Takdir Teşekkür Hesaplama

  • DOĞRU SAYISI : 0

  • YANLIޞ SAYISI : 0


  • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

  • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


  • KALAN SORU SAYISI : 0

3.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

3.Sınıf Hayat Bilgisi dersi3.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Okuldaki derslerimizde başa- rılı ulabilmek için aşağıdaki lerden hangisini yapmalıyız? A. Ödevlerîmizi acele yapmam yız. B. Okula hazırlıklı gitmeliyiz. C. Evde ders tekrarı yapmama- Iıyız. Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru bir İletişim şeklidir? A. Başarılı konuşmasından do- layı arkadaşını kutlamak B. Sınıfta izin almadan konuş- mak C. Konuşurken başkalarının sö- zünü kesmek Yurdumuzdu İlköğretim Haf- tası ne zaman kutlanır? A. Ekim ayının ilk haftasında B. Okulların açıldığı ilk hafta C Eylül ayının ikinci haftasında "Dürüstlük - uyumsuzluk - pag- lasma ~ iyimserlik ~ sorumsuzluk - yardımseverlik › dağınıklık" İyi bir arkadaşım yukandald özellilderden kaç tanesi hu- lunmalıdır? A.2 5.3 C.4 Berkay bus zamanlarında müzik dinlemeyi. Beray ise şiir okumayı sever. Berkay arkadaşlanyla bir- likte olmaktan. Bemy ise yalnız kalmaktan hoslanmaktadır. Bu ifadelere göre, Berkay ile Beray için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Farkli özelliklere sahiptirler. B. Ortak özellikleri çok fazladır. C. Benzer şeylerden ha5lan~ maktadırlar, Arkadaşınız, bir spor dalında başarılı oldu ve okulunuza ma~ dalga getirdi. Bu durumda aşa- ğıdaki davranışlardan hangi- sim' yapmak doğru Qlmgz? A. Basarısından dolayı kutla~ mak B. Arkadaşımızm sevincini pay- Iaşmak C. Arkadaşımızın başarısından üzüntü duymak "Öfke ile kalkan zararla oturur.' atasözü bize neyi öğütler? A. Sakin olmayı E. Hoşgörülü olmayı C. Kavgası olmayı Aşağıdakilarden hangisi. gun- lış bir duvramştıır? A. Arkadaslcmmıza karşı kaba davranmak B. Öğretmenlerimiz& karşılaş- tığımızda onları selamlamak C. Eleştirilerimizi, arkadaslarır mızı kırmadan yapmak Aşağıdakilerden hangisi ileti- şimimizi olumsuz etkiler? A. Öfkeli ve kızgın anımızda arkadaşlarımızı kırmak B. Arkadaslarımıza karsı kibar davranmak C. Öğrstmenimizin söyledikle- rini yapmak Aşağıdaki ifadeletden hangisi yanlış bilgi içerir? A. Konuşmalanmızda nezaket kurallarına uymalıyız. B. Kunuşanı ve konusulanı önemsemeligiz. C. Söylemek istediğimizi düşün› maden söylemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi okul buşurımızı @muz etkiler? A. Okula gitmeden önce kah- vultımızı yapmak B. Hazırlıklarımızı yapmadan okula gitmek C. Ders programına göre çam tamızı hazırlamak "İnsanlar birbiriyle anlaşa~ bilmek için sağlıklı bir . kurmak zorundadır." cümlesini en iyi hangi sözcükle tamam- layabiliıiz? A. iş B. iletişim C. yardımlaşma "Teneffüs zili Çalınca bütün öğ- renciler okul bahçesine çıkar› lar, Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir." ifade- si aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Öğrenciler benzer özellikler gösterirler. B. Her öğrencinin yüz ve saç yapısı aynıdır. Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. f* .Seçeceğimiz arkadaşın hangi özelliğine dikkat etmeliyiz? A. Maddi durumuna B. Olumlu değerlerine C. Dış görünüşüne . Aşağıdaki davranışlardan han- gisi igj bir arkadaşlık ömeğîdir? A. Hasta arkadaşımın ziyaret etmek B, Arkadaslanmızın eşyalarını izinsiz almak C. ;arkadaşlarımızın yanlışları- ııa sevinmek Aşağıdakilerden hangisi, bir sorunu çözücü davranışlar? A. üzüntülü arkadaşımın (esek li etmek Sinirli arkadaşımın kızdırmak C› Düzenli ve çalışkan bir ar kadasımızı kıskanmak F' “Hayat Bilgisi konularını grup çalışmasıyla üğreniyoruz. Öğret- menimiz 3. grubu tahtaya çıkar- dı ve gruptaki arkadaşlarımız ko- nulannı anlatmaya başladılar. Beste, o sırada eksik bıraktığı ödevini tamamlamaya çalısıyarr du. Öğretmeniıniz, Bestdnin bu davranışının doğru olmadığını söyleyerek Besteyi uyardı." Besténin davranışı niçin dağ- ru değildir? A. Eksik ödevini tamamladığı için B. Grup arkadaşlarını dinleme~ diği için C. Derse katıldığı icin Aşağıdakilerden hangisi so* nm çözme yöntemlerinden bi- ri değildir? A. Hoşgörülü olmak B. Anlagışlı olmak C. Kırıcı olmak "Okulda güzel konuşmayı, suıruırı çözmeyi, araştırma yapmayı, oyunu kurallarına göre oyna- mayı öğreniyorum. Ayrıca in- sanı, çevreyi ve doğayı sevmeyi öğreniyorum." diyen bir öğren- ci için aşağıdakilerden hun- gisiııi s" me iz? A. Paylaşımcıdır. B. Kavgacıdır. C. Arastırmacıdır. Aşağıdakilerden hangisi gg; Lg bir davranışta? A. B. Arkadaşlarımızla iyi geçin- mek Öğretmenimizin sözlerini din~ lemek Sadece istediğimiz derslere girmek Ali, sınıf arkadaşlarıyla çok iyi geciniyordu. Onlara daima gü~ ler yüzlü davranıgor ve sorunsuz bir arkadaşlık sürdürüyordu. Ali ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebi- lir? A. hoşgörülü B. kuralcı C. şımarık Aşağıdaki davranışlardan han- gisi arkadaşlık ilişkilerimizi duman: etkiler? A. Arkadaslurımıza karşı hos- gönîlü davranmak B. Arkadaşlarımıza karşı yanlı davranmak C. Arkadaşlarımızla ilişkileri- mizde çıkarcı olmamak "Bir yerin kus bakışı görünüşü nun kâğıt üzerine çizilmesine . . denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılma- lıdır? A. kroki B. harita C. okul Günümüzün büyük bir bölü* münü okulda geçiririz. Okul. kuralları olan bir kummdur. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralhzrından biridir? A. Yerlere çöp atıp sınıfı kirlermek B. Okul koridorlarınıia koşmak C. Okula zamanında gelip gitmek Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulu en iyi şekilde tanımlar? A. Okul bizim ikinci evimizdir. B› Okulda güzel günler yasarız. C. Okul bizi hayata hazırlar. iokul ve sınıf aşyalaxıımzı kul- lanırken neye dikkat etmeliyiz? A. istediğimiz gibi kullanıp at- malıgız. E. Bizden sonrakilerin 0 esya- ları kullanacağını düşünv meliyiz. Okula ait olduğu için dokun- mamahyız. C Yukarıdaki kroki nereyi gös- termektedir? A. okul B. sınıf C. mahalle . Okulda çeşitli sorunlar yaşam& mak için okul kurallarına uy~ malıyız. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralları arasında yer gjmgz? A. Öğretmenin uyarılarına dik* kat etmek B. Arkadaslurımızla iyi geçin- mek C. istediğimiz sınıfta derse gir~ mek Tasarruf konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynakları bol bul rüketm& liyiz. B. Kaynakları, ihtiyacımız ka- dar kullanmalıyız. C. Kaynaklarm tükenebileceği- ni düşünerek bilinçli kullan- malıyız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kişisel bakımlı: ilgili değildir? A. Elimizı yüzümüzü yıkamak B. Lüzumsuz yanan ışıkları 5ön~ dürmek C. Giysilerimizi temiz kullanmak Kişisel balumınıızı düzenli ola- rak yapmak aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunur? A. Ailemize B. Bilgimize C. Sağlığımıza I-sağlık Z-para 3-zaman Elini yıkarken musluğu açık bırakan bir kişi numaralandı- nlmış kaynaklardan hangisini israf etmiş olur? A.3 5.2 C.1 Arkadaşına: “Oyun bir eğlen- cedir. Kaybetmek de kazanmak da var. Daha sonraki maçı da siz kazanırsmız." diyen biri, bu sözleriyle hangi davranışı sergilemek istemektediı? A. Arkadaşını kutluyor. B. Arkadaşını teselli ediyor. C. Arkadaşına sevincini belirr tiger. "Hiçbir oyun, insan sağlığından daha önemli değildir." diyen biri, hangi sorunu çöznek için bu ifadeyi kullanıyor? A. Oyunda kavga başlatmak için B› Kaybeden oyuncuları kızdır- mak için C. Oyunda sakatlanmaları ön- lemek için Aşağıdakilerden hangisi. okul hayatı ile ilgili iyimser bir ba- kış açısıdır? A. Hastalandım, eğitimimi ya~ nda bırakmalıyım. B. Ailem ekonomik sıkıntı Çeki› gor. aile bütçesine katkıda bulunmak için okulu devam etmemeliyim. C. Fakiriz ama yardım kuru- luşlarına başvurup eğitimi- me devam etmeliyim. Aşağıdakilerden hangisi kisi: sel bakım etkinliklerinden biri degı ir? A. Bango yapmak B. Saç tıraşı olmak C. Top oynamak Kişisel bakım yaparken tutum* lu davranmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade ile ilgili değildir? A. İhtiyacımız kadar su kullan- malıyız. B. Saç bakımına önem verme- liyiz. C. Lambaları işimiz bitince sön› dürmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi dem geli ve düzenli beslenmeyen bir öîencinin yaşadığı sorun alabilir? A. Yorgun ve aç bir şekilde ders yapmak zorunda kalır. B. Hastalıklara karsı direnci artar. C. Dersleri daha dikkatli bir şekilde takip eder. .Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Günlük enerji ihtiyacımızı besinlerden sağlarız. B. Günde bir öğün yemek ge- mek gerekir. C. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmeliyiz. Dengeli beslenebilmek için her türlü basindan yeteri kadar al- mak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi besin türlerinden biri ıkâüm? A. Hayvansal besinler B. Maddesel besinler C. Bitkisel besinler Aşağıdaki kahvaltı menüsün- den hangisi bir öğrenciye aittir? A› bal ~ yumurta ~ peynir ~ süt ~ zeytin B. cips ~ cola ~ ekmek ~ patates kızartması C. Çikolata ~ gazoz - simit - çay ı Aşağıdaki davranışlardan hun- gisi, arkadaşlurumzın sağlığı- ru öneınsediğimizi gösterir! A. Okulun tuvalet ve lavabo- larını temiz bırakmak E. Çöpleri, sınıflara ve koridor- lara atmak C. Oyunda sinirlenip arkadaşlık rımızı sakatlamaya Çalışmak l Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kullandığınız kaynuklurdan biri A. su B. elektrik C. güneş Aşağıdakilerden hangisi okul- da meydana gelebilecek kaza- Iardan biridir? A. Tzenin raydan çıkması B. İki otomobilin çarpışması C. Merdivenlerden yuvarlanmak Aşağıdakilerden hangisi kuzu anında yapılması gereken iLk iştir? A. Yaralıyı hemen ameliyata almak B. Sakin olup çevreyi boşaltmak C. Olay yerinden uzaklaşmak Güvenlik kurallarına uyulma- dığı zamanlarda can ya da mal kaybına yol açan olaylara ne denir? A. Acil durum B. Kaza C. Olay "Arkadaşım zehirlenince Paniğe düşmeyince 1 12 deyince r Gelir kapıma ses verince." Dörtlükte "112" olarak sözü edilen kuruluş hangisidir? A. Polis imdat B. Yangın ihbar C. Acil servis 1. Hastaneye ulaşma 2. İlk müdahaleyi yapma 3. Yardım çağrısında bulunma 4. Sakin olup çevreyi boşaltma 5. Doktor müdahalesi Yukarıdaki numaralandınlırnış ilkyardım çalışmalarında doğ- ru bir müdahale için hangi numamlann yerleri değiştiril- melidiı? A. 3~5 B. 1-4 C. 24k Kazaya uğrayan kişiye yapılan ilk müdahaleye ne ad verilir? A. İlk yazdım B. İkaz C. Acil durum Oyun oynarken dildmtli olmalıyım, Ece, teneffüste oyun oynamak istiyor. Oyunda ıfkkatli olması gerek ni düş ' . Ece, niçin dikkatli olmak zo- rundadır? A. Oyunu kurallarına uygun olarak oynamak için B. Oyun kazalarına uğrama- mak için C. Arkadaslarıyla iyi geçinmek için Aşağıdakilerden hangisi, @î birlik ve beraberliğinıizin pe- kişmesi için önemlidir? A. Özel günlerimiz B. Okulumuz C. Bayramlarımız Aşağıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılır? A. Atatürkün Samsun'a çıkması B. Atatürkün kurmay yüzbaşı olması C. Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadele- sı"ni başlatan Atatürk. sırasıı 1A nerelerde toplantılar yapa- rak Ankara'ya ulasmısnr? A. Samsun ~Amasya ~ Erzurum ~ Sivas - Ankara B. Sammn - Ankara - Sivas - Erzurum ~ Amasya C. Samsun ~ Sivas ~ Amasya ~ Erzurum - Ankara Aşağıdakilerden hangisi Mus› tııfa Kemal'in devam ettiği olqıllar arasında namus? A. Şemsi Efendi İlkokulu B. Manastır Askerî Lisesi C. Hava Harp Okulu Aşağıdakilerden hangisi Ata- türk'ün öğrenim hayatında etkisi ulan kişilaıian A. Annesi Zübeyde Hanım B. Kız kardeşi Makbule Hanım C. Öğretmeni Mustafa Bey . Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in öğrenimine am vermesine sebep olmuştur? A. Babası Ali Rıza Efendfnin ö- lümü B. Yaşadığı bölgede okulun bu› lunmaması C. Annesinin onu askerî okula göndermek istememesi Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in eğitim - öğre› tim hıııatında yaşadığı olay- lardan biri değildir? A. Annesinden habersiz askerî okul sınavlarına girmesi B. 1881 yılında Selanikte doğ~ ması C. Matematik öğretmeninin ona "Kemal" adını vermesi .Aşağıda verilen olaylardan hangisi ;imam olmuştur? A. Türkiye Cumhuriyeti Dev1e~ tinin kuruluşu B. Türkiye Büyük Millet Mecli~ sinin acılısı C. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması Aşuğıdakilerin hangisi. okul- daki kuralların kanına sebebi olamaz? A. Öğrencilerin sağlığı ve mutlu- iuğu B. Öğrencilerin verimli ders Çalışması C. Öğrencilerin ev işlerinde aile büyüklerine yardımcı olması Aşağıdakilerin hangisini yap- mak, bir problemin çözümü olabilir? A. Birisinin eşyasım izinsiz al› dığımızda özür dilemek B, Çöpleri yere atarak sınıfı kirletmek C. Oyunda kazanmayı ve kay- betmeyi fazla büyütmek Evde veya okulda meydana g& len bir yaralanma olayını aşağıdaki numaralardan han- gisine iletmeliyiz? A.11Ü 5.112 C,155 Aşağıdaki yiyeceklerden han- gisi düzenli ve dengeli beslen- me ile ilgili de” ' ? AEKÖ Başarılı ve çalışkan bir öğren› cisiniz. Bu özelliğini: ile öğret menlerinizin ve arkadaşları* nızın dikkatini çekiyorsunuz. Ama aileniz fakir. Bu durumda Atatürk'ün hangi özelliklerini kendinize örnek alırsınız? A. Öğrenim hayatına ara ver- mesini B. Çalıskanlığım ve kararlılığını C. Çiftlikte dayısına yardımcı olmasını Ayşe, kitap okumayı çok sever. Arda, müzik dinlemeyi; Ferda bahce işleriyle uğraşmayı se~ ver. Buna göre aşağıdakiler- den hangisi söylengmez? A. İnsanlar arasında farklılık- lar olması doğaldır. B. Bütün öğrenciler benzer özelliklere sahiptir. C. Bu öğrencilerin zevkleri de› ğisiktır. Aşağıdakilerden hangisi arkadaş sqîimine dikkat A. Arkadaşını söyle. sana kim olduğunu söyleyeyim. B. Damdan düşen, damdan dü- şenin hâlini bilir. C. Denize düşen yılana sarılır. Aşağıdaki İletişim şekillerin- den hangisi doğru değildir? A. Merve, sabah karşılaştığı arkadaşına "Günaydınl" dedi. B. Reha, simit yiyen arkadaşı- na "Afiyet olsun!" dedi. C. Zeki, eve dönmek icin servise binince arkadaşlarına selam vermedi. Hangisi. dengeli ve düzenli beslenmenin bir sonucudur? A. Sağlığımız ve okul hayatımız olumsuz etkilenir. B. Hastalıklara karşı direnci~ miz artar. C. Dersleri düzenli ve dikkatli bir şekilde takip eaemeyiz. . Aşağıdakileriıı huıvıgisi. arkı:- daşlanmızla yaşadığımız so- runların çözümünü sağlamaz? A. hoşgörü B. saygı C. bencillik Sınıf kituplığınızdaki eskimiş kitaplarla ilgili bir çözüm sunmanız istenseydi hangisi« ni önerirdiniz? A. Arkadaşlarımızla birlikte kitapları onanrdık. B. Çok eskimiş kitapları paket yaparken kullanırdık. C. Eskiyenleri Çöpe cımrdık. Aşağıdakilerden hangisi kişi- sel baklm ile ilgili dýildir? A. Hasan'ın gıkaması B. İlknurhn dişlerini fırcaluyıp saçlarını taraması C. Osman'ın bahcedeki cicek- leri sulaması Hangisi okulda uyulması ge- reken kıırallıırdandu? A. B, C. koridorda top oynamak Dersler& zamanında girmek Lavabolardaki acık bırakmak muslukları Taneffüste arkadaşlarınızla bah- çede tup oynuyursunuz. Ali'nin topa sert vurmasıyla tup bahce duvarını aşarak yola kaçtı. Ali. topu almak için nasıl bir yola başvurmalııiır? A. Bahçe duvarından atlayarak topu almalıdır. B. Kendisini ilgilendirmediğini. topu sahibinin alması ge- rektiğini söglemelidir. C. Nöbetçi ğretmen gözeti- minde topu almalıdır. . Hangisi Atatürk'ün hayatıyla ilgili ;Eş bir bilgidir? A. Atatürk. okula mahalle mek- tebinde basladı. B. Ata rk, annesini kaybedin- ce eğitimine ara verdi. c. Atatürk, çalışkanlığı ile öğ- retmenlerinin dikkatini çekti. Bilinçli tüketici, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A. Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. B. Haksızlığa uğradığı zaman hakkım arar. C. En çok reklamı yapılan malı satın alır. Aşağıdakilerden hangisi okul- da sağlığımızı glumgg etkiler? A. Temiz Iavabolar B. Yerlere atılan çöpler C. Havalandırılmış sınıfîar Aşağıdakilerden hangisi, bilgi- sagan kullanırken takip ettiği- miz yöneıgelerden biri A. Soruları çıîız. B. Sağ tuşu tıkla. C. Fare imlecini tıklat. Aşağıdakilerden hangisi. duygu- ların paylaşıldığı!!! aößııg? A. sevince ortak olmak B. üzüntüyü paylasmak C. Başarıları kıskanmak Okul yolunda güvenliğımiz için trafik kurallarına uyma- lıyız. Bunun yanında ...." cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı şekilde ta- mamlayabiliriz? A. Arkadaslarımızla birlikt fark- lı yollardan eve dönebil iz. B. Tanımadığımız kisilerin ka- bul edilemez önerilerini red~ detmeligiz. C. Herhangi bir servis aracına binerek okula gitmeliyiz. Aşağıdaldlerdm memizi olumlu yönde etkiler? A. planlı çalışmak B. gürültülü ortamlar C. Özel bir calısma gerimizin olmaması Aşağıdaki “duyu organı ile renme şekli" eşleştirmelerin- den hangisi yardımı? A. ` « müzikle öğrenme B. « seyrederek Öğrenme C. ı ı< dokunarak öğrenme Aşağıdakilerden hangisi. ğ dedilmesi gereken bir öneridir? A. Yalan söylemeyi bırakmamır zın istenmesi E. Bize zarar verecek davmnı& lardan uzaklaşmamızırı isten- mesi C. Bir arkadaşımızın. okuldan kaçmayı önermesi Aşağıdakilerden hangisi, okul yolunda surgn yaşgmamak için yapılması gerekenlerden biridir? A. İnsanların olmadığı yerler- den okula gitmek B. Okula, güvenli yollardan gi- dip gelmek C. Yabancı insanlarla birlikte okula gitmek Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki öğrenci kulüplerinin kurul› mn sebeplerinden biri gg? A. Öğrencilerin; bilim, sanat. kültür ve spor alanlarında çalışmalar gapmalarınm sağlanması B. Öğrencilerin: planlı çalışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazanması C. Oğrencilerln; kulüplerin amaçları dışında Çalışmalar yapmasının sağlanması .Cımlıları ve doğa ile iç içe ol- mayı seven bir öğrenci hangi kulübü tercih etmelidir? A. Yeşili Koruma Kulübü B. Engelliler Dayanışma Kulübü C. Satranc Kulübü Bulunduğunuz yerleşim yerin- de, trafikle ilgili bir run yaşanıyorsa bunun çö mü için ne yapılabilir? A. Yolları trafiğe kapatabiliriz. B. Yetkililere. trafik işaret ve levhalarma ihtiyaç olduğu- nu bildiririz. C. Taşıtların. trafîkren uzak~ Iaştırılmasmı isteyebiliriz. i Aşağıdakilerden hangisi. "sağlık, temizlik ve cevre kulü- bü" nün amacı olamaz? A. Çevreyi ağaclandırmak B. Okulun bahçesini kirletmek C. Sağlığı koruma yollarını öğretmek .Aşağıdaki özelliklerin hangi- lerinin, bir arkadnşta bulun- ması istenir? A. çalışkan, dürüst, yetenekli B. bencil, tembel, gecimsiz C. kavgacı, kırıcı, plansız Temel ilıtiyaçlarımız. hangi seçenekte doğru olarak varil› miştin A. telefon, bilgisayar, bisiklet B. ev, elbise, giyecek C. tatil, Eğlence. gezi Yaşadığımız dünyada insanlar- dan baska canlılar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi canlı grubunun dışında gg? A. hayvan B. toprak C. bitki Sıcak yerlerde uyumayı çok severim. Evıme sadığjm. Fare\erin düşmanıyım. Yukarıda özellikleri verilen hayvan hangisidir? Aßßv i Hayatımızı sürdürebilmek için sahip olmamız gereken bir takım şeyler vardır. Bunlara genel olarak ne ad verilir? A. ihtiyac B. istek C. para Evinde bitki ya da hayvan ye- tiştiren bir insanın amacı ne olabilir? A. Para kazanmak B. Diğer insanlardan farklı olmak C. Yetiştirdiği canlının s0rum~ luluğunu almak Aşağıdakilerden hangisi ev içinde yetîştirebileceğimiz bitkiler arasında ? ..Cİ Aşağıdakilerden hangisi evi~ mizdeki gti vurhklarıiıındır? A. mftaki oyuncak ayıcık B. akvaryumdaki balık C. doğadaki kuş Aşağıdakilerden hangisi ev- lerde heslenebilecek hayvan grubunun dışındğý A. B. C. Ü â s» 1 3+4 2 Yukarıdaki tabelada 4 rakamı, Güneş'in doğduğu yönde bulun› makmdır. Buna göre, g ralmı-ııı hangi yöndedir? A. kuzey B. güney C. batı `Pusulayı aşağıdaki alanlar› dan hangisinde kullanımı? A. Zamanı öğrenmede B. Hava durumunu öğrenmede C. Yön bulmada . Öz geçmişimizi bilmemiz bizim için niçin önemlidir? A. Öz geçmişimiz bize ait bi]- gilerden oluşur. B. Öz geçmişimizi anne ve ba- bamız bilir. C. Kendimizi daha iyi tanımak icin öz gecmisimizi bilmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi öz geçmişimizi aktarırken kulla- nacağımız ifadeler arasuıdu ueıulmqz? A. Ben 1997 yılında Anamufda duğdum. B. Komsulanmız Ahmet amca ile Hatice ninedir. C. İlköğretime Papatya İlköğre- tim Okulunda başladım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ailemizin tarihçesi içinde mr almaz? A. Dedem. Soyadı Kanunu`rıdan sunra "KARA" soyadını almış. B. Büyük dedem Çanakkale Sava- şı'na katılmış ve şehit olmuş. C. Ben büyüyünce ünlü bir dok- tor olmak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi, hayal unsuru, gerçekleşmesi müm- kün alınmayan bir istektir? A. Bir kusun sırtına binip gök~ yüzünde dolaşmagı istemek B. Bisikletinin olmasını istemek C. Yeni Uguncaklar istenmesi Yüzümüzü Güneş'in doğduğu tarafa dönersek sol kolumu- zun bulunduğu yer, hangi yönü gösterir? A. kuzeyi B. güneyi C. doğuyu Ahmet, kısa boylu bir arkadası- mızdır. Cok hızlı koşar, çevik ve atılgandır. Boyu ile kilosu uyumludur. Yukarıda özellikleri verilen Ahmet'in hangi spor dalına yönelmesi uygun olur? A. basketbol B. bale C, atletizm Hangi davranış. aile içindeki sorunlann çözümüne katkıda bulamaz? A. Tuvalet, lavabo gibi ortak kullanım alanlarını temiz bı- rakmcık B. Aynı odayı paylaştığımız kardesiınizle odanın kullanı- mı konusunda fikir alışverişi yapmak C. Oturma odasına veya kori- dom esya bırakmak Hangisi, evimizin adresini ve telefon numarasını tam ve doğru olarak bilmemizin ya» rıırlıırından biri gjggmg? A. Güvenlikle ilgili sorunumuzu yetkililere bildirmek B. Tatil dönüşü evimizi rahat bir şekilde bulabilmek C. Acil durumlarda, yetkililer den yardım istemek Hayatırruzı kolaylaştırmak için birbirinizin yeteneklerine ih- tiyaç duyarız. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? A. meslek dalları B. iş yerleri C. yardımlaşma Meslek seçiminde aşağıdaki- lardan hangisi dikkate alınma- lıdır? A. Anne ve babamızın istediği B. En çok para kazqnabilece- ğimiz mesleği seçmek C. İlgi ve geteneklerimiz Güvenlik Güçleri ıllsl Güvenlik Görevlileri Yukandalci şemada 2 numara- h kısma yazılacak olan birim hangisidir? A. Ordu B. Polisler C. Sporcular Çeşitli ağaç parçalarını kulla- narak bunlardan kapı, pence- re, masa gibi syalar yapabi- len bir kişi hangi mesleği yap- maktadır? A. marangoz B. doktor C. dokumacı Öğrencilere genel olarak hep şu soru sorulur: Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Aşağıdakilerden hangisi öğ- rencilerin büyüyünce olmak istediklerinin genel adıdır? A. doktor B. asker C. meslek .- u Yeni bilgiler öğrenmemize yar- dım eden öğretmenlerimiz han- gi iş alanında faaliyet göste- Kitler? A. sağlık B. eğitim c. güvenlik Devlet kurumlarında çalışan görevlilere genel olarak ne ad verilir? A. meslek B. memur C. işçi Aşağıdııkilerden hangisi mes- lek dallarından biri A. öğretmenlik B. avukatlık C. genclik işitme engelli olan bir kişiyle anlaşmanın en kolay gulu hangisidir? A. Sözle anlatma B. işaretle gösterme C. Konuşma .I. Dokunma duyumuzu SÖZSÜZ iletişimde kullanahiliriz. II.Sözsüz iletişimde jest ve mi~ miklerden gararlanılır. IILİnsanIarın benzer ve farklı özellikleri vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangi- leri doğrudur? A. I ve II B. ll ve III C. LH ve III .Aşağıdaki duyu organlarının- dan hangisi görsel şeyleri tu- mmıımız içindir? A. Q B. ı C.. .İşitme engelli olan bir ldşiyle konuşurken aşağıdakilerden huneıisini ? A. sözlü ifade B. isaret dili C. yazılı anlatım "Aile" ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplumun en kücük birimidir. B. Akraba ve komşulardan olur C. Kişileri şan topluluktur. kendini güvende hissetti i bir toplulukmr. Aşağıdakilerden hangisi aile- nin yapısını belirleyen unsur- lardan biri dgğildiı/I A. alışkanlıklar B. beğeniler C. evin odaları Aşağıdaki eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir mad- deden yapılmıştır? A. buzdolabı B. kitaplık C. sehpa © © ® İnsanların düşündüklerini ıık- tanrken vücutlunnı kullan- malarını] ne denir? A. sözlü iletişim B. beden dili @ C. görsel anlatım Aşağıdaki ifızdeleıden hangisi ailenin önemini anlatmakıııdır? A. Özel sorunlarımızı öncelikle ailemizle paylaşırız. B. Bütün insanlar yaşlamr ve değişirler. C. Her bireyin kendine özgü yönleri vardır. Bizim ailemiz dört kişiden oluş- maktadır. Ben, annem. babam ve kardeşim. Ben, anneme ben~ ziyorum. Kardesim, babama benziyor. Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulıışılır? A. Ailede her birey lîziksel olarak birbirinden çok farklıdır. B. Aile bireylerinin fiziksel ola~ mk birbirlerine benzeyen yönleri vardır. C. Ailede erkek çocuklar baba- ya, kız çocuklar anneye ben* zerler. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir? A. geniş aile B. büyük aile C. çekirdek aile Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde verilen bilgiler ıııığıuıım A Aile bireyleri arasında sü~ rekli çatışma olmalıdır. B. İnsanlar birbirleriyle ileti~ şim kurarak anlasırlar. C. Aile bireyleri arasında ükir ayrılıkları olmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi geniş aileyi ulııştunır? A Annekbabwkomsnlar B. Annerbabawcuklar C. Anne~bııbıı~dede~çocuklar~ nine İnsanların ulaylıın farklı d& ğerlendirınesine ne ad vedlir? A Bakış açısı B. Görgü kuralları C. Değer yurgısı l l. üstlerıilen görevin aksaulması [Lsorunıluluk paylaşımında adil olunması lILKişisel eşyaların düzenli m* (alması Yukarıdaki ifadelerin hangisi aile içinde bir surunuıı nluş- masına yol açabilir? A. l B. ll C. lll koku] çağındaki bir çncuğa aşağıdaki sorumluluklardan hangisi düßez? A Okul kurallarına uymak B. Derslerini düzenli Çalışmak C. Ailenin geçimini sağlamak . "Aile bireyleri zaman zaman bir araya gelerek aile içi ilişkileri gözden geçirir. Aile bireyleri arasında . dağılımı yapılır." Yukarıdaki bnşluğıı hangi kelime ile A görev B. adalet C. mutluluk Aşağıdakilerden hangisi okul çaya ndaki bir çuclığım uilaleki görevleri arasında lmlunmazz A Okula dümnlı' giderek ve ders~ Ieıine çalışarak başarılı olmak Evin ihtiyaçlarını karşılamak C. Anne ve babaya ev eşlerinde yardımcı olmak F Evde herkesin bir işi var. Aile bireyleri .. .. paylaştıkça işleri daha kolay yaparlar. nılesi- ni en uygun hangi sözcükle tamamlayabilirit? A duyguları B. mutlulukları C. sorumlulukları Aşağıdakilerin hangisi, bilinçli bir tüketicinin yaptıkların- dun biri değildir? A. Alışverişte aynı özellikteki mallardan daha kalitesiz ve pahalı olanı seçer. B. Alınan mallara ait faturayı veya satış fişini alır. C. Alman malın TSE ve garanti belgesinin olmasına dikkat eder. Aşağıdaki ifmielerdm hangisi doğrudur? A Planlı çalışmak, her zaman bıışurırnızı artırır. B. Öğıenmede, duyu argıınlıırb' mızın önğni yoktur. C. Her Öğrencinin Öğrenme şek~ li aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi. nkul- dıı bulunan teknnlnjik bir urııç değildir? _g_ '. ı Aşağıdakilerden hangisi. in- sanların temel ihtiyaçların- dan biridir? A. gezme B. barınma C. Çalışma Evde besleai 'miz hayvan- lann. aşağıdakilerden hangi- sine ihtiyıcı daha azdır? A. hava B. toprak C. su Arkadaşımız Ebru, dergi ve gazete okumaktan hoşlanır. Ayrıca okuduklarından ilginc ve güzel olan yazıları bas~ kalarıyla da paylaşmayı sever. Buna göre Ebru hangi kulüp çalışmalarına katılmalııiır? A. Tmfik Güvenliği ve ilk Yar› dim Kulübü B. Bilinçli Tüketici Kulübü C. Yayın ve İletişim Kulübü Aşıığıduki söderden hangisi "temiz olmak ve cevıemizi taniz tutmak” ile dağildir? A. hılbi tatanizdir. B. Herkes evinin önünü temizler se solaıldur pırıl pırıl olur. c Nasıuıunıakisıymnmıebnuıc Okula geliş ve gidislerde trafik kurallarını hatırlatan işaret ve levhalar görürüz. Aşağıda veri- len trafik işaretlerinden hım- gisinirı anlamı yanlışım? A. î B. u c yaya yolu ısıklı bisiklet işaret girebilir Evde beslaıebilecek aşağıdaki üç Canlıdan hangisi diğer ikisinden daha farklıdır? Aßß. ý ,w Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki kulüp çalışmalanmn bir sonucu imaj! A. Öğrenciler. kendi aralarıır da görev paylaşımı yapar. B. Öğrenciler plansız calışma alışkanlığı kazanır. C. Bütün öğrenciler yetenekleri- ne göre sınıflandırılır. Pusula ile ilg ' verilen bilgi- lerden hangisi i? A. Pusula. en iyi yön bulma aracıdır. B. Pusulanın mavi renkli göster- gesi daima kuzeyi gösterir. C. Pusulamn mavi renkli göster› gesi doğuyu gösterir. Atatürk'ün aşağıdaki sözle- rinden hangisi onun insan sevgisini anlatınaktadır? A. Ne mutlu Türk'üm diyene! B. Yurtta barış. dünyada barış. C. Köylü. milletin efendisidir. Aile lıüyüklerimizin hayatıyla ilgili ifadeler-den hangisi doğ- rudur? A. Aile büyüklerimizin haya- tında bir değişiklik olmamış. B. Büyüklerimizin çocukken oy~ nadıklnn oyunlar ile şimdiki Oyunlar arasında pek deği- siklik olmamış. C. Dedem ve ninem. genclikle~ :inde yapabildikleri birçok şeyi simdi rahat yapamıycrlanmş. .Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi, gördüğü insan kamsım da mutlu olan bir ?â 5% G& Yanda gördü- _ ğünüz aile için , aşağıdakiler- den hangisi g] lgncınez? A. Bu aile, genis bir ailedir. B. Bu ailede üç nesil birlikte yaşamaktadır. c. Bu ailenin yapısı çekirdek İnsanları kısa süreli mutsuz eden olaylara ne ad verilir? A. hasgö ü B. mutluluk C. sorun T S ll İ. D A Z A M A N R u P A R A A K A P I C I Yukarıdaki sözcük avı bul- macasında tasarruf edile- i şeylerle ilgili kaç tane sözcük gizlenmiştir? A,2 B.3 C4 Bir ürünü tanıtmak için fark- lı yollarla yapılan çalışmalara ne ad verilir? A. reklam B. tanıtım C. proje Aşağıdaki davranışlardan han- gisi aile içinde sorun oluştu- rabiliı? A. Ders çalışmak B. Gürültü yapmak C. Kitap okumak ürünlerin tüketime sunulma- dan önceki aşamulannu ne ad verilir? A. tüketim B. ticaret C. üretim Aşağıdakilerden hangisi gün boyunca neler yapacağını planlayan bir kişinin karşıla- şabileceği bir sonuç alamaz? A. Bazı işlerini unutur. B. İşlerini planladığı zamanda yapar. C. İş hayatında başarılı olur. Aşağıdakilerden hangisi, plan~ şı_z bir çalışmanın sonucudur? A. görevlerini aksııtmak B. zamanında yatıp kalkmak C. bilgisayarla gerektiği kadar meşgul olmak Aile içinde işlerin düzenli yü~ rüyebihnesi için görev dağılı- mının nasıl yapılırnası gerekir? A. Herkesin aynı işi yapması ge: rekir. B. Adaletli görev dağılımı 0l~ ması gerekir. C. Bütün snrumluluğu babanın üstlenmesi gerekir. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki- lerden hangisini gggmaz? A. Her zaman en ucuz ürünü tercih eder. B. Alışveriş için ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler. C. Ekonomik gü üne göre alış- veriş yapar. Günlük hayatımızda işlerimizi düzenli yapmak ve başarılı olmak iğn ne yapmalıyız? A. Vızktimizi oyun oynayarak değerlendirmeliyiz. E. Günümüzün büyük bir kıs~ mını uyuyarak gecirmeliyiz. C. İşlerimizi planlayarak yap› malıyız. .Aşuğldaki davraxuşlarıiııu han- gisi israfg ömektir? A. Musluklar! açık bırakmamak B. Lüzumsuz elektrik kullanmak C. Lavubolarda ihtiyaç kadar peçete kullanmak Aşağıdakilerden hangisi evi- mizde kullandığımız gcyaluır- dun bin' olamaz? A. B. "Sonsuz bir hürriyet düşünmek mümkün değildir." (M. Kemal Atatürk) Atatürk, bu sözüyle neyi ifade etmek istemiştim A. H insanın sınırsız özgür- vardır. B. Özğürlüğün bazı sınırları vardır. C. İnsanlar sadece kendi öz~ gürlüklerini düşünmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, çev- remizle gelistirebil- memiz bakımından önemlidir? A. Kendimize yararı olan isler yapmak B. Toplumsal sorunlardan uzak durmak C. Huzurevi ve hasta ziyareb leri yapmak Aşağıdaki davranışlardan hım- gisi görgü kurallarına uygun degıldıx? A. Sınıf içerisinde söz almak konuşmak B. Arkadaşının sözünü kesme~ den dinlemek C. Telefonu, arayan kişinin yü~ züne kapatmak # Gürultü yapmak â# Seyahat etmek 49 İlköğreninıini tamamlamak H: Yüksek sesle müzik dinlemek Yukandakilerden kaç tanesi hak ve hürriyetlerimiz arasın- da yer alır? A.Z 13.3 C4- "Atatürk, insanların hak ve hürriyetlerine önem vermiştir." Aşağıdakilerden hangisi ile temel hak ve hünîyetler gü- vence altına alınmıştır? A. özgürlük B. anayasa C. cumhuriyet I. Trafik kurallarına uymamnk ll. Yemek yerken ağız şapırdannak HI. Otobüste yaşlıların ger vermek Yukandııkilerden hangileri görgü kurallanndandu? A. Yanlız lII B. I-Il-Ill C. II ve IIl Gerçeldeşmesini istediğimiz ve gerçekleşmesi için çaba harcııdığınuz değerlere ne ad verilir? A. iş B. amaç C. plan Amaçlara ulaşabilmek için bir takım işlemler yapmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi işlem basamaklıınndan biri olamaz? A. Amaç belirleyerek ise başla- mak B. Yapılacak işle ilgili planlar yapmak C. Başarısız olunacağını dü- sünmek "Amaçlarını bilerek, planlı çalı- şan kişi ' cümlesini hangi ifade ile tamamlayabiliriz? A. mutsuz olur. B. başarılı olur. C. düzenli olur. Amacım yerçeldeştirınek tiz& re çalışan bir kişi aşağıdaki- lerdan hangisini yapmaz? A. Plansız Çalışır. B. Olumlu eleştirilen' dikkate alır. C. Güclükları' yenmeye ÇdllŞlT. İlköğretim 3. sınıfa giden bir öğrencinin yıl sonundaki he- de& aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. okulunu başarıyla bitirmek B. OKS sınavını kazanmak C. Bir üst sınıfa başarıyla gecmek Başludığı bir bitirmekte zor- lanan bir arkadaşınıza hangi sözü söylemeııiz doğru olur? A. Hadi tekrar dene! B. Başammayacağını biliyor- dum. C. Beceriksizsin senı ,Toplumsal ilişldlerîınizi düzen- legeıı kunıllara ne mi verilir? A. özgürlük B. görgü kuralları C. haklar .Aşağıdakilerden hangisi aile içi kutlaxmlardaı-ı biri dggg” 'Lâm' A. Doğum günleri B. Evlilik yıl dönümleri C. Millî bayramlar Aşağıdakilerden hangisi mi- zah üyelerinden biri Qgiildîr? A. fıkralar B. kücük şakalar C. deneyler Aşağıda gruplar ve liderler eş- lestirilmiştir. Hangi eşleştirme @mü Grug Lider A. sınıf 2 öğretmen B. apartman :v kapıcı C. ûıtbol takımı a kaptan .Her gruba öncülük eden bir lider vardır. liderlerin olmaması duru- munda aşağıdakilerden han- gisi ortaya çıkabilir? A. Grup üyeleri arasında yetki karmaşası olur. B. Grup içinde birlik ve bera- berlik olur. C. Herkes kurallara uygun dav› rqnır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yıkık.: bilgi içerir? A. Liderler herkesi ilgilendiren fikirler üretirler. B, Liderler bulundukları gruba öncülük ederler. C. Liderler, yönetimde etkili değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. Etkilegici konuşur. B. Sorunlar karşısında çare- sizdir. C. Yeterince bilgiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi evi- mizdeki kişisel eşydlarunız- dun değildir? A. çanta B. kitap C. buzdolabı "Thmmiu bir çocuk" aşağıdaki davranışlardan A. Eşyalarmı düzenli ve özenli kullanır. B. Kendine ait olmayan esya- ları kullanmaz. C. Eşyalarmı gelişigüzel kul- lunır. Aşağıdaki acil numaralarının hangisi yangın ihbar telefo- nudur? A. 118 B. 110 C. 155 Çevremizi ağaçlandırmıının faydaları arasında hangisi g erilemez? A. Çevremizin görünümünü güzallestirir. B. Heyelan, cığ gibi dağa 0lag~ larını engeller. C. Tarım alanlarının azalması- na neden olur. Aşağıdaki olaylardan hangisi- nin oluşumunda insanların doğrudan etkisi vardır? A. deprem B. yangın C› heyelan Aşağıdakilerden hangisi yan- gm söndürmede kullanılacak bir yöntem değildir? A. Yangının olduğu bölgeye pan lagıcı madde atmak B. Yangın ihbarım 110'a bil- dirmek C. Yangına yangın söndürücü ile müdahale etmek Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında gg; almaz? A. sel B. yağmur C. çığ Aşağıdaki ifadelerden hangisi g!' ' bir vatandaşın özelliklerini ıınlııtmakmdır? A. Çalışan, ülkesine ve mil- letine değer veren insandır. B. Ülke kaynaklarını bilinc- sizce kullanır. C. Başkalarının hakkına saygı göstermez. kendini düşünür. Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biri değildir? A. mutfak B. sınıf C. oturma odası Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin etkilerini en gm i - dirmek için uygulanacak yön- temlerden biri de" dir? A. Cevrenin ağaçlandırılması B. Evlerin dere yatağına yapıl› ması C. Evlerin depreme dayanıklı gapılması Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemesi dğildjr? A. gazlı bez B. yara bandı C. anahtarhk Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge vardır? A.5 5.6 C.? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru dgğildir? A. Günes doğudan doğar batı- dan batar. ß. Deprem sırasında asansör& binilir. C. Pusula yön bulmamıza yar- dımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi yan- gın sırasında yapılacak bir davmmş ğýğ? A. Yangını herkese haber vermek B. Elbise dolabına saklanmak C. Yangını söndürmege çalışmak .Yaşadığımız ev ve aile ortaıııı- nı nasıl adlandınnz? A. yuva B. sınıf C. küme Xeıvyü nün tamamının veya bir bölumünün belirli oranlar› da küçültülerd( kâğıt üzerine çizilmesine ne ad verilir? A. krokı' B. proje C. harita .Harita üzerinde su alanlun hangi renkle gösterilir? A. mavi B. yeşil C. sarı Aşağıdaki bilgilerden hangisi nlı ? A. Yeryüzünde karalarm lOkuldaki derslerimizde başa- rılı ulabilmek için aşağıdaki lerden hangisini yapmalıyız? A. Ödevlerîmizi acele yapmam yız. B. Okula hazırlıklı gitmeliyiz. C. Evde ders tekrarı yapmama- Iıyız. Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru bir İletişim şeklidir? A. Başarılı konuşmasından do- layı arkadaşını kutlamak B. Sınıfta izin almadan konuş- mak C. Konuşurken başkalarının sö- zünü kesmek Yurdumuzdu İlköğretim Haf- tası ne zaman kutlanır? A. Ekim ayının ilk haftasında B. Okulların açıldığı ilk hafta C Eylül ayının ikinci haftasında "Dürüstlük - uyumsuzluk - pag- lasma ~ iyimserlik ~ sorumsuzluk - yardımseverlik › dağınıklık" İyi bir arkadaşım yukandald özellilderden kaç tanesi hu- lunmalıdır? A.2 5.3 C.4 Berkay bus zamanlarında müzik dinlemeyi. Beray ise şiir okumayı sever. Berkay arkadaşlanyla bir- likte olmaktan. Bemy ise yalnız kalmaktan hoslanmaktadır. Bu ifadelere göre, Berkay ile Beray için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Farkli özelliklere sahiptirler. B. Ortak özellikleri çok fazladır. C. Benzer şeylerden ha5lan~ maktadırlar, Arkadaşınız, bir spor dalında başarılı oldu ve okulunuza ma~ dalga getirdi. Bu durumda aşa- ğıdaki davranışlardan hangi- sim' yapmak doğru Qlmgz? A. Basarısından dolayı kutla~ mak B. Arkadaşımızm sevincini pay- Iaşmak C. Arkadaşımızın başarısından üzüntü duymak "Öfke ile kalkan zararla oturur.' atasözü bize neyi öğütler? A. Sakin olmayı E. Hoşgörülü olmayı C. Kavgası olmayı Aşağıdakilarden hangisi. gun- lış bir duvramştıır? A. Arkadaslcmmıza karşı kaba davranmak B. Öğretmenlerimiz& karşılaş- tığımızda onları selamlamak C. Eleştirilerimizi, arkadaslarır mızı kırmadan yapmak Aşağıdakilerden hangisi ileti- şimimizi olumsuz etkiler? A. Öfkeli ve kızgın anımızda arkadaşlarımızı kırmak B. Arkadaslarımıza karsı kibar davranmak C. Öğrstmenimizin söyledikle- rini yapmak Aşağıdaki ifadeletden hangisi yanlış bilgi içerir? A. Konuşmalanmızda nezaket kurallarına uymalıyız. B. Kunuşanı ve konusulanı önemsemeligiz. C. Söylemek istediğimizi düşün› maden söylemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi okul buşurımızı @muz etkiler? A. Okula gitmeden önce kah- vultımızı yapmak B. Hazırlıklarımızı yapmadan okula gitmek C. Ders programına göre çam tamızı hazırlamak "İnsanlar birbiriyle anlaşa~ bilmek için sağlıklı bir . kurmak zorundadır." cümlesini en iyi hangi sözcükle tamam- layabiliıiz? A. iş B. iletişim C. yardımlaşma "Teneffüs zili Çalınca bütün öğ- renciler okul bahçesine çıkar› lar, Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir." ifade- si aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Öğrenciler benzer özellikler gösterirler. B. Her öğrencinin yüz ve saç yapısı aynıdır. Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. f* .Seçeceğimiz arkadaşın hangi özelliğine dikkat etmeliyiz? A. Maddi durumuna B. Olumlu değerlerine C. Dış görünüşüne . Aşağıdaki davranışlardan han- gisi igj bir arkadaşlık ömeğîdir? A. Hasta arkadaşımın ziyaret etmek B, Arkadaslanmızın eşyalarını izinsiz almak C. ;arkadaşlarımızın yanlışları- ııa sevinmek Aşağıdakilerden hangisi, bir sorunu çözücü davranışlar? A. üzüntülü arkadaşımın (esek li etmek Sinirli arkadaşımın kızdırmak C› Düzenli ve çalışkan bir ar kadasımızı kıskanmak F' “Hayat Bilgisi konularını grup çalışmasıyla üğreniyoruz. Öğret- menimiz 3. grubu tahtaya çıkar- dı ve gruptaki arkadaşlarımız ko- nulannı anlatmaya başladılar. Beste, o sırada eksik bıraktığı ödevini tamamlamaya çalısıyarr du. Öğretmeniıniz, Bestdnin bu davranışının doğru olmadığını söyleyerek Besteyi uyardı." Besténin davranışı niçin dağ- ru değildir? A. Eksik ödevini tamamladığı için B. Grup arkadaşlarını dinleme~ diği için C. Derse katıldığı icin Aşağıdakilerden hangisi so* nm çözme yöntemlerinden bi- ri değildir? A. Hoşgörülü olmak B. Anlagışlı olmak C. Kırıcı olmak "Okulda güzel konuşmayı, suıruırı çözmeyi, araştırma yapmayı, oyunu kurallarına göre oyna- mayı öğreniyorum. Ayrıca in- sanı, çevreyi ve doğayı sevmeyi öğreniyorum." diyen bir öğren- ci için aşağıdakilerden hun- gisiııi s" me iz? A. Paylaşımcıdır. B. Kavgacıdır. C. Arastırmacıdır. Aşağıdakilerden hangisi gg; Lg bir davranışta? A. B. Arkadaşlarımızla iyi geçin- mek Öğretmenimizin sözlerini din~ lemek Sadece istediğimiz derslere girmek Ali, sınıf arkadaşlarıyla çok iyi geciniyordu. Onlara daima gü~ ler yüzlü davranıgor ve sorunsuz bir arkadaşlık sürdürüyordu. Ali ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebi- lir? A. hoşgörülü B. kuralcı C. şımarık Aşağıdaki davranışlardan han- gisi arkadaşlık ilişkilerimizi duman: etkiler? A. Arkadaslurımıza karşı hos- gönîlü davranmak B. Arkadaşlarımıza karşı yanlı davranmak C. Arkadaşlarımızla ilişkileri- mizde çıkarcı olmamak "Bir yerin kus bakışı görünüşü nun kâğıt üzerine çizilmesine . . denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılma- lıdır? A. kroki B. harita C. okul Günümüzün büyük bir bölü* münü okulda geçiririz. Okul. kuralları olan bir kummdur. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralhzrından biridir? A. Yerlere çöp atıp sınıfı kirlermek B. Okul koridorlarınıia koşmak C. Okula zamanında gelip gitmek Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulu en iyi şekilde tanımlar? A. Okul bizim ikinci evimizdir. B› Okulda güzel günler yasarız. C. Okul bizi hayata hazırlar. iokul ve sınıf aşyalaxıımzı kul- lanırken neye dikkat etmeliyiz? A. istediğimiz gibi kullanıp at- malıgız. E. Bizden sonrakilerin 0 esya- ları kullanacağını düşünv meliyiz. Okula ait olduğu için dokun- mamahyız. C Yukarıdaki kroki nereyi gös- termektedir? A. okul B. sınıf C. mahalle . Okulda çeşitli sorunlar yaşam& mak için okul kurallarına uy~ malıyız. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralları arasında yer gjmgz? A. Öğretmenin uyarılarına dik* kat etmek B. Arkadaslurımızla iyi geçin- mek C. istediğimiz sınıfta derse gir~ mek Tasarruf konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynakları bol bul rüketm& liyiz. B. Kaynakları, ihtiyacımız ka- dar kullanmalıyız. C. Kaynaklarm tükenebileceği- ni düşünerek bilinçli kullan- malıyız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kişisel bakımlı: ilgili değildir? A. Elimizı yüzümüzü yıkamak B. Lüzumsuz yanan ışıkları 5ön~ dürmek C. Giysilerimizi temiz kullanmak Kişisel balumınıızı düzenli ola- rak yapmak aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunur? A. Ailemize B. Bilgimize C. Sağlığımıza I-sağlık Z-para 3-zaman Elini yıkarken musluğu açık bırakan bir kişi numaralandı- nlmış kaynaklardan hangisini israf etmiş olur? A.3 5.2 C.1 Arkadaşına: “Oyun bir eğlen- cedir. Kaybetmek de kazanmak da var. Daha sonraki maçı da siz kazanırsmız." diyen biri, bu sözleriyle hangi davranışı sergilemek istemektediı? A. Arkadaşını kutluyor. B. Arkadaşını teselli ediyor. C. Arkadaşına sevincini belirr tiger. "Hiçbir oyun, insan sağlığından daha önemli değildir." diyen biri, hangi sorunu çöznek için bu ifadeyi kullanıyor? A. Oyunda kavga başlatmak için B› Kaybeden oyuncuları kızdır- mak için C. Oyunda sakatlanmaları ön- lemek için Aşağıdakilerden hangisi. okul hayatı ile ilgili iyimser bir ba- kış açısıdır? A. Hastalandım, eğitimimi ya~ nda bırakmalıyım. B. Ailem ekonomik sıkıntı Çeki› gor. aile bütçesine katkıda bulunmak için okulu devam etmemeliyim. C. Fakiriz ama yardım kuru- luşlarına başvurup eğitimi- me devam etmeliyim. Aşağıdakilerden hangisi kisi: sel bakım etkinliklerinden biri degı ir? A. Bango yapmak B. Saç tıraşı olmak C. Top oynamak Kişisel bakım yaparken tutum* lu davranmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade ile ilgili değildir? A. İhtiyacımız kadar su kullan- malıyız. B. Saç bakımına önem verme- liyiz. C. Lambaları işimiz bitince sön› dürmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi dem geli ve düzenli beslenmeyen bir öîencinin yaşadığı sorun alabilir? A. Yorgun ve aç bir şekilde ders yapmak zorunda kalır. B. Hastalıklara karsı direnci artar. C. Dersleri daha dikkatli bir şekilde takip eder. .Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Günlük enerji ihtiyacımızı besinlerden sağlarız. B. Günde bir öğün yemek ge- mek gerekir. C. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmeliyiz. Dengeli beslenebilmek için her türlü basindan yeteri kadar al- mak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi besin türlerinden biri ıkâüm? A. Hayvansal besinler B. Maddesel besinler C. Bitkisel besinler Aşağıdaki kahvaltı menüsün- den hangisi bir öğrenciye aittir? A› bal ~ yumurta ~ peynir ~ süt ~ zeytin B. cips ~ cola ~ ekmek ~ patates kızartması C. Çikolata ~ gazoz - simit - çay ı Aşağıdaki davranışlardan hun- gisi, arkadaşlurumzın sağlığı- ru öneınsediğimizi gösterir! A. Okulun tuvalet ve lavabo- larını temiz bırakmak E. Çöpleri, sınıflara ve koridor- lara atmak C. Oyunda sinirlenip arkadaşlık rımızı sakatlamaya Çalışmak l Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kullandığınız kaynuklurdan biri A. su B. elektrik C. güneş Aşağıdakilerden hangisi okul- da meydana gelebilecek kaza- Iardan biridir? A. Tzenin raydan çıkması B. İki otomobilin çarpışması C. Merdivenlerden yuvarlanmak Aşağıdakilerden hangisi kuzu anında yapılması gereken iLk iştir? A. Yaralıyı hemen ameliyata almak B. Sakin olup çevreyi boşaltmak C. Olay yerinden uzaklaşmak Güvenlik kurallarına uyulma- dığı zamanlarda can ya da mal kaybına yol açan olaylara ne denir? A. Acil durum B. Kaza C. Olay "Arkadaşım zehirlenince Paniğe düşmeyince 1 12 deyince r Gelir kapıma ses verince." Dörtlükte "112" olarak sözü edilen kuruluş hangisidir? A. Polis imdat B. Yangın ihbar C. Acil servis 1. Hastaneye ulaşma 2. İlk müdahaleyi yapma 3. Yardım çağrısında bulunma 4. Sakin olup çevreyi boşaltma 5. Doktor müdahalesi Yukarıdaki numaralandınlırnış ilkyardım çalışmalarında doğ- ru bir müdahale için hangi numamlann yerleri değiştiril- melidiı? A. 3~5 B. 1-4 C. 24k Kazaya uğrayan kişiye yapılan ilk müdahaleye ne ad verilir? A. İlk yazdım B. İkaz C. Acil durum Oyun oynarken dildmtli olmalıyım, Ece, teneffüste oyun oynamak istiyor. Oyunda ıfkkatli olması gerek ni düş ' . Ece, niçin dikkatli olmak zo- rundadır? A. Oyunu kurallarına uygun olarak oynamak için B. Oyun kazalarına uğrama- mak için C. Arkadaslarıyla iyi geçinmek için Aşağıdakilerden hangisi, @î birlik ve beraberliğinıizin pe- kişmesi için önemlidir? A. Özel günlerimiz B. Okulumuz C. Bayramlarımız Aşağıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılır? A. Atatürkün Samsun'a çıkması B. Atatürkün kurmay yüzbaşı olması C. Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadele- sı"ni başlatan Atatürk. sırasıı 1A nerelerde toplantılar yapa- rak Ankara'ya ulasmısnr? A. Samsun ~Amasya ~ Erzurum ~ Sivas - Ankara B. Sammn - Ankara - Sivas - Erzurum ~ Amasya C. Samsun ~ Sivas ~ Amasya ~ Erzurum - Ankara Aşağıdakilerden hangisi Mus› tııfa Kemal'in devam ettiği olqıllar arasında namus? A. Şemsi Efendi İlkokulu B. Manastır Askerî Lisesi C. Hava Harp Okulu Aşağıdakilerden hangisi Ata- türk'ün öğrenim hayatında etkisi ulan kişilaıian A. Annesi Zübeyde Hanım B. Kız kardeşi Makbule Hanım C. Öğretmeni Mustafa Bey . Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in öğrenimine am vermesine sebep olmuştur? A. Babası Ali Rıza Efendfnin ö- lümü B. Yaşadığı bölgede okulun bu› lunmaması C. Annesinin onu askerî okula göndermek istememesi Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in eğitim - öğre› tim hıııatında yaşadığı olay- lardan biri değildir? A. Annesinden habersiz askerî okul sınavlarına girmesi B. 1881 yılında Selanikte doğ~ ması C. Matematik öğretmeninin ona "Kemal" adını vermesi .Aşağıda verilen olaylardan hangisi ;imam olmuştur? A. Türkiye Cumhuriyeti Dev1e~ tinin kuruluşu B. Türkiye Büyük Millet Mecli~ sinin acılısı C. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması Aşuğıdakilerin hangisi. okul- daki kuralların kanına sebebi olamaz? A. Öğrencilerin sağlığı ve mutlu- iuğu B. Öğrencilerin verimli ders Çalışması C. Öğrencilerin ev işlerinde aile büyüklerine yardımcı olması Aşağıdakilerin hangisini yap- mak, bir problemin çözümü olabilir? A. Birisinin eşyasım izinsiz al› dığımızda özür dilemek B, Çöpleri yere atarak sınıfı kirletmek C. Oyunda kazanmayı ve kay- betmeyi fazla büyütmek Evde veya okulda meydana g& len bir yaralanma olayını aşağıdaki numaralardan han- gisine iletmeliyiz? A.11Ü 5.112 C,155 Aşağıdaki yiyeceklerden han- gisi düzenli ve dengeli beslen- me ile ilgili de” ' ? AEKÖ Başarılı ve çalışkan bir öğren› cisiniz. Bu özelliğini: ile öğret menlerinizin ve arkadaşları* nızın dikkatini çekiyorsunuz. Ama aileniz fakir. Bu durumda Atatürk'ün hangi özelliklerini kendinize örnek alırsınız? A. Öğrenim hayatına ara ver- mesini B. Çalıskanlığım ve kararlılığını C. Çiftlikte dayısına yardımcı olmasını Ayşe, kitap okumayı çok sever. Arda, müzik dinlemeyi; Ferda bahce işleriyle uğraşmayı se~ ver. Buna göre aşağıdakiler- den hangisi söylengmez? A. İnsanlar arasında farklılık- lar olması doğaldır. B. Bütün öğrenciler benzer özelliklere sahiptir. C. Bu öğrencilerin zevkleri de› ğisiktır. Aşağıdakilerden hangisi arkadaş sqîimine dikkat A. Arkadaşını söyle. sana kim olduğunu söyleyeyim. B. Damdan düşen, damdan dü- şenin hâlini bilir. C. Denize düşen yılana sarılır. Aşağıdaki İletişim şekillerin- den hangisi doğru değildir? A. Merve, sabah karşılaştığı arkadaşına "Günaydınl" dedi. B. Reha, simit yiyen arkadaşı- na "Afiyet olsun!" dedi. C. Zeki, eve dönmek icin servise binince arkadaşlarına selam vermedi. Hangisi. dengeli ve düzenli beslenmenin bir sonucudur? A. Sağlığımız ve okul hayatımız olumsuz etkilenir. B. Hastalıklara karşı direnci~ miz artar. C. Dersleri düzenli ve dikkatli bir şekilde takip eaemeyiz. . Aşağıdakileriıı huıvıgisi. arkı:- daşlanmızla yaşadığımız so- runların çözümünü sağlamaz? A. hoşgörü B. saygı C. bencillik Sınıf kituplığınızdaki eskimiş kitaplarla ilgili bir çözüm sunmanız istenseydi hangisi« ni önerirdiniz? A. Arkadaşlarımızla birlikte kitapları onanrdık. B. Çok eskimiş kitapları paket yaparken kullanırdık. C. Eskiyenleri Çöpe cımrdık. Aşağıdakilerden hangisi kişi- sel baklm ile ilgili dýildir? A. Hasan'ın gıkaması B. İlknurhn dişlerini fırcaluyıp saçlarını taraması C. Osman'ın bahcedeki cicek- leri sulaması Hangisi okulda uyulması ge- reken kıırallıırdandu? A. B, C. koridorda top oynamak Dersler& zamanında girmek Lavabolardaki acık bırakmak muslukları Taneffüste arkadaşlarınızla bah- çede tup oynuyursunuz. Ali'nin topa sert vurmasıyla tup bahce duvarını aşarak yola kaçtı. Ali. topu almak için nasıl bir yola başvurmalııiır? A. Bahçe duvarından atlayarak topu almalıdır. B. Kendisini ilgilendirmediğini. topu sahibinin alması ge- rektiğini söglemelidir. C. Nöbetçi ğretmen gözeti- minde topu almalıdır. . Hangisi Atatürk'ün hayatıyla ilgili ;Eş bir bilgidir? A. Atatürk. okula mahalle mek- tebinde basladı. B. Ata rk, annesini kaybedin- ce eğitimine ara verdi. c. Atatürk, çalışkanlığı ile öğ- retmenlerinin dikkatini çekti. Bilinçli tüketici, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A. Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. B. Haksızlığa uğradığı zaman hakkım arar. C. En çok reklamı yapılan malı satın alır. Aşağıdakilerden hangisi okul- da sağlığımızı glumgg etkiler? A. Temiz Iavabolar B. Yerlere atılan çöpler C. Havalandırılmış sınıfîar Aşağıdakilerden hangisi, bilgi- sagan kullanırken takip ettiği- miz yöneıgelerden biri A. Soruları çıîız. B. Sağ tuşu tıkla. C. Fare imlecini tıklat. Aşağıdakilerden hangisi. duygu- ların paylaşıldığı!!! aößııg? A. sevince ortak olmak B. üzüntüyü paylasmak C. Başarıları kıskanmak Okul yolunda güvenliğımiz için trafik kurallarına uyma- lıyız. Bunun yanında ...." cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı şekilde ta- mamlayabiliriz? A. Arkadaslarımızla birlikt fark- lı yollardan eve dönebil iz. B. Tanımadığımız kisilerin ka- bul edilemez önerilerini red~ detmeligiz. C. Herhangi bir servis aracına binerek okula gitmeliyiz. Aşağıdaldlerdm memizi olumlu yönde etkiler? A. planlı çalışmak B. gürültülü ortamlar C. Özel bir calısma gerimizin olmaması Aşağıdaki “duyu organı ile renme şekli" eşleştirmelerin- den hangisi yardımı? A. ` « müzikle öğrenme B. « seyrederek Öğrenme C. ı ı< dokunarak öğrenme Aşağıdakilerden hangisi. ğ dedilmesi gereken bir öneridir? A. Yalan söylemeyi bırakmamır zın istenmesi E. Bize zarar verecek davmnı& lardan uzaklaşmamızırı isten- mesi C. Bir arkadaşımızın. okuldan kaçmayı önermesi Aşağıdakilerden hangisi, okul yolunda surgn yaşgmamak için yapılması gerekenlerden biridir? A. İnsanların olmadığı yerler- den okula gitmek B. Okula, güvenli yollardan gi- dip gelmek C. Yabancı insanlarla birlikte okula gitmek Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki öğrenci kulüplerinin kurul› mn sebeplerinden biri gg? A. Öğrencilerin; bilim, sanat. kültür ve spor alanlarında çalışmalar gapmalarınm sağlanması B. Öğrencilerin: planlı çalışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazanması C. Oğrencilerln; kulüplerin amaçları dışında Çalışmalar yapmasının sağlanması .Cımlıları ve doğa ile iç içe ol- mayı seven bir öğrenci hangi kulübü tercih etmelidir? A. Yeşili Koruma Kulübü B. Engelliler Dayanışma Kulübü C. Satranc Kulübü Bulunduğunuz yerleşim yerin- de, trafikle ilgili bir run yaşanıyorsa bunun çö mü için ne yapılabilir? A. Yolları trafiğe kapatabiliriz. B. Yetkililere. trafik işaret ve levhalarma ihtiyaç olduğu- nu bildiririz. C. Taşıtların. trafîkren uzak~ Iaştırılmasmı isteyebiliriz. i Aşağıdakilerden hangisi. "sağlık, temizlik ve cevre kulü- bü" nün amacı olamaz? A. Çevreyi ağaclandırmak B. Okulun bahçesini kirletmek C. Sağlığı koruma yollarını öğretmek .Aşağıdaki özelliklerin hangi- lerinin, bir arkadnşta bulun- ması istenir? A. çalışkan, dürüst, yetenekli B. bencil, tembel, gecimsiz C. kavgacı, kırıcı, plansız Temel ilıtiyaçlarımız. hangi seçenekte doğru olarak varil› miştin A. telefon, bilgisayar, bisiklet B. ev, elbise, giyecek C. tatil, Eğlence. gezi Yaşadığımız dünyada insanlar- dan baska canlılar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi canlı grubunun dışında gg? A. hayvan B. toprak C. bitki Sıcak yerlerde uyumayı çok severim. Evıme sadığjm. Fare\erin düşmanıyım. Yukarıda özellikleri verilen hayvan hangisidir? Aßßv i Hayatımızı sürdürebilmek için sahip olmamız gereken bir takım şeyler vardır. Bunlara genel olarak ne ad verilir? A. ihtiyac B. istek C. para Evinde bitki ya da hayvan ye- tiştiren bir insanın amacı ne olabilir? A. Para kazanmak B. Diğer insanlardan farklı olmak C. Yetiştirdiği canlının s0rum~ luluğunu almak Aşağıdakilerden hangisi ev içinde yetîştirebileceğimiz bitkiler arasında ? ..Cİ Aşağıdakilerden hangisi evi~ mizdeki gti vurhklarıiıındır? A. mftaki oyuncak ayıcık B. akvaryumdaki balık C. doğadaki kuş Aşağıdakilerden hangisi ev- lerde heslenebilecek hayvan grubunun dışındğý A. B. C. Ü â s» 1 3+4 2 Yukarıdaki tabelada 4 rakamı, Güneş'in doğduğu yönde bulun› makmdır. Buna göre, g ralmı-ııı hangi yöndedir? A. kuzey B. güney C. batı `Pusulayı aşağıdaki alanlar› dan hangisinde kullanımı? A. Zamanı öğrenmede B. Hava durumunu öğrenmede C. Yön bulmada . Öz geçmişimizi bilmemiz bizim için niçin önemlidir? A. Öz geçmişimiz bize ait bi]- gilerden oluşur. B. Öz geçmişimizi anne ve ba- bamız bilir. C. Kendimizi daha iyi tanımak icin öz gecmisimizi bilmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi öz geçmişimizi aktarırken kulla- nacağımız ifadeler arasuıdu ueıulmqz? A. Ben 1997 yılında Anamufda duğdum. B. Komsulanmız Ahmet amca ile Hatice ninedir. C. İlköğretime Papatya İlköğre- tim Okulunda başladım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ailemizin tarihçesi içinde mr almaz? A. Dedem. Soyadı Kanunu`rıdan sunra "KARA" soyadını almış. B. Büyük dedem Çanakkale Sava- şı'na katılmış ve şehit olmuş. C. Ben büyüyünce ünlü bir dok- tor olmak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi, hayal unsuru, gerçekleşmesi müm- kün alınmayan bir istektir? A. Bir kusun sırtına binip gök~ yüzünde dolaşmagı istemek B. Bisikletinin olmasını istemek C. Yeni Uguncaklar istenmesi Yüzümüzü Güneş'in doğduğu tarafa dönersek sol kolumu- zun bulunduğu yer, hangi yönü gösterir? A. kuzeyi B. güneyi C. doğuyu Ahmet, kısa boylu bir arkadası- mızdır. Cok hızlı koşar, çevik ve atılgandır. Boyu ile kilosu uyumludur. Yukarıda özellikleri verilen Ahmet'in hangi spor dalına yönelmesi uygun olur? A. basketbol B. bale C, atletizm Hangi davranış. aile içindeki sorunlann çözümüne katkıda bulamaz? A. Tuvalet, lavabo gibi ortak kullanım alanlarını temiz bı- rakmcık B. Aynı odayı paylaştığımız kardesiınizle odanın kullanı- mı konusunda fikir alışverişi yapmak C. Oturma odasına veya kori- dom esya bırakmak Hangisi, evimizin adresini ve telefon numarasını tam ve doğru olarak bilmemizin ya» rıırlıırından biri gjggmg? A. Güvenlikle ilgili sorunumuzu yetkililere bildirmek B. Tatil dönüşü evimizi rahat bir şekilde bulabilmek C. Acil durumlarda, yetkililer den yardım istemek Hayatırruzı kolaylaştırmak için birbirinizin yeteneklerine ih- tiyaç duyarız. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? A. meslek dalları B. iş yerleri C. yardımlaşma Meslek seçiminde aşağıdaki- lardan hangisi dikkate alınma- lıdır? A. Anne ve babamızın istediği B. En çok para kazqnabilece- ğimiz mesleği seçmek C. İlgi ve geteneklerimiz Güvenlik Güçleri ıllsl Güvenlik Görevlileri Yukandalci şemada 2 numara- h kısma yazılacak olan birim hangisidir? A. Ordu B. Polisler C. Sporcular Çeşitli ağaç parçalarını kulla- narak bunlardan kapı, pence- re, masa gibi syalar yapabi- len bir kişi hangi mesleği yap- maktadır? A. marangoz B. doktor C. dokumacı Öğrencilere genel olarak hep şu soru sorulur: Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Aşağıdakilerden hangisi öğ- rencilerin büyüyünce olmak istediklerinin genel adıdır? A. doktor B. asker C. meslek .- u Yeni bilgiler öğrenmemize yar- dım eden öğretmenlerimiz han- gi iş alanında faaliyet göste- Kitler? A. sağlık B. eğitim c. güvenlik Devlet kurumlarında çalışan görevlilere genel olarak ne ad verilir? A. meslek B. memur C. işçi Aşağıdııkilerden hangisi mes- lek dallarından biri A. öğretmenlik B. avukatlık C. genclik işitme engelli olan bir kişiyle anlaşmanın en kolay gulu hangisidir? A. Sözle anlatma B. işaretle gösterme C. Konuşma .I. Dokunma duyumuzu SÖZSÜZ iletişimde kullanahiliriz. II.Sözsüz iletişimde jest ve mi~ miklerden gararlanılır. IILİnsanIarın benzer ve farklı özellikleri vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangi- leri doğrudur? A. I ve II B. ll ve III C. LH ve III .Aşağıdaki duyu organlarının- dan hangisi görsel şeyleri tu- mmıımız içindir? A. Q B. ı C.. .İşitme engelli olan bir ldşiyle konuşurken aşağıdakilerden huneıisini ? A. sözlü ifade B. isaret dili C. yazılı anlatım "Aile" ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplumun en kücük birimidir. B. Akraba ve komşulardan olur C. Kişileri şan topluluktur. kendini güvende hissetti i bir toplulukmr. Aşağıdakilerden hangisi aile- nin yapısını belirleyen unsur- lardan biri dgğildiı/I A. alışkanlıklar B. beğeniler C. evin odaları Aşağıdaki eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir mad- deden yapılmıştır? A. buzdolabı B. kitaplık C. sehpa © © ® İnsanların düşündüklerini ıık- tanrken vücutlunnı kullan- malarını] ne denir? A. sözlü iletişim B. beden dili @ C. görsel anlatım Aşağıdaki ifızdeleıden hangisi ailenin önemini anlatmakıııdır? A. Özel sorunlarımızı öncelikle ailemizle paylaşırız. B. Bütün insanlar yaşlamr ve değişirler. C. Her bireyin kendine özgü yönleri vardır. Bizim ailemiz dört kişiden oluş- maktadır. Ben, annem. babam ve kardeşim. Ben, anneme ben~ ziyorum. Kardesim, babama benziyor. Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulıışılır? A. Ailede her birey lîziksel olarak birbirinden çok farklıdır. B. Aile bireylerinin fiziksel ola~ mk birbirlerine benzeyen yönleri vardır. C. Ailede erkek çocuklar baba- ya, kız çocuklar anneye ben* zerler. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir? A. geniş aile B. büyük aile C. çekirdek aile Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde verilen bilgiler ıııığıuıım A Aile bireyleri arasında sü~ rekli çatışma olmalıdır. B. İnsanlar birbirleriyle ileti~ şim kurarak anlasırlar. C. Aile bireyleri arasında ükir ayrılıkları olmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi geniş aileyi ulııştunır? A Annekbabwkomsnlar B. Annerbabawcuklar C. Anne~bııbıı~dede~çocuklar~ nine İnsanların ulaylıın farklı d& ğerlendirınesine ne ad vedlir? A Bakış açısı B. Görgü kuralları C. Değer yurgısı l l. üstlerıilen görevin aksaulması [Lsorunıluluk paylaşımında adil olunması lILKişisel eşyaların düzenli m* (alması Yukarıdaki ifadelerin hangisi aile içinde bir surunuıı nluş- masına yol açabilir? A. l B. ll C. lll koku] çağındaki bir çncuğa aşağıdaki sorumluluklardan hangisi düßez? A Okul kurallarına uymak B. Derslerini düzenli Çalışmak C. Ailenin geçimini sağlamak . "Aile bireyleri zaman zaman bir araya gelerek aile içi ilişkileri gözden geçirir. Aile bireyleri arasında . dağılımı yapılır." Yukarıdaki bnşluğıı hangi kelime ile A görev B. adalet C. mutluluk Aşağıdakilerden hangisi okul çaya ndaki bir çuclığım uilaleki görevleri arasında lmlunmazz A Okula dümnlı' giderek ve ders~ Ieıine çalışarak başarılı olmak Evin ihtiyaçlarını karşılamak C. Anne ve babaya ev eşlerinde yardımcı olmak F Evde herkesin bir işi var. Aile bireyleri .. .. paylaştıkça işleri daha kolay yaparlar. nılesi- ni en uygun hangi sözcükle tamamlayabilirit? A duyguları B. mutlulukları C. sorumlulukları Aşağıdakilerin hangisi, bilinçli bir tüketicinin yaptıkların- dun biri değildir? A. Alışverişte aynı özellikteki mallardan daha kalitesiz ve pahalı olanı seçer. B. Alınan mallara ait faturayı veya satış fişini alır. C. Alman malın TSE ve garanti belgesinin olmasına dikkat eder. Aşağıdaki ifmielerdm hangisi doğrudur? A Planlı çalışmak, her zaman bıışurırnızı artırır. B. Öğıenmede, duyu argıınlıırb' mızın önğni yoktur. C. Her Öğrencinin Öğrenme şek~ li aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi. nkul- dıı bulunan teknnlnjik bir urııç değildir? _g_ '. ı Aşağıdakilerden hangisi. in- sanların temel ihtiyaçların- dan biridir? A. gezme B. barınma C. Çalışma Evde besleai 'miz hayvan- lann. aşağıdakilerden hangi- sine ihtiyıcı daha azdır? A. hava B. toprak C. su Arkadaşımız Ebru, dergi ve gazete okumaktan hoşlanır. Ayrıca okuduklarından ilginc ve güzel olan yazıları bas~ kalarıyla da paylaşmayı sever. Buna göre Ebru hangi kulüp çalışmalarına katılmalııiır? A. Tmfik Güvenliği ve ilk Yar› dim Kulübü B. Bilinçli Tüketici Kulübü C. Yayın ve İletişim Kulübü Aşıığıduki söderden hangisi "temiz olmak ve cevıemizi taniz tutmak” ile dağildir? A. hılbi tatanizdir. B. Herkes evinin önünü temizler se solaıldur pırıl pırıl olur. c Nasıuıunıakisıymnmıebnuıc Okula geliş ve gidislerde trafik kurallarını hatırlatan işaret ve levhalar görürüz. Aşağıda veri- len trafik işaretlerinden hım- gisinirı anlamı yanlışım? A. î B. u c yaya yolu ısıklı bisiklet işaret girebilir Evde beslaıebilecek aşağıdaki üç Canlıdan hangisi diğer ikisinden daha farklıdır? Aßß. ý ,w Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki kulüp çalışmalanmn bir sonucu imaj! A. Öğrenciler. kendi aralarıır da görev paylaşımı yapar. B. Öğrenciler plansız calışma alışkanlığı kazanır. C. Bütün öğrenciler yetenekleri- ne göre sınıflandırılır. Pusula ile ilg ' verilen bilgi- lerden hangisi i? A. Pusula. en iyi yön bulma aracıdır. B. Pusulanın mavi renkli göster- gesi daima kuzeyi gösterir. C. Pusulamn mavi renkli göster› gesi doğuyu gösterir. Atatürk'ün aşağıdaki sözle- rinden hangisi onun insan sevgisini anlatınaktadır? A. Ne mutlu Türk'üm diyene! B. Yurtta barış. dünyada barış. C. Köylü. milletin efendisidir. Aile lıüyüklerimizin hayatıyla ilgili ifadeler-den hangisi doğ- rudur? A. Aile büyüklerimizin haya- tında bir değişiklik olmamış. B. Büyüklerimizin çocukken oy~ nadıklnn oyunlar ile şimdiki Oyunlar arasında pek deği- siklik olmamış. C. Dedem ve ninem. genclikle~ :inde yapabildikleri birçok şeyi simdi rahat yapamıycrlanmş. .Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi, gördüğü insan kamsım da mutlu olan bir ?â 5% G& Yanda gördü- _ ğünüz aile için , aşağıdakiler- den hangisi g] lgncınez? A. Bu aile, genis bir ailedir. B. Bu ailede üç nesil birlikte yaşamaktadır. c. Bu ailenin yapısı çekirdek İnsanları kısa süreli mutsuz eden olaylara ne ad verilir? A. hasgö ü B. mutluluk C. sorun T S ll İ. D A Z A M A N R u P A R A A K A P I C I Yukarıdaki sözcük avı bul- macasında tasarruf edile- i şeylerle ilgili kaç tane sözcük gizlenmiştir? A,2 B.3 C4 Bir ürünü tanıtmak için fark- lı yollarla yapılan çalışmalara ne ad verilir? A. reklam B. tanıtım C. proje Aşağıdaki davranışlardan han- gisi aile içinde sorun oluştu- rabiliı? A. Ders çalışmak B. Gürültü yapmak C. Kitap okumak ürünlerin tüketime sunulma- dan önceki aşamulannu ne ad verilir? A. tüketim B. ticaret C. üretim Aşağıdakilerden hangisi gün boyunca neler yapacağını planlayan bir kişinin karşıla- şabileceği bir sonuç alamaz? A. Bazı işlerini unutur. B. İşlerini planladığı zamanda yapar. C. İş hayatında başarılı olur. Aşağıdakilerden hangisi, plan~ şı_z bir çalışmanın sonucudur? A. görevlerini aksııtmak B. zamanında yatıp kalkmak C. bilgisayarla gerektiği kadar meşgul olmak Aile içinde işlerin düzenli yü~ rüyebihnesi için görev dağılı- mının nasıl yapılırnası gerekir? A. Herkesin aynı işi yapması ge: rekir. B. Adaletli görev dağılımı 0l~ ması gerekir. C. Bütün snrumluluğu babanın üstlenmesi gerekir. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki- lerden hangisini gggmaz? A. Her zaman en ucuz ürünü tercih eder. B. Alışveriş için ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler. C. Ekonomik gü üne göre alış- veriş yapar. Günlük hayatımızda işlerimizi düzenli yapmak ve başarılı olmak iğn ne yapmalıyız? A. Vızktimizi oyun oynayarak değerlendirmeliyiz. E. Günümüzün büyük bir kıs~ mını uyuyarak gecirmeliyiz. C. İşlerimizi planlayarak yap› malıyız. .Aşuğldaki davraxuşlarıiııu han- gisi israfg ömektir? A. Musluklar! açık bırakmamak B. Lüzumsuz elektrik kullanmak C. Lavubolarda ihtiyaç kadar peçete kullanmak Aşağıdakilerden hangisi evi- mizde kullandığımız gcyaluır- dun bin' olamaz? A. B. "Sonsuz bir hürriyet düşünmek mümkün değildir." (M. Kemal Atatürk) Atatürk, bu sözüyle neyi ifade etmek istemiştim A. H insanın sınırsız özgür- vardır. B. Özğürlüğün bazı sınırları vardır. C. İnsanlar sadece kendi öz~ gürlüklerini düşünmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, çev- remizle gelistirebil- memiz bakımından önemlidir? A. Kendimize yararı olan isler yapmak B. Toplumsal sorunlardan uzak durmak C. Huzurevi ve hasta ziyareb leri yapmak Aşağıdaki davranışlardan hım- gisi görgü kurallarına uygun degıldıx? A. Sınıf içerisinde söz almak konuşmak B. Arkadaşının sözünü kesme~ den dinlemek C. Telefonu, arayan kişinin yü~ züne kapatmak # Gürultü yapmak â# Seyahat etmek 49 İlköğreninıini tamamlamak H: Yüksek sesle müzik dinlemek Yukandakilerden kaç tanesi hak ve hürriyetlerimiz arasın- da yer alır? A.Z 13.3 C4- "Atatürk, insanların hak ve hürriyetlerine önem vermiştir." Aşağıdakilerden hangisi ile temel hak ve hünîyetler gü- vence altına alınmıştır? A. özgürlük B. anayasa C. cumhuriyet I. Trafik kurallarına uymamnk ll. Yemek yerken ağız şapırdannak HI. Otobüste yaşlıların ger vermek Yukandııkilerden hangileri görgü kurallanndandu? A. Yanlız lII B. I-Il-Ill C. II ve IIl Gerçeldeşmesini istediğimiz ve gerçekleşmesi için çaba harcııdığınuz değerlere ne ad verilir? A. iş B. amaç C. plan Amaçlara ulaşabilmek için bir takım işlemler yapmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi işlem basamaklıınndan biri olamaz? A. Amaç belirleyerek ise başla- mak B. Yapılacak işle ilgili planlar yapmak C. Başarısız olunacağını dü- sünmek "Amaçlarını bilerek, planlı çalı- şan kişi ' cümlesini hangi ifade ile tamamlayabiliriz? A. mutsuz olur. B. başarılı olur. C. düzenli olur. Amacım yerçeldeştirınek tiz& re çalışan bir kişi aşağıdaki- lerdan hangisini yapmaz? A. Plansız Çalışır. B. Olumlu eleştirilen' dikkate alır. C. Güclükları' yenmeye ÇdllŞlT. İlköğretim 3. sınıfa giden bir öğrencinin yıl sonundaki he- de& aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. okulunu başarıyla bitirmek B. OKS sınavını kazanmak C. Bir üst sınıfa başarıyla gecmek Başludığı bir bitirmekte zor- lanan bir arkadaşınıza hangi sözü söylemeııiz doğru olur? A. Hadi tekrar dene! B. Başammayacağını biliyor- dum. C. Beceriksizsin senı ,Toplumsal ilişldlerîınizi düzen- legeıı kunıllara ne mi verilir? A. özgürlük B. görgü kuralları C. haklar .Aşağıdakilerden hangisi aile içi kutlaxmlardaı-ı biri dggg” 'Lâm' A. Doğum günleri B. Evlilik yıl dönümleri C. Millî bayramlar Aşağıdakilerden hangisi mi- zah üyelerinden biri Qgiildîr? A. fıkralar B. kücük şakalar C. deneyler Aşağıda gruplar ve liderler eş- lestirilmiştir. Hangi eşleştirme @mü Grug Lider A. sınıf 2 öğretmen B. apartman :v kapıcı C. ûıtbol takımı a kaptan .Her gruba öncülük eden bir lider vardır. liderlerin olmaması duru- munda aşağıdakilerden han- gisi ortaya çıkabilir? A. Grup üyeleri arasında yetki karmaşası olur. B. Grup içinde birlik ve bera- berlik olur. C. Herkes kurallara uygun dav› rqnır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yıkık.: bilgi içerir? A. Liderler herkesi ilgilendiren fikirler üretirler. B, Liderler bulundukları gruba öncülük ederler. C. Liderler, yönetimde etkili değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. Etkilegici konuşur. B. Sorunlar karşısında çare- sizdir. C. Yeterince bilgiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi evi- mizdeki kişisel eşydlarunız- dun değildir? A. çanta B. kitap C. buzdolabı "Thmmiu bir çocuk" aşağıdaki davranışlardan A. Eşyalarmı düzenli ve özenli kullanır. B. Kendine ait olmayan esya- ları kullanmaz. C. Eşyalarmı gelişigüzel kul- lunır. Aşağıdaki acil numaralarının hangisi yangın ihbar telefo- nudur? A. 118 B. 110 C. 155 Çevremizi ağaçlandırmıının faydaları arasında hangisi g erilemez? A. Çevremizin görünümünü güzallestirir. B. Heyelan, cığ gibi dağa 0lag~ larını engeller. C. Tarım alanlarının azalması- na neden olur. Aşağıdaki olaylardan hangisi- nin oluşumunda insanların doğrudan etkisi vardır? A. deprem B. yangın C› heyelan Aşağıdakilerden hangisi yan- gm söndürmede kullanılacak bir yöntem değildir? A. Yangının olduğu bölgeye pan lagıcı madde atmak B. Yangın ihbarım 110'a bil- dirmek C. Yangına yangın söndürücü ile müdahale etmek Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında gg; almaz? A. sel B. yağmur C. çığ Aşağıdaki ifadelerden hangisi g!' ' bir vatandaşın özelliklerini ıınlııtmakmdır? A. Çalışan, ülkesine ve mil- letine değer veren insandır. B. Ülke kaynaklarını bilinc- sizce kullanır. C. Başkalarının hakkına saygı göstermez. kendini düşünür. Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biri değildir? A. mutfak B. sınıf C. oturma odası Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin etkilerini en gm i - dirmek için uygulanacak yön- temlerden biri de" dir? A. Cevrenin ağaçlandırılması B. Evlerin dere yatağına yapıl› ması C. Evlerin depreme dayanıklı gapılması Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemesi dğildjr? A. gazlı bez B. yara bandı C. anahtarhk Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge vardır? A.5 5.6 C.? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru dgğildir? A. Günes doğudan doğar batı- dan batar. ß. Deprem sırasında asansör& binilir. C. Pusula yön bulmamıza yar- dımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi yan- gın sırasında yapılacak bir davmmş ğýğ? A. Yangını herkese haber vermek B. Elbise dolabına saklanmak C. Yangını söndürmege çalışmak .Yaşadığımız ev ve aile ortaıııı- nı nasıl adlandınnz? A. yuva B. sınıf C. küme Xeıvyü nün tamamının veya bir bölumünün belirli oranlar› da küçültülerd( kâğıt üzerine çizilmesine ne ad verilir? A. krokı' B. proje C. harita .Harita üzerinde su alanlun hangi renkle gösterilir? A. mavi B. yeşil C. sarı Aşağıdaki bilgilerden hangisi nlı ? A. Yeryüzünde karalarm l

3.Sınıf Hayat Bilgisi dersi test çözme3.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Okuldaki derslerimizde başa- rılı ulabilmek için aşağıdaki lerden hangisini yapmalıyız? A. Ödevlerîmizi acele yapmam yız. B. Okula hazırlıklı gitmeliyiz. C. Evde ders tekrarı yapmama- Iıyız. Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru bir İletişim şeklidir? A. Başarılı konuşmasından do- layı arkadaşını kutlamak B. Sınıfta izin almadan konuş- mak C. Konuşurken başkalarının sö- zünü kesmek Yurdumuzdu İlköğretim Haf- tası ne zaman kutlanır? A. Ekim ayının ilk haftasında B. Okulların açıldığı ilk hafta C Eylül ayının ikinci haftasında "Dürüstlük - uyumsuzluk - pag- lasma ~ iyimserlik ~ sorumsuzluk - yardımseverlik › dağınıklık" İyi bir arkadaşım yukandald özellilderden kaç tanesi hu- lunmalıdır? A.2 5.3 C.4 Berkay bus zamanlarında müzik dinlemeyi. Beray ise şiir okumayı sever. Berkay arkadaşlanyla bir- likte olmaktan. Bemy ise yalnız kalmaktan hoslanmaktadır. Bu ifadelere göre, Berkay ile Beray için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Farkli özelliklere sahiptirler. B. Ortak özellikleri çok fazladır. C. Benzer şeylerden ha5lan~ maktadırlar, Arkadaşınız, bir spor dalında başarılı oldu ve okulunuza ma~ dalga getirdi. Bu durumda aşa- ğıdaki davranışlardan hangi- sim' yapmak doğru Qlmgz? A. Basarısından dolayı kutla~ mak B. Arkadaşımızm sevincini pay- Iaşmak C. Arkadaşımızın başarısından üzüntü duymak "Öfke ile kalkan zararla oturur.' atasözü bize neyi öğütler? A. Sakin olmayı E. Hoşgörülü olmayı C. Kavgası olmayı Aşağıdakilarden hangisi. gun- lış bir duvramştıır? A. Arkadaslcmmıza karşı kaba davranmak B. Öğretmenlerimiz& karşılaş- tığımızda onları selamlamak C. Eleştirilerimizi, arkadaslarır mızı kırmadan yapmak Aşağıdakilerden hangisi ileti- şimimizi olumsuz etkiler? A. Öfkeli ve kızgın anımızda arkadaşlarımızı kırmak B. Arkadaslarımıza karsı kibar davranmak C. Öğrstmenimizin söyledikle- rini yapmak Aşağıdaki ifadeletden hangisi yanlış bilgi içerir? A. Konuşmalanmızda nezaket kurallarına uymalıyız. B. Kunuşanı ve konusulanı önemsemeligiz. C. Söylemek istediğimizi düşün› maden söylemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi okul buşurımızı @muz etkiler? A. Okula gitmeden önce kah- vultımızı yapmak B. Hazırlıklarımızı yapmadan okula gitmek C. Ders programına göre çam tamızı hazırlamak "İnsanlar birbiriyle anlaşa~ bilmek için sağlıklı bir . kurmak zorundadır." cümlesini en iyi hangi sözcükle tamam- layabiliıiz? A. iş B. iletişim C. yardımlaşma "Teneffüs zili Çalınca bütün öğ- renciler okul bahçesine çıkar› lar, Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir." ifade- si aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Öğrenciler benzer özellikler gösterirler. B. Her öğrencinin yüz ve saç yapısı aynıdır. Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. f* .Seçeceğimiz arkadaşın hangi özelliğine dikkat etmeliyiz? A. Maddi durumuna B. Olumlu değerlerine C. Dış görünüşüne . Aşağıdaki davranışlardan han- gisi igj bir arkadaşlık ömeğîdir? A. Hasta arkadaşımın ziyaret etmek B, Arkadaslanmızın eşyalarını izinsiz almak C. ;arkadaşlarımızın yanlışları- ııa sevinmek Aşağıdakilerden hangisi, bir sorunu çözücü davranışlar? A. üzüntülü arkadaşımın (esek li etmek Sinirli arkadaşımın kızdırmak C› Düzenli ve çalışkan bir ar kadasımızı kıskanmak F' “Hayat Bilgisi konularını grup çalışmasıyla üğreniyoruz. Öğret- menimiz 3. grubu tahtaya çıkar- dı ve gruptaki arkadaşlarımız ko- nulannı anlatmaya başladılar. Beste, o sırada eksik bıraktığı ödevini tamamlamaya çalısıyarr du. Öğretmeniıniz, Bestdnin bu davranışının doğru olmadığını söyleyerek Besteyi uyardı." Besténin davranışı niçin dağ- ru değildir? A. Eksik ödevini tamamladığı için B. Grup arkadaşlarını dinleme~ diği için C. Derse katıldığı icin Aşağıdakilerden hangisi so* nm çözme yöntemlerinden bi- ri değildir? A. Hoşgörülü olmak B. Anlagışlı olmak C. Kırıcı olmak "Okulda güzel konuşmayı, suıruırı çözmeyi, araştırma yapmayı, oyunu kurallarına göre oyna- mayı öğreniyorum. Ayrıca in- sanı, çevreyi ve doğayı sevmeyi öğreniyorum." diyen bir öğren- ci için aşağıdakilerden hun- gisiııi s" me iz? A. Paylaşımcıdır. B. Kavgacıdır. C. Arastırmacıdır. Aşağıdakilerden hangisi gg; Lg bir davranışta? A. B. Arkadaşlarımızla iyi geçin- mek Öğretmenimizin sözlerini din~ lemek Sadece istediğimiz derslere girmek Ali, sınıf arkadaşlarıyla çok iyi geciniyordu. Onlara daima gü~ ler yüzlü davranıgor ve sorunsuz bir arkadaşlık sürdürüyordu. Ali ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebi- lir? A. hoşgörülü B. kuralcı C. şımarık Aşağıdaki davranışlardan han- gisi arkadaşlık ilişkilerimizi duman: etkiler? A. Arkadaslurımıza karşı hos- gönîlü davranmak B. Arkadaşlarımıza karşı yanlı davranmak C. Arkadaşlarımızla ilişkileri- mizde çıkarcı olmamak "Bir yerin kus bakışı görünüşü nun kâğıt üzerine çizilmesine . . denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılma- lıdır? A. kroki B. harita C. okul Günümüzün büyük bir bölü* münü okulda geçiririz. Okul. kuralları olan bir kummdur. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralhzrından biridir? A. Yerlere çöp atıp sınıfı kirlermek B. Okul koridorlarınıia koşmak C. Okula zamanında gelip gitmek Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulu en iyi şekilde tanımlar? A. Okul bizim ikinci evimizdir. B› Okulda güzel günler yasarız. C. Okul bizi hayata hazırlar. iokul ve sınıf aşyalaxıımzı kul- lanırken neye dikkat etmeliyiz? A. istediğimiz gibi kullanıp at- malıgız. E. Bizden sonrakilerin 0 esya- ları kullanacağını düşünv meliyiz. Okula ait olduğu için dokun- mamahyız. C Yukarıdaki kroki nereyi gös- termektedir? A. okul B. sınıf C. mahalle . Okulda çeşitli sorunlar yaşam& mak için okul kurallarına uy~ malıyız. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralları arasında yer gjmgz? A. Öğretmenin uyarılarına dik* kat etmek B. Arkadaslurımızla iyi geçin- mek C. istediğimiz sınıfta derse gir~ mek Tasarruf konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynakları bol bul rüketm& liyiz. B. Kaynakları, ihtiyacımız ka- dar kullanmalıyız. C. Kaynaklarm tükenebileceği- ni düşünerek bilinçli kullan- malıyız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kişisel bakımlı: ilgili değildir? A. Elimizı yüzümüzü yıkamak B. Lüzumsuz yanan ışıkları 5ön~ dürmek C. Giysilerimizi temiz kullanmak Kişisel balumınıızı düzenli ola- rak yapmak aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunur? A. Ailemize B. Bilgimize C. Sağlığımıza I-sağlık Z-para 3-zaman Elini yıkarken musluğu açık bırakan bir kişi numaralandı- nlmış kaynaklardan hangisini israf etmiş olur? A.3 5.2 C.1 Arkadaşına: “Oyun bir eğlen- cedir. Kaybetmek de kazanmak da var. Daha sonraki maçı da siz kazanırsmız." diyen biri, bu sözleriyle hangi davranışı sergilemek istemektediı? A. Arkadaşını kutluyor. B. Arkadaşını teselli ediyor. C. Arkadaşına sevincini belirr tiger. "Hiçbir oyun, insan sağlığından daha önemli değildir." diyen biri, hangi sorunu çöznek için bu ifadeyi kullanıyor? A. Oyunda kavga başlatmak için B› Kaybeden oyuncuları kızdır- mak için C. Oyunda sakatlanmaları ön- lemek için Aşağıdakilerden hangisi. okul hayatı ile ilgili iyimser bir ba- kış açısıdır? A. Hastalandım, eğitimimi ya~ nda bırakmalıyım. B. Ailem ekonomik sıkıntı Çeki› gor. aile bütçesine katkıda bulunmak için okulu devam etmemeliyim. C. Fakiriz ama yardım kuru- luşlarına başvurup eğitimi- me devam etmeliyim. Aşağıdakilerden hangisi kisi: sel bakım etkinliklerinden biri degı ir? A. Bango yapmak B. Saç tıraşı olmak C. Top oynamak Kişisel bakım yaparken tutum* lu davranmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade ile ilgili değildir? A. İhtiyacımız kadar su kullan- malıyız. B. Saç bakımına önem verme- liyiz. C. Lambaları işimiz bitince sön› dürmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi dem geli ve düzenli beslenmeyen bir öîencinin yaşadığı sorun alabilir? A. Yorgun ve aç bir şekilde ders yapmak zorunda kalır. B. Hastalıklara karsı direnci artar. C. Dersleri daha dikkatli bir şekilde takip eder. .Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Günlük enerji ihtiyacımızı besinlerden sağlarız. B. Günde bir öğün yemek ge- mek gerekir. C. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmeliyiz. Dengeli beslenebilmek için her türlü basindan yeteri kadar al- mak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi besin türlerinden biri ıkâüm? A. Hayvansal besinler B. Maddesel besinler C. Bitkisel besinler Aşağıdaki kahvaltı menüsün- den hangisi bir öğrenciye aittir? A› bal ~ yumurta ~ peynir ~ süt ~ zeytin B. cips ~ cola ~ ekmek ~ patates kızartması C. Çikolata ~ gazoz - simit - çay ı Aşağıdaki davranışlardan hun- gisi, arkadaşlurumzın sağlığı- ru öneınsediğimizi gösterir! A. Okulun tuvalet ve lavabo- larını temiz bırakmak E. Çöpleri, sınıflara ve koridor- lara atmak C. Oyunda sinirlenip arkadaşlık rımızı sakatlamaya Çalışmak l Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kullandığınız kaynuklurdan biri A. su B. elektrik C. güneş Aşağıdakilerden hangisi okul- da meydana gelebilecek kaza- Iardan biridir? A. Tzenin raydan çıkması B. İki otomobilin çarpışması C. Merdivenlerden yuvarlanmak Aşağıdakilerden hangisi kuzu anında yapılması gereken iLk iştir? A. Yaralıyı hemen ameliyata almak B. Sakin olup çevreyi boşaltmak C. Olay yerinden uzaklaşmak Güvenlik kurallarına uyulma- dığı zamanlarda can ya da mal kaybına yol açan olaylara ne denir? A. Acil durum B. Kaza C. Olay "Arkadaşım zehirlenince Paniğe düşmeyince 1 12 deyince r Gelir kapıma ses verince." Dörtlükte "112" olarak sözü edilen kuruluş hangisidir? A. Polis imdat B. Yangın ihbar C. Acil servis 1. Hastaneye ulaşma 2. İlk müdahaleyi yapma 3. Yardım çağrısında bulunma 4. Sakin olup çevreyi boşaltma 5. Doktor müdahalesi Yukarıdaki numaralandınlırnış ilkyardım çalışmalarında doğ- ru bir müdahale için hangi numamlann yerleri değiştiril- melidiı? A. 3~5 B. 1-4 C. 24k Kazaya uğrayan kişiye yapılan ilk müdahaleye ne ad verilir? A. İlk yazdım B. İkaz C. Acil durum Oyun oynarken dildmtli olmalıyım, Ece, teneffüste oyun oynamak istiyor. Oyunda ıfkkatli olması gerek ni düş ' . Ece, niçin dikkatli olmak zo- rundadır? A. Oyunu kurallarına uygun olarak oynamak için B. Oyun kazalarına uğrama- mak için C. Arkadaslarıyla iyi geçinmek için Aşağıdakilerden hangisi, @î birlik ve beraberliğinıizin pe- kişmesi için önemlidir? A. Özel günlerimiz B. Okulumuz C. Bayramlarımız Aşağıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılır? A. Atatürkün Samsun'a çıkması B. Atatürkün kurmay yüzbaşı olması C. Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadele- sı"ni başlatan Atatürk. sırasıı 1A nerelerde toplantılar yapa- rak Ankara'ya ulasmısnr? A. Samsun ~Amasya ~ Erzurum ~ Sivas - Ankara B. Sammn - Ankara - Sivas - Erzurum ~ Amasya C. Samsun ~ Sivas ~ Amasya ~ Erzurum - Ankara Aşağıdakilerden hangisi Mus› tııfa Kemal'in devam ettiği olqıllar arasında namus? A. Şemsi Efendi İlkokulu B. Manastır Askerî Lisesi C. Hava Harp Okulu Aşağıdakilerden hangisi Ata- türk'ün öğrenim hayatında etkisi ulan kişilaıian A. Annesi Zübeyde Hanım B. Kız kardeşi Makbule Hanım C. Öğretmeni Mustafa Bey . Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in öğrenimine am vermesine sebep olmuştur? A. Babası Ali Rıza Efendfnin ö- lümü B. Yaşadığı bölgede okulun bu› lunmaması C. Annesinin onu askerî okula göndermek istememesi Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in eğitim - öğre› tim hıııatında yaşadığı olay- lardan biri değildir? A. Annesinden habersiz askerî okul sınavlarına girmesi B. 1881 yılında Selanikte doğ~ ması C. Matematik öğretmeninin ona "Kemal" adını vermesi .Aşağıda verilen olaylardan hangisi ;imam olmuştur? A. Türkiye Cumhuriyeti Dev1e~ tinin kuruluşu B. Türkiye Büyük Millet Mecli~ sinin acılısı C. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması Aşuğıdakilerin hangisi. okul- daki kuralların kanına sebebi olamaz? A. Öğrencilerin sağlığı ve mutlu- iuğu B. Öğrencilerin verimli ders Çalışması C. Öğrencilerin ev işlerinde aile büyüklerine yardımcı olması Aşağıdakilerin hangisini yap- mak, bir problemin çözümü olabilir? A. Birisinin eşyasım izinsiz al› dığımızda özür dilemek B, Çöpleri yere atarak sınıfı kirletmek C. Oyunda kazanmayı ve kay- betmeyi fazla büyütmek Evde veya okulda meydana g& len bir yaralanma olayını aşağıdaki numaralardan han- gisine iletmeliyiz? A.11Ü 5.112 C,155 Aşağıdaki yiyeceklerden han- gisi düzenli ve dengeli beslen- me ile ilgili de” ' ? AEKÖ Başarılı ve çalışkan bir öğren› cisiniz. Bu özelliğini: ile öğret menlerinizin ve arkadaşları* nızın dikkatini çekiyorsunuz. Ama aileniz fakir. Bu durumda Atatürk'ün hangi özelliklerini kendinize örnek alırsınız? A. Öğrenim hayatına ara ver- mesini B. Çalıskanlığım ve kararlılığını C. Çiftlikte dayısına yardımcı olmasını Ayşe, kitap okumayı çok sever. Arda, müzik dinlemeyi; Ferda bahce işleriyle uğraşmayı se~ ver. Buna göre aşağıdakiler- den hangisi söylengmez? A. İnsanlar arasında farklılık- lar olması doğaldır. B. Bütün öğrenciler benzer özelliklere sahiptir. C. Bu öğrencilerin zevkleri de› ğisiktır. Aşağıdakilerden hangisi arkadaş sqîimine dikkat A. Arkadaşını söyle. sana kim olduğunu söyleyeyim. B. Damdan düşen, damdan dü- şenin hâlini bilir. C. Denize düşen yılana sarılır. Aşağıdaki İletişim şekillerin- den hangisi doğru değildir? A. Merve, sabah karşılaştığı arkadaşına "Günaydınl" dedi. B. Reha, simit yiyen arkadaşı- na "Afiyet olsun!" dedi. C. Zeki, eve dönmek icin servise binince arkadaşlarına selam vermedi. Hangisi. dengeli ve düzenli beslenmenin bir sonucudur? A. Sağlığımız ve okul hayatımız olumsuz etkilenir. B. Hastalıklara karşı direnci~ miz artar. C. Dersleri düzenli ve dikkatli bir şekilde takip eaemeyiz. . Aşağıdakileriıı huıvıgisi. arkı:- daşlanmızla yaşadığımız so- runların çözümünü sağlamaz? A. hoşgörü B. saygı C. bencillik Sınıf kituplığınızdaki eskimiş kitaplarla ilgili bir çözüm sunmanız istenseydi hangisi« ni önerirdiniz? A. Arkadaşlarımızla birlikte kitapları onanrdık. B. Çok eskimiş kitapları paket yaparken kullanırdık. C. Eskiyenleri Çöpe cımrdık. Aşağıdakilerden hangisi kişi- sel baklm ile ilgili dýildir? A. Hasan'ın gıkaması B. İlknurhn dişlerini fırcaluyıp saçlarını taraması C. Osman'ın bahcedeki cicek- leri sulaması Hangisi okulda uyulması ge- reken kıırallıırdandu? A. B, C. koridorda top oynamak Dersler& zamanında girmek Lavabolardaki acık bırakmak muslukları Taneffüste arkadaşlarınızla bah- çede tup oynuyursunuz. Ali'nin topa sert vurmasıyla tup bahce duvarını aşarak yola kaçtı. Ali. topu almak için nasıl bir yola başvurmalııiır? A. Bahçe duvarından atlayarak topu almalıdır. B. Kendisini ilgilendirmediğini. topu sahibinin alması ge- rektiğini söglemelidir. C. Nöbetçi ğretmen gözeti- minde topu almalıdır. . Hangisi Atatürk'ün hayatıyla ilgili ;Eş bir bilgidir? A. Atatürk. okula mahalle mek- tebinde basladı. B. Ata rk, annesini kaybedin- ce eğitimine ara verdi. c. Atatürk, çalışkanlığı ile öğ- retmenlerinin dikkatini çekti. Bilinçli tüketici, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A. Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. B. Haksızlığa uğradığı zaman hakkım arar. C. En çok reklamı yapılan malı satın alır. Aşağıdakilerden hangisi okul- da sağlığımızı glumgg etkiler? A. Temiz Iavabolar B. Yerlere atılan çöpler C. Havalandırılmış sınıfîar Aşağıdakilerden hangisi, bilgi- sagan kullanırken takip ettiği- miz yöneıgelerden biri A. Soruları çıîız. B. Sağ tuşu tıkla. C. Fare imlecini tıklat. Aşağıdakilerden hangisi. duygu- ların paylaşıldığı!!! aößııg? A. sevince ortak olmak B. üzüntüyü paylasmak C. Başarıları kıskanmak Okul yolunda güvenliğımiz için trafik kurallarına uyma- lıyız. Bunun yanında ...." cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı şekilde ta- mamlayabiliriz? A. Arkadaslarımızla birlikt fark- lı yollardan eve dönebil iz. B. Tanımadığımız kisilerin ka- bul edilemez önerilerini red~ detmeligiz. C. Herhangi bir servis aracına binerek okula gitmeliyiz. Aşağıdaldlerdm memizi olumlu yönde etkiler? A. planlı çalışmak B. gürültülü ortamlar C. Özel bir calısma gerimizin olmaması Aşağıdaki “duyu organı ile renme şekli" eşleştirmelerin- den hangisi yardımı? A. ` « müzikle öğrenme B. « seyrederek Öğrenme C. ı ı< dokunarak öğrenme Aşağıdakilerden hangisi. ğ dedilmesi gereken bir öneridir? A. Yalan söylemeyi bırakmamır zın istenmesi E. Bize zarar verecek davmnı& lardan uzaklaşmamızırı isten- mesi C. Bir arkadaşımızın. okuldan kaçmayı önermesi Aşağıdakilerden hangisi, okul yolunda surgn yaşgmamak için yapılması gerekenlerden biridir? A. İnsanların olmadığı yerler- den okula gitmek B. Okula, güvenli yollardan gi- dip gelmek C. Yabancı insanlarla birlikte okula gitmek Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki öğrenci kulüplerinin kurul› mn sebeplerinden biri gg? A. Öğrencilerin; bilim, sanat. kültür ve spor alanlarında çalışmalar gapmalarınm sağlanması B. Öğrencilerin: planlı çalışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazanması C. Oğrencilerln; kulüplerin amaçları dışında Çalışmalar yapmasının sağlanması .Cımlıları ve doğa ile iç içe ol- mayı seven bir öğrenci hangi kulübü tercih etmelidir? A. Yeşili Koruma Kulübü B. Engelliler Dayanışma Kulübü C. Satranc Kulübü Bulunduğunuz yerleşim yerin- de, trafikle ilgili bir run yaşanıyorsa bunun çö mü için ne yapılabilir? A. Yolları trafiğe kapatabiliriz. B. Yetkililere. trafik işaret ve levhalarma ihtiyaç olduğu- nu bildiririz. C. Taşıtların. trafîkren uzak~ Iaştırılmasmı isteyebiliriz. i Aşağıdakilerden hangisi. "sağlık, temizlik ve cevre kulü- bü" nün amacı olamaz? A. Çevreyi ağaclandırmak B. Okulun bahçesini kirletmek C. Sağlığı koruma yollarını öğretmek .Aşağıdaki özelliklerin hangi- lerinin, bir arkadnşta bulun- ması istenir? A. çalışkan, dürüst, yetenekli B. bencil, tembel, gecimsiz C. kavgacı, kırıcı, plansız Temel ilıtiyaçlarımız. hangi seçenekte doğru olarak varil› miştin A. telefon, bilgisayar, bisiklet B. ev, elbise, giyecek C. tatil, Eğlence. gezi Yaşadığımız dünyada insanlar- dan baska canlılar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi canlı grubunun dışında gg? A. hayvan B. toprak C. bitki Sıcak yerlerde uyumayı çok severim. Evıme sadığjm. Fare\erin düşmanıyım. Yukarıda özellikleri verilen hayvan hangisidir? Aßßv i Hayatımızı sürdürebilmek için sahip olmamız gereken bir takım şeyler vardır. Bunlara genel olarak ne ad verilir? A. ihtiyac B. istek C. para Evinde bitki ya da hayvan ye- tiştiren bir insanın amacı ne olabilir? A. Para kazanmak B. Diğer insanlardan farklı olmak C. Yetiştirdiği canlının s0rum~ luluğunu almak Aşağıdakilerden hangisi ev içinde yetîştirebileceğimiz bitkiler arasında ? ..Cİ Aşağıdakilerden hangisi evi~ mizdeki gti vurhklarıiıındır? A. mftaki oyuncak ayıcık B. akvaryumdaki balık C. doğadaki kuş Aşağıdakilerden hangisi ev- lerde heslenebilecek hayvan grubunun dışındğý A. B. C. Ü â s» 1 3+4 2 Yukarıdaki tabelada 4 rakamı, Güneş'in doğduğu yönde bulun› makmdır. Buna göre, g ralmı-ııı hangi yöndedir? A. kuzey B. güney C. batı `Pusulayı aşağıdaki alanlar› dan hangisinde kullanımı? A. Zamanı öğrenmede B. Hava durumunu öğrenmede C. Yön bulmada . Öz geçmişimizi bilmemiz bizim için niçin önemlidir? A. Öz geçmişimiz bize ait bi]- gilerden oluşur. B. Öz geçmişimizi anne ve ba- bamız bilir. C. Kendimizi daha iyi tanımak icin öz gecmisimizi bilmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi öz geçmişimizi aktarırken kulla- nacağımız ifadeler arasuıdu ueıulmqz? A. Ben 1997 yılında Anamufda duğdum. B. Komsulanmız Ahmet amca ile Hatice ninedir. C. İlköğretime Papatya İlköğre- tim Okulunda başladım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ailemizin tarihçesi içinde mr almaz? A. Dedem. Soyadı Kanunu`rıdan sunra "KARA" soyadını almış. B. Büyük dedem Çanakkale Sava- şı'na katılmış ve şehit olmuş. C. Ben büyüyünce ünlü bir dok- tor olmak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi, hayal unsuru, gerçekleşmesi müm- kün alınmayan bir istektir? A. Bir kusun sırtına binip gök~ yüzünde dolaşmagı istemek B. Bisikletinin olmasını istemek C. Yeni Uguncaklar istenmesi Yüzümüzü Güneş'in doğduğu tarafa dönersek sol kolumu- zun bulunduğu yer, hangi yönü gösterir? A. kuzeyi B. güneyi C. doğuyu Ahmet, kısa boylu bir arkadası- mızdır. Cok hızlı koşar, çevik ve atılgandır. Boyu ile kilosu uyumludur. Yukarıda özellikleri verilen Ahmet'in hangi spor dalına yönelmesi uygun olur? A. basketbol B. bale C, atletizm Hangi davranış. aile içindeki sorunlann çözümüne katkıda bulamaz? A. Tuvalet, lavabo gibi ortak kullanım alanlarını temiz bı- rakmcık B. Aynı odayı paylaştığımız kardesiınizle odanın kullanı- mı konusunda fikir alışverişi yapmak C. Oturma odasına veya kori- dom esya bırakmak Hangisi, evimizin adresini ve telefon numarasını tam ve doğru olarak bilmemizin ya» rıırlıırından biri gjggmg? A. Güvenlikle ilgili sorunumuzu yetkililere bildirmek B. Tatil dönüşü evimizi rahat bir şekilde bulabilmek C. Acil durumlarda, yetkililer den yardım istemek Hayatırruzı kolaylaştırmak için birbirinizin yeteneklerine ih- tiyaç duyarız. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? A. meslek dalları B. iş yerleri C. yardımlaşma Meslek seçiminde aşağıdaki- lardan hangisi dikkate alınma- lıdır? A. Anne ve babamızın istediği B. En çok para kazqnabilece- ğimiz mesleği seçmek C. İlgi ve geteneklerimiz Güvenlik Güçleri ıllsl Güvenlik Görevlileri Yukandalci şemada 2 numara- h kısma yazılacak olan birim hangisidir? A. Ordu B. Polisler C. Sporcular Çeşitli ağaç parçalarını kulla- narak bunlardan kapı, pence- re, masa gibi syalar yapabi- len bir kişi hangi mesleği yap- maktadır? A. marangoz B. doktor C. dokumacı Öğrencilere genel olarak hep şu soru sorulur: Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Aşağıdakilerden hangisi öğ- rencilerin büyüyünce olmak istediklerinin genel adıdır? A. doktor B. asker C. meslek .- u Yeni bilgiler öğrenmemize yar- dım eden öğretmenlerimiz han- gi iş alanında faaliyet göste- Kitler? A. sağlık B. eğitim c. güvenlik Devlet kurumlarında çalışan görevlilere genel olarak ne ad verilir? A. meslek B. memur C. işçi Aşağıdııkilerden hangisi mes- lek dallarından biri A. öğretmenlik B. avukatlık C. genclik işitme engelli olan bir kişiyle anlaşmanın en kolay gulu hangisidir? A. Sözle anlatma B. işaretle gösterme C. Konuşma .I. Dokunma duyumuzu SÖZSÜZ iletişimde kullanahiliriz. II.Sözsüz iletişimde jest ve mi~ miklerden gararlanılır. IILİnsanIarın benzer ve farklı özellikleri vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangi- leri doğrudur? A. I ve II B. ll ve III C. LH ve III .Aşağıdaki duyu organlarının- dan hangisi görsel şeyleri tu- mmıımız içindir? A. Q B. ı C.. .İşitme engelli olan bir ldşiyle konuşurken aşağıdakilerden huneıisini ? A. sözlü ifade B. isaret dili C. yazılı anlatım "Aile" ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplumun en kücük birimidir. B. Akraba ve komşulardan olur C. Kişileri şan topluluktur. kendini güvende hissetti i bir toplulukmr. Aşağıdakilerden hangisi aile- nin yapısını belirleyen unsur- lardan biri dgğildiı/I A. alışkanlıklar B. beğeniler C. evin odaları Aşağıdaki eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir mad- deden yapılmıştır? A. buzdolabı B. kitaplık C. sehpa © © ® İnsanların düşündüklerini ıık- tanrken vücutlunnı kullan- malarını] ne denir? A. sözlü iletişim B. beden dili @ C. görsel anlatım Aşağıdaki ifızdeleıden hangisi ailenin önemini anlatmakıııdır? A. Özel sorunlarımızı öncelikle ailemizle paylaşırız. B. Bütün insanlar yaşlamr ve değişirler. C. Her bireyin kendine özgü yönleri vardır. Bizim ailemiz dört kişiden oluş- maktadır. Ben, annem. babam ve kardeşim. Ben, anneme ben~ ziyorum. Kardesim, babama benziyor. Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulıışılır? A. Ailede her birey lîziksel olarak birbirinden çok farklıdır. B. Aile bireylerinin fiziksel ola~ mk birbirlerine benzeyen yönleri vardır. C. Ailede erkek çocuklar baba- ya, kız çocuklar anneye ben* zerler. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir? A. geniş aile B. büyük aile C. çekirdek aile Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde verilen bilgiler ıııığıuıım A Aile bireyleri arasında sü~ rekli çatışma olmalıdır. B. İnsanlar birbirleriyle ileti~ şim kurarak anlasırlar. C. Aile bireyleri arasında ükir ayrılıkları olmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi geniş aileyi ulııştunır? A Annekbabwkomsnlar B. Annerbabawcuklar C. Anne~bııbıı~dede~çocuklar~ nine İnsanların ulaylıın farklı d& ğerlendirınesine ne ad vedlir? A Bakış açısı B. Görgü kuralları C. Değer yurgısı l l. üstlerıilen görevin aksaulması [Lsorunıluluk paylaşımında adil olunması lILKişisel eşyaların düzenli m* (alması Yukarıdaki ifadelerin hangisi aile içinde bir surunuıı nluş- masına yol açabilir? A. l B. ll C. lll koku] çağındaki bir çncuğa aşağıdaki sorumluluklardan hangisi düßez? A Okul kurallarına uymak B. Derslerini düzenli Çalışmak C. Ailenin geçimini sağlamak . "Aile bireyleri zaman zaman bir araya gelerek aile içi ilişkileri gözden geçirir. Aile bireyleri arasında . dağılımı yapılır." Yukarıdaki bnşluğıı hangi kelime ile A görev B. adalet C. mutluluk Aşağıdakilerden hangisi okul çaya ndaki bir çuclığım uilaleki görevleri arasında lmlunmazz A Okula dümnlı' giderek ve ders~ Ieıine çalışarak başarılı olmak Evin ihtiyaçlarını karşılamak C. Anne ve babaya ev eşlerinde yardımcı olmak F Evde herkesin bir işi var. Aile bireyleri .. .. paylaştıkça işleri daha kolay yaparlar. nılesi- ni en uygun hangi sözcükle tamamlayabilirit? A duyguları B. mutlulukları C. sorumlulukları Aşağıdakilerin hangisi, bilinçli bir tüketicinin yaptıkların- dun biri değildir? A. Alışverişte aynı özellikteki mallardan daha kalitesiz ve pahalı olanı seçer. B. Alınan mallara ait faturayı veya satış fişini alır. C. Alman malın TSE ve garanti belgesinin olmasına dikkat eder. Aşağıdaki ifmielerdm hangisi doğrudur? A Planlı çalışmak, her zaman bıışurırnızı artırır. B. Öğıenmede, duyu argıınlıırb' mızın önğni yoktur. C. Her Öğrencinin Öğrenme şek~ li aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi. nkul- dıı bulunan teknnlnjik bir urııç değildir? _g_ '. ı Aşağıdakilerden hangisi. in- sanların temel ihtiyaçların- dan biridir? A. gezme B. barınma C. Çalışma Evde besleai 'miz hayvan- lann. aşağıdakilerden hangi- sine ihtiyıcı daha azdır? A. hava B. toprak C. su Arkadaşımız Ebru, dergi ve gazete okumaktan hoşlanır. Ayrıca okuduklarından ilginc ve güzel olan yazıları bas~ kalarıyla da paylaşmayı sever. Buna göre Ebru hangi kulüp çalışmalarına katılmalııiır? A. Tmfik Güvenliği ve ilk Yar› dim Kulübü B. Bilinçli Tüketici Kulübü C. Yayın ve İletişim Kulübü Aşıığıduki söderden hangisi "temiz olmak ve cevıemizi taniz tutmak” ile dağildir? A. hılbi tatanizdir. B. Herkes evinin önünü temizler se solaıldur pırıl pırıl olur. c Nasıuıunıakisıymnmıebnuıc Okula geliş ve gidislerde trafik kurallarını hatırlatan işaret ve levhalar görürüz. Aşağıda veri- len trafik işaretlerinden hım- gisinirı anlamı yanlışım? A. î B. u c yaya yolu ısıklı bisiklet işaret girebilir Evde beslaıebilecek aşağıdaki üç Canlıdan hangisi diğer ikisinden daha farklıdır? Aßß. ý ,w Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki kulüp çalışmalanmn bir sonucu imaj! A. Öğrenciler. kendi aralarıır da görev paylaşımı yapar. B. Öğrenciler plansız calışma alışkanlığı kazanır. C. Bütün öğrenciler yetenekleri- ne göre sınıflandırılır. Pusula ile ilg ' verilen bilgi- lerden hangisi i? A. Pusula. en iyi yön bulma aracıdır. B. Pusulanın mavi renkli göster- gesi daima kuzeyi gösterir. C. Pusulamn mavi renkli göster› gesi doğuyu gösterir. Atatürk'ün aşağıdaki sözle- rinden hangisi onun insan sevgisini anlatınaktadır? A. Ne mutlu Türk'üm diyene! B. Yurtta barış. dünyada barış. C. Köylü. milletin efendisidir. Aile lıüyüklerimizin hayatıyla ilgili ifadeler-den hangisi doğ- rudur? A. Aile büyüklerimizin haya- tında bir değişiklik olmamış. B. Büyüklerimizin çocukken oy~ nadıklnn oyunlar ile şimdiki Oyunlar arasında pek deği- siklik olmamış. C. Dedem ve ninem. genclikle~ :inde yapabildikleri birçok şeyi simdi rahat yapamıycrlanmş. .Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi, gördüğü insan kamsım da mutlu olan bir ?â 5% G& Yanda gördü- _ ğünüz aile için , aşağıdakiler- den hangisi g] lgncınez? A. Bu aile, genis bir ailedir. B. Bu ailede üç nesil birlikte yaşamaktadır. c. Bu ailenin yapısı çekirdek İnsanları kısa süreli mutsuz eden olaylara ne ad verilir? A. hasgö ü B. mutluluk C. sorun T S ll İ. D A Z A M A N R u P A R A A K A P I C I Yukarıdaki sözcük avı bul- macasında tasarruf edile- i şeylerle ilgili kaç tane sözcük gizlenmiştir? A,2 B.3 C4 Bir ürünü tanıtmak için fark- lı yollarla yapılan çalışmalara ne ad verilir? A. reklam B. tanıtım C. proje Aşağıdaki davranışlardan han- gisi aile içinde sorun oluştu- rabiliı? A. Ders çalışmak B. Gürültü yapmak C. Kitap okumak ürünlerin tüketime sunulma- dan önceki aşamulannu ne ad verilir? A. tüketim B. ticaret C. üretim Aşağıdakilerden hangisi gün boyunca neler yapacağını planlayan bir kişinin karşıla- şabileceği bir sonuç alamaz? A. Bazı işlerini unutur. B. İşlerini planladığı zamanda yapar. C. İş hayatında başarılı olur. Aşağıdakilerden hangisi, plan~ şı_z bir çalışmanın sonucudur? A. görevlerini aksııtmak B. zamanında yatıp kalkmak C. bilgisayarla gerektiği kadar meşgul olmak Aile içinde işlerin düzenli yü~ rüyebihnesi için görev dağılı- mının nasıl yapılırnası gerekir? A. Herkesin aynı işi yapması ge: rekir. B. Adaletli görev dağılımı 0l~ ması gerekir. C. Bütün snrumluluğu babanın üstlenmesi gerekir. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki- lerden hangisini gggmaz? A. Her zaman en ucuz ürünü tercih eder. B. Alışveriş için ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler. C. Ekonomik gü üne göre alış- veriş yapar. Günlük hayatımızda işlerimizi düzenli yapmak ve başarılı olmak iğn ne yapmalıyız? A. Vızktimizi oyun oynayarak değerlendirmeliyiz. E. Günümüzün büyük bir kıs~ mını uyuyarak gecirmeliyiz. C. İşlerimizi planlayarak yap› malıyız. .Aşuğldaki davraxuşlarıiııu han- gisi israfg ömektir? A. Musluklar! açık bırakmamak B. Lüzumsuz elektrik kullanmak C. Lavubolarda ihtiyaç kadar peçete kullanmak Aşağıdakilerden hangisi evi- mizde kullandığımız gcyaluır- dun bin' olamaz? A. B. "Sonsuz bir hürriyet düşünmek mümkün değildir." (M. Kemal Atatürk) Atatürk, bu sözüyle neyi ifade etmek istemiştim A. H insanın sınırsız özgür- vardır. B. Özğürlüğün bazı sınırları vardır. C. İnsanlar sadece kendi öz~ gürlüklerini düşünmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, çev- remizle gelistirebil- memiz bakımından önemlidir? A. Kendimize yararı olan isler yapmak B. Toplumsal sorunlardan uzak durmak C. Huzurevi ve hasta ziyareb leri yapmak Aşağıdaki davranışlardan hım- gisi görgü kurallarına uygun degıldıx? A. Sınıf içerisinde söz almak konuşmak B. Arkadaşının sözünü kesme~ den dinlemek C. Telefonu, arayan kişinin yü~ züne kapatmak # Gürultü yapmak â# Seyahat etmek 49 İlköğreninıini tamamlamak H: Yüksek sesle müzik dinlemek Yukandakilerden kaç tanesi hak ve hürriyetlerimiz arasın- da yer alır? A.Z 13.3 C4- "Atatürk, insanların hak ve hürriyetlerine önem vermiştir." Aşağıdakilerden hangisi ile temel hak ve hünîyetler gü- vence altına alınmıştır? A. özgürlük B. anayasa C. cumhuriyet I. Trafik kurallarına uymamnk ll. Yemek yerken ağız şapırdannak HI. Otobüste yaşlıların ger vermek Yukandııkilerden hangileri görgü kurallanndandu? A. Yanlız lII B. I-Il-Ill C. II ve IIl Gerçeldeşmesini istediğimiz ve gerçekleşmesi için çaba harcııdığınuz değerlere ne ad verilir? A. iş B. amaç C. plan Amaçlara ulaşabilmek için bir takım işlemler yapmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi işlem basamaklıınndan biri olamaz? A. Amaç belirleyerek ise başla- mak B. Yapılacak işle ilgili planlar yapmak C. Başarısız olunacağını dü- sünmek "Amaçlarını bilerek, planlı çalı- şan kişi ' cümlesini hangi ifade ile tamamlayabiliriz? A. mutsuz olur. B. başarılı olur. C. düzenli olur. Amacım yerçeldeştirınek tiz& re çalışan bir kişi aşağıdaki- lerdan hangisini yapmaz? A. Plansız Çalışır. B. Olumlu eleştirilen' dikkate alır. C. Güclükları' yenmeye ÇdllŞlT. İlköğretim 3. sınıfa giden bir öğrencinin yıl sonundaki he- de& aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. okulunu başarıyla bitirmek B. OKS sınavını kazanmak C. Bir üst sınıfa başarıyla gecmek Başludığı bir bitirmekte zor- lanan bir arkadaşınıza hangi sözü söylemeııiz doğru olur? A. Hadi tekrar dene! B. Başammayacağını biliyor- dum. C. Beceriksizsin senı ,Toplumsal ilişldlerîınizi düzen- legeıı kunıllara ne mi verilir? A. özgürlük B. görgü kuralları C. haklar .Aşağıdakilerden hangisi aile içi kutlaxmlardaı-ı biri dggg” 'Lâm' A. Doğum günleri B. Evlilik yıl dönümleri C. Millî bayramlar Aşağıdakilerden hangisi mi- zah üyelerinden biri Qgiildîr? A. fıkralar B. kücük şakalar C. deneyler Aşağıda gruplar ve liderler eş- lestirilmiştir. Hangi eşleştirme @mü Grug Lider A. sınıf 2 öğretmen B. apartman :v kapıcı C. ûıtbol takımı a kaptan .Her gruba öncülük eden bir lider vardır. liderlerin olmaması duru- munda aşağıdakilerden han- gisi ortaya çıkabilir? A. Grup üyeleri arasında yetki karmaşası olur. B. Grup içinde birlik ve bera- berlik olur. C. Herkes kurallara uygun dav› rqnır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yıkık.: bilgi içerir? A. Liderler herkesi ilgilendiren fikirler üretirler. B, Liderler bulundukları gruba öncülük ederler. C. Liderler, yönetimde etkili değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. Etkilegici konuşur. B. Sorunlar karşısında çare- sizdir. C. Yeterince bilgiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi evi- mizdeki kişisel eşydlarunız- dun değildir? A. çanta B. kitap C. buzdolabı "Thmmiu bir çocuk" aşağıdaki davranışlardan A. Eşyalarmı düzenli ve özenli kullanır. B. Kendine ait olmayan esya- ları kullanmaz. C. Eşyalarmı gelişigüzel kul- lunır. Aşağıdaki acil numaralarının hangisi yangın ihbar telefo- nudur? A. 118 B. 110 C. 155 Çevremizi ağaçlandırmıının faydaları arasında hangisi g erilemez? A. Çevremizin görünümünü güzallestirir. B. Heyelan, cığ gibi dağa 0lag~ larını engeller. C. Tarım alanlarının azalması- na neden olur. Aşağıdaki olaylardan hangisi- nin oluşumunda insanların doğrudan etkisi vardır? A. deprem B. yangın C› heyelan Aşağıdakilerden hangisi yan- gm söndürmede kullanılacak bir yöntem değildir? A. Yangının olduğu bölgeye pan lagıcı madde atmak B. Yangın ihbarım 110'a bil- dirmek C. Yangına yangın söndürücü ile müdahale etmek Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında gg; almaz? A. sel B. yağmur C. çığ Aşağıdaki ifadelerden hangisi g!' ' bir vatandaşın özelliklerini ıınlııtmakmdır? A. Çalışan, ülkesine ve mil- letine değer veren insandır. B. Ülke kaynaklarını bilinc- sizce kullanır. C. Başkalarının hakkına saygı göstermez. kendini düşünür. Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biri değildir? A. mutfak B. sınıf C. oturma odası Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin etkilerini en gm i - dirmek için uygulanacak yön- temlerden biri de" dir? A. Cevrenin ağaçlandırılması B. Evlerin dere yatağına yapıl› ması C. Evlerin depreme dayanıklı gapılması Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemesi dğildjr? A. gazlı bez B. yara bandı C. anahtarhk Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge vardır? A.5 5.6 C.? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru dgğildir? A. Günes doğudan doğar batı- dan batar. ß. Deprem sırasında asansör& binilir. C. Pusula yön bulmamıza yar- dımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi yan- gın sırasında yapılacak bir davmmş ğýğ? A. Yangını herkese haber vermek B. Elbise dolabına saklanmak C. Yangını söndürmege çalışmak .Yaşadığımız ev ve aile ortaıııı- nı nasıl adlandınnz? A. yuva B. sınıf C. küme Xeıvyü nün tamamının veya bir bölumünün belirli oranlar› da küçültülerd( kâğıt üzerine çizilmesine ne ad verilir? A. krokı' B. proje C. harita .Harita üzerinde su alanlun hangi renkle gösterilir? A. mavi B. yeşil C. sarı Aşağıdaki bilgilerden hangisi nlı ? A. Yeryüzünde karalarm lOkuldaki derslerimizde başa- rılı ulabilmek için aşağıdaki lerden hangisini yapmalıyız? A. Ödevlerîmizi acele yapmam yız. B. Okula hazırlıklı gitmeliyiz. C. Evde ders tekrarı yapmama- Iıyız. Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru bir İletişim şeklidir? A. Başarılı konuşmasından do- layı arkadaşını kutlamak B. Sınıfta izin almadan konuş- mak C. Konuşurken başkalarının sö- zünü kesmek Yurdumuzdu İlköğretim Haf- tası ne zaman kutlanır? A. Ekim ayının ilk haftasında B. Okulların açıldığı ilk hafta C Eylül ayının ikinci haftasında "Dürüstlük - uyumsuzluk - pag- lasma ~ iyimserlik ~ sorumsuzluk - yardımseverlik › dağınıklık" İyi bir arkadaşım yukandald özellilderden kaç tanesi hu- lunmalıdır? A.2 5.3 C.4 Berkay bus zamanlarında müzik dinlemeyi. Beray ise şiir okumayı sever. Berkay arkadaşlanyla bir- likte olmaktan. Bemy ise yalnız kalmaktan hoslanmaktadır. Bu ifadelere göre, Berkay ile Beray için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Farkli özelliklere sahiptirler. B. Ortak özellikleri çok fazladır. C. Benzer şeylerden ha5lan~ maktadırlar, Arkadaşınız, bir spor dalında başarılı oldu ve okulunuza ma~ dalga getirdi. Bu durumda aşa- ğıdaki davranışlardan hangi- sim' yapmak doğru Qlmgz? A. Basarısından dolayı kutla~ mak B. Arkadaşımızm sevincini pay- Iaşmak C. Arkadaşımızın başarısından üzüntü duymak "Öfke ile kalkan zararla oturur.' atasözü bize neyi öğütler? A. Sakin olmayı E. Hoşgörülü olmayı C. Kavgası olmayı Aşağıdakilarden hangisi. gun- lış bir duvramştıır? A. Arkadaslcmmıza karşı kaba davranmak B. Öğretmenlerimiz& karşılaş- tığımızda onları selamlamak C. Eleştirilerimizi, arkadaslarır mızı kırmadan yapmak Aşağıdakilerden hangisi ileti- şimimizi olumsuz etkiler? A. Öfkeli ve kızgın anımızda arkadaşlarımızı kırmak B. Arkadaslarımıza karsı kibar davranmak C. Öğrstmenimizin söyledikle- rini yapmak Aşağıdaki ifadeletden hangisi yanlış bilgi içerir? A. Konuşmalanmızda nezaket kurallarına uymalıyız. B. Kunuşanı ve konusulanı önemsemeligiz. C. Söylemek istediğimizi düşün› maden söylemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi okul buşurımızı @muz etkiler? A. Okula gitmeden önce kah- vultımızı yapmak B. Hazırlıklarımızı yapmadan okula gitmek C. Ders programına göre çam tamızı hazırlamak "İnsanlar birbiriyle anlaşa~ bilmek için sağlıklı bir . kurmak zorundadır." cümlesini en iyi hangi sözcükle tamam- layabiliıiz? A. iş B. iletişim C. yardımlaşma "Teneffüs zili Çalınca bütün öğ- renciler okul bahçesine çıkar› lar, Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir." ifade- si aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Öğrenciler benzer özellikler gösterirler. B. Her öğrencinin yüz ve saç yapısı aynıdır. Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. f* .Seçeceğimiz arkadaşın hangi özelliğine dikkat etmeliyiz? A. Maddi durumuna B. Olumlu değerlerine C. Dış görünüşüne . Aşağıdaki davranışlardan han- gisi igj bir arkadaşlık ömeğîdir? A. Hasta arkadaşımın ziyaret etmek B, Arkadaslanmızın eşyalarını izinsiz almak C. ;arkadaşlarımızın yanlışları- ııa sevinmek Aşağıdakilerden hangisi, bir sorunu çözücü davranışlar? A. üzüntülü arkadaşımın (esek li etmek Sinirli arkadaşımın kızdırmak C› Düzenli ve çalışkan bir ar kadasımızı kıskanmak F' “Hayat Bilgisi konularını grup çalışmasıyla üğreniyoruz. Öğret- menimiz 3. grubu tahtaya çıkar- dı ve gruptaki arkadaşlarımız ko- nulannı anlatmaya başladılar. Beste, o sırada eksik bıraktığı ödevini tamamlamaya çalısıyarr du. Öğretmeniıniz, Bestdnin bu davranışının doğru olmadığını söyleyerek Besteyi uyardı." Besténin davranışı niçin dağ- ru değildir? A. Eksik ödevini tamamladığı için B. Grup arkadaşlarını dinleme~ diği için C. Derse katıldığı icin Aşağıdakilerden hangisi so* nm çözme yöntemlerinden bi- ri değildir? A. Hoşgörülü olmak B. Anlagışlı olmak C. Kırıcı olmak "Okulda güzel konuşmayı, suıruırı çözmeyi, araştırma yapmayı, oyunu kurallarına göre oyna- mayı öğreniyorum. Ayrıca in- sanı, çevreyi ve doğayı sevmeyi öğreniyorum." diyen bir öğren- ci için aşağıdakilerden hun- gisiııi s" me iz? A. Paylaşımcıdır. B. Kavgacıdır. C. Arastırmacıdır. Aşağıdakilerden hangisi gg; Lg bir davranışta? A. B. Arkadaşlarımızla iyi geçin- mek Öğretmenimizin sözlerini din~ lemek Sadece istediğimiz derslere girmek Ali, sınıf arkadaşlarıyla çok iyi geciniyordu. Onlara daima gü~ ler yüzlü davranıgor ve sorunsuz bir arkadaşlık sürdürüyordu. Ali ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebi- lir? A. hoşgörülü B. kuralcı C. şımarık Aşağıdaki davranışlardan han- gisi arkadaşlık ilişkilerimizi duman: etkiler? A. Arkadaslurımıza karşı hos- gönîlü davranmak B. Arkadaşlarımıza karşı yanlı davranmak C. Arkadaşlarımızla ilişkileri- mizde çıkarcı olmamak "Bir yerin kus bakışı görünüşü nun kâğıt üzerine çizilmesine . . denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılma- lıdır? A. kroki B. harita C. okul Günümüzün büyük bir bölü* münü okulda geçiririz. Okul. kuralları olan bir kummdur. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralhzrından biridir? A. Yerlere çöp atıp sınıfı kirlermek B. Okul koridorlarınıia koşmak C. Okula zamanında gelip gitmek Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulu en iyi şekilde tanımlar? A. Okul bizim ikinci evimizdir. B› Okulda güzel günler yasarız. C. Okul bizi hayata hazırlar. iokul ve sınıf aşyalaxıımzı kul- lanırken neye dikkat etmeliyiz? A. istediğimiz gibi kullanıp at- malıgız. E. Bizden sonrakilerin 0 esya- ları kullanacağını düşünv meliyiz. Okula ait olduğu için dokun- mamahyız. C Yukarıdaki kroki nereyi gös- termektedir? A. okul B. sınıf C. mahalle . Okulda çeşitli sorunlar yaşam& mak için okul kurallarına uy~ malıyız. Aşağıdakilerden hangisi okul kuralları arasında yer gjmgz? A. Öğretmenin uyarılarına dik* kat etmek B. Arkadaslurımızla iyi geçin- mek C. istediğimiz sınıfta derse gir~ mek Tasarruf konusunda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kaynakları bol bul rüketm& liyiz. B. Kaynakları, ihtiyacımız ka- dar kullanmalıyız. C. Kaynaklarm tükenebileceği- ni düşünerek bilinçli kullan- malıyız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kişisel bakımlı: ilgili değildir? A. Elimizı yüzümüzü yıkamak B. Lüzumsuz yanan ışıkları 5ön~ dürmek C. Giysilerimizi temiz kullanmak Kişisel balumınıızı düzenli ola- rak yapmak aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunur? A. Ailemize B. Bilgimize C. Sağlığımıza I-sağlık Z-para 3-zaman Elini yıkarken musluğu açık bırakan bir kişi numaralandı- nlmış kaynaklardan hangisini israf etmiş olur? A.3 5.2 C.1 Arkadaşına: “Oyun bir eğlen- cedir. Kaybetmek de kazanmak da var. Daha sonraki maçı da siz kazanırsmız." diyen biri, bu sözleriyle hangi davranışı sergilemek istemektediı? A. Arkadaşını kutluyor. B. Arkadaşını teselli ediyor. C. Arkadaşına sevincini belirr tiger. "Hiçbir oyun, insan sağlığından daha önemli değildir." diyen biri, hangi sorunu çöznek için bu ifadeyi kullanıyor? A. Oyunda kavga başlatmak için B› Kaybeden oyuncuları kızdır- mak için C. Oyunda sakatlanmaları ön- lemek için Aşağıdakilerden hangisi. okul hayatı ile ilgili iyimser bir ba- kış açısıdır? A. Hastalandım, eğitimimi ya~ nda bırakmalıyım. B. Ailem ekonomik sıkıntı Çeki› gor. aile bütçesine katkıda bulunmak için okulu devam etmemeliyim. C. Fakiriz ama yardım kuru- luşlarına başvurup eğitimi- me devam etmeliyim. Aşağıdakilerden hangisi kisi: sel bakım etkinliklerinden biri degı ir? A. Bango yapmak B. Saç tıraşı olmak C. Top oynamak Kişisel bakım yaparken tutum* lu davranmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifade ile ilgili değildir? A. İhtiyacımız kadar su kullan- malıyız. B. Saç bakımına önem verme- liyiz. C. Lambaları işimiz bitince sön› dürmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi dem geli ve düzenli beslenmeyen bir öîencinin yaşadığı sorun alabilir? A. Yorgun ve aç bir şekilde ders yapmak zorunda kalır. B. Hastalıklara karsı direnci artar. C. Dersleri daha dikkatli bir şekilde takip eder. .Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Günlük enerji ihtiyacımızı besinlerden sağlarız. B. Günde bir öğün yemek ge- mek gerekir. C. Sabah kahvaltısı yapmadan okula gitmeliyiz. Dengeli beslenebilmek için her türlü basindan yeteri kadar al- mak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi besin türlerinden biri ıkâüm? A. Hayvansal besinler B. Maddesel besinler C. Bitkisel besinler Aşağıdaki kahvaltı menüsün- den hangisi bir öğrenciye aittir? A› bal ~ yumurta ~ peynir ~ süt ~ zeytin B. cips ~ cola ~ ekmek ~ patates kızartması C. Çikolata ~ gazoz - simit - çay ı Aşağıdaki davranışlardan hun- gisi, arkadaşlurumzın sağlığı- ru öneınsediğimizi gösterir! A. Okulun tuvalet ve lavabo- larını temiz bırakmak E. Çöpleri, sınıflara ve koridor- lara atmak C. Oyunda sinirlenip arkadaşlık rımızı sakatlamaya Çalışmak l Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kullandığınız kaynuklurdan biri A. su B. elektrik C. güneş Aşağıdakilerden hangisi okul- da meydana gelebilecek kaza- Iardan biridir? A. Tzenin raydan çıkması B. İki otomobilin çarpışması C. Merdivenlerden yuvarlanmak Aşağıdakilerden hangisi kuzu anında yapılması gereken iLk iştir? A. Yaralıyı hemen ameliyata almak B. Sakin olup çevreyi boşaltmak C. Olay yerinden uzaklaşmak Güvenlik kurallarına uyulma- dığı zamanlarda can ya da mal kaybına yol açan olaylara ne denir? A. Acil durum B. Kaza C. Olay "Arkadaşım zehirlenince Paniğe düşmeyince 1 12 deyince r Gelir kapıma ses verince." Dörtlükte "112" olarak sözü edilen kuruluş hangisidir? A. Polis imdat B. Yangın ihbar C. Acil servis 1. Hastaneye ulaşma 2. İlk müdahaleyi yapma 3. Yardım çağrısında bulunma 4. Sakin olup çevreyi boşaltma 5. Doktor müdahalesi Yukarıdaki numaralandınlırnış ilkyardım çalışmalarında doğ- ru bir müdahale için hangi numamlann yerleri değiştiril- melidiı? A. 3~5 B. 1-4 C. 24k Kazaya uğrayan kişiye yapılan ilk müdahaleye ne ad verilir? A. İlk yazdım B. İkaz C. Acil durum Oyun oynarken dildmtli olmalıyım, Ece, teneffüste oyun oynamak istiyor. Oyunda ıfkkatli olması gerek ni düş ' . Ece, niçin dikkatli olmak zo- rundadır? A. Oyunu kurallarına uygun olarak oynamak için B. Oyun kazalarına uğrama- mak için C. Arkadaslarıyla iyi geçinmek için Aşağıdakilerden hangisi, @î birlik ve beraberliğinıizin pe- kişmesi için önemlidir? A. Özel günlerimiz B. Okulumuz C. Bayramlarımız Aşağıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılır? A. Atatürkün Samsun'a çıkması B. Atatürkün kurmay yüzbaşı olması C. Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadele- sı"ni başlatan Atatürk. sırasıı 1A nerelerde toplantılar yapa- rak Ankara'ya ulasmısnr? A. Samsun ~Amasya ~ Erzurum ~ Sivas - Ankara B. Sammn - Ankara - Sivas - Erzurum ~ Amasya C. Samsun ~ Sivas ~ Amasya ~ Erzurum - Ankara Aşağıdakilerden hangisi Mus› tııfa Kemal'in devam ettiği olqıllar arasında namus? A. Şemsi Efendi İlkokulu B. Manastır Askerî Lisesi C. Hava Harp Okulu Aşağıdakilerden hangisi Ata- türk'ün öğrenim hayatında etkisi ulan kişilaıian A. Annesi Zübeyde Hanım B. Kız kardeşi Makbule Hanım C. Öğretmeni Mustafa Bey . Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in öğrenimine am vermesine sebep olmuştur? A. Babası Ali Rıza Efendfnin ö- lümü B. Yaşadığı bölgede okulun bu› lunmaması C. Annesinin onu askerî okula göndermek istememesi Aşağıdakilerden hangisi Mus- tafa Kemal'in eğitim - öğre› tim hıııatında yaşadığı olay- lardan biri değildir? A. Annesinden habersiz askerî okul sınavlarına girmesi B. 1881 yılında Selanikte doğ~ ması C. Matematik öğretmeninin ona "Kemal" adını vermesi .Aşağıda verilen olaylardan hangisi ;imam olmuştur? A. Türkiye Cumhuriyeti Dev1e~ tinin kuruluşu B. Türkiye Büyük Millet Mecli~ sinin acılısı C. Atatürk'ün Samsun'a ayak basması Aşuğıdakilerin hangisi. okul- daki kuralların kanına sebebi olamaz? A. Öğrencilerin sağlığı ve mutlu- iuğu B. Öğrencilerin verimli ders Çalışması C. Öğrencilerin ev işlerinde aile büyüklerine yardımcı olması Aşağıdakilerin hangisini yap- mak, bir problemin çözümü olabilir? A. Birisinin eşyasım izinsiz al› dığımızda özür dilemek B, Çöpleri yere atarak sınıfı kirletmek C. Oyunda kazanmayı ve kay- betmeyi fazla büyütmek Evde veya okulda meydana g& len bir yaralanma olayını aşağıdaki numaralardan han- gisine iletmeliyiz? A.11Ü 5.112 C,155 Aşağıdaki yiyeceklerden han- gisi düzenli ve dengeli beslen- me ile ilgili de” ' ? AEKÖ Başarılı ve çalışkan bir öğren› cisiniz. Bu özelliğini: ile öğret menlerinizin ve arkadaşları* nızın dikkatini çekiyorsunuz. Ama aileniz fakir. Bu durumda Atatürk'ün hangi özelliklerini kendinize örnek alırsınız? A. Öğrenim hayatına ara ver- mesini B. Çalıskanlığım ve kararlılığını C. Çiftlikte dayısına yardımcı olmasını Ayşe, kitap okumayı çok sever. Arda, müzik dinlemeyi; Ferda bahce işleriyle uğraşmayı se~ ver. Buna göre aşağıdakiler- den hangisi söylengmez? A. İnsanlar arasında farklılık- lar olması doğaldır. B. Bütün öğrenciler benzer özelliklere sahiptir. C. Bu öğrencilerin zevkleri de› ğisiktır. Aşağıdakilerden hangisi arkadaş sqîimine dikkat A. Arkadaşını söyle. sana kim olduğunu söyleyeyim. B. Damdan düşen, damdan dü- şenin hâlini bilir. C. Denize düşen yılana sarılır. Aşağıdaki İletişim şekillerin- den hangisi doğru değildir? A. Merve, sabah karşılaştığı arkadaşına "Günaydınl" dedi. B. Reha, simit yiyen arkadaşı- na "Afiyet olsun!" dedi. C. Zeki, eve dönmek icin servise binince arkadaşlarına selam vermedi. Hangisi. dengeli ve düzenli beslenmenin bir sonucudur? A. Sağlığımız ve okul hayatımız olumsuz etkilenir. B. Hastalıklara karşı direnci~ miz artar. C. Dersleri düzenli ve dikkatli bir şekilde takip eaemeyiz. . Aşağıdakileriıı huıvıgisi. arkı:- daşlanmızla yaşadığımız so- runların çözümünü sağlamaz? A. hoşgörü B. saygı C. bencillik Sınıf kituplığınızdaki eskimiş kitaplarla ilgili bir çözüm sunmanız istenseydi hangisi« ni önerirdiniz? A. Arkadaşlarımızla birlikte kitapları onanrdık. B. Çok eskimiş kitapları paket yaparken kullanırdık. C. Eskiyenleri Çöpe cımrdık. Aşağıdakilerden hangisi kişi- sel baklm ile ilgili dýildir? A. Hasan'ın gıkaması B. İlknurhn dişlerini fırcaluyıp saçlarını taraması C. Osman'ın bahcedeki cicek- leri sulaması Hangisi okulda uyulması ge- reken kıırallıırdandu? A. B, C. koridorda top oynamak Dersler& zamanında girmek Lavabolardaki acık bırakmak muslukları Taneffüste arkadaşlarınızla bah- çede tup oynuyursunuz. Ali'nin topa sert vurmasıyla tup bahce duvarını aşarak yola kaçtı. Ali. topu almak için nasıl bir yola başvurmalııiır? A. Bahçe duvarından atlayarak topu almalıdır. B. Kendisini ilgilendirmediğini. topu sahibinin alması ge- rektiğini söglemelidir. C. Nöbetçi ğretmen gözeti- minde topu almalıdır. . Hangisi Atatürk'ün hayatıyla ilgili ;Eş bir bilgidir? A. Atatürk. okula mahalle mek- tebinde basladı. B. Ata rk, annesini kaybedin- ce eğitimine ara verdi. c. Atatürk, çalışkanlığı ile öğ- retmenlerinin dikkatini çekti. Bilinçli tüketici, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A. Aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. B. Haksızlığa uğradığı zaman hakkım arar. C. En çok reklamı yapılan malı satın alır. Aşağıdakilerden hangisi okul- da sağlığımızı glumgg etkiler? A. Temiz Iavabolar B. Yerlere atılan çöpler C. Havalandırılmış sınıfîar Aşağıdakilerden hangisi, bilgi- sagan kullanırken takip ettiği- miz yöneıgelerden biri A. Soruları çıîız. B. Sağ tuşu tıkla. C. Fare imlecini tıklat. Aşağıdakilerden hangisi. duygu- ların paylaşıldığı!!! aößııg? A. sevince ortak olmak B. üzüntüyü paylasmak C. Başarıları kıskanmak Okul yolunda güvenliğımiz için trafik kurallarına uyma- lıyız. Bunun yanında ...." cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle anlamlı şekilde ta- mamlayabiliriz? A. Arkadaslarımızla birlikt fark- lı yollardan eve dönebil iz. B. Tanımadığımız kisilerin ka- bul edilemez önerilerini red~ detmeligiz. C. Herhangi bir servis aracına binerek okula gitmeliyiz. Aşağıdaldlerdm memizi olumlu yönde etkiler? A. planlı çalışmak B. gürültülü ortamlar C. Özel bir calısma gerimizin olmaması Aşağıdaki “duyu organı ile renme şekli" eşleştirmelerin- den hangisi yardımı? A. ` « müzikle öğrenme B. « seyrederek Öğrenme C. ı ı< dokunarak öğrenme Aşağıdakilerden hangisi. ğ dedilmesi gereken bir öneridir? A. Yalan söylemeyi bırakmamır zın istenmesi E. Bize zarar verecek davmnı& lardan uzaklaşmamızırı isten- mesi C. Bir arkadaşımızın. okuldan kaçmayı önermesi Aşağıdakilerden hangisi, okul yolunda surgn yaşgmamak için yapılması gerekenlerden biridir? A. İnsanların olmadığı yerler- den okula gitmek B. Okula, güvenli yollardan gi- dip gelmek C. Yabancı insanlarla birlikte okula gitmek Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki öğrenci kulüplerinin kurul› mn sebeplerinden biri gg? A. Öğrencilerin; bilim, sanat. kültür ve spor alanlarında çalışmalar gapmalarınm sağlanması B. Öğrencilerin: planlı çalışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazanması C. Oğrencilerln; kulüplerin amaçları dışında Çalışmalar yapmasının sağlanması .Cımlıları ve doğa ile iç içe ol- mayı seven bir öğrenci hangi kulübü tercih etmelidir? A. Yeşili Koruma Kulübü B. Engelliler Dayanışma Kulübü C. Satranc Kulübü Bulunduğunuz yerleşim yerin- de, trafikle ilgili bir run yaşanıyorsa bunun çö mü için ne yapılabilir? A. Yolları trafiğe kapatabiliriz. B. Yetkililere. trafik işaret ve levhalarma ihtiyaç olduğu- nu bildiririz. C. Taşıtların. trafîkren uzak~ Iaştırılmasmı isteyebiliriz. i Aşağıdakilerden hangisi. "sağlık, temizlik ve cevre kulü- bü" nün amacı olamaz? A. Çevreyi ağaclandırmak B. Okulun bahçesini kirletmek C. Sağlığı koruma yollarını öğretmek .Aşağıdaki özelliklerin hangi- lerinin, bir arkadnşta bulun- ması istenir? A. çalışkan, dürüst, yetenekli B. bencil, tembel, gecimsiz C. kavgacı, kırıcı, plansız Temel ilıtiyaçlarımız. hangi seçenekte doğru olarak varil› miştin A. telefon, bilgisayar, bisiklet B. ev, elbise, giyecek C. tatil, Eğlence. gezi Yaşadığımız dünyada insanlar- dan baska canlılar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi canlı grubunun dışında gg? A. hayvan B. toprak C. bitki Sıcak yerlerde uyumayı çok severim. Evıme sadığjm. Fare\erin düşmanıyım. Yukarıda özellikleri verilen hayvan hangisidir? Aßßv i Hayatımızı sürdürebilmek için sahip olmamız gereken bir takım şeyler vardır. Bunlara genel olarak ne ad verilir? A. ihtiyac B. istek C. para Evinde bitki ya da hayvan ye- tiştiren bir insanın amacı ne olabilir? A. Para kazanmak B. Diğer insanlardan farklı olmak C. Yetiştirdiği canlının s0rum~ luluğunu almak Aşağıdakilerden hangisi ev içinde yetîştirebileceğimiz bitkiler arasında ? ..Cİ Aşağıdakilerden hangisi evi~ mizdeki gti vurhklarıiıındır? A. mftaki oyuncak ayıcık B. akvaryumdaki balık C. doğadaki kuş Aşağıdakilerden hangisi ev- lerde heslenebilecek hayvan grubunun dışındğý A. B. C. Ü â s» 1 3+4 2 Yukarıdaki tabelada 4 rakamı, Güneş'in doğduğu yönde bulun› makmdır. Buna göre, g ralmı-ııı hangi yöndedir? A. kuzey B. güney C. batı `Pusulayı aşağıdaki alanlar› dan hangisinde kullanımı? A. Zamanı öğrenmede B. Hava durumunu öğrenmede C. Yön bulmada . Öz geçmişimizi bilmemiz bizim için niçin önemlidir? A. Öz geçmişimiz bize ait bi]- gilerden oluşur. B. Öz geçmişimizi anne ve ba- bamız bilir. C. Kendimizi daha iyi tanımak icin öz gecmisimizi bilmeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi öz geçmişimizi aktarırken kulla- nacağımız ifadeler arasuıdu ueıulmqz? A. Ben 1997 yılında Anamufda duğdum. B. Komsulanmız Ahmet amca ile Hatice ninedir. C. İlköğretime Papatya İlköğre- tim Okulunda başladım. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ailemizin tarihçesi içinde mr almaz? A. Dedem. Soyadı Kanunu`rıdan sunra "KARA" soyadını almış. B. Büyük dedem Çanakkale Sava- şı'na katılmış ve şehit olmuş. C. Ben büyüyünce ünlü bir dok- tor olmak istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi, hayal unsuru, gerçekleşmesi müm- kün alınmayan bir istektir? A. Bir kusun sırtına binip gök~ yüzünde dolaşmagı istemek B. Bisikletinin olmasını istemek C. Yeni Uguncaklar istenmesi Yüzümüzü Güneş'in doğduğu tarafa dönersek sol kolumu- zun bulunduğu yer, hangi yönü gösterir? A. kuzeyi B. güneyi C. doğuyu Ahmet, kısa boylu bir arkadası- mızdır. Cok hızlı koşar, çevik ve atılgandır. Boyu ile kilosu uyumludur. Yukarıda özellikleri verilen Ahmet'in hangi spor dalına yönelmesi uygun olur? A. basketbol B. bale C, atletizm Hangi davranış. aile içindeki sorunlann çözümüne katkıda bulamaz? A. Tuvalet, lavabo gibi ortak kullanım alanlarını temiz bı- rakmcık B. Aynı odayı paylaştığımız kardesiınizle odanın kullanı- mı konusunda fikir alışverişi yapmak C. Oturma odasına veya kori- dom esya bırakmak Hangisi, evimizin adresini ve telefon numarasını tam ve doğru olarak bilmemizin ya» rıırlıırından biri gjggmg? A. Güvenlikle ilgili sorunumuzu yetkililere bildirmek B. Tatil dönüşü evimizi rahat bir şekilde bulabilmek C. Acil durumlarda, yetkililer den yardım istemek Hayatırruzı kolaylaştırmak için birbirinizin yeteneklerine ih- tiyaç duyarız. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? A. meslek dalları B. iş yerleri C. yardımlaşma Meslek seçiminde aşağıdaki- lardan hangisi dikkate alınma- lıdır? A. Anne ve babamızın istediği B. En çok para kazqnabilece- ğimiz mesleği seçmek C. İlgi ve geteneklerimiz Güvenlik Güçleri ıllsl Güvenlik Görevlileri Yukandalci şemada 2 numara- h kısma yazılacak olan birim hangisidir? A. Ordu B. Polisler C. Sporcular Çeşitli ağaç parçalarını kulla- narak bunlardan kapı, pence- re, masa gibi syalar yapabi- len bir kişi hangi mesleği yap- maktadır? A. marangoz B. doktor C. dokumacı Öğrencilere genel olarak hep şu soru sorulur: Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Aşağıdakilerden hangisi öğ- rencilerin büyüyünce olmak istediklerinin genel adıdır? A. doktor B. asker C. meslek .- u Yeni bilgiler öğrenmemize yar- dım eden öğretmenlerimiz han- gi iş alanında faaliyet göste- Kitler? A. sağlık B. eğitim c. güvenlik Devlet kurumlarında çalışan görevlilere genel olarak ne ad verilir? A. meslek B. memur C. işçi Aşağıdııkilerden hangisi mes- lek dallarından biri A. öğretmenlik B. avukatlık C. genclik işitme engelli olan bir kişiyle anlaşmanın en kolay gulu hangisidir? A. Sözle anlatma B. işaretle gösterme C. Konuşma .I. Dokunma duyumuzu SÖZSÜZ iletişimde kullanahiliriz. II.Sözsüz iletişimde jest ve mi~ miklerden gararlanılır. IILİnsanIarın benzer ve farklı özellikleri vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangi- leri doğrudur? A. I ve II B. ll ve III C. LH ve III .Aşağıdaki duyu organlarının- dan hangisi görsel şeyleri tu- mmıımız içindir? A. Q B. ı C.. .İşitme engelli olan bir ldşiyle konuşurken aşağıdakilerden huneıisini ? A. sözlü ifade B. isaret dili C. yazılı anlatım "Aile" ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Toplumun en kücük birimidir. B. Akraba ve komşulardan olur C. Kişileri şan topluluktur. kendini güvende hissetti i bir toplulukmr. Aşağıdakilerden hangisi aile- nin yapısını belirleyen unsur- lardan biri dgğildiı/I A. alışkanlıklar B. beğeniler C. evin odaları Aşağıdaki eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir mad- deden yapılmıştır? A. buzdolabı B. kitaplık C. sehpa © © ® İnsanların düşündüklerini ıık- tanrken vücutlunnı kullan- malarını] ne denir? A. sözlü iletişim B. beden dili @ C. görsel anlatım Aşağıdaki ifızdeleıden hangisi ailenin önemini anlatmakıııdır? A. Özel sorunlarımızı öncelikle ailemizle paylaşırız. B. Bütün insanlar yaşlamr ve değişirler. C. Her bireyin kendine özgü yönleri vardır. Bizim ailemiz dört kişiden oluş- maktadır. Ben, annem. babam ve kardeşim. Ben, anneme ben~ ziyorum. Kardesim, babama benziyor. Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulıışılır? A. Ailede her birey lîziksel olarak birbirinden çok farklıdır. B. Aile bireylerinin fiziksel ola~ mk birbirlerine benzeyen yönleri vardır. C. Ailede erkek çocuklar baba- ya, kız çocuklar anneye ben* zerler. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir? A. geniş aile B. büyük aile C. çekirdek aile Aşağıdaki cümlelerden hangi- sinde verilen bilgiler ıııığıuıım A Aile bireyleri arasında sü~ rekli çatışma olmalıdır. B. İnsanlar birbirleriyle ileti~ şim kurarak anlasırlar. C. Aile bireyleri arasında ükir ayrılıkları olmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi geniş aileyi ulııştunır? A Annekbabwkomsnlar B. Annerbabawcuklar C. Anne~bııbıı~dede~çocuklar~ nine İnsanların ulaylıın farklı d& ğerlendirınesine ne ad vedlir? A Bakış açısı B. Görgü kuralları C. Değer yurgısı l l. üstlerıilen görevin aksaulması [Lsorunıluluk paylaşımında adil olunması lILKişisel eşyaların düzenli m* (alması Yukarıdaki ifadelerin hangisi aile içinde bir surunuıı nluş- masına yol açabilir? A. l B. ll C. lll koku] çağındaki bir çncuğa aşağıdaki sorumluluklardan hangisi düßez? A Okul kurallarına uymak B. Derslerini düzenli Çalışmak C. Ailenin geçimini sağlamak . "Aile bireyleri zaman zaman bir araya gelerek aile içi ilişkileri gözden geçirir. Aile bireyleri arasında . dağılımı yapılır." Yukarıdaki bnşluğıı hangi kelime ile A görev B. adalet C. mutluluk Aşağıdakilerden hangisi okul çaya ndaki bir çuclığım uilaleki görevleri arasında lmlunmazz A Okula dümnlı' giderek ve ders~ Ieıine çalışarak başarılı olmak Evin ihtiyaçlarını karşılamak C. Anne ve babaya ev eşlerinde yardımcı olmak F Evde herkesin bir işi var. Aile bireyleri .. .. paylaştıkça işleri daha kolay yaparlar. nılesi- ni en uygun hangi sözcükle tamamlayabilirit? A duyguları B. mutlulukları C. sorumlulukları Aşağıdakilerin hangisi, bilinçli bir tüketicinin yaptıkların- dun biri değildir? A. Alışverişte aynı özellikteki mallardan daha kalitesiz ve pahalı olanı seçer. B. Alınan mallara ait faturayı veya satış fişini alır. C. Alman malın TSE ve garanti belgesinin olmasına dikkat eder. Aşağıdaki ifmielerdm hangisi doğrudur? A Planlı çalışmak, her zaman bıışurırnızı artırır. B. Öğıenmede, duyu argıınlıırb' mızın önğni yoktur. C. Her Öğrencinin Öğrenme şek~ li aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi. nkul- dıı bulunan teknnlnjik bir urııç değildir? _g_ '. ı Aşağıdakilerden hangisi. in- sanların temel ihtiyaçların- dan biridir? A. gezme B. barınma C. Çalışma Evde besleai 'miz hayvan- lann. aşağıdakilerden hangi- sine ihtiyıcı daha azdır? A. hava B. toprak C. su Arkadaşımız Ebru, dergi ve gazete okumaktan hoşlanır. Ayrıca okuduklarından ilginc ve güzel olan yazıları bas~ kalarıyla da paylaşmayı sever. Buna göre Ebru hangi kulüp çalışmalarına katılmalııiır? A. Tmfik Güvenliği ve ilk Yar› dim Kulübü B. Bilinçli Tüketici Kulübü C. Yayın ve İletişim Kulübü Aşıığıduki söderden hangisi "temiz olmak ve cevıemizi taniz tutmak” ile dağildir? A. hılbi tatanizdir. B. Herkes evinin önünü temizler se solaıldur pırıl pırıl olur. c Nasıuıunıakisıymnmıebnuıc Okula geliş ve gidislerde trafik kurallarını hatırlatan işaret ve levhalar görürüz. Aşağıda veri- len trafik işaretlerinden hım- gisinirı anlamı yanlışım? A. î B. u c yaya yolu ısıklı bisiklet işaret girebilir Evde beslaıebilecek aşağıdaki üç Canlıdan hangisi diğer ikisinden daha farklıdır? Aßß. ý ,w Aşağıdakilerden hangisi, okul- daki kulüp çalışmalanmn bir sonucu imaj! A. Öğrenciler. kendi aralarıır da görev paylaşımı yapar. B. Öğrenciler plansız calışma alışkanlığı kazanır. C. Bütün öğrenciler yetenekleri- ne göre sınıflandırılır. Pusula ile ilg ' verilen bilgi- lerden hangisi i? A. Pusula. en iyi yön bulma aracıdır. B. Pusulanın mavi renkli göster- gesi daima kuzeyi gösterir. C. Pusulamn mavi renkli göster› gesi doğuyu gösterir. Atatürk'ün aşağıdaki sözle- rinden hangisi onun insan sevgisini anlatınaktadır? A. Ne mutlu Türk'üm diyene! B. Yurtta barış. dünyada barış. C. Köylü. milletin efendisidir. Aile lıüyüklerimizin hayatıyla ilgili ifadeler-den hangisi doğ- rudur? A. Aile büyüklerimizin haya- tında bir değişiklik olmamış. B. Büyüklerimizin çocukken oy~ nadıklnn oyunlar ile şimdiki Oyunlar arasında pek deği- siklik olmamış. C. Dedem ve ninem. genclikle~ :inde yapabildikleri birçok şeyi simdi rahat yapamıycrlanmş. .Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi, gördüğü insan kamsım da mutlu olan bir ?â 5% G& Yanda gördü- _ ğünüz aile için , aşağıdakiler- den hangisi g] lgncınez? A. Bu aile, genis bir ailedir. B. Bu ailede üç nesil birlikte yaşamaktadır. c. Bu ailenin yapısı çekirdek İnsanları kısa süreli mutsuz eden olaylara ne ad verilir? A. hasgö ü B. mutluluk C. sorun T S ll İ. D A Z A M A N R u P A R A A K A P I C I Yukarıdaki sözcük avı bul- macasında tasarruf edile- i şeylerle ilgili kaç tane sözcük gizlenmiştir? A,2 B.3 C4 Bir ürünü tanıtmak için fark- lı yollarla yapılan çalışmalara ne ad verilir? A. reklam B. tanıtım C. proje Aşağıdaki davranışlardan han- gisi aile içinde sorun oluştu- rabiliı? A. Ders çalışmak B. Gürültü yapmak C. Kitap okumak ürünlerin tüketime sunulma- dan önceki aşamulannu ne ad verilir? A. tüketim B. ticaret C. üretim Aşağıdakilerden hangisi gün boyunca neler yapacağını planlayan bir kişinin karşıla- şabileceği bir sonuç alamaz? A. Bazı işlerini unutur. B. İşlerini planladığı zamanda yapar. C. İş hayatında başarılı olur. Aşağıdakilerden hangisi, plan~ şı_z bir çalışmanın sonucudur? A. görevlerini aksııtmak B. zamanında yatıp kalkmak C. bilgisayarla gerektiği kadar meşgul olmak Aile içinde işlerin düzenli yü~ rüyebihnesi için görev dağılı- mının nasıl yapılırnası gerekir? A. Herkesin aynı işi yapması ge: rekir. B. Adaletli görev dağılımı 0l~ ması gerekir. C. Bütün snrumluluğu babanın üstlenmesi gerekir. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki- lerden hangisini gggmaz? A. Her zaman en ucuz ürünü tercih eder. B. Alışveriş için ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler. C. Ekonomik gü üne göre alış- veriş yapar. Günlük hayatımızda işlerimizi düzenli yapmak ve başarılı olmak iğn ne yapmalıyız? A. Vızktimizi oyun oynayarak değerlendirmeliyiz. E. Günümüzün büyük bir kıs~ mını uyuyarak gecirmeliyiz. C. İşlerimizi planlayarak yap› malıyız. .Aşuğldaki davraxuşlarıiııu han- gisi israfg ömektir? A. Musluklar! açık bırakmamak B. Lüzumsuz elektrik kullanmak C. Lavubolarda ihtiyaç kadar peçete kullanmak Aşağıdakilerden hangisi evi- mizde kullandığımız gcyaluır- dun bin' olamaz? A. B. "Sonsuz bir hürriyet düşünmek mümkün değildir." (M. Kemal Atatürk) Atatürk, bu sözüyle neyi ifade etmek istemiştim A. H insanın sınırsız özgür- vardır. B. Özğürlüğün bazı sınırları vardır. C. İnsanlar sadece kendi öz~ gürlüklerini düşünmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, çev- remizle gelistirebil- memiz bakımından önemlidir? A. Kendimize yararı olan isler yapmak B. Toplumsal sorunlardan uzak durmak C. Huzurevi ve hasta ziyareb leri yapmak Aşağıdaki davranışlardan hım- gisi görgü kurallarına uygun degıldıx? A. Sınıf içerisinde söz almak konuşmak B. Arkadaşının sözünü kesme~ den dinlemek C. Telefonu, arayan kişinin yü~ züne kapatmak # Gürultü yapmak â# Seyahat etmek 49 İlköğreninıini tamamlamak H: Yüksek sesle müzik dinlemek Yukandakilerden kaç tanesi hak ve hürriyetlerimiz arasın- da yer alır? A.Z 13.3 C4- "Atatürk, insanların hak ve hürriyetlerine önem vermiştir." Aşağıdakilerden hangisi ile temel hak ve hünîyetler gü- vence altına alınmıştır? A. özgürlük B. anayasa C. cumhuriyet I. Trafik kurallarına uymamnk ll. Yemek yerken ağız şapırdannak HI. Otobüste yaşlıların ger vermek Yukandııkilerden hangileri görgü kurallanndandu? A. Yanlız lII B. I-Il-Ill C. II ve IIl Gerçeldeşmesini istediğimiz ve gerçekleşmesi için çaba harcııdığınuz değerlere ne ad verilir? A. iş B. amaç C. plan Amaçlara ulaşabilmek için bir takım işlemler yapmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi işlem basamaklıınndan biri olamaz? A. Amaç belirleyerek ise başla- mak B. Yapılacak işle ilgili planlar yapmak C. Başarısız olunacağını dü- sünmek "Amaçlarını bilerek, planlı çalı- şan kişi ' cümlesini hangi ifade ile tamamlayabiliriz? A. mutsuz olur. B. başarılı olur. C. düzenli olur. Amacım yerçeldeştirınek tiz& re çalışan bir kişi aşağıdaki- lerdan hangisini yapmaz? A. Plansız Çalışır. B. Olumlu eleştirilen' dikkate alır. C. Güclükları' yenmeye ÇdllŞlT. İlköğretim 3. sınıfa giden bir öğrencinin yıl sonundaki he- de& aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. okulunu başarıyla bitirmek B. OKS sınavını kazanmak C. Bir üst sınıfa başarıyla gecmek Başludığı bir bitirmekte zor- lanan bir arkadaşınıza hangi sözü söylemeııiz doğru olur? A. Hadi tekrar dene! B. Başammayacağını biliyor- dum. C. Beceriksizsin senı ,Toplumsal ilişldlerîınizi düzen- legeıı kunıllara ne mi verilir? A. özgürlük B. görgü kuralları C. haklar .Aşağıdakilerden hangisi aile içi kutlaxmlardaı-ı biri dggg” 'Lâm' A. Doğum günleri B. Evlilik yıl dönümleri C. Millî bayramlar Aşağıdakilerden hangisi mi- zah üyelerinden biri Qgiildîr? A. fıkralar B. kücük şakalar C. deneyler Aşağıda gruplar ve liderler eş- lestirilmiştir. Hangi eşleştirme @mü Grug Lider A. sınıf 2 öğretmen B. apartman :v kapıcı C. ûıtbol takımı a kaptan .Her gruba öncülük eden bir lider vardır. liderlerin olmaması duru- munda aşağıdakilerden han- gisi ortaya çıkabilir? A. Grup üyeleri arasında yetki karmaşası olur. B. Grup içinde birlik ve bera- berlik olur. C. Herkes kurallara uygun dav› rqnır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yıkık.: bilgi içerir? A. Liderler herkesi ilgilendiren fikirler üretirler. B, Liderler bulundukları gruba öncülük ederler. C. Liderler, yönetimde etkili değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. Etkilegici konuşur. B. Sorunlar karşısında çare- sizdir. C. Yeterince bilgiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi evi- mizdeki kişisel eşydlarunız- dun değildir? A. çanta B. kitap C. buzdolabı "Thmmiu bir çocuk" aşağıdaki davranışlardan A. Eşyalarmı düzenli ve özenli kullanır. B. Kendine ait olmayan esya- ları kullanmaz. C. Eşyalarmı gelişigüzel kul- lunır. Aşağıdaki acil numaralarının hangisi yangın ihbar telefo- nudur? A. 118 B. 110 C. 155 Çevremizi ağaçlandırmıının faydaları arasında hangisi g erilemez? A. Çevremizin görünümünü güzallestirir. B. Heyelan, cığ gibi dağa 0lag~ larını engeller. C. Tarım alanlarının azalması- na neden olur. Aşağıdaki olaylardan hangisi- nin oluşumunda insanların doğrudan etkisi vardır? A. deprem B. yangın C› heyelan Aşağıdakilerden hangisi yan- gm söndürmede kullanılacak bir yöntem değildir? A. Yangının olduğu bölgeye pan lagıcı madde atmak B. Yangın ihbarım 110'a bil- dirmek C. Yangına yangın söndürücü ile müdahale etmek Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler arasında gg; almaz? A. sel B. yağmur C. çığ Aşağıdaki ifadelerden hangisi g!' ' bir vatandaşın özelliklerini ıınlııtmakmdır? A. Çalışan, ülkesine ve mil- letine değer veren insandır. B. Ülke kaynaklarını bilinc- sizce kullanır. C. Başkalarının hakkına saygı göstermez. kendini düşünür. Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biri değildir? A. mutfak B. sınıf C. oturma odası Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin etkilerini en gm i - dirmek için uygulanacak yön- temlerden biri de" dir? A. Cevrenin ağaçlandırılması B. Evlerin dere yatağına yapıl› ması C. Evlerin depreme dayanıklı gapılması Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım malzemesi dğildjr? A. gazlı bez B. yara bandı C. anahtarhk Ülkemizde kaç tane coğrafi bölge vardır? A.5 5.6 C.? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru dgğildir? A. Günes doğudan doğar batı- dan batar. ß. Deprem sırasında asansör& binilir. C. Pusula yön bulmamıza yar- dımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi yan- gın sırasında yapılacak bir davmmş ğýğ? A. Yangını herkese haber vermek B. Elbise dolabına saklanmak C. Yangını söndürmege çalışmak .Yaşadığımız ev ve aile ortaıııı- nı nasıl adlandınnz? A. yuva B. sınıf C. küme Xeıvyü nün tamamının veya bir bölumünün belirli oranlar› da küçültülerd( kâğıt üzerine çizilmesine ne ad verilir? A. krokı' B. proje C. harita .Harita üzerinde su alanlun hangi renkle gösterilir? A. mavi B. yeşil C. sarı Aşağıdaki bilgilerden hangisi nlı ? A. Yeryüzünde karalarm l

3.Sınıf Hayat Bilgisi testi çöz3.Sınıf Hayat Bilgisi test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 3.Sınıf Hayat Bilgisi test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı Okuldaki derslerimizde başa- rılı ulabilmek için aşağıdaki lerden hangisini yapmalıyız? A. Ödevlerîmizi acele yapmam yız. B. Okula hazırlıklı gitmeliyiz. C. Evde ders tekrarı yapmama- Iıyız. Aşağıdakilerden hangisi doğ- ru bir İletişim şeklidir? A. Başarılı konuşmasından do- layı arkadaşını kutlamak B. Sınıfta izin almadan konuş- mak C. Konuşurken başkalarının sö- zünü kesmek Yurdumuzdu İlköğretim Haf- tası ne zaman kutlanır? A. Ekim ayının ilk haftasında B. Okulların açıldığı ilk hafta C Eylül ayının ikinci haftasında "Dürüstlük - uyumsuzluk - pag- lasma ~ iyimserlik ~ sorumsuzluk - yardımseverlik › dağınıklık" İyi bir arkadaşım yukandald özellilderden kaç tanesi hu- lunmalıdır? A.2 5.3 C.4 Berkay bus zamanlarında müzik dinlemeyi. Beray ise şiir okumayı sever. Berkay arkadaşlanyla bir- likte olmaktan. Bemy ise yalnız kalmaktan hoslanmaktadır. Bu ifadelere göre, Berkay ile Beray için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Farkli özelliklere sahiptirler. B. Ortak özellikleri çok fazladır. C. Benzer şeylerden ha5lan~ maktadırlar, Arkadaşınız, bir spor dalında başarılı oldu ve okulunuza ma~ dalga getirdi. Bu durumda aşa- ğıdaki davranışlardan hangi- sim' yapmak doğru Qlmgz? A. Basarısından dolayı kutla~ mak B. Arkadaşımızm sevincini pay- Iaşmak C. Arkadaşımızın başarısından üzüntü duymak "Öfke ile kalkan zararla oturur.' atasözü bize neyi öğütler? A. Sakin olmayı E. Hoşgörülü olmayı C. Kavgası olmayı Aşağıdakilarden hangisi. gun- lış bir duvramştıır? A. Arkadaslcmmıza karşı kaba davranmak B. Öğretmenlerimiz& karşılaş- tığımızda onları selamlamak C. Eleştirilerimizi, arkadaslarır mızı kırmadan yapmak Aşağıdakilerden hangisi ileti- şimimizi olumsuz etkiler? A. Öfkeli ve kızgın anımızda arkadaşlarımızı kırmak B. Arkadaslarımıza karsı kibar davranmak C. Öğrstmenimizin söyledikle- rini yapmak Aşağıdaki ifadeletden hangisi yanlış bilgi içerir? A. Konuşmalanmızda nezaket kurallarına uymalıyız. B. Kunuşanı ve konusulanı önemsemeligiz. C. Söylemek istediğimizi düşün› maden söylemeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi okul buşurımızı @muz etkiler? A. Okula gitmeden önce kah- vultımızı yapmak B. Hazırlıklarımızı yapmadan okula gitmek C. Ders programına göre çam tamızı hazırlamak "İnsanlar birbiriyle anlaşa~ bilmek için sağlıklı bir . kurmak zorundadır." cümlesini en iyi hangi sözcükle tamam- layabiliıiz? A. iş B. iletişim C. yardımlaşma "Teneffüs zili Çalınca bütün öğ- renciler okul bahçesine çıkar› lar, Herkes farklı oyunlar oynayarak vakit geçirir." ifade- si aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Öğrenciler benzer özellikler gösterirler. B. Her öğrencinin yüz ve saç yapısı aynıdır. Her öğrencinin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. f* .Seçeceğimiz arkadaşın hangi özelliğine dikkat etmeliyiz? A. Maddi durumuna B. Olumlu değerlerine C. Dış görünüşüne . Aşağıdaki davranışlardan han- gisi igj bir arkadaşlık ömeğîdir? A. Hasta arkadaşımın ziyaret etmek B, Arkadaslanmızın eşyalarını izinsiz almak C. ;arkadaşlarımızın yanlışları- ııa sevinmek Aşağıdakilerden hangisi, bir sorunu çözücü davranışlar? A. üzüntülü arkadaşımın (esek li etmek Sinirli arkadaşımın kızdırmak C› Düzenli ve çalışkan bir ar kadasımızı kıskanmak F' “Hayat Bilgisi konularını grup çalışmasıyla üğreniyoruz. Öğret- menimiz 3. grubu tahtaya çıkar- dı ve gruptaki arkadaşlarımız ko- nulannı anlatmaya başladılar. Beste, o sırada eksik bıraktığı ödevini tamamlamaya çalısıyarr du. Öğretmeniıniz, Bestdnin bu davranışının doğru olmadığını söyleyerek Besteyi uyardı." Besténin davranışı niçin dağ- ru değildir? A. Eksik ödevini tamamladığı için B. Grup arkadaşlarını dinleme~ diği için C. Derse katıldığı icin Aşağıdakilerden hangisi so* nm çözme yöntemlerinden bi- ri değildir? A. Hoşgörülü olmak B. Anlagışlı olmak C. Kırıcı olmak "Okulda güzel konuşmayı, suıruırı çözmeyi, araştırma yapmayı, oyunu kurallarına göre oyna- mayı öğreniyorum. Ayrıca in- sanı, çevreyi ve doğayı sevmeyi öğreniyor