Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

3.Sınıf Matematik test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

3.Sınıf Matematik dersi3.Sınıf Matematik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Matematik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı "130, 681. 341, 18. 969" sayıla- nnı büyükten küçüğe doğru sıralarsak !mısın ;L sırada hangi sayı bulunur? A. 681 B. 341 C.13D Aşağıdaki seçeneklerden hangi- sinde verilen bilgiler a? A. İki deste kalem 24 tanedir. B. Bir basamaklı doğal sayılar 1D tanedir. C. üc düzine kalem 36 tanedir, "5-1Ü-12-24-5k-S2-54" sayı örüntüsünde " #k " yerine gelecek sayı hangisidir? A. 26 B. 4-8 C. 50 Aşağıda bazı sayılann yanlışları ile okunuşlan eşleştirilmiştir. Bu eşleştinnelerden hangisi amma? A. 409 -› dört yüz dokuz B. 982 -› dokuz güz yirmi sekiz C. 716 -› yedi yüz on altı a. 1 Dnluk :10 b. 2 onluk :20 c. 3 onluk+2 birlik :30 d. 9 birlik :90 Yukarıdaki eşitliklerden han› &ileri yanımı? A.a,b B.b,d C.c,d "345" doğa! sayısının yüzler basamağındaki rakamın ba- samak ve sayı değeri toplamı ile 345 doğal sayısının farkı kaçtır? A. 305 B. 103 C. 42 "Z 4 8 A 32 Ü 123" Yulmndakı' örüntüye göre A ve El yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A. 80 B. 75 C. GO 441 ile 404 doğal sayılarını büyüklük - küçüklük yönün- den knrşılaştırdığımızda aşa- ğıdukilerden hangisini söyle; m iz? A. 404 < 441 B. 441 > 404 C. 441 = 404 Yüzler Onlar Binler 2 4 6 6 4 2 3 B 5 2 7 9 Yukandaki sayı listesine en küçük tek sayı ve en büyük tek sayının fgrkı kaçtır? A. 106 B, 279 C› 396 "256 - 252 - 268 v 274 - El ~ 286" Yukarıdaki ritmik saymaya dayalı örüntüye göre "El" yeri- ne hangi sayı yazılmalıdır? A. 276 E. 280 C. 282 Romen rakamları ile ilgili ula› mk verilen bilgilerden hangisi malını? A. "l" rakamı en çok üç defa yan yana yazılabilir. B. "V" rakamı yan yana iki defa yazılamaz. C. "I" rakamı sağına yazıldığı rakamın sayı değeıim' 1 azaltır. MJ V 0 B Yukarıdaki abuküste gösteri- len sayı kaçtı?? A. 40 B. 44 C. 404› "245" doğal sayısındaki ra- kamların sayı değerleri ;gg-Hi m kaçtır? A. Il B. 20 C. 245 "ö yüzlük + 9 birlik" şeldinde çözümlenen doğal sayı kaçtır? A. 69 B. 96 C. E09 3x1=3, 7X10=70, EXIOO = 600 e0n+70+3 : 673 şeklinde ya› pılan işleme ne ad verilir? A. Sayı değeri hesaplama B. Basamak değeri hesaplama C. Rakamsal değer hesaplama Toplamlurı 63 olan ardışık iki dağa] sayının A. 31 B. 32 C. 33 "Dokuz yüz beş" şeklinde aku- nan sayının rakamla yazılışı hangisidir? A. 95 B. 950 C. 905 Açıklama: "Yüzlük sayısı eşit olan üç basamaklı iki doğal sayıdan onluk :ayısı büyük olan diğerinden büyüktür." Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olarak gös- terilebilir? A. 645 > 215 B. 482 > 428 C. S68 > 563 Doğal sayılarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. basamaklı en küçük tek doğal sayı 11'dir. B. üç basamaklı en büyük sayı 999'dur. C. üc basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının farkı 9B8'dir. 110'ı:lan küçük ka; tane ğç basamaklı sayı vurdu? A.9 B. 10 C.l1 23. XI. 1938 tarihinin okunu- şu aşağıdakilerden hangisidir? A. 23 Eylül 1938 B. 23 Ekim 1938 C. 23 Kasım 1938 Açıklama: "Ardışık çift doğal sayıların toplamı daima cift doğal sayıdır." Aşağıdaki örneklerden hangi- si yukarıdaki açıklama ile ilgi- lidir? A. 12+13 Z 25 B. 26+28 = 54 C. 55+57 = 112 44'teıa geriye doğru altışar ritmik sagarken 6. sırada hangi sayıyı söyleriz? (44 sayılmayacak.) A. 20 B. 14 C. 8 onlar ve birlgr basamağında- kı' rakamlannın. leri toplamı "9" olan doğal sayı hangisidir? A. 257 B. 245 C, 639 Aşağıdaki sayılıırdan hangisi iki basamaklı bir doğal sayı @min A. 101 B. 94 C. 60 ."67" doğal sayısını oluşturan rakamlann basamak değer- leri farkı kaçtır? A. 42 B. 53 C. 54 Yukandakı tabloya, uç hgsa- m "al s kırın n "- güğüng" yazarsak "onlar ve birler" basqmağınduki sayı- ların toplamı kaç olm? A.O B.1 C.2 "XIV+V= ?" işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. XIX E. XXI C. XVI "345" doğal sayısı aşağıdaki sayıların hangisinden 129 azdır? A.Z17 5.415 C. 475 Aşağıdaki tabloda Ahmet'in çe~ şitli aylarda yapılan kütle öl- çümleri verilmiştir. ocak 55 şubat 5 7 mart 58 Tabloya göre, Ahmet'in kütle ölçümleriyle ilgili olarak han- gisi mlßngmßz? A. Ahmet 3 ayda 3 kg almıştır. B. Ahmet'in kütlesi her ay art› mıştır. C. Ahmet beslenmesine dikkat etmemistir. Erol 14, Ercan 16 yaşındadır. 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç ahır? A. 42 B. 36 C. 3D Bir toplama işleminde taplw nanların yerleri değiştirilirse toplam değişmez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olarak gös- terilebilir? A.12+24=35 ~> 36-lZ=Z4 B. 56+14=7Ü A› 14+56=70 C.48+10=5S ~› S8+10:G8 "168" sayısını guvurlarsıık aşağıdaki sayılardan hangisi- ni elde ederiz? A. 170 B. 165 C. 160 Okulumuzun bahçesinde 160 tane akasya, 122 tane söğüt, 74 tane çam ağacı vardır. Okul bqhçemizde toplam kaç ağaç vardır? A. 350 B. 356 C. 360 "(5. 3, 8" rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek m buygk üç basamaklı doğal sıı- yınm yüzler basamağmdaki sa- yının "basamak değeri" lmçtır? A. 80 B. 800 C. 8 Pakistan depreminde mağdur olanlara yardım kampanya› sında sınıûmızda toplanan para miktarı tabloda gösterilmiştir. Ay Para Miktarı ocak 2 1 0 YTL şubat 400 YTL mart 160 YTL Buna göre smıfımızın dep- remzedelere yaptığı yardım miktarı toplam kaç Ynjdir? A. 560 B. 720 C› 770 Aşağıdaki toplama işlemlerin- den hangisi elggli toplama iş- lemini gerektirir." A. 396+ l 1 1 B. 341 +2 1 1 C. l 7 1 + 1 05 82 ile 16 sayılarının zihinden toplama yöntemi ile gösteril~ mesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 8+1 =9 }9s 6+2 :B B. 80+lO :90 Lg& 2+5 :s C. 8+6 ll ZO+1Ü .İki basamaklı en büyük sayı- nın 111 fazlası kaç edu? A. 199 B. 200 C. 210 "Bir doğa] sayı ile "O"ın toplamı o doğal sayının... ....eşittir." ifadesinde noktalı yere ne yazıhnalıdır? A. kendisine B. yarısına C. iki katına Örnek: 341 ~› 300 435 -› + 400 -› 700 Sunuş: İşlemin sonucu ?Odden büyük bir sayıdır. Yukandaki örnek aşnğıdakß lerden hangisiyle ilgilidir? A. Toplama işleminin sonu- cunu bulma B. Toplama işleminin sonu~ :unu tahmin etme C. Toplama işleminin sonu~ cunu yuvarlama 466 Lllüü 965 işleminde verilmeyen tnpla- nam bulmak için hangi öneri- yi dikkate almalıyız? A. 965'ten "ÜDS" seklinde veri- len sayıyı çıkarmalıgız. B. 965 ile 466111 toplamalıyız. C. 965'ten 466141 çıkarmalıyız. S05 sayısının okunuşu aşağı- dakilerden hangisidir? A. bes yüz elli ß bes yüz on C. beş yüz bes 314 sayısının sayı blokları ile dağı-u gösteriiişi aşağıdakiler- den hangisidir? A. _ B. r ı ”w H Aşağıdaki üç basamaklı doğal suyılardan hangisinin anlar basamağındaki rakamın ba- samak değeri en fazladır? A. 408 B. 319 C. 120 Berke, 100'e kadar altışar ve yedişer ritmik sagarken aşağı- daki sayılarının hangisini her iki snyınada da söyler? A. 42 B. 35 C. 36 "4, 8, S" rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak üç basamaklı en büyük sayı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A. B4Ş B. 854 C. 458 Babam, marketten 116 YTL'lik alışveriş yaptı. Babamın ce- binde 170 YTL bulunmaktadır. Babamın en az para üstü alması için kasaya kaç lira vermesi gerekir! A- ...w . f' Bulutlardaki üç basamaklı d0~ ğal sayıları inceleyiniz. İlk bu- lumıki sayının diğer sayılar- dan büyük alınası için onlar lıasıımıığum kaç farklı rakam yazılabilir? A.1 5.2 C.3 @Oûtßßß Yukarıdaki sııyılardun kaç tanesi çifttiı? A.3 5.4 C.5 IV +VII+XV=Z Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? A. 26 B. 28 C. 30 512 > > 450 sıralamasında yerine aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazılabilir? A. 449 15.513 C 511 Tuhtadaki sayıları inceleyiniz. Bu sayıların bü "kten kü ü“e doğru sıralunışı aşağıdakiler- den hangisidir? A› 412 > 410 > 409 > 399 B. 409 > 399 > 412 > 410 C. 399 > 409 > 410 > 412 , r Yandaki toplama işleminde!] yerine aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazıl- malıdıı? A.2 5.3 C.4 ,Okulumuzun düzenlediği yardım kampanyasında 295 aileye yakıp cak. 476 aileye de gida yardımın- da bulunuldu. Okulumuz top- lum kaç aileye yurdun yap- mıştır? A 771 E. 761 C. 651 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A.]5+8 868 - 60 ifadesinde A yeri- ne yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? A. 809 B. 810 C. 811 "3,7,0“ rakamlarını y& kez kullanarak yazılabilecek en b" "k "ç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayı- nın a kaçtır? A. 423 B. 336 C. 413 A~EI=O işlemine göre aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? .Beyza ile annesinin yaşlannın toplamı 5 yıl sonra 42 olacaktır. Şimdiki yaşlan toplamı 5 yıl sonraki yaşları tuplmnmdan kaç eksiktir? A. lO B. 32 C. 37 "3 güzlük, 6 onluktan" oluşan sayının "4 onluk, 1 güzlük, 9 birlikten" oluşan sayıdıın ama kaçtıx? A360 13.211 C. 149 . "A ~ B = 30" ise A sayısı aşağı- dakilerden hangisi olamaz? A. 25 B. 32 C. 40 A ve B sayıları cift doğal sayıdır. Aşağıdakilerden hangisinin so- nucu her zaman tek sayı olur? A.A+B ıs. {A+B)~1 CA-B "'905 - 269 î 635" işleminin sağlaması nasıl yapılır? A. 9Ü5+Z59= 1174- B. 636+905= 1541 C. 5364165: 905 Aklımda tuttuğum sayıya 30 eklersem 60 buluyorum, Aklım- da tuttuğum sayının 30 eksiği hangi sayıya eşittir? A. 0 B. 10 C. 3D 9D5 - s95 329 Yukarıdaki çıkarma işleminde E] yerine gelecek sayı kaçtır? A.! 5.2 C.5 Çarpma işlemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi A. 5 x 6 = 30 işleminde "30" sa- yısına çarpım denir. B. Bir sayının "l" ile çarpımı, sayının kendisine eşittir. Bir sayının "Ü" ile çarpımı, sayının kendine eşittir. f`4 Örnek: 2+2 +Z+2 :8 in. 4x2:8 Yukarıdaki örnek aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? A. Toplama işleminin değişme özelliği B. Terimleri esit toplamanın kısa yoldan yapılması C. Çarpma işleminin kısa yol~ dan yapılışı 60x :420 i î i 6x 7 :420 Yukarıdaki ömek aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? A. Çarpma işleminin kısa yal~ dan yapılışı Çarpma r bölme iliskisi C. İki basamaklı sayılarda çarp- ma işlemi F” üç terimli bir toplama işi& minde terimlerin her biri 24 ise işlemin sonucu kaç olur? A. 48 B, E4- C. 72 Saatte 75 kilo- metre yol alan bir kamyon 3 saat sonra kaç kilometre gol ahmş ulur? A, 225 B. 230 C. 250 9 x 1=9 1 x 36:36 2D x 1:20 1 X 8=3 Yukarıdaki örnekler aşağıda- kilerden hangisi ile ilgilidir? A. Çarpmaıia yutan eleman B. Carpmada etkisiz eleman C. Carpmada eşitlik 8x3 5x6 \/+\/ =? Yukarıdaki işlemde yerine mkukmmuamhuun A. 54 B. 72 C. 720 (3x60)x3:.7 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A. 180 B. 540 C. 960 ACI i 43 A. 903 Yandaki çarpma işle› minde "ACI" iki ba- samaklı bir doğal sa- yıdıt. işlemin sunu- cu kaçtır? 5.86 C. 43 Bir kutuda bir deste kalem var- dır. 26 kutuda bulunan kalem- lerin toplamı kaçtır? A. 260 B. 200 C. 25 .Bir Çiftlikte 4 at, 2 deve ve 8 deve kuşu vardır. Bu çiftlikte bulunun hayvanların ayak sayılan kaç tanedir? A. 14 B. 16 C. 40 10x6 4x5 \/ \/ + ...=.7 Yukanduki mplama işleminin sunucu kuçtır? A. 80 B. 100 C. IZÜ .Aşağıdaki çarpma işlemlerin- dan hangisi eldelı' çarpmadu? A. 15X11=... B.(4x4)x 2:... C. (SXZJXS Babamın yaşı, şimdiki yaşımın S katıdır. Ben 2 yıl önce 6 yasınduydım. Babamın bugün- kü yaşı knçtır? A. 30 B. 35 C. 40 .Aşağıdııki sayılarının hangisi- nin 3 katı ile 6 katının toplamı 54 eder? A.3 5.6 C9 .İki basamaklı iki doğal sayı- nm çarpımı en fazla kaç bu- sıımaklı bir sayı olabilir? A.5 5.4 C.3 basamaklı sagılann en bü- S ile çarparak buldu- ğunuz sayı, aşağıdakilerden hangisinden olur? A. 300 B. 400 C. 500 Yandaki bölme işle- mine göre "(BxC)+D= " işleminin sonucu nedir? B. A C. B Yandaki kareyi 4 çiz- giyle esit parçalara Iıöleısek aşağıdakiler- den hangisini ? A. Yandaki bölme işle- minin doğruluğunu hangi işlem yapıl* mulıdır? B. 3x0 C. 39x3 Aşağıdaki bölme işlemlerin› den hangisi kalunlı bölmedir? A. 120 + Z B. 180 + 4 C. 220 + 6 (Bölen x Bölüm) + Kalan=? Yukarıdaki işlem sonucunda hangisini elde ederiz? A. Bölsn E. Bölüm C. Bölünen 903070 * f* 605040 7 f& 30201 7 g? 1. kare 2. kare Yukarıdaki 1. kare icinde yer alan her sayının 10'ıı bölümün~ den elde edilen sayılar 2. karsı nin icine yerleştizilecektir. Buna göre 1, 3, 5 ve 9. kareye gelecek olan sayıların malum: kaçtır? A. 21 B. 22 C. 23 üîâiâiöâ ..Mı 6x1 Yukarıdaki çiçekleri üçerli grup yaparsak kaç grup Elde ederiz? A. S B. 10 C. 15 32+4=V 40+8=Ü 28+7=O Yukarıdaki bilgilere göre (V + El) x 0:? işleminin sa- nucu kııçtıır? A. 52 B. 60 C. 160 Bakkal amca, 240 bilyeyi 4 çocuğa eşit olarak paylaştır- mak İstiyor. Acaba her bir çocuğa kaç bilge vermalidir? A. 40 B, GO C. 8D Aşağıdaki bölme işlemlerin- den hangisi kalıınlıdır? A.I9+Z B. 20+4 C.36+6 45 metre uzunluğundaki bir kumaşı 3 eş parçaya ayırırsıık her bir parça kaç metre olur? A. 15 B. ZU C. 25 .Z50 kilogram zeytini ellişer kilogramlık kaç bidonu koya- bilirsiniz? A.3 B. 5 C. 8 256 â› 4› Cıkıs 255 sayısını Z'ye bölüp ok yö~ nünde ilerleyiniz. Karşılaştığk mz sayıları hep Z'ye bölerek çı~ kışa ulqşınız. Yol boyunca aşağıdaki sayılar- ::Inn hangisine rastlamazsınız? A. 64 B. 32 C6 73+ z 4 ve 7 x 4 = 28" İşle~ mind& Çarpma - bölme iliş- kisi ömeklendirilmiştir. EI+3=6 ve 3XG=18 işleminde El yerine hangı' sayı gelmelidiı? A. 18 B. 9 C. 6 Çevre uzunluğu 160 metre olan bir ayun parkmm çevresini 4 da- kikada dolasıyorum. Buna göre 1 dakikada kaç metre gol alırım? A. 40 B. 60 C. 8D Bir tiyatro sıılonundaki 819 koltuk, 9 sım hâlinde dizilmistir. Her sırada kaç koltuk bulunur! A. 89 B. 91 C. 96 6, B, 2 rakamları tekrarlan- madan yazılubilen 3 basu- maklı en büyük ve en küçjk doğal sayıların farkı kaçtır? A. 703 B. 693 C. 793 90'dun bir önceki ve bir son- raki çift sayıların farkı Imçtır? A.4 5.2 Cl Bir çıkarma işleminde eksilın 683. fark 285 ise çıkan sayı kaçtır? A. 798 B. 408 C. 398 8 A 9 Yandaki çıkarma iş- _ B 2 C lenıinde "A + ıs + c" z g 3 kaçar? A. 12 B. 1D C. 8 üç basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır? A. 900 B. 990 C. 989 365 > 4% > 355 Yukarıdaki sı- ralarında â› yerine aşağıdaki sayılardan lıangisi yazılabilir? A. 370 B. 360 C. 350 \_1__; İs? 27` ı Belli bir kurala göre sıralan- mış yukarıdaki sayı dizisinde boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A. 54 B. 72 C. 81 Selim, bir kitabın 125 sayfasını okudu. Okumadığı 6D sayfası kaldığınız göre kitabın tamamı kaç sayfadıı-'I A. 185 B. 155 C. 65 Bir uçaktaki erkek yolcu sayısı 162'dir. Bayan yolcuların sayısı erkeklerin sayısından S7 daha az ise uçakta kaç yolcu vardır? A. 219 B. 257 C. 293 Bir dede ile üc torununun yaşları toplamı 62'dir. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? A. 67 B. 77 C. 82 Serhat VII, ablası IX yaşın- dadır. X yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? A. 16 B. 26 C. 36 4 o a Yandaki çıkarma iş- _ 2 o o leminde eksilenı' 274 A. 200 artınp çıktım 185 uzultırsak fark kaç olur? B. 550 C. 659 Ayşe, cevizlerinin kac tane 01- duğunu soranlara: "l28'in 109 eksiğinin S katı kadardır." diyor. Acaba Ayşe'nin kaç tane cevizivıırdır? A. 95 B. 137 C,142 Şeyma 9 yaşında iken annesi 32 yaşındadır. Annesi 4D yaşına geldiğinde Şeymdnın yaşı Imç olur? A.17 5.19 C.Z5 Oğretmenimiz 30 öğrenciyi 10 sıraya eşit olarak yerlestiriyor. İlk 7 sırada utumn öğrenciler kütüphaneye gidince sınıfta kaç öğrenci kulu? A. 23 B. 18 C. 9 R=3, R+A=ı0.A+0'= 12 Yukarıdaki işlemlere göre "ö + R" kaçar? A.3 3.5 C.8 la portakal sıkıldığında yarım litre portakal suyu elde edili- gur. 2 litre portakal suyu elde etmek için kaç tane portakal gereldidir? A. 12 B. 5 C. 5 .Bir kırtasiyeci bir günde sabah 5 düzine, akşam da 10 deste kalem satıyor. Bu kııtusiyeci iki günde tup- lam kaç tane kalem satar? A. 320 B, 160 C. 60 Bir paket çekirdek 135 gram~ dır. Annem 5 paket, komşumuz da 3 paket çekirdek aldı. Annem. kaç gram fazla çeldrdek alınıştır? A. 405 B. 270 C. 175 Aşağıdaki 1.] .. tartılankitaplaıdmıltanesil ldlogmmdıındahauğırdır? 3/4 smıâ mevcut grafiği Kız öğrenciler â Erkek öğrenciler ğ ğ Her şekil 5 öğıencıyi göstermektedir. Sonraki 3 snruyu grafiğe göre cevaplaymız.) 3IA sınıfında kaç tane erkek öğrenci vardır? A. 3 5.15 C. 35 SIA sınıfında kaç tane kız öğrenci vardır? A. 20 B. 15 C. 4 3/A sınıfının mevcudu kaç ta- ne şekille gösterilmiştir? A. 5 B. 7 C› 35 "Yarum yapmaya garagıın ham bilgiye .. deriz." Yukarıdaki cümlede noktalı kısım aşağıdakilerden hangı'- siyle tamamlunabilir? A. sekil grafiği B. tablo C. veri Aşağıdaki uzunluklardan han- gisi sınıfımızdald sımnm uzun- luğu olabilir? A.1m B. 10m C. 100m “3 santimetre" ifadesi aşağı- dakilerden hungisinıie doğru olarak lasaltılmıştu? A.3sm B.3cm C.3mm Aşağıdaki ifudelerden hangisi doğrudur? A. 1 metre : 100 cm B. 10 metre : 1 cm C. 1 metre = 10 cm S m 10 cm, kaç cm eder? A, 510 cm B. 150m C. 500 mm Parayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ? A, Alışverişte satırı alma işinde kullanılır. B. Para bulunmadan önce cılış~ veriste değiş ~ tokuş sistemi vardı. C. Parayı ilk olarak Türkler bulmuşmr. iğreıııl sııyısı M Ü: g* Mklıllliıı Nar: Her şekil 2 ağrenciyi gâsteımekledır. Yukarıdaki veri tablosunda 3/A sınıfının sosyal etkinliklere katı› lan öğrenci sayıları verilmiştir. Aşağıdakilcrden hangisi bu tnbladıııı çıkurılııbilecek bir snnuçtur? A. Sosyal etkinliklere katılan kız öğrenci sayısı daha fazladır. B. Sosyal etkinliklerin en yoğun ulauğu alan futbolclur. C. Sosyal etkinliklere katılan öğrenci sagısı lfdir. Yulmndaki Hayvanlar' Hayvan sayıları k? 24 ğ 12 verilere göre her şekil 3 varlığı gösterecek şekil- de düşünülürse kediler ve kö- pekler için toplam kaç şekil çizilmelidiı? A. 12 B. 24 C. 36 Aşağıdakilerden hangisi şu andı: kullundığuuız para bi- riınlerimizden biri Selim'in cüzdanında 2 tane 5 YIL, 3 tane 1 YTL. 2 tane 50 YKr vardır. Selim'in cüzdanın- da kaç YTL'si vardır? A. 10 YTL B. 13 YTL C› 14 YTL 099 Sınıfımızın meyve gününe geti~ rilen meyveler ve sayıları aşağı- daki gibidir. Elma getiren öğrencilerin sayısı :8 Muz getiren öğrencilerin sayısı :6 Portakal getiren öğrencilerin sayısı :4 Buna göre sınıfıımzla ilgili olarak' aşağıdaki bilgilerden hungisine ulıısılıımıız? A. Sınıfımızda meyve günü dü~ zenlenmektedir. B. Sınıf mevcudumuz 18'dir. C. Sınıfımızda en sevilen meyve muzdur. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen çizgi veya modellere ne ad verilir? A. doğru B. simetri C. ışın Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru parçasına örnek olarak gösterilebilir! nın nmsun...” Yukarıda çizilen çizgi aşağıda› kilerden hangisine ömektiı? A. dikey doğru B. eğik doğru C. yatay doğru Aşağıdaki kavramlarla tanım- larını eşleştiriniz. Tqıııııı kızımın: ı. Bir ucu sabit diğer ucu uzayıp giden şekil A' “mg” H. Her iki ucu Sabit olan şekil i B' m" nı. iki ucundan düzgün bir sekilde uzayıp gi- den sekil Cr doğru parçası Hangi eşlaştirme doğrudur? All-A 3.1715 III-B II-C I-C III-A C.I~A II-B III-C 1 2 3 Yukarıdıı numarulandırılmış çizimlerden hangisi dik dgğ- mlgrg ömektir? A.1 13.2 C.3 Yukarıdaki sekil aşağıdakiler- den hangisine örnektir? Auîâ B. C. \ H? Ali, çalışma masasının yüzeyi- nin geometrik şekil olarak nasıl adlandırıldığını merak ediyor. Asaýıdukilenien hangisi çalış- ma masasının yüzeyinin adıdır? Aıioğru B.ışın Cdüzlem Hiçbir bugun: olmayan çok küçük bir işarerim. Cümlenin sonuna konur, haritada ger belirtmek icin laıllanılırım. Sayılarm yanm- da duruma sıra bildiririm. Yulmndu kendini tanıtan geometrik şekil uşuğıdakiler- den hangisidir? !Ldüzlem 5.15111 &nokta Aşağıdaki şeldllerin hangisin- de açı sayısı en fazladır? A. B. C. LwL-A-l - Yukarıdaki çizimlgm m): kaç türlü açı vardır? A.Z 3.3 C.4 .Aşağıdaki düzlenısel şekiller- den hangisinin dik açısı ygk; tır? A. B. C. [ Yukarıdaki ev maketiııde hun- gi açı türü L? A. dik açı B. tam açı C. dar açı Aşağıdakilerden hangisinin açısı yaktım? A. üçgen B. kare C. daire Aşağıdaki üçgenlerden hangi- sinin bir mum vardır? A. A &ß G& "V" hızı-önde bulunan aşının benzeri aşağıdakilerden han- gisinde vurdu/f A. 3% O ç& Aşağıdaki düzlemsel şekiller- den hangisi bir yönüyle ğigîer- !gxinggn farklıdır? Yandaki Şekil üze- rinde kaç tane üç~ gen vardır? A.4 5.6 C.8 Yandaki sekilde yazı~ lan 4 rulmmında han- gı' açı çeşidi ygktur? A. dik acı B. tam acı C. dar açı Aşağıdakilerden hangisi köşe sayısı bakunmdan diğerlerin- den farklıdır? A. B. C. Öğretmeni, Ali'yi tahtaya Çıka- tarak üc açısı olan bir sekil çiz- mesini istedi. Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin çizdiği doğru şekildir? A. B. C.[:| "Dört köşesi. dört kenarı olan bir geometrik şekilim. Farklı acılarım var!" Yukarıda özellikleri verilen şekil asağıdakilerduı hangisi olabilir? Ü A. B. 1, Yandaki noktaları iki doğru ile nasıl birleştirirsek dj 2' ' gg elde ederiz? A. l~3-2 B› 2734 C. 1-2-3 Aşağıdaki şekillerden hangisi- ni oluşturan doğru parçası sayısı daha fazladır? A. <:> B. C. Aşağıdaki :isimlerden hangi› sinin köşesi ggkug? A. r B. Eğâ Yukandald geometrik cisim- lerin adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir! A. kare prizma › silindir - küp B. silindir - piramit ~ küp C. kare prizma - silindir ~ dikdörtgenler prizmusı iGeumetrik cisimlerle ilgili ola- rak verilen bilgilerden hangisi mum? A' Peynir bir pirumitflr. B ' Dond kı] ahı konidir, i? Urnw C' O Elma bir küreye benzer. Açılımı yandaki şekilde verilen geometrik cis- min adı nedir? A. koni B. küre C. silindir ` Yandaki gibi kâğıt üzerine çizilen bir şe- kil aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? A. küre &daire C. silindir 'İ i ı T 4 l T ı 1 Yukarıdaki nesnelerin benzeri ulan geometrik cisimlerin ad- ları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? L L ı A. küp silindir kare prizma B. bardak dondurma çikolata C. silindir koni dikdörtgenlel' prizması Kenar uzunlukları :şit olan üçgcndeki simet- ri doğrulannı tespit edebilmek için aşağıdakiler- den hangisini yapmalıyız? A. üçgenin kenar çizgilerini uzatmalıyız. B. üçgenin köşelerinden ke- narlarına doğru dik çizgiler çizmeliyiz. C. üçgenin tepe köşesinden ta- ban kenarına duğru dik cizgi Çizmeligiz. şeklinin simetri doğ- Q rularını göstermek için aşağıdakilerden hangisini uçqmmqyız? "G B CD cğ Aşağıdaki çiümlerden hangisi simetrik olmayan şekillere örnektir? AÄEQDC. Yukarıdaki şekilde "simetri" el- de edebilmek için hangi nuk- taların birleştirilmesi gerekir? A.EileF B.AîleE C.CileD Yukarıdaki şekli oklar yönünde Imtladığunızda aşağıdaki şekil- lerden hangisini elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisini metre ile ölçebiliriz? A. bogumuzu B. kilomuzu C. yaşımızı Yarısı 20 m olan kumaşın 2 katı kaç metre uzunluktadır? A. 40 B. 8D C. 120 10 10 18 Ahmet; yukarıdaki sahanın kısa kenarını 10 adımda. uzun ke- narını 18 adımda yürüyor. Ahmet, sahanın büt n kenar- larını kaç adımda yürür? A. 28 B. 42 C. 56 Futbol maçlarında hakemler serbest atış için baraj kuran futbolcuları topun 5 metre 15 cm uzağında tutar. Hakem bu mesafeyi nasıl ölçer? A. adımla B. karışla C. metreyle Enesîn boyu 142 cmîiir. Anne- sinin boyu, Enesîn boyundan 26 cm daha uzundur. Annesi- nin boyu km; cm'dir? A.158cm B. ıescm c. ImGBm "5 m + 700 cm" işleminin so- nucu kaç metredir? A. 12 B. 705 C. 168 î- Yukuırıdaki resimde görülen kalemin uzunluğunu asağıd - kilerden hangisi ile ölçebiliriz? A. karış B. parmak C. kulaç okulum ile evimin arası 200 metredir. 10 adımım 4 metre geldi ne göre evden okula kaç adımda giderim? A. 200 B. 400 (İ. S00 Yıl sonu gecesinde göster& ceğimiz temsil için 10 tane pantolon siparisi verdik. Bir pantolon için 1 metre 14 cm kumaş kullanılıyor. 10 pan- tolon için ne kadar kumaş ge- rekiı/I A. 11 m40cm B. 10ml4cm C. 114111 Yandaki şeklin simetrisi aşağıdakilerden han- gisidir? A.? B” 14 J kesrinde numaralandı- ŞZĞ rılmış yerler nasıl ad- laııdmlır? ı L _3_ A. payda - kesir Çizgisi ~ pay B. pay - payda ~ kesir Çizgisi C. pay - kesir çizgisi - payda Aşağıdaki şekillerden hangisi ğ kesrini ifade eder? A. m) 5% “E Bir günün ğ kaç saat eder? A. 16 B. 18 C. 32 Aşağıdaki şekillerden hangisi yanını gösterir.? . . 1 . . . Ayse. 16 cevızın z 'mı yedı. Ayşe'nin kızı; cevizi kaldı? A. 4 E. 8 C. 12 Kare şeklinde bir kanunu ma- kas yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyor ve bir parçasını ku1~ Ianıyorsunuz. Bu işlemi belir- ten kesir aşağıdakilerden hangisidir? l A._ E . l c 4 5 i ` 3 Bir su deposunun ğ 'i hoştur. Su deposuna 20 litre su doldu- rulursa depo tamamen dnluyor. Su deposu kaç litre su almak- tadır? A. 120 B. 100 C. B0 Yandaki şeklin kesirli ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 2 K_ 4 C, Nlh Yandaki şekilde ta- ralı kısmı nasıl ifade edilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi verir? A. Pay, bütünden alınan kısmı ifade eder. B. Kesir Çizgisi "I" şeklinde gös- terilir. C. Fayda, b tünün kaç eşit par- çaya bolundüğünü gösterir. 1 1 z ile E kesirlerini karşılaş- tırdığımızda hangi ifadeyi kullanırız? A. > -u\›- -I--I›- M›- Np.: Np.. Np_ 2. Pasta KarşııaşunnıLA ÂLhEêiXê İki eşit pastadan 1, pastada Ali'nin, 2. pastada Ayşe'nin yediği kısımlar gösterilmiştir. Yukarıdaki şekiller: göre aşağı- dakilerden hungisi duğruduı? A. Ali daha fazla pasta yemistir. B. Her ikisi de esit miktarda pas~ ta yemiştir. C. Ayşe daha fazla pasta yemiştir. EEEEEIZEIK EL-_ELEDZIJL EEEEEEİEIM Yukarıdaki şekillerde gösteri- len kesirleri doğru sıralursak aşağıdaki- lerden hangisini elde ederiz? A.L>K>M B.L 349" sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayı kaçtır? A. 350 B. 34 C. 348 s 214/ Yandaki çarpma işlemine göre nuk- talı yere km; yazıl- nıalıdır? 5.6 C.7 A .. "8-16~Z4~ ~40~ sayı dizisinde E ve  yerine yazılacak sayıların toplamı kaça eşittir.? A. 8D B. 48 C. 32 < 130" sıralamasına göre  yerine gelecek en bg" ük sayı aşağıdakilerden hangi- sidir? A. 130 B. 129 C.1Z8 üç basamaklı sayıların en bü- yüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır? A. 100 B. 899 C. 999 . 846 doğal sayısının yüzler basık maçındaki rakam ile onlar ba› samağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Oluşan yeni sayı ile eski sayının farkı kaç olur? A. 130 B. 240 C. 360 Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüsü ile ölçülür? &î a::: Okulumuzda 523 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı 249 ise kız öğrenci sayısı kaçtır? A. 249 B. 279 C. 300 Hangi sayının 4 katı, 35'nın Z katına eşittir? A. 18 B. 24 C 36 xıJ345 ou 000 112345 zzues “3_369 15 448ğ12 20 Yukandaki tabloya göre A+B+C+D işleminin sonucu kaçtır? A. 16 B. 20 C. 42 - Öğrenci â Kız Erkek Öğrenci 9 9 9 9 Her Şekil s kişiyi göstermektedir. Yukarıdaki şekil grafiğine göre kaç tane kız vardır? A. 24 B. 30 C. 54 .Aşağıdakilerden hangisinde eğri gösterilmektedir? AGDEICŞ .Aşağıdaki sırulumalardun hangisi dağrudur? A. 281 > 181 B. 211 < 111 C. 717< 199 Yandaki tabelada gösterilen işaret aşağıdakilerden hnngisidiı? A. ışın B. doğru C. eğri "309" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A. üç yüz doksan E. dokuz yüz ü; C. üc yüz dokuz Hangi sayının 3 katı 60 eder? A. 20 B. 30 C. 45 "716" doğal sayısının yüzler basıımağındaki rakamın ba- samak değen' kaçar? A. 7 B. 70 C. 700 OH OH... Yukarıdaki örüntüde sıradaki şekil hangisidir? A. C3 B. C. “4, 1, 9" rukamlurım birer kez kullanarak oluşturulabilecek mhûuükıek sayı hangisidir? A. 941 B. 914 C. 419 "400 + 199 + 21:?" ışleııuxun' ' ' sonucu aşağıdakilerden han- gisidir? A. 500 B. 510 C. 620 Yandaki abuküs- te gösterilen sayı kaçar? YOB A. 423 B. 324 C. 390 Aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi kütle ölçme ile ilgili değildir? A. kilogram B. gram C. metre 5 3 o Yandaki işlemde - ÜED EIEIEI yerine hangi 1 1 O sayı gelmelidir? A. 770 B. 800 C. 790 1 ı 100 cm olan kumaşın 4 tamamı kaç metredir? A. 4 B. 40 C. 4-00 .Aşağıdaki toplama işlem: lerinden hangisi doğrudur? A. 30+0: 30 B. 261 + 10 î 260 C. 4-00 + 1 = 4001 a› AZO ID 101510 ZD O B a› Yukarıdaki tabloda sayıların yukarıdan aşağıya ve soldan sağa toplumları eşittir. 'tabloya göre B+A kaçtır? A. 5 B. 15 C. 20 2. 3, 7" rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen Q ğğgğk doğal sayı ile en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A. 237 B. 732 C. 969 ,(13 x 0)+5 işleminin sonucu kaçtır? A. 5 B. 18 C. 65 .Aşağıdakilerden hangisi ya- tay doğrudur? A. B. C. '\_/ .Aşağıdakilerden hangisinin üç açısı vardır? AZ &V !ij .Aşağıdakilerden hangisinde "üçgen prizma" örneği vardır? Aûk` &Ö ca . 8 Yandaki şekilde kaç tane kare vardır? B. 10 C. 12 5+6+6+6+6+6 işleminin ğggg i yapılışı hangisidir? A. (GXG)+G: B.(6+6)X6= C.6x6= Benim ve İkiz kardeslerimin yaşları toplamı 44'tür. İkiz kardeşlerimin yaşlan toplamı 22 ise ben kaç yaşındayun? A. 11 B. 22 C. 25 Ümit, bir günde 45 dakika kitap okumaktadır. ümit, bir haftada toplam kaç dakika kitap okur? A. 315 B. 330 C. 345 Aşağıdaki üçgenleriıı hungisi dik açılıdır? "ABWÄCÄ Yandaki şeklin si- matrisi hangisidir! 38 sayısının yarısını kaç eklersem 36'i bulurum? A.19 B. 2D C.ZI 7 yüzlük, 2 birlik, 4 onlukran olusan sayı hangisidir! A. 247 B. 476 C. 742 Düzleme açılmış hâli yandı: verilen geometrik cismin adı nedir? A. üçgen prizma B. kare prizma c. küp Bir saat 60 dakikadır. 3 sımt kaç dııkikadır? A. 120 B. 140 C. 180 Bir çiftlikte 50 koyun, 100 keçi vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayılan topların kaç-mil A. 400 B. 500 C. 800 "Sen Apartmanı" 4 katlıdır. Her katta 4 daire, her dairede 12 pencere vardır. Şen Apartma- nfnda kaç pencere vardır? A. 192 B. 194 C. 198 Aklımdan tutuğum sayının 2 katı ile 3 katının toplamı 50'dir. Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır? A.5 13.10 C.15 Aşağıdaki geometrik şekiller- den hangisindeki açı çeşidi diğerlerinden farklıdır”. A. B. C. Yandaki karenin kaç tane açısı dik acıdır? 5.3 C.4 .Aşağıdaki kesirli ifadelerden hangisi bir eşittir? A. 5 5.1 c. 5 Z Z 2 Yandaki saat kaçı göstemıektedir? A. 09.00 B. 08.30 C. 03.00 . 20 litre sütü yanın litrelik kaç şişeye kuyabiliriz? A. 10 B. 2 Ü C. 40 .Aşağıdaki saatlerd angisi 18.35'i göstermekt ' . .Bir Sepette 90 adet yumurta vardır. Sepetteki yumurta- ların ğ 'i kaç yumurta eder.? Ar 30 5.15 C8 An, işleminde A + El ku; + 13'] eder? 713 A.4 13,6 C9 2A işlemine göre Axlfnin +45 alabileceği en büyük 55 değer kaçtır? .9 5.6 C4 Akşam yemeğinde 4 tane ya- nm ekmek yiyen bir aile kaç tane bütün ekmek yemiştiır? A.1 5.2 (13 24 sayısının ğ 'ı' ile â 'i am- sındııki fark kaçtu? A 6 B. 12 C. 15 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. karenin köşeleri yoktur. B. Bir saat 60 dakikadır. C. uzunluk ölçü birimi Iitredir. “921< 5 /\ °// Hakan, fırından tanesi 250 YKr olan 3 tane ekmek aldı. Hakan fınncıya kııç Yeni Kuruş ver- melidir? A. 850 B. 750 C. 500 Sultan ninenin 7 tavuğu, 5 tavşan: ve 3 ördeği vardır. Sultan ninenin hayvanlannın ayak sayıları toplamı lmçtır? A. 48 B. 44 C. 40 @Ü Y k nda görül- a O d gibi her 4 meyve bir rakamı ” göstermektedir. Buna göre çarp- ma işleminin so- nucu kaç-tır? x A. S54 B. 744 C, 555 İlkay öğretmen, sınıfının en başarılı 8 öğrencisine 48 kalemi eşit şekilde dağıtmak istiyor. Her bir Öğrenciye kaç kalem vermelidir? A.9 5.6 C.4 Ah' dayı, 6 torununu 27 cevizi eşit olarak dağıtmca elinde bir miktar ceviz kaldı. Buna göre Ali dayının elinde kaç ceviz kalmıştır? A.2 3.3 C4 Keloğlan, 23 tane masal kitabk m Çevresindeki cocuklara yedi~ serli dağıtıyor. Dağıtım sonun~ da Kelağlanîn elinde 2 tane da masal kitabı artıyor. Acaba Keloğlanîn çevresinde kaç ço- cuk vardı? A.? 5.5 C.3 Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? A.36: =9=36:9=4 B. x5:55â55:5=l0 C. Z3=E:>3X6=15 Aşağıdaki eşitliklerden luıngi- si amını? A. 1m1zcm=112cm E. Z48cm:24m80cm cnsoscmzsmscm ~ w› u Yukarıda verilen rese göre an Bulbul ile kovan arasında- ki uzaklığm toplamı kaçar? A.5m2Scm B.4m35cm C.3m15cm ısaher, Kurban Bayramı'nda 25 YTL biriktirdi. Biriktirdiği parayla biri Z YTL, diğeri 3 YTL olan iki hikâye kitabı aldı. Kalan parasının yarısını Iurıa› parkta harcadı. Diğer yarısını ise kumbamsına attı. Seherîn, lunupıırkm harcadığı para A5 5.10 C.1S .Annesi Bekir-'e haftalık olarak 7 YTL veriyor. Bekir, haftalı- ğmm bir kısmını kumbarasına atıyor. 9 hafta sonra kumba› msmı açtırdığında içinden 18 YTL cıkıyor. Bekir. her hafta aynı miktarda para biriktirdi- ğine göre, bir haftada ne ka- dar para biriktirmiştir? A.2 5.4 C.8 .Bir öğrenci 20 YTL'lik masal kitabı, 10 YTL'lik defter. 5 YTL' lik kalem ve 1 YFUlik etiket aldı. Kırtasiyeciye 100 YTL ver› di. Kaç YTL para üstü alma- lıdır? A. 42 B. 53 C. 64 @@WÜ@W .A953, sepet-te bulunan almaları yukarıdaki gibi belli bir kurala göre djzmistir. 0 yerine ya› zılması gereken sayı aşağıda- kilerden hangisidir? A. 26 B. 30 C. 32 .Aşağıdaki sıralızmıılurduxı han- gisi doğrudur? A. 280 < 398 < 513 < 704 B. 280 < 513 < 704 < 398 C.S13 > 398 > 280 > 704 .YüceL 9 yasındadır. Annesinin yaşı. Yücel'in yaşının 5 katın- dan 7 yaş eksiktiı. Yücel ile annesinin yaşları toplamı kuçtır? A. 35 B. 38 C. 47 "9 onluk+ 9 birlik" şeklinde çözümlenen bir sayı kaç basa- maklıdu? Ar.? B2 C.] "6.2.4" rakumlannı birer kez kuııanamk üç mşgmakıı kaç tane çift doğal sayı yazabiliriz? A.5 5.5 C4 "243" doğal sayısında uğzlgr ğgşgmgğında bulunan raka- mın basamak değeri knçtır? A. 30 B. 4D C. 200 "Z,5,7" rakamları kullanılarak yazılabilecek sagklı doğal sayının arılar basamağındııki rakamın bu- sumak değeri kaçtır? A. 70 E. 50 C. 2D "130, 681. 341, 18. 969" sayıla- nnı büyükten küçüğe doğru sıralarsak !mısın ;L sırada hangi sayı bulunur? A. 681 B. 341 C.13D Aşağıdaki seçeneklerden hangi- sinde verilen bilgiler a? A. İki deste kalem 24 tanedir. B. Bir basamaklı doğal sayılar 1D tanedir. C. üc düzine kalem 36 tanedir, "5-1Ü-12-24-5k-S2-54" sayı örüntüsünde " #k " yerine gelecek sayı hangisidir? A. 26 B. 4-8 C. 50 Aşağıda bazı sayılann yanlışları ile okunuşlan eşleştirilmiştir. Bu eşleştinnelerden hangisi amma? A. 409 -› dört yüz dokuz B. 982 -› dokuz güz yirmi sekiz C. 716 -› yedi yüz on altı a. 1 Dnluk :10 b. 2 onluk :20 c. 3 onluk+2 birlik :30 d. 9 birlik :90 Yukarıdaki eşitliklerden han› &ileri yanımı? A.a,b B.b,d C.c,d "345" doğa! sayısının yüzler basamağındaki rakamın ba- samak ve sayı değeri toplamı ile 345 doğal sayısının farkı kaçtır? A. 305 B. 103 C. 42 "Z 4 8 A 32 Ü 123" Yulmndakı' örüntüye göre A ve El yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A. 80 B. 75 C. GO 441 ile 404 doğal sayılarını büyüklük - küçüklük yönün- den knrşılaştırdığımızda aşa- ğıdukilerden hangisini söyle; m iz? A. 404 < 441 B. 441 > 404 C. 441 = 404 Yüzler Onlar Binler 2 4 6 6 4 2 3 B 5 2 7 9 Yukandaki sayı listesine en küçük tek sayı ve en büyük tek sayının fgrkı kaçtır? A. 106 B, 279 C› 396 "256 - 252 - 268 v 274 - El ~ 286" Yukarıdaki ritmik saymaya dayalı örüntüye göre "El" yeri- ne hangi sayı yazılmalıdır? A. 276 E. 280 C. 282 Romen rakamları ile ilgili ula› mk verilen bilgilerden hangisi malını? A. "l" rakamı en çok üç defa yan yana yazılabilir. B. "V" rakamı yan yana iki defa yazılamaz. C. "I" rakamı sağına yazıldığı rakamın sayı değeıim' 1 azaltır. MJ V 0 B Yukarıdaki abuküste gösteri- len sayı kaçtı?? A. 40 B. 44 C. 404› "245" doğal sayısındaki ra- kamların sayı değerleri ;gg-Hi m kaçtır? A. Il B. 20 C. 245 "ö yüzlük + 9 birlik" şeldinde çözümlenen doğal sayı kaçtır? A. 69 B. 96 C. E09 3x1=3, 7X10=70, EXIOO = 600 e0n+70+3 : 673 şeklinde ya› pılan işleme ne ad verilir? A. Sayı değeri hesaplama B. Basamak değeri hesaplama C. Rakamsal değer hesaplama Toplamlurı 63 olan ardışık iki dağa] sayının A. 31 B. 32 C. 33 "Dokuz yüz beş" şeklinde aku- nan sayının rakamla yazılışı hangisidir? A. 95 B. 950 C. 905 Açıklama: "Yüzlük sayısı eşit olan üç basamaklı iki doğal sayıdan onluk :ayısı büyük olan diğerinden büyüktür." Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olarak gös- terilebilir? A. 645 > 215 B. 482 > 428 C. S68 > 563 Doğal sayılarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. basamaklı en küçük tek doğal sayı 11'dir. B. üç basamaklı en büyük sayı 999'dur. C. üc basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının farkı 9B8'dir. 110'ı:lan küçük ka; tane ğç basamaklı sayı vurdu? A.9 B. 10 C.l1 23. XI. 1938 tarihinin okunu- şu aşağıdakilerden hangisidir? A. 23 Eylül 1938 B. 23 Ekim 1938 C. 23 Kasım 1938 Açıklama: "Ardışık çift doğal sayıların toplamı daima cift doğal sayıdır." Aşağıdaki örneklerden hangi- si yukarıdaki açıklama ile ilgi- lidir? A. 12+13 Z 25 B. 26+28 = 54 C. 55+57 = 112 44'teıa geriye doğru altışar ritmik sagarken 6. sırada hangi sayıyı söyleriz? (44 sayılmayacak.) A. 20 B. 14 C. 8 onlar ve birlgr basamağında- kı' rakamlannın. leri toplamı "9" olan doğal sayı hangisidir? A. 257 B. 245 C, 639 Aşağıdaki sayılıırdan hangisi iki basamaklı bir doğal sayı @min A. 101 B. 94 C. 60 ."67" doğal sayısını oluşturan rakamlann basamak değer- leri farkı kaçtır? A. 42 B. 53 C. 54 Yukandakı tabloya, uç hgsa- m "al s kırın n "- güğüng" yazarsak "onlar ve birler" basqmağınduki sayı- ların toplamı kaç olm? A.O B.1 C.2 "XIV+V= ?" işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. XIX E. XXI C. XVI "345" doğal sayısı aşağıdaki sayıların hangisinden 129 azdır? A.Z17 5.415 C. 475 Aşağıdaki tabloda Ahmet'in çe~ şitli aylarda yapılan kütle öl- çümleri verilmiştir. ocak 55 şubat 5 7 mart 58 Tabloya göre, Ahmet'in kütle ölçümleriyle ilgili olarak han- gisi mlßngmßz? A. Ahmet 3 ayda 3 kg almıştır. B. Ahmet'in kütlesi her ay art› mıştır. C. Ahmet beslenmesine dikkat etmemistir. Erol 14, Ercan 16 yaşındadır. 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç ahır? A. 42 B. 36 C. 3D Bir toplama işleminde taplw nanların yerleri değiştirilirse toplam değişmez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olarak gös- terilebilir? A.12+24=35 ~> 36-lZ=Z4 B. 56+14=7Ü A› 14+56=70 C.48+10=5S ~› S8+10:G8 "168" sayısını guvurlarsıık aşağıdaki sayılardan hangisi- ni elde ederiz? A. 170 B. 165 C. 160 Okulumuzun bahçesinde 160 tane akasya, 122 tane söğüt, 74 tane çam ağacı vardır. Okul bqhçemizde toplam kaç ağaç vardır? A. 350 B. 356 C. 360 "(5. 3, 8" rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek m buygk üç basamaklı doğal sıı- yınm yüzler basamağmdaki sa- yının "basamak değeri" lmçtır? A. 80 B. 800 C. 8 Pakistan depreminde mağdur olanlara yardım kampanya› sında sınıûmızda toplanan para miktarı tabloda gösterilmiştir. Ay Para Miktarı ocak 2 1 0 YTL şubat 400 YTL mart 160 YTL Buna göre smıfımızın dep- remzedelere yaptığı yardım miktarı toplam kaç Ynjdir? A. 560 B. 720 C› 770 Aşağıdaki toplama işlemlerin- den hangisi elggli toplama iş- lemini gerektirir." A. 396+ l 1 1 B. 341 +2 1 1 C. l 7 1 + 1 05 82 ile 16 sayılarının zihinden toplama yöntemi ile gösteril~ mesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 8+1 =9 }9s 6+2 :B B. 80+lO :90 Lg& 2+5 :s C. 8+6 ll ZO+1Ü .İki basamaklı en büyük sayı- nın 111 fazlası kaç edu? A. 199 B. 200 C. 210 "Bir doğa] sayı ile "O"ın toplamı o doğal sayının... ....eşittir." ifadesinde noktalı yere ne yazıhnalıdır? A. kendisine B. yarısına C. iki katına Örnek: 341 ~› 300 435 -› + 400 -› 700 Sunuş: İşlemin sonucu ?Odden büyük bir sayıdır. Yukandaki örnek aşnğıdakß lerden hangisiyle ilgilidir? A. Toplama işleminin sonu- cunu bulma B. Toplama işleminin sonu~ :unu tahmin etme C. Toplama işleminin sonu~ cunu yuvarlama 466 Lllüü 965 işleminde verilmeyen tnpla- nam bulmak için hangi öneri- yi dikkate almalıyız? A. 965'ten "ÜDS" seklinde veri- len sayıyı çıkarmalıgız. B. 965 ile 466111 toplamalıyız. C. 965'ten 466141 çıkarmalıyız. S05 sayısının okunuşu aşağı- dakilerden hangisidir? A. bes yüz elli ß bes yüz on C. beş yüz bes 314 sayısının sayı blokları ile dağı-u gösteriiişi aşağıdakiler- den hangisidir? A. _ B. r ı ”w H Aşağıdaki üç basamaklı doğal suyılardan hangisinin anlar basamağındaki rakamın ba- samak değeri en fazladır? A. 408 B. 319 C. 120 Berke, 100'e kadar altışar ve yedişer ritmik sagarken aşağı- daki sayılarının hangisini her iki snyınada da söyler? A. 42 B. 35 C. 36 "4, 8, S" rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak üç basamaklı en büyük sayı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A. B4Ş B. 854 C. 458 Babam, marketten 116 YTL'lik alışveriş yaptı. Babamın ce- binde 170 YTL bulunmaktadır. Babamın en az para üstü alması için kasaya kaç lira vermesi gerekir! A- ...w . f' Bulutlardaki üç basamaklı d0~ ğal sayıları inceleyiniz. İlk bu- lumıki sayının diğer sayılar- dan büyük alınası için onlar lıasıımıığum kaç farklı rakam yazılabilir? A.1 5.2 C.3 @Oûtßßß Yukarıdaki sııyılardun kaç tanesi çifttiı? A.3 5.4 C.5 IV +VII+XV=Z Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? A. 26 B. 28 C. 30 512 > > 450 sıralamasında yerine aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazılabilir? A. 449 15.513 C 511 Tuhtadaki sayıları inceleyiniz. Bu sayıların bü "kten kü ü“e doğru sıralunışı aşağıdakiler- den hangisidir? A› 412 > 410 > 409 > 399 B. 409 > 399 > 412 > 410 C. 399 > 409 > 410 > 412 , r Yandaki toplama işleminde!] yerine aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazıl- malıdıı? A.2 5.3 C.4 ,Okulumuzun düzenlediği yardım kampanyasında 295 aileye yakıp cak. 476 aileye de gida yardımın- da bulunuldu. Okulumuz top- lum kaç aileye yurdun yap- mıştır? A 771 E. 761 C. 651 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A.]5+8 868 - 60 ifadesinde A yeri- ne yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? A. 809 B. 810 C. 811 "3,7,0“ rakamlarını y& kez kullanarak yazılabilecek en b" "k "ç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayı- nın a kaçtır? A. 423 B. 336 C. 413 A~EI=O işlemine göre aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? .Beyza ile annesinin yaşlannın toplamı 5 yıl sonra 42 olacaktır. Şimdiki yaşlan toplamı 5 yıl sonraki yaşları tuplmnmdan kaç eksiktir? A. lO B. 32 C. 37 "3 güzlük, 6 onluktan" oluşan sayının "4 onluk, 1 güzlük, 9 birlikten" oluşan sayıdıın ama kaçtıx? A360 13.211 C. 149 . "A ~ B = 30" ise A sayısı aşağı- dakilerden hangisi olamaz? A. 25 B. 32 C. 40 A ve B sayıları cift doğal sayıdır. Aşağıdakilerden hangisinin so- nucu her zaman tek sayı olur? A.A+B ıs. {A+B)~1 CA-B "'905 - 269 î 635" işleminin sağlaması nasıl yapılır? A. 9Ü5+Z59= 1174- B. 636+905= 1541 C. 5364165: 905 Aklımda tuttuğum sayıya 30 eklersem 60 buluyorum, Aklım- da tuttuğum sayının 30 eksiği hangi sayıya eşittir? A. 0 B. 10 C. 3D 9D5 - s95 329 Yukarıdaki çıkarma işleminde E] yerine gelecek sayı kaçtır? A.! 5.2 C.5 Çarpma işlemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi A. 5 x 6 = 30 işleminde "30" sa- yısına çarpım denir. B. Bir sayının "l" ile çarpımı, sayının kendisine eşittir. Bir sayının "Ü" ile çarpımı, sayının kendine eşittir. f`4 Örnek: 2+2 +Z+2 :8 in. 4x2:8 Yukarıdaki örnek aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? A. Toplama işleminin değişme özelliği B. Terimleri esit toplamanın kısa yoldan yapılması C. Çarpma işleminin kısa yol~ dan yapılışı 60x :420 i î i 6x 7 :420 Yukarıdaki ömek aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? A. Çarpma işleminin kısa yal~ dan yapılışı Çarpma r bölme iliskisi C. İki basamaklı sayılarda çarp- ma işlemi F” üç terimli bir toplama işi& minde terimlerin her biri 24 ise işlemin sonucu kaç olur? A. 48 B, E4- C. 72 Saatte 75 kilo- metre yol alan bir kamyon 3 saat sonra kaç kilometre gol ahmş ulur? A, 225 B. 230 C. 250 9 x 1=9 1 x 36:36 2D x 1:20 1 X 8=3 Yukarıdaki örnekler aşağıda- kilerden hangisi ile ilgilidir? A. Çarpmaıia yutan eleman B. Carpmada etkisiz eleman C. Carpmada eşitlik 8x3 5x6 \/+\/ =? Yukarıdaki işlemde yerine mkukmmuamhuun A. 54 B. 72 C. 720 (3x60)x3:.7 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A. 180 B. 540 C. 960 ACI i 43 A. 903 Yandaki çarpma işle› minde "ACI" iki ba- samaklı bir doğal sa- yıdıt. işlemin sunu- cu kaçtır? 5.86 C. 43 Bir kutuda bir deste kalem var- dır. 26 kutuda bulunan kalem- lerin toplamı kaçtır? A. 260 B. 200 C. 25 .Bir Çiftlikte 4 at, 2 deve ve 8 deve kuşu vardır. Bu çiftlikte bulunun hayvanların ayak sayılan kaç tanedir? A. 14 B. 16 C. 40 10x6 4x5 \/ \/ + ...=.7 Yukanduki mplama işleminin sunucu kuçtır? A. 80 B. 100 C. IZÜ .Aşağıdaki çarpma işlemlerin- dan hangisi eldelı' çarpmadu? A. 15X11=... B.(4x4)x 2:... C. (SXZJXS Babamın yaşı, şimdiki yaşımın S katıdır. Ben 2 yıl önce 6 yasınduydım. Babamın bugün- kü yaşı knçtır? A. 30 B. 35 C. 40 .Aşağıdııki sayılarının hangisi- nin 3 katı ile 6 katının toplamı 54 eder? A.3 5.6 C9 .İki basamaklı iki doğal sayı- nm çarpımı en fazla kaç bu- sıımaklı bir sayı olabilir? A.5 5.4 C.3 basamaklı sagılann en bü- S ile çarparak buldu- ğunuz sayı, aşağıdakilerden hangisinden olur? A. 300 B. 400 C. 500 Yandaki bölme işle- mine göre "(BxC)+D= " işleminin sonucu nedir? B. A C. B Yandaki kareyi 4 çiz- giyle esit parçalara Iıöleısek aşağıdakiler- den hangisini ? A. Yandaki bölme işle- minin doğruluğunu hangi işlem yapıl* mulıdır? B. 3x0 C. 39x3 Aşağıdaki bölme işlemlerin› den hangisi kalunlı bölmedir? A. 120 + Z B. 180 + 4 C. 220 + 6 (Bölen x Bölüm) + Kalan=? Yukarıdaki işlem sonucunda hangisini elde ederiz? A. Bölsn E. Bölüm C. Bölünen 903070 * f* 605040 7 f& 30201 7 g? 1. kare 2. kare Yukarıdaki 1. kare icinde yer alan her sayının 10'ıı bölümün~ den elde edilen sayılar 2. karsı nin icine yerleştizilecektir. Buna göre 1, 3, 5 ve 9. kareye gelecek olan sayıların malum: kaçtır? A. 21 B. 22 C. 23 üîâiâiöâ ..Mı 6x1 Yukarıdaki çiçekleri üçerli grup yaparsak kaç grup Elde ederiz? A. S B. 10 C. 15 32+4=V 40+8=Ü 28+7=O Yukarıdaki bilgilere göre (V + El) x 0:? işleminin sa- nucu kııçtıır? A. 52 B. 60 C. 160 Bakkal amca, 240 bilyeyi 4 çocuğa eşit olarak paylaştır- mak İstiyor. Acaba her bir çocuğa kaç bilge vermalidir? A. 40 B, GO C. 8D Aşağıdaki bölme işlemlerin- den hangisi kalıınlıdır? A.I9+Z B. 20+4 C.36+6 45 metre uzunluğundaki bir kumaşı 3 eş parçaya ayırırsıık her bir parça kaç metre olur? A. 15 B. ZU C. 25 .Z50 kilogram zeytini ellişer kilogramlık kaç bidonu koya- bilirsiniz? A.3 B. 5 C. 8 256 â› 4› Cıkıs 255 sayısını Z'ye bölüp ok yö~ nünde ilerleyiniz. Karşılaştığk mz sayıları hep Z'ye bölerek çı~ kışa ulqşınız. Yol boyunca aşağıdaki sayılar- ::Inn hangisine rastlamazsınız? A. 64 B. 32 C6 73+ z 4 ve 7 x 4 = 28" İşle~ mind& Çarpma - bölme iliş- kisi ömeklendirilmiştir. EI+3=6 ve 3XG=18 işleminde El yerine hangı' sayı gelmelidiı? A. 18 B. 9 C. 6 Çevre uzunluğu 160 metre olan bir ayun parkmm çevresini 4 da- kikada dolasıyorum. Buna göre 1 dakikada kaç metre gol alırım? A. 40 B. 60 C. 8D Bir tiyatro sıılonundaki 819 koltuk, 9 sım hâlinde dizilmistir. Her sırada kaç koltuk bulunur! A. 89 B. 91 C. 96 6, B, 2 rakamları tekrarlan- madan yazılubilen 3 basu- maklı en büyük ve en küçjk doğal sayıların farkı kaçtır? A. 703 B. 693 C. 793 90'dun bir önceki ve bir son- raki çift sayıların farkı Imçtır? A.4 5.2 Cl Bir çıkarma işleminde eksilın 683. fark 285 ise çıkan sayı kaçtır? A. 798 B. 408 C. 398 8 A 9 Yandaki çıkarma iş- _ B 2 C lenıinde "A + ıs + c" z g 3 kaçar? A. 12 B. 1D C. 8 üç basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır? A. 900 B. 990 C. 989 365 > 4% > 355 Yukarıdaki sı- ralarında â› yerine aşağıdaki sayılardan lıangisi yazılabilir? A. 370 B. 360 C. 350 \_1__; İs? 27` ı Belli bir kurala göre sıralan- mış yukarıdaki sayı dizisinde boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A. 54 B. 72 C. 81 Selim, bir kitabın 125 sayfasını okudu. Okumadığı 6D sayfası kaldığınız göre kitabın tamamı kaç sayfadıı-'I A. 185 B. 155 C. 65 Bir uçaktaki erkek yolcu sayısı 162'dir. Bayan yolcuların sayısı erkeklerin sayısından S7 daha az ise uçakta kaç yolcu vardır? A. 219 B. 257 C. 293 Bir dede ile üc torununun yaşları toplamı 62'dir. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? A. 67 B. 77 C. 82 Serhat VII, ablası IX yaşın- dadır. X yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? A. 16 B. 26 C. 36 4 o a Yandaki çıkarma iş- _ 2 o o leminde eksilenı' 274 A. 200 artınp çıktım 185 uzultırsak fark kaç olur? B. 550 C. 659 Ayşe, cevizlerinin kac tane 01- duğunu soranlara: "l28'in 109 eksiğinin S katı kadardır." diyor. Acaba Ayşe'nin kaç tane cevizivıırdır? A. 95 B. 137 C,142 Şeyma 9 yaşında iken annesi 32 yaşındadır. Annesi 4D yaşına geldiğinde Şeymdnın yaşı Imç olur? A.17 5.19 C.Z5 Oğretmenimiz 30 öğrenciyi 10 sıraya eşit olarak yerlestiriyor. İlk 7 sırada utumn öğrenciler kütüphaneye gidince sınıfta kaç öğrenci kulu? A. 23 B. 18 C. 9 R=3, R+A=ı0.A+0'= 12 Yukarıdaki işlemlere göre "ö + R" kaçar? A.3 3.5 C.8 la portakal sıkıldığında yarım litre portakal suyu elde edili- gur. 2 litre portakal suyu elde etmek için kaç tane portakal gereldidir? A. 12 B. 5 C. 5 .Bir kırtasiyeci bir günde sabah 5 düzine, akşam da 10 deste kalem satıyor. Bu kııtusiyeci iki günde tup- lam kaç tane kalem satar? A. 320 B, 160 C. 60 Bir paket çekirdek 135 gram~ dır. Annem 5 paket, komşumuz da 3 paket çekirdek aldı. Annem. kaç gram fazla çeldrdek alınıştır? A. 405 B. 270 C. 175 Aşağıdaki 1.] .. tartılankitaplaıdmıltanesil ldlogmmdıındahauğırdır? 3/4 smıâ mevcut grafiği Kız öğrenciler â Erkek öğrenciler ğ ğ Her şekil 5 öğıencıyi göstermektedir. Sonraki 3 snruyu grafiğe göre cevaplaymız.) 3IA sınıfında kaç tane erkek öğrenci vardır? A. 3 5.15 C. 35 SIA sınıfında kaç tane kız öğrenci vardır? A. 20 B. 15 C. 4 3/A sınıfının mevcudu kaç ta- ne şekille gösterilmiştir? A. 5 B. 7 C› 35 "Yarum yapmaya garagıın ham bilgiye .. deriz." Yukarıdaki cümlede noktalı kısım aşağıdakilerden hangı'- siyle tamamlunabilir? A. sekil grafiği B. tablo C. veri Aşağıdaki uzunluklardan han- gisi sınıfımızdald sımnm uzun- luğu olabilir? A.1m B. 10m C. 100m “3 santimetre" ifadesi aşağı- dakilerden hungisinıie doğru olarak lasaltılmıştu? A.3sm B.3cm C.3mm Aşağıdaki ifudelerden hangisi doğrudur? A. 1 metre : 100 cm B. 10 metre : 1 cm C. 1 metre = 10 cm S m 10 cm, kaç cm eder? A, 510 cm B. 150m C. 500 mm Parayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ? A, Alışverişte satırı alma işinde kullanılır. B. Para bulunmadan önce cılış~ veriste değiş ~ tokuş sistemi vardı. C. Parayı ilk olarak Türkler bulmuşmr. iğreıııl sııyısı M Ü: g* Mklıllliıı Nar: Her şekil 2 ağrenciyi gâsteımekledır. Yukarıdaki veri tablosunda 3/A sınıfının sosyal etkinliklere katı› lan öğrenci sayıları verilmiştir. Aşağıdakilcrden hangisi bu tnbladıııı çıkurılııbilecek bir snnuçtur? A. Sosyal etkinliklere katılan kız öğrenci sayısı daha fazladır. B. Sosyal etkinliklerin en yoğun ulauğu alan futbolclur. C. Sosyal etkinliklere katılan öğrenci sagısı lfdir. Yulmndaki Hayvanlar' Hayvan sayıları k? 24 ğ 12 verilere göre her şekil 3 varlığı gösterecek şekil- de düşünülürse kediler ve kö- pekler için toplam kaç şekil çizilmelidiı? A. 12 B. 24 C. 36 Aşağıdakilerden hangisi şu andı: kullundığuuız para bi- riınlerimizden biri Selim'in cüzdanında 2 tane 5 YIL, 3 tane 1 YTL. 2 tane 50 YKr vardır. Selim'in cüzdanın- da kaç YTL'si vardır? A. 10 YTL B. 13 YTL C› 14 YTL 099 Sınıfımızın meyve gününe geti~ rilen meyveler ve sayıları aşağı- daki gibidir. Elma getiren öğrencilerin sayısı :8 Muz getiren öğrencilerin sayısı :6 Portakal getiren öğrencilerin sayısı :4 Buna göre sınıfıımzla ilgili olarak' aşağıdaki bilgilerden hungisine ulıısılıımıız? A. Sınıfımızda meyve günü dü~ zenlenmektedir. B. Sınıf mevcudumuz 18'dir. C. Sınıfımızda en sevilen meyve muzdur. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen çizgi veya modellere ne ad verilir? A. doğru B. simetri C. ışın Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru parçasına örnek olarak gösterilebilir! nın nmsun...” Yukarıda çizilen çizgi aşağıda› kilerden hangisine ömektiı? A. dikey doğru B. eğik doğru C. yatay doğru Aşağıdaki kavramlarla tanım- larını eşleştiriniz. Tqıııııı kızımın: ı. Bir ucu sabit diğer ucu uzayıp giden şekil A' “mg” H. Her iki ucu Sabit olan şekil i B' m" nı. iki ucundan düzgün bir sekilde uzayıp gi- den sekil Cr doğru parçası Hangi eşlaştirme doğrudur? All-A 3.1715 III-B II-C I-C III-A C.I~A II-B III-C 1 2 3 Yukarıdıı numarulandırılmış çizimlerden hangisi dik dgğ- mlgrg ömektir? A.1 13.2 C.3 Yukarıdaki sekil aşağıdakiler- den hangisine örnektir? Auîâ B. C. \ H? Ali, çalışma masasının yüzeyi- nin geometrik şekil olarak nasıl adlandırıldığını merak ediyor. Asaýıdukilenien hangisi çalış- ma masasının yüzeyinin adıdır? Aıioğru B.ışın Cdüzlem Hiçbir bugun: olmayan çok küçük bir işarerim. Cümlenin sonuna konur, haritada ger belirtmek icin laıllanılırım. Sayılarm yanm- da duruma sıra bildiririm. Yulmndu kendini tanıtan geometrik şekil uşuğıdakiler- den hangisidir? !Ldüzlem 5.15111 &nokta Aşağıdaki şeldllerin hangisin- de açı sayısı en fazladır? A. B. C. LwL-A-l - Yukarıdaki çizimlgm m): kaç türlü açı vardır? A.Z 3.3 C.4 .Aşağıdaki düzlenısel şekiller- den hangisinin dik açısı ygk; tır? A. B. C. [ Yukarıdaki ev maketiııde hun- gi açı türü L? A. dik açı B. tam açı C. dar açı Aşağıdakilerden hangisinin açısı yaktım? A. üçgen B. kare C. daire Aşağıdaki üçgenlerden hangi- sinin bir mum vardır? A. A &ß G& "V" hızı-önde bulunan aşının benzeri aşağıdakilerden han- gisinde vurdu/f A. 3% O ç& Aşağıdaki düzlemsel şekiller- den hangisi bir yönüyle ğigîer- !gxinggn farklıdır? Yandaki Şekil üze- rinde kaç tane üç~ gen vardır? A.4 5.6 C.8 Yandaki sekilde yazı~ lan 4 rulmmında han- gı' açı çeşidi ygktur? A. dik acı B. tam acı C. dar açı Aşağıdakilerden hangisi köşe sayısı bakunmdan diğerlerin- den farklıdır? A. B. C. Öğretmeni, Ali'yi tahtaya Çıka- tarak üc açısı olan bir sekil çiz- mesini istedi. Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin çizdiği doğru şekildir? A. B. C.[:| "Dört köşesi. dört kenarı olan bir geometrik şekilim. Farklı acılarım var!" Yukarıda özellikleri verilen şekil asağıdakilerduı hangisi olabilir? Ü A. B. 1, Yandaki noktaları iki doğru ile nasıl birleştirirsek dj 2' ' gg elde ederiz? A. l~3-2 B› 2734 C. 1-2-3 Aşağıdaki şekillerden hangisi- ni oluşturan doğru parçası sayısı daha fazladır? A. <:> B. C. Aşağıdaki :isimlerden hangi› sinin köşesi ggkug? A. r B. Eğâ Yukandald geometrik cisim- lerin adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir! A. kare prizma › silindir - küp B. silindir - piramit ~ küp C. kare prizma - silindir ~ dikdörtgenler prizmusı iGeumetrik cisimlerle ilgili ola- rak verilen bilgilerden hangisi mum? A' Peynir bir pirumitflr. B ' Dond kı] ahı konidir, i? Urnw C' O Elma bir küreye benzer. Açılımı yandaki şekilde verilen geometrik cis- min adı nedir? A. koni B. küre C. silindir ` Yandaki gibi kâğıt üzerine çizilen bir şe- kil aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? A. küre &daire C. silindir 'İ i ı T 4 l T ı 1 Yukarıdaki nesnelerin benzeri ulan geometrik cisimlerin ad- ları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? L L ı A. küp silindir kare prizma B. bardak dondurma çikolata C. silindir koni dikdörtgenlel' prizması Kenar uzunlukları :şit olan üçgcndeki simet- ri doğrulannı tespit edebilmek için aşağıdakiler- den hangisini yapmalıyız? A. üçgenin kenar çizgilerini uzatmalıyız. B. üçgenin köşelerinden ke- narlarına doğru dik çizgiler çizmeliyiz. C. üçgenin tepe köşesinden ta- ban kenarına duğru dik cizgi Çizmeligiz. şeklinin simetri doğ- Q rularını göstermek için aşağıdakilerden hangisini uçqmmqyız? "G B CD cğ Aşağıdaki çiümlerden hangisi simetrik olmayan şekillere örnektir? AÄEQDC. Yukarıdaki şekilde "simetri" el- de edebilmek için hangi nuk- taların birleştirilmesi gerekir? A.EileF B.AîleE C.CileD Yukarıdaki şekli oklar yönünde Imtladığunızda aşağıdaki şekil- lerden hangisini elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisini metre ile ölçebiliriz? A. bogumuzu B. kilomuzu C. yaşımızı Yarısı 20 m olan kumaşın 2 katı kaç metre uzunluktadır? A. 40 B. 8D C. 120 10 10 18 Ahmet; yukarıdaki sahanın kısa kenarını 10 adımda. uzun ke- narını 18 adımda yürüyor. Ahmet, sahanın büt n kenar- larını kaç adımda yürür? A. 28 B. 42 C. 56 Futbol maçlarında hakemler serbest atış için baraj kuran futbolcuları topun 5 metre 15 cm uzağında tutar. Hakem bu mesafeyi nasıl ölçer? A. adımla B. karışla C. metreyle Enesîn boyu 142 cmîiir. Anne- sinin boyu, Enesîn boyundan 26 cm daha uzundur. Annesi- nin boyu km; cm'dir? A.158cm B. ıescm c. ImGBm "5 m + 700 cm" işleminin so- nucu kaç metredir? A. 12 B. 705 C. 168 î- Yukuırıdaki resimde görülen kalemin uzunluğunu asağıd - kilerden hangisi ile ölçebiliriz? A. karış B. parmak C. kulaç okulum ile evimin arası 200 metredir. 10 adımım 4 metre geldi ne göre evden okula kaç adımda giderim? A. 200 B. 400 (İ. S00 Yıl sonu gecesinde göster& ceğimiz temsil için 10 tane pantolon siparisi verdik. Bir pantolon için 1 metre 14 cm kumaş kullanılıyor. 10 pan- tolon için ne kadar kumaş ge- rekiı/I A. 11 m40cm B. 10ml4cm C. 114111 Yandaki şeklin simetrisi aşağıdakilerden han- gisidir? A.? B” 14 J kesrinde numaralandı- ŞZĞ rılmış yerler nasıl ad- laııdmlır? ı L _3_ A. payda - kesir Çizgisi ~ pay B. pay - payda ~ kesir Çizgisi C. pay - kesir çizgisi - payda Aşağıdaki şekillerden hangisi ğ kesrini ifade eder? A. m) 5% “E Bir günün ğ kaç saat eder? A. 16 B. 18 C. 32 Aşağıdaki şekillerden hangisi yanını gösterir.? . . 1 . . . Ayse. 16 cevızın z 'mı yedı. Ayşe'nin kızı; cevizi kaldı? A. 4 E. 8 C. 12 Kare şeklinde bir kanunu ma- kas yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyor ve bir parçasını ku1~ Ianıyorsunuz. Bu işlemi belir- ten kesir aşağıdakilerden hangisidir? l A._ E . l c 4 5 i ` 3 Bir su deposunun ğ 'i hoştur. Su deposuna 20 litre su doldu- rulursa depo tamamen dnluyor. Su deposu kaç litre su almak- tadır? A. 120 B. 100 C. B0 Yandaki şeklin kesirli ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 2 K_ 4 C, Nlh Yandaki şekilde ta- ralı kısmı nasıl ifade edilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi verir? A. Pay, bütünden alınan kısmı ifade eder. B. Kesir Çizgisi "I" şeklinde gös- terilir. C. Fayda, b tünün kaç eşit par- çaya bolundüğünü gösterir. 1 1 z ile E kesirlerini karşılaş- tırdığımızda hangi ifadeyi kullanırız? A. > -u\›- -I--I›- M›- Np.: Np.. Np_ 2. Pasta KarşııaşunnıLA ÂLhEêiXê İki eşit pastadan 1, pastada Ali'nin, 2. pastada Ayşe'nin yediği kısımlar gösterilmiştir. Yukarıdaki şekiller: göre aşağı- dakilerden hungisi duğruduı? A. Ali daha fazla pasta yemistir. B. Her ikisi de esit miktarda pas~ ta yemiştir. C. Ayşe daha fazla pasta yemiştir. EEEEEIZEIK EL-_ELEDZIJL EEEEEEİEIM Yukarıdaki şekillerde gösteri- len kesirleri doğru sıralursak aşağıdaki- lerden hangisini elde ederiz? A.L>K>M B.L 349" sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayı kaçtır? A. 350 B. 34 C. 348 s 214/ Yandaki çarpma işlemine göre nuk- talı yere km; yazıl- nıalıdır? 5.6 C.7 A .. "8-16~Z4~ ~40~ sayı dizisinde E ve  yerine yazılacak sayıların toplamı kaça eşittir.? A. 8D B. 48 C. 32 < 130" sıralamasına göre  yerine gelecek en bg" ük sayı aşağıdakilerden hangi- sidir? A. 130 B. 129 C.1Z8 üç basamaklı sayıların en bü- yüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır? A. 100 B. 899 C. 999 . 846 doğal sayısının yüzler basık maçındaki rakam ile onlar ba› samağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Oluşan yeni sayı ile eski sayının farkı kaç olur? A. 130 B. 240 C. 360 Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüsü ile ölçülür? &î a::: Okulumuzda 523 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı 249 ise kız öğrenci sayısı kaçtır? A. 249 B. 279 C. 300 Hangi sayının 4 katı, 35'nın Z katına eşittir? A. 18 B. 24 C 36 xıJ345 ou 000 112345 zzues “3_369 15 448ğ12 20 Yukandaki tabloya göre A+B+C+D işleminin sonucu kaçtır? A. 16 B. 20 C. 42 - Öğrenci â Kız Erkek Öğrenci 9 9 9 9 Her Şekil s kişiyi göstermektedir. Yukarıdaki şekil grafiğine göre kaç tane kız vardır? A. 24 B. 30 C. 54 .Aşağıdakilerden hangisinde eğri gösterilmektedir? AGDEICŞ .Aşağıdaki sırulumalardun hangisi dağrudur? A. 281 > 181 B. 211 < 111 C. 717< 199 Yandaki tabelada gösterilen işaret aşağıdakilerden hnngisidiı? A. ışın B. doğru C. eğri "309" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A. üç yüz doksan E. dokuz yüz ü; C. üc yüz dokuz Hangi sayının 3 katı 60 eder? A. 20 B. 30 C. 45 "716" doğal sayısının yüzler basıımağındaki rakamın ba- samak değen' kaçar? A. 7 B. 70 C. 700 OH OH... Yukarıdaki örüntüde sıradaki şekil hangisidir? A. C3 B. C. “4, 1, 9" rukamlurım birer kez kullanarak oluşturulabilecek mhûuükıek sayı hangisidir? A. 941 B. 914 C. 419 "400 + 199 + 21:?" ışleııuxun' ' ' sonucu aşağıdakilerden han- gisidir? A. 500 B. 510 C. 620 Yandaki abuküs- te gösterilen sayı kaçar? YOB A. 423 B. 324 C. 390 Aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi kütle ölçme ile ilgili değildir? A. kilogram B. gram C. metre 5 3 o Yandaki işlemde - ÜED EIEIEI yerine hangi 1 1 O sayı gelmelidir? A. 770 B. 800 C. 790 1 ı 100 cm olan kumaşın 4 tamamı kaç metredir? A. 4 B. 40 C. 4-00 .Aşağıdaki toplama işlem: lerinden hangisi doğrudur? A. 30+0: 30 B. 261 + 10 î 260 C. 4-00 + 1 = 4001 a› AZO ID 101510 ZD O B a› Yukarıdaki tabloda sayıların yukarıdan aşağıya ve soldan sağa toplumları eşittir. 'tabloya göre B+A kaçtır? A. 5 B. 15 C. 20 2. 3, 7" rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen Q ğğgğk doğal sayı ile en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A. 237 B. 732 C. 969 ,(13 x 0)+5 işleminin sonucu kaçtır? A. 5 B. 18 C. 65 .Aşağıdakilerden hangisi ya- tay doğrudur? A. B. C. '\_/ .Aşağıdakilerden hangisinin üç açısı vardır? AZ &V !ij .Aşağıdakilerden hangisinde "üçgen prizma" örneği vardır? Aûk` &Ö ca . 8 Yandaki şekilde kaç tane kare vardır? B. 10 C. 12 5+6+6+6+6+6 işleminin ğggg i yapılışı hangisidir? A. (GXG)+G: B.(6+6)X6= C.6x6= Benim ve İkiz kardeslerimin yaşları toplamı 44'tür. İkiz kardeşlerimin yaşlan toplamı 22 ise ben kaç yaşındayun? A. 11 B. 22 C. 25 Ümit, bir günde 45 dakika kitap okumaktadır. ümit, bir haftada toplam kaç dakika kitap okur? A. 315 B. 330 C. 345 Aşağıdaki üçgenleriıı hungisi dik açılıdır? "ABWÄCÄ Yandaki şeklin si- matrisi hangisidir! 