Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 1 • Benzer olaylar, benzer ilişki ve nesneler ortak kavramlarla
  ifade edilir. Zamana ve mekâna bağlı kalmadan kullandığımız
  bu tür genellemeler, benzerlikler kadar farklılıkları
  görmemizi de sağlar. Örneğin aile kavramı üzerinden
  kendi aile yapımızı analiz edebilmek veya belli bir aile
  yapısından genel bir aile açıklamasına ulaşabilmek gibi.
  Paragrafta ifade edilen benzerliklerden yola çıkılarak
  üretilen genel kavramların sosyolojideki karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Sosyal gerçeklik
  B) Sosyal benzerlik
  C) Sosyal olgu
  D) Sosyal olay
  E) Sosyal ilişki
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 2
 • Sosyolojik almalarda tek boyutlu yaklamlar pek tercih
  edilmez. Toplumsal yaamn karmak iliki a, yaplacak
  almalar ok ynl ve kuatc olmaya zorlar.
  Bu aklamada sosyolojik almalarda kullanlan
  aadaki yaklamlardan hangisi vurgulanmaktadr?
  A) Btncl yaklamlar
  B) ndirgemeci yaklamlar
  C) statistiksel yaklamlar
  D) Tarihsel yaklamlar
  E) levselci yaklamlar
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 3
 • Kamuoyu araştırmalarında toplumun genel eğilimlerini
  doğru tespit etmek önemlidir. Her bir insana tek tek ulaşmanın
  mümkün olamadığı durumlarda, genelin özelliklerini
  yansıtacak kesimler üzerinde çalışılır. Elde edilen
  veriler genele uyarlanarak değerlendirme yapılır.
  Paragrafta ifade edilen, kamuoyu araştırmalarında
  sonuca ulaşmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi
  kullanılmalıdır?
  A) Diyalektik yöntem
  B) Birleştirici yöntem
  C) Tümdengelim
  D) Tümevarım
  E) Analoji
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 4
 • “Toplumsal olan, aynı zamanda sosyolojik olandır.” ifadesi,
  ilkesel olarak sosyolojinin alanını, konusunu ve bilgi
  kaynağını açıklamaktadır.
  Buna göre sosyolojinin en az ilişkili olabileceği alan
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih
  B) Coğrafya
  C) Psikoloji
  D) Antropoloji
  E) Biyoloji
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 5
 • I. Anket
  II. Görüşme
  III. Monografi
  IV. Sosyometri
  Mültecilerin yaşadıkları ülkelerde toplum tarafından
  nasıl algılandıklarını ve ne tür bir tepkiyle karşılandıklarını
  bilmek isteyen bir araştırmacı; yukarıdaki
  araştırma tekniklerinden hangilerini kullanabilir?
  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) I ve III.
  D) II ve IV.
  E) I, II ve III.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 6
 • Türkiye’de ilk sosyoloji kürsüsünü O kurmuştur. Medeniyet
  ve kültür ayrımı üzerinden, Türk toplumunun konumunu
  Batı toplumları karşısında açıklamaya çalışır. Kültür
  kavramının karşılığı olarak ‘’hars’’ kavramını sosyoloji diline
  kazandıran düşünürümüzdür.
  Parçada sözü edilen Türk sosyolog aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Z. Fahri Fındıkoğlu
  B) Mübeccel B. Kıray
  C) H. Ziya Ülken
  D) Ziya Gökalp
  E) Prens Sabahattin
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 7
 • “Sanayileşme” toplumsal bir olgu, Eskişehir’de 1927 yılında
  Kiremit Fabrikalarının kurulması toplumsal bir olaydır.
  Buna göre toplumsal olay ve olgu arasındaki ilişkiyi
  aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar?
  A) Toplumsal olay toplumdan topluma değişir, olgu ise
  değişmez.
  B) Toplumsal olgu, toplumda belirli bir zaman diliminde
  meydana gelen değişmeler, olay ise bunların genel
  adıdır.
  C) Toplumsal olay zamandan bağımsız somut kavramlar,
  olgu ise toplumsal oluşumlardır.
  D) Toplumsal olgu toplumsal yaşamda aynı türden birçok
  değişimin genel ifadesi, olay ise bu tek tek değişimlerin
  kendisidir.
  E) Toplumsal olgu diğer bilimlerin konusu olabilirken,
  olay sadece sosyolojinin konusuna girer.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 8
 • Bir sınıfta Ali öğretmen fen bilgisi dersini daha etkili hale
  getirebilmek için grup çalışması yapmaya karar verir. 20
  kişilik sınıftaki öğrencileri 4’erli 5 gruba ayırır. Her gruptan
  20 dakika süre içinde anlattığı dersin uygulamasına dönük
  güncel örnekler bulmalarını ve 2 şer dakika bunları
  sunmalarını ister. grup hariç diğer gruptaki öğrenciler
  görev paylaşımı yaparak ortak hareket eder ve işbirliği
  içinde çalışmalarını kusursuz tamamlar. grupta ise sunum
  bireysel çatışmalar ve rekabet nedeniyle gerçekleşmez.
  Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine
  ulaşılamaz?
  A) İşbirliği ve biz bilinci toplumsal grubun temel özelliklerindendir.
  B) Ortak amaçları gerçekleştirmek grubun verimliliğini
  arttırır.
  C) Grup bireylerin toplamından daha anlamlı bir bütündür.
  D) Rol ve statü karmaşası grup dinamiğini arttırır.
  E) Bireyin amacının grup amacıyla örtüşmesi dayanışmayı
  arttırır.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 9
 • Bir araştırmacı piyasaya yeni sürülen bir araba hakkında
  tüketici düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir soru formu
  hazırlamış ve bu soru formunu arabayı kullanan tüketicilere
  göndererek okuyup cevaplamalarını istemiştir.
  Bu araştırmacı aşağıdaki veri toplama tekniklerinden
  hangisini kullanmıştır?
  A) Monografi
  B) Sosyometri
  C) Olay incelemesi
  D) Görüşme
  E) Anket
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 10
 • Braudel’e göre tarih ile sosyoloji bir kumaşın iki yüzü gibidir.
  Tarih olayları yer ve zaman belirterek açıklarken, o
  toplumun yapısını mutlaka dikkate almalıdır. Tarih belgelere
  bakarken toplumsal dinamikleri göz önünde bulundurmalı,
  sosyoloji ise toplumu anlamak için geçmişten
  günümüze bütünsellik içinde problemleri ele almalıdır.
  Sosyoloji, genelleme yapmaktan ziyade geneli görmek
  için geçmişten günümüze toplumun tarihsel serüvenini
  anlamaya çalışır.
  Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Tarih ve sosyolojinin yöntemi aynıdır.
  B) Tarihte olgu, sosyolojide olay önemlidir.
  C) Tarih bilimken, sosyoloji değildir.
  D) Tarih ve sosyoloji birbirini etkiler.
  E) Tarih genelleme yapabilir.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 11
 • 1 I. Herhangi bir nedenle kamuoyu oluşturmak için bir
  araya gelmiş insanların oluşturduğu kalabalıktır.
  II. Belirli bir coğrafi mekanda ortak bir kültürü paylaşan,
  sosyal gereksinimlerini karşılamak için etkileşen insanların
  birlikteliğidir.
  III. Fiziksel olarak bir arada olmayan ancak birtakım ortak
  özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu bütündür.
  Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan
  hangisine karşılık gelir?
  I. II. III.
  A) İzleyici kalabalığı Kalabalık Toplum
  B) Gösteri kalabalığı Toplum Toplumsal kategori
  C) Gösteri kalabalığı Toplum Sıradan kalabalıklar
  D) Kalabalık Toplum Toplumsal yığın
  E) Kalabalık Toplumsal yığın Toplum
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Sosyoloji test çöz
 • 12
 • 1 1492’de Kristof Kolomb’un Yeni Dünya’yı keşfi, 1789 Fransız
  İhtilali tüm dünyayı etkileyen toplumsal olaylardır. “Keşif”
  ve “İhtilal” kavramları ise toplumsal olgulara örnek verilebilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece toplumsal
  olaya ait bir özelliktir?
  A) Toplumsal ögeler taşır.
  B) İnsan ilişkilerine dayanır.
  C) Yeri ve zamanı bellidir.
  D) Toplumsal yaşamın bir sonucudur.
  E) Toplumlar arası etkileşimler sonucu ortaya çıkar.
 • 11.Sınıf Sosyoloji Test Çöz

11.Sınıf Sosyoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Sosyoloji dersi11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji dersi test çözme11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Sosyoloji testi çöz11.Sınıf Sosyoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Sosyoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı