Takdir Teşekkür Hesaplama

 • DOĞRU SAYISI : 0

 • YANLIޞ SAYISI : 0


 • DOĞRU SORU NO'LARI : 0

 • YANLIޞ SORU NO'LARI : 0


 • KALAN SORU SAYISI : 0

 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 1

 • Hibir ey yoktur.

  Bir ey olsa bile onu bilmezdik.

  O eyi bilsek bile, bakalarna aktaramazdk.

  Gorgias bu szleriyle aadaki hangi soruya cevap
  vermitir?

  A) Bilginin kayna nedir?

  B) Doru bilgiye ulamak mmkn mdr?

  C) Bilginin srr nedir?

  D) Dorunun lt nedir?

  E) Fayda salayan bilgi doru mudur?
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 2
 • Sofistlerle birlikte felsefenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz.
  Sofist filozoflar, doğa filozoflarının araştırdığı arkhe
  problemini felsefenin konusu olmaktan çıkarmış ve ilk
  defa “Doğru bilgi mümkün müdür?” sorusunu sormaya
  başlamışlardır. Bilgi insandan insana değişmektedir; çünkü
  her insan farklı duyumlarla bilgiler elde etmektedir.

  Buna göre Sofistlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan
  hangisi yanlıştır?

  A) Sofistlerle birlikte bilgi, felsefenin konusu haline gelmiştir.


  B) Sofistlere göre değişmez, genel geçer bir bilgi yoktur.

  C) Sofistler varlığın mutlak bilgisinin elde edilebileceği
  iddiasındadır.

  D) Sofistler doğa felsefesi ile ilgilenmemişlerdir.

  E) Sofistler epistemolojik problemlere yönelmiştir.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 3
 • Sokrates’in annesi doğum yaptıran bir ebedir. Annesi
  hakkında: “Annem nasıl var olan bir bebeğin dünyaya
  gelmesine yardımcı oluyorsa, bilgilerin ortaya çıkışı da
  buna benzer. Örneğin bir öğretmen öğrencisine yeni bir
  şey öğretmez, ancak onun aklında var olan bilgilerin açığa
  çıkarılmasına yardımcı olur.” der.

  Parçada bilginin ortaya çıkışı ile anlatılmak istenen
  temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgiler doğuştandır ve sorgulatma yöntemiyle ortaya
  çıkarılır.

  B) Bilgilerimizi deneyimle sonradan elde ederiz.

  C) Bilgilerimizin kaynağı beş duyu organımızdır.

  D) Bilgiyi, insan istemese de çevreden edinir.

  E) Yaşamın her anında bilgi üretimi devam eder.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 4
 • Platon “Asıl gerçeklik idealardır.” derken aynı zamanda
  aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

  A) Bilginin imkansız oluşunu

  B) Bilginin kaynağının duyular olduğunu

  C) Her şeyin, sürekli değiştiğini

  D) Duyularımızın bizi yanılttığını

  E) Bilginin kaynağının sezgi olduğunu
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 5
 • Aristoteles “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinde şöyle der:
  “O halde erdem tercihlere ilişkin bir huy; akıl tarafından ve
  aklı başında bir insanın belirleyebileceği, bizle ilgili olarak
  ortak alanda bulunma huyudur. Bu bir aşırılık, öteki eksiklik
  olan iki kötülüğün ortasıdır. Kötülük etkilenimlerde ve
  eylemlerde gerekenden aşırısı ya da eksikliğidir. Erdem
  ise ortayı bulmadır.”

  Buna göre Aristoteles için erdem aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) Deneyim kazanma

  B) Hak peşinde koşma

  C) Tutarlı olma

  D) Ölçülü olma

  E) Bencil olma
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 6
 • Ontolojinin, hatta felsefenin ilk sorusu “arkhe” problemidir.
  İnsanoğlu temel ve esas olanı merak ederek, önce
  tüm var olanların başlangıcını(töz) anlamaya çalışmıştır.
  Bu nedenle İlk Çağ filozofları, felsefeyi daha çok doğayı
  anlama isteğiyle “Evrenin özü nedir?” sorusuyla başlatmışlardır.


  Bu düşünceden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılamaz?

  A) Felsefenin ilk sorusu, varlık felsefesiyle ilgilidir.

  B) Töz, bir varlığı her ne ise o olmasını sağlayan unsurdur.


  C) İlk Çağ filozofları, daha çok doğayı anlamaya çalışmıştır.


  D) Varlığın ana maddesini oluş ve süregelen değişimler
  oluşturur.

  E) Arkhe, var olanların ilk ana maddesi anlamında kullanılmaktadır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 7
 • Platon’a göre güzel, her şeyden önce düşünülür dünyada
  ya da aşkın dünyada var olan bir kendinde şeydir. Bu
  dünyadaki bütün göreli güzellikler kaynağını güzel ideasından
  alır.

  Buna göre Platon’un güzel anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?

  A) Güzelliğin mutlak bir kavram olduğu

  B) Gerçek güzelin idealar dünyasında olduğu

  C) Duyusal dünyadaki varlıkların kaynağını düşünülür
  dünyadan aldığı

  D) İçinde yaşadığımız dünyada güzelliğin sürekli değiştiği

  E) Birbirine benzeyen her kendinde şeyin güzel olduğu
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 8
 • Demokritos ilk materyalist filozoflardan biridir. Varlığın
  oluşumunu en küçük madde anlamına gelen atomlarla
  açıklar. O’na göre, her ne varsa atomların yapısal özelliklerinin
  bir yansımasıdır. Demokritos’u atomcu düşünmeye
  iten gerekçeler arasında, içinde yaşadığı toplumun
  somut olanı önceleyen yaklaşımı gösterilebilir.

  Parçaya göre Demokritos için aşağıdaki çıkarımlardan
  hangisi yapılamaz?

  A) Toplumsal bakış açısı düşüncelerini etkilemiştir.

  B) Atomcu yaklaşımıyla ontolojinin temellerini atmıştır.

  C) Farklılıkları atomların özelliği ile açıklar.

  D) Var olmayı atomlara dayandırır.

  E) Maddeci bir düşünürdür.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 9
 • Herakleitos’un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur.
  O öz varlığın, bütün değişiklikler içinde birliğini yitirmeyen
  ana maddenin ne olduğunu araştırırken aynı zamanda
  evrendeki değişmenin temel unsur olduğunu da ileri sürmüştür.
  Ona göre “Değişmedeki değişmezliği sağlayan
  şey logostur.”

  Bu parçadan Herakleitos’un varlık anlayışı ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

  A) Nesneler değişim dinamiklerini içinde taşır.

  B) Değişim varlıklar arasında ilişki oluşturur.

  C) Var oluş süreçleri varlığın yapısına göre oluşur.

  D) Evrende görünenleri var kılan değişimdir.

  E) Evrendeki değişim atomlara bağlıdır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 10
 • Platon ünlü mağara öğretisinde dünyadaki varlıkları, ideaların
  yansıyan gölgeleri olarak tasarlar. O’na göre dünyanın
  maddi ve bireysel varlıkları eksik, yetersiz ve olumsuz
  özelliklere sahip oldukları için asıl varlık olamazlar.

  Buna göre Platon’un idealar öğretisi ile ilgili aşağıdaki
  çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Deney ve tecrübelerle fark edilirler.

  B) İlk varlık oldukları için değişmezler.

  C) Soyut yapıdadırlar.

  D) Zihinsel alanda yer alırlar.

  E) Asıl gerçek varlıklardır.
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 11
 • 1 Anaksimenes nitelik bakımından değişmeyen, kendisiyle
  aynı kalma özelliği gösteren, gevşeyip yoğunlaşabilen bir
  maddenin varlığın özü olabileceğini iddia ederken; Empedokles
  birbiriyle karışıp daha sonra ayrılabilen, fakat
  kendisi değişmeyen ilk madde üzerinde karar kılmıştır.
  Demokritos’ta ise bu sorunun cevabı, maddenin temeli
  olan atom fikrine dönüşmüştür.

  Parçada aşağıdaki konulardan hangisi ele alınmaktadır?

  A) Değişmenin tüm var olanların temeli olarak ele alınması

  B) İlk Çağ’da idealar problemiyle ilgilenilmesi

  C) Filozofların düşüncelerinin, yaşadıkları çağda genel-
  geçer olması

  D) Materyalistlerin varlığın özüne, farklı unsurları temele
  alarak ulaşmaları

  E) Empedokles ve Demokritos’un varlığın aynı nitelikte
  olduğunu savunmaları
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz
 • 11.Sınıf Felsefe test çöz
 • 12
 • 1 Aristoteles’e göre varlık yapısı gereği, madde ve formdan
  oluşmaktadır. Örneğin “şu” diye işaret edebildiğimiz karşımda
  duran insan dışında, ayrı bir insanlık kavramının gerçekliğinden
  söz edemeyiz. Platon’un aksine Aristoteles gerçekliği
  ayrı bir alemde aramak yerine; şu diye gösterebildiğimiz
  nesnelerin içindeki, formlarda aramamız gerektiğini savunmuştur.
  Buna göre, madde biçimlenmemiş bir yapıda iken,
  formlar onun biçimsel temel ilkesini oluşturmaktadır.

  Buna göre Aristoteles’in varlık konusundaki düşüncelerinin
  Platon’dan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Varlığın özünü, salt maddesel ve denetlenebilir olarak
  göstermesi

  B) Varlığı; idealar yerine, gerçek varlıkların formlarının
  içinde görmesi

  C) Varlığı, sürekli bir değişim ve dönüşümden ibaret
  göstermesi

  D) Varlığı, şu diye gösterebildiğimiz nesneler yerine başka
  dünyada araması

  E) Varlığı, fenomen içinde bilinç yönelimiyle sezgisel
  olarak bulması
 • 11.Sınıf Felsefe Test Çöz

11.Sınıf Felsefe test çöz deneme çıkmış sorular EBA MEB LGS AÖF AÖL testleri çöz kolay zor sorular

11.Sınıf Felsefe dersi11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe dersi test çözme11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir

11.Sınıf Felsefe testi çöz11.Sınıf Felsefe test çöz 1. ünite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. dönem sınıflar aşağıdakilerden hangisi online ücretsiz sayfa yazılı yeni müfredat deneme sınavı kazanım kavrama yaprak testleri soruları ve cevapları LGS ALES YKS LYS KPSS pdf konu anlatımlı çözümlü sorular. 11.Sınıf Felsefe test soruları kolay sorular 2020 2021 2022 2023 yılı MEB EBA testleri test kitabı elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir elealı zenon felsefe tarihinde paradokslar üzerine yaptığı yorumlarla tanınmaktadır herakleitos un ilgilendiği en önemli konu varlık sorunudur aristoteles'e göre varlık yapısı gereği madde ve formdan oluşmaktadır felsefe, Hristiyan, Hristiyan felsefesi, ait, özellik, özelliği, özellikler, iyilik, mutluluk, origenes iyilik ve mutluluk origenes iyilik ve mutluluk aşağıdakilerden hangisi hristiyan felsefesinin temel problemleri arasında yer almaz aşağıdakilerden hangisi öncelikle hristiyan felsefesine ait bir özellik olarak gösterilebilir origenes iyilik ve mutluluk için ne önermiştir her şey üzerine birbirine zıt iki söz söylemenin mümkün olduğunu söyleyen sokrates'e göre iç huzura ulaşmanın temelinde yer alan ölçüt mutluluk insanın yaptığı doğru eylem sonunda duyacağı iç huzurdur verilenlerden hangileri hristiyan felsefesinin özellikleri arasında yer alır nasıl ki insan bir hekim veya kaptan olarak doğmayıp bir yola ait bakış açımız yokuş aşağı inerken ve yokuş yukarı çıkarken aynı değildir