38 sayısının yarısını kaç eklersem 36'i bulurum? A.19 B. 2D C.ZI 7 yüzlük, 2 birlik, 4 onlukran olusan sayı hangisidir! A. 247 B. 476 C. 742 Düzleme açılmış hâli yandı: verilen geometrik cismin adı nedir? A. üçgen prizma B. kare prizma c. küp Bir saat 60 dakikadır. 3 sımt kaç dııkikadır? A. 120 B. 140 C. 180 Bir çiftlikte 50 koyun, 100 keçi vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayılan topların kaç-mil A. 400 B. 500 C. 800 "Sen Apartmanı" 4 katlıdır. Her katta 4 daire, her dairede 12 pencere vardır. Şen Apartma- nfnda kaç pencere vardır? A. 192 B. 194 C. 198 Aklımdan tutuğum sayının 2 katı ile 3 katının toplamı 50'dir. Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır? A.5 13.10 C.15 Aşağıdaki geometrik şekiller- den hangisindeki açı çeşidi diğerlerinden farklıdır”. A. B. C. Yandaki karenin kaç tane açısı dik acıdır? 5.3 C.4 .Aşağıdaki kesirli ifadelerden hangisi bir eşittir? A. 5 5.1 c. 5 Z Z 2 Yandaki saat kaçı göstemıektedir? A. 09.00 B. 08.30 C. 03.00 . 20 litre sütü yanın litrelik kaç şişeye kuyabiliriz? A. 10 B. 2 Ü C. 40 .Aşağıdaki saatlerd angisi 18.35'i göstermekt ' . .Bir Sepette 90 adet yumurta vardır. Sepetteki yumurta- ların ğ 'i kaç yumurta eder.? Ar 30 5.15 C8 An, işleminde A + El ku; + 13'] eder? 713 A.4 13,6 C9 2A işlemine göre Axlfnin +45 alabileceği en büyük 55 değer kaçtır? .9 5.6 C4 Akşam yemeğinde 4 tane ya- nm ekmek yiyen bir aile kaç tane bütün ekmek yemiştiır? A.1 5.2 (13 24 sayısının ğ 'ı' ile â 'i am- sındııki fark kaçtu? A 6 B. 12 C. 15 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. karenin köşeleri yoktur. B. Bir saat 60 dakikadır. C. uzunluk ölçü birimi Iitredir. “921< 5 /\ °// Hakan, fırından tanesi 250 YKr olan 3 tane ekmek aldı. Hakan fınncıya kııç Yeni Kuruş ver- melidir? A. 850 B. 750 C. 500 Sultan ninenin 7 tavuğu, 5 tavşan: ve 3 ördeği vardır. Sultan ninenin hayvanlannın ayak sayıları toplamı lmçtır? A. 48 B. 44 C. 40 @Ü Y k nda görül- a O d gibi her 4 meyve bir rakamı ” göstermektedir. Buna göre çarp- ma işleminin so- nucu kaç-tır? x A. S54 B. 744 C, 555 İlkay öğretmen, sınıfının en başarılı 8 öğrencisine 48 kalemi eşit şekilde dağıtmak istiyor. Her bir Öğrenciye kaç kalem vermelidir? A.9 5.6 C.4 Ah' dayı, 6 torununu 27 cevizi eşit olarak dağıtmca elinde bir miktar ceviz kaldı. Buna göre Ali dayının elinde kaç ceviz kalmıştır? A.2 3.3 C4 Keloğlan, 23 tane masal kitabk m Çevresindeki cocuklara yedi~ serli dağıtıyor. Dağıtım sonun~ da Kelağlanîn elinde 2 tane da masal kitabı artıyor. Acaba Keloğlanîn çevresinde kaç ço- cuk vardı? A.? 5.5 C.3 Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? A.36: =9=36:9=4 B. x5:55â55:5=l0 C. Z3=E:>3X6=15 Aşağıdaki eşitliklerden luıngi- si amını? A. 1m1zcm=112cm E. Z48cm:24m80cm cnsoscmzsmscm ~ w› u Yukarıda verilen rese göre an Bulbul ile kovan arasında- ki uzaklığm toplamı kaçar? A.5m2Scm B.4m35cm C.3m15cm ısaher, Kurban Bayramı'nda 25 YTL biriktirdi. Biriktirdiği parayla biri Z YTL, diğeri 3 YTL olan iki hikâye kitabı aldı. Kalan parasının yarısını Iurıa› parkta harcadı. Diğer yarısını ise kumbamsına attı. Seherîn, lunupıırkm harcadığı para A5 5.10 C.1S .Annesi Bekir-'e haftalık olarak 7 YTL veriyor. Bekir, haftalı- ğmm bir kısmını kumbarasına atıyor. 9 hafta sonra kumba› msmı açtırdığında içinden 18 YTL cıkıyor. Bekir. her hafta aynı miktarda para biriktirdi- ğine göre, bir haftada ne ka- dar para biriktirmiştir? A.2 5.4 C.8 .Bir öğrenci 20 YTL'lik masal kitabı, 10 YTL'lik defter. 5 YTL' lik kalem ve 1 YFUlik etiket aldı. Kırtasiyeciye 100 YTL ver› di. Kaç YTL para üstü alma- lıdır? A. 42 B. 53 C. 64 @@WÜ@W .A953, sepet-te bulunan almaları yukarıdaki gibi belli bir kurala göre djzmistir. 0 yerine ya› zılması gereken sayı aşağıda- kilerden hangisidir? A. 26 B. 30 C. 32 .Aşağıdaki sıralızmıılurduxı han- gisi doğrudur? A. 280 < 398 < 513 < 704 B. 280 < 513 < 704 < 398 C.S13 > 398 > 280 > 704 .YüceL 9 yasındadır. Annesinin yaşı. Yücel'in yaşının 5 katın- dan 7 yaş eksiktiı. Yücel ile annesinin yaşları toplamı kuçtır? A. 35 B. 38 C. 47 "9 onluk+ 9 birlik" şeklinde çözümlenen bir sayı kaç basa- maklıdu? Ar.? B2 C.] "6.2.4" rakumlannı birer kez kuııanamk üç mşgmakıı kaç tane çift doğal sayı yazabiliriz? A.5 5.5 C4 "243" doğal sayısında uğzlgr ğgşgmgğında bulunan raka- mın basamak değeri knçtır? A. 30 B. 4D C. 200 "Z,5,7" rakamları kullanılarak yazılabilecek sagklı doğal sayının arılar basamağındııki rakamın bu- sumak değeri kaçtır? A. 70 E. 50 C. 2D

3.Sınıf Matematik dersi test çözme3.Sınıf Matematik test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Matematik test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı "130, 681. 341, 18. 969" sayıla- nnı büyükten küçüğe doğru sıralarsak !mısın ;L sırada hangi sayı bulunur? A. 681 B. 341 C.13D Aşağıdaki seçeneklerden hangi- sinde verilen bilgiler a? A. İki deste kalem 24 tanedir. B. Bir basamaklı doğal sayılar 1D tanedir. C. üc düzine kalem 36 tanedir, "5-1Ü-12-24-5k-S2-54" sayı örüntüsünde " #k " yerine gelecek sayı hangisidir? A. 26 B. 4-8 C. 50 Aşağıda bazı sayılann yanlışları ile okunuşlan eşleştirilmiştir. Bu eşleştinnelerden hangisi amma? A. 409 -› dört yüz dokuz B. 982 -› dokuz güz yirmi sekiz C. 716 -› yedi yüz on altı a. 1 Dnluk :10 b. 2 onluk :20 c. 3 onluk+2 birlik :30 d. 9 birlik :90 Yukarıdaki eşitliklerden han› &ileri yanımı? A.a,b B.b,d C.c,d "345" doğa! sayısının yüzler basamağındaki rakamın ba- samak ve sayı değeri toplamı ile 345 doğal sayısının farkı kaçtır? A. 305 B. 103 C. 42 "Z 4 8 A 32 Ü 123" Yulmndakı' örüntüye göre A ve El yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A. 80 B. 75 C. GO 441 ile 404 doğal sayılarını büyüklük - küçüklük yönün- den knrşılaştırdığımızda aşa- ğıdukilerden hangisini söyle; m iz? A. 404 < 441 B. 441 > 404 C. 441 = 404 Yüzler Onlar Binler 2 4 6 6 4 2 3 B 5 2 7 9 Yukandaki sayı listesine en küçük tek sayı ve en büyük tek sayının fgrkı kaçtır? A. 106 B, 279 C› 396 "256 - 252 - 268 v 274 - El ~ 286" Yukarıdaki ritmik saymaya dayalı örüntüye göre "El" yeri- ne hangi sayı yazılmalıdır? A. 276 E. 280 C. 282 Romen rakamları ile ilgili ula› mk verilen bilgilerden hangisi malını? A. "l" rakamı en çok üç defa yan yana yazılabilir. B. "V" rakamı yan yana iki defa yazılamaz. C. "I" rakamı sağına yazıldığı rakamın sayı değeıim' 1 azaltır. MJ V 0 B Yukarıdaki abuküste gösteri- len sayı kaçtı?? A. 40 B. 44 C. 404› "245" doğal sayısındaki ra- kamların sayı değerleri ;gg-Hi m kaçtır? A. Il B. 20 C. 245 "ö yüzlük + 9 birlik" şeldinde çözümlenen doğal sayı kaçtır? A. 69 B. 96 C. E09 3x1=3, 7X10=70, EXIOO = 600 e0n+70+3 : 673 şeklinde ya› pılan işleme ne ad verilir? A. Sayı değeri hesaplama B. Basamak değeri hesaplama C. Rakamsal değer hesaplama Toplamlurı 63 olan ardışık iki dağa] sayının A. 31 B. 32 C. 33 "Dokuz yüz beş" şeklinde aku- nan sayının rakamla yazılışı hangisidir? A. 95 B. 950 C. 905 Açıklama: "Yüzlük sayısı eşit olan üç basamaklı iki doğal sayıdan onluk :ayısı büyük olan diğerinden büyüktür." Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olarak gös- terilebilir? A. 645 > 215 B. 482 > 428 C. S68 > 563 Doğal sayılarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. basamaklı en küçük tek doğal sayı 11'dir. B. üç basamaklı en büyük sayı 999'dur. C. üc basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının farkı 9B8'dir. 110'ı:lan küçük ka; tane ğç basamaklı sayı vurdu? A.9 B. 10 C.l1 23. XI. 1938 tarihinin okunu- şu aşağıdakilerden hangisidir? A. 23 Eylül 1938 B. 23 Ekim 1938 C. 23 Kasım 1938 Açıklama: "Ardışık çift doğal sayıların toplamı daima cift doğal sayıdır." Aşağıdaki örneklerden hangi- si yukarıdaki açıklama ile ilgi- lidir? A. 12+13 Z 25 B. 26+28 = 54 C. 55+57 = 112 44'teıa geriye doğru altışar ritmik sagarken 6. sırada hangi sayıyı söyleriz? (44 sayılmayacak.) A. 20 B. 14 C. 8 onlar ve birlgr basamağında- kı' rakamlannın. leri toplamı "9" olan doğal sayı hangisidir? A. 257 B. 245 C, 639 Aşağıdaki sayılıırdan hangisi iki basamaklı bir doğal sayı @min A. 101 B. 94 C. 60 ."67" doğal sayısını oluşturan rakamlann basamak değer- leri farkı kaçtır? A. 42 B. 53 C. 54 Yukandakı tabloya, uç hgsa- m "al s kırın n "- güğüng" yazarsak "onlar ve birler" basqmağınduki sayı- ların toplamı kaç olm? A.O B.1 C.2 "XIV+V= ?" işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. XIX E. XXI C. XVI "345" doğal sayısı aşağıdaki sayıların hangisinden 129 azdır? A.Z17 5.415 C. 475 Aşağıdaki tabloda Ahmet'in çe~ şitli aylarda yapılan kütle öl- çümleri verilmiştir. ocak 55 şubat 5 7 mart 58 Tabloya göre, Ahmet'in kütle ölçümleriyle ilgili olarak han- gisi mlßngmßz? A. Ahmet 3 ayda 3 kg almıştır. B. Ahmet'in kütlesi her ay art› mıştır. C. Ahmet beslenmesine dikkat etmemistir. Erol 14, Ercan 16 yaşındadır. 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç ahır? A. 42 B. 36 C. 3D Bir toplama işleminde taplw nanların yerleri değiştirilirse toplam değişmez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek olarak gös- terilebilir? A.12+24=35 ~> 36-lZ=Z4 B. 56+14=7Ü A› 14+56=70 C.48+10=5S ~› S8+10:G8 "168" sayısını guvurlarsıık aşağıdaki sayılardan hangisi- ni elde ederiz? A. 170 B. 165 C. 160 Okulumuzun bahçesinde 160 tane akasya, 122 tane söğüt, 74 tane çam ağacı vardır. Okul bqhçemizde toplam kaç ağaç vardır? A. 350 B. 356 C. 360 "(5. 3, 8" rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek m buygk üç basamaklı doğal sıı- yınm yüzler basamağmdaki sa- yının "basamak değeri" lmçtır? A. 80 B. 800 C. 8 Pakistan depreminde mağdur olanlara yardım kampanya› sında sınıûmızda toplanan para miktarı tabloda gösterilmiştir. Ay Para Miktarı ocak 2 1 0 YTL şubat 400 YTL mart 160 YTL Buna göre smıfımızın dep- remzedelere yaptığı yardım miktarı toplam kaç Ynjdir? A. 560 B. 720 C› 770 Aşağıdaki toplama işlemlerin- den hangisi elggli toplama iş- lemini gerektirir." A. 396+ l 1 1 B. 341 +2 1 1 C. l 7 1 + 1 05 82 ile 16 sayılarının zihinden toplama yöntemi ile gösteril~ mesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 8+1 =9 }9s 6+2 :B B. 80+lO :90 Lg& 2+5 :s C. 8+6 ll ZO+1Ü .İki basamaklı en büyük sayı- nın 111 fazlası kaç edu? A. 199 B. 200 C. 210 "Bir doğa] sayı ile "O"ın toplamı o doğal sayının... ....eşittir." ifadesinde noktalı yere ne yazıhnalıdır? A. kendisine B. yarısına C. iki katına Örnek: 341 ~› 300 435 -› + 400 -› 700 Sunuş: İşlemin sonucu ?Odden büyük bir sayıdır. Yukandaki örnek aşnğıdakß lerden hangisiyle ilgilidir? A. Toplama işleminin sonu- cunu bulma B. Toplama işleminin sonu~ :unu tahmin etme C. Toplama işleminin sonu~ cunu yuvarlama 466 Lllüü 965 işleminde verilmeyen tnpla- nam bulmak için hangi öneri- yi dikkate almalıyız? A. 965'ten "ÜDS" seklinde veri- len sayıyı çıkarmalıgız. B. 965 ile 466111 toplamalıyız. C. 965'ten 466141 çıkarmalıyız. S05 sayısının okunuşu aşağı- dakilerden hangisidir? A. bes yüz elli ß bes yüz on C. beş yüz bes 314 sayısının sayı blokları ile dağı-u gösteriiişi aşağıdakiler- den hangisidir? A. _ B. r ı ”w H Aşağıdaki üç basamaklı doğal suyılardan hangisinin anlar basamağındaki rakamın ba- samak değeri en fazladır? A. 408 B. 319 C. 120 Berke, 100'e kadar altışar ve yedişer ritmik sagarken aşağı- daki sayılarının hangisini her iki snyınada da söyler? A. 42 B. 35 C. 36 "4, 8, S" rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak üç basamaklı en büyük sayı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A. B4Ş B. 854 C. 458 Babam, marketten 116 YTL'lik alışveriş yaptı. Babamın ce- binde 170 YTL bulunmaktadır. Babamın en az para üstü alması için kasaya kaç lira vermesi gerekir! A- ...w . f' Bulutlardaki üç basamaklı d0~ ğal sayıları inceleyiniz. İlk bu- lumıki sayının diğer sayılar- dan büyük alınası için onlar lıasıımıığum kaç farklı rakam yazılabilir? A.1 5.2 C.3 @Oûtßßß Yukarıdaki sııyılardun kaç tanesi çifttiı? A.3 5.4 C.5 IV +VII+XV=Z Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? A. 26 B. 28 C. 30 512 > > 450 sıralamasında yerine aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazılabilir? A. 449 15.513 C 511 Tuhtadaki sayıları inceleyiniz. Bu sayıların bü "kten kü ü“e doğru sıralunışı aşağıdakiler- den hangisidir? A› 412 > 410 > 409 > 399 B. 409 > 399 > 412 > 410 C. 399 > 409 > 410 > 412 , r Yandaki toplama işleminde!] yerine aşağıdaki sayılar- dan hangisi yazıl- malıdıı? A.2 5.3 C.4 ,Okulumuzun düzenlediği yardım kampanyasında 295 aileye yakıp cak. 476 aileye de gida yardımın- da bulunuldu. Okulumuz top- lum kaç aileye yurdun yap- mıştır? A 771 E. 761 C. 651 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A.]5+8 868 - 60 ifadesinde A yeri- ne yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? A. 809 B. 810 C. 811 "3,7,0“ rakamlarını y& kez kullanarak yazılabilecek en b" "k "ç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayı- nın a kaçtır? A. 423 B. 336 C. 413 A~EI=O işlemine göre aşağı- dakilerden hangisi doğrudur? .Beyza ile annesinin yaşlannın toplamı 5 yıl sonra 42 olacaktır. Şimdiki yaşlan toplamı 5 yıl sonraki yaşları tuplmnmdan kaç eksiktir? A. lO B. 32 C. 37 "3 güzlük, 6 onluktan" oluşan sayının "4 onluk, 1 güzlük, 9 birlikten" oluşan sayıdıın ama kaçtıx? A360 13.211 C. 149 . "A ~ B = 30" ise A sayısı aşağı- dakilerden hangisi olamaz? A. 25 B. 32 C. 40 A ve B sayıları cift doğal sayıdır. Aşağıdakilerden hangisinin so- nucu her zaman tek sayı olur? A.A+B ıs. {A+B)~1 CA-B "'905 - 269 î 635" işleminin sağlaması nasıl yapılır? A. 9Ü5+Z59= 1174- B. 636+905= 1541 C. 5364165: 905 Aklımda tuttuğum sayıya 30 eklersem 60 buluyorum, Aklım- da tuttuğum sayının 30 eksiği hangi sayıya eşittir? A. 0 B. 10 C. 3D 9D5 - s95 329 Yukarıdaki çıkarma işleminde E] yerine gelecek sayı kaçtır? A.! 5.2 C.5 Çarpma işlemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi A. 5 x 6 = 30 işleminde "30" sa- yısına çarpım denir. B. Bir sayının "l" ile çarpımı, sayının kendisine eşittir. Bir sayının "Ü" ile çarpımı, sayının kendine eşittir. f`4 Örnek: 2+2 +Z+2 :8 in. 4x2:8 Yukarıdaki örnek aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? A. Toplama işleminin değişme özelliği B. Terimleri esit toplamanın kısa yoldan yapılması C. Çarpma işleminin kısa yol~ dan yapılışı 60x :420 i î i 6x 7 :420 Yukarıdaki ömek aşağıdaki- lerden hangisi ile ilgilidir? A. Çarpma işleminin kısa yal~ dan yapılışı Çarpma r bölme iliskisi C. İki basamaklı sayılarda çarp- ma işlemi F” üç terimli bir toplama işi& minde terimlerin her biri 24 ise işlemin sonucu kaç olur? A. 48 B, E4- C. 72 Saatte 75 kilo- metre yol alan bir kamyon 3 saat sonra kaç kilometre gol ahmş ulur? A, 225 B. 230 C. 250 9 x 1=9 1 x 36:36 2D x 1:20 1 X 8=3 Yukarıdaki örnekler aşağıda- kilerden hangisi ile ilgilidir? A. Çarpmaıia yutan eleman B. Carpmada etkisiz eleman C. Carpmada eşitlik 8x3 5x6 \/+\/ =? Yukarıdaki işlemde yerine mkukmmuamhuun A. 54 B. 72 C. 720 (3x60)x3:.7 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A. 180 B. 540 C. 960 ACI i 43 A. 903 Yandaki çarpma işle› minde "ACI" iki ba- samaklı bir doğal sa- yıdıt. işlemin sunu- cu kaçtır? 5.86 C. 43 Bir kutuda bir deste kalem var- dır. 26 kutuda bulunan kalem- lerin toplamı kaçtır? A. 260 B. 200 C. 25 .Bir Çiftlikte 4 at, 2 deve ve 8 deve kuşu vardır. Bu çiftlikte bulunun hayvanların ayak sayılan kaç tanedir? A. 14 B. 16 C. 40 10x6 4x5 \/ \/ + ...=.7 Yukanduki mplama işleminin sunucu kuçtır? A. 80 B. 100 C. IZÜ .Aşağıdaki çarpma işlemlerin- dan hangisi eldelı' çarpmadu? A. 15X11=... B.(4x4)x 2:... C. (SXZJXS Babamın yaşı, şimdiki yaşımın S katıdır. Ben 2 yıl önce 6 yasınduydım. Babamın bugün- kü yaşı knçtır? A. 30 B. 35 C. 40 .Aşağıdııki sayılarının hangisi- nin 3 katı ile 6 katının toplamı 54 eder? A.3 5.6 C9 .İki basamaklı iki doğal sayı- nm çarpımı en fazla kaç bu- sıımaklı bir sayı olabilir? A.5 5.4 C.3 basamaklı sagılann en bü- S ile çarparak buldu- ğunuz sayı, aşağıdakilerden hangisinden olur? A. 300 B. 400 C. 500 Yandaki bölme işle- mine göre "(BxC)+D= " işleminin sonucu nedir? B. A C. B Yandaki kareyi 4 çiz- giyle esit parçalara Iıöleısek aşağıdakiler- den hangisini ? A. Yandaki bölme işle- minin doğruluğunu hangi işlem yapıl* mulıdır? B. 3x0 C. 39x3 Aşağıdaki bölme işlemlerin› den hangisi kalunlı bölmedir? A. 120 + Z B. 180 + 4 C. 220 + 6 (Bölen x Bölüm) + Kalan=? Yukarıdaki işlem sonucunda hangisini elde ederiz? A. Bölsn E. Bölüm C. Bölünen 903070 * f* 605040 7 f& 30201 7 g? 1. kare 2. kare Yukarıdaki 1. kare icinde yer alan her sayının 10'ıı bölümün~ den elde edilen sayılar 2. karsı nin icine yerleştizilecektir. Buna göre 1, 3, 5 ve 9. kareye gelecek olan sayıların malum: kaçtır? A. 21 B. 22 C. 23 üîâiâiöâ ..Mı 6x1 Yukarıdaki çiçekleri üçerli grup yaparsak kaç grup Elde ederiz? A. S B. 10 C. 15 32+4=V 40+8=Ü 28+7=O Yukarıdaki bilgilere göre (V + El) x 0:? işleminin sa- nucu kııçtıır? A. 52 B. 60 C. 160 Bakkal amca, 240 bilyeyi 4 çocuğa eşit olarak paylaştır- mak İstiyor. Acaba her bir çocuğa kaç bilge vermalidir? A. 40 B, GO C. 8D Aşağıdaki bölme işlemlerin- den hangisi kalıınlıdır? A.I9+Z B. 20+4 C.36+6 45 metre uzunluğundaki bir kumaşı 3 eş parçaya ayırırsıık her bir parça kaç metre olur? A. 15 B. ZU C. 25 .Z50 kilogram zeytini ellişer kilogramlık kaç bidonu koya- bilirsiniz? A.3 B. 5 C. 8 256 â› 4› Cıkıs 255 sayısını Z'ye bölüp ok yö~ nünde ilerleyiniz. Karşılaştığk mz sayıları hep Z'ye bölerek çı~ kışa ulqşınız. Yol boyunca aşağıdaki sayılar- ::Inn hangisine rastlamazsınız? A. 64 B. 32 C6 73+ z 4 ve 7 x 4 = 28" İşle~ mind& Çarpma - bölme iliş- kisi ömeklendirilmiştir. EI+3=6 ve 3XG=18 işleminde El yerine hangı' sayı gelmelidiı? A. 18 B. 9 C. 6 Çevre uzunluğu 160 metre olan bir ayun parkmm çevresini 4 da- kikada dolasıyorum. Buna göre 1 dakikada kaç metre gol alırım? A. 40 B. 60 C. 8D Bir tiyatro sıılonundaki 819 koltuk, 9 sım hâlinde dizilmistir. Her sırada kaç koltuk bulunur! A. 89 B. 91 C. 96 6, B, 2 rakamları tekrarlan- madan yazılubilen 3 basu- maklı en büyük ve en küçjk doğal sayıların farkı kaçtır? A. 703 B. 693 C. 793 90'dun bir önceki ve bir son- raki çift sayıların farkı Imçtır? A.4 5.2 Cl Bir çıkarma işleminde eksilın 683. fark 285 ise çıkan sayı kaçtır? A. 798 B. 408 C. 398 8 A 9 Yandaki çıkarma iş- _ B 2 C lenıinde "A + ıs + c" z g 3 kaçar? A. 12 B. 1D C. 8 üç basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır? A. 900 B. 990 C. 989 365 > 4% > 355 Yukarıdaki sı- ralarında â› yerine aşağıdaki sayılardan lıangisi yazılabilir? A. 370 B. 360 C. 350 \_1__; İs? 27` ı Belli bir kurala göre sıralan- mış yukarıdaki sayı dizisinde boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A. 54 B. 72 C. 81 Selim, bir kitabın 125 sayfasını okudu. Okumadığı 6D sayfası kaldığınız göre kitabın tamamı kaç sayfadıı-'I A. 185 B. 155 C. 65 Bir uçaktaki erkek yolcu sayısı 162'dir. Bayan yolcuların sayısı erkeklerin sayısından S7 daha az ise uçakta kaç yolcu vardır? A. 219 B. 257 C. 293 Bir dede ile üc torununun yaşları toplamı 62'dir. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? A. 67 B. 77 C. 82 Serhat VII, ablası IX yaşın- dadır. X yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? A. 16 B. 26 C. 36 4 o a Yandaki çıkarma iş- _ 2 o o leminde eksilenı' 274 A. 200 artınp çıktım 185 uzultırsak fark kaç olur? B. 550 C. 659 Ayşe, cevizlerinin kac tane 01- duğunu soranlara: "l28'in 109 eksiğinin S katı kadardır." diyor. Acaba Ayşe'nin kaç tane cevizivıırdır? A. 95 B. 137 C,142 Şeyma 9 yaşında iken annesi 32 yaşındadır. Annesi 4D yaşına geldiğinde Şeymdnın yaşı Imç olur? A.17 5.19 C.Z5 Oğretmenimiz 30 öğrenciyi 10 sıraya eşit olarak yerlestiriyor. İlk 7 sırada utumn öğrenciler kütüphaneye gidince sınıfta kaç öğrenci kulu? A. 23 B. 18 C. 9 R=3, R+A=ı0.A+0'= 12 Yukarıdaki işlemlere göre "ö + R" kaçar? A.3 3.5 C.8 la portakal sıkıldığında yarım litre portakal suyu elde edili- gur. 2 litre portakal suyu elde etmek için kaç tane portakal gereldidir? A. 12 B. 5 C. 5 .Bir kırtasiyeci bir günde sabah 5 düzine, akşam da 10 deste kalem satıyor. Bu kııtusiyeci iki günde tup- lam kaç tane kalem satar? A. 320 B, 160 C. 60 Bir paket çekirdek 135 gram~ dır. Annem 5 paket, komşumuz da 3 paket çekirdek aldı. Annem. kaç gram fazla çeldrdek alınıştır? A. 405 B. 270 C. 175 Aşağıdaki 1.] .. tartılankitaplaıdmıltanesil ldlogmmdıındahauğırdır? 3/4 smıâ mevcut grafiği Kız öğrenciler â Erkek öğrenciler ğ ğ Her şekil 5 öğıencıyi göstermektedir. Sonraki 3 snruyu grafiğe göre cevaplaymız.) 3IA sınıfında kaç tane erkek öğrenci vardır? A. 3 5.15 C. 35 SIA sınıfında kaç tane kız öğrenci vardır? A. 20 B. 15 C. 4 3/A sınıfının mevcudu kaç ta- ne şekille gösterilmiştir? A. 5 B. 7 C› 35 "Yarum yapmaya garagıın ham bilgiye .. deriz." Yukarıdaki cümlede noktalı kısım aşağıdakilerden hangı'- siyle tamamlunabilir? A. sekil grafiği B. tablo C. veri Aşağıdaki uzunluklardan han- gisi sınıfımızdald sımnm uzun- luğu olabilir? A.1m B. 10m C. 100m “3 santimetre" ifadesi aşağı- dakilerden hungisinıie doğru olarak lasaltılmıştu? A.3sm B.3cm C.3mm Aşağıdaki ifudelerden hangisi doğrudur? A. 1 metre : 100 cm B. 10 metre : 1 cm C. 1 metre = 10 cm S m 10 cm, kaç cm eder? A, 510 cm B. 150m C. 500 mm Parayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ? A, Alışverişte satırı alma işinde kullanılır. B. Para bulunmadan önce cılış~ veriste değiş ~ tokuş sistemi vardı. C. Parayı ilk olarak Türkler bulmuşmr. iğreıııl sııyısı M Ü: g* Mklıllliıı Nar: Her şekil 2 ağrenciyi gâsteımekledır. Yukarıdaki veri tablosunda 3/A sınıfının sosyal etkinliklere katı› lan öğrenci sayıları verilmiştir. Aşağıdakilcrden hangisi bu tnbladıııı çıkurılııbilecek bir snnuçtur? A. Sosyal etkinliklere katılan kız öğrenci sayısı daha fazladır. B. Sosyal etkinliklerin en yoğun ulauğu alan futbolclur. C. Sosyal etkinliklere katılan öğrenci sagısı lfdir. Yulmndaki Hayvanlar' Hayvan sayıları k? 24 ğ 12 verilere göre her şekil 3 varlığı gösterecek şekil- de düşünülürse kediler ve kö- pekler için toplam kaç şekil çizilmelidiı? A. 12 B. 24 C. 36 Aşağıdakilerden hangisi şu andı: kullundığuuız para bi- riınlerimizden biri Selim'in cüzdanında 2 tane 5 YIL, 3 tane 1 YTL. 2 tane 50 YKr vardır. Selim'in cüzdanın- da kaç YTL'si vardır? A. 10 YTL B. 13 YTL C› 14 YTL 099 Sınıfımızın meyve gününe geti~ rilen meyveler ve sayıları aşağı- daki gibidir. Elma getiren öğrencilerin sayısı :8 Muz getiren öğrencilerin sayısı :6 Portakal getiren öğrencilerin sayısı :4 Buna göre sınıfıımzla ilgili olarak' aşağıdaki bilgilerden hungisine ulıısılıımıız? A. Sınıfımızda meyve günü dü~ zenlenmektedir. B. Sınıf mevcudumuz 18'dir. C. Sınıfımızda en sevilen meyve muzdur. Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen çizgi veya modellere ne ad verilir? A. doğru B. simetri C. ışın Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru parçasına örnek olarak gösterilebilir! nın nmsun...” Yukarıda çizilen çizgi aşağıda› kilerden hangisine ömektiı? A. dikey doğru B. eğik doğru C. yatay doğru Aşağıdaki kavramlarla tanım- larını eşleştiriniz. Tqıııııı kızımın: ı. Bir ucu sabit diğer ucu uzayıp giden şekil A' “mg” H. Her iki ucu Sabit olan şekil i B' m" nı. iki ucundan düzgün bir sekilde uzayıp gi- den sekil Cr doğru parçası Hangi eşlaştirme doğrudur? All-A 3.1715 III-B II-C I-C III-A C.I~A II-B III-C 1 2 3 Yukarıdıı numarulandırılmış çizimlerden hangisi dik dgğ- mlgrg ömektir? A.1 13.2 C.3 Yukarıdaki sekil aşağıdakiler- den hangisine örnektir? Auîâ B. C. \ H? Ali, çalışma masasının yüzeyi- nin geometrik şekil olarak nasıl adlandırıldığını merak ediyor. Asaýıdukilenien hangisi çalış- ma masasının yüzeyinin adıdır? Aıioğru B.ışın Cdüzlem Hiçbir bugun: olmayan çok küçük bir işarerim. Cümlenin sonuna konur, haritada ger belirtmek icin laıllanılırım. Sayılarm yanm- da duruma sıra bildiririm. Yulmndu kendini tanıtan geometrik şekil uşuğıdakiler- den hangisidir? !Ldüzlem 5.15111 &nokta Aşağıdaki şeldllerin hangisin- de açı sayısı en fazladır? A. B. C. LwL-A-l - Yukarıdaki çizimlgm m): kaç türlü açı vardır? A.Z 3.3 C.4 .Aşağıdaki düzlenısel şekiller- den hangisinin dik açısı ygk; tır? A. B. C. [ Yukarıdaki ev maketiııde hun- gi açı türü L? A. dik açı B. tam açı C. dar açı Aşağıdakilerden hangisinin açısı yaktım? A. üçgen B. kare C. daire Aşağıdaki üçgenlerden hangi- sinin bir mum vardır? A. A &ß G& "V" hızı-önde bulunan aşının benzeri aşağıdakilerden han- gisinde vurdu/f A. 3% O ç& Aşağıdaki düzlemsel şekiller- den hangisi bir yönüyle ğigîer- !gxinggn farklıdır? Yandaki Şekil üze- rinde kaç tane üç~ gen vardır? A.4 5.6 C.8 Yandaki sekilde yazı~ lan 4 rulmmında han- gı' açı çeşidi ygktur? A. dik acı B. tam acı C. dar açı Aşağıdakilerden hangisi köşe sayısı bakunmdan diğerlerin- den farklıdır? A. B. C. Öğretmeni, Ali'yi tahtaya Çıka- tarak üc açısı olan bir sekil çiz- mesini istedi. Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin çizdiği doğru şekildir? A. B. C.[:| "Dört köşesi. dört kenarı olan bir geometrik şekilim. Farklı acılarım var!" Yukarıda özellikleri verilen şekil asağıdakilerduı hangisi olabilir? Ü A. B. 1, Yandaki noktaları iki doğru ile nasıl birleştirirsek dj 2' ' gg elde ederiz? A. l~3-2 B› 2734 C. 1-2-3 Aşağıdaki şekillerden hangisi- ni oluşturan doğru parçası sayısı daha fazladır? A. <:> B. C. Aşağıdaki :isimlerden hangi› sinin köşesi ggkug? A. r B. Eğâ Yukandald geometrik cisim- lerin adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir! A. kare prizma › silindir - küp B. silindir - piramit ~ küp C. kare prizma - silindir ~ dikdörtgenler prizmusı iGeumetrik cisimlerle ilgili ola- rak verilen bilgilerden hangisi mum? A' Peynir bir pirumitflr. B ' Dond kı] ahı konidir, i? Urnw C' O Elma bir küreye benzer. Açılımı yandaki şekilde verilen geometrik cis- min adı nedir? A. koni B. küre C. silindir ` Yandaki gibi kâğıt üzerine çizilen bir şe- kil aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? A. küre &daire C. silindir 'İ i ı T 4 l T ı 1 Yukarıdaki nesnelerin benzeri ulan geometrik cisimlerin ad- ları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? L L ı A. küp silindir kare prizma B. bardak dondurma çikolata C. silindir koni dikdörtgenlel' prizması Kenar uzunlukları :şit olan üçgcndeki simet- ri doğrulannı tespit edebilmek için aşağıdakiler- den hangisini yapmalıyız? A. üçgenin kenar çizgilerini uzatmalıyız. B. üçgenin köşelerinden ke- narlarına doğru dik çizgiler çizmeliyiz. C. üçgenin tepe köşesinden ta- ban kenarına duğru dik cizgi Çizmeligiz. şeklinin simetri doğ- Q rularını göstermek için aşağıdakilerden hangisini uçqmmqyız? "G B CD cğ Aşağıdaki çiümlerden hangisi simetrik olmayan şekillere örnektir? AÄEQDC. Yukarıdaki şekilde "simetri" el- de edebilmek için hangi nuk- taların birleştirilmesi gerekir? A.EileF B.AîleE C.CileD Yukarıdaki şekli oklar yönünde Imtladığunızda aşağıdaki şekil- lerden hangisini elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisini metre ile ölçebiliriz? A. bogumuzu B. kilomuzu C. yaşımızı Yarısı 20 m olan kumaşın 2 katı kaç metre uzunluktadır? A. 40 B. 8D C. 120 10 10 18 Ahmet; yukarıdaki sahanın kısa kenarını 10 adımda. uzun ke- narını 18 adımda yürüyor. Ahmet, sahanın büt n kenar- larını kaç adımda yürür? A. 28 B. 42 C. 56 Futbol maçlarında hakemler serbest atış için baraj kuran futbolcuları topun 5 metre 15 cm uzağında tutar. Hakem bu mesafeyi nasıl ölçer? A. adımla B. karışla C. metreyle Enesîn boyu 142 cmîiir. Anne- sinin boyu, Enesîn boyundan 26 cm daha uzundur. Annesi- nin boyu km; cm'dir? A.158cm B. ıescm c. ImGBm "5 m + 700 cm" işleminin so- nucu kaç metredir? A. 12 B. 705 C. 168 î- Yukuırıdaki resimde görülen kalemin uzunluğunu asağıd - kilerden hangisi ile ölçebiliriz? A. karış B. parmak C. kulaç okulum ile evimin arası 200 metredir. 10 adımım 4 metre geldi ne göre evden okula kaç adımda giderim? A. 200 B. 400 (İ. S00 Yıl sonu gecesinde göster& ceğimiz temsil için 10 tane pantolon siparisi verdik. Bir pantolon için 1 metre 14 cm kumaş kullanılıyor. 10 pan- tolon için ne kadar kumaş ge- rekiı/I A. 11 m40cm B. 10ml4cm C. 114111 Yandaki şeklin simetrisi aşağıdakilerden han- gisidir? A.? B” 14 J kesrinde numaralandı- ŞZĞ rılmış yerler nasıl ad- laııdmlır? ı L _3_ A. payda - kesir Çizgisi ~ pay B. pay - payda ~ kesir Çizgisi C. pay - kesir çizgisi - payda Aşağıdaki şekillerden hangisi ğ kesrini ifade eder? A. m) 5% “E Bir günün ğ kaç saat eder? A. 16 B. 18 C. 32 Aşağıdaki şekillerden hangisi yanını gösterir.? . . 1 . . . Ayse. 16 cevızın z 'mı yedı. Ayşe'nin kızı; cevizi kaldı? A. 4 E. 8 C. 12 Kare şeklinde bir kanunu ma- kas yardımıyla 4 eşit parçaya ayırıyor ve bir parçasını ku1~ Ianıyorsunuz. Bu işlemi belir- ten kesir aşağıdakilerden hangisidir? l A._ E . l c 4 5 i ` 3 Bir su deposunun ğ 'i hoştur. Su deposuna 20 litre su doldu- rulursa depo tamamen dnluyor. Su deposu kaç litre su almak- tadır? A. 120 B. 100 C. B0 Yandaki şeklin kesirli ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 2 K_ 4 C, Nlh Yandaki şekilde ta- ralı kısmı nasıl ifade edilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bilgi verir? A. Pay, bütünden alınan kısmı ifade eder. B. Kesir Çizgisi "I" şeklinde gös- terilir. C. Fayda, b tünün kaç eşit par- çaya bolundüğünü gösterir. 1 1 z ile E kesirlerini karşılaş- tırdığımızda hangi ifadeyi kullanırız? A. > -u\›- -I--I›- M›- Np.: Np.. Np_ 2. Pasta KarşııaşunnıLA ÂLhEêiXê İki eşit pastadan 1, pastada Ali'nin, 2. pastada Ayşe'nin yediği kısımlar gösterilmiştir. Yukarıdaki şekiller: göre aşağı- dakilerden hungisi duğruduı? A. Ali daha fazla pasta yemistir. B. Her ikisi de esit miktarda pas~ ta yemiştir. C. Ayşe daha fazla pasta yemiştir. EEEEEIZEIK EL-_ELEDZIJL EEEEEEİEIM Yukarıdaki şekillerde gösteri- len kesirleri doğru sıralursak aşağıdaki- lerden hangisini elde ederiz? A.L>K>M B.L 349" sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayı kaçtır? A. 350 B. 34 C. 348 s 214/ Yandaki çarpma işlemine göre nuk- talı yere km; yazıl- nıalıdır? 5.6 C.7 A .. "8-16~Z4~ ~40~ sayı dizisinde E ve  yerine yazılacak sayıların toplamı kaça eşittir.? A. 8D B. 48 C. 32 < 130" sıralamasına göre  yerine gelecek en bg" ük sayı aşağıdakilerden hangi- sidir? A. 130 B. 129 C.1Z8 üç basamaklı sayıların en bü- yüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır? A. 100 B. 899 C. 999 . 846 doğal sayısının yüzler basık maçındaki rakam ile onlar ba› samağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Oluşan yeni sayı ile eski sayının farkı kaç olur? A. 130 B. 240 C. 360 Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüsü ile ölçülür? &î a::: Okulumuzda 523 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı 249 ise kız öğrenci sayısı kaçtır? A. 249 B. 279 C. 300 Hangi sayının 4 katı, 35'nın Z katına eşittir? A. 18 B. 24 C 36 xıJ345 ou 000 112345 zzues “3_369 15 448ğ12 20 Yukandaki tabloya göre A+B+C+D işleminin sonucu kaçtır? A. 16 B. 20 C. 42 - Öğrenci â Kız Erkek Öğrenci 9 9 9 9 Her Şekil s kişiyi göstermektedir. Yukarıdaki şekil grafiğine göre kaç tane kız vardır? A. 24 B. 30 C. 54 .Aşağıdakilerden hangisinde eğri gösterilmektedir? AGDEICŞ .Aşağıdaki sırulumalardun hangisi dağrudur? A. 281 > 181 B. 211 < 111 C. 717< 199 Yandaki tabelada gösterilen işaret aşağıdakilerden hnngisidiı? A. ışın B. doğru C. eğri "309" doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A. üç yüz doksan E. dokuz yüz ü; C. üc yüz dokuz Hangi sayının 3 katı 60 eder? A. 20 B. 30 C. 45 "716" doğal sayısının yüzler basıımağındaki rakamın ba- samak değen' kaçar? A. 7 B. 70 C. 700 OH OH... Yukarıdaki örüntüde sıradaki şekil hangisidir? A. C3 B. C. “4, 1, 9" rukamlurım birer kez kullanarak oluşturulabilecek mhûuükıek sayı hangisidir? A. 941 B. 914 C. 419 "400 + 199 + 21:?" ışleııuxun' ' ' sonucu aşağıdakilerden han- gisidir? A. 500 B. 510 C. 620 Yandaki abuküs- te gösterilen sayı kaçar? YOB A. 423 B. 324 C. 390 Aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi kütle ölçme ile ilgili değildir? A. kilogram B. gram C. metre 5 3 o Yandaki işlemde - ÜED EIEIEI yerine hangi 1 1 O sayı gelmelidir? A. 770 B. 800 C. 790 1 ı 100 cm olan kumaşın 4 tamamı kaç metredir? A. 4 B. 40 C. 4-00 .Aşağıdaki toplama işlem: lerinden hangisi doğrudur? A. 30+0: 30 B. 261 + 10 î 260 C. 4-00 + 1 = 4001 a› AZO ID 101510 ZD O B a› Yukarıdaki tabloda sayıların yukarıdan aşağıya ve soldan sağa toplumları eşittir. 'tabloya göre B+A kaçtır? A. 5 B. 15 C. 20 2. 3, 7" rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen Q ğğgğk doğal sayı ile en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A. 237 B. 732 C. 969 ,(13 x 0)+5 işleminin sonucu kaçtır? A. 5 B. 18 C. 65 .Aşağıdakilerden hangisi ya- tay doğrudur? A. B. C. '\_/ .Aşağıdakilerden hangisinin üç açısı vardır? AZ &V !ij .Aşağıdakilerden hangisinde "üçgen prizma" örneği vardır? Aûk` &Ö ca . 8 Yandaki şekilde kaç tane kare vardır? B. 10 C. 12 5+6+6+6+6+6 işleminin ğggg i yapılışı hangisidir? A. (GXG)+G: B.(6+6)X6= C.6x6= Benim ve İkiz kardeslerimin yaşları toplamı 44'tür. İkiz kardeşlerimin yaşlan toplamı 22 ise ben kaç yaşındayun? A. 11 B. 22 C. 25 Ümit, bir günde 45 dakika kitap okumaktadır. ümit, bir haftada toplam kaç dakika kitap okur? A. 315 B. 330 C. 345 Aşağıdaki üçgenleriıı hungisi dik açılıdır? "ABWÄCÄ Yandaki şeklin si- matrisi hangisidir! 38 sayısının yarısını kaç eklersem 36'i bulurum? A.19 B. 2D C.ZI 7 yüzlük, 2 birlik, 4 onlukran olusan sayı hangisidir! A. 247 B. 476 C. 742 Düzleme açılmış hâli yandı: verilen geometrik cismin adı nedir? A. üçgen prizma B. kare prizma c. küp Bir saat 60 dakikadır. 3 sımt kaç dııkikadır? A. 120 B. 140 C. 180 Bir çiftlikte 50 koyun, 100 keçi vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayılan topların kaç-mil A. 400 B. 500 C. 800 "Sen Apartmanı" 4 katlıdır. Her katta 4 daire, her dairede 12 pencere vardır. Şen Apartma- nfnda kaç pencere vardır? A. 192 B. 194 C. 198 Aklımdan tutuğum sayının 2 katı ile 3 katının toplamı 50'dir. Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır? A.5 13.10 C.15 Aşağıdaki geometrik şekiller- den hangisindeki açı çeşidi diğerlerinden farklıdır”. A. B. C. Yandaki karenin kaç tane açısı dik acıdır? 5.3 C.4 .Aşağıdaki kesirli ifadelerden hangisi bir eşittir? A. 5 5.1 c. 5 Z Z 2 Yandaki saat kaçı göstemıektedir? A. 09.00 B. 08.30 C. 03.00 . 20 litre sütü yanın litrelik kaç şişeye kuyabiliriz? A. 10 B. 2 Ü C. 40 .Aşağıdaki saatlerd angisi 18.35'i göstermekt ' . .Bir Sepette 90 adet yumurta vardır. Sepetteki yumurta- ların ğ 'i kaç yumurta eder.? Ar 30 5.15 C8 An, işleminde A + El ku; + 13'] eder? 713 A.4 13,6 C9 2A işlemine göre Axlfnin +45 alabileceği en büyük 55 değer kaçtır? .9 5.6 C4 Akşam yemeğinde 4 tane ya- nm ekmek yiyen bir aile kaç tane bütün ekmek yemiştiır? A.1 5.2 (13 24 sayısının ğ 'ı' ile â 'i am- sındııki fark kaçtu? A 6 B. 12 C. 15 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. karenin köşeleri yoktur. B. Bir saat 60 dakikadır. C. uzunluk ölçü birimi Iitredir. “921< 5 /\ °// Hakan, fırından tanesi 250 YKr olan 3 tane ekmek aldı. Hakan fınncıya kııç Yeni Kuruş ver- melidir? A. 850 B. 750 C. 500 Sultan ninenin 7 tavuğu, 5 tavşan: ve 3 ördeği vardır. Sultan ninenin hayvanlannın ayak sayıları toplamı lmçtır? A. 48 B. 44 C. 40 @Ü Y k nda görül- a O d gibi her 4 meyve bir rakamı ” göstermektedir. Buna göre çarp- ma işleminin so- nucu kaç-tır? x A. S54 B. 744 C, 555 İlkay öğretmen, sınıfının en başarılı 8 öğrencisine 48 kalemi eşit şekilde dağıtmak istiyor. Her bir Öğrenciye kaç kalem vermelidir? A.9 5.6 C.4 Ah' dayı, 6 torununu 27 cevizi eşit olarak dağıtmca elinde bir miktar ceviz kaldı. Buna göre Ali dayının elinde kaç ceviz kalmıştır? A.2 3.3 C4 Keloğlan, 23 tane masal kitabk m Çevresindeki cocuklara yedi~ serli dağıtıyor. Dağıtım sonun~ da Kelağlanîn elinde 2 tane da masal kitabı artıyor. Acaba Keloğlanîn çevresinde kaç ço- cuk vardı? A.? 5.5 C.3 Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? A.36: =9=36:9=4 B. x5:55â55:5=l0 C. Z3=E:>3X6=15 Aşağıdaki eşitliklerden luıngi- si amını? A. 1m1zcm=112cm E. Z48cm:24m80cm cnsoscmzsmscm ~ w› u Yukarıda verilen rese göre an Bulbul ile kovan arasında- ki uzaklığm toplamı kaçar? A.5m2Scm B.4m35cm C.3m15cm ısaher, Kurban Bayramı'nda 25 YTL biriktirdi. Biriktirdiği parayla biri Z YTL, diğeri 3 YTL olan iki hikâye kitabı aldı. Kalan parasının yarısını Iurıa› parkta harcadı. Diğer yarısını ise kumbamsına attı. Seherîn, lunupıırkm harcadığı para A5 5.10 C.1S .Annesi Bekir-'e haftalık olarak 7 YTL veriyor. Bekir, haftalı- ğmm bir kısmını kumbarasına atıyor. 9 hafta sonra kumba› msmı açtırdığında içinden 18 YTL cıkıyor. Bekir. her hafta aynı miktarda para biriktirdi- ğine göre, bir haftada ne ka- dar para biriktirmiştir? A.2 5.4 C.8 .Bir öğrenci 20 YTL'lik masal kitabı, 10 YTL'lik defter. 5 YTL' lik kalem ve 1 YFUlik etiket aldı. Kırtasiyeciye 100 YTL ver› di. Kaç YTL para üstü alma- lıdır? A. 42 B. 53 C. 64 @@WÜ@W .A953, sepet-te bulunan almaları yukarıdaki gibi belli bir kurala göre djzmistir. 0 yerine ya› zılması gereken sayı aşağıda- kilerden hangisidir? A. 26 B. 30 C. 32 .Aşağıdaki sıralızmıılurduxı han- gisi doğrudur? A. 280 <