıs. Trabzon c. Ayhan Plansız agac kesimleri aman- Iarımıza büyük zarar vermekte› dir. Bir tek kıvılcım, tüm ormanı yok edebilir. Hayvan oılatmak ve mrıa uçmak için ağaç kesimi de ormanlarımızın yak olması* mn sebeplerindendir." Paragrafta, urmıınlarımızu zarar verenler arasında aşı:- ğıdukilerıien hangisinıien m edilmemğtir? A. hayvan otlarııması s. yangınlar C. tarlalann sulanması Sabah güneş doğmadan. ÇiIIi homz ötüyor. Başluyınca yeni g n. Tüm hocalar tütüyor. Dörtlü göre çilli horoz m: zıt& tüyo" A. günes doğduğunda B. günes doğmadan önce c. bacalcır tüttüğünde “BİR GÜN YANILMIŞIM!” 25 Ağusms 1922 günü Mustafa Kerrıai, Keçiören 'de yakın arkadaşlarıy- ia bir arada idi. Çok yorgundu. Gece yarısı ropıaaadaa ayrılacağı sırada arkadaşlarına: e Taarruz haberini aldığınız zaman hesap ediniz. On beşinci gün İz- mir'e ı/uramğız, dadı: ısıı kadar kısa zamanda hem düşmanın yenileceğine hem de ta izmire Varılacağıniz kimse inanmiyordu. Dudak aıikenier, gulumseyeııler oldu. 25 Ağustos sabahı Gazı', Iaıihîb y emri 'varda 4 Ordu/ar! İlk hedefiniz Akdenizîiir, iIErı' :mir yerine getirildi. Türk araaıarı, 9 Eylül de İzmir'e girdiler. Ankara ya dön iişıe caşan, kaburun halkla birlikte arkadaşları da Gaziyi karşılamaya gelmiş/erdi. Onlara döndü.' e Bir gün yamlmışım, dedı: cdrıka İzmir'e nn beş güı-ıde değil, ım dim günde Varılmıştı. Falih Rıfkı ATAY senmkıasoruyu meme göre ce- vaplagınız. Mustafa Kemal'in arkndııslnn neden dudak lrüknıüştür? A.Mustafa Kemahn söyledik- lerini kabul sttikleri için B. Mustafa Kemal'in söyledikl& rinin gerçekıeşecegine manz madıkları için C. Mustafa Kemal'e kızdıklan için Gazi Mustafa Kemal niçin ya- nıldığını söylımiştir? A İzmir'e bir gıin once vardık- ları için B. İzmifc bir gün sonra vurd1k~ lan icin c. İzmir'e gidemedikleri için Okuduğunuz metinde, Mustnr fa Kemal'in hangi özelliği ön plana çıkmıştıı/.İ A, yardımseverlik B. ileri gorüshılük C. vatanseverlik "Çünkü İzmir'e en be; günde değil un am gunde vunlmıstı." cümlesinde kaç tane kelime vardır? A. 6 B. 8 C. 10 "Kapıyı açtığımda öğretmenimi görünce elim ayağımın dolaştı." diyen bir öğrenci, hangi duy- gularını anlntmaktadır? A. Merak B Şaşkınlık ve telaş C. Sevinc "Cocuklar sokak... top oynama' malıdırlur." cümlesindeki “sar kak" kelimesine aşağıdaki ek- lerden hangisi getiriliıse cüm- le anlamlı olur? A -ın B. -tan C. *m Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde ggzım ggnlışı vardır? A. Kımp okumayı seviyor musun? B. sizin cagmız sıcakmı? c. kardeşimi öğretmen mi cu- ğırdı? "Kasap, gg liraya koyunun de- risini gggeceginı' soglaii." cüm- lesindekı' altı çizili kelimeler urusındnki anlam ilişkisine ne ad verilir? A. es seslilik n. e; anlamlılık C. zıt anlamlılık Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonuna nokta t.! konma- lıdıI? /\. Mustafa'ya, "Kemal" adını öğretmeni verdi hangı' tarihte acıldı c. Bayramda Ali de şiir okudu mu "oltanın ucunda büyük Imr balık vardı." cûınlcsindeld hangi kı:- Lime, varlığın özellik ya da m_ teliğinı' belirtmekledir? A. olta ıs. vardı r. büyük Aşağıdakilerden hangisi 111615 ile ilgili bir kelime e'ildı'r? A, sürücü s. ayakkabı c. bisiklet .Aşağıda verilen özel isimler- den hangisi doğru yazılmıştır? /\. Yunusnn s. Kagseriye c. ugasaryaua araj - basak - balta" kelime- lerinin sözlükteki sıralanışı nasıldır? A. baraj - balta ~ başak B. başak ~ baraj ~ balta c. balta v bara' r başak "Atatürk, nem bilgi edinmek hem de zevk için kitap akurau, Ayrıca bazen sevdiği şiirleri ez* bere okurdu." Yukarıdaki metinden aşağıda- ıaıeı-aan hangisi çxkanlamaz? A. Atatürk, okumaktan zevk uhrdı. B Atatürk, sadece bilgi edin- mek için ukurdu. C. Atatürk, ezberlediği siirleri da akurdu. "Sevgi, gğg çanmyı tmsıyuma- dı.' cümlßinûeki altı çizili ke- limenin @m (m) ımlumlm aşağıdakilerden hangisidir? A. hafif s zorluk Cyüksek "cocuklari - Atatürk - severdi _ çok" kelimelerîyle oluşturula- cak kurulh ve anlamlı cümle aşağıdakilerden hangisidir? A Atatürk çok severdi çocukları. s. Çocukları cak severdi Atatürk. c. Atatürk, Çocukları çok severdi. "Çocuğun sarı &en bir gbrmelisiniz!" cümlesinıieki al- tı çizili kelimenin hangi özel- liği belirtilmektediû A. şekil B. renk C. sayı Aşağıdaki kelimelerin hangi› sine m :kimin eklenmesiyle anlamlı bir kelime vlusur? A. sevgi s. geldi c. tuzlu Aşağıdaki kelimelerden hım- yisi hiç ek &m7 A. demirci s. Çiçeğim c. pencere Bir hayat var çalışmakta. Bir sevinc var başarmakta. En' ciceğiz şu toplumda. Amacımız hep ileri, Biz yarının büyükleri. sonraki ı samyu şllre gm cevaplayırııı Şiirdeki "Biz yarının büyük- leri.” mlsrdslndd sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? A. aile büyükleri s. cocuklar c. kıiçııkçicekler Şiire göre yarının büyükleri- nin hedefi nedir? A. mutlu almak B. uzun yıllar yaşamak C. çalışarak sürekli ileri gitmek “Çocuk sevgisi, insan için bir Atatürk'ün bu sö- zunde ıksik bırakılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. ihtiyaçnr. B. mecburigenir. C. fıızlalıktir. "vurmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.' A. sm teyze, elindeki sopayla halıyn vurmaya başladı. B. Adamın sıkıntısı yüzüne vur ruyan karateci, tahmlara eliyle vur tarak onları kırdı. Ü Aşağıdakilerden hangisi bir ııtusözüıiür? A. Gulme konısuna, gelir basımı. 5 Komşu komşu hu! C. Gülersin komşunun ağlana› mk hâline. A. cicekler B. bilgisayar C. Adana "üstündür r akıl r akıldan" Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve lcıuullı bir cümle oluşturul- duğunda hangisi doğru olur? A. Akıl akıldan üstündür. B. Akıldan akı] üsfündür. C. üstündür akıl akıldan. "Arkadaşımlu Oyun parkın:: gideceğim." cümlesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı Dlılbilif.? A. kardeşime nereye gideceksin? B. Arkadaşınla nereye gidecek* sin? c. Oyun parkmu ne zaman gideceksin? kanda verilen resimden çıkar rılabilecek bi! sonuç dý ildir? A. Bando takımı bir törende gecit yapmaktadır. B. Çevredeki insanlar onları sev~ gi ve coşkuyla izlemektedir. C. Törende geçit yapan öğren* ciler mutsuzdur. Yağmur çamur demeden Karlı dağları asardım. Tatil bitince hemen Durmaz sana kosardım. Şimdi neşe doluyum, okuyup yazıyorum. Masalların içinde. Dolaşıp geziyamm. r sonraki ı samyu şllre göre cevap- lagımz.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi alabilir? A. Okulum B. Masal C. Dağlar Aşıığıdnki dörtlüklerden han- gisı', şiirin devamı olabilir? A Güz mevsimi geldi. Sarardı yapraklar. Hava seıinledi. Gitti göçmen kuslar. B. Sınıfları doldurduk, Hep arkadaş olduk. Çalışnk hiç durmadan, Yürüdük yorulmadan. Bahar gelince hemen. Beyaz çiçek açursm. Dallarının ucunda Bize meyve sunarsın. "uzun sure sonra ablamı ağabeyımı ve arkadaşım Husegirfi ziyaret ettim." hangi kelime- dınsonm virgül (Jkuıımııınaıım A. sure B. ablamı C. arkadaşım "İlkbahar" kelimesi aşağıdaki- 'Erden ? A* Ev CF* “Arkadaş, bu yolun nereye git- tiğini hiliyar musun ( ) Bu yol: derin sulardan ( J yü ksek dağlar dun gecer U Mehmet (Jim bunu bilerek yala cıkmalısm ( V' met› ninde, hangi noktalama işaıre› tiııi kullanmaya gerek e? A. kısa çizgi (e) B. kesme işareti (') C. soru isareti (7) ikı grup öğrenci yarışma yap- maktadır, Yarışmada verilen kelimenin önce m, sonra es anlumlısının söylsnmesı' gerek* mektedir. Aşağıdaki seçenek- lerden hııngisini söyleyen grup yanlıs yapmış olur? A. siyah - beyaz ~ kum B. neşe - uzuntıi › sevinc c. ufuk - küçük ~ büyük 'Saf' kelimesi, hangi cümlede farklı anlamda lcullaııılınıştır? A, Bu sazı, ana babası arma- ğan etmis. E. Elinde saz. köy köy dolaşmış. c. Gölün etrafında Sazlar büyü; muş. 1. Buğduylar fabrikada ım hd- Iine getirildi. z. Tarladaki buğduylar bicer- döverle bicildi. 3. undnn. lezzetli ekmekler pi- şirildi. Yukarıda, ekmeğin oluş aşa- maları anlatılıyor. Bunu göre ekmeğin oluş aşaması, sırasıy- la hangi seçenekte doğru anı- mk verilmiştir.! A. 2-1-3 B. 1-2-3 C. 3-2-1 ATATÜRK Yurdun her kösesini, Doıasti bastan basa. Kurtuluş caresini Anlattı bütün halka. Güclük nedir bilmedi. Çalıştı hiç durmadan. Kurdu cumhuriyeti, Bize etti armağan. n ana duygusu, aşağıda- kiıerııen hangisidir? A› Atatürk'ün gılmııdan çalışması B. Atatürk'ün. güclükleri bilme* mesi (`. Atatürk'ün, yurdun her kö~ şesmı gezrnesı "Bir kunuyu görüşmek ve konuşmak için yapılan tuplnntı ve bu tüplantının yapıldığı yer." anlamına gelen kelime. aşağıdakilerden hangisidir? A. meclis B, salon C. . evimizdir, armağanım olsun. Uzaktan, uzun süre .. ., seyrettim." :ihalelerin- de boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin yazılgymısı uygun almaz? A bizim E, beni C, sana Genel olarak. ilkbahıın ve sunbahan temsil eden renkler hangi seçenekte dnğru olarak verilmiştir? A. beyaz - mavi B. yeşil - san C. turuncu - mor “Kimse, eğitim ve öğretim hak- kından yoksun bırakılamaz." ifadesi, hangi hak Ve hıîrri~ yeııe ilgilidir? A düşünczııürııyetı B. seyahat hürriyeti C. E itim hakkı ama' eki, aşağıdaki hangi kelimeye eklenerek bir meslek aıiı nıuşıuxmuşzurz A. nğaçlık s. askerlik c. sözlük ufuk, balkondan Yıldırım'a seslendi: _ Yıldırım, gsısêne. bak sana nı: göster . receğim! Yıldırım telaşla balkona fırladı. , - Ne oldu? Bir sey mi' var› - Hayır canım. şu fenerlere bak. İ Ne feneri? - Isıl ısıl mılyonlarca feneri görmüyor musun? Gökyüzüne bak. Yıldırım. bunun uzerine gülmeye başladı. İ İlahi Ufuk, amma da fener bulmussun. Onlar yıldız, yıldız... r Biliyorum ama baksana nasıl da parlıyor, bize göz kırpıp duruyorlar. Bütün gökyüzü onlarla gam, ışıl ışıl. Snnrakı 3 soruyu meme göre ce* vaplauımz. ufuk, Yıldırmû niçin çağırıyor? A. Dışarıda kaldığı için 5 korktuğu için c. Gükgüziınu gasrarmek için ufuk, neyi feımre benıetmek- tedir? A. yıldızları B. ateş büceklerini C. lambaları Ylaldınmî güldüren nedir? A. Ufuk`uh kendisini balkona çağırması B, Ufukhn söyledikleri C. Gdkyüziıniın güzelliği Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir knnuşmanın kuralların- dan değildir? A. Dinleyicilerle göz teması kur- mamalıyız. B İsitilebilir bir ses tohnylu konusmalıyız. c. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kacmmalıyız. “Fatma ( ) doktoru garûnce se~ vindi." cümlesindelu' paran- (elli yere getirilmesi gereken noktalama işareti aşağıdaki* lerden hangisidir? A ünlem (1) B. nokta (.) C. virgül (.) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım yanlışlığı namı; mgmışgır? A. Osman'ın ailesi almanyada oruruyur. B İlimizdeki menderes cad- desini genişletiyorlar. C. Milletce, Cumhuriyet Bayrar mim kutladık. Aşağıdaki kelime gmplanndan hangisi anlam ilişkisi balumınr dan diğerlerinden farklıdır? A. büyük - kocaman B. ince - kalın c. boş - dolu "Rüzgâr, bahcemizdski uzun ağacı devirmis cümlesindeld "ağaç" kelimesmîn hangi özel* liği veya niteliği belinilmiştir? A. rengi B. sayısı C. boyutu Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde bir iş- ten söz edilmektedir? A. Yarmki dsrslerime çalışıyo_ mm. B. Bayramda dedemler kurban kastı. C. Tatilde akrabalarımızı ziym rate gideceğiz. 7... "kestim" kelimnsi hangi cüm- lede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Renkli kâğıtları makaslu kestim. B. Yaprıklarmdan dolayi arka' dasımla ilişkilerimi kestim. c. Büyük kurpuzu bıçakla kes* tim. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkte yazılan kelimelerden hangisi ismin "İda" hâlinıiedir? A. Ali'yi akgla babası götürdü. s. Kardesimle _ıggkmn gsliyvrızz. c. Kar yağışı nedeniyle ank bulur m& kalmış. "Annem () kardesimle beraber parka gitti r ›" Cümlesindekı' parantez içlerine sırayla !ım-r gi ımktnlama işaretleri yazık malıdır? A. (Jve (.) s. unu.) c. (.)ve(?) Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde zıt (luırsıt) anlamlı keli- meler bir arada kullanıhnıştır? A. İyilik eden iyilık bulur. ıs. Dost başa bakar, düsman ayaga. C. kork, Allah'tan korkmayam dan. “Zeynep, bayramda en . . . . . . elbisesini giyecek." cümlesini ıznhımcn tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. eski B. guzel c. kırmızı Yeşil rengi ormanın, Sararmuyu başladı. Tepesini dağların Beyaz örtu kapludı. Yukarıdaki dörtlükte geçen "beyaz örtü" kelimeleriyle ım- [atılmak istenen nedir? A. kar s› bulut c. Çiçek Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı el( nedeniyle bir meslek adı olmuştur? /\. boyalı B. adunluk c. tamirci Aşağıda verilen megvelzrden hangisinin sayısı mm olarak belli ğgğjıLix? A. on beş erik a. sekiz karpuz c. birkac elma Aşağıdaki cümlelerle bir pa› ragmf oluşturmak istiyoruz. Hangisi pıırııgmfın j k jırıle- si olabilir? A. Yolda, derslerde öğrendikle- rimizi tartışmaya başladık. ıs. Okuldan çıkmış eve gidiyor- duk. c. Birden bastıran sağnak gag- mur keyfimizi kaçırdı. Gunes dağduğu zaman Kuşlar hep cıvıldasır. Işık vurduğu zaman Meyveler olgunluşır. Dönlüýe göre aşağıdakilerden hangisi ? A. Meyvelerin oıgunıasması için güneş gerekıımr. B. Güneşin dnğusuylu kuslar hüzıinlenir. c Kuşlar. güneş duğduğunda neselenir. Aşağıdaki tarihlerden hangi* sinin yazımı doğru değildir? A. zZ subat 2000 B. 27 Kasım 1993 C. 05. 05. 1968 “Cocuk yavaşca balkona çıktı." cümlesinde, aşağıdaki sorular* dan hangisinin cevabı yoktur? A ne zaman B. nasıl C. kim "Evlerinin ;Mg bir görüntüsü Vardı." cümlesindakî altı çizili kelimenin eş nnlqmlısı. hangi cümlede vardır? A Meydanda gösterişli bir hayr ram kutlaması yapılıynrdu. B. Herkes süslü kÖpEği. uzun süre seyretti. C, Göstsrissiz bi! törenle göre- vine başladı. Aşağıdakilerden hangisi ha- yal ürünü bir ifadedir? A. yemi altında yürürken yedi başlı devle karşılaşn. ıs üç saatlik bir yalculuktan sonra mola verdiler. C. Evin bahçesinde her renkten cicckler vardı. Cam dalları eğilmiş. Karlar yağmış bu gece. Çocuklar kışlıklannı giymiş, Oynamışlar güzelce. Dörtlüğün ana teması aşağı- dakilerden hangisidir? A. cam B. kıs C. gece Aşağıda bir elbisenin meydana geliş aşamaları sırasıyla veril- mistir. Bu sırnlamalardarı han- gisi doğrudur? A› Pamuğun toplanması, pa- muğurı ip hâline gelmesi. ip~ ıen kumaş yapılması, kur maştah elbise dikilmesi . ipten kumaş dokunması. pa› muğım toplanması, pamuk- tan ip yapılması. kumaştan elbise dikilmesi Pamuktpn ip yapılması, pa- muğunîoplannıası. kurmas- mn elbise dikilmesi. ipten kumaş dakunması Cocuklar öğleye doğru k meydanında taplanrmslar. Hep birlikte öğretmenlerini ziyarete gideceklermiş. Aşağıdakilerden hangisi yuka- rıdııkı' ifadelere uygundur? A. Olayın kahramanı yaşlılar dır. s Olay. Şehir meydanında gec- mektedir. C. Olay bir öğle vakti geçmek- tedir. Aşağıdakilerden hangisi "Sor kağa çıktıktan bir sure sonra yagmur yağmaya başlnd " ifa- desinin bir sonucu olabüı /\ Pııltosunuçıkardı. a. Şemsiyesininctı. c. Gölgede yürümeye basladı. KUŞ AĞACI Çicek açan bir ağaca. Ormandaki ağaçların en büyüğüydü. Dallarına _ kuşlar kanar, türküler söylerlerdi. Yıllarca kuş türküleri dinleyerek günleri- m' geçirmiş ve yaşlanrnıştı. o yıı, bahar, Mal/ı' ülkeye erken geldi. Tapmk, kış uykusundan uyanınca de› relere kar suları kanşn. Ağaçlar tomur- culdızndı. Kırları paparyaıar sasıeaı". Urrnanın en büyük ağacı diğer ağaclardan sonra yaprak am. Bütün ağaçların yaprakları yemyesildi. Çiçek açan ağacın yaprakları bembeyazdı. ilk defa dallarında beyaz yaprak acıyardu. Urmanın icinde beyaz bir davaya bmziyordıı. Kuşlar. yine dallarına konuyor, ağaca türküler sâylüyardu. Mustafa Ruhi ŞİRİN Guguklu Saatin Kumrusu Sıınraki 4 saruyu ııınııe göre ce- vapıayınız. Kuş ağacı, nasıl bir ıığaçtır? A. Kuru bir ağaçtır. s. Kücük bir ağaçnr. c. Yaşlı ve çiçek açan bir agaçur. Aşağıdakilerden hangisi, Ma- vi Ülkeye bahar gelince olu- şan değişikliklcrden dağilıür? A Ağaçlar Çiçek uçmamış. B. Kar suları derslere karışmış. c Fapatyalar kırlan süslemis. Bütün ağaçların yaprak- larının rengi nasıldı? A. bembeyaz ıs yemyeşil C. masmavi Aşağıdakilerden hangisi aku- duğunuz metinden çıkanla- mal? A. Kuşlar artık türküler söyle- miyar. B. 0 sene bahar erken gelmiş. c. Kuş ağacırıda ilk defa beyaz yapraklar açmış. Aşağıdakilerden hangisi cüm- le ;ama A. Geçen sene derslerimde çok buşanllydım. n. Sanbaharın gelişiyle ağaçlar rln yaprakları. C. Çocuklar huzur evini zıyıır rate gitti. Aşağıdaki kelimelerden han- gisi "vatan" kelimesinin yeni.: kullanılabilir? A. millet B. devlet c. yurt U Nereye gidiyarsunuz? (ı Pamuk tarlasınn gidiyoruz. Yulmrııiaki cümlelerde paran- tezle gösterilen yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir? A, iki nokta i:) ıs konuşma çizgisi (r) c. ünlem (ı) 'Hafta sonundaki tiyatro oyu* nuna gelemeyeceğim . . . . . . . . niıemıe pikniğe gideceğim." Yukarıdaki naktqlı yere gel~ mesi gereken kelime hangisi- dir? A. çünkü ıs. fakat Cveya Eyvah, cocuk anune bakma* dan bisiklet sürüyor ()" c' Iesirıin sunum: aşağıdaki nok- tulama işıızctlerinden hangisi getirilmalidir? A. nokta (J B. soru isareti (7) c ünlemişaretiu) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sır rusma göre dizmğimizde 3/11 ;anda hangisi bulunur? A. defter B. kalem C. silgi İlçemızde okullar arası satranç turnuvası yapıiıyordu. Arkada- sim Fehmi, uciıncü sınıflar ura- smda birinci uidu. Ben de Feh- mi`ye yaklaşmak. . "dedim Yukarıdaki noktalı yere gel- mesi uygun olan cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Sana mutluluklar dilerim. ıs. Senı tebrik ederım. c. Suna teşekkür ederim. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş nnlıımlıdır? A. siyah - kara ıs. genç -İhtiyar c. güzel 'cirkin Temiz olursa eller. Mikroplar burınumuz. Sağlıklı olmayanlar. Mutluluğu bulamaz. Dörtlüğe göre mutluluk ne ile kazanım/E A, eller ile B. Sağlık ile C mikroplar ile "Bilgi yarışmasında ikinci ol* dum." cümlesindeki altı çizili kelimelerin ralmmla doğru yu- zılışı aşağıdakilerden hangi- sidiı? A. Z. B. 2 C. 2.El' "Bugünkü aklım olsaydı daha çok kitap okurdum." cümlesin- de aşağıdnld duygulardan harı- gisi belirtilmektedir? A. sevinç B. pişmanlık C, kıskançlık "doğrunun - gardımcısıdır r Allah" kelimeleriyle oluşturu- lalıilecek kıırallı cümle aşağı- dakilerden hangisidir? A. Doğmnun gardlmasıdır Allah. B. Allah yqrdımcısıdır doğrunun. C. Allah, doğrunun yardımcısıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangiı sinde yazım yanlışı vardır! A. Semiha. Matematik Dersim daha çuk seviyor. B, İzmir, ülkemizin üçüncü büyük ilidir. C Yılın ilk karı uludağh yağı mış. "Bu kütüphanede ders çalışmak . . . . . . . . . . kitap okumalısınız." cümlesindeki boşluğa getiriler bilecek en uygun kelime han- gisidir? A. fakat B. veya C. yani Aşağıdaki mlelerden hangi- si huyu] ürünüdür! A. Martılar, gökyüzünde süzü- lerek ucuyur. B. Acı haber sonrasında ada- mın saçları beyazlaştı. Pastadan evlerinin olmasını çok istiyordu. f`ı Aşağıdaki kelimelerden han- gisi aldığı ek nedeniyle farklı bir kişiyi anlatmaktııdır? A. kitabımız B. babamı: C. kuzumuz Yukarıda verilen resme göre aşağıdakilerden hangisi doğ- mdur? A. Aile bireyleri, bes kişidir. B. Aile bireyleri, piknik sort rasmda etrafta biriken çöp~ leri topluyor. C. Aile bireyleri, yağmurlu bır günde gezmeye gitmistir. Aşağıdakilerin hangisinde "Yeni bir gözl "ik aldım." cümle- sindeki altı çizili kelimenin al- dığı ekin benzeri vardır? A. Gölde yakaladığım bglık 0l~ dukça büyüktü. B. Sabahçı öğrenciler servislere hindi. C. Kimseyi rahatsız etmemek için bir &Ağs aldım. "Büyükler, küçüklere masal ve hikâye unlnttılar." cümlesindeı ki hangı' kelimenin zıt (karşıt) ıınlumlısı aynı cümlede yer ul- muktudır? A. küçükler B. hikâye C. anlattılıır daha başarılı olmak için çalışıyoruz." cümlesindeld nnktalı yere aşağıdaki kelime- lerin hangisinin getirilmesi anlamlı almaz? A. Hepimiz B. Bizler C. Sizler "Bir elin nesi var. iki elin sesi var." atasözüyle anlatılmak istenen nedir? A çalışmanın önemi B. eğitimin önemi C. is birliğinin önemi Aşağıdaki kelimelerden han~ gisinin lıecelerine agnlışı doğ- rudur? A.o-ku›yo-rum B. gü ~ neş ~ le ~ ndik C kar- ış - mış ~ lar "Ödevlerimi yapmaya geç baş~ ladığım için gec yatmak zorunda kalmıştım. . sabahleyin uykudan uyunmam güç oldu." Aşağıdakilerden hangisi yu- karıdaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlar? A. Bunun nedeni B. Bu yüzden C. Çünkü Burası bizim yaylamız, Obasmda çocuklar aynaşır. Kaval çalar çobanımız. Cagırında kuzular meleşir. Tertemiz akar' dersler. Kelebeklerle yarışın Ilık ılık esen yeller, Camların kokusunu taşır. Sonraki 3 soruyu şiire göre cevııpiayınız.) Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir! A. Bizim Yaylamız B. Dereler C. Kaval Sesi Şiirde, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Obada kimler oynasır? B. Yaglanın dereleri nasıl akar? C Derenin şırılnsı nereden duyulur? Şiirin ana duygusu. "Sağdaki lerden hangisi olabilir? A. Yaylanın birçok güzellikleri vardır. B. Yaylada sadece kuzular me* leşir. C, Yagluda çam ağaçlarının kokusu hissedilir. "ç,ç,k,e,i" harflerini kulla- narak ıışağıduld kelimelerden hangisini oluşturamayız? A. çekiç B. çiçek C. kepçe Hangisi, hayal ününü olan bir ifadedir? A. Evimizin bahçesinde iki tane kümes var. B. Babam yeni bir araba aldı. C. Gökyüzünde kuşlar gibi uc- mngı çok istiyorum. “Bu mevsimde kar () fırtına (J soğuk hepsini yaşadım ( ) Anladım ki her mevsi ` ayrı bir güzelliği var ( )" sandal& rinde boş bırakılan yerlere sı- rasıyla haı-ıyi noktalama işa- retleri yazılımın-hr? A. virgülß). nokta (J, virgül (J, nokta (J B. virgül (J. virgül (J, nokta (.), nokta (J C. nokmt), virgülß), noktaß), virgül (,) "YEP" kBLlIl' ISS!' CIII_ 111318 'Karnı acıkmca ne bulursa yer." cümlesiudeki anlamıyla kul- Iaıulmıştıı? A. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. B. Burası, benim çocukluğu- mun geçtiği yerdir. f" İnsanları yermek. onların kalplerini kırar. “Her gün . . olarak kitap okur." cumlesini en iyi tamam- [ayan kelime, aşağıdakilerden hangisidir? A. biraz B. düzenli C. masada "Her, tazelenir, bayramda, yeniden, dostluklar" kelime- leriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsm cümlenin ilk ve son kelimeleri aşağıda- kilerden hangisi olur? A. bayramda - dostluklar B. her ~ tazelenir C. her ~ yeniden Hangi seçenekte verilen ifa- deler arasında sebep-sonuç ilişkisi a:: A. Başarılı oldu ama başarısına sevinemedi. B. Mevsim şartlarına göre giy- inmedi ve hasta oldu. C. Hava kamrdığı için lam- baları yaktık. Aşağıdaki cümlelerin hangı'- sinde varlıkların rengini be~ lirten bir kelime vardır? A Bu ağıza buraya dedem dikmiş. B, İki kilo san elma aldık. C. Pınarın başında iki kuğu vardı. "Öğrenciler az önce sınıfa girdi." cümlesinde geçen "öğrenciler" kelimesi yerine aşağıdakiler*- den hangisi getirilebiliı? A. onlar B, biz C. sen "İnek" ile "süt" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi "tavuk" ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? A. yumurta B. et C. tüy Hangi kelime. aldığı ek nede- niyle olumsuz bir anlam kar zanmısrır? A. kömürlük &yolcu C. susuz Çocuklar, küçük havuzda yüzdü. Bu bisikleti güz YTL'ye almışlar. üzüntüyü bırak da biraz yüzün gülsün. Çocuğun solgun bir ü vardı." cüm- Ielerinde "güz" kelimmi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A.3 3.2 C.1 "Atatürk'ün en büyük gggçş', Türk milletini esııretten kur- tarmaktı." cümlesindeki altı çizili kelimelerin es aıılamlısı, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. amaç - özg' ük B. maksat - ama.: C. amaç - tutsaklık YURT SEVGİSİ Güzel yurdum, ben seni Canım kadar severim. Vamnımsın, yüzümü Cennet 9151 h” !Jimm- Toprağlna Sürerimw Buğm, bahçen, ormanın. Gururu var içimde Türk çocuğu olmanın... i. Hakkı suNAT Sonraki 3 soruyu şiire göre cevap- lagmız. Şair. yuniunu ne kadar seviyor? A. Çocuğu kadar seviyar. B. Cennet kadar seviyor. C. Canı kadar seviyor. Şair, şiirde kime sacleniyor? A. vatanın& B. çncuğuna C. kendisine Şair, yurduna neye mektedir? A. ormana B. cennete C. Türk çocuğuna benzet- Aynı türden varlıklara verilen isimlere "cins ismi" veya "tür adı" denir. Verilen tanıma göre aşağıda- kilerden hangisi cins ümidi!! A. Şanlıurfa a. Hüseyin C. kitaplık Aşağıdaki özel isimlerden han› gisi doğru yazılmıştır? A. Yakut/u B. fatmuyı C. Osman'ın "Aslı, Emine kadar .... .. . lesinı' aşağıdakilerden hangisi ile mmıımlızrsak anlamlı bir cümle olmaz? A. çekingen değildir. B. Çalıskandır. C. birtakım problemler vardır. "Küçük kelebek, önce sevgiyle gu umsedi çocuklara. kendini belli belirsiz rüzgâra bıraktı." Yukarıdaki noktalı yere nşnğb ıiuki kelimelerden hangisinin knnulması uygun olur? A. sonra B. ilk önce C. fakat Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde yazım ve noktalama yanlışı vardır? A Halil'in dedasiyle tanışıımz mı? B. Tatilde erzuruma gideceğiz? C. Arkadaşı, Merveden özür diledi. "Öğretmenimiz hastalandığı icin ders.." boş geçti." cümle- sindeki noktalı yere hangi ek gelmelidîr? A ~imiz B. »iniz C. -te Rüzgârlar ılık eser. Dokurıur yapraklar::. Açmca tüm çiçekler, Renk verir kırlaru. Mehmet Azim Yukarıdaki dönlükte kaç tane çoğul isim vardır? /LZ 8.4 T' cı "İstanbul'a hafta sonu kar ya* ğabileceğini söylediler. Peki ben ne yapacağım şimdi? Arka- daşım Zeki ile Topkapı Sara- yrnı gezmeye gidecektik. Bütün planlarım suya düştü." Yukarıdaki paragrafta kaç tane özel isim vardır? A.3 5.5 C7 "Sema manavdan soğan ( ) pa- (ates ve liman aldı." cümlesin- de yay rxyraç içine konulması gereken noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? A. nokta U B virgül L) C, kesme işareti (W Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı an ? A. Atatürk Lisesi B Kunya Valiliği C. Kazım Karabekir mahallesi “Benzini biten otomobil gol... kaldı." cümlesinde noktalı ye- re hangi ek gelmelidir? A. -ıı B ›da C. dan Aşağıdaki kelimelerin hangi- sinde kesme işaretinin kulla- nımıyla ilgili yanlışlık yapıl› mıştır? A. Serdarîn B. Ankaradaki C, Karadeniz'e Aşağıdaki altı çizili kelimeler- den hangisi birden çok varlığı anlatmaz? A. Vitrindeki oyuncak husuma gıttı. B. Kırlardaki gnpaggaları seg- rediyarum. C. Sokak kedilerini beslemeye çalışıyor. "Sandalyeler" kelimesinin teki- li aşağıdakilerden hangisidir? A. sandal B. sandalyeci C. sandalye "Pazardan .. .. . bir kavun aldım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. büyükçe B. iki tane C. biraz "Kuş" ile "kuşlar" kelimeleri am- sınduki ilişki, aşağıdaki hangi kelimıeler arasında ygğug? A. çiçek - çiçekler B. yolcu ~ yolculuk C. saç ~ saçlar “Yemeklerdan önce bir tas ç0r~ ba içmeyi severim. mer~ cimek çorbası olursa çok iyi olur." cümlesinde noktalı gere hangı' kelime getirilmeliıiir? A. Özellikle B. Sonra C. Dolayısıyla Aşağıdakilerden hangisi elle tutulur, gözle görülür bir vızr- lık ismi değildir? A. un s. yağmur C. sevinç Aşağıdaki kelimelerden gisinin yazımı yanlıştır? A. patılcan B. değirmen C biber han* yala çıkacağız." cumlesindeld nnktalı gere aşağıdakilerden hangisi Lg; zilgmg? /\. Dün B. Arkadaşlarla C. Yarın sabah “Kü `k güvercin. demir par maklıklı pencereden odaya gir- misti." Aşağıdaki soruılurduıı hangı'- sinin cevabı yuknndaki cüınlede yıkım? A. Küçük güvercin nereye gir* miştî? B. Kücük güvercin nicin gir mişti? C. Küçük güvercin nereden gir› mişti? "Cicek" kelimesine i! ekini ek- lersek kelimenin doğru yazılı- şı hangisi ıılur? A. çiçeke B, Çiçege C. çiçeğe “Çocuk, sessizce okula gidiyor- du." cümlasinıie, “çocuk” keli- mesi yerine hangisi getirilirse anlamı mzuhmız? A. ben B. sen C. o Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde, varlıkların sırasını bil- diren bir kelime vardır? A› Teyzemin ikiz bebekleri doğ~ du. B. Ben, şiirimi ikinci sırada oku- dum. C. İki gün sonra Ramazan Eayr ramfnı kutlagacağız. "Leyla ile çok iyi arkadaştılç Aynı sınıfta akuyorduk. Bir gün ikimizi de çok üzen bir haber aldık. Ailesi. başka bir ilçeye taşınmak zorundaymış. Ama olsun. Çünkü ben. asla unutmayacağım. Sonraki 2 soruyu yukandaki paragrafa göre cevaplayınız.) Paragraftaki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hanv sıisismiıiıcmeı? A. unu B. Leylagı C. bizi Parugrııfın konusu nedir? A. okumak B. arkadaşlık C. aile Hiçbir fark gözetmeden. İnsana hizmet eder. Gece gündüz demeden. Yardıma koşar hemen. Sağlık merkezi açar, Vatandaşa kan verir. Aç durumda alana. Sıcak yemek pisirir. KIZILAYIN YARDIMLARI Hastalık yayılınca. Kampanyalar başlatır. Doğal afet ulıımca, Karar binlerce çadır. Kımsesiz muhtaclara. Kucak açar Kızılay. Hasta ve sakatlara. Yardım eder Kızılay. Mehmet AZİM sonraki Ssoruyu şiire göre cevap- layınız. Kızılay. kimlere yardım eder? A. Sadece zengin olanlara B. Sadece fakir Olanlara C, İhtiyacı olan herkese Aşağıdakilerden hangisi Kızı- layuı yurdumun arasında gg almaz? A. Kitap kampanyalan baslamak B. Kana ihtiyacı olana kım vermek C. Doğa] afetlerde çadır kurmak Okuduğunuz şiirin ana duygu- su aşağıdakilerden hangisidir? A. Kızılaym bizi hastalıklara karsı koruması B. Kızılagm insanlara yardımcı olması C. Kızılagm Çadır üretip satması Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde "açmak" kelimai, diğer› lerinden farklı anlamda kul- Iaııılmıştır? A. Kapıyı, misafirlere evin ha- nımı açtı. B. Pencereyi açınca musadaki kıîığıtlar uçusm. C. Kardeşim. kursun kalemini kalemtıraşln acn. Aşağıdakilerden hangisi ülke- mizdeki yardım kuruluşlarur dan biridir? A. TEMA B. Kızılay C. ÇEVKO Aşağdald Ş han- unlam balammdm farklıdır? A. öykü › hikâye B. sert ~ yumuşak C. yukarı - aşağı Aşağıda verilen kelimelerden hangisi daha geniş ıırılamlıdır? A. şehir B. ülke C. kasaba Aşağıda verilen özel isiınlerdan hangisinin yazımı doğrudur? A. Kongahmısın? B. Konycfdamısın? C, Konya'dan mısın? Aşağıdaki hangisin- de vız-m yanlışı yazma# A. Sabaha öğrenciler toplandı. B. Kilapçıya uğramadan yapa- maz. C. Sınıfta gürültü yapılmaz. "Kalem" isminin önüne aşağı- daki kelimelerden hangisi ge- lirse kalemin bir özelliğini k; Erime? A. kırmızı E. uzun C. kitap ı. Fr " eki aşağıdaki kelimeler- den hungisine eklenirse an» lamlı bir kelime oluşmag? A. köy B. gece C. kalem "Yunus Erdem. Antalya Kayseri.. gittiler." cümlesi-u aşağıdakilerden hangisi ile tamamlayabiliriz? A. ile, ya, ~de B. ve. -dan, vga C. ama, -dan, -e ."Derslerinde başarılı olmak is› tiyorsan düzenli calışmalısın." cünılesiyle ayın anların taşıyan cümle uşağıdııkilerden han- gisidir? A. Düzenli çalışarak derslerin- de başarıya ulaşırsın. B. Başarılı alrrıanın tek şartı dü- zenli çalısmaktır. C. Başarılı olmak icin ailenizle calısmalısınız. Aşağıdaki hangi cüınlenin so› nundakî noktalama işareti Emu? A. Çcıcuğım durumuna en çok annesi üzüldü. B. Eyvah. kardeşim uyandı! C. Kar yağdı mı cocuklar sevinir? !Grup ile kitapçı kelimelerinde- ld anlam ilişkisi aşağıdakiler- den hangisinde vardır? A. yol - yolcu B. süt ~ Sütçü C. göz - gözcü "Bir dilim ekmek verir misin?" "Sıcak sütten dilim gandı." Yakındaki cümlelerde geçen "dilim" kelimeleri arasında nıısıl bir anlam ilişkisi vardır? A. zıt anlamlılık B. es anlamlılık C. eş seslxlık Çocuk ~ susuz ~ kitapsız ağaca ~ benzer v büyüyen Yukarıda verilen kelimelerle anlamlı ve kuralı: bir cümle kurduğumuzda hangi seçenek doğru ulur? A. Susuz büyüyen ÇDCUk, kitap- sız ağaca benzer. B. Susuz ağaca benzer kimpsız büyüyen Çacuk. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. F7 Sesinde ciceklenen Ninniler. şiirler, türküler... Sevgi sevgi ;ağlıyor damarla- rımda Ne içten sözlerin var anne! Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime. birden fazla var- ııgı anlatmaktudır? A.5 5.6 C.7 Aşağıdaki cünıleleıîn hangisi bir paragrafın ilk cümlesi ola- bilir? A. Öyleyse herkes her yerde ter mizliğe önem vermelidir. B. Temizlik, sağlığın en önemli şartlarından biridir. (îcünkü hastalıkların birçoğu kirlilikten kaynaklanır. Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın sırasını belirtmek için kullıuulıt? A. üçüncü B. üç C. uçar Aşağıdaki seçeneklerin hangi- sinde zıt anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir? A. okul - mektep B. hassas - gamsız C sınıf- dershane "Yaz" kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştıfl A. Duyguların/u yazı ile anlam› mam. Bu yaz, çok kısa sürdü. C. Herkes konuşur ama iyi ya- zamaz. 97 ilik" eki hangi cümlede. bir eşya adı oluşturmuştur? A. Sorumluluk almak, insanı cesaretlendirir. B. Duşmanlık en büyük tehli› kelerden biridir. C. Dairenin girişinde küçük bir ayakkabılık vardı. "~cı" eki, hangi seçenekte mes- lek adı oluşturmustıu? A. boyacı B. kinci C. yolcu "Say" kelimesi hangı' Cümlede farklı anlamda kullıımhnıştır? A. B. Armudu say ye, elmayı soy ye. Bir elde beş parmak, inan- mazsan say da bak. Büyüklerini saymayı sana öğretemedim. Çocuk, babasına () ( ) Bana marketten horozlu şe- ker al () dedi () Yukarıdaki cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi nokta› lama işaretleri kunulmalıdır? A. soru işareti, kısa Çizgi, vir- gül, soru isareti B. iki nokta, uzun çizgi, virgül. nokta C. iki nokta, kısa cizgi, virgül. ünlem Aşağıdaki altı çizili adlarının hangisinin gazıiışı doğrudur? A. Tatilde @ama gideceğiz. B. Teyzemler ankarada oturuyor. C. kediye "rakip" adını ver- misler. Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinin sonunu diğerlerinden farklı bir noktalama işareti yazılmalıdıı? A. Havalar ısmclı m1 artık bu- rada durulmaz () B. Mehmet bu kitabı satır satır okudu ( ) C. Bu güzel mem/alan' kendı' bah~ çenden mi ropladm () "buhcnnin, gülü, çiçekler, da gülüdür, cocuklar, aileni kelimelerigle düzgün bir cüm- le kurulduğunda en sonda han- gi kalime bulunur? A. gülüdür B. gülü C. bahçenin "Odamızdan kırık sandalgeyi ger tir de tamir edelim." cüınlesinde hangi kelime, bir varlığın duru- munu niteleınelctedir? A. sandalyeyi B. kırık C. getir KARA KARGA Hoca ile karısı, bir gün. gö] kıyısına Çamaşır yıkamaya gitmişler. Kazanı kurup tam işe başlayacak- ları sırada bir karga "Gakl" demis, sabunu kaymış ve havalanmış. Hoca'nın karısı: - Yetiş efendi, yetiş! Sabun gidiyor, diye bağırmaya aş Hoca, karganın arkasından bakmış. _GA r üzülme karıcığım. Baksana üstü başı kapkara. O bizden WWF/atsın temizlensin, demis. Sonraki 3 soruyu fıkmya göre cevap layınız. Hoca ile karısı nereye, niçin gitmjsler? A. Göl kıyısına. piknik yapmak için B. Göl kıyısına çamaşır yıkamak için C. Tarlaya, ekin biçmek için Karya. aşağıdakilerden han› gisini yapmış? A. Sabunu alıp havalunmış. B. Sabunu alıp gölde yıkunmıs. C. Ağacın dalından Hoca ile karısını izlemiş. Hoca, karısına ne söylemiş? A. ”Sana yeni sabun alırım." demiş. B. "O bizden kirli, varsın remiz~ lensiıı." demis. C. "Ben onu yakalanm, üzülme." demis. G_ül bülbüle. dedi. cüm- lesinde altı çizili kelimeler arasında nasıl bir anlam ilis- kisi vardır? A. es anlamlılık B. zıt anlamlılık C. eş ssslilik Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlunmızdun biridir.? A. Cumhuriyet Bayramı B. Kurban Bayramı C. Okuma Bayramı Aşağıdaki kelimelerden hangi- sinin hecelerine nyrılışında ı yapılmıştır? A. öğ - ren - ci B. sı - mf - ım C. çu - Iış - karı Elim sensin, kolum sen, Doğrulukta yolum sen. Sen birazcık üzülsen, Dayanamam ben annem. M.Nejat SEFERCİOĞLU Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? A. anne sevgisi s. doğruluk C. üzüntü "Yağmur" kelimesi hangi cüm› lede özel isim olarak kullanıl- mıştır? A. uzun zamandır yağan yağ- mur, sele neden oldu. B. Yağmur, hastalandığı için okula gelemedi. C. Yağmur altında fazla kalın› ca hastalanmış. Aşağıdaki kelimelerden hangi- sine "-cı" eki gelirse, bir mes- lek adı oluşur? A. para B. yol C. tamir Aşağıdakilerden hangisi uta- sözü değjlğiı? A. Damlaya damlaya göl olur. B. Ağaç yaş iken eğilir. C. Saçlarını güzelce taradı. Saygı görmek İstersen. Saygı göster atana. Atasmı sevmeyen, Sevgi duymaz vatana. Şiire göre başkalarından say- gı görmek isteyen kisi hangi~ sini yapılmalıdır? A. Dedelerine, ninelerine ve bü- yüklerine saygılı olmalıdır. B. Tanımaclığı insanlara saygı göstermelîdir. C. Çevresindeki bütün canlıları sevmelidir. Nazlı nazlı dalgaları. Llfkunda güzel yurdun. Seni önde taşıyor, Şehit torunu ordun. Şiirde, aşağıdakilerden hangi- sinden söz edilmektedir? A. vatan B. bayrak C. silah "Çocuklar, gürültü etmeyin( )" cümlesindeki yay ııyrııç olan yere aşağıdaki nnktuluma işa- retlerinden hangisi getirilme~ lidir? A. ünlem (t) B. virgül (.) C. soru işareti (7) z" eki aşağıdaki kelimeler› den hangisine ? A. hava B. ağaç C. misketli Aşağıdakilerden hangisi Kü- çük cocuk. minik tavşanı yaka- lamaya çalışıyordu." ümlesin- de geçen tavşıınm özelliğini belirtmekteıiir? A. çcıcuk B. küçük C. minik 'Oduıf' ıle “0dunluk" kelimele- ri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki kelime çiftleriııden hangisinde vardır? A. Çöp ~ Çöplük B. gece ~ gecelik C. hasta - hastalık Aşağıdaki kelimelerden harı- gisi coğuı akı' gıınamısıır? A. masallanm B. yıldızlarda C. çiçekçi “Fakir" kelimesinin anlamdası (es unlamlısı) aşağıdakilerden hangisidir? A. zengin B. güçsüz C. yoksul "Beyaz" kelimesi hangi cüm- lede. cansız bir varlığın özel- liğini belirtmektediır? A. Beyaz taşları üst üste diz- mjşler. Beyaz kuzu çok sevimliydi. C. Beyaz balina, kıyıda uzun sure cııpındı. F” Bir şürdeki satırlara ne ad ve› rilir? A. dörtlük B. mısra C. şair "Okulda ve smıfımızda coşkulu bir şekilde bayram hazırlıkları- na başladık. Herkes üzerine aldığı görevi yerine getirmek için çalışıyardu." Paragrafta anlatılanlar, aşağıv ünlülerden hangisine ömektir? A. bayramlaşma B. vedalasma C. dayanışma "Havalar ısmınca ., cünılesı' aşağıdakilerin hangısi ile tar mumlızndığmda anlamlı glmaz? A. ağaçlar cicek açtı. B. kazağını ve paltasunu giydi, C. göçmen kuslar geldi. Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin nıiktan tam ala- rak belli ğğildir? A. yarım elma B. üç Şefuıli c. birçnk karpuz "Ben de canım vatanımı senin ...... .. seviyorum." cümlesindekî boşluğa aşağıdaki kelimeler- den han 'sinin getirilmesi uygun dağılım? A. Çünku B. kadar C. gibi Kapı hafifçe Çalındı () Annem () ~ Seda kapıya bak (J Okuduğum kitabı bıraktım. Kapıyı açtım. Yukarıdaki paragrafta ( ) par rantez içlerine yazılması ge- reken noktalama işaretleri nelerdir? A. (.) nokta. (,) virgül, (I) ünlem B. (J virgül. (:) iki nokta, (l) unlem C. (J nokta, (z) iki nokm. (J) ün- lam Aşağıdaki keliıııelarden han- gileri ğğrenci ile ilgilidir? A. önlük, kitap, öğretmen B. ayakkabı, terlik. dondurma C. defter, anne, radyo Aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde büyük harflerin kullanı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapıl- mıştır? A. Begüm, kitap okumayı seviyor. B. Hasan'ın kuşu maviş çok se~ vimli. C. Ailesiyle birlikte Edimeyc ıasınacakmış. "Gözler az günlüğü, kulaklar az duyduğu ölçüde hayal gü artar." Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden çıknnlgmaz? A. Hayal gücünün artması göz; lerin az görmesi ile ilgılidir. B. Hayal gücü, kulaklar az du~ yunca azalır. C. Gözler vc kulaklar, hayal gücünün artması veya azal- masında etkilidir. Kardesimle beraber annemize cicek tupladık." ciimlesindeki hangi kelime hiç ek nlmıımıştır? A kardeşimlc B. çiçek C. topladık Aşağıdaki kelimelerden han- gisinin yazımı ;Emu A. penbe B spor C. kibrit IIÇURTMA Fatih, ilköğretim üçüncü sınıfa giden bir bğrencigdi. Ailenin en küçük cocuğuydu. Fatihler beş kardeştiler. Fatih, çalışkan bir öğreneiydi. Derslerini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla kırlarda uyna~ mayı çok severdi. Fatih ve arkadaşları, bitki ve hayvanlara zarar vermezlcrdi. Onları korurlardı. Fatıh ve arkadaşlarının en büyük zevklerinden biri de uçurtma uçuymaktı. Aralarında yarışmalar yaparlardı. En yükseğe kimin ucurtması çıkarsa ona ödül verirlerdi. Bir gun yine uçurtmalar gökyüzüne ucuruldu. Fatih, yük- k b' ge d olduğunu çoktan unutmuştu. Gökyüz 'n bas döndü ' ' karsısında kendinden geçmişti. Tam 0 sırada uçurtması alçalmaya başladı. uçurrmasının düşmemesi icin farkında olmadan geri geri giderken. bulunduğu yerden asağıya düştu. Düştüğü yer epeyce yüksek olmasına rağmen Fatihe bir sey olmamıştı. Ailesi, bundan sonra daha dikkatli alması için Fatihi uyardı. Arkadaşları ve Fatih, bu olaydan sonra oyunlarını daha dikkatli bir sekil* de ounadılar. Kadin' TeKGûL Sonrakissaruyu metne göre ce- vaplagınız. Meme göre Fatih ve arkadaş› Ian ne yarışı yapıyorlar? A. uçurtma yarısı B. Koşu garışı C. Bilgiyarışması Aşağıdakilerden hangisi. Fa- tih'in özellikleri arasında ugı: %2 A. Çalışkan olması B. Arkadaşlarıyla iyi gecinmesi C. Bitki ve hayvanlara zarar vermesi Fatih ve arkadaşları kime ödül verirlerdi? A. ödevlerini yapanlara B. Kahvaltısını yapanlara C. uçurtması en yükseğe çıkana Fatih neden kendinden geç- mişti? A. Llcuırtmalar çok yükseğe uçr mğu için B. Gökyüzünıîın baş döndürücü büyüklüğünü fark ettiği için C. Arkadaşlarının konuşmaları yüzünden Metinden çıkarııcağımız ders aşağıdakilerden hangisidir? A. Oyun oynarken her zaman çok dikkatli olmalıyız. B. uçurtmalarla oyun oyna- mamalıgız. C. Arkadaşlarlıı birlikte ogun oynamamahyız. Aşağıdaki cümlelerde bulu- nan altı çizili kelimelerden hangisi ek ? A. Kapıda biri mı' var? B. Akşam anneme sürpriz ya- pacagıırn. C. Yeni aldığı n çok güzelmiş. Aşağıdaki kelimelerden han- gisinde yazım yanlışı vardır? A. bahkı B. ağaçtan C. yurdum "dağına ~ göre - verir - Allah - kar" kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulduğunda hangi kelime en sonda yer alır? A. Allah B. verir C. kar "Okullarda birinci devre, 18 Ocak'ta sona eriyor." cümlesin- deki "devre" kelimesinin ye