Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 1

 • I. Boşanma olgusuna yol açan toplumsal nedenler
  hangileridir?
  II. Davranışlarımıza etki eden zihinsel faktörler nelerdir?
  III. Bireyin işle ilgili ilk deneyiminin daha sonraki mesleki
  başarısı üzerindeki etkileri nelerdir?
  Verilen sorulardan hangileri psikolojinin inceleme
  alanına girer?
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
  D) I ve II. E) II ve III.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 2
 • Bir bilim olarak psikolojinin ruhu, inceleme alanının
  dışında tutmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Felsefe tarihi boyunca incelenmiş olması
  B) Gözlem ve deney sınırlarını aşıyor olması
  C) Başka alanlar tarafından incelenmiş olması
  D) Bedenle karşıtlık içinde olması
  E) Teolojinin alanına girmesi
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 3
 • Psikolojinin araştırmalarında kalıp yargı ve ön yargılardan
  uzak, olanı olduğu gibi anlamaya ve açıklamaya
  çalışma çabası bilimin aşağıdaki hangi niteliğine
  uygundur?
  A) Tekrarlanabilirlik
  B) Eleştirellik
  C) Akılsallık
  D) Nesnellik
  E) Geçerlik
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 4
 • Beşli Likert ölçeği kullanarak bireyin bir konudaki
  ilgi, tutum ve tavırlarının tespit edilmesi psikolojinin
  aşağıda verilen ölçütlerinden hangisine yöneliktir?
  A) Gözlemlenebilirlik
  B) Ölçülebilirlik
  C) Tahmin edilebilirlik
  D) Açıklanabilirlik
  E) Tanımlanabilirlik
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 5
 • Aşağıdakilerden hangisi davranışları incelemek için
  psikoloji çalışmalarında başvurulan bilimsel veri kaynaklarından
  birisi olamaz?
  A) Sayısal gözlem kayıtları
  B) Fizikötesi faktörler
  C) Hazır istatistiksel bilgiler
  D) Gazete haberleri
  E) Deney sonuçları
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 6
 • Son yıllarda obezite toplumsal bir sağlık sorunu haline
  gelmiştir. Bazı çalışmalar obezitenin kaygı ile ilişkili olduğunu
  göstermektedir. Ancak bu bir deneysel çalışma
  olamaz, çünkü insanları obezleştirecek bir uygulama deneyle
  de olsa etik açıdan mümkün değildir. Bunun yerine
  katılımcıların ağırlığı ve bir ölçekle kaygı düzeylerinin
  ölçümü yapıldıktan sonra ilişkisel yöntemle istatistiksel
  teknik kullanarak iki değişken arasındaki ilişki miktarı ve
  bunun yönü hesaplanabilir. Obezite ile kaygı arasında örneğin;
  “+0.60 yönünde ve düzeyinde bir ilişki vardır.” gibi
  bir sonuç ortaya konulabilir.
  Bu araştırmanın sonuçları hakkında aşağıda verilenlerden
  hangisi kesinlikle doğrudur?
  A) Kaygı ile obezite arasında karşılıklı pozitif bir ilişki
  vardır.
  B) Kaygının nedeni kişilik özelliğidir.
  C) Obezite kaygının nedenidir.
  D) Kaygı obezitenin nedenidir.
  E) Obezitenin nedeni genetiktir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 7
 • Aşağıdakilerden hangisi deneysel yöntemin avantajlarından
  biridir?
  A) Deneklerin beklentileri, ön yargıları ve tutumları sonucu
  etkiler.
  B) Laboratuvarda yapay bir ortam oluşturulduğundan
  genelleme yapmak zordur.
  C) Sayısal işlemlerin kesinliği bakımından en ileri yöntemdir.
  D) Çoğunlukla gerçek hayatta yaşanan konularla ilgili
  deney yapılır.
  E) Araştırmanın amacı deneklere baştan söylenmemesi
  gerektiğinden ahlaki tartışmalara açıktır.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 8
 • Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın
  tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede
  kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden,
  klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden,
  uygulanan testlerin sonuçlarından, sosyal çevresinden
  edinilen bilgilerden, mesleki durumu ile eğitim
  durumu hakkındaki verilerden yararlanarak yürütülen
  araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangidir?
  A) Deneysel çalışma
  B) İlişkisel çalışma
  C) Anket çalışması
  D) Vak’a çalışması
  E) Doğal gözlem
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 9
 • Psikolojinin insan ve hayvanların gözlenebilen davranışlarının
  incelenmesi ile sınırlandırılmasını, davranışın
  uyarıcı-tepki ilişkisinden ibaret olduğunu ve uyarıcının
  alınmasından tepkinin ortaya çıkmasına kadar gerçekleşen
  zihinsel süreçlerin dikkate alınmaması gerektiğini
  savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilişsel yaklaşım
  B) Gestalt yaklaşımı
  C) Yapısalcı yaklaşım
  D) Davranışçı yaklaşım
  E) İşlevselci yaklaşım
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 10
 • Psikoloji yürüme, konuşma, hareket etme gibi davranışların
  yanı sıra düşünme, hatırlama, hissetme gibi davranışları
  da inceler.
  Bu açıklamayı tam olarak yansıtan ifade aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) Psikoloji hem doğrudan hem de dolaylı olarak gözlenebilen
  davranışları inceler.
  B) Psikoloji insanı toplumdan soyutlayarak ele alan bir
  bilim dalı değildir.
  C) Psikoloji, diğer bilim dalları gibi deneye ve gözleme
  dayanır.
  D) Psikoloji hayvanları da inceler fakat esas konusu insandır.
  E) Psikoloji zihinde geçen bilinç olaylarını inceler.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 11
 • 1 Rönesansla birlikte felsefi psikolojinin konusu “zihin” oldu.
  İnsan zihni J. Locke (1632-1704) ve D. Hume (1711-
  1776) gibi empirist düşünürler tarafından ele alındı. Bilginin
  kaynağının duyum olduğunu ileri süren empirizme
  göre zihin doğuştan boş bir levha gibidir, deneyimlerle
  dolar. Karmaşık fikirler ve yüksek zihinsel işlevler, basit
  fikirler arasında kurulan çağrışımlardan meydana gelir.
  Burada açıklanan felsefi yaklaşımın psikolojiye yaptığı
  etki aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Psikoloji, felsefenin üzerinde en çok çalışılan konusu
  haline gelmiştir.
  B) Psikolojinin ruh kavramı etrafında yoğunlaşmasına
  sebep olmuştur.
  C) Bilimsel psikolojiye zemin hazırlayarak, psikoloji ölçülebilen
  ve gözlenebilen olaylara yönelmiştir.
  D) Psikolojinin felsefi yöntemlerden ayrılmaması gerektiği
  anlaşılmıştır.
  E) Psikolojinin ilgisi gözlenebilen davranışlardan daha
  çok gözlenemeyen davranışlara yönelmiştir.
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz
 • 11.Sınıf Psikoloji test çöz
 • 12
 • 1 Bilinaltnn gdleyici kuvvetlerini, bunlar arasndaki
  atmalar ve bu atmalarn davrana etkilerini
  psikolojinin incelemesi gerektiini ileri srerek ada
  psikolojiye katk yapan ekol aadakilerden hangisidir?
  A) Klasik davran ekol
  B) Yeni davran ekol
  C) Psikanalitik ekol
  D) levselci ekol
  E) Gestalt ekol
 • 11.Sınıf Psikoloji Test Çöz

11.Sınıf Psikoloji test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Psikoloji dersi11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji dersi test çözme11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı

11.Sınıf Psikoloji testi çöz11.Sınıf Psikoloji test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Psikoloji test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